13PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13PROC001070052 2013-05-21"

Transcript

1 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ.: FAX: Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για: 13PROC Χρωματισμό σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου - Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις Π.Δ.118/ Την με αρ. πρωτ. 2766/ Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΒΕΑΑ469Β4Μ-ΒΔΓ) (ΑΔΑΜ: 13REQ ) - Την με αρ. πρωτ. 202/1/ Απόφαση Δέσμευσης (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ469Β4Μ-Φ9Ν) (ΑΔΑΜ: 13REQ ) Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Μειοδοτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για: Χρωματισμό σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για το τρέχον έτος, για την υλοποίηση όλων των εργασιών με τιμή μονάδος όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, με τμηματική εκτέλεση των εργασιών και τμηματικό τρόπο πληρωμής μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των εκάστοτε εργασιών, προϋπολογισμού ποσού μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 6/6/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο γραφείο του Τμήματος Έργων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 80, 5 ος όροφος, προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων. Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται στο Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 (άρθρο 5) στην Ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Τμήμα Επιμελητείας, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς. 1

2 Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76 GR ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α. (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) θα τοποθετούνται δύο (2) υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον υποφάκελο Α τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Δικαιολογητικά: - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνεται η αποδοχή των όρων της διακήρυξης. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι υποχρεούται να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλεια για την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει το ΟΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος. - Ενδεικτικό πελατολόγιο. - Λίστα έργων αντίστοιχου οικονομικού μεγέθους και αντίστοιχου αντικειμένου που έχουν διεκπεραιωθεί την τελευταία πενταετία. - Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που θα αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, υπογεγραμμένες από τις αρμόδιες επιβλέπουσες τα έργα υπηρεσίες. Τεχνική Προσφορά Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του Τμήματος Έργων, η οποία επί λέξει έχει ως εξής: Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σύμβαση εργασίας για τον χρωματισμό χώρων όλων των κτιρίων του ΟΠΑ, εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών καθώς και ξύλινων επιφανειών (κουφωμάτων) με χρώματα - υλικά τα οποία θα προμηθεύει το ΟΠΑ. 2

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Οι χώροι οι οποίοι θα χρωματίζονται, θα προετοιμάζονται κατάλληλα με τις απαραίτητες εργασίες εξομάλυνσης, θα ξύνονται, στοκάρονται, τρίβονται, ασταρώνονται και τέλος θα χρωματίζονται με τουλάχιστον δύο περάσματα. Ο χρωματισμός θα γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να μη λερώνονται τα υπάρχοντα έπιπλα. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ: Οι χώροι οι οποίοι θα χρωματίζονται, θα σπατουλάρονται τουλάχιστον σε δύο στρώσεις, θα τρίβονται, θα ασταρώνονται και τέλος θα χρωματίζονται με τουλάχιστον δύο περάσματα. Ο χρωματισμός θα γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να μη λερώνονται τα υπάρχοντα έπιπλα. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ: ΑΚΡΙΛΙΚΑ: Οι εξωτερικοί χώροι θα χρωματίζονται με ακρυλικό χρώμα αφού πρώτα θα προετοιμάζονται κατάλληλα με τις απαραίτητες εργασίες εξομάλυνσης, θα ξύνονται, στοκάρονται, τρίβονται και ασταρώνονται (ώστε να καλυφθούν και τυχών συνθήματα). Σε ορισμένα σημεία όπου δεν έχει πρόσβαση από εξώστες είναι πιθανή η τοποθέτηση ικριωμάτων. ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ: Οι εξωτερικοί χώροι οι οποίοι θα χρωματίζονται, θα σπατουλάρονται σε δύο στρώσεις, θα τρίβονται και ασταρώνονται. Σε ορισμένα σημεία όπου δεν έχει πρόσβαση από εξώστες είναι πιθανή η τοποθέτηση ικριωμάτων. ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ Όλα τα κουφώματα θα βάφονται με ριπολίνη αφού προηγουμένως γίνονται όλες οι απαραίτητες προεργασίες επισκευής και εξομάλυνσης (ξύσιμο, τρίψιμο, αστάρωμα κλπ). ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Πλαστικά επαναχρωματισμός 4,50 /τμ 2. Πλαστικά Σπατουλαριστά 6,50 /τμ 3. Ακρυλικά επαναχρωματισμός 4,50 /τμ 4. Ακρυλικά Σπατουλαριστά 6,50 /τμ 5. Ριπολίνες 12,00 /τμ Στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23% 1. Όλα τα υλικά, ακρυλικός στόκος (παρετίνη), χρώματα, αστάρια, θα προμηθεύονται από το ΟΠΑ. Σε περίπτωση χρωματισμού εξωτερικής τοιχοποιίας όπου απαιτούνται ικριώματα, το κόστος αυτών θα βαρύνει το ΟΠΑ. 2. Προκειμένου η πρόοδος των εργασιών να μη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, οι εργασίες δύναται να πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που δεν θα λειτουργεί (ενδεχομένως αργίες και Σαββατοκύριακα) ή κατόπιν συνεννόησης για το αντίθετο 3. Η παραλαβή των εκάστοτε εργασιών θα γίνεται τμηματικά σε όλες τις φάσεις του έργου: Τοπικές επισκευές στοκαρίσματα σπατουλάρισμα (εφόσον απαιτείται) Αστάρωμα τρίψιμο Χρωματισμός (1 ο και 2 ο πέρασμα) Οριστική παραλαβή 4. Η οριστική παραλαβή των εκάστοτε εργασιών θα γίνεται κατόπιν υποβολής από τον ανάδοχο αναλυτικών επιμετρήσεων, με επισυναπτόμενα σκαριφήματα, βάση ΑΤΟΕ ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τον επιβλέποντα. 3

4 5. Ο χρωματισμός θα γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να μη λερωθούν τα υπάρχοντα έπιπλα και τα δάπεδα, τα οποία με δαπάνη του Αναδόχου θα καλύπτονται με νάιλον, χαρτόνια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο υλικό. 6. Τυχόν ασφαλιστικές εισφορές κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργατών και των διερχομένων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ώστε να παραδίδει τους χώρους καθαρούς μετά το πέρας των εργασιών. Στον υποφάκελο Β το επισυναπτόμενο της παρούσης Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ΦΠΑ και θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εγκατάστασης μέχρι σημείου λειτουργίας από τους χρήστες. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε εργασιών από το Τμήμα Έργων και τη σχετική διαδικασία έγκρισης πληρωμής, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου) και μετά την πληρωμή των φόρων. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προθεσμία παράδοσης των εκάστοτε εργασιών θα ορίζεται σε Έντυπο Ανάθεσης που θα συντάσσεται από το Τμήμα Έργων του ΟΠΑ και το οποίο θα περιγράφει, εκτός του χρόνου παράδοσης, τα στοιχεία του έργου, ήτοι: Θέση Τετραγωνικά μέτρα Είδος εργασιών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανάδοχος θα επιλεγεί η εταιρεία της οποίας η προσφορά παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των μέγιστων προτεινόμενων τιμών μονάδων εργασιών. 4

5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του ΟΠΑ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του μειοδότη ποινική ρήτρα για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ.: FAX: Έργο: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 112/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 6/6/2013 Α/Α Περιγραφή Μέγιστη τιμή μονάδος εργασιών Ποσοστό έκπτωσης Τελική τιμή μονάδος 1. Πλαστικά επαναχρωματισμός 4,50 /τμ 2. Πλαστικά Σπατουλαριστά 6,50 /τμ 3. Ακρυλικά επαναχρωματισμός 4,50 /τμ % 4. Ακρυλικά Σπατουλαριστά 6,50 /τμ 5. Ριπολίνες 12,00 /τμ Σημειώνεται ότι, το ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για όλες τις επιμέρους εργασίες. Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς: 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με την διακήρυξη 112/2013. Αθήνα, / /2013 Ο προσφέρων Σφραγίδα - Υπογραφή 6