Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final.

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8249/17 MAR 77 OMI 22 EU-GNSS 16 ENV 360 CLIMA 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 12 Απριλίου 2017 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2017) 174 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του κανονισμού II-1/23 της σύμβασης SOLAS, του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS, των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000, του διεθνούς κώδικα περί σωστικών μέσων και του προσαρτήματος V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final. συνημμ.: COM(2017) 174 final 8249/17 ακι DGE 2A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 174 final 2017/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του κανονισμού II-1/23 της σύμβασης SOLAS, του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS, των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000, του διεθνούς κώδικα περί σωστικών μέσων και του προσαρτήματος V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αφορά τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ (98η σύνοδος της MSC) και στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (71η σύνοδος της MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) όσον αφορά τις τροποποιήσεις που παρατίθενται αναλυτικά στις κατωτέρω ενότητες. 1.1 Τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/23 της σύμβασης SOLAS Στην 95η και στην 96η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ (95η και 96η σύνοδος της MSC) εγκρίθηκαν διάφορα σχέδια τροποποιήσεων του κανονισμού II-1 της σύμβασης SOLAS που αφορούσαν τους κανονισμούς υποδιαίρεσης και ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν και περιλαμβάνονται στην απόφαση (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου Στην 97η σύνοδο της MSC, η επιτροπή συμφώνησε να αναβάλει το σχέδιο τροποποιήσεων του κεφαλαίου II-1 της σύμβασης SOLAS σχετικά με τους κανονισμούς υποδιαίρεσης και ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης που εκκρεμούν για την 98η σύνοδο της MSC, με εξαίρεση την έγκριση του σχεδίου τροποποιήσεων του κανονισμού II-1/3-12 της σύμβασης SOLAS σχετικά με την προστασία από τον θόρυβο. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/6, σχετικά με τον τύπο του δείκτη απαιτούμενης υποδιαίρεσης R, η 97η σύνοδος της MSC συμφώνησε ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/6 δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση του υφιστάμενου επιπέδου ασφάλειας που εξασφαλίζεται με τις διατάξεις της σύμβασης SOLAS, σύμφωνα με τη θέση της Ένωσης που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου. Παρά την απόφαση να αναβληθεί η έγκριση του κεφαλαίου ΙΙ-1 της σύμβασης SOLAS, η επιτροπή συμφώνησε να εξετάσει τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην 97η σύνοδο της MSC και να οριστικοποιήσει τα κείμενα των τροποποιήσεων. Η επιτροπή συμφώνησε εν γένει στην εναρμόνιση του κειμένου των κανονισμών II- 1/22, 23 και 24 λόγω των πολλών εκφράσεων για παρεμφερείς απαιτήσεις και στον εκσυγχρονισμό υφισταμένων διασταυρούμενων παραπομπών, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το περιεχόμενο των τροποποιήσεων που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν. Οι τροποποιήσεις μπορούν να θεωρηθούν ήσσονος σημασίας, αλλά ο κανονισμός II- 1/23 αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και δεν 1 Απόφαση (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2016, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) στην 70ή σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και στην 97η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL, του κανονισμού II-1 της σύμβασης SOLAS, των κανονισμών III/1.4, III/30 και III/37 της σύμβασης SOLAS, των κανονισμών II-2/1 και II-2/10 της σύμβασης SOLAS, του κανονισμού II-1/3-12 της σύμβασης SOLAS, της σύμβασης και του κώδικα STCW, του κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας και του κώδικα του προγράμματος ενισχυμένων επιθεωρήσεων του 2011, ΕΕ L 320 της , σ. 36. EL 2 EL

4 συμπεριλήφθηκε στην απόφαση (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου. Ο κανονισμός II- 1/24 αφορά μόνο τα φορτηγά πλοία. Οι αλλαγές αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 1 του εγγράφου WP.5 της 97ης συνόδου της MSC. Στην παράγραφο 3.17 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC (MSC 97/22) επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις προβλέπεται να εγκριθούν στην 98η σύνοδο της MSC, με βάση τις τροποποιήσεις που προτείνονται στα έγγραφα MSC 97/3/5 και MSC 97/3/4 και τυχόν βελτιώσεις διατύπωσης. 1.2 Τροποποιήσεις του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS Σκοπός των τροποποιήσεων του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS είναι να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις για την πυροστεγανότητα των παραθύρων των επιβατηγών πλοίων που μεταφέρουν έως 36 επιβάτες και των πλοίων ειδικών χρήσεων με περισσότερους από 60 (αλλά όχι περισσότερους από 240) επιβαίνοντες. Τα πλοία που μεταφέρουν έως 36 επιβάτες πρέπει να εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με εκείνα που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS παρατίθενται στο παράρτημα 13 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC (MSC 97/22). Στην παράγραφο 9.6 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα εγκριθούν στην 98η σύνοδο της MSC. 1.3 Τροποποιήσεις των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000 Με τις τροποποιήσεις των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000 (κώδικες HSC) διευκρινίζεται η εφαρμογή των παραγράφων έως των κωδίκων του 1994 και του 2000 όσον αφορά την απαλλαγή των ταχυπλόων σκαφών μήκους κάτω των 20 m και των 30 m, αντίστοιχα, να φέρουν σωστικές λέμβους. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου αμφοτέρων των κωδίκων, η οποία περιλαμβάνει το νέο στοιχείο ότι πρέπει να είναι δυνατή η περισυλλογή αβοήθητου ατόμου από τη θάλασσα με το σώμα του σε οριζόντια θέση ή σχεδόν οριζόντια θέση, τα ταχύπλοα σκάφη μήκους κάτω των 30 m (Κώδικας 2000 HSC) και των 20 m (Κώδικας 1994 HSC) επιτρέπεται να εξαιρεθούυν από την υποχρέωση να φέρουν σωστική λέμβο. Οι τροποποιήσεις των κωδίκων HSC του 1994 και του 2000 παρατίθενται στα παραρτήματα 15 και 16 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC (MSC 97/22/Add.1). Στην παράγραφο 8.25 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC (MSC 97/22) επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές προβλέπεται να εγκριθούν στην 98η σύνοδο της MSC. 1.4 Τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα περί σωστικών μέσων και του παραρτήματος της απόφασης MSC.81(70) 2 Ο διεθνής κώδικας περί σωστικών μέσων (LSA) καθορίζει διεθνείς απαιτήσεις για τα σωστικά μέσα που καλύπτει το κεφάλαιο III της σύμβασης SOLAS του 1974, μεταξύ των οποίων είναι τα προσωπικά σωστικά μέσα, τα οπτικά βοηθήματα, τα σωστικά σκάφη, οι σωστικές λέμβοι, ο εξοπλισμός καθαίρεσης και επιβίβασης, τα συστήματα εκκένωσης πλοίων, οι συσκευές ρίψης σχοινιού και τα συστήματα αναγγελιών και γενικού συναγερμού. 2 Αναθεωρημένη σύσταση για τη δοκιμή σωστικών μέσων. EL 3 EL

5 Οι τροποποιήσεις των παραγράφων και του κώδικα LSA και της παραγράφου του μέρους 1 του παραρτήματος της απόφασης MSC.81(70) προσδίδουν συνοχή στις στατικές δοκιμές και τις καταπονήσεις των μέσων καθαίρεσης, καθώς και στην αντοχή των δομικών μερών τους και των βαρούλκων. Η 97η σύνοδος της MSC, ενόψει της τρίτης συνόδου της υποεπιτροπής συστημάτων και εξοπλισμού πλοίων (SSE 3), υιοθέτησε την άποψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να θεωρηθούν ως ήσσονος σημασίας διορθώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 17 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC (MSC 97/22/Add.1) και στο παράρτημα 1 του εγγράφου MSC 98/3/1 του ΔΝΟ. Στις παραγράφους 8.34 και 8.35 της έκθεσης της 97ης συνόδου της MSC (MSC 97/22) επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις πρόκειται να εγκριθούν στην 98η σύνοδο της MSC Τροποποιήσεις στο προσάρτημα V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL Πρόταση της Ένωσης στην 67η σύνοδο της MEPC (MEPC 67/12/7) περιλάμβανε τροποποιήσεις στο υφιστάμενο προσάρτημα V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL, το οποίο περιέχει το τυποποιημένο κείμενο του δελτίου παράδοσης καυσίμου. Η τροποποίηση θα επέτρεπε για τα πλοία που διαθέτουν ισοδύναμες μεθόδους (ιδίως τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS)), εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό 4 του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL, πετρέλαιο δεξαμενών πλοίων με περιεκτικότητα σε θείο υψηλότερη από εκείνη που προβλέπεται στους κανονισμούς 14.1 και 14.4 του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL - Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δελτίο παράδοσης καυσίμου (BDN). Λόγω του αυξανόμενου αριθμού πλοίων εξοπλισμένων με EGCS, οι τροποποιήσεις που πρότεινε η Ένωση κρίθηκαν αναγκαίες για την εναρμόνιση του τυποποιημένου κειμένου του δελτίου παράδοσης καυσίμου επειδή ενδέχεται να συνεχισθεί στα πλοία η χρήση καυσίμων με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο, ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων περιεκτικότητας σε θείο 0,10 % στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (ΠΕΕ) (S) από την 1η Ιανουαρίου Στην 67η σύνοδο της MEPC υπήρξε συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα των τροποποιήσεων, κρίθηκε όμως ότι χρειάζεται να συζητηθούν περαιτέρω. Ως εκ τούτου, η υποβολή της πρότασης της ΕΕ αναβλήθηκε για τη δεύτερη σύνοδο της υποεπιτροπής πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης (2η σύνοδος της PPR). Στη 2η σύνοδο της PPR πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση στη σχετική ομάδα εργασίας χωρίς να επέλθει συμφωνία σχετικά με την ακριβή μορφή του τροποποιημένου κειμένου. Μετά τη 2η σύνοδο της PPR, στην πρόταση της Ένωσης για την 3η σύνοδο της PPR (PPR 3/10) λήφθηκαν υπόψη, όσο ήταν δυνατόν, οι απόψεις που εκφράστηκαν στη 2η σύνοδο της PPR. Η πρόταση αφορούσε την εισαγωγή πρόσθετων διευκρινίσεων στο προσάρτημα V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL, ώστε ο προμηθευτής να είναι σε θέση, μετά την κοινοποίηση του αγοραστή, να δηλώνει στα δελτία παράδοσης καυσίμου (BDN) ότι τα καύσιμα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πλοίο που πληροί τις απαιτήσεις περιεκτικότητας σε θείο με ισοδύναμο μέσο. EL 4 EL

6 Οι τροποποιήσεις αυτές περιέχονται στο παράρτημα 7 της MEPC 70/18/Add.1. Στην παράγραφο 5.9 της έκθεσης της 70ής συνόδου της MEPC (MEPC 70/18) επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις πρόκειται να εγκριθούν στην 71η σύνοδο της MEPC. 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΝΟ 2.1 Έγκριση των τροποποιήσεων Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στα σημεία ανωτέρω εγκρίθηκαν στην 97η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2016 και πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 16 Ιουνίου Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.5 ανωτέρω εγκρίθηκαν στην 70ή σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2016 και πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου Αποδοχή Μόλις εγκριθούν και εκδοθούν από τις δύο επιτροπές, οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στα σημεία 1.1 έως 1.5 ανωτέρω θα κοινοποιηθούν προς αποδοχή στα αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη. 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 3.1 Τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/23 της σύμβασης SOLAS Ο κανονισμός ΙΙ-1 της σύμβασης SOLAS ρυθμίζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα ευστάθειας, υποδιαίρεσης και κατασκευής-δομής. Οι τροποποιήσεις στον κανονισμό II-1/23 της σύμβασης SOLAS που πρόκειται να εγκριθούν στην 98η σύνοδο της MSC καλύπτουν τα επιβατηγά πλοία. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ορίζει ότι τα νέα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/23 της σύμβασης SOLAS θα θίξουν τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/45/ΕΚ. 3.2 Τροποποιήσεις του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS Με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 2009/45/ΕΚ εφαρμόζεται η σύμβαση SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, στα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας A. Πέραν αυτού, η οδηγία 2009/45/ΕΚ στο παράρτημα Ι κεφάλαιο II-2 μέρος B.10.4 ορίζει ότι στα επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν λιγότερους από 36 επιβάτες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πυροστεγανότητα των παραθύρων που βρίσκονται απέναντι σε ανοιχτούς ή EL 5 EL

7 κλειστούς χώρους επιβίβασης σε σωστικές λέμβους και σχεδίες και στην πυροστεγανότητα των παραθύρων που βρίσκονται κάτω από τέτοιους χώρους σε τέτοια θέση ώστε τυχόν βλάβη τους κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς θα εμπόδιζε την καθαίρεση των σωσίβιων λέμβων ή των σωσίβιων σχεδιών ή την επιβίβαση σε αυτές. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS θα θίξουν τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/45/ΕΚ. 3.3 Τροποποιήσεις των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000 Με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 2009/45/ΕΚ εφαρμόζεται η σύμβαση SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, στα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας A. Επιπλέον, το άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι τα ταχύπλοα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών X/2 και X/3 της σύμβασης SOLAS, οι οποίοι αφορούν τη συμμόρφωση με τους κώδικες ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του Ομοίως, η συμμόρφωση με τους κώδικες ταχυπλόων σκαφών καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ). Το άρθρο 2 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι οι παραπομπές στους κώδικες ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000 αφορούν την επικαιροποιημένη μορφή των κωδίκων. Ως εκ τούτου, κάθε τροποποίηση των εν λόγω κωδίκων θα έχει άμεσες συνέπειες στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000 που αφορούν διατάξεις πυρόσβεσης στα μηχανοστάσια θα θίξουν τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/45/ΕΚ. 3.4 Τροποποιήσεις του διεθνούς κώδικα περί σωστικών μέσων και του παραρτήματος της απόφασης MSC.81(70) Τα μέσα καθαίρεσης και τα βαρούλκα περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/306 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ο οποίος περιέχει απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων. Παραπέμπει στον εκτελεστικό κανονισμό του κώδικα LSA και στην απόφαση MSC.81(70) σχετικά με τα στοιχεία MED/1.21, 1.23, 1.24 και 1.25 όσον αφορά τα μέσα καθαίρεσης, καθώς και τα στοιχεία MED/1.41α, 1.41β, 1.41γ, 1.41δ, 1.41ε όσον αφορά τα βαρούλκα. Ο εξοπλισμός αυτός εμπίπτει, επομένως, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και με την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις του κώδικα LSA και του παραρτήματος της απόφασης MSC.81(70) θα θίξουν τη νομοθεσία της ΕΕ ως προς την εφαρμογή της οδηγίας 2014/90/ΕΕ και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/ Τροποποιήσεις στο προσάρτημα V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL Οι απαιτήσεις του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL που αφορούν τον περιορισμό των εκπομπών SOx εφαρμόζονται στο ενωσιακό δίκαιο με την οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη EL 6 EL

8 μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο. Το άρθρο 6 παράγραφος 9 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας αναφέρουν τα δελτία παράδοσης καυσίμου (BDN) ως τον κύριο μηχανισμό διασφάλισης της συμμόρφωσης με την οδηγία. Ως ισοδύναμα μέσα συμμόρφωσης θεωρούνται εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης των εκπομπών, όπως ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο ιε) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/802, και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι στα πλοία όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος μείωσης των εκπομπών επιτυγχάνονται συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα επιτυγχάνονταν με τη χρήση καυσίμων πλοίων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις του προσαρτήματος V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL θα θίξουν τη νομοθεσία της ΕΕ ως προς την εφαρμογή της οδηγίας 2016/802/EΕ. 3.6 Σύνοψη Λόγω της σύνδεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ που προαναφέρθηκε, η Επιτροπή κρίνει ότι η αναμενόμενη έγκριση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων στην 98η σύνοδο της MSC και στην 71η σύνοδο της MEPC εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, την οποία έχει αποκτήσει η Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφόσον η έγκριση των συγκεκριμένων διεθνών νομοθετημάτων θίγει κοινούς κανόνες ή μεταβάλλει το πεδίο εφαρμογής τους. Σύμφωνα με πάγια νομολογία, ακόμη και εάν η Ένωση δεν είναι μέλος του ΔΝΟ ούτε συμβαλλόμενο μέρος των σχετικών διεθνών νομοθετημάτων, δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναλάβουν υποχρεώσεις που ενδέχεται να θίγουν κανόνες της ΕΕ που έχουν θεσπιστεί για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών, εκτός εάν εξουσιοδοτηθούν να το πράξουν με απόφαση του Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. 4. ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στα σημεία ανωτέρω, οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, αντίστοιχα. EL 7 EL

9 2017/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σχετικά με την έγκριση των τροποποιήσεων του κανονισμού II-1/23 της σύμβασης SOLAS, του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS, των κωδίκων ταχυπλόων σκαφών του 1994 και του 2000, του διεθνούς κώδικα περί σωστικών μέσων και του προσαρτήματος V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 9, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. (2) Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») στην 97η σύνοδό της ενέκρινε τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/23 και του κανονισμού II-2/9.4.3 της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), των διεθνών κωδίκων ταχυπλόων σκαφών (HSC) του 1994 και του 2000 και του διεθνούς κώδικα περί σωστικών μέσων (κώδικας LSA) και του παραρτήματος της απόφασης MSC.81(70) Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να εγκριθούν στην 98η σύνοδο της MSC που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του (3) Η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΔΝΟ στην 70ή σύνοδό της συμφώνησε σχετικά με τροποποιήσεις στο προσάρτημα V του παραρτήματος VI της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL), ώστε να επιτραπεί για τα πλοία που πληρούν τις απαιτήσεις με ισοδύναμο μέσο, να διατίθεται δελτίο παράδοσης καυσίμου (BDN), όπου δηλώνεται ότι το πετρέλαιο δεξαμενής πλοίων παρέχεται σύμφωνα με την κοινοποίηση του αγοραστή ότι το πετρέλαιο πλοίων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ισοδύναμο μέσο συμμόρφωσης. Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται ότι θα εγκριθούν στην 71η σύνοδο της MEPC που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του (4) Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ ενέκρινε στην 95η και στην 96η σύνοδό της διάφορα σχέδια τροποποιήσεων του κανονισμού II-1 της σύμβασης SOLAS που αφορούσαν τους κανονισμούς υποδιαίρεσης και ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης, οι EL 8 EL

10 οποίες ομαδοποιήθηκαν και περιλαμβάνονται στην απόφαση (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου (5) Η MSC του ΔΝΟ στην 97η σύνοδό της συμφώνησε να αναβάλει την έγκριση των περισσότερων από τα σχέδια τροποποιήσεων του κεφαλαίου II-1 της σύμβασης SOLAS για τους κανονισμούς υποδιαίρεσης και ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης που εκκρεμούσαν μέχρι την 98η σύνοδο της MSC, και όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/6, σχετικά με τον τύπο του δείκτη απαιτούμενης υποδιαίρεσης R συμφώνησε ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού II-1/6 δεν πρέπει να μειώνουν το υφιστάμενο επίπεδο ασφάλειας. (6) Η θέση της Ένωσης που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου εξακολουθεί, ως εκ τούτου, να ισχύει. (7) Η MSC του ΔΝΟ στην 97η σύνοδό της αποφάσισε να αναβάλει την έγκριση των τροποποιήσεων του κεφαλαίου ΙΙ-1 της σύμβασης SOLAS για την 98η σύνοδο της MSC, η επιτροπή συμφώνησε γενικά με την εναρμόνιση του κειμένου των κανονισμών II-1/22, 23 και 24 λόγω των πολλών εκφράσεων για παρόμοιες απαιτήσεις και για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων διασταυρούμενων παραπομπών, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το περιεχόμενο των τροποποιήσεων που είχαν εγκριθεί στο παρελθόν. Ο κανονισμός II-1/23 αφορά ειδικές απαιτήσεις για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και δεν καλύπτεται από τη θέση που ορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου. Η οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4 εφαρμόζεται για τα επιβατηγά πλοία και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικές μετακινήσεις. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας αυτής προβλέπει ότι τα νέα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. (8) Σκοπός των τροποποιήσεων του κανονισμού II-2/ της σύμβασης SOLAS είναι να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις για την πυροστεγανότητα των παραθύρων των επιβατηγών πλοίων που μεταφέρουν έως 36 επιβάτες και των πλοίων ειδικών χρήσεων με περισσότερους από 60 (αλλά όχι περισσότερους από 240) επιβαίνοντες. Τα πλοία που μεταφέρουν έως 36 επιβάτες πρέπει να εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με εκείνα που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες. Η οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ισχύει για τα επιβατηγά πλοία και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικές μετακινήσεις. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας αυτής προβλέπει ότι τα νέα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. Η εν λόγω οδηγία στο 3 4 Απόφαση (ΕΕ) 2016/2077 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2016, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) στην 70ή σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και στην 97η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL, του κανονισμού II-1 της σύμβασης SOLAS, των κανονισμών III/1.4, III/30 και III/37 της σύμβασης SOLAS, των κανονισμών II-2/1 και II-2/10 της σύμβασης SOLAS, του κανονισμού II-1/3-12 της σύμβασης SOLAS, της σύμβασης και του κώδικα STCW, του κώδικα συστημάτων πυρασφάλειας και του κώδικα του προγράμματος ενισχυμένων επιθεωρήσεων του 2011, ΕΕ L 320 της , σ. 36. Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (ΕΕ L 163 της , σ. 1). EL 9 EL

11 παράρτημα Ι κεφάλαιο II-2 μέρος B.10.4 ορίζει ότι στα επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν λιγότερους από 36 επιβάτες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πυροστεγανότητα των παραθύρων που βρίσκονται απέναντι σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους επιβίβασης σε σωστικές λέμβους και σχεδίες και στην πυροστεγανότητα των παραθύρων που βρίσκονται κάτω από τέτοιους χώρους σε τέτοια θέση ώστε τυχόν βλάβη τους κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς θα εμπόδιζε την καθαίρεση των σωσίβιων λέμβων ή των σωσίβιων σχεδιών ή την επιβίβαση σε αυτές. (9) Με τις τροποποιήσεις των κωδίκων HSC του 1994 και του 2000 διευκρινίζεται η εφαρμογή των παραγράφων έως των κωδίκων όσον αφορά την απαλλαγή των ταχυπλόων σκαφών μήκους κάτω των 20 m και των 30 m, αντίστοιχα, να φέρουν σωστικές λέμβους. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου αμφοτέρων των κωδίκων, η οποία περιλαμβάνει το νέο στοιχείο ότι πρέπει να είναι δυνατή η περισυλλογή αβοήθητου ατόμου από τη θάλασσα με το σώμα του σε οριζόντια θέση ή σχεδόν οριζόντια θέση, τα ταχύπλοα σκάφη μήκους κάτω των 30 m του κώδικα HSC του 2000 και των 20 m του κώδικα HSC του 1994 επιτρέπεται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση να φέρουν σωστική λέμβο. Η οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ισχύει για τα επιβατηγά πλοία και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικές μετακινήσεις. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας αυτής προβλέπει ότι τα νέα επιβατηγά πλοία της κατηγορίας Α πρέπει να πληρούν εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. (10) Ο διεθνής κώδικας LSA προβλέπει διεθνείς απαιτήσεις για τα σωστικά μέσα που καλύπτονται από το κεφάλαιο III της σύμβασης SOLAS του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι τροποποιήσεις των παραγράφων και του κώδικα LSA και της παραγράφου του μέρους 1 του παραρτήματος της απόφασης MSC.81(70) διασφαλίζουν τη συνοχή με τις στατικές δοκιμές και τις καταπονήσεις των μέσων καθαίρεσης, καθώς και με την αντοχή των δομικών μερών τους και των βαρούλκων και πρέπει να θεωρηθούν διορθώσεις ήσσονος σημασίας. Τα μέσα καθαίρεσης και τα βαρούλκα παρατίθενται στον εκτελεστικό κανονισμό (EΕ) 2017/306 της Επιτροπής 5, ο οποίος παραπέμπει στον κώδικα LSA και στην απόφαση MSC.81(70) σχετικά με τα στοιχεία MED/1.21, 1.23, 1.24 και 1.25 όσον αφορά τα μέσα καθαίρεσης και στα στοιχεία MED/1.41α, 1.41β, 1.41γ, 1.41δ, 1.41ε όσον αφορά τα βαρούλκα. Εμπίπτουν συνεπώς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 6. (11) Οι τροποποιήσεις στο προσάρτημα V του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL αφορούν την εισαγωγή πρόσθετων διευκρινίσεων, ώστε για τα πλοία που πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (ΠΕΕ) (S)) με ισοδύναμο μέσο (συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS)) να επιτρέπεται στον προμηθευτή, μετά την κοινοποίηση του αγοραστή, να δηλώνει στα δελτία παράδοσης καυσίμου (BDN) ότι τα καύσιμα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πλοίο που πληροί τις απαιτήσεις περιεκτικότητας σε θείο με ισοδύναμο μέσο. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού πλοίων εξοπλισμένων με 5 6 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/306 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την αναφορά των απαιτήσεων σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και των προτύπων δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων, ΕΕ L 48 της , σ. 1. Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 256 της , σ EL 10 EL

12 EGCS, οι τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για την εναρμόνιση του τυποποιημένου κειμένου του δελτίου παράδοσης καυσίμου επειδή ενδέχεται να συνεχισθεί στα πλοία η χρήση καυσίμων με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο, ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων περιεκτικότητας σε θείο 0,10% στις ΠΕΕ(S) από την 1η Ιανουαρίου Οι απαιτήσεις του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL που αφορούν τον περιορισμό των εκπομπών SOx εφαρμόζονται στο ενωσιακό δίκαιο με την οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7. Το άρθρο 6 παράγραφος 9 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας αναφέρουν τα δελτία παράδοσης καυσίμου (BDN) ως τον κύριο μηχανισμό διασφάλισης της συμμόρφωσης με την οδηγία. Ως ισοδύναμα μέσα συμμόρφωσης θεωρούνται εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης των εκπομπών, όπως ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο ιε) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/802, και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι στα πλοία όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος μείωσης των εκπομπών επιτυγχάνονται συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα επιτυγχάνονταν με τη χρήση καυσίμων πλοίων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. (12) Η Ένωση δεν είναι ούτε μέλος του ΔΝΟ ούτε συμβαλλόμενο μέρος των σχετικών συμβάσεων και κωδίκων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να διατυπώσουν τη θέση της Ένωσης και να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν από τις εν λόγω τροποποιήσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η θέση της Ένωσης στην 98η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ είναι ότι συμφωνεί με την έγκριση των τροποποιήσεων στα κάτωθι κείμενα: α) κανονισμός II-1/23 της σύμβασης SOLAS, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του εγγράφου MSC 97/WP.5 του ΔΝΟ, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που προτείνονται στα έγγραφα MSC 97/3/5 και MSC 97/3/4 του ΔΝΟ β) κανονισμός II-2/ της σύμβασης SOLAS, όπως ορίζεται στο παράρτημα 13 του εγγράφου MSC 97/22 του ΔΝΟ γ) κώδικες HSC του 1994 και του 2000, όπως ορίζονται στα παραρτήματα 15 και 16 του εγγράφου MSC 97/22/Add.1 του ΔΝΟ δ) κώδικας LSA και παράρτημα της απόφασης MSC.81(70), όπως ορίζεται στο παράρτημα 17 του εγγράφου MSC 97/22/Add.1 του ΔΝΟ και στο παράρτημα 1 του εγγράφου MSC 98/3/1 του ΔΝΟ. 7 Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (Κωδικοποιημένο κείμενο), ΕΕ L132 της , σ. 58. EL 11 EL

13 Άρθρο 2 Η θέση της Ένωσης στην 71η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ είναι ότι συμφωνεί με την έγκριση των τροποποιήσεων του προσαρτήματος V του παραρτήματος VΙ της σύμβασης MARPOL, όπως ορίζεται στο παράρτημα 7 του εγγράφου MEPC 70/18/Add.1 του ΔΝΟ. Άρθρο 3 1. Η θέση της Ένωσης όπως καθορίζεται στα άρθρα 1 και 2 εκφράζεται από τα κράτη μέλη που είναι μέλη του ΔΝΟ, τα οποία ενεργούν από κοινού προς το συμφέρον της Ένωσης. 2. Ελάσσονος σημασίας αλλαγές των θέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 επιτρέπεται να συμφωνηθούν χωρίς τροποποίηση της εν λόγω θέσης. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη με την παρούσα απόφαση εξουσιοδοτούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν, προς το συμφέρον της Ένωσης, από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2. Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 12 EL

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8696/17 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC MAR 87 OMI 25 EU-GNSS 22 ENV

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10024/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 COEST 213 ARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 273 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 273 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0110 (NLE) 9619/17 TRANS 207 MAR 106 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 95 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 95 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0042 (NLE) 6747/17 COLAC 21 WTO 47 CFSP/PESC 193 ARG 19 UD 60 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0099 (NLE) 8186/18 AELE 16 EEE 11 N 12 ISL 13 FL 12 MI 275 BUDGET 3 FIN 328 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 325 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0142 (NLE) 10628/15 WTO 142 MAP 14 MI 448 COEST 216 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 25 EEE 22 N 22

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 82 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 82 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0033 (NLE) 7667/17 MOG 21 IRAQ 2 CFSP/PESC 295 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2016 COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0044 (NLE) 6020/16 MIGR 20 NT 2 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8192/18 AELE 22 EEE 17 N 18 ISL 19 FL 18 MI 281 BUDGET 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0160 (NLE) 11431/17 ACP 86 WTO 171 COAFR 217 RELEX 675 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 89 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 89 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0041 (NLE) 6743/17 COLAC 18 WTO 44 CFSP/PESC 190 ARG 16 UD 57 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 396 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 396 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0172 (NLE) 11633/17 ACP 89 WTO 176 RELEX 692 COLAC 72 DEVGEN 185 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0174 (COD) 6187/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 19 CODEC 183 ECO 16

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0163 (NLE) 9361/18 EPPO 12 EUROJUST 58 CATS 38 FIN 407 COPEN 164 GAF 21 CSC 171 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 73 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 73 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0027 (NLE) 6286/17 ENV 133 MI 128 WTO 32 CHIMIE 14 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ARG 62 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0180 (NLE) 11154/15 TRANS 246 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 667 final - Παραρτήματα 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 667 final - Παραρτήματα 1 έως 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0309 (COD) 14907/14 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 60 CODEC 2143 ANTIDUMPING

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 19 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 19 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0004 (NLE) 5261/18 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AVIATION 8 RELEX 27 ENV 16

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 COM(2019) 159 final 2019/0087 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12576/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 119 ENV 608 MAR 239 MI

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5329 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5329 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11709/17 AGRI 432 AGRIORG 80 DACT 141 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0296 (NLE) 12519/16 MAR 236 OMI 61 ENV 604 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4854 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11316/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0241 (NLE) 12750/17 PECHE 368 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO 3 RELEX 645 ECOFIN 640 CFSP/PESC 674 PROCIV 62 COHOM 84

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2827 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. el) 8807/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 243 AGRIFIN 46 AGRIORG 48 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15079/14 ENV 873 ENT 253 DACT 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0135 (NLE) 10655/17 WTO 142 AGRI 353 UD 165 COASI 76 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 720 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0342 (NLE) 6542/15 ENER 42 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα