ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α ΕΞ11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.Ο.Υ. (. 2) ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α) /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β ) ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Ταχ. /νση: Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ( 2), ( /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ), ( /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ) Fax: ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στις υπηρεσίες Ν. Αττικής (εκτός Σ ΟΕ)» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3943/11 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 66/τ. Α / ). β) Την αριθµ. 6Α ΕΞ 11 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ 2656/Β/ ) γ) Τις διατάξεις του Π.. 284/88 (ΦΕΚ182/Α/ ), «Οργανισµός του ΥΠ. ΟΙΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Το Π.. 185/09 (ΦΕΚ 213/ ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών». ε) Την ανάγκη της άµεσης στελέχωσης των θέσεων των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους στις υπηρεσίες του Ν. Αττικής, οι οποίοι θα συµβάλλουν κατά µεγάλο ποσοστό στην επίτευξη των δηµοσίων εσόδων. 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουµε την κάλυψη των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (αποκαλούµενοι στο εξής «ελεγκτές») για τις υπηρεσίες του Ν. Αττικής, εκτός Σ ΟΕ, όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα. 2. ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι υπάλληλοι που: α) έχουν τιµωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωµα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4 ν. 3943/11) ή β) συµπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση µέσα στην επόµενη τριετία από την ηµεροµηνία επιλογής. 3. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των προκηρυσσοµένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους µε εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Ως προηγούµενη εµπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων για διάστηµα που υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. Η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται: α) από την ή τις πράξεις τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων για χρονικό διάστηµα συνολικά τουλάχιστον 3 ετών. Συνολική εµπειρία στον έλεγχο µικρότερη των τριών (3) ετών δεν λαµβάνεται υπόψη. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου.Ο.Υ. ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ΕΚ και Προϊσταµένου Τµήµατος Ελέγχου.Ο.Υ ή Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου ή διωκτικής Υπηρεσίας του Σ ΟΕ, καθώς και Προϊσταµένου Υποδιεύθυνσης Ελέγχου.Ο.Υ. ή Προϊσταµένου Υποδιεύθυνσης του ΕΚ Αθηνών ή Υποδιευθυντή του ΕΚ Θεσσαλονίκης ή Προϊσταµένου Υποδιεύθυνσης ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω και β) από κατάσταση που συνυποβάλλεται µε την αίτηση στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον πέντε (5) διενεργηθέντες φορολογικοί έλεγχοι για κάθε έτος επικαλούµενης εµπειρίας σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Στην κατάσταση αναφέρεται η ελεγχθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Αν δεν έχουν διενεργηθεί 5 τουλάχιστον φορολογικοί έλεγχοι κατά το προηγούµενο εδάφιο, δεν προσµετρώνται µόρια για το συγκεκριµένο έτος. Για την κατάταξη των υποψηφίων µε εµπειρία, τη µοριοδότησή τους και την επιλογή θα συνταχθεί χωριστός πίνακας. 4. Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 ν. 3943/ Η Ειδική Επιτροπή θα διενεργήσει ειδική γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που απαιτούνται για τις θέσεις των Ελεγκτών, καθώς και της ευχέρειας εφαρµογής αυτών, µε το σύστηµα των πολλαπλών απαντήσεων για τρεις (3), τουλάχιστον, ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείµενο, και συγκεκριµένα: α) φορολογικά αντικείµενα, β) λογιστική και γενικές αρχές Αστικού και Εµπορικού ικαίου, γ) γενικές αρχές διοικητικού δικαίου και δ) Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ Ε). Οι ερωτήσεις αυτές θα αφορούν σε συνήθεις περιπτώσεις που αντιµετωπίζονται στους φορολογικούς ελέγχους και στην είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Επιτυχής εξέταση στις ανωτέρω ερωτήσεις θεωρείται η συγκέντρωση 100 µορίων. Εάν ο υποψήφιος δε συγκεντρώσει την ανωτέρω βαθµολογία στη γραπτή εξέταση, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής. 6. Οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιµασία, θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Ειδική Επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική, εν γένει, ικανότητα αυτών για την επιτυχή άσκηση των ειδικών καθηκόντων της θέσης (όπως, κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος κλπ.). 7. Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν, µε νεότερη απόφαση, στο άµεσο χρονικό διάστηµα για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της γραπτής δοκιµασίας, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης τους από την Ειδική Επιτροπή. 2

3 8. Για την επιλογή των ελεγκτών θα αξιολογηθούν, όπως αναλυτικά ορίζονται στον επισυναπτόµενο πίνακα τα κριτήρια αξιολόγησης και τα αντίστοιχα µόρια: α) Η ειδική γραπτή δοκιµασία σε Φορολογικά αντικείµενα, Γενικές Αρχές ιοικητικού ικαίου, Λογιστική και Γενικές Αρχές Αστικού και Εµπορικού ικαίου, Ελεγκτική και Κώδικα Είσπραξης ηµόσιων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.), όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω. β) Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς µε το αντικείµενο του ελέγχου και της είσπραξης, καθώς και η κατοχή µη συναφούς τίτλου σπουδών µε το αντικείµενο, που αξιολογείται µε συντελεστή µειωµένο κατά 50%. Συναφείς τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. ή ΤΕ.Ι. θεωρούνται οι προερχόµενοι από τµήµατα οικονοµικών και νοµικών σχολών (ηµεδαπών ή αλλοδαπών ισότιµων αναγνωρισµένων στην ηµεδαπή). γ)η κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος συναφούς µε το αντικείµενο. δ)η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και µίας (1) δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδεικνυόµενη κατά τα οριζόµενα στο Π.. 50/01 (Α 39), όπως ισχύει. ε)η αποδεδειγµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραµµάτων µηχανογραφικών εφαρµογών, που χρησιµοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονοµικών ή είναι χρήσιµα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, που αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η επιµόρφωση µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλης δηµόσιας σχολής, ελεγκτικού περιεχοµένου, ολικά ή µερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδοµάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραµµάτων αυτών. στ)η είσοδος στον κλάδο του Υπουργείου Οικονοµικών του υποψηφίου, είτε µέσω ειδικού διαγωνισµού, είτε κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2190/1994. ζ)η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των µελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού. 9. Προκειµένου για υπαλλήλους µε προηγούµενη εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, ή αναγκαστικής είσπραξης, αξιολογείται η αποδεδειγµένη εµπειρία στην άσκηση καθηκόντων ελεγκτή, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Τα σχετικά δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µε την αίτηση υποψηφιότητας. Η εµπειρία που πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου βαθµολογείται ως εξής: Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ Άσκηση καθηκόντων ελεγκτή σε.ε.κ. ή Π.Ε.Κ. ή τέως Τ.Ε.Κ. ή υποδιεύθυνση ελέγχου.ο.υ ή Σ..Ο.Ε., καθώς και καθηκόντων δικαστικού τµήµατος ή γραφείου ληξιπροθέσµων για κάθε έτος 10 10α. Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (ως συνηµµένο υπόδειγµα), συνοδευόµενη µε πλήρες βιογραφικό σηµείωµα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι µπορούν να δηλώσουν µε την παραπάνω αίτηση, την προτίµησή τους για µία ή περισσότερες υπηρεσιακές µονάδες του Ν. Αττικής, καθώς και τη σειρά προτίµησης αυτών. Καµία αλλαγή στις δηλώσεις προτίµησης δε θα γίνει δεκτή µετά την κατάθεση της αίτησης. Η δήλωση προτίµησης δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία. 10β. Οι υποψήφιοι, µε την αίτηση επιλογής τους σε θέση Ελεγκτή, συνυποβάλλουν: i) Ειδική Αναλυτική ήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), το περιεχόµενο της οποίας, αναφέρεται στον επισυναπτόµενο πίνακα. ii) Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο µε αµοιβή, έστω και αν έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις 3

4 διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3528/07(Α 26), εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστηµα υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους. iii) Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75) για το χρόνο άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων στην οποία δηλώνεται αναλυτικά ο χρόνος άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων και βεβαιώνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. 10γ. Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη /νση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, είτε αυτοπροσώπως µε κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Υπ. Οικονοµικών (Καρ. Σερβίας 10), µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 15 εργάσιµων ηµερών, από έως Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, που συγκεντρώνουν συνολική βαθµολογία άνω των τριακοσίων (300) µορίων. Ο πίνακας κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων (µε εµπειρία ή χωρίς εµπειρία), ισχύει για µία τριετία από τη δηµοσιοποίηση αυτού και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτόν. 12. Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους θα υπογράψουν συµβόλαια αποδοτικότητας, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της συνηµµένης στην παρούσα ΚΥΑ. 13. ε θα λαµβάνονται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης και δε θα εξετάζονται: α) οι αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς την ταυτόχρονη υποβολή βιογραφικού σηµειώµατος και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και β) τα κριτήρια αξιολόγησης για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά. 14. Η αίτηση του υποψηφίου για την διόρθωση του πίνακα µοριοδότησης των κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθεί εντός 5 ηµερών στη ιεύθυνση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) και αξιολογείται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού. 15. Η παρούσα απόφαση προκήρυξη να αναρτηθεί µε παρουσία ενός µάρτυρα στον πίνακα ανακοινώσεων της κάθε υπηρεσίας. Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους να φροντίσουν µε προσωπική τους ευθύνη να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας τους. Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Η ΚΥΑ 6Α / Ένας πίνακας θέσεων 3. Ένας πίνακας βαθµολογίας- µοριοδότησης 4. Ένα υπόδειγµα αποδεικτικού ανάρτησης 5. Ένα υπόδειγµα αίτησης 6. Ένα υπόδειγµα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. /ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Υ. 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ II..Ο.Υ. III. ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IV..Ε.Κ. V. Π.Ε.Κ., VI. Σ..Ο.Ε. Α) Κ.Υ. Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ /ΝΣΕΙΣ Γ) ΠΕΡ/ΚΕΣ /ΝΣΕΙΣ 4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ). 5. ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ. 6. ΙΕΤΑ, ΙΠΕΑΚ. 7. /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ. (.4) (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ). 8. /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ.Χ.Κ. (.34) (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ). 9. ΠΟΕ- ΟΥ 10. ΟΣΥΥΟ 11. ΟΤΥΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 3. ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4. ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΕΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5. ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 6. /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( 2) - ΤΜΗΜΑ Α (2 ΑΝΤ.) 7. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)- ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β (ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Κ.Υ.) ΚΑΙ Γ 8. /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ( 3) 9. /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ. ( 4) 10. /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΧ.Κ. ( 34) 5

6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Η ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Β. ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ( ΕΚ) 1) ΑΘΗΝΩΝ Α ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ Α - Β ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ Ε - Η Γ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ Θ - ΙΒ Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 25 ΤΜΗΜΑ Β - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ..Ο.Υ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1).Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α -ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 80 6

7 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ Η ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2).Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ ( Α, Β, Γ ) 30 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 3).Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ (, Η ) ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 4).Ο.Υ. ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ, Ζ ) ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 5).Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 6).Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 7).Ο.Υ. Ι ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 8).Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 9).Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 10).Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 35 7

8 11).Ο.Υ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 12).Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 13).Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 14).Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 15).Ο.Υ. ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 16).Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ ).Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 10 18).Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 19).Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ ).Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 30 8

9 21).Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 22).Ο.Υ. ΝEΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 23).Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 24).Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 25).Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ ).Ο.Υ. Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 27).Ο.Υ. Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 28).Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 29).Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ ΙΚΑΣΤΙΚO 9

10 30).Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Ε ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 31).Ο.Υ. Α ΠΕΙΡΑΙΑ ( Α, Β ) ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 32).Ο.Υ. Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ( Α, Β ) ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 33).Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ( Α, Β ) ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 70 34).Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ 35).Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ & 36).Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, ΜΟΡΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α/ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ / ΜΟΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 ΓΡΑΠΤΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ: 0 Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 50 Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 50 Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 50 ) ΚΕ Ε 50 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 150 Α) ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΕΣ 80 Β) ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ 40 Γ) ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΕΣ 60 ) ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ 30 Ε) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Η ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Η ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 70 ΣΤ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Η ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Η ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 40 4 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 60 Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 40 Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 25 Γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ 5 6 ΓΛΩΣΣΑΣ 15 ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ECDL Β ) ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 30 Η ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2190/ ΣΥΝΟΛΟ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.., σήµερα στις... εκεµβρίου 11 και ώρα., ο/η υ ογεγραµµέν.., υ άλληλος της.., κατό ιν εντολής του Προϊσταµένου της Υ ηρεσίας, ανήρτησα στον ίνακα ανακοινώσεων τη µε αριθµ. ρωτ.. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ Σ ΟΕ), αρουσία τ µάρτυρα., υ αλλήλου της υ ηρεσίας µας. Ο/Η αναρτησ.. Ο/Η µάρτυρ. 12

13 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.Ο.Υ. ( 2) Α.Μ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: ΤΜΗΜΑ Α ΚΛΑ ΟΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Παρακαλώ να κάνετε δεκτό το αίτηµα της υ οψηφιότητάς µου για την ε ιλογή µου σε θέση ελεγκτού βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ ραξης των εσόδων του κράτους, σε µία α ό τις αρακάτω θέσεις, σύµφωνα µε την αριθµ. ρωτ.. Προκήρυξη ρόσκληση υ οβολής αιτήσεων για την ε ιλογή ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ ραξης των εσόδων του κράτους στις υ ηρεσίες Ν. Αττικής (εκτός Σ ΟΕ). ΥΠΗΡΕΤΩ: 1. Κωδ. : /νση: Τµήµα: ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2. Κωδ. /νση: Τµήµα: 3. Κωδ. /νση: Τµήµα: ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ο/Η αιτ 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 15-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 9842 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 82 100 Χίος Τηλέφωνο: 22713-50 8 21, 22713-50817 FAX: 22713-50 8 55 Αριθ.πρωτ. 34947 Χίος 01/07/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ'

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 6 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ XIOY Αριθµ. Πρωτ.: 14998 ΗΜΟΣ XIOY Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 821 00, Χίος Πληροφορίες: Μαρία Φραγκάκη Μαρία Γεωργιλή Τηλέφωνο: 22713 50817 & 22713 50815 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα