ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α ΕΞ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Fax: ΠΡΟΣ: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΞ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α ΕΞ 2013 Φ.117 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων». Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Β2 έως Β11 του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) συστάθηκε οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης με τίτλο «Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Με την Δ6Α ΕΞ 2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1695/Β/ ) καθορίστηκαν οι στρατηγικοί σκοποί, οι επιχειρησιακοί στόχοι και εξειδικεύτηκαν οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. Επιπλέον, καθορίστηκαν ο αριθμός του προσωπικού, η περιγραφή της θέσης ευθύνης και των θέσεων εργασίας, καθώς και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτείται να διαθέτει το προσωπικό αυτό. Αναλυτικότερα, τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς προωθούν στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων όλα τα σχέδια που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων πριν την τελική έγκριση και υιοθέτησή τους. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων εξετάζει τα προτεινόμενα σχέδια ως προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και εκφράζει έγγραφη γνώμη η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο. Η ανωτέρω Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από υπαλλήλους από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίοι αποσπώνται για το σκοπό αυτό στην Κεντρική Μονάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) με απόφαση των οικείων Υπουργών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Επίσης, απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου και η καταβολή των αποδοχών τους διενεργείται από την υπηρεσία υποδοχής (άρθρο 25 του ν.4024/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο ένατο, παρ.15 του ν.4057/2012). Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων στη Μονάδα μπορούν να αποσπαστούν και υπάλληλοι από τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) Α.Ε. και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1

2 Ι. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ α) Περιγραφή θέσεων εργασίας εισηγητών i. Οι εισηγητές, οι οποίοι είναι κατηγορίας ΠΕ, αναφέρονται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. ii. Εργάζονται σε ομάδες, σε καθεμιά από τις οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα Υπουργεία. Η κάθε ομάδα σε συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων των Υπουργείων, όπως αυτές ορίζονται στην υποπαράγραφο Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, παρακολουθεί και ελέγχει τα προτεινόμενα από το κάθε Υπουργείο μέτρα, που αφορούν σε μεταφορά κρατικών πόρων και ενδέχεται να θεωρηθούν ότι περιέχουν παράνομες ή ασυμβίβαστες με την Ενιαία Αγορά κρατικές ενισχύσεις και εισηγείται σχετικά στον Προϊστάμενο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. iii. Ασκούν τις αρμοδιότητες της Μονάδας, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις υποπαραγράφους Β2 - Β11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, ακολουθώντας τις οδηγίες του Προϊσταμένου αυτής. iν. Είναι οι βασικοί συνομιλητές, σε τεχνικό επίπεδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των ελληνικών αρχών για τις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας σε όλα τα στάδια. ν. Είναι οι βασικοί συνομιλητές, σε τεχνικό επίπεδο, με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. για τις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας σε όλα τα στάδια. νi. Συμμετέχουν, σε συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες Μονάδες, σε τεχνικό επίπεδο, σε συσκέψεις, συνεδριάσεις και εν γένει συναντήσεις των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., καθώς και όλων των διεθνών οργανισμών σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. νii. Ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό. νiii. Ασκούν όποιο έργο ή καθήκον τους ανατεθεί, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της Μονάδας. β) Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των εισηγητών της Μονάδας: Έξι (6) θέσεις εισηγητών: Υπάλληλοι πτυχιούχοι νομικών σπουδών: i) κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ii) κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, που υπηρετούν στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις Ανεξάρτητες Αρχές και στην ΜΟΔ ΑΕ. Τα ειδικότερα προσόντα αυτών είναι: i. Βασικά προσόντα, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά: 1. Μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας κατά προτίμηση σε συναφές γνωστικό πεδίο με το αντικείμενο της Μονάδας. 2. Εμπειρία/εξειδίκευση σε τουλάχιστον ένα (1) από τα κατωτέρω δίκαια: ανταγωνισμού, επιχειρήσεων, Ε.Ε. 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικά για υποψηφίους, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική, απαιτείται άριστη γνώση και της ελληνικής γλώσσας. 4. Πολύ καλή χρήση Η/Υ, κυρίως σε εφαρμογές γραφείου και Internet. 5. Ετήσια τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση κοινοτικών θεμάτων, κατά προτίμηση σε θέματα ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. ii. Πρόσθετα προσόντα, από τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα δύο (2): 1. Βασική γνώση τουλάχιστον μιας ακόμα γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ. 2. Κατοχή διδακτορικού τίτλου. 3. Εργασιακή εμπειρία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε όργανα της Ε.Ε. ή σε αντιπροσωπείες της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς. 4. Ικανότητα για εργασία σε ομάδα, συνεργατικό πνεύμα, διάθεση για συνεχή μάθηση. 2

3 II. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ α) Περιγραφή θέσης εργασίας υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ i. Υποστηρίζουν διοικητικά τον Προϊστάμενο και τους εισηγητές της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. ii. Αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Μονάδας και αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για διοικητικά και οικονομικά θέματα. iii. Φροντίζουν για τις κάθε είδους προμήθειες της Μονάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου αυτής. iv. Φροντίζουν για την τήρηση του αρχείου της Μονάδας κάτω από την επιμέλεια και τις οδηγίες του Προϊσταμένου και των εισηγητών. v. Επιμελούνται τις μετακινήσεις του Προϊσταμένου και των εισηγητών της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και ταυτόχρονα των επισκέψεων ξένων αποστολών. vi. Επιμελούνται για την δημιουργία της ημερήσιας διάταξης των συσκέψεων και συναντήσεων. vii. Τηρούν πρακτικά των συναντήσεων και των συσκέψεων, με εξαίρεση των συνεδριάσεων της Διϋπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων. β) Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΔΕ όλων των κλάδων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ανεξάρτητων Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε. 1. Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις γραμματέως διοίκησης. 2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, με ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της. Γνώση, επιπλέον, γλώσσας της Ε.Ε. θεωρείται πρόσθετο προσόν. 3. Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης Η/Υ και ειδικότερα στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) διαχείριση βάσεων δεδομένων/τήρηση πρωτοκόλλου, δ) υπηρεσίες διαδικτύου/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 4. Δυνατότητα εργασίας και προσαρμογής σε απαιτητικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν: 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση) 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 3. Σύντομη επιστολή προς την Ομάδα Αξιολόγησης Βιογραφικών η οποία θα περιγράφει συνοπτικά τους λόγους υποβολής υποψηφιότητας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε στο fax είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8). Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης θα πρέπει, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων που επικαλούνται (προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, κλπ) και θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ακεραιότητας και της διαφάνειας θα πραγματοποιηθεί έλεγχος «πόθεν έσχες» των επιλεγέντων. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση παρακαλείται να την κοινοποιήσει άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 3

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. Υπουργείο Οικονομικών 1. Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία Κ.Υ. 2. Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 3. Υπηρεσίες Υπ. Οικονομικών: i. Οικονομικές Επιθεωρήσεις ii. Δ.Ο.Υ. iii. Τελωνειακές Υπηρεσίες (μέσω της πρώην Δ3) iv. Κτηματικές Υπηρεσίες v. Υ.Δ.Ε. (μέσω της Δ4) vi. Χημικές Υπηρεσίες (μέσω της πρώην Δ34) 4. Σ.Δ.Ο.Ε. α) Κ.Υ. β) Περιφερειακές Δ/νσεις 5. Γ.Γ.Π.Σ. 6. Δ.Ε.Κ. Αθηνών, Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης 7. Ν.Σ.Κ. 8. Σε όλα τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ΙΙ. Όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις Διοικητικού (το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρακαλείται όπως αναρτήσει την παρούσα και στην ιστοσελίδα του III. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Διοίκησης IV. Όλες τις Περιφέρειες Διευθύνσεις Διοίκησης V. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές VI. ΜΟΔ Α.Ε. Λ. Ριανκούρ 78Α, Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού 3. Γραφείο Υφυπουργού 4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 5. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. 6. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 7. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Κ.Υ. 8. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπ. Οικονομικών 9. Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Α 4

5 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Α.Μ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ.1) ΤΜΗΜΑ Α Σε συνέχεια της αρ. πρόσκλησης, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός μου για τη θέση του: Εισηγητή με πτυχίο νομικών σπουδών Υπαλλήλου ΔΕ Κατηγορίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. ΘΕΜΑ : «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Ο/Η αιτ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΙΜΞΛΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή ταχυδρομικά και με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Δ/νση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 14-12-11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 10034 ΕΞ11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988582, F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Αθήνα 24/2/2015 Αθήνα Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 101 92 Τηλ. 2106974785, 2106974732 Fax. 2106969607 E-mail: edey-hhrm@prv.ypeka.gr Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες: Γεωργία Χαλούλου, Τηλέφωνο: 211 10 75032 Όλγα Μακρή, Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 5 Ταχ. Κωδ.: 105 64-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109, 2109285106, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 09/12/2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρωτ. 8155 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα