Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ.)"

Transcript

1 ΣΑΜΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3574/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ.) Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/71 "Περί συστάσεως Σαμείου Φρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων" (ΥΕΚ 209/Α/71). 2. Σις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19/ τεύχος Α ) "Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 3. Σις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/ τεύχος Α ) "Περί κανονισμού προμηθειών Δημοσίου". 4. Σις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/ τεύχος Α ) "Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο". 5. Σην υπ αριθμ 815/72 κοινή απόφαση των Τπουργών Δικαιοσύνης & Οικονομικών που αφορά τα εξ ενσήμων έσοδα του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ 28896/ , 35410/72, 66559/82, 89524/4850/85, 74738/86, 63382/87, 12350/90, 63930/92, 14173/92, 407/ , 33155/93 & / κοινές Τπουργικές Αποφάσεις. 6. Σην απόφαση που έλαβε το Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. στην 1058/ συνεδρίασή του και η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 31210/ κοινή απόφαση των Τπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 491/Β / Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό μέχρι του ποσού των ,00, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α., όλων των νομίμων κρατήσεων & άλλων επιβαρύνσεων, για την εκτύπωση συνολικής ποσότητας τεμαχίων Ενσήμων ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., της κλάσης του 0,5 χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΌ με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, την χαμηλότερη τιμή. 2. Η ανωτέρω εκτύπωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 3. Υορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης είναι το Σαμείο Φρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ). 4. Σα πρακτικά του διαγωνισμού, θα εγκριθούν από το Δ. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. 5. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΠΔ 118/ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 12:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στο γραφείο 116 του 1 ου ορόφου του κτιρίου του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Μεσογείων 96, Αθήνα), ενώπιον της οικείας επιτροπής

2 7. Η διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. Επίσης αντίτυπα αυτής διατίθενται στη Διεύθυνσή του, Μεσογείων 96, 1 ος όροφος, Γραφείο 112, (τηλ ) πληροφορίες κ.ν. Παναγόπουλος. 8. Περίληψη της Διακήρυξης εστάλη την 7/6/2010 στην Τπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 9. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε την. στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 10. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε την στις Εφημερίδες: α. "ΕΞΠΡΕ" β. "ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ" γ. "ΚΕΡΔΟ" ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Εκτύπωση τεμαχίων ενσήμων ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ της κλάσης 0,5 χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ίδιο με τα κυκλοφορούντα). ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 2.1 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Β. υνεταιρισμοί. Γ. Ενώσεις προμηθευτών παροχών υπηρεσιών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Γ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής (πτωχευτικός κώδικας) ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί κατά αυτών η ανάλογη διαδικασία. Δ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τους νόμους της χώρας εγκατάστασής τους

3 Ε. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. τ. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόμο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, επιμελητηρίου ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα από τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. Ζ. Οι ενώσεις προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όταν οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της παρούσης παραγράφου συντρέχει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ της παρούσης και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Β. Τπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία: Β.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Β.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ως επίσης και σε διαδικασία συνδιαλλαγής. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (ΥΕΚ Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Γ. Τπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνήσιου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία: Γ.1 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Γ.2 Θα δηλώνεται ότι: - 3 -

4 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται πλήρως, ανεπιφυλάκτως και με ποινή αποκλεισμού τους όρους της και ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (ε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα). δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και των υποχρεώσεών τους προς φορείς του Δημοσίου. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δ. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Ε. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (πχ ΥΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λ.π.). Σα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία αυτού/αυτών που υπογράφει/υπογράφουν τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό. 2.4 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι δικαιολογητικά. Α. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Β. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις εργασιών εκτύπωσης με υδατογράφημα και διάτρηση. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά, ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών, ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εργασιών

5 Δ. Τπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο θα γίνουν όλες οι εργασίες εκτύπωσης (υδατογράφηση εκτύπωση διάτρηση) και ο τόπος εγκατάστασης του, (του εργοστασίου), ότι διαθέτουν άρτια υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό, για την εκτύπωση των ενσήμων στον χρόνο που ορίζεται στη διακήρυξη και ότι εξασφαλίζουν ειδικό χώρο ασφαλείας. Εάν διαπιστωθεί από την Τπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στην επιχειρηματική μονάδα, ισχύουν οι διατάξεις των παρ.4 & 5 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007. Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, δύναται επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών να ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της. 2.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, που θα του αποστείλει η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, στην ανωτέρω Επιτροπή, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως απαιτούνται από το άρθρο 6 παρ.2 του ΠΔ 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του ΠΔ 118/2007: Α. Οι Έλληνες πολίτες: Α.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Α.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, και επίσης ότι δεν έχει ανοιχθεί διαδικασία συνδιαλλαγής. Α.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) & (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

6 Α.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. Οι Αλλοδαποί: Β.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Β.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του στοιχείου (2) της περίπτωσης Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου (3) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Β.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Γ.1 Σα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) & (Β) του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. Γ.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του παρόντος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Γ.3 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου

7 Γ.4 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του στοιχείου (2) της περίπτωσης Γ του παρόντος εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις των 7.α.1.ια & 7.β.12 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Δ. Οι υνεταιρισμοί: Δ.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του υμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Δ.2 Σα δικαιολογητικά των στοιχείων (2) και (3) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και του στοιχείου (2) της περίπτωσης Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και του στοιχείου (2) της περίπτωσης Γ του παρόντος άρθρου. Δ.3 Βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση και: Τπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ Α 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Ε.1 Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιρειών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι αναλαμβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με την παροχή της υπηρεσίας, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. Ε.2 Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιρειών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, θα συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ε.3 Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιρειών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) και με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΥΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κλπ) για την ταυτοποίηση των στοιχείων. Ειδικότερα για τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/

8 Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή, δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. την κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από το διαγωνισμό. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ε περίπτωση εγγράφων και δικαιολογητικών που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2.6 ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΝΨΕΨΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΠΑΡΟΦΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Η ένωση προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτουμένου με συμβολαιογραφική πράξη Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ε περίπτωση ακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης ε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Τπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 3.1 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: Α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους Σεχνικούς όρους που αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται στην Αγγλική. Β. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή

9 Γ. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς να αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως, σε ΕΤΡΩ. Δ. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, (ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, ή δε επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνεται ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ε. Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. τ. Ολόκληρο το έργο της εκτύπωσης θα ανατεθεί σε έναν και μόνο μειοδότη, ο οποίος θα συνάψει τη σχετική σύμβαση με το ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. και θα έχει τη συνολική ευθύνη της καλής & εμπρόθεσμης εκτέλεσής του. Ζ. Προσφορά για μέρος του έργου ή μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκαν απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η. Σα προσφερόμενα αγαθά και οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Θ. Ο προμηθευτής θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνος από την αρχή και μέχρι την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή και την λήξη των εκ της συμβάσεως εγγυήσεων. Ι. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή & σαφής τόσο ως προς τους Σεχνικούς όσο και προς τους Οικονομικούς όρους. Παραπομπές από την Σεχνική Προσφορά στην Οικονομική & αντίστροφα, ή σε εγχειρίδιο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης. Ι.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ι.2 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. την περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, υποβάλλεται μόνο εγγράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Ι.3 Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 3.2 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. το ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους

10 Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα & ώρα που αναφέρει η προκήρυξη, μαζί με τα σχετικά δείγματα όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α "ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ" της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο στο οποίο θα αναγράφονται: Η λέξη "ΠΡΟΥΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σα στοιχεία του αποστολέα. Ο "ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ" που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιέχει τρεις επιμέρους φακέλους. Α. Σα ζητούμενα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής. Β. Υάκελο της Σεχνικής Προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη "ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ" ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα) και το δείγμα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά χωρίς την κατάθεση δείγματος θα απορρίπτεται. Γ. Υάκελο της Οικονομικής Προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη "ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ", ο οποίος θα περιέχει επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα). Οι φάκελοι τεχνικής & οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, γίνεται δημόσια και θα παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην διακήρυξη, ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς φακέλους α) Οικονομικής Προσφοράς, β) Σεχνικής Προσφοράς & γ) φάκελο που να περιέχει τα δικαιολογητικά & την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., Μεσογείων 96, ΣΚ , ΑΘΗΝΑ. Όσες προσφορές αποσταλούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Τπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού & παραληφθούν από αυτήν με απόδειξη Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., όπως παραπάνω ορίζεται

11 3.2.4 τις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που περιέρχονται στην Τπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Τπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 3.3 ΣΙΜΕ Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν σε ΕΤΡΩ, και θα καθορίζονται ανά χιλιάδα τεμαχίων και θα περιλαμβάνουν: Α. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά, κ.λ.π.) οι οποίες θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Β. Σις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Υ.Π.Α. Η συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικώς & ολογράφως, σε ΕΤΡΩ. Ο Υ.Π.Α. θα υπολογίζεται ανεξάρτητα. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας & συνολικών τιμών θα υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε κατά την διάρκεια των τυχόν παρατάσεων αυτής Οι τιμές των προσφορών αφορούν το σύνολο των εργασιών και μέχρι την οριστική παράδοση των ενσήμων με τον τρόπο και στον τόπο που προβλέπει η διακήρυξη. 3.4 ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (6) έξι μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. Η ισχύς της προσφοράς, μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία ή την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 10 ημέρες πριν από την λήξη της ισχύος της και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όχι όμως μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο αρχικά στην διακήρυξης, των (6) μηνών. Οι προμηθευτές οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις

12 Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, υποχρεωτικά ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. την τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 3.5 ΕΓΓΤΗΕΙ Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Σα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι κατωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ αρχήν: Α. Σην ημερομηνία έκδοσης. Β. Σον εκδότη. Γ. Σην υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Δ. Σον αριθμό της εγγύησης. Ε. Σο ποσό που καλύπτει η εγγύηση. τ. Σην πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Ζ. Σους όρους ότι: I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, II. Σο ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, III. ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της IV. κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ Κάθε προσφορά αυτών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Υ.Π.Α., ήτοι ποσό ,00. Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου & τα ακόλουθα: I. Ση σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού & τα προς προμήθεια υλικά. II. Σην ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη). Β. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

13 I. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. II. Ο αριθμός της διακήρυξης. III. Σο ποσό που καλύπτει η εγγύηση. IV. Η ημερομηνία έκδοσής της. V. Σα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Γ. Συχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας (5) ημερών από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Τπηρεσία. Δ. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, θα επιστραφεί μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, θα επιστραφούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης & ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Α. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Υ.Π.Α. Β. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου και τα ακόλουθα: I. τ Σον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. II. Σην ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική & ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την τυχόν εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ε. την περίπτωση ένωσης προμηθευτών αναδόχων, οι εγγυήσεις θα περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει της υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ΕΝΣΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ Α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου θα γίνουν δεκτοί στην ονομαστική τους αξίας, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Β. ε περίπτωση που θα συντρέχουν οι οριζόμενες περιπτώσεις από το Π. Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, θα γίνει εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. Γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου θα γίνει με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής

14 ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 4.1 ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΕΝΣΑΕΙ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή του διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων, ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο (εκτός από τα prospectus). τη συνέχεια η επιτροπή, αποκλείει τις περιπτώσεις παραβίασης των όρων της διακήρυξης ή της έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παραπέμπουν από ένα σημείο της προσφοράς σε άλλο (από την οικονομική στην τεχνική & αντίστροφα ) ή σε εγχειρίδιο ή είναι μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή. Β. Σεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν "ως τυπικά μη αποδεκτές" αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. Γ. Βάσει των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα διαχωρίσει τις προσφορές σε "τεχνικά αποδεκτές προσφορές" και "τεχνικά απαράδεκτες προσφορές". Δ. "Σεχνικά αποδεκτή προσφορά" κρίνεται εκείνη η οποία καλύπτει πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στη διακήρυξη. Ε. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κστην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόμενους. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, θα γίνει ανακοίνωση των τιμών. 4.2 ΕΝΣΑΕΙ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως, στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού

15 διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό, ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτή κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού άλλα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά στη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 & 8.α. του ΠΔ 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στο μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δε μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 5.1 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη όρους, και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. ε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 εδ.α στοιχ. ΙΙ του ΠΔ 118/

16 5.2 Σο αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. 5.3 Σο αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 15% ή μικρότερης της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 30%. 5.4 ε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά καθένας από τους προμηθευτές αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΑΝΑΘΕΗ Η ανακοίνωση κατακύρωσης, θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο από το ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάληψης των εργασιών, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. (χέδιο σύμβασης ακολουθεί μετά το τέλος της Διακήρυξης). ΑΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΟΤ ΕΚΠΣΨΣΟΤ 8.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 8.2 τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Π. Δ. 118/2007 κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 9: ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 9.1 Η παράδοση των ενσήμων θα γίνει σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης στην Τπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων Αξιών του Δημοσίου (Τ.Δ.Ε.Α.Δ). 9.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Τπηρεσία που πραγματοποιεί την προμήθεια και την Τπηρεσία όπου θα γίνει η παράδοση των ενσήμων για την ημερομηνία που θα παραδώσει τα ένσημα τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες νωρίτερα. 9.3 Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ενσήμων συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων (που θα δοθούν σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π. Δ. 118/2007) χωρίς τα ένσημα να έχουν παραδοθεί, θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις (άρθρα 32 & 34 του ΠΔ 118/2007). ΑΡΘΡΟ 10: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 10.1 Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής παράδοσης ενσήμων εντός της παραπάνω συμβατικής προθεσμίας. Η συσκευασία των ενσήμων, θα γίνει σε δέματα των είκοσι χιλιάδων (20.000) τεμαχίων [(20) δεσμίδες των (1000) τεμαχίων]. Σο φύλλο κάθε δεσμίδας θα αποτελείται από πενήντα (50) τεμάχια ενσήμων. Κάθε δέμα, θα διασφαλίζεται με δύο (2) ταινίες από χαρτί σταυροειδώς

17 επικολλημένες επί του περιτυλίγματος και στις δύο μικρές πλάγιες πλευρές του δέματος, θα επικολληθούν ετικέτες με αναγραφή της κλάσης και της ποσότητας των ενσήμων σε τεμάχια Μετά από κάθε προσκόμιση ενσήμων στην Τ.Δ.Ε.Α.Δ, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Τπηρεσία του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Τ.Δ.Ε.Α.Δ, την επιτροπή εκτύπωσης και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, η ποσότητα των ενσήμων και ο αριθμός της σύμβασης της εκτύπωσης των ενσήμων. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΨΜΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ Η πληρωμή της αξίας για την εκτύπωση των ενσήμων θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΤΡΩ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Σον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που υπολογίζονται επί της αξίας του τιμολογίου, αφαιρουμένου του ΥΠΑ: Α. 1,5% υπέρ ΜΣΠΤ Β. 2% χαρτόσημο επί του ΜΣΠΤ Γ. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου Δ. ο αναλογούν φόρος ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α. Κάθε ασάφεια και κενό της παρούσας προκήρυξης, ερμηνεύεται υπέρ του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., εφόσον δεν είχαν ζητηθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού εγγράφως εξηγήσεις. Β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς σε τέσσερις (4) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί, για την υποβολή των προσφορών. Γ. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον ανάδοχο, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. την περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, υποβάλλεται γραπτά και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Δ. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις. Ε. Αναπροσαρμογή του τιμήματος της εκτύπωσης που έχει κατακυρωθεί απαγορεύεται για οποιαδήποτε αιτία

18 ΑΡΘΡΟ 13: ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΚΤΡΨΕΙ 13.1 Η επιτροπή παρακολούθησης και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου διατηρούν το δικαίωμα δειγματοληπτικών ελέγχων ως και αποστολή αυτών στο Γενικό Φημείο του Κράτους εάν το κρίνει σκόπιμο, καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών υδατογράφησης και εκτύπωσης και σε οποιαδήποτε φάση αυτών. ε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παρέκκλιση από το αρχικό δείγμα χαρτιού και από το εκτυπωμένο υδατογράφημα (δείγμα κατακύρωσης του διαγωνισμού), το Σαμείο δύναται με απόφαση του Δ.. του, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, επιβαλλομένων σ αυτόν των υπό του νόμου προβλεπομένων κυρώσεων ως και την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. την περίπτωση αυτή, το Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., με απόφασή του, δύναται να αναθέσει το υπόλοιπο της εργασίας, στον αμέσως επόμενο μειοδότη, ο δε έκπτωτος, θα επιβαρυνθεί με το ποσό της διαφοράς της τιμής των δύο προσφορών Σο Σαμείο διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του αναδόχου, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντα διαγωνισμού, από τους επόμενους διαγωνισμούς εκτύπωσης μεγαροσήμων, στην περίπτωση που αποδειχθούν ελλείψεις φύλλων από τις δεσμίδες που θα παραδοθούν στην Τ.Δ.Ε.Α.Δ και θα διατεθούν μέσω αυτής στις Δ.Ο.Τ. Η διαπίστωση ελλείμματος, προκύπτει από τα πρωτόκολλα ελλείμματος που συντάσσουν οι Δ.Ο.Τ., οι οποίες διαπιστώνουν την έλλειψη φύλλου ή φύλλων και αποδέχεται η Τ.Δ.Ε.Α.Δ με την αναπλήρωση του ελλείμματος. ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ Επί διαφορών εκ της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, αρμόδια να αποφαίνονται είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Εφαρμοστέο δε Δίκαιο, είναι το Ελληνικό. Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΜΧΨΝΗ Ο Πρόεδρος του Δ.. ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΙΝΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΤΠ. ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 1. το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, εκτός από το προσφερόμενο δείγμα θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία οι συμμετέχοντες θα αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος άρθρου που έχουν τεθεί, επί ποινή αποκλεισμού. 2. Σα ένσημα που θα εκτυπωθούν, θα είναι τεμάχια της κλάσης του 0,5 χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ίδιο με τα κυκλοφορούντα). Θα είναι μονόχρωμα και στο χρώμα που ορίζεται ανωτέρω, οι διαστάσεις θα είναι ίδιες με εκείνες των κυκλοφορούντων μεγαροσήμων, ήτοι 35 χιλιοστόμετρα για το ύψος και 25 χιλιοστόμετρα για το πλάτος. Σα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι αυτά τα οποία καθορίσθηκαν με την υπ αριθμ 815/72 κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών & Δικαιοσύνης, ήτοι στο μέσον του ενσήμου η παράσταση, που απεικονίζει τον ζυγό της Θέμιδος, γύρω από την οποία θα είναι ο τίτλος "ΣΑΜΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ". το κάτω μέρος του ενσήμου θα αναγράφεται η λέξη "ΕΤΡΩ" με ελληνικούς & λατινικούς χαρακτήρες και η αξία του μεγαρόσημου (0,5) μπροστά και στο τέλος αυτής. 3. Σα ένσημα, θα εκτυπωθούν σε υπεριώδες υδατογραφημένο χαρτί ορατό μόνο στο υπεριώδες φως και θα περιλαμβάνει τη λέξη ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. και γραμμικό διάκοσμο

19 σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν διάτρητο δείγμα (Α4) 50 ενσήμων διαστάσεων 25χ35 χιλιοστόμετρα το καθένα, χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ίδιο με τα κυκλοφορούντα μεγαρόσημα της κλάσης του 0,5 ), το οποίο θα περιλαμβάνει σε κάθε ένσημο υπεριώδες υδατογράφημα (άχρωμο) με το λογότυπο της εταιρείας τους ορατό μόνο στο υπεριώδες φως. Η μη κατάθεση αυτού, επισύρει τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 4. Σο χαρτί, να έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει με πιστότητα το υδατογράφημα και τα χρώματα, να είναι ισόπαχο, να μην αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση, να μην έχει πόρους και να μην διαποτίζεται κατά την γραφή του με μελάνι. 5. Να είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση να γίνει με ευρωπαϊκή Δεξτρίνη ή Αραβική κόλλα, να είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού διαστάσεων 25χ35 χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένο επί κοινού εγγράφου του Δημοσίου, να μην μπορεί μετά πάροδο μιας ώρας από την επικόλληση, να αποκολληθεί χωρίς να σχισθεί ή χωρίς να αποσπασθεί και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί. Σο βάρος του χαρτιού, ανά τετραγωνικό μέτρο, να είναι 90 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένης και της κομμίωσης, με μέση ανοχή 10% πλέον ή έλαττον. 6. Η εξακρίβωση όλων των παραπάνω ιδιοτήτων που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο χάρτης, θα γίνει από το Γενικό Φημείο του Κράτους, στο οποίο, θα απευθυνθεί με σχετικό δείγμα η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, εκτύπωσης και παραλαβής ενσήμων. 7. Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, μπορεί να προχωρήσει στην υδατογράφηση και εκτύπωση των ενσήμων, πριν η επιτροπή λάβει την απάντηση από το Γενικό Φημείο του Κράτους, όταν είναι σίγουρος ότι το χαρτί πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 8. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα OFFSET. Η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης εκτύπωσης & παραλαβής ενσήμων ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ, θα παραδώσει στον ανάδοχο τα films από προηγούμενες εκτυπώσεις, τα οποία φυλάσσονται σφραγισμένα στα γραφεία του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. Οι τσίγκοι και τα αναπαραγόμενα films που θα χρησιμοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευασθούν με δαπάνες του Αναδόχου. 9. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία της επιτροπής και του εκπροσώπου του Δημοσίου, τα δε films δοθέντα και αναπαραχθέντα- αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 10. ε περίπτωση που κρίνεται από τον Ανάδοχο αναγκαία η διεξαγωγή εργασιών και κατά τις ώρες πέραν του ωραρίου των μελών της Επιτροπής υποχρεούται αυτός να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, για την εν λόγω απασχόληση των υπαλλήλων του Δημοσίου, που εποπτεύουν τις εργασίες του. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί, χωρίς καμία επιφύλαξη, τα μέτρα ασφαλείας και εποπτείας που θα ορισθούν από την αρμόδια επιτροπή και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου κατά την διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στο εργοστάσιό του. 11. Επιτρέπεται η ανοχή πλέον ή έλαττον, μέχρι ποσοστού 5% επί της καθοριζομένης για εκτύπωση, ποσότητας ενσήμων. Η παρακολούθηση της υδατογράφησης του χάρτη της εκτύπωσης και διάτρησης των ενσήμων και η παραλαβή, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή και εκπρόσωπο του Δημοσίου. 12. Η όλη εργασία, από την έναρξη της υδατογράφησης του χάρτη, μέχρι και της παράδοσης των τσίγκων εκτύπωσης για καταστροφή, και των films για φύλαξη, θα παρακολουθείται από την ανωτέρω επιτροπή και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου,

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα