Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ.)"

Transcript

1 ΣΑΜΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3574/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ.) Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/71 "Περί συστάσεως Σαμείου Φρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων" (ΥΕΚ 209/Α/71). 2. Σις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19/ τεύχος Α ) "Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 3. Σις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/ τεύχος Α ) "Περί κανονισμού προμηθειών Δημοσίου". 4. Σις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/ τεύχος Α ) "Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο". 5. Σην υπ αριθμ 815/72 κοινή απόφαση των Τπουργών Δικαιοσύνης & Οικονομικών που αφορά τα εξ ενσήμων έσοδα του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ 28896/ , 35410/72, 66559/82, 89524/4850/85, 74738/86, 63382/87, 12350/90, 63930/92, 14173/92, 407/ , 33155/93 & / κοινές Τπουργικές Αποφάσεις. 6. Σην απόφαση που έλαβε το Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. στην 1058/ συνεδρίασή του και η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 31210/ κοινή απόφαση των Τπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 491/Β / Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό μέχρι του ποσού των ,00, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α., όλων των νομίμων κρατήσεων & άλλων επιβαρύνσεων, για την εκτύπωση συνολικής ποσότητας τεμαχίων Ενσήμων ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., της κλάσης του 0,5 χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΌ με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, την χαμηλότερη τιμή. 2. Η ανωτέρω εκτύπωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 3. Υορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης είναι το Σαμείο Φρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ). 4. Σα πρακτικά του διαγωνισμού, θα εγκριθούν από το Δ. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. 5. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΠΔ 118/ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 12:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στο γραφείο 116 του 1 ου ορόφου του κτιρίου του Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Μεσογείων 96, Αθήνα), ενώπιον της οικείας επιτροπής

2 7. Η διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. Επίσης αντίτυπα αυτής διατίθενται στη Διεύθυνσή του, Μεσογείων 96, 1 ος όροφος, Γραφείο 112, (τηλ ) πληροφορίες κ.ν. Παναγόπουλος. 8. Περίληψη της Διακήρυξης εστάλη την 7/6/2010 στην Τπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 9. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε την. στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 10. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε την στις Εφημερίδες: α. "ΕΞΠΡΕ" β. "ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ" γ. "ΚΕΡΔΟ" ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Εκτύπωση τεμαχίων ενσήμων ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ της κλάσης 0,5 χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ίδιο με τα κυκλοφορούντα). ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 2.1 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Β. υνεταιρισμοί. Γ. Ενώσεις προμηθευτών παροχών υπηρεσιών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Γ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής (πτωχευτικός κώδικας) ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί κατά αυτών η ανάλογη διαδικασία. Δ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τους νόμους της χώρας εγκατάστασής τους

3 Ε. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. τ. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόμο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, επιμελητηρίου ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα από τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. Ζ. Οι ενώσεις προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όταν οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της παρούσης παραγράφου συντρέχει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ της παρούσης και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Β. Τπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία: Β.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Β.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ως επίσης και σε διαδικασία συνδιαλλαγής. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (ΥΕΚ Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Γ. Τπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνήσιου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία: Γ.1 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Γ.2 Θα δηλώνεται ότι: - 3 -

4 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται πλήρως, ανεπιφυλάκτως και με ποινή αποκλεισμού τους όρους της και ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (ε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα). δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και των υποχρεώσεών τους προς φορείς του Δημοσίου. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δ. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Ε. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (πχ ΥΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λ.π.). Σα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία αυτού/αυτών που υπογράφει/υπογράφουν τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό. 2.4 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι δικαιολογητικά. Α. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Β. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις εργασιών εκτύπωσης με υδατογράφημα και διάτρηση. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά, ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών, ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εργασιών

5 Δ. Τπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο θα γίνουν όλες οι εργασίες εκτύπωσης (υδατογράφηση εκτύπωση διάτρηση) και ο τόπος εγκατάστασης του, (του εργοστασίου), ότι διαθέτουν άρτια υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό, για την εκτύπωση των ενσήμων στον χρόνο που ορίζεται στη διακήρυξη και ότι εξασφαλίζουν ειδικό χώρο ασφαλείας. Εάν διαπιστωθεί από την Τπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στην επιχειρηματική μονάδα, ισχύουν οι διατάξεις των παρ.4 & 5 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007. Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, δύναται επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών να ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της. 2.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, που θα του αποστείλει η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, στην ανωτέρω Επιτροπή, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως απαιτούνται από το άρθρο 6 παρ.2 του ΠΔ 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του ΠΔ 118/2007: Α. Οι Έλληνες πολίτες: Α.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Α.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, και επίσης ότι δεν έχει ανοιχθεί διαδικασία συνδιαλλαγής. Α.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) & (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

6 Α.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. Οι Αλλοδαποί: Β.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Β.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του στοιχείου (2) της περίπτωσης Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου (3) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Β.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Γ.1 Σα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) & (Β) του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. Γ.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του παρόντος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Γ.3 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου

7 Γ.4 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του στοιχείου (2) της περίπτωσης Γ του παρόντος εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις των 7.α.1.ια & 7.β.12 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Δ. Οι υνεταιρισμοί: Δ.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του υμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Δ.2 Σα δικαιολογητικά των στοιχείων (2) και (3) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και του στοιχείου (2) της περίπτωσης Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και του στοιχείου (2) της περίπτωσης Γ του παρόντος άρθρου. Δ.3 Βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση και: Τπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΥΕΚ Α 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Ε.1 Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιρειών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι αναλαμβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με την παροχή της υπηρεσίας, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. Ε.2 Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιρειών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, θα συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ε.3 Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιρειών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) και με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΥΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κλπ) για την ταυτοποίηση των στοιχείων. Ειδικότερα για τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/

8 Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή, δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. την κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από το διαγωνισμό. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ε περίπτωση εγγράφων και δικαιολογητικών που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2.6 ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΝΨΕΨΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΠΑΡΟΦΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Η ένωση προμηθευτών παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτουμένου με συμβολαιογραφική πράξη Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ε περίπτωση ακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης ε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Τπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΝΣΑΞΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 3.1 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: Α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους Σεχνικούς όρους που αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται στην Αγγλική. Β. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή

9 Γ. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς να αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως, σε ΕΤΡΩ. Δ. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, (ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, ή δε επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνεται ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ε. Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. τ. Ολόκληρο το έργο της εκτύπωσης θα ανατεθεί σε έναν και μόνο μειοδότη, ο οποίος θα συνάψει τη σχετική σύμβαση με το ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. και θα έχει τη συνολική ευθύνη της καλής & εμπρόθεσμης εκτέλεσής του. Ζ. Προσφορά για μέρος του έργου ή μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκαν απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η. Σα προσφερόμενα αγαθά και οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Θ. Ο προμηθευτής θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνος από την αρχή και μέχρι την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή και την λήξη των εκ της συμβάσεως εγγυήσεων. Ι. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή & σαφής τόσο ως προς τους Σεχνικούς όσο και προς τους Οικονομικούς όρους. Παραπομπές από την Σεχνική Προσφορά στην Οικονομική & αντίστροφα, ή σε εγχειρίδιο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης. Ι.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ι.2 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. την περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, υποβάλλεται μόνο εγγράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Ι.3 Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 3.2 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. το ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους

10 Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα & ώρα που αναφέρει η προκήρυξη, μαζί με τα σχετικά δείγματα όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α "ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ" της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο στο οποίο θα αναγράφονται: Η λέξη "ΠΡΟΥΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σα στοιχεία του αποστολέα. Ο "ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ" που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιέχει τρεις επιμέρους φακέλους. Α. Σα ζητούμενα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής. Β. Υάκελο της Σεχνικής Προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη "ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ" ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα) και το δείγμα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά χωρίς την κατάθεση δείγματος θα απορρίπτεται. Γ. Υάκελο της Οικονομικής Προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη "ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ", ο οποίος θα περιέχει επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα). Οι φάκελοι τεχνικής & οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, γίνεται δημόσια και θα παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην διακήρυξη, ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς φακέλους α) Οικονομικής Προσφοράς, β) Σεχνικής Προσφοράς & γ) φάκελο που να περιέχει τα δικαιολογητικά & την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., Μεσογείων 96, ΣΚ , ΑΘΗΝΑ. Όσες προσφορές αποσταλούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Τπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού & παραληφθούν από αυτήν με απόδειξη Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., όπως παραπάνω ορίζεται

11 3.2.4 τις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που περιέρχονται στην Τπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Τπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 3.3 ΣΙΜΕ Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν σε ΕΤΡΩ, και θα καθορίζονται ανά χιλιάδα τεμαχίων και θα περιλαμβάνουν: Α. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά, κ.λ.π.) οι οποίες θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Β. Σις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Υ.Π.Α. Η συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικώς & ολογράφως, σε ΕΤΡΩ. Ο Υ.Π.Α. θα υπολογίζεται ανεξάρτητα. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας & συνολικών τιμών θα υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε κατά την διάρκεια των τυχόν παρατάσεων αυτής Οι τιμές των προσφορών αφορούν το σύνολο των εργασιών και μέχρι την οριστική παράδοση των ενσήμων με τον τρόπο και στον τόπο που προβλέπει η διακήρυξη. 3.4 ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (6) έξι μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. Η ισχύς της προσφοράς, μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία ή την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 10 ημέρες πριν από την λήξη της ισχύος της και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όχι όμως μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο αρχικά στην διακήρυξης, των (6) μηνών. Οι προμηθευτές οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις

12 Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, υποχρεωτικά ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. την τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 3.5 ΕΓΓΤΗΕΙ Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Σα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι κατωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ αρχήν: Α. Σην ημερομηνία έκδοσης. Β. Σον εκδότη. Γ. Σην υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Δ. Σον αριθμό της εγγύησης. Ε. Σο ποσό που καλύπτει η εγγύηση. τ. Σην πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Ζ. Σους όρους ότι: I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, II. Σο ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, III. ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της IV. κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ Κάθε προσφορά αυτών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Υ.Π.Α., ήτοι ποσό ,00. Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου & τα ακόλουθα: I. Ση σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού & τα προς προμήθεια υλικά. II. Σην ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη). Β. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

13 I. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. II. Ο αριθμός της διακήρυξης. III. Σο ποσό που καλύπτει η εγγύηση. IV. Η ημερομηνία έκδοσής της. V. Σα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Γ. Συχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας (5) ημερών από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Τπηρεσία. Δ. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, θα επιστραφεί μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, θα επιστραφούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης & ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Α. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Υ.Π.Α. Β. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου και τα ακόλουθα: I. τ Σον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. II. Σην ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική & ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την τυχόν εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ε. την περίπτωση ένωσης προμηθευτών αναδόχων, οι εγγυήσεις θα περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει της υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ΕΝΣΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ Α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου θα γίνουν δεκτοί στην ονομαστική τους αξίας, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Β. ε περίπτωση που θα συντρέχουν οι οριζόμενες περιπτώσεις από το Π. Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, θα γίνει εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. Γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου θα γίνει με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής

14 ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 4.1 ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΕΝΣΑΕΙ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή του διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων, ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο (εκτός από τα prospectus). τη συνέχεια η επιτροπή, αποκλείει τις περιπτώσεις παραβίασης των όρων της διακήρυξης ή της έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παραπέμπουν από ένα σημείο της προσφοράς σε άλλο (από την οικονομική στην τεχνική & αντίστροφα ) ή σε εγχειρίδιο ή είναι μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή. Β. Σεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν "ως τυπικά μη αποδεκτές" αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. Γ. Βάσει των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα διαχωρίσει τις προσφορές σε "τεχνικά αποδεκτές προσφορές" και "τεχνικά απαράδεκτες προσφορές". Δ. "Σεχνικά αποδεκτή προσφορά" κρίνεται εκείνη η οποία καλύπτει πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στη διακήρυξη. Ε. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κστην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόμενους. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, θα γίνει ανακοίνωση των τιμών. 4.2 ΕΝΣΑΕΙ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως, στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού

15 διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό, ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτή κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού άλλα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά στη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 & 8.α. του ΠΔ 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στο μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δε μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 5.1 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη όρους, και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. ε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 εδ.α στοιχ. ΙΙ του ΠΔ 118/

16 5.2 Σο αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. 5.3 Σο αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 15% ή μικρότερης της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 30%. 5.4 ε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά καθένας από τους προμηθευτές αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΑΝΑΘΕΗ Η ανακοίνωση κατακύρωσης, θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο από το ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάληψης των εργασιών, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. (χέδιο σύμβασης ακολουθεί μετά το τέλος της Διακήρυξης). ΑΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΟΤ ΕΚΠΣΨΣΟΤ 8.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 8.2 τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Π. Δ. 118/2007 κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 9: ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 9.1 Η παράδοση των ενσήμων θα γίνει σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης στην Τπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων Αξιών του Δημοσίου (Τ.Δ.Ε.Α.Δ). 9.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Τπηρεσία που πραγματοποιεί την προμήθεια και την Τπηρεσία όπου θα γίνει η παράδοση των ενσήμων για την ημερομηνία που θα παραδώσει τα ένσημα τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες νωρίτερα. 9.3 Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ενσήμων συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων (που θα δοθούν σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π. Δ. 118/2007) χωρίς τα ένσημα να έχουν παραδοθεί, θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις (άρθρα 32 & 34 του ΠΔ 118/2007). ΑΡΘΡΟ 10: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 10.1 Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής παράδοσης ενσήμων εντός της παραπάνω συμβατικής προθεσμίας. Η συσκευασία των ενσήμων, θα γίνει σε δέματα των είκοσι χιλιάδων (20.000) τεμαχίων [(20) δεσμίδες των (1000) τεμαχίων]. Σο φύλλο κάθε δεσμίδας θα αποτελείται από πενήντα (50) τεμάχια ενσήμων. Κάθε δέμα, θα διασφαλίζεται με δύο (2) ταινίες από χαρτί σταυροειδώς

17 επικολλημένες επί του περιτυλίγματος και στις δύο μικρές πλάγιες πλευρές του δέματος, θα επικολληθούν ετικέτες με αναγραφή της κλάσης και της ποσότητας των ενσήμων σε τεμάχια Μετά από κάθε προσκόμιση ενσήμων στην Τ.Δ.Ε.Α.Δ, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Τπηρεσία του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Τ.Δ.Ε.Α.Δ, την επιτροπή εκτύπωσης και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, η ποσότητα των ενσήμων και ο αριθμός της σύμβασης της εκτύπωσης των ενσήμων. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΨΜΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ Η πληρωμή της αξίας για την εκτύπωση των ενσήμων θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΤΡΩ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Σον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που υπολογίζονται επί της αξίας του τιμολογίου, αφαιρουμένου του ΥΠΑ: Α. 1,5% υπέρ ΜΣΠΤ Β. 2% χαρτόσημο επί του ΜΣΠΤ Γ. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου Δ. ο αναλογούν φόρος ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α. Κάθε ασάφεια και κενό της παρούσας προκήρυξης, ερμηνεύεται υπέρ του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., εφόσον δεν είχαν ζητηθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού εγγράφως εξηγήσεις. Β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς σε τέσσερις (4) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί, για την υποβολή των προσφορών. Γ. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον ανάδοχο, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. την περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, υποβάλλεται γραπτά και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Δ. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις. Ε. Αναπροσαρμογή του τιμήματος της εκτύπωσης που έχει κατακυρωθεί απαγορεύεται για οποιαδήποτε αιτία

18 ΑΡΘΡΟ 13: ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΚΤΡΨΕΙ 13.1 Η επιτροπή παρακολούθησης και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου διατηρούν το δικαίωμα δειγματοληπτικών ελέγχων ως και αποστολή αυτών στο Γενικό Φημείο του Κράτους εάν το κρίνει σκόπιμο, καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών υδατογράφησης και εκτύπωσης και σε οποιαδήποτε φάση αυτών. ε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παρέκκλιση από το αρχικό δείγμα χαρτιού και από το εκτυπωμένο υδατογράφημα (δείγμα κατακύρωσης του διαγωνισμού), το Σαμείο δύναται με απόφαση του Δ.. του, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, επιβαλλομένων σ αυτόν των υπό του νόμου προβλεπομένων κυρώσεων ως και την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. την περίπτωση αυτή, το Δ.. του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., με απόφασή του, δύναται να αναθέσει το υπόλοιπο της εργασίας, στον αμέσως επόμενο μειοδότη, ο δε έκπτωτος, θα επιβαρυνθεί με το ποσό της διαφοράς της τιμής των δύο προσφορών Σο Σαμείο διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του αναδόχου, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντα διαγωνισμού, από τους επόμενους διαγωνισμούς εκτύπωσης μεγαροσήμων, στην περίπτωση που αποδειχθούν ελλείψεις φύλλων από τις δεσμίδες που θα παραδοθούν στην Τ.Δ.Ε.Α.Δ και θα διατεθούν μέσω αυτής στις Δ.Ο.Τ. Η διαπίστωση ελλείμματος, προκύπτει από τα πρωτόκολλα ελλείμματος που συντάσσουν οι Δ.Ο.Τ., οι οποίες διαπιστώνουν την έλλειψη φύλλου ή φύλλων και αποδέχεται η Τ.Δ.Ε.Α.Δ με την αναπλήρωση του ελλείμματος. ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ Επί διαφορών εκ της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, αρμόδια να αποφαίνονται είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Εφαρμοστέο δε Δίκαιο, είναι το Ελληνικό. Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΜΧΨΝΗ Ο Πρόεδρος του Δ.. ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΑΙΝΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΤΠ. ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 1. το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, εκτός από το προσφερόμενο δείγμα θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία οι συμμετέχοντες θα αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος άρθρου που έχουν τεθεί, επί ποινή αποκλεισμού. 2. Σα ένσημα που θα εκτυπωθούν, θα είναι τεμάχια της κλάσης του 0,5 χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ίδιο με τα κυκλοφορούντα). Θα είναι μονόχρωμα και στο χρώμα που ορίζεται ανωτέρω, οι διαστάσεις θα είναι ίδιες με εκείνες των κυκλοφορούντων μεγαροσήμων, ήτοι 35 χιλιοστόμετρα για το ύψος και 25 χιλιοστόμετρα για το πλάτος. Σα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι αυτά τα οποία καθορίσθηκαν με την υπ αριθμ 815/72 κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών & Δικαιοσύνης, ήτοι στο μέσον του ενσήμου η παράσταση, που απεικονίζει τον ζυγό της Θέμιδος, γύρω από την οποία θα είναι ο τίτλος "ΣΑΜΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ". το κάτω μέρος του ενσήμου θα αναγράφεται η λέξη "ΕΤΡΩ" με ελληνικούς & λατινικούς χαρακτήρες και η αξία του μεγαρόσημου (0,5) μπροστά και στο τέλος αυτής. 3. Σα ένσημα, θα εκτυπωθούν σε υπεριώδες υδατογραφημένο χαρτί ορατό μόνο στο υπεριώδες φως και θα περιλαμβάνει τη λέξη ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. και γραμμικό διάκοσμο

19 σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν διάτρητο δείγμα (Α4) 50 ενσήμων διαστάσεων 25χ35 χιλιοστόμετρα το καθένα, χρώματος ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ίδιο με τα κυκλοφορούντα μεγαρόσημα της κλάσης του 0,5 ), το οποίο θα περιλαμβάνει σε κάθε ένσημο υπεριώδες υδατογράφημα (άχρωμο) με το λογότυπο της εταιρείας τους ορατό μόνο στο υπεριώδες φως. Η μη κατάθεση αυτού, επισύρει τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 4. Σο χαρτί, να έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει με πιστότητα το υδατογράφημα και τα χρώματα, να είναι ισόπαχο, να μην αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση, να μην έχει πόρους και να μην διαποτίζεται κατά την γραφή του με μελάνι. 5. Να είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση να γίνει με ευρωπαϊκή Δεξτρίνη ή Αραβική κόλλα, να είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού διαστάσεων 25χ35 χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένο επί κοινού εγγράφου του Δημοσίου, να μην μπορεί μετά πάροδο μιας ώρας από την επικόλληση, να αποκολληθεί χωρίς να σχισθεί ή χωρίς να αποσπασθεί και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί. Σο βάρος του χαρτιού, ανά τετραγωνικό μέτρο, να είναι 90 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένης και της κομμίωσης, με μέση ανοχή 10% πλέον ή έλαττον. 6. Η εξακρίβωση όλων των παραπάνω ιδιοτήτων που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο χάρτης, θα γίνει από το Γενικό Φημείο του Κράτους, στο οποίο, θα απευθυνθεί με σχετικό δείγμα η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, εκτύπωσης και παραλαβής ενσήμων. 7. Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, μπορεί να προχωρήσει στην υδατογράφηση και εκτύπωση των ενσήμων, πριν η επιτροπή λάβει την απάντηση από το Γενικό Φημείο του Κράτους, όταν είναι σίγουρος ότι το χαρτί πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 8. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα OFFSET. Η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης εκτύπωσης & παραλαβής ενσήμων ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ, θα παραδώσει στον ανάδοχο τα films από προηγούμενες εκτυπώσεις, τα οποία φυλάσσονται σφραγισμένα στα γραφεία του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ. Οι τσίγκοι και τα αναπαραγόμενα films που θα χρησιμοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευασθούν με δαπάνες του Αναδόχου. 9. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία της επιτροπής και του εκπροσώπου του Δημοσίου, τα δε films δοθέντα και αναπαραχθέντα- αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του ΣΑ.Φ.ΔΙ.Κ., για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση. 10. ε περίπτωση που κρίνεται από τον Ανάδοχο αναγκαία η διεξαγωγή εργασιών και κατά τις ώρες πέραν του ωραρίου των μελών της Επιτροπής υποχρεούται αυτός να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, για την εν λόγω απασχόληση των υπαλλήλων του Δημοσίου, που εποπτεύουν τις εργασίες του. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί, χωρίς καμία επιφύλαξη, τα μέτρα ασφαλείας και εποπτείας που θα ορισθούν από την αρμόδια επιτροπή και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου κατά την διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στο εργοστάσιό του. 11. Επιτρέπεται η ανοχή πλέον ή έλαττον, μέχρι ποσοστού 5% επί της καθοριζομένης για εκτύπωση, ποσότητας ενσήμων. Η παρακολούθηση της υδατογράφησης του χάρτη της εκτύπωσης και διάτρησης των ενσήμων και η παραλαβή, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή και εκπρόσωπο του Δημοσίου. 12. Η όλη εργασία, από την έναρξη της υδατογράφησης του χάρτη, μέχρι και της παράδοσης των τσίγκων εκτύπωσης για καταστροφή, και των films για φύλαξη, θα παρακολουθείται από την ανωτέρω επιτροπή και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου,

20 στους οποίους πρέπει να διατεθούν οι αναγκαίοι χώροι μέσα στο εργοστάσιο, προς εγκατάσταση των γραφείων για την άσκηση των καθηκόντων τους και τα σχετικά έπιπλα και μέσα επικοινωνίας. 13. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος όταν το εργοστάσιό του βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά, να εξασφαλίζει με ιδιόκτητο ή μισθωμένο μεταφορικό μέσο, την έγκαιρη μεταφορά των υπαλλήλων που θα ελέγχουν τις εργασίες εκτύπωσης των ενσήμων. 14. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται όπως, πριν από κάθε εκτύπωση, υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια επιτροπή, δοκίμια. 15. την περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε αλλοδαπό, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών εκτύπωσης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 16. Οι εργασίες υδατογράφησης και εκτύπωσης των ενσήμων, θα γίνουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που ισχύουν για τις Δημόσιες Τπηρεσίες. Σο σχέδιο της σύμβασης έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ Δθηχπσζεο ηεκαρίσλ ελζήκσλ ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ, ηεο θιάζεο ηνπ 0,5 ζπλνιηθήο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ηελ Αζήλα ζήκεξα εκέξα.., ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ., Μεζνγείσλ 96 Αζήλα, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1).., λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ θαη εμνπζηνδφηεζε, βάζεη ηεο αξηζκ. απφθαζεο ηνπ Γ, 2).. λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ: Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: α. ηελ.. δηαθήξπμε β. ηελ απφθαζε πνπ έιαβε ην Γ.. ηνπ ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ, αναθέτει ζην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ εθηχπσζε.. ηεκαρίσλ ελζήκσλ ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. ηεο θιάζεο ηνπ 0,5 ρξψκαηνο ΠΡΑΙΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ θαη έλαληη ηεο ηηκήο ησλ.. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., 1) Σα έλζεκα ζα είλαη κνλφρξσκα θαη ζην ρξψκα πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ, νη δηαζηάζεηο ζα είλαη ίδηεο κε εθείλεο ησλ θπθινθνξνχλησλ κεγαξνζήκσλ, ήηνη 35 ρηιηνζηφκεηξα γηα ην χςνο θαη 25 ρηιηνζηφκεηξα γηα ην πιάηνο. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ζα είλαη απηά ηα νπνία θαζνξίζζεθαλ κε ηελ ππ αξηζκ 815/72 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & Γηθαηνζχλεο, ήηνη ζην κέζνλ ηνπ ελζήκνπ ε παξάζηαζε, πνπ απεηθνλίδεη ηνλ δπγφ ηεο Θέκηδνο, γχξσ απφ ηελ νπνία ζα είλαη ν ηίηινο "ΣΑΜΔΙΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΩ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ". ην θάησ κέξνο ηνπ ελζήκνπ ζα αλαγξαθεί ε ιέμε "ΔΤΡΩ" κε ειιεληθνχο & ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη ε αμία ηνπ κεγαξνζήκνπ (0,5) κπξνζηά θαη ζην ηέινο απηήο. 2) Σα έλζεκα, ζα εθηππσζνχλ ζε ππεξηψδεο πδαηνγξαθεκέλν ραξηί νξαηφ κφλν ζην ππεξηψδεο θσο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηε ιέμε ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. θαη γξακκηθφ δηάθνζκν ζε θάζε έλα ηεκάρην θαη ζην ίδην ζεκείν. 3) Σν ραξηί, ζα έρεη ρξψκα ιεπθφ ή ιεπθφρξνπλ, θαηάιιειν λα απνδψζεη κε πηζηφηεηα ην πδαηνγξάθεκα θαη ηα ρξψκαηα, ζα είλαη ηζφπαρν, δελ ζα αθήλεη ρλνχδη θαηά ηελ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3574/7-6-2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µέχρι του ποσού των ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µέχρι του ποσού των ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., Α ΑΜ: 16PROC003985314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Mεσογείων 96 11527 Αθηνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001707352 2013-11-08

13PROC001707352 2013-11-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311 e-mail: promna@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 1/2013 Γραφική Ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

Διακήρυξη 1/2013 Γραφική Ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής ΒΛ4Σ7Λ7-ΦΗΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-07-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 1/2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/16-09-2011 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα