Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2Ε1014/14 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑΣ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (3.000 τεμ. λευκών και 900 τεμ. σιέλ) 5.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού : 20/07/2015 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:30 π.μ. Η προσφορά θα κατατεθεί, στην Ελληνική γλώσσα, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει χωριστά σφραγισμένους φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, στο γραφείο Πρωτοκόλλου 1 ο όροφο του κτιρίου 5, οδός Μεσογείων 154. Εξωτερικά του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε.τα στοιχεία του αποστολέα. (επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax) ΝΑΙ (με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό σε περίπτωση μη κατάθεσής του) Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154, ΤΚ ΑΘΗΝΑ Ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στην αποθήκη μη Αναλώσιμου Υλικού του Νοσοκομείου. Σε εργάσιμη ημέρα από 8:00 π.μ. - 13:00 μ.μ., μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της Αποθήκης 1

2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Πληροφορίες και διάθεση της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14: & 10/7/2015 Πληροφορίες: Τέζα Χριστίνα Υπάλληλος Γραφείου Προμηθειών Τηλέφωνο & fax: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η σύγκληση της επιτροπής διενέργειας, κατά την ορισθείσα ημέρα διενέργειας, οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγγράφως για το χρόνο και το τόπο αποσφράγισης των προσφορών. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007 Ανήκει στην 2Ε1014/14 Διακήρυξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ)» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΚ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας μαξιλαροθηκών λευκών και σιέλ για τις ανάγκες του ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 1)Κανονισμός (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18 ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2)Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων, Υπουργείο Εμπορίου, τεύχος Α, Έκδοση 3 η, ) Πίνακας Ανοχών και Εκπτώσεων για Βαμβακερά-Σύμμικτα (ΠΑΕΒΣ) Προσθήκης Ι. Επισυνάπτεται. 4)Τα πρότυπα EN ISO είναι οι μέθοδοι ελέγχου του ΓΧΚ. Επισυνάπτονται. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Λευκές μαξιλαροθήκες Σιέλ μαξιλαροθήκες ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Γενικές απαιτήσεις: α) Οι μαξιλαροθήκες θα είναι καινούργιες. Στην προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο/βιοτεχνία κατασκευής του τελικού προϊόντος (επωνυμία-διεύθυνση). β)η ραφή-κατασκευή κάθε μαξιλαροθήκης θα γίνει σύμφωνα με τα κατωτέρω: Διαστάσεις: α)μήκος:70 ± 1cm β)πλάτος:50 ± 1cm καθαρό τελειωμένο μετά το πλύσιμο 3)Απόχρωση-Βαφή-Λεύκανση: Η απόχρωση του υφάσματος της λευκής μαξιλαροθήκης θα είναι λευκή από λεύκανση. Για την σιέλ μαξιλαροθήκη βαφή υλικών-έλεγχος παρουσίας αζωχρωμάτων κατά ΕΝ και ΕΝ )Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώνουν με αναγωγική διάσπαση των αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες σε όρια και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσπίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ. 2

3 2)Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή του βαφείου του υφάσματος των μαξιλαροθηκών, η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα των προτύπων EN ISO/IEC και 2 και στην οποία μεταξύ άλλων θα αναγράφονται α) Η συμφωνία με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ιδιαίτερη αναφορά στις αζωχρωστικές ουσίες (ουσία α/α 43 του Παραρτήματος του Κανονισμού) β) Ημερομηνία έκδοσης, η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη πέραν του έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού ανωτέρω. Ύφασμα μαξιλαροθήκης: Σύνθεση υφάσματος, κατά EN ISO ή κατά ASTM 629 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: 100% Βαμβάκι, άριστης ποιότητας καλά εκκοκισμένο,απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, ομοειδές, μακρόϊνο,με αντοχή στο πλύσιμο και μέγιστη απώλεια 1%. Να έχει υποστεί επεξεγασία προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική/υποαλλεργική αντιτσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεύδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια κατά τη χρήση. Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Βάρος υφάσματος, κατά ISO 3801 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο:120g/m²,[ανοχές ως Πίνακας Ανοχών και Εκπτώσεων για Βαμβακερά-Σύμμικτα (ΠΑΕΒΣ) Προσθήκης]. Ύφανση, κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Απλή 1/1 Τίτλος νήματος, κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ προσθήκης Ι): Στημόνι: 30/ Nec Καρντέ. Υφάδι: 24/1 Nec Καρντέ. Αντοχή εφελκυσμού κατά ΕΝ ISO ή ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ προσθήκης Ι): Στημόνι: 300 Ν Υφάδι: 300Ν Πυκνότητα κλωστών/cm κατά ISO ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ προσθήκης Ι): Στημόνι: 30 Υφάδι: 25 Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων: Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077( μετά από προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο EN ISO 3759), με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 6 Α και διαδικασία στεγνώματος A Line Dry του προτύπου EN ISO 6330 ή αντίστοιχη διαδικασία άλλου ισοδύναμου προτύπου (ανοχές ως ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι). Στημόνι: ±3% Υφάδι: ±3% ph, κατά EN ISO 3071 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Η τιμή του ph του υδατικού διαλύματος (εκχυλίσματος) του υφάσματος της μαξιλαροθήκης θα είναι: 4, 0-7,5. Αντοχή χρωματισμού (βαθμολογημένη σύμφωνα με την κλίμακα των Μπλε για την αντοχή χρωματισμού στο φως κατά EN ISO 105-B01 και για τις λοιπές αντοχές σύμφωνα με την κλίμακα του Γκρι κατά EN ISO 105-A01 και EN ISO 105-A02,(ανοχές ως ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι): Σημείωση: οι λευκές μαξιλαροθήκες θα υφίστανται μόνο τον έλεγχο της αντοχής χρωματισμού στο φως ως κατωτέρω ε),διότι οι λοιπές ιδιότητες δεν έχουν πεδίο εφαρμογής σ αυτές. α) στην ξηρή τριβή: βαθμός 4-5 β) στην υγρή τριβή: βαθμός 3-4 γ) στον ιδρώτα: βαθμός 4-5 δ)στο χλώριο: βαθμός 4-5 ε)στο ηλιακό φως: Σιέλ βαθμός 5 Λευκές βαθμός 4-5 Κλωστή ραφής: Θα είναι τίτλου 30/ε Nec πενιέ, μερσεριζέ λευκού και σιέλ αντίστοιχα για τις λευκές και τις σιέλ. Περιγραφή-Κατασκευή: Η μαξιλαροθήκη κατασκευάζεται με αναδίπλωση ενός φύλλου υφάσματος και στη συνέχεια ραφή αυτού στις δύο πλευρές με εσωτερικές ραφές τύπου κοπτοράπυη με γαζί ασφαλείας και πυκνότητα βελονιών 5 ανά cm κατ ελάχιστο,αφήνοντας την μια πλευρά της ανοικτή με γύρισμα 20 cm εσωτερικά τύπου ανοικτού φακέλου, ως φωτογραφία κατωτέρω: 3

4 ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Στα επίσημα δείγματα τα οποία δίδονται για τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας του υλικού, ισχύουν μόνο τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επίσημων δειγμάτων και όρων της προδιαγραφής που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η προδιαγραφή. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ αυτά. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4

5 Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα καταθέτουν μαζί με τις προσφορές τους μια μαξιλαροθήκη η οποία θα ελέγχεται μακροσκοπικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών με βάση τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή ως άνωθεν και στα επίσημα δείγματα. Εφόσον το δείγμα ικανοποιεί μακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, τότε οι τεχνικές προσφορές του προμηθευτή θα γίνονται αποδεκτές. Κατά το στάδιο του μακροσκοπικού ελέγχου θα απορρίπτονται οι προσφορές των προμηθευτών των οποίων τα δείγματα δεν ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις. Τα δείγματα των προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και δεν επιλέγησαν θα τους επιστρέφονται. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Συσκευασία: α) Κάθε μαξιλαροθήκη θα είναι σιδερωμένη,καλά διπλωμένη και τοποθετημένη μέσα σε διαφανή πλαστική ανθεκτική σακούλα (πρωτογενής συσκευασία). β)κατάλληλος αριθμός τεμαχίων (πρωτογενείς συσκευασίες) θα συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στην μεταφορά και την αποθήκευση το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία (δευτερογενής συσκευασία) Επισημάνσεις μαξιλαροθήκης: Θα αναγράφονται σε μικρή ανθεκτική ετικέτα με ανεξίτηλο τρόπο τα ακόλουθα στοιχεία: α)σύνθεση υλικού β) Τα διεθνή σύμβολα με τις οδηγίες φροντίδας (όπως καθαρισμού,σιδερώματος,στεγνώματος κλπ) σύμφωνα με το EN ISO 3758, που μπορεί να υποστεί η μαξιλαροθήκη γ) Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Επισημάνσεις πρωτογενούς συσκευασίας Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται οι παρακάτω επισημάνσεις: α)μαξιλαροθήκη β)εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή Επισημάνσεις δευτερογενούς συσκευασίας Στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο αυτής θα αναγράφονται τα παρακάτω: α) Περιγραφή του υλικού(πχ σιέλ μαξιλαροθήκη) β) Αριθμός και έτος σύμβασης γ) Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή και του προμηθευτή εφόσον διαφέρουν δ) Αριθμός περιεχόμενων τεμαχίων ε) Αύξοντας αριθμός συσκευσίας στ) Βάρος συσκευασμένου υλικού ζ) Μήνας και έτος κατασκευής Την ευθύνη για την ύπαρξη των επισημάνσεων σε κάθε μαξιλαροθήκη, πρωτογενή συσκευασία και χαρτοκιβώτιο δευτερογενούς συσκευασίας έχει ο προμηθευτής που διαθέτει το προϊόν. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1)Μακροσκοπικός έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) εξετάζει δειγματοληπτικά δευτερογενή συσκευασία καθώς και το είδος με πρωτογενή συσκευασία. 2)Έλεγχος δευτερογενούς συσκευασίας: Η ΕΠ πραγματοποιεί δηγματοληψία δευτερογενούς συσκευασίας με τη χρήση του ακόλουθου πίνακα που συντάχθηκε σύμφωνα με το ISO :1999+Amd1:2011: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LEVEL I, NORMAL, AQL 4%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1-3 Όλα α) Ως παρτίδα, για τον έλεγχο δευτερογενούς συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα χαρτοκιβωτίων, που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. β) Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων συσκευασίας (χαρτοκιβωτίων) που ελέγχονται μακροσκοπικά από την ΕΠ. γ) Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα. δ) Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο του δείγματος, όταν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ασυμφωνία με τα αναγραφόμενα (επισημάνσεις δευτερογενούς συσκευασίας), καθώς και όταν διαπιστωθεί σχίσιμο ή σημαντική παραμόρφωση του χαρτοκιβωτίου. 5

6 Έλεγχος μαξιλαροθηκών με πρωτογενή συσκευασία: Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. α) Ως παρτίδα για τον έλεγχο είδους/πρωτογενούς συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα τεμαχίων μαξιλαροθηκών που παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. β) Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ τόσο ως προς την πρωτογενή συσκευασία όσο και προς το το περιεχόμενο είδος. Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα. γ) Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο όταν διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει τα ακόλουθα: ασυμφωνία με τον τύπο μαξιλαροθήκης που αναφέρεται στην ταξινόμηση έλλειψη/ασυμφωνία με τα αναγραφόμενα στις επισημάνσεις μαξιλαροθήκης/πρωτογενούς συσκευασίας ως άνωθεν έλλειψη/φθορά πρωτογενούς συσκευασίας ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών στις ραφές (πχ ξέφτια, στραβές ραφές κλπ) και γενικότερα ανομοιομορφία λεύκανσης για τις λευκές επιφανειακά εξωτερικά ελαττώματα (σχισίματα, μόνιμα στίγματα, κηλίδες ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση της εξωτερικής επιφάνειας του υλικού ασυμφωνία με τις διαστάσεις μη επιμελημένη ραφή ανομοιομορφία χρώματος για τις σιέλ και ανομοιομορφία λεύκανσης για τις λευκές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η ΕΠ επλέγει τυχαία πέντε (5) μαξιλαροθήκες από κάθε παρτίδα που αποτελούν το δείγμα εργαστηριακού ελέγχου. Σημειώνεται ότι τα τεμάχια των εργαστηριακών ελέγχων θα επιλέγονται από διαφορετικά χαρτοκιβώτια από το σύνολο των μαξιλαροθηκών της παρτίδας. Για κάθε ένα (1) τεμάχιο δείγματος θα λαμβάνεται αντίστοιχα ένα (1) τεμάχιο αντιδείγματος (πέντε ή οκτώ τεμάχια αντιδείγματος αντίστοιχα) που θα παραμένει στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας την προμήθεια Αρχή. Τα τεμάχια δείγματος-αντιδείγματος θα αριθμούνται και θα φέρουν καρτέλα με την υπογραφή του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και της επιτροπής παραλαβής. Στην καρτέλα θα αναγράφονται τα εξής: Υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται τα τεμάχια δείγματος Αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης Επωνυμία προμηθευτή Ημερομηνία παράδοσης καθώς και ημερομηνία δειγματοληψίας Αύξων αριθμός δευτερογενούς συσκευασίας Τα τεμάχια δειγμάτων και αντιδειγμάτων των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή ως επιπλέον τεμάχια, σε σχέση με τη συμβατική ποσότητα των υλικών που υποχρεούται να παραδώσει. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε εργαστήρια του δημόσιου τομέα (πχ ΓΧΚ, ΕΤΑΚΕΙ). Τα έξοδα των ελέγχων βαραίνουν τον προμηθευτή. ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ Αν σε μακροσκοπικό έλεγχο της πρωτογενούς συσκευασίας βρεθεί αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στον πίνακα άνωθεν,τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την επιβολή έκπτωσης στην παρτίδα(εκφρασμένης ως %) η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη από το κλάσμα(εκφρασμένο ως%), των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος. Αν κατά τον τον μακροσκοπικό έλεγχο της πρωτογενούς συσκευασίας βρεθεί αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων μεγαλύτερος των αναφερομένων στο πίνακα δειγματοληψίας τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας ή την επιβολή έκπτωσης στην παρτίδα (εκφρασμένης ως %) η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το κλάσμα(εκφρασμένο ως%), των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος. Τα τεμάχια του δείγματος θα υφίστανται εργαστηριακό έλεγχο για όσα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν. Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπτών ανοχών της ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι των οποίων όμως το άθροισμα(μετά την αφαίρεση των επιτρεπόμενων άνευ έκπτωσης ανοχών) υπερβαίνει το 10% η ΕΠ δύναται να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας κρίνοντας ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΤΠ. 6

7 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπομένων ανοχών ΠΑΕΒΣ Προσθήκης Ι η ΕΠ επιβάλλει την προβλεπόμενη στον ΠΑΕΒΣ έκπτωση. Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ανιχνευχθεί έστω και σε ένα(1) τεμάχιο δείγματος ποσότητα αζωχρωμάτων που υπερβαίνει το όριο που τίθεταιστον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ για τις αζωχρωστικές ουσίες(παράρτημα XVII,α/α 43), η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας κρίνοντας το υλικό ως ακατάλληλο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Συμπληρωμένο Φύλλο Συμμόρφωσης προς την ΤΠ Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρησης της Ποιότητας κατά ΙΣΟ 9001 για το δηλωθέν εργοστάσιο/βιοτεχνία κατασκευής μαξιλαροθηκών εφόσον προβλέπεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρησης της Ποιότητας. Το Πιστοποιητικό και η Δήλωση Συμμόρφωσης για τον τρόπο βαφής. Για το Γραφείο Προμηθειών Η Υπεύθυνη του Γρ. Προμηθειών Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών O Προϊστάμενος Οικ/κής Υποδ\νσης Η Προϊσταμένη Δ\κής Διεύθυνσης Χ.Τέζα Καρκάνη Π. Γ. Κατσαφαρέας Ι. Πιλάτης Αργ.Παπαχρήστου 7

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Γ/01-2010 8405-03-036-240210 ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Β/02-2009) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΣΤΟ-1020Γ/01-2010 8105-03-005-240210 ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΣΤ-1020Β/12-2006) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS)

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΑΠ-1329 / 11-2007 8335-03-002-061207 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008 8430-03-027-191208 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ / 02-2001) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΒΩΟΡ1Π-6Φ6 ΑΔΑΜ: 15PROC002644143

Διαβάστε περισσότερα

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 2103451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/27/3222 Σ.609 Αθήνα, 21 Σεπ 2015 ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2006/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2006/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2006/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20152015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520 Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

12145 : @ 1129. 2421351133-2421351218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12145 : @ 1129. 2421351133-2421351218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ: 13-06 -2014 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΑΠ. ΠΡ.: 12145 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα