ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Προϋπολογισμός δαπάνης ,6 Φ.Π.Α.6% ,6 Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης ,90 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 05

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Μηχανογράφησης Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη μελέτη για την προμήθεια μελανιών και toner, καθώς και την αναγόμωση αυτών (cpv 050-5) για την κάλυψη των αναγκών μηχανοργάνωσης του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 9.7,90 (καθαρή αξία 6.70,6 συν Φ.Π.Α. 6%.67,6 ). Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και υποβολή δειγμάτων για οποιοδήποτε είδος κριθεί απαραίτητο. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:. Την υπ αριθμ.89 (ΦΕΚ 85 τεύχος Β/--9) Υπουργική απόφαση περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης",. Το Ν. 6/06 ΦΕΚ Α / Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Την /07/--007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 6/006. Το Ν. 86/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", 5. Το Ν. 85/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Το Ν. 07/0 (ΦΕΚ Α/85/.0.0) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ» 7. Το Π.Δ. 60/007 (ΦΕΚ 6/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 00/8/ΕΚ» 8. Το N. 86/ΦΕΚ Α /-7-00 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Το Ν. 0/ (Φ.Ε.Κ 0Α ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 0. Το Ν. 86/ (Φ.Ε.Κ Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».. Την Απόφαση Υπ. Οικονομικών 50/79/ (ΦΕΚ 9/ τεύχος Β). Την υπ αριθμόν Π/05/--00 (ΦΕΚ 789/Β /--00) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί αυξήσεως και ορισμού των χρηματικών ορίων. Την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 0/..0 τεύχος Α ) Άρθρο «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού», που κυρώθηκε με τον Νόμο /0. Το Ν. 58/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 5. Την υπ αριθμόν 98/ (ΦΕΚ /Β/0-5-0) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 6. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 50/ (ΦΕΚ 7/Α /6.0.0) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 8/99 (Α' 6) και λοιπές

3 ρυθμίσεις» 7. Τις διατάξεις των άρθρων 57 και 0 παρ. 5 του Ν. 8/ (ΦΕΚ 60/Α/ ) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 8. Την 6/05 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΑΓΒΩΗΟ-67Ξ) 9. Την 5/05 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχουν διατεθεί οι πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α.Ε της προμήθειας (ΑΔΑ: Ω8ΣΜΩΗΟ-ΔΞΝ) 0. Την υπ αρ. πρωτ. 7777/.0.05 Απόφαση Δημάρχου με την οποία έχει εγκριθεί η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια (ΑΔΑ:ΩΝΒΩΩΗΟ-ΟΝ, ΑΔΑΜ: 5REQ006890) Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως από την Επιτροπή Παραλαβής. Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους. Στην παραλαβή τους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αρτιότητά τους και κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 05 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και βαρύνει τους Κ.Α.Ε , και με συνολική πίστωση.000,00, η οποία προέρχεται από ίδιο κεφάλαιο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Μηχανογράφησης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α Μελάνι τύπου Hp Q599A Laserjet 0 Μελάνι τύπου Hp Q755A LaserJet P0 Μελάνι τύπου Hp CB5A LeserJet P006 Μελάνι τύπου Hp Q6A Laserjet 0 5 Μελάνι τύπου Hp 90XL Black OfficeJet Μελάνι τύπου Hp 90XL Cyan OfficeJet Μελάνι τύπου Hp 90XL Magenta OfficeJet Μελάνι τύπου Hp 90XL Yellow OfficeJet Μελάνι τύπου Hp Cyan Business Inkjet Μελάνι τύπου Hp Magenta Business Inkjet 800 Μελάνι τύπου Hp Yellow Business Inkjet 800 Μελάνι τύπου Hp 0 Black DesignJet 500(plotter) Μελάνι τύπου Hp 7 Black DesignJet T00ps Μελάνι τύπου Hp 7 Yellow DesignJet T00ps 5 Μελάνι τύπου Hp 7 Magenta DesignJet T00ps 6 Μελάνι τύπου Hp 7 Cyan DesignJet T00ps 7 Μελάνι τύπου Hp 7 Photo Black DesignJet T00ps 8 Μελάνι τύπου Hp 7 Gray DesignJet T00ps 9 Μελάνι τύπου Hp 05A LaserJet P055dn 0 Μελάνι τύπου Hp 0A LaserJet 00 Μελάνι τύπου Hp 85A LaserJet P0 Μελάνι τύπου Hp 5A LaserJet 00 Series ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ 9,9 85,8 6 90,8 5,98 6,5 6,08 70,7 8,9 6 5,89 55, 0,8,5 0,8,5 0,8,5 6,7 09, 6, 08, 6, 08, 8 7,78 0, 7,58 95,6 7,58 95,6 7,58 95,6 7,58 95,6 69,9 8,78 7, 9, 5 8,7 08,55 56,5 56,5 6,8 6,8 79, 79,

5 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ Μελάνι τύπου Hp 88 Black OfficeJet 0,5 0,5 Pro L7590 Μελάνι τύπου Hp 88 Magenta 5,6 5,6 OfficeJet Pro L Μελάνι τύπου Hp 88 Cyan OfficeJet 5,6 5,6 Pro L Μελάνι τύπου Hp 88 Yellow 5,6 5,6 OfficeJet Pro L Μελάνι τύπου Hp 78 Color OfficeJet 7,66 G85 5,8 8 Μελάνι τύπου Hp 56 Black DeskJet,6 9, Μελάνι τύπου Hp 57 Color DeskJet 5,6, Μελάνι τύπου Hp 7 OfficeJet,9 6,8 60 All-in-One Μελάνι τύπου Hp Black DeskJet,8 6,96 F80 Full-in-One Μελάνι τύπου Hp Color DeskJet 6,0,0 F80 Full-in-One Μελάνι τύπου Hp 6A LaserJet 7,88,76 M5nf Μελάνι τύπου Hp LaserJet 6,8 6,6 Mnt 5 Μελάνι τύπου Hp LaserJet 68,9 68,9 50N 6 Μελάνι τύπου Lexmark E50AE 6,8 57, E50dn 7 Μελάνι τύπου Lexmark T 5 6,59 5,85 650/65/65 T65DN 8 Μελάνι τύπου Lexmark E60dn 6 96,0 577,0 9 Μελάνι τύπου Lexmark E50AE 0,86 05,7 0 Photo Conductor Kit για Lexmark,, E50d Μελάνι τύπου Lexmark X6AG 06,0 7,0 X-6dn/X-6dn Photo Conductor Kit για Lexmark,60 70,0 X-6dn/X-6dn Μελάνι τύπου Lexmark 06SΕ 75,5 75,5 E Μελάνι τύπου Lexmark 06SE 6,88 59,5 E0 5 Photo Conductor Kit για Lexmark 5,85 5,85 E0 6 Μελάνι τύπου Lexmark E60dn 96,0 9,0 7 Μελάνι τύπου Lexmark MX0 0 8,05 6,00 8 Photo Conductor Kit για Lexmark 7,,9 MX0 9 Μελάνι τύπου Lexmark MS80 8, 057,9 50 Photo Conductor Kit για Lexmark 8,7 77,8 MS80 5 Μελάνι τύπου Epson 88 Aculaser M ,5,0

6 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ 5 Μελάνι τύπου Epson T9 5,98 6,90 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 5 Μελάνι τύπου Epson T9,98 8,9 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 5 Μελάνι τύπου Epson T9,98 8,9 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 55 Μελάνι τύπου Epson T9,98 8,9 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 56 Μελάνι τύπου Epson Black T07 0,79,58 Stylus D9 57 Μελάνι τύπου Epson Cyan T07 0,79,58 Stylus D9 58 Μελάνι τύπου Epson Magenta T07 0,79,58 Stylus D9 59 Μελάνι τύπου Epson Yellow T07 0,79,58 Stylus D9 60 Μελάνι τύπου Canon FX0 i-sensys 5,8 5,8 MF50d 6 Μελάνι τύπου Canon 50 Black IP-,0 6, Μελάνι τύπου Canon 5 Cyan IP- 0,9 0, Μελάνι τύπου Canon 5 Magenta 0,9 0,9 IP Μελάνι τύπου Canon 5 Yellow IP- 0,59 0, Μελάνι τύπου Canon 5 Black IP-,5 5, Μελάνι τύπου Canon 8 Yellow IP-,05, Μελάνι τύπου Xerox Phaser 97, 97, 00MFP 68 Μελάνι τύπου Xerox Phaser 8,6 8,6 00MFP 69 Μελάνι τύπου Xerox Phaser ,9,6 70 Μελάνι τύπου Xerox Black Phaser 7,08, 65 7 Μελάνι τύπου Xerox Cyan Phaser,, 65 7 Μελάνι τύπου Xerox Yellow Phaser,, 65 7 Μελάνι τύπου Samsung ML 00 55,00 55,00 7 Μελάνι τύπου Samsung Express M675F 5,06 70, 75 Photo Conductor Kit για Samsung 9, 9, Express M675F ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 969,0

7 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α 76 Αναγόμωση μελανιού Hp Q599A Laserjet 0 77 Αναγόμωση μελανιού Hp Q755A LaserJet P0 78 Αναγόμωση μελανιού Hp CB5A LeserJet P Αναγόμωση μελανιού Hp Q6A Laserjet 0 80 Αναγόμωση μελανιού Hp LaserJet 00 Series 8 Αναγόμωση μελανιού Hp LaserJet P0 8 Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Black OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Cyan OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Magenta OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Yellow OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 05A Laserjet P055DN 87 Αναγόμωση μελανιού Hp 0A Laserjet Αναγόμωση μελανιού Hp 5 Black OfficeJet G85 89 Αναγόμωση μελανιού Hp 78 Color OfficeJet G85 90 Αναγόμωση μελανιού Hp Black DeskJet F80 Full-in-One 9 Αναγόμωση μελανιού Hp Color DeskJet F80 Full-in-One 9 Αναγόμωση μελανιού Hp 6A LaserJet M5 9 Αναγόμωση μελανιού Hp Black PSC 0 9 Αναγόμωση μελανιού Hp Color PSC 0 95 Αναγόμωση μελανιού Hp Black DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Color DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Black 56 DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Color 57 DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Black OfficeJet 55 All-in-One 00 Αναγόμωση μελανιού Hp Black 7 OfficeJet 60 All-in-One ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ 0,7 60, 0,7 0,68 5,86 5,7 5,86 5,7 0,7 90,5 5,86 5,86 0,,0, 8,6, 8,6, 8,6 0,7 0,68,0,0,9 5,86,9 5,86 8,6 7, 8,6 7, 5,86 5,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 5,86 8,6 5,86 8,6 7, 8,6 7,

8 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α 0 Αναγόμωση μελανιού Hp LaserJet 50N ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ 5,86 5,7 0 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E60dn 0 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E50AE E50dn 0 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E50AE E50d 05 Αναγόμωση μελανιού Lexmark 06SΕ E 06 Αναγόμωση μελανιού Lexmark 06SE E0 07 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E60dn 08 Αναγόμωση μελανιού Canon FX0 i- SENSYS MF50d 09 Αναγόμωση μελανιού Canon Black 50 IP Αναγόμωση μελανιού Canon Cyan 5 IP-700 Αναγόμωση μελανιού Canon Magenta 5 IP-700 Αναγόμωση μελανιού Canon Yellow 5 IP-700 Αναγόμωση μελανιού Canon Black 5 IP-500 Αναγόμωση μελανιού Canon Cyan 8 IP Αναγόμωση μελανιού Canon Magenta 8 IP Αναγόμωση μελανιού Canon Yellow 8 IP Αναγόμωση μελανιού Xerox Phaser 50 8 Αναγόμωση μελανιού Epson Black Stylus D9 9 Αναγόμωση μελανιού Epson Cyan Stylus D9,07 86, 86, 7, 7, 7,,8,8 0,7 60,,0,0 0,7 60, 5,7 0,,5 6,90,5 6,90,5 6,90 6,90,80 5,7 0, 5,7 0, 5,7 0, 7, 9,8 6,0,06 6,0,06

9 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ 0 Αναγόμωση μελανιού Epson Magenta 6,0,06 Stylus D9 Αναγόμωση μελανιού Epson Yellow 6,0,06 Stylus D9 Αναγόμωση μελανιού Samsung ML,8,8 00 Αναγόμωση μελανιού Samsung Black 8,6 8,6 InkJet SF-0 Αναγόμωση μελανιού Samsung SF-,8,8 650 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7,5 ΣΥΝΟΛΟ 670,6 Φ.Π.Α. 6% 67,6 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97,90 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Χατζηγρηγορίου Παύλος Πολ.Μηχανικός, PhD, MSc ΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ ο (Αντικείμενο της προμήθειας) Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μελανιών και toner, καθώς και την αναγόμωση αυτών, για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή των συμβάσεων έως το τέλος του 05. ΑΡΘΡΟΝ ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση ΑΡΘΡΟΝ ο (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: Η διακήρυξη διαγωνισμού Η ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων H τεχνική περιγραφή της προμήθειας. Ενδεικτικός προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου ΑΡΘΡΟΝ ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για κάθε είδος και υποβολή δειγμάτων για όσα είδη κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια επιτροπή, με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ 5ο (Σύμβαση) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (0) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟΝ 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης) Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύμβαση χωρίς το ΦΠΑ, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης και το άρθρο 57 παρ.α του Ν.8/0. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟΝ 7ο (Χρόνος παράδοσης) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της παρούσας μελέτης θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, η προμήθεια θα γίνει σταδιακά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα υλικά μέσα σε δέκα ημέρες από την εντολή της υπηρεσίας.

11 Όσο αφορά την αναγόμωση ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα υλικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εντολή της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το Ink Catridge που είναι για αναγόμωση θα παραλαμβάνεται αυθημερόν από τον ανάδοχο επί τόπου στην Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης μετά από εντολή αυτής και θα παραδίδεται πάλι στην Υπηρεσία έτοιμο και λειτουργικό την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τον διαγωνισμό λόγω ασύμφορου ή να τον ακυρώσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Στις παραπάνω περιπτώσεις καμία αξίωση από τον Δήμο δεν μπορούν να προβάλουν οι διαγωνιζόμενοι για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟΝ 8ο (Έκπτωση του αναδόχου) Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟΝ 9ο (Πλημμελής κατασκευή) Εάν τα προσκομιζόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη προμήθειας και αποτελούν συμβατική υποχρέωση ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την συμμόρφωση προς αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. ΑΡΘΡΟΝ 0ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. φόρου εισοδήματος % και υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,0%. Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του τακτικού διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναληπτικού βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους και αναλογικά με το ποσό που τους έχει κατακυρωθεί. ΑΡΘΡΟΝ ο (πληρωμή) Η πληρωμή του αναδόχου ή των αναδόχων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟΝ ο (Προσωρινή και οριστική παραλαβή) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά παρουσία του προμηθευτή και εκπροσώπου του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των προς παραλαβή ειδών και την αντικατάστασή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας του αναδόχου. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Χατζηγρηγορίου Παύλος Πολ.Μηχανικός, PhD, MSc ΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ ο (Αντικείμενο της συμβάσεως) Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μελανιών και toner, καθώς και την αναγόμωση αυτών, για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή των συμβάσεων έως το τέλος του 05. ΑΡΘΡΟΝ ο (Ισχύουσες διατάξεις) Στη σύμβαση αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. ΑΡΘΡΟΝ ο (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας κατά σειρά ισχύος είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο της Γ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟΝ ο (Τρόπος εκτέλεσης) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και υποβολή δειγμάτων για οποιοδήποτε είδος κριθεί απαραίτητο, με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ 5ο (Προϋπολογισμός) Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά σε 6.70,6 +.67,6 Φ.Π.Α.6%.=9.7,90. και βαρύνει τους Κ.Α.Ε , και με συνολική πίστωση.000,00, η οποία προέρχεται από ίδιο κεφάλαιο. ΑΡΘΡΟΝ 6ο (Εγγυήσεις) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται σε 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς τον Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟΝ 7ο (Προθεσμία περατώσεως - πρόστιμο) Η προθεσμία περατώσεως της προμήθειας ορίζεται στο άρθρο 7 της Γ.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της προμήθειας ορίζεται πρόστιμο σε βάρος του αναδόχου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟΝ 8ο (Τεχνικές προδιαγραφές) Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες προς τις τεχνικές προδιαγραφές του τιμολογίου της μελέτης

13 ΑΡΘΡΟΝ 9ο (Τόπος παράδοσης) Τα υλικά, θα παραδοθούν από τον ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στο χώρο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ 0ο (Τρόπος πληρωμής) Η πληρωμή της αξίας των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της μελέτης υλικών θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα του εργοδότη μετά την παραλαβή των υλικών και την προσκόμιση στην Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Χατζηγρηγορίου Παύλος Πολ.Μηχανικός, PhD, MSc ΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /05 ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Μελάνι τύπου Hp Q599A Laserjet 0 Μελάνι τύπου Hp Q755A 6 LaserJet P0 Μελάνι τύπου Hp CB5A LeserJet P006 Μελάνι τύπου Hp Q6A Laserjet 0 5 Μελάνι τύπου Hp 90XL Black 6 OfficeJet Μελάνι τύπου Hp 90XL Cyan OfficeJet Μελάνι τύπου Hp 90XL Magenta OfficeJet Μελάνι τύπου Hp 90XL Yellow OfficeJet Μελάνι τύπου Hp Cyan Business Inkjet Μελάνι τύπου Hp Magenta Business Inkjet 800 Μελάνι τύπου Hp Yellow Business Inkjet 800 Μελάνι τύπου Hp 0 Black 8 DesignJet 500(plotter) Μελάνι τύπου Hp 7 Black DesignJet T00ps Μελάνι τύπου Hp 7 Yellow DesignJet T00ps 5 Μελάνι τύπου Hp 7 Magenta DesignJet T00ps 6 Μελάνι τύπου Hp 7 Cyan DesignJet T00ps 7 Μελάνι τύπου Hp 7 Photo Black DesignJet T00ps 8 Μελάνι τύπου Hp 7 Gray DesignJet T00ps 9 Μελάνι τύπου Hp 05A 5 LaserJet P055dn 0 Μελάνι τύπου Hp 0A LaserJet 00 Μελάνι τύπου Hp 85A LaserJet P0 Μελάνι τύπου Hp 5A LaserJet 00 Series

15 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Μελάνι τύπου Hp 88 Black OfficeJet Pro L7590 Μελάνι τύπου Hp 88 Magenta OfficeJet Pro L Μελάνι τύπου Hp 88 Cyan OfficeJet Pro L Μελάνι τύπου Hp 88 Yellow OfficeJet Pro L Μελάνι τύπου Hp 78 Color OfficeJet G85 8 Μελάνι τύπου Hp 56 Black DeskJet Μελάνι τύπου Hp 57 Color DeskJet Μελάνι τύπου Hp 7 OfficeJet 60 All-in-One Μελάνι τύπου Hp Black DeskJet F80 Full-in-One Μελάνι τύπου Hp Color DeskJet F80 Full-in-One Μελάνι τύπου Hp 6A LaserJet M5nf Μελάνι τύπου Hp LaserJet Mnt 5 Μελάνι τύπου Hp LaserJet 50N 6 Μελάνι τύπου Lexmark E50AE E50dn 7 Μελάνι τύπου Lexmark T 5 650/65/65 T65DN 8 Μελάνι τύπου Lexmark 6 E60dn 9 Μελάνι τύπου Lexmark E50AE 0 Photo Conductor Kit για Lexmark E50d Μελάνι τύπου Lexmark X6AG X-6dn/X- 6dn Photo Conductor Kit για Lexmark X-6dn/X- 6dn Μελάνι τύπου Lexmark 06SΕ E Μελάνι τύπου Lexmark 06SE E0 5 Photo Conductor Kit για Lexmark E0 6 Μελάνι τύπου Lexmark E60dn 7 Μελάνι τύπου Lexmark 0 MX0 8 Photo Conductor Kit για Lexmark MX0

16 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 9 Μελάνι τύπου Lexmark 8 MS80 50 Photo Conductor Kit για Lexmark MS80 5 Μελάνι τύπου Epson 88 Aculaser M Μελάνι τύπου Epson T9 5 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 5 Μελάνι τύπου Epson T9 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 5 Μελάνι τύπου Epson T9 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 55 Μελάνι τύπου Epson T9 WorkForce WF-705/Stylus Office BX-0 FW 56 Μελάνι τύπου Epson Black T07 Stylus D9 57 Μελάνι τύπου Epson Cyan T07 Stylus D9 58 Μελάνι τύπου Epson Magenta T07 Stylus D9 59 Μελάνι τύπου Epson Yellow T07 Stylus D9 60 Μελάνι τύπου Canon FX0 i- SENSYS MF50d 6 Μελάνι τύπου Canon 50 Black IP Μελάνι τύπου Canon 5 Cyan IP Μελάνι τύπου Canon 5 Magenta IP Μελάνι τύπου Canon 5 Yellow IP Μελάνι τύπου Canon 5 Black IP Μελάνι τύπου Canon 8 Yellow IP Μελάνι τύπου Xerox Phaser 00MFP 68 Μελάνι τύπου Xerox Phaser 00MFP 69 Μελάνι τύπου Xerox Phaser Μελάνι τύπου Xerox Black Phaser 65 7 Μελάνι τύπου Xerox Cyan Phaser 65 7 Μελάνι τύπου Xerox Yellow Phaser 65 7 Μελάνι τύπου Samsung ML 00

17 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 7 Μελάνι τύπου Samsung Express M675F 75 Photo Conductor Kit για Samsung Express M675F ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 76 Αναγόμωση μελανιού Hp Q599A Laserjet 0 77 Αναγόμωση μελανιού Hp Q755A LaserJet P0 78 Αναγόμωση μελανιού Hp CB5A LeserJet P Αναγόμωση μελανιού Hp Q6A Laserjet 0 80 Αναγόμωση μελανιού Hp LaserJet 00 Series 8 Αναγόμωση μελανιού Hp LaserJet P0 8 Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Black OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Cyan OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Magenta OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 90XL Yellow OfficeJet Αναγόμωση μελανιού Hp 05A Laserjet P055DN 87 Αναγόμωση μελανιού Hp 0A Laserjet Αναγόμωση μελανιού Hp 5 Black OfficeJet G85 89 Αναγόμωση μελανιού Hp 78 Color OfficeJet G85 90 Αναγόμωση μελανιού Hp Black DeskJet F80 Full-in-One 9 Αναγόμωση μελανιού Hp Color DeskJet F80 Full-in-One 9 Αναγόμωση μελανιού Hp 6A LaserJet M5 9 Αναγόμωση μελανιού Hp Black PSC 0 9 Αναγόμωση μελανιού Hp Color PSC 0 95 Αναγόμωση μελανιού Hp Black DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Color DeskJet 690

18 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 97 Αναγόμωση μελανιού Hp Black 56 DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Color 57 DeskJet Αναγόμωση μελανιού Hp Black OfficeJet 55 All-in-One 00 Αναγόμωση μελανιού Hp Black 7 OfficeJet 60 All-in- One 0 Αναγόμωση μελανιού Hp LaserJet 50N 0 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E60dn 0 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E50AE E50dn 0 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E50AE E50d 05 Αναγόμωση μελανιού Lexmark 06SΕ E 06 Αναγόμωση μελανιού Lexmark 06SE E0 07 Αναγόμωση μελανιού Lexmark E60dn 08 Αναγόμωση μελανιού Canon FX0 i-sensys MF50d 09 Αναγόμωση μελανιού Canon Black 50 IP Αναγόμωση μελανιού Canon Cyan 5 IP-700 Αναγόμωση μελανιού Canon Magenta 5 IP-700 Αναγόμωση μελανιού Canon Yellow 5 IP-700 Αναγόμωση μελανιού Canon Black 5 IP-500 Αναγόμωση μελανιού Canon Cyan 8 IP Αναγόμωση μελανιού Canon Magenta 8 IP Αναγόμωση μελανιού Canon Yellow 8 IP Αναγόμωση μελανιού Xerox Phaser 50 8 Αναγόμωση μελανιού Epson Black Stylus D9 9 Αναγόμωση μελανιού Epson Cyan Stylus D9 0 Αναγόμωση μελανιού Epson Magenta Stylus D9 Αναγόμωση μελανιού Epson Yellow Stylus D9 Αναγόμωση μελανιού Samsung ML 00

19 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Αναγόμωση μελανιού Samsung Black InkJet SF- 0 Αναγόμωση μελανιού Samsung SF-650 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 6% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.. (Υπογραφή/Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/3/015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 22 εκεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 21216 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003060980 2015-09-17

15PROC003060980 2015-09-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3160 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ελληνικό -Αργυρούπολη 10-04-2014 ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ αριθ. Πρωτ: 12356

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ελληνικό -Αργυρούπολη 10-04-2014 ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ αριθ. Πρωτ: 12356 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ελληνικό -Αργυρούπολη 10-04-2014 ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ αριθ. Πρωτ: 12356 Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «προμήθειας Τλικών μηχανογράφησης».

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 29/09/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ. Αριθµός µελέτης: 38/2013

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ. Αριθµός µελέτης: 38/2013 Αριθµός µελέτης: 38/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ «Προμήθεια Αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» Αρ. Πρωτ.: 1805/18-2-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 3-6-2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.506/3/13823 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Ερμούπολη 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2897 Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ημερ. 25/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα