προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού της για την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 1000 λίτρων Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 29 του µηνός Φεβρουαρίου 2012 και ώρα µ.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. ράµας, ύστερα από την αριθµ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το επόµενο κατά σειρά µέλος ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. Απουσία του προέδρου ( ηµάρχου) στη συνεδρίαση προήδευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Γκάνης Σταύρος Γρηγορίου Κυριάκος Ζαχαριάδης Παύλος Μαµσάκος Χριστόδουλος Παπαθεοδώρου Ανέστης Χαραλαµπίδης Ανδρέας Χλιάρα Παναγιώτα Μήτρου Γεώργιος Χρυσοχοίδης Ελευθέριος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών. Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 9 ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ / έγγραφο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο λέει τα εξής: Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

2 1000 λίτρων, µε την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού και µε τις υποβληθείσες ενστάσεις των συµµετασχόντων : 1.Αντωνίτση Γ.Παναγιώτη και 2. Κωνσταντίνου Κοσσυβάκη & Σια Ε.Ε. Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά Τέλος διάβασε στα µέλη την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού που λέει τα εξής: Εισήγηση επί των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο1 από για την διεξαγωγή του διαγωνισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ENOΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Την Πέµπτη, , διεξήχθη το πρώτο στάδιο (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) του διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ενός αυτοκινούµενου σαρώθρου για τον ήµο ράµας. Σχετικά αναρτήθηκε το από 09/02/ ο Πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο, από τους τέσσερεις συµµετέχοντες (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΑΚΗΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ECOSYNERGY»), αποκλείστηκε από την συµµετοχή στα επόµενα στάδια η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. διότι δεν προσκόµισε πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συµβιβασµό, και δεν προσκόµισε Ένορκη ήλωση που να υποκαθιστά την έλλειψη, και δεν προσκόµισε έγκριση τύπου από το αρµόδιο Υπουργείο για το προσφερόµενο όχηµα. Μετά το πρακτικό, εµπρόθεσµα υπέβαλλαν ένσταση: 1) ο ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κατά της συµµετοχής της ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επικαλούµενος α) ελλείψεις στην ασφαλιστική ενηµερότητά της β) µη αποδεικνυόµενη ιδιότητα του υπογράφοντος την Βεβαίωση προµήθειας του Κατασκευαστή γ) προσκόµιση της εν λόγω Βεβαίωσης σε φωτοτυπία και µάλιστα µη επίσηµα µεταφρασµένη. 2) η ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της συµµετοχής i) του ΑΝΤΩΝΙΤΣΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για ανεπαρκή απόδειξη µη ύπαρξης νοµικών περιορισµών για τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία (άρθρο 1 ιακήρυξης), ως προς την υπαγωγή σε συνδιαλλαγή και υποβολή αιτήµατος για συνδιαλλαγή, ii) της ΤΑΚΗΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. για ανεπαρκή απόδειξη µη ύπαρξης νοµικών περιορισµών για τη συµµετοχή του στον ιαγωνισµό (άρθρο 1 ιακήρυξης) ως προς την υπαγωγή σε

3 συνδιαλλαγή και υποβολή αιτήµατος για συνδιαλλαγή, και επιπλέον ως προς την αίτηση πτώχευσης και δήλωση παύσης πληρωµών. Επί των όσων επικαλούνται οι ενιστάµενοι, η Επιτροπή εισηγείται τα εξής: Α) Για την πρώτη ένσταση, ΑΝΤΩΝΙΤΣΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Ο ενιστάµενος, επικαλείται τρεις λόγους αποκλεισµού του συµµετέχοντος κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση: - Ως πρώτο λόγο αναφέρει ότι δεν αρκεί η βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ για το τυχόν απασχολούµενο προσωπικό, (που προσκόµισε η «ECOSYNERGY»), αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και βεβαίωση για όλα τα µέλη της εταιρείας. Επικαλείται επ αυτού τον Ν3846/2010 (αρ. 24 παρ. 4) και την 222/1998 γνωµοδότηση του ΝΣΚ. Για αυτά που ισχυρίζεται ο ενιστάµενος η άποψη της επιτροπής έχει ως εξής: Η 222/998 γν. ΝΣΚ, αφορά τον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου και τις προµήθειες που διέπονται από αυτόν. Οι προµήθειες των ΟΤΑ διέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ. Εποµένως, τυπικά η σχετική γνωµοδότηση δεν αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, και δεν είναι υποχρεωτική η εφαρµογή της στην συγκεκριµένη περίπτωση, ακόµη και αν έχει γίνει αποδεκτή από το Ελληνικό ηµόσιο. Ο Ν3846/2010 που επικαλείται ο ενιστάµενος, δεν διατυπώνει ότι υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης των µελών µιας Ε.Ε. στον ΟΑΕΕ γενικώς, (αντίθετα µε τους ισχυρισµούς της ένστασης), αλλά υπό συγκεκριµένες συνθήκες που δεν συντρέχουν, και εποµένως δεν διαφωτίζει και δεν ορίζει το θέµα της ένστασης. Λόγω του ότι οι διατάξεις που επικαλείται ο ενιστάµενος δεν ορίζουν το αντικείµενο της ένστασής του, και λόγω του ότι εν τέλει η σχετική γνωµοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται στην αντιδιαστολή ασφάλισης στο ΙΚΑ και ασφάλισης σε λοιπούς φορείς, και προκειµένου ότι η τυπική απαίτηση της ασφαλιστικής ενηµερότητας ικανοποιείται, σύµφωνα και µε την διατύπωση της ιακήρυξης, ενώ το συγκεκριµένο αντικείµενο της ένστασης αποτελεί εξειδίκευση χωρίς να ορίζεται σαφώς στην διακήρυξη ότι απαιτείται, ιδία επί ποινή αποκλεισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού θεωρεί ότι κατά την κρίση της και εν όψει αµφιβολιών, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού το συγκεκριµένο αντικείµενο της ένστασης. -Ως δεύτερο λόγο αποκλεισµού της εταιρείας, ο ενιστάµενος αναφέρει ότι θα έπρεπε να υπάρχει απόδειξη της ιδιότητας του δηλώνοντος ως εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας Haco, στην σχετική βεβαίωσή της περί ανάληψης της εξυπηρέτησης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στην «ECOSYNERGY». Ο ενιστάµενος όµως συγχέει την απόδειξη του γνησίου της υπογραφής (που δεν ζητείται από την ιακήρυξη) µε την «αποδεικνυοµένη» ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της κατασκευάστριας. Σηµειωτέον ότι δεν ορίζεται στην διακήρυξη ή την σχετική νοµοθεσία ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του υπογράφοντα την σχετική βεβαίωση. Η δε λέξη που χρησιµοποιεί στην συγκεκριµένη περίπτωση η διακήρυξη σηµαίνει την δυνατότητα απόδειξης, («αποδεικνυόµενη») και όχι την υποχρέωση απόδειξης («αποδεικτέα»). Η ιδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία ο υπογράφων την συγκεκριµένη βεβαίωση, τεκµαίρεται από το ότι είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, (όπως

4 και στην αντίστοιχη δήλωση της προσφοράς του ενιστάµενου). Η επιτροπή (όπως έχει δικαίωµα και υποχρέωση) διασταύρωσε την ιδιότητα του υπογράφοντα µέσω της ιστοσελίδας της κατασκευάστριας Haco, και συνεπώς θεωρεί ότι το συγκεκριµένο δικαιολογητικό καλύπτει την διατύπωση της ιακήρυξης, και ότι τα επικαλούµενα στο συγκεκριµένο σηµείο της ένστασης δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού. -Ως τρίτο λόγο αποκλεισµού της εταιρείας, ο ενιστάµενος αναφέρει ότι η σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Haco περί ανάληψης της εξυπηρέτησης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στην «ECOSYNERGY» είναι φωτοαντίγραφο µη µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα. Κατ αρχάς, η βεβαίωση της κατασκευάστριας Haco, είναι νόµιµα µεταφρασµένη από ικηγόρο. Επιπλέον, φέρει σφραγίδα µε µπλε µελάνι, και υπογραφή µε στυλό, και κατά την άποψη της επιτροπής είναι σαφώς σε πρωτότυπη µορφή και όχι σε φωτοτυπία όπως ισχυρίζεται ο ενιστάµενος. εν υπάρχει λοιπόν λόγος αποκλεισµού κατά την επιτροπή. Β) Για την δεύτερη ένσταση, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά ΑΝΤΩΝΙΤΣΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΤΑΚΗΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.: Ο ενιστάµενος ισχυρίζεται ότι οι άλλοι δύο συµµετέχοντες δεν προσκόµισαν πιστοποιητικό α) µη έκδοσης απόφασης περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή και β) µη κατάθεσης αίτησης σε συνδιαλλαγή, επιπλέον δε ο συµµετέχων ΤΑΚΗΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. δεν προσκόµισε πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης και δήλωσης παύσης πληρωµών. Επικαλούµενος το άρθρο 1, παρ α/γ της διακήρυξης, και την γν. του ΝΣΚ, ο ενιστάµενος ισχυρίζεται ακόµη ότι «σε καµία περίπτωση» η παράλειψη προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών δεν αναπληρώνεται µε σχετική ένορκη δήλωση, διότι «πλέον» οι δικαστικές αρχές εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Η ακριβής διατύπωση της διακήρυξης έχει ως εξής: «Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.» Είναι λοιπόν σαφές ότι γενικώς η Ένορκη ήλωση καλύπτει τυχόν ελλείψεις των πιστοποιητικών, άνευ των όρων που θέτει η ένσταση. Εξάλλου, η επικαλούµενη 285/09 γνωµοδότηση του ΝΣΚ καθιστά σαφές ότι ο όρος «ανάλογη κατάσταση» καλύπτει τους λόγους που επικαλείται η ένσταση, και ο όρος αυτός αναφέρεται στην σχετική Ένορκη ήλωση των συµµετεχόντων. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού. Συµπερασµατικά, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη όλων των ενστάσεων για τους προαναφερθέντες λόγους. Η Επιτροπή διαγωνισµού 1. Μαυρίδης ηµήτριος, 2. Βουλγαρίδου Ελένη, 3. Μόσχου Αθανάσιος

5 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις ισχύουσες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής ιαγωνισµού επί της κατατεθείσας ενστάσεως Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ενστάσεις των :1)ΑΝΤΩΝΙΤΣΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. και 2) ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά ΑΝΤΩΝΙΤΣΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΤΑΚΗΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. για τους λόγους όπως αναφέρονται στην εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENOΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ήµαρχο ράµας Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 45/2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Τα µέλη έσποινα Σιδηροπούλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 298/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΘΕΜΑ 10 ο : (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια

ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 372/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 29 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 20-11-2013 ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για : α)ψήφιση πίστωσης ύψους 93.947.40 Ευρώ σε βάρος των Κ.Α.45-6662.004, 45-6662.005, 30-6662.021 και 30-6662.009

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 544/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση όρων για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 32/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 32/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 07-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 24584 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 22/05-12-2011 συνεδρίασης της Ο.Ε. Σοφάδων. Αριθμός απόφασης 376/2011 Πε ρ ί λ

Διαβάστε περισσότερα