Πρακτικού (2) για τον διαγωνισµό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικού (2) για τον διαγωνισµό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΘΕΜΑ 5 ο : Εκδίκαση ένστασης επί του Πρακτικού (2) για τον διαγωνισµό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 18 του µηνός Ιανουαρίου 2013 και ώρα π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ράµας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. ράµας, ύστερα από την αριθµ. 2089/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Χαρακίδης Κυριάκος Ζαχαριάδης Παύλος Νικολαίδης Φώτιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γρηγόριος Παπαθεοδώρου Ανέστης Τερζής Ανέστης Χαραλαµπίδης Ανδρέας Χλιάρα Παναγιώτα Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών.. Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 1580/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε την Εκδίκαση ένστασης επί του Πρακτικού (2) για τον διαγωνισµό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ το οποίο λέει τα εξής: Σας διαβιβάζουµε την υποβληθείσα ένσταση και την επ αυτής εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισµού του θέµατος και παρακαλούµε για την εκδίκασή της. Ακόµη, σας διαβιβάζουµε το αίτηµα του ενιστάµενου για πρόσκλησή του στην εκδίκαση της ενστάσεώς του, προκειµένου να αναπτύξει δια ζώσης τα επιχειρήµατά του. Σε περίπτωση που αποδέχεστε το αίτηµα του ενιστάµενου για πρόσκλησή του στην συνεδρίαση της

2 επιτροπής που θα εκδικάσει την ένστασή του, σας παρακαλούµε να µας ειδοποιήσετε εγκαίρως και να προγραµµατίσετε την συνεδρίαση σε χρόνο ώστε να είναι δυνατή η ειδοποίηση και έγκαιρη προσέλευση του αιτούντος. Τέλος διάβασε στα µέλη την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού που λέει τα εξής: Εισήγηση επί της υποβληθείσας ένστασης της «ΣΤΕΦ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», «κατά του υπ αριθµ. πρωτ / Πρακτικού ιαγωνισµού (2) της επιτροπής διαγωνισµού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων σύµβασης για την Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ράµας για το σχολικό έτος » Την Τρίτη, , εξεδόθη και αναρτήθηκε το δεύτερο Πρακτικό (Α.Π ) της επιτροπής του διαγωνισµού για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Το πρακτικό εισηγείται ως γνωστόν α) την απόρριψη της προσφοράς της Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, και β) την µαταίωση του ιαγωνισµού. Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µε fax, τα έγγραφα όµως που επικαλέστηκε µεταξύ άλλων η επιτροπή του διαγωνισµού και είχε αποστείλει η ΕΣΑµεΑ µε fax δεν απεστάλησαν διότι ήδη είχαν µεταδοθεί (στους διαδοχικούς παραλήπτες/αποστολείς) τόσες φορές µε fax που πλέον η ανάγνωσή τους ήταν δυσχερής, και η επιπλέον µετάδοση µε fax θα ήταν µη αναγνώσιµη. Με το α. πρ. εισ / έγγραφό της η Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ απαίτησε να λάβει πλήρη γνώση των εγγράφων που επισυνάπτονται στο πρακτικό, και αιτήθηκε πενθήµερη προθεσµία προκειµένου να υποβάλει την ένστασή της, επικαλούµενη το Σύνταγµα και την νοµολογία. Με το 65904/ διαβιβάζεται αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στον αιτούντα και χορηγείται πενθήµερη (από λήψης τους) προθεσµία για υποβολή ενστάσεων. Μετά τα ανωτέρω, η Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλε εµπρόθεσµα στις (α. πρ. εισ ) την ένστασή της. Στην ένσταση λοιπόν, συνοπτικά ο ενιστάµενος διατυπώνει τα εξής: α) Θεωρεί ότι δεν είναι νόµιµη η απόρριψή του στο δεύτερο στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισµού (µε το αιτιολογικό ότι δεν ανταποκρίνεται η τεχνική προσφορά του ενιστάµενου στις απαιτήσεις του υπό προσφορά δροµολογίου), διότι ο έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς γίνεται στο πρώτο στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισµού, και άρα αυτό µπορεί να γίνει µόνο σε προγενέστερο στάδιο. β) Επί της επίκλησης της «ιδιαίτερης φύσης» του διαγωνισµού (ϖου χρησιµοϖοίησε ως όρο η εϖιτροϖή για να ϖεριγράψει το γεγονός ότι η αντιστοίχιση του µεταφορικού µέσου ϖου θα χρησιµοϖοιήσει ο ϖροσφέρων [βάσει της τεχνικής του ϖροσφοράς] µε το δροµολόγιο για το οϖοίο υϖοβάλει ϖροσφορά µϖορεί να γίνει µόνο µετά το άνοιγµα της οικονοµικής ϖροσφοράς), ο ενιστάµενος αναφέρει ότι πουθενά στην διακήρυξη και στην νοµοθεσία δεν υπάρχει παρόµοιας µορφής διάκριση ή ιδιαιτερότητα στη φύση του διαγωνισµού, άρα δεν προβλέπονται

3 διαφορετικές διαδικασίες όπως αυτές που ισχυρίζεται ότι έλαβαν χώρα κατά το άνοιγµα των προσφορών. γ) Σχετικά µε το µεταφορικό µέσο το οποίο προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο ενιστάµενος-προσφέρων, και είναι Λεωφορείο, αναφέρει ότι δεν υφίσταται η διάκριση µεταξύ Λεωφορείου, mini-bus και ταξί, αλλά µόνο Λεωφορείου-ταξί, επικαλούµενος τον ΚΟΚ, την ερµηνεία του για το συγκεκριµένο ζήτηµα στην ΚΥΑ 35415, διακηρύξεις άλλων ήµων της χώρας, και αναφέρει ότι ο αριθµός των µεταφερόµενων ατόµων δεν πρέπει εν τέλει να αποτελεί απόδειξη για το είδος του µεταφορικού µέσου που απαιτείται. δ) Σχετικά µε την επιστολή της ΕΣΑµεΑ και τα όσα αυτή αναφέρει σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των µεταφερόµενων µαθητών ΑµεΑ, τα όσα συνυπολόγισε η επιτροπή κατά την κρίση της κλπ, αναφέρει ότι δεν έπρεπε να ληφθεί υπ όψη η παρέµβαση της ΕΣΑµεΑ, ότι πρόκειται περί ευνοϊκής-ιδιαίτερης µεταχείρισης η µεταφορά των εν λόγω µαθητών µε ταξί, ότι δεν ισχύουν όσα η επιτροπή επικαλείται σχετικά µε την διαφοροποίηση Λεωφορείου mini bus στη διαδικασία µεταφοράς µαθητών ΑµεΑ και ότι η προκύπτουσα λύση είναι οικονοµικά και λειτουργικά χειρότερη. ε) Σχετικά µε την εισήγηση περί µαταίωσης του διαγωνισµού, αναφέρεται ότι αυτή καταχρηστικά προτείνεται. Επισηµαίνεται ότι ο ενιστάµενος έντονα και επαναλαµβανόµενα επικαλείται µεροληψία και τάσεις εχθρότητας της επιτροπής προς το πρόσωπό του, κάτι που ούτε βεβαίως ισχύει, ούτε ενδείξεις περί αυτού υπάρχουν από οπουδήποτε. Χωρίς άλλο σχολιασµό του ύφους της ένστασης πέραν του ότι το δικαίωµα της διεκδίκησης του συµφέροντός του είναι αναµφισβήτητο για τον καθένα, αρκεί να µην διαστρεβλώνεται η πραγµατικότητα, η επιτροπή, επί των όσων αναφέρονται στην ένσταση αναφέρει τα εξής: Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 35415/ που διέπει το καθεστώς µεταφοράς µαθητών µε το οποίο διεξάγεται ο διαγωνισµός, υπάρχει σαφής διαχωρισµός και εξάρτηση του είδους και του µεγέθους του µεταφορικού µέσου που θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε δροµολόγιο και του αριθµού των µεταφερόµενων µαθητών: «Το µεταφορικό έργο διακρίνεται µεταξύ αυτού που πραγµατοποιείται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς και αναφέρεται σε µεγάλο αριθµό µαθητών (λεωφορείο, µικρό λεωφορείο, ακτοπλοϊκά µέσα, κ.λπ.) και εκείνου που πραγµατοποιείται µε ταξί και αφορά περιορισµένο αριθµό µαθητών. Ο αριθµός των µεταφερόµενων µαθητών ανά δροµολόγιο καθορίζει και το είδος του µεταφορικού µέσου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί (λεωφορείο, µικρό λεωφορείο, ταξί, κ.λπ.) αποφεύγοντας, εάν είναι δυνατόν, τη χρήση περισσότερων του ενός µεταφορικών µέσων στο ίδιο δροµολόγιο.» (Άρθρο 2, Γ2γ) Αληθές είναι ότι η διάκριση των χερσαίων µεταφορικών µέσων σε: «1.Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήµενων στις υϖεραστικές γραµµές ή άνω των 50 θέσεων συνολικά στις αστικές γραµµές 2.Μικρό λεωφορείο, αϖό 12 έως 20 θέσεις καθήµενων στις υϖεραστικές γραµµές ή έως 50 θέσεις συνολικά στις αστικές γραµµές 3.Ταξί ή αντίστοιχο όχηµα» αναφέρεται στο άρθρο 2 του παραρτήµατος της ΚΥΑ, µε τον τίτλο «2. Συντελεστές κοστολόγησης» όπως επικαλείται η ένσταση. Αλλά λαµβάνοντας υπ όψη

4 και την προηγούµενη παράγραφο, και την ιακήρυξη, την ΕΣΥ και τα λοιπά τεύχη ηµοπράτησης, συνάγεται εύκολα ότι η διάκριση των οχηµάτων σε Λεωφορεία, mini bus και ταξί (και µάλιστα µε τα ανωτέρω κριτήρια αριθµού θέσεων) δεν αφορά αποκλειστικά την κοστολόγηση των οχηµάτων, αλλά αποτελεί διάκριση του είδους των οχηµάτων που απαιτεί η µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ, ανάλογα µε το εκάστοτε δροµολόγιο. Το γεγονός ότι ο ΚΟΚ δεν διακρίνει τα λεωφορεία ανάλογα µε το µέγεθός τους δεν σχετίζεται µε τις απαιτήσεις της εν λόγω ΚΥΑ και της µεταφοράς µαθητών βάσει αυτής. Το άρθρο 5 παρ. γ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που αποτελεί τεύχος δηµοπράτησης του εν λόγω διαγωνισµού, αναφέρει ρητά και χαρακτηριστικά το εξής: «Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα περιλαµβάνει επακριβώς τον τύπο των οχηµάτων, που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήµατος Γ.» Ο δε πίνακας του Παραρτήµατος Γ είναι ο πίνακας που περιγράφει τα δροµολόγια κατά διαδροµή, αριθµό µαθητών, απόσταση και µεταφορικό µέσον, και φυσικά διακρίνει το µεταφορικό µέσο σε Λεωφορείο, mini-bus και ταξί. Άρα, πέρα από κάθε αµφιβολία, τρία είναι τα είδη οχηµάτων που απαιτούνται (ανάλογα µε το δροµολόγιο), σύµφωνα µε την ιακήρυξη και την ΚΥΑ: 1) Λεωφορεία, 2) mini bus και 3) ταξί. Η διάκριση µεταξύ αυτών γίνεται όπως προαναφέρθηκε, στο παράρτηµα της ΚΥΑ, ανάλογα µε τις θέσεις (άνω των 20 θέσεων καθηµένων=µεγάλο Λεωφορείο, θέσεις καθηµένων=mini bus και τέλος ταξί). Εποµένως, η διάκριση µεταξύ mini bus και Λεωφορείου, για τον εν λόγω διαγωνισµό, δεν είναι τεχνικό χαρακτηριστικό του ιδίου µεταφορικού µέσου αλλά συνιστά διαφορετικό είδος µεταφορικού µέσου. Θυµίζουµε εδώ ότι στον εν λόγω διαγωνισµό, ο έλεγχος των προσφορών γίνεται στο πρώτο στάδιο και η οικονοµική προσφορά ανοίγεται στο δεύτερο. Η «ιδιαιτερότητα» στην οποία αναφέρεται η επιτροπή έγκειται στο γεγονός ότι µέχρι το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς δεν υπάρχει γνώση περί των δροµολογίων τα οποία αφορά κάθε προσφορά. Η προσφορά του ενιστάµενου περιελάµβανε τα εξής διαθέσιµα οχήµατα: ΡΜΗ 2999 Τουριστικό λεωφορείο 53 θέσεων ΡΜΤ 8704 Τουριστικό λεωφορείο 29 θέσεων Η τεχνική προσφορά του ενιστάµενου κρίθηκε επαρκής και πέρασε το πρώτο στάδιο. Αυτό είναι αναµφισβήτητο και κακώς ο ενιστάµενος προφασίζεται ότι υπάρχει απόρριψη της τεχνικής του προσφοράς. Η προσφορά αυτή όµως, προφανώς, καλύπτει πλήρως δροµολόγια που απαιτούν το µεταφορικό µέσο «Λεωφορείο» όπως αναφέρεται στον πίνακα των δροµολογίων ή οπουδήποτε αλλού στην διακήρυξη. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον η προσφορά αποδειχτεί ότι αφορά δροµολόγια που απαιτούν διαφορετικό µεταφορικό µέσον, και αυτό µπορεί να γίνει µόνο στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού, θα απορριφθεί, διότι όπως προαναφέρθηκε, η Ε.Σ.Υ. απαιτεί η ϖροσφορά των διαγωνιζοµένων να ϖεριλαµβάνει εϖακριβώς τον τύϖο των οχηµάτων, ϖου αναφέρονται στον ϖίνακα του Παραρτήµατος Γ, όπερ και έγινε. Η τεχνική προσφορά του ενιστάµενου ουδέποτε επαναξιολογήθηκε, ενώ ο ίδιος (εν γνώσει του) δεν είχε την δυνατότητα να καταθέσει έγκυρη προσφορά για δροµολόγιο που απαιτούσε κατά την διακήρυξη το µεταφορικό µέσον mini bus, κάτι που η επιτροπή διαπίστωσε µόνον µετά το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς. Εποµένως, δεν µεσολάβησε κάποια ενέργεια της επιτροπής που να καθιστά άκυρη την προσφορά, διότι αυτή ήταν άκυρη εκ των πραγµάτων. Η ακυρότητα αυτής κατέστη σαφής µε την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου και ουδεµία σχέση έχει µε την

5 αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Αυτά διατυπώνονται και µε την επισήµανση (ε) (σελίδα 22 της ιακήρυξης) ότι: «Προσφορά η οποία περιλαµβάνει δροµολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύµφωνα µε το πρώτο σηµείο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.» Τονίζουµε ότι οι επισηµάνσεις α-θ της σελίδας 22 αφορούν συγκεκριµένα το παραδεκτό ή µη της οικονοµικής προσφοράς. Εποµένως, η οικονοµική προσφορά δικαίως απερρίφθη βάσει της προαναφερθείσας επισήµανσης διότι ακριβώς «περιλαµβάνει δροµολόγιο που δεν δύναται να δικαιολογηθεί σύµφωνα µε το πρώτο σηµείο της παραγράφου 7 του άρθρου 22» της διακήρυξης. Τα όσα παραδείγµατα αναφέρει ο ενιστάµενος από διαγωνισµούς όπου ζητείται το µεταφορικό µέσον mini bus για µεταφορά περισσότερων των 20 µαθητών, είναι πλήρως άσχετα µε την παρούσα υπόθεση. Η διακήρυξη του διαγωνισµού του ήµου ράµας για το επίµαχο δροµολόγιο ζητούσε ρητά το µεταφορικό µέσο mini bus για το δροµολόγιο της προσφοράς του ενιστάµενου. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της διακήρυξης, «Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας.» Εποµένως, εάν ο ενιστάµενος είχε αντίρρηση σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης έπρεπε να προσφύγει κατά αυτής. Το γεγονός της υποβολής προσφοράς συνιστά τεκµήριο πλήρους γνώσης της διακήρυξης, εποµένως αιτιάσεις περί αριθµού µεταφεροµένων και απαιτούµενου µεταφορικού µέσου διατυπώνονται άκαιρα. Είναι λοιπόν σαφές το γεγονός ότι η προσφορά του ενιστάµενου είχε ουσιώδεις αποκλίσεις από τα ζητούµενα, και απερρίφθη στον χρόνο και µε την διαδικασία που ρητά διατυπώνεται στην διακήρυξη του διαγωνισµού για παρόµοια περίπτωση. Σχετικά µε την εισήγηση της επιτροπής για µαταίωση του διαγωνισµού, επισηµαίνουµε ότι αυτή έγινε µε δεδοµένη την ακυρότητα της προσφοράς του ενιστάµενου κατά τα προαναφερθέντα. Τα κριτήρια που επικαλέστηκε η επιτροπή, επιπρόσθετα του γεγονότος της ακυρότητας της προσφοράς του ενιστάµενου, είναι «η πορεία του διαγωνισµού, το γεγονός ότι ο προκείµενος διαγωνισµός έγινε µε την εφαρµογή νοµοθεσίας που κρίθηκε ακατάλληλη και αντικαταστάθηκε µε την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος της µεταφοράς των µαθητών, το γεγονός ότι τα µόνα δροµολόγια για τα οποία υπήρξαν προσφορές που ξεπέρασαν το πρώτο στάδιο είναι δροµολόγια µεταφοράς ΑΜΕΑ, για τα οποία ελάχιστη έως καθόλου πρόβλεψη υπήρχε από την νοµοθεσία βάσει της οποίας διενεργείται ο διαγωνισµός, και οι έγγραφες διαµαρτυρίες της ΕΣΑµεΑ και των άµεσα ενδιαφερόµενων». Εποµένως, η εισήγηση περί µαταίωσης του διαγωνισµού γίνεται µε δεδοµένη την γνώση περί ακυρότητας της προσφοράς του ενιστάµενου, προκειµένου διοικητικά να επιρρωθεί το άγονο του διαγωνισµού άµεσα. Χωρίς να υπάρχει λόγος σχολιασµού των όσων επικαλείται επί του θέµατος ο ενιστάµενος, η επιτροπή θεωρεί ότι σε περίπτωση που η Οικονοµική Επιτροπή κρίνει έγκυρη την προσφορά του, τότε δεν ισχύει η περί µαταίωσης του διαγωνισµού εισήγηση.

6 Συµπερασµατικά, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης της «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για τους προαναφερθέντες λόγους. Η επιτροπή 1.Μόσχου Αθανάσιος,2.Αδαµαντίδης Γεώργιος,3.Οικονοµίδης Γεώργιος και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις ισχύουσες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας και της Επιτροπής ιαγωνισµού επί των κατατεθεισών ενστάσεων, άκουσε τις απόψεις των παρισταµένων δικηγόρων για λογαριασµό της ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και του Νοµαρχιακού Συλλόγου ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Ν. Καβάλας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 1. την απόρριψη της ένστασης της «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για τους προαναφερθέντες λόγους σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ήµαρχο ράµας. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 5/2013 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Τα µέλη έσποινα Σιδηροπούλου

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20685/19-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ: 720 Από το πρακτικό 41 ης /2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 298/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΘΕΜΑ 10 ο : (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης της

Διαβάστε περισσότερα

86,92 72,53 83,52 6 93,67 75,49 89,00

86,92 72,53 83,52 6 93,67 75,49 89,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 26/11-6-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 252/2014 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011» ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072

Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 18/3/2014 Αρ. Πρωτ.: 1072 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» Αριθ. Μελέτης: 4/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα