ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 44421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός επτά (7) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμ μα (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο ρείου Αιγαίου Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης Σ.Δ.Ε.Υ. Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Ορισμός πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου στον φορέα Ε.Φ Ορισμός πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελ λάδας και Ιονίου στον φορέα Ε.Φ Ορισμός πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελ λάδας και Ιονίου στον φορέα Ε.Φ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 50/453/182257/Γ1 (1) Ορισμός επτά (7) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ , τ.α ) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/ , τ.α ) με θέμα: «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 3. Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ , τ.α ) με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ.α ) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 5. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ , τ.α ) με θέμα: «Μετονομασία του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 6. Τη με αριθμ / (ΦΕΚ 1667/ , τ.β ), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ μάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 7. Την υπ αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/ (ΦΕΚ 804/ , τ.β ) Υ.Α., με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτι κών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.12/520/61571/Γ1/ (ΦΕΚ 1327/ ) Υ.Α. 8. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακε δονίας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου καθώς και της Διεύ θυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τα ακόλουθα επτά (7) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό γραμμα (ΕΑΕΠ): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1. 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

2 44422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1. 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθμ (2) Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο ρείου Αιγαίου. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4115/ 2013, (ΦΕΚ 24/ τ.α ), με θέμα:«οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32/Δ1/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΙ9 Η4Ε) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 3. Το με αριθμ. πρωτ /Γ6/ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./Δ/νση Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης». 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρα τικό Προϋπολογισμό από τη σύσταση των, απο φασίζουμε: Συστήνουμε τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα αντίστοιχα κέντρα υποστήριξής τους, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αποτε λουμένων από τις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες, ως ακολούθως: Νήσος Λέσβος 1. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ε.Α.Ε. Μυτιλήνης Λέσβου: Ειδικό Δημοτικό Ε.Α.Ε. Μυτιλήνης 1. Ειδικό Νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε. Μυτιλήνης 2. 3ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 3. 12ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 5. 4ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 6. 13ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 7. 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 8. Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας Λέσβου 9. 1 ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 13. Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς Λέσβου 2. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυτιλήνης Λέσβου: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυτιλήνης 1. Δημοτικό Σχολείο Μανταμάδου Λέσβου 2. Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Λέσβου 3. 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 4. 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 5. 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 6. Γυμνάσιο Μανταμάδου Λέσβου 7. Γυμνάσιο Παμφίλων Λέσβου 8. Γυμνάσιο Μόριας Λέσβου 9. 1o ΕΠΑ.Λ Μυτιλήνης 3. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης Λέσβου: 9ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης 1. 7ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 2. 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 3. 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 4. 11ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 5. Δημοτικό Σχολείο Λουτρ. Θερμής Λέσβου 6. Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Λέσβου 7. Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου Λέσβου 8. Γυμνάσιο Πολιχνίτου Λέσβου 5. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Δημοτικού Σχολείου Παπάδου Λέσβου: Δημ. Σχολείο Παπάδου Λέσβου 1. Νηπιαγωγείο Παπάδου Γέρας Λέσβου 2. Νηπιαγωγείο Τρύγονα Λέσβου 3. 3ο Δημ. Σχολείο Πλωμαρίου Λέσβου 4. Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου Λέσβου 5. Δημοτικό Σχολείο Ιππείου Λέσβου 6. Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς Λέσβου 7. Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου Λέσβου 8. Γυμνάσιο Γέρας Λέσβου 9. Γυμνάσιο Πλωμαρίου Λέσβου 10. Γυμνάσιο Ιππείου Λέσβου 11. Γυμνάσιο Αγιάσου Λέσβου 5. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλονής Λέσβου: Ειδικό Δημοτικό Ε.Α.Ε. Καλλονής Λέσβου 1. Ειδικό Νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε. Καλλονής Λέσβου 2. 1o Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νηπιαγωγείο Πέτρας Λέσβου 4. Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής Λέσβου 5. Δημοτικό Σχολείο Αγρας Λέσβου 6. Δημοτικό Σχολείο Δαφίων Λέσβου 7. Δημοτικό Σχολείο Ερεσού Λέσβου 8. Δημοτικό Σχολείο Καλλονής Λέσβου 9. Δημοτικό Σχολείο Μήθυμνας Λέσβου 10. Δημοτικό Σχολείο Πέτρας Λέσβου 11. Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρου Λέσβου 12. Δημοτικό Σχολείο Στύψης Λέσβου 13. Γυμνάσιο Καλλονής Λέσβου 14. Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Λέσβου 15. Γυμνάσιο Άντισσας Λέσβου 16. Γυμνάσιο Φίλιας Λέσβου 17. Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου Νήσος Λήμνος 1. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας Λήμνου: Ειδικό Δημοτικό ΕΑΕ Καλλιθέας Λήμνου 1. Ειδικό Νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε Καλλιθέας Λήμνου 2. 3o Νηπιαγωγείο Μύρινας Λήμνου 3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου 4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου 5. 3ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου 6. Δημοτικό Σχολείο Νέας Κούταλης Λήμνου 7. Δημοτικό Σχολείο Μούδρου Λήμνου 8. Δημοτικό Σχολείο Κοντιά Λήμνου 9. Δημοτικό Σχολείο Κοντοπουλίου Λήμνου 10. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεπανιδίου Λήμνου 11. Γυμνάσιο Μύρινας Λήμνου 12. Γυμνάσιο Μούδρου Λήμνου Νήσοι Χίος και Οινούσσες 1. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕ Χίου: Ειδικό Δημοτικό Ε.Α.Ε. Χίου 1. Ειδικό Νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε. Χίου 2. 3ο Νηπιαγωγείο Χίου 3. 4ο Νηπιαγωγείο Χίου 4. 11ο Νηπιαγωγείο Χίου 5. 3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου Χίου 6. 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Νεοχωρίου 7. Νηπιαγωγείο Κάμπου Χίου 8. Νηπιαγωγείο Καρδαμύλων Χίου 9. Νηπιαγωγείο Πυργίου Χίου 10. 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 11. 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 12. 4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 13. 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 2. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 2ου Δημοτικού Σχολείου Χίου: 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 1. 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 2. 6ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 3. 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 4. 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου 6. Σχ. Κέντρο Καρδαμύλων Χίου 7. Δημοτικό Σχολείο Πυργίου Χίου 8. Δημοτικό Σχολείο Οινουσσών 3. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μηνά Θυμιανών Χίου: Δημ. Σχολείο Αγίου Μηνά Θυμιανών Χίου 1. 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 2. 3ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου 3. Δημοτικό Σχολείο Βολισσού Χίου 4. Δημοτικό Σχολείο Θολοποταμίου Χίου 5. Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς Χίου 6. Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Χίου 7. Σχ. Κέντρο Καμποχώρων Χίου 8. 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου 9. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου 10. Δημοτικό Σχολείο Νενήτων Χίου 4. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου 1. 1ο Γυμνάσιο Χίου 2. 2ο Γυμνάσιο Χίου 3. 3ο Γυμνάσιο Χίου 4. 4ο Γυμνάσιο Χίου 5. Γυμνάσιο Βροντάδου Χίου 6. Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Χίου 7. Γυμνάσιο Κάμπου Χίου Νήσος Σάμος Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ε.Α.Ε. Σάμου: Ειδικό Δημοτικό Ε.Α.Ε. Σάμου 1. Ειδικό Νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε. Σάμου 2. 1ο Νηπιαγωγείο Σάμου 3. 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Καρλοβάσου Σάμου 4. Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου Σάμου 5. Νηπιαγωγείο Χώρας Σάμου 6. 1ο Δημοτικό Σχολείο πόλεως Σάμου 7. 2ο Δημοτικό Σχολείο πόλεως Σάμου 8. Δημοτικό Σχ. Βαθέος Σάμου 9. Δημοτικό Σχ. Μυτιληνιών Σάμου 10. Δημοτικό Σχ. Πυθαγορείου Σάμου

4 44424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου 1. Δημοτικό Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου Σάμου 2. Δημοτικό Σχ. 1 ο Νέου Καρλοβάσου Σάμου 3. Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου Σάμου 4. Δημοτικό Σχ. Μαραθόκαμπου Σάμου 5. 1 ο Γυμνάσιο Σάμου 6. Γυμνάσιο Πυθαγορείου Σάμου Νήσοι Ικαρίας Φούρνων Θύμαινας 3. Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ειδικού Δημοτικού Σχολείο Ικαρίας: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ε.Α.Ε. Ικαρίας 1. Ειδικό Νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε. Αγ. Κηρύκου Ικαρίας 2. Νηπιαγωγείο Ευδήλου Ικαρίας 3. 1o Νηπιαγωγείο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας 4. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας 5. Δημοτικό Σχολείο Ευδήλου Ικαρίας 6. Δημοτικό Σχολείο Θύμαινας 7. Δημοτικό Σχολείο Φούρνων Ικαρίας 8. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραχών Ικαρίας 9. Γυμνάσιο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας 10. Γυμνάσιο Ευδήλου Ικαρίας 11. Γυμνάσιο Φούρνων Μυτιλήνη, 9 Οκτωβρίου 2013 Η Περιφερειακή Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ Αριθμ (3) Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστή ριξης Σ.Δ.Ε.Υ. Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. Το Ν. 4115/2013 ΦΕΚ 24/Α / άρθρο 39 παρ. 4, περί «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.» 2. Την με αριθμ. Φ.350.2/1/32/Δ1/ , απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πε ριφερειακών Διευθυντών 3. Εκπαίδευσης». 3. Το υπ αριθμ. Πρωτ /Γ6/ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Ειδικής Αγωγής. 4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. 5. Τις προτάσεις των Δ/ντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/ σης Ιονίων Νήσων (Ν. Κερκύρας, Ν. Λευκάδας, Ν. Κεφαλ ληνίας, Ν. Ζακύνθου), αποφασίζουμε: Την συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ως εξής: Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΟΝΟ ΜΑΣΙΑ E.E.E.E.K ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας 2 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας 3 6ο Γυμνάσιο Κέρκυρας 4 Γυμνάσιο Λευκίμμης 5 2ο Δημ. Σχολείο Κορισσίων Περιβολίου 6 3ο Δημ. Σχολείο Κορισσίων Πετριτή 7 1ο Δημ. Σχολείο Λευκίμμης Μελικίων 8 2ο Δημ. Σχολείο Λευκίμμης Ριγγλάδων 9 4ο Δημ. Σχολείο Λευκίμμης Νεοχωρίου 10 Σχολικό Κέντρο Μελιτειέων 1 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας 2 Γυμνάσιο Αγρού 3 5ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας 4 Σχολικό Κέντρο Βελονάδων 5 1ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων 6 Δημ. Σχολείο Καρουσάδων 7 Δημ. Σχολείο Κασσιόπης 8 Σχολικό Κέντρο Αγρού 1 1ο Ειδικό Σχολείο Κέρκυρας 2 1ο Ειδικό Σχολείο Κωφών & Βαρυκόων 3 5ο Δημ. Σχολείο 4 6ο Δημ. Σχολείο Κέρκυρας 5 11ο Δημ. Σχολείο Κέρκυρας 6 Δημ. Σχολείο Μαντουκίου 7 Δημ. Σχολείο Παλιάς Πόλης 1 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας 4 Νηπιαγωγείο Αχαράβης 5 Νηπιαγωγείο Καββαδάδων 2 13ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας 3 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας 6 2ο Νηπιαγωγείο Λευκίμμης Ριγγλάδων 14 Δημ. Σχολείο Γαστουρίου 15 Δημ. Σχολείο Δουκάδων 16 Δημ. Σχολείο Καστελλάνων Μέσης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημ. Σχολείο. Λιαπάδων Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: N. ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 13 Σχολικό Κέντρο Παξών ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ E.E.E.E.K ΛΕΥΚΑ ΔΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 ΕΕΕΕΚ Λευκάδας 2 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας E.E.E.E.K ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 ΕΕΕΕΚ Αργοστολίου 2 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου 3 Γυμνάσιο Ληξουρίου 4 2ο Δημ. Σχολείο Ληξουρίου 5 Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης 3 1ο Δημ. Σχολείο Λευκάδας 6 Δημ. Σχολείο Σάμης ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ EΙΔ. ΝΗΠ. ΛΕΥ ΚΑΔΑΣ 1 Ειδικό Δημ. Σχολείο Λευκάδας 2 4ο Δημ. Σχολείο Λευκάδας 3 Δημ. Σχολείο Νυδρίου 4 Δημ. Σχολείο Μεγανησίου 5 Δημ. Σχολείο Μαραντοχωρίου 1 Ειδικό Νηπιαγωγείο Λευκάδας 2 3ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας EΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 7 1ο Δημ. Σχολείο Ληξουρίου 8 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου 1 Ειδ. Δημοτικό Περατάτων 2 Ειδ. Νηπιαγωγείο Περατάτων 3 Δημ. Σχολείο Κεραμειών 4 Γυμνάσιο Κεραμειών 5 3ο Δημ. Σχολείο Αργοστολίου 6 4ο Δημ. Σχολείο Αργοστολίου Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ E.E.E.E.K ΖΑΚΥΝΘΟΥ EΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 3ο Δημ. Σχολείο Λευκάδας 4 2ο Δημ. Σχολείο Λευκάδας Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 ΕΕΕΕΚ Ζακύνθου 2 2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου 3 Δημ. Σχολείο Κάμπου 4 Δημ. Σχολείο Κατασταρίου 5 2ο Δημ. Σχολείο Ρίζας 1 Ειδ. Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου 2 2ο Δημ. Σχολείο Ζακύνθου 3 3ο Δημ. Σχολείο Ζακύνθου 4 6ο Δημ. Σχολείο Ζακύνθου 5 Δημ. Σχολείο Παντοκράτορα 7 5ο Δημ. Σχολείο Αργοστολίου 8 Δημ. Σχολείο Ιθάκης Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2013 Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Αριθμ.: /12102 (4) Ορισμός πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου στον φορέα Ε.Φ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκ. Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / άρθρο 6). 2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκ. Πελοποννήσου Δυτ. Ελλά δας και Ιονίου». 3. Το Ν. 2072/1992, άρθρο Την υπ αριθμ. 132/1995 πράξη του Ελεγκτικού Συ 5. Την υπ αριθμ. 41/2004 πράξη του Ελεγκτικού Συ 6. Το Ν. 2314/1953, άρθρο 2 παρ Το υπ αριθμ. 2/30053/0026/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

6 44426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 Την υπ αριθμ. ΓΓ 15650/1253/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβί βασης εξουσίας να υπογράφουν «με Εντολή Γενικού Γραμματέα». 9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α ) περί Δημοσίου Λογι στικού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ). 10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/5091/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1741/Β / ) και ιδίως το άρθρο 2 αυτής. 11. Το με αριθμ. πρωτ. 2/74839/0026/ εγγρά φου του Γ.Λ.Κ. 12. Τις πιστώσεις τακτικού Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και το γεγονός ότι το ποσό των δεσμεύσεων με την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης. Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοί δέ σμευσης έχουν ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΑΡ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α.Δ.Α Αρκαδίας 55254/11793/ ΒΛΛΘΟΡ1Φ ΙΟ7 Αιτ/νίας /6377/ ΒΛΛΥΟΡ1Φ ΙΦ5 Αργολίδος 63874/2969/ ΒΛΛΤΟΡ1Φ Γ6Π Ζακύνθου 19445/1362/ ΒΛΛΘΟΡ1Φ Λ3Κ Ηλείας /5455/ ΒΛΛΥΟΡ1Φ 6ΙΘ Κερκύρας 21011/9746/ ΒΛ1ΠΟΡ1Φ ΡΕΥ Κεφαλληνίας 22173/1948/ ΒΛ170Ρ1Φ ΥΡΦ Κορινθίας 3480/65020/ ΒΛ1ΠΟΡ1Φ 715 Λακωνίας 64369/2795/ ΒΛΛ50Ρ1Φ ΕΔΝ Λευκάδος 21331/429/ ΒΛΛΤΟΡ1Φ Π74 Μεσσηνίας 74600/2930/ ΒΛ1ΤΟΡ1Φ 428 αποφασίζουμε: και καθορίζουμε το ύψος του ποσού του μηνιαίου πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ως κατωτέρω: Φορέας Ειδικός Φορέας 073 Κ.Α.Ε κατά το έτος 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ν. Αρκαδίας + Τρίπολης + Κυνουρίας + Βυτίνας Ηλείας + ΤΟΠΟ ΘΕΣΙΑ ΕΜΒΑ ΔΟΝ m2 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΗΣ 2013 ( ) ΣΥΝΟ ΛΟ Τρίπολη 240,00 80,00 540,00 Τρίπολη 275,00 120,00 Αστρος 200,00 180,00 Βυτίνα 150,00 160,00 Πύργου Ν. Ηλείας Αμαλιάδος +Δ/μείο Λεχαινών Ν. Ηλείας Ολυμπίας+ Δασονομείο Ανδρίτσαινας + Δασονομείο Ζαχάρως Ν. Αιτ/νίας Ναυπάκτου Μεσολογγίου Αγρινίου Ν. Κορινθίας Κορινθίας Ν. Κερκύρας Ξυλόκαστρου Δασονομείο Δερβενίου Αργολίδος Μεσσηνίας Λακωνίας Λευκάδος Κεφαλληνίας Πύργος 653,00 280,00 Αμαλιάδα 270,00 250,00 80,00 330,00 Κρέστενα 400,00 100,00 260,00 Ανδρίτσαινας 70,00 80,00 Ζαχάρω 83,20 80,00 Μεσολόγγι 114,00 130,00 520,00 Ναύπακτος 417,00 130,00 Μεσολόγγι 114,00 130,00 Αγρίνιο 280,00 130,00 Κόρινθος 215,00 160,00 Κόρινθος 145,00 160,00 Κέρκυρα ,00 Ξυλόκαστρο 220,00 160,00 190,00 Δερβένι 55,00 30,00 Ναύπλιο 231,00 250,00 Καλαμάτα 400,00 160,00 Σπάρτη 1006,00 400,00 Λευκάδα 160,00 170,00 Αργοστόλι 218,00 160,00 Ζακύνθου Ζάκυνθος 140,00 160,00 ΣΥΝΟΛΟ Με το υπ αριθμ. 2/52013/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. διαχειριστής του ανωτέρω χορηγήματος ορίζεται ο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η παρούσα αφορά δαπάνες καθαρισμού έως Πάτρα, 26 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ Αριθμ /12101 (5) Ορισμός πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο νίου στον φορέα Ε.Φ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκ. Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / άρθρο 6). 2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου». 3. Το Ν. 2072/1992, άρθρο Την υπ αριθμ. 132/1995 πράξη του Ελεγκτικού Συ 5. Την υπ αριθμ. 41/2004 πράξη του Ελεγκτικού Συ 6. Το Ν. 2314/1953, άρθρο 2 παρ Το υπ αριθμ. 2/30053/0026/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 8. Την υπ αριθμ. ΓΓ 15650/1253/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβί βασης εξουσίας να υπογράφουν «με Εντολή Γενικού Γραμματέα». 9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α ) περί Δημοσίου Λογι στικού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ). 10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/5091/0026/ απόφαση του Υπουργού οικονομικών (ΦΕΚ 1741/Β / ) και ιδίως το άρθρο 2 αυτής. 11. Το με αριθμ. πρωτ. 2/74839/0026/ εγγρά φου του Γ.Λ.Κ. 12. Τις πιστώσεις τακτικού Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και το γεγονός ότι το ποσό των δεσμεύσεων με την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης. Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοί δέ σμευσης έχουν ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΑΡ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α.Δ.Α. Αρκαδίας 55251/11792/ ΒΛΛΘΟΡ1 Φ ΣΒΜ αποφασίζουμε: και καθορίζουμε το ύψος του ποσού του μηνιαίου πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ως κατωτέρω: Φορέας Ειδικός Φορέας 072 Κ.Α.Ε κατά το έτος 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥ ΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΜΒΑ ΔΟΝ m2 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΕΠΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2013 ( ) Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδια Τρίπολη 330,00 120,00 σμού Πελ/νήσου ΣΥΝΟΛΟ 120,00 Με το υπ αριθμ. 2/52013/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. διαχειριστής του ανωτέρω χορηγήματος ορίζεται ο προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η παρούσα αφορά δαπάνες καθαρισμού έως Πάτρα, 26 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ Αριθμ /12100 (6) Ορισμός πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο νίου στον φορέα Ε.Φ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / άρθρο 6). 2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου». 3. Το Ν. 2072/1992, άρθρο Την υπ αριθμ. 132/1995 πράξη του Ελεγκτικού Συ 5. Την υπ αριθμ. 41/2004 πράξη του Ελεγκτικού Συ 6. Το Ν. 2314/1953, άρθρο 2 παρ Το υπ αριθμ. 2/30053/0026/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 8. Την αριθμ. ΓΓ 15650/1253/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μετα βίβασης εξουσίας να υπογράφουν «με Εντολή Γενικού Γραμματέα». 9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) περί Δημοσίου Λογι στικού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ). 10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/5091/0026/ απόφαση του Υπουργού οικονομικών (ΦΕΚ 1741/Β / ) και ιδίως το άρθρο 2 αυτής. 11. Το με αριθμ. πρωτ. 2/74839/0026/ εγγρά φου του Γ.Λ.Κ. 12. Τις πιστώσεις τακτικού Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και το γεγονός ότι το ποσό των δεσμεύσεων με την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων

8 44428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσοστών διάθεσης. Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοί δέ σμευσης έχουν ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΑΡ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α.Δ.Α. Αιτωλοακαρνανίας /6376/ ΒΛΛΥΟΡ1Φ ΒΙΡ Αργολίδας 63868/2967/ ΒΛΛΤΟΡ1Φ ΧΕΨ Αρκαδίας 55244/11791/ ΒΛΛΘΟΡ1Φ Π9Γ Ηλείας /5456/ ΒΛΛΥΟΡ1Φ ΓΥΓ Κερκύρας 21025/9756/ ΒΛ1ΠΟΡ1Φ 8ΔΟ Κεφαλληνίας 22177/1950/ ΒΛ170Ρ1Φ Κ6Ζ Κορινθίας 3477/65008/ ΒΛ1ΠΟΡ1Φ ΖΕΔ Λακωνίας 55129/2473/ ΒΛΛ50Ρ1Φ 4ΝΧ Λευκάδας 19062/323/ ΒΛΛΤΟΡ1Φ 9ΤΠ Μεσσηνίας 61584/2094/ ΒΛΛΘΟΡ1Φ ΨΞΩ αποφασίζουμε: και καθορίζουμε το ύψος του ποσού του μηνιαίου πάγιου χορηγήματος για τον καθαρισμό των γραφείων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ως κατωτέρω: Φορέας Ειδικός Φορέας 071 Κ.Α.Ε κατά το έτος 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Τμ. Δ/κού Οικ/κού. Κορινθίας Τμ. Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας Τμ Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης Ν. Αργολίδας Τμ. Αδειών Διαμονής Ν. Αργολίδας Τμ. Δ/κού Οικ/κού Ν. Λευκάδας ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΜΒΑ ΔΟΝ m2 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΕΠΙΧΟ ΡΗΓΗΣΗΣ 2013 ( ) Κόρινθος Κόρινθος Ναύπλιο 70 50,00 Ναύπλιο ,80 Παφ/μένης ,00 Τμ. Δ/κού Οικ/κού και Τμ. Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης Αργοστόλι ,00 Ν. Κεφ/νίας Τμ. Δ/κού Οικ/κού Ν. Αιτ/νίας Μεσολόγγι 774,50 300,00 Τμ. Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης Μεσολόγγι ,00 Ν. Αιτ/νίας Τμ. Δ/κού Οικ/κού + Τμ. Αδειών Διαμονής Κέρκυρα ,00 Ν. Κερκύρας Τμ. Δ/κού Οικ/κού και Τμ. Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης Σπάρτη ,00 Ν. Λακωνίας Τμ. Δ/κού Οικ/κού και Τμ. Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης Καλαμάτα ,00 Ν. Μεσσηνίας Τμ. Δ/κού Οικ/κού + Τμ. Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης Πύργος 521,50 400,00 Ν. Ηλείας Τμ. Αδειών Διαμονής Πύργος ,00 Τμ. Αστ. Καταστ. και Κοιν. Ένταξης και Τμ. Αδειών Διαμονής Τρίπολη ,00 Ν. Αρκαδίας ΣΥΝΟΛΟ 3,839,80 Με το υπ αριθμ. 2/52013/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. διαχειριστής του ανωτέρω χορηγήματος ορίζεται ο προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η παρούσα αφορά δαπάνες καθαρισμού έως Πάτρα, 26 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.12/97315/ Β3/30 8 2011 (Β 1915)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3240 5 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυ νομικών υπαλλήλων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3437 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης εφτά (7) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδό χους καθαριστές/καθαρίστριες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2482 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/33832/Β0041/30.06.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3654 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτο κινήτων σε τμήματα των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα