ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάιος 2006

2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 Πίνακας Περιεχομένων Μεγέθη ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 3 Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 4 Έκθεση συναλλαγών της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για τη χρήση 2005 (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3016/2002) 7 Πληροφορίες βάσει του άρθρου 10 του Ν.3401/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005 (δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ) Οικονομικές καταστάσεις της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2005 (περιλαμβάνεται και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) Κατάσταση Επενδύσεων της Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της

3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΠ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (ποσά σε χιλ.) Μεταβολή Επενδύσεις σε ακίνητα ,2% Διαθέσιμα (καταθέσεις) ,4% Τρέχουσες υποχρεώσεις ,1% Ίδια Κεφάλαια ,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ποσά σε χιλ.) Μεταβολή Έσοδα από μισθώματα ,5% Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδ. ακινήτων ,1% Έσοδα από τόκους ,1% Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων ,7% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ,2% Κέρδη προ φόρων ,20% Κέρδη μετά από φόρους ,10% 3

4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από έως όπως αυτές έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά με βάση τα ΔΠΧΠ. Διευκρινιστικά για τα στοιχεία αυτά, όπως και γενικότερα για την πορεία της Εταιρείας και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Δ.Σ. για την ανάπτυξή της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, η Εταιρεία εφάρμοσε υποχρεωτικά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ, έγινε αναδρομικά από , με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας στις κατά χιλ.. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, με βάση εκτιμήσεις από πιστοποιημένους εξωτερικούς ορκωτούς εκτιμητές, σύμφωνα με το ΔΛΠ 40. Τον Ιούνιο του 2005, η Εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άντλησε από το ευρύ επενδυτικό κοινό 26,4 εκατ.. Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμήθηκαν στις σε εύλογες αξίες και ανήλθαν σε χιλ., έναντι χιλ. στις II. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην κλειόμενη χρήση του 2005 η Εταιρεία συνέχισε την επιτυχημένη παρουσία της ως Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Ν. 2778/99 παρουσιάζοντας για ακόμα μία χρήση σημαντική κερδοφορία και καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Η Εταιρεία εντός του 2005 προχώρησε στην αγορά α) του 50% του ακινήτου που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 81 και β) οριζόντιων ιδιοκτησιών εμπορικών καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο KOSMOPOLIS Κομοτηνής. Η συνολική αξία των αγορών ανήλθε στο ποσό των χιλ.. Επίσης στο 2005 η Εταιρεία πούλησε το ακίνητο που κατείχε επί της Λ. Βασιλ. Σοφίας 75 αντί χιλ.. 4

5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.» δραστηριοποιείται με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 2778/99. Η εν γένει λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2992/02 καθώς και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία χορηγεί και την άδεια λειτουργίας τους. Τα βασικά στοιχεία του πλαισίου επενδύσεων των Ε.Ε.Α.Π. παρουσιάζονται παρακάτω: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2778/99, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2992/02, τα διαθέσιμα των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας τοποθετούνται αποκλειστικά: α) Σε ακίνητη περιουσία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% β) Σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας. Το ποσοστό επένδυσης σε μετρητά τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον επί του ενεργητικού. γ) Σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περιπτώσεις α έως γ και ε έως στ του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167Α ). Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το 10% του ενεργητικού. δ) Σε άλλα κινητά πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και τα οποία μαζί με τα ακίνητα που αποκτά η εταιρεία για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% αυτών κατά την απόκτησή τους. Στις οι επενδύσεις της Εταιρείας αποτελούνταν κατά 83% από ακίνητα και κατά 17% περίπου από διαθέσιμα. IV. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα επενδυτικά ακίνητα της Εταιρείας, αποτιμήθηκαν στις , από πιστοποιημένους ορκωτούς εκτιμητές, σε εύλογες αξίες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 40. Από την αναπροσαρμογή αυτή των αξιών, προέκυψε κέρδος ποσού χιλ., το οποίο εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 5

6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 Εξάλλου σύμφωνα με το Ν. 2778/99, όπως ισχύει, οι εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, αποτιμούν στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης την αξία των επενδύσεών τους σε ακίνητα, σύμφωνα με έκθεση ορκωτού εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα στις , ανέρχονταν στο ποσό των χιλ. V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2005 πραγματοποίησε έσοδα ύψους χιλ. πλέον κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, ποσού χιλ.. Τα λειτουργικά της έξοδα ανήλθαν στο ποσό των χιλ., ο φόρος εισοδήματος ανήλθε στο ποσό των 313 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε χιλ.. Τα κέρδη του 2005 σε σχέση με τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης του 2004, όπως αυτά προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, παρουσίασαν αύξηση κατά 37,17%. VI. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2005, είναι 0,1507 ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε χιλ. έναντι ποσού χιλ. για το 2004, αυξημένο κατά 11,6%. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2006 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜ. ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ 6

7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002) (ποσά σε χιλιάδες ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε ATFS A.E. (πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΝΤ Α.Ε.)

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 που αφορούν την ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π., τις μετοχές της, καθώς και την αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και καταστεί διαθέσιμες στους επενδυτές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, έχουν ενσωματωθεί στο παρόν Ετήσιο Δελτίο, μέσω παραπομπής στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας των παραπομπών: α) Ανακοινώσεις στο Χ.Α. Δελτία Τύπου Ημερομηνία Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 24/05/2005 Ανακοίνωση Πρόσκληση για την αύξηση Μ.Κ. με Δημόσια Προσφορά 06/06/2005 Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας 24/06/2005 Προαναγγελία συναλλαγών 28/06/2005 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 30/06/2005 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος 30/06/2005 Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών / Λογιστικών καταστάσεων 05/08/2005 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 10/10/2005 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 10/10/2005 Επαναδημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών Α Εξαμήνου /10/2005 Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρία 31/10/2005 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 02/11/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 10/11/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 16/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 19/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 20/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 21/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 22/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 23/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 27/12/2005 8

9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 28/12/2005 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 29/12/2005 Οι παραπάνω ανακοινώσεις στο Χ.Α. και τα Δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου. β) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ημερομηνία Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ 31/3/ /05/2005 Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ 31/3/ /05/2005 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ 30/6/ /08/2005 Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ 30/6/ /08/2005 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ 30/9/ /10/2005 Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ 30/9/ /10/2005 Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία. γ) Καταστάσεις επενδύσεων Ημερομηνία Κατάσταση επενδύσεων της 31/12/ /01/2005 Κατάσταση επενδύσεων της 30/06/ /08/2005 Οι καταστάσεις επενδύσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία και στην υποενότητα Καταστάσεις Επενδύσεων. δ) Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ημερομηνία Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της 30/06/ /10/2005 Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της 30/09/ /11/2005 9

10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 Οι παραπάνω πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία και στην υποενότητα Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων. ε) Οικονομικές καταστάσεις 2004 Κατάσταση Επενδύσεων Οι οικονομικές καταστάσεις 2004 και η Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία. στ) Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία και στην υποενότητα Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία. 10

11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 11

12 Iƒ πø À π π ƒπ À π..... À π π ªπ πã π ÙÔ ÙÔ appleô ÏËÍ ÙËÓ ( ÛÂÈ ÙÔ /20, ÚıÚÔ 135 Î È ÙË ÎÔÈÓ. ÀappleÔ ÚÁ. applefiê ÛË 23861/587/2004 ÁÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleô Û ÓÙ ÛÛÔ Ó ÂÙ ÛÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ Î Ù Ù..X..) πã π πã πƒ Ï ÚË appleˆó Ì : Œ Ú : ÌÂÚÔÌËÓ ÛÙ ÛË : ÚÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ : ÚÈıÌfi ªËÙÚÒÔ ÓˆÓ ÌˆÓ Ù ÈÚÂÈÒÓ : ÚÌfi È appleôappleùâ Ô Û Ú : ÚÈıÌfi  appleèùúôapple ÂÊ Ï È ÁÔÚ ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ ªËÙÚÒÔ : ÌÂÚÔÌËÓ ÍË ÙË Ú Ô Û ÃÚ ÛË : È ÚÎÂÈ ÃÚ ÛË : ÓıÂÛË ÈÔÈÎËÙÈÎÔ Ì Ô Ï Ô : πã π π π ª À ÙË 31Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2005 ÔÛ Û ÈÏ. πã π ª π ø ƒ ø ÙË appleâúèfi Ô applefi 1 π ÓÔ Ú Ô 2005 Ì ÚÈ 31 ÂÎÂÌ Ú Ô 2005 ÔÛ Û ÈÏ. ƒ π ÓÛÒÌ Ù apple ÁÈ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â appleâó ÛÂÈ Û ΠÓËÙ ÕÏÏÂ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ apple ÈÙ ÛÂÈ ÓÔÏÔ apple ÁÈˆÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ apple ÈÙ ÛÂÈ applefi appleâï Ù ÕÏÏ apple ÈÙ ÛÂÈ È ı ÛÈÌ ÓÔÏÔ Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ À ƒ π À π ÊÂÈÏ applefi ÊfiÚÔ Î È ÂÈÛÊÔÚ ÕÏÏ ÙÚ Ô Û appleô ÚÂÒÛÂÈ ÓÔÏÔ ÙÚÂ Ô ÛÒÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ ÕÏÏÂ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÓÔÏÔ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌˆÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ ÿ È ÎÂÊ Ï È À π À πã π ƒπ ª À ª ø ÙË appleâúèfi Ô applefi 1 π ÓÔ Ú Ô 2005 Ì ÚÈ 31 ÂÎÂÌ Ú Ô 2005 ŒÛÔ applefi ÌÈÛıÒÌ Ù ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ ÙˆÓ Ú Ë applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ ÙˆÓ Û  ÏÔÁÂ Í Â Ú Ë/ ËÌ Â applefi appleˆï ÛÂÈ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÎÈÓ ÙˆÓ ªÈÎÙ Î Ú Ë ÕÏÏ ÛÔ ŒÍÔ ÈÔÈÎËÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ú Ë appleúô ÊfiÚˆÓ ºfiÚÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ Ú Ë ÌÂÙ applefi ÊfiÚÔ K Ú Ë Ó ÌÂÙÔ (Ì ÛË ÙÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèûì ÓÔ ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ ÒÓ) πã π ª µ ø π πø º πø ÙË appleâúèfi Ô applefi 1 π ÓÔ Ú Ô 2005 Ì ÚÈ 31 ÂÎÂÌ Ú Ô 2005 ÿ È ÎÂÊ Ï È ÛÙËÓ Ú ÙË Ú ÛË Ú Ë ÙË Ú ÛË ÌÂÙ applefi ÊfiÚÔ È ÓÂÌËı ÓÙ Î Ú Ë ÍËÛË ÌÂÙÔ ÈÎÔ ÎÂÊ Ï Ô ÂÊ Ï È ÓÙÏËı ÓÙ apple Ú ÙÔ ÚÙÈÔ ÿ È ÎÂÊ Ï È ÛÙfi Ù ÏÔ ÙË Ú ÛË πƒ πø À π π ƒπ À π ø Àª πƒ π À ø π ƒπ À π. ªÂÛÔÁ ˆÓ 2-4, ı Ó, ÔÂÌ Ú Ô 1999 È Â ÚÈÛË ÚÙÔÊ Ï Î Ô Î ÓËÙË appleâúèô Û 44485/06/B/99/9 ÀappleÔ ÚÁÂ Ô Ó appleù ÍË 5/266/ ÂÎÂÌ Ú Ô Ì Ó Âfi ˆÚÔ ÓÙ Ï ÎË - Úfi ÚÔ, Ú ÎÏ ÃÔÚÙ ÚÈ - ÓÙÈappleÚfi ÚÔ &. Ì Ô ÏÔ ˆÛÙ ÓÙ ÓÔ È appleë - ª ÏÔ ÃÚ ÛÙÔ Û ÌË - ª ÏÔ ªÈ ÏË Ó ÚÈ Ófi - ª ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ ÎÔ Ì - ª ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ ª ÙÛ ÁÎ ÓË - ª ÏÔ ÔÛ Û ÈÏ. ÔÛ Û ÈÏ (67) (373) (506) (648) (619) (313) (227) ,21 0, (6.736) (4.491) appleô ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ( applefi ÙÈ ÔappleÔ Â ÓÙÏ ıëî Ó Ù Û ÓÔappleÙÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ) : Ù ÛÈ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ: 30 π ÓÔ Ú Ô 2006 ÚΈÙÔ ÏÂÁÎÙ ÔÁÈÛÙ : ªÈ Ï ÙÔ ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi ÚΈÙÒÓ ÏÂÁÎÙÒÓ ÔÁÈÛÙÒÓ : ME YMºøNH NøMH È ı ÓÛË È ÈÎÙ Ô fiappleô Ô Ó Î Ù ˆÚËı ÔÈ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ, Ë ÎıÂÛË ÙÔ Î È ÙÔ ÈÛÙÔappleÔÈËÙÈÎfi ÙˆÓ ÚΈÙÒÓ ÏÂÁÎÙÒÓ ÔÁÈÛÙÒÓ: ÌÂÈ Î ƒô applefi ÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ Ú Ë appleúô ÊfiÚˆÓ ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÎÂÚ ÒÓ appleúô ÊfiÚˆÓ ÚÔÛÙ ıâóù È: appleôû ÛÂÈ ÚÔÛÙ ıâóù È: appleúô Ï ÂÈ AÊ ÈÚÔ ÓÙ È: Ú Ë applefi Ó appleúôû ÚÌÔÁ ÂappleÂÓ. ÎÈÓ ÙˆÓ Û  ÏÔÁÂ Í Â appleôùâï ÛÌ Ù ( ÛÔ, ÍÔ, Î Ú Ë Î È ËÌ Â ) ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ªÂÙ ÔÏ ÎÂÊ Ï Ô Î ÓËÛË ªÂ ˆÛË / ( ÍËÛË) apple ÈÙ ÛÂˆÓ ªÂ ˆÛË / ( ÍËÛË) appleô ÚÂÒÛÂˆÓ (appleïëó ÙÚ appleâ ÒÓ) ªÂ ÔÓ : Ù ÏËÌ ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ ı Ú Ù ÌÂÈ Î ÚÔ applefi ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÌÂÈ Î ƒô applefi appleâó ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÁÔÚ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ˆÏ ÛÂÈ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ ÙˆÓ fiîôè ÂÈÛappleÚ ı ÓÙ ı Ú Ù ÌÂÈ Î ÚÔ applefi ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÌÂÈ Î ƒô applefi ÃÚËÌ ÙÔ ÔÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ŒÎ ÔÛË ÎÔÈÓÒÓ ÌÂÙÔ ÒÓ ªÂÚ ÛÌ Ù appleïëúˆı ÓÙ ı Ú Ù ÌÂÈ Î ÚÔ applefi ÚËÌ ÙÔ ÔÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ı Ú ÍËÛË ÙÔ Ù ÌÂ Ô Î È Ù ÌÂÈ ÎÒÓ ÈÛÔ Ó ÌˆÓ ÌÂ Ô Î È Ù ÌÂÈ Î ÈÛÔ Ó Ì Ó ÚÍË appleâúèfi Ô ÌÂ Ô Î È Ù ÌÂÈ Î ÈÛÔ Ó Ì Ï ÍË appleâúèfi Ô πã π ª ƒπ ª ÔÛ Û ÈÏ. ı Ú Î Ú Ë ÌÂÙ applefi ÊfiÚÔ È ÓÂÌËÙ Î Ú Ë appleúôëáô ÌÂÓË Ú ÛË ÓÔÏÔ È ÓÂÌËÙ ˆÓ ÎÂÚ ÒÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÚÈÛÌ Ú ÛË ( 2005 : 0,15 Ó ÌÂÙÔ ) È ÓÂÌËÙ Î Ú Ë ÌÂÙ ÊÂÚfiÌÂÓ Û ÂapplefiÌÂÓÂ Ú ÛÂÈ πã π ª Ãø ÔÛ Û ÓÔÏÔ ÂÎ ÔıÂÈÛÒÓ ÌÂÙÔ ÒÓ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÙÈÌ Ó ÌÂÙÔ 2,81 Ï ÈÛÙË ÙÈÌ Ó ÌÂÙÔ 2,48 ª ÁÈÛÙË ÙÈÌ Ó ÌÂÙÔ 3,00 Ú Ë Ó ÂÎ ÔıÂ Û ÌÂÙÔ Ú Ë Ó ÌÂÙÔ (Ì ÛË ÙÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèûì ÓÔ ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ ÒÓ) ÓÔÏÈÎ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË (Û ÂÎ Ù. ÚÒ) 140,21 applefi ÔÛË Âapple Ó ÛË Ó ÂÎ ÔıÂ Û ÌÂÙÔ Aapplefi ÔÛË Âapple Ó ÛË Ó ÌÂÙÔ Ì ÛË ÙÔ Ì ÛÔ ÛÙ ıìèûì ÓÔ ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ ÒÓ 4 2 (4.167) (420) (635) (227) (27.979) (19.498) (6.736) ,49 2,03 2,55 0,18 0,21 124,25 7,38 8, (1.157) (1.229) (1.425) 710 (176) (4.491) (4.491) ,18 0,18 ª π πã π π ƒ º ƒπ ÓÔÏÔ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ (ÌÈÛıˆÙÔ ) ÚfiÛıÂÙ ÛÙÔÈ Â Î È appleïëúôêôú  : 1. Œ Ô Ó ÙËÚËı ÔÈ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú ÔÈ ÔappleÔ Â ÈÔıÂÙ ıëî Ó Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÈÂıÓ ÚfiÙ apple ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ( à ). 2. Ù ÈÚ ÂÈ ÂÏÂÁ ıâ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ì ÚÈ Î È ÙË Ú ÛË È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ù ÈÚ appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È: ) ÛÙÈ ÂÓÔappleÔÈËÌ Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË ÂÈÛËÁÌ ÓË ÂÙ ÈÚ ÛÙÔ Ã.. " ƒ πƒ πø AE", Ë ÔappleÔ Û ÌÌÂÙ  ÛÙÈ Ì appleôûôûùfi 37,80 % ÛÙÔ ÌÂÙÔ ÈÎfi ÎÂÊ Ï ÈÔ ÙË Ù ÈÚÂ Î È ) ÙË ÂÈÛËÁÌ ÓË ÛÙÔ Ã.. "SOLVENCY A.E." Ì appleôûôûùfi 37,20%. 4. apple ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÙË EÙ ÈÚ ÂÓ Ê ÛÙ ÓÙ È ÂÌappleÚ ÁÌ Ù ÚË. 5. È apple ÛË Ê Ûˆ Âapple ÈΠapplefi È ÈÙËÛ È ÊÔÚ ÂÓ Ó Ì ÓÂÙ È Ó Ô Ó Âapple appleùˆûë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÙË EÙ ÈÚÂ. 6. ªÂ ÙËÓ applefi applefiê Û ÙÔ, ÙÔ.. ÙÔ Ã.. ÂÓ ÎÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÙˆÓ ÌÂÙÔ ÒÓ ÙË Ù ÈÚ ÛÙËÓ Î ÚÈ ÁÔÚ ÙÔ Ã.. 7. Ô 2005 ÁÈÓ ÍËÛË ÙÔ M.K. ÙË Ù ÈÚÂ Î È ÓÙÏ ıëî Ó ÎÂÊ Ï È Û ÓÔÏÈÎÔ appleôûô ÈÏ.. π πª ø π ªπ ø ø È ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ù ÈÚÂ Â Ó È Î Ù ˆÚËÌ Ó ÛÙÔ È ÎÙÈÔ, ÛÙË È ı ÓÛË www. piraeusaeeap.gr Î È ÛÙÔ ÙËÚÔ ÌÂÓÔ applefi ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô Ó appleù ÍË ªËÙÚÒÔ ÓˆÓ ÌˆÓ Ù ÈÚÂÈÒÓ Ì ÚÈıÌfi M.A.E.44485/06/B/99/9. Ó ÁÓÒÛÙË Ô ÔappleÔ Ô ÂappleÈ ËÙ Ó ÓÙÏ ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ ÓË ÂÈÎfiÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ı ÛË Î È ÙˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ ÙË πƒ πø, ÌappleÔÚÂ Ó Ó ÙÚ ÍÂÈ ÛÙÈ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ù ÈÚÂ. ƒ ƒ À.. ı Ó, 30 π ÓÔ Ú Ô 2006 O π ƒ ƒ À.. π π À À ø Àªµ À ª À.. & À À À π À ø π ªπ ø ø øƒ π ƒ ª. à ƒ ƒπ ø π πø. π... º ª. Â... / 7253

13 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2005 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. την 30η Ιανουαρίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

14

15 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση Σελίδα Σημείωση Σελίδα Ισολογισμός 2 18 Φόρος εισοδήματος 13 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 19 Έσοδα από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων 13 Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 4 20 Λειτουργικά έξοδα ακινήτων 13 Κατάσταση Ταμιακών Ροών 5 21 Δαπάνες προσωπικού 13 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων: 22 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13 1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 6 23 Κέρδη ανά μετοχή 14 2 Σύνοψη των γενικών λογιστικών αρχών της Εταιρείας 6 24 Μερίσματα Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων 6 25 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Συναλλαγματικές μετατροπές 6 26 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Ενσώματα πάγια 6 27 Επιδράσεις μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων έναρξης 2005 και Επενδύσεις σε ακίνητα 7 Συμφωνίες Στοιχείων Ισολογισμών και Μισθωμένα πάγια 7 Συμφωνία Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την Απαιτήσεις από πελάτες 7 Επεξηγήσεις προσαρμογών Ταμείο και χρηματικά διαθέσιμα 7 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικό Κεφάλαιο 7 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών ελεγκτών λογιστών Παροχές σε εργαζομένους Προβλέψεις Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Μερίσματα Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Πληροφόρηση περί τομέων δραστηριότητας Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Αλλαγή λογιστικής αρχής 8 3 Εκτιμήσεις της διοίκησης 8 4 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Κίνδυνος κτηματαγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος επιτοκίων Κίνδυνος ρευστότητας 8 5 Επιχειρηματικοί τομείς 9 6 Επενδύσεις σε ακίνητα 10 7 Ζημίες / Κέρδη από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 10 8 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 10 9 Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέο Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12

16 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Σύνολο υποχρεώσεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου

17 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες Κέρδη / (Ζημίες) από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 7 (67) 946 Έσοδα από τόκους Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Λειτουργικά έξοδα ακινήτων Δαπάνες προσωπικού Λοιπά λειτουργικά έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 18 (313) (227) Κέρδη μετά από φόρους Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους (σε ) Βασικά & Μειωμένα 23 0,21 0,18 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου

18 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο Έναρξης της 1 Ιανουαρίου Μερίσματα πληρωθέντα 24 (4.491) (4.491) Αποτέλεσμα περιόδου Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Υπόλοιπο Έναρξης την 1 Ιανουαρίου Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό 340 (340) 0 Έκδοση νέων Μετοχών Έξοδα αύξησης Μετ. Κεφαλαίου 13 (1.536) (1.536) Μερίσματα πληρωθέντα 24 (6.736) (6.736) Αποτέλεσμα περιόδου Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου

19 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Σημείωση Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή κερδών προ φόρων Προστίθενται: αποσβέσεις 4 4 Προστίθενται: προβλέψεις 2 6 Αφαιρούνται: κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες (4.167) (1.157) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (420) (1.229) Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.425) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (635) 710 Μείον : Καταβλημένοι φόροι (227) (176) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορές επενδυτικών ακινήτων (27.979) 0 Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων Τόκοι εισπραχθέντες Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (19.498) Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Έκδοση κοινών μετοχών Μερίσματα πληρωθέντα (6.736) (4.491) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση του ταμείου και ταμειακών ισοδύναμων Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου

20 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») δραστηριοποιείται με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας και κινητών αξιών σύμφωνα με τους Ν.2778/1999 και 2190/1920. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η εκμίσθωση εμπορικών ακινήτων μέσω λειτουργικής μίσθωσης. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η έδρα της είναι επί της Λεωφ. Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κατά την συμμετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 37,80%. Oι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30 Ιανουαρίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, είναι οι ακόλουθες: 2.1 Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν εφαρμόζοντας πλήρως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους μετά την , καθώς και το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» περί μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά την Στη σημείωση 27 αναλύεται η επίπτωση της μετάβασης στις οικονομικές καταστάσεις από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Δ.Π.Χ.Π. Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα: -Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1-3 και 5. -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1, 2, 7, 8, 10-12, 14, 16-21, 23, 24, 26, και Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν έως την σύμφωνα με το K.Ν. 2190/1920 και τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρουν από τις διατάξεις των ΔΠΧΠ. Η Διοίκηση της Εταιρείας υιοθέτησε λογιστικές αρχές και πολιτικές ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες διατάξεις των ΔΠΧΠ και τα σχετικά άρθρα του τροποποιημένου Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3229/2004 όπως ισχύει. Βασική αρχή κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί το ιστορικό κόστος το οποίο αναπροσαρμόζεται με τις αποτιμήσεις σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων, αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν τη δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. Η Εταιρεία δεν προέβη στη πρόωρη εφαρμογή κάποιου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου. 2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σε ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµεροµηνία αυτή. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 2.3 Ενσώματα Πάγια Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, οι βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της Εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μειωμένα με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται, τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Οι αποσβέσεις τους λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των παγίων και είναι οι ακόλουθοι: Βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Συντελεστές Απόσβεσης Χαμηλότερη διάρκεια μεταξύ ωφέλιμης ζωής και διάρκειας της μίσθωσης 12% - 20% 20% - 30% 2.4 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, αποτελούνται κυρίως από λογισμικό και αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιµούνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχών σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Οι αποσβέσεις τους λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει της μέσης ωφέλιμης ζωής τους που είναι 3-4 έτη. Στις το λογισμικό έχει πλήρως αποσβεστεί. 6

21 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 2.5 Επενδύσεις σε Ακίνητα Επενδύσεις σε ακίνητα θεωρούνται γήπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρεία για να κερδίζονται ενοίκια ή / και για να αυξάνεται η κεφαλαιακή τους αξία. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται αρχικώς στο κόστος τους, και στη συνέχεια αποτιμούνται σε ετήσια βάση από πιστοποιημένους και ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές με βάση τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων, και όπου αυτή δεν είναι εφικτή, με τη μέθοδο της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματοροών. Η παραπάνω λογιστική αρχή εφαρμόζεται και για τις επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία η Εταιρεία δεν έχει την πλήρη ιδιοκτησία τους, στο τμήμα το οποίο κατέχει. 2.6 Μισθωμένα Πάγια Σε περίπτωση που η Εταιρεία είναι εκμισθωτής παγίων, μισθώνει πάγια σε τρίτους με συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης. Τα πάγια αυτά εμφανίζονται και αποτιμούνται στις οικονομικές καταστάσεις όπως και τα λοιπά πάγια της ίδιας κατηγορίας. Τα έσοδα μισθωμάτων της Εταιρείας αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.η Εταιρεία ως εκμισθωτής δεν αναλαμβάνει χρηματοδοτικές μισθώσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία είναι μισθωτής παγίων μέσω λειτουργικής μίσθωσης, τα μισθώματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. Η Εταιρεία ως μισθωτής δεν αναλαμβάνει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 2.7 Απαιτήσεις από Πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου (εάν αυτές είναι απαιτητές σε διάστημα άνω του ενός έτους), αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 2.8 Ταμείο και Χρηματικά Διαθέσιμα Το ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία μειωμένου κινδύνου και εμπεριέχουν υπόλοιπα με ληκτότητα μικρότερη των τριών μηνών από την πρώτη ημέρα έκδοσής τους όπως μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα σε Τράπεζες. 2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης Παροχές σε Εργαζομένους Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών του Ν.2112/20. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγµατικά βέβαιο, ότι θα προκύψει µία εισροή οικονοµικών ωφελειών, το περιουσιακό στοιχείο και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία συμβαίνει η µεταβολή. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται, παρά μόνο αν είναι βέβαιες Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε σχετική ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, η Εταιρεία εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Όταν και µόνο όταν, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η τελευταία θα μειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του και θα αναγνωρίζεται µία ζηµία αποµείωσης. Η ζηµία αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αµέσως, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμό από άλλο ΔΛΠ. Μία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούµενα έτη αναστρέφεται αν και μόνον αν έχει υπάρξει µία μεταβολή στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζηµία αποµείωσης που είχε καταχωρηθεί. Αν αυτό συµβαίνει, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται στο ανακτήσιµο ποσό του Μερίσµατα Τα µερίσµατα που διανέµονται στους μετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 7

22 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 2.14 Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων Τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα. Αναλυτικότερα : τα έσοδα από την πώληση ακινήτων αναγνωρίζονται με την πραγματοποίηση της πώλησης τα έσοδα από μισθώματα και τόκους αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα 2.15 Πληροφόρηση περί Τοµέων Δραστηριότητας Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα και δεν έχει δευτερεύοντα τομέα δραστηριότητας και ως εκ τούτου, έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά τομέα, στους επιχειρηματικούς τομείς Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν α) Τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς, β) Εταιρείες που ελέγχει η μητρική Τράπεζα και με τις οποίες η Εταιρεία μας τελεί υπό κοινό έλεγχο, γ) Μέλη Δ.Σ. και Διοίκησης της Εταιρείας και δ) Οικονομικά εξαρτώμενα μέλη και συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των μελών Δ.Σ. και Διοίκησης. Συναλλαγές παρόμοιας φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη είναι αντικειμενικές και διενεργούνται κάτω από κανονικές συνθήκες Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Η Εταιρεία, επειδή φορολογείται με συντελεστή φόρου 0,3 % επί του μέσου όρου των εξαμηνιαίων επενδύσεών της πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές και επομένως δεν υφίστανται προσωρινές φορολογικές διαφορές, που να δημιουργούν αντίστοιχη αναβαλλόμενη φορολογία Αλλαγή Λογιστικής Αρχής Η Εταιρεία μέχρι αποτιμούσε τις επενδύσεις σε ακίνητα στο κόστος, ενώ στις αποτίμησε σύμφωνα με το μοντέλο εύλογης αξίας, όπως αυτό περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 40 Η αλλαγή του τρόπου αποτίμησης έγινε για να είναι οι οικονομικές καταστάσεις περισσότερο δίκαιες και αντιπροσωπευτικές. Από την αλλαγή αυτή προέκυψε αύξηση της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα κατά το ποσό των χιλ και χιλ., με ισόποση αύξηση της καθαρής θέσης του 2004 και 2005 αντίστοιχα. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με την ίδια λογιστική αρχή. 3 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ μπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια κάποιων εκτιµήσεων και παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης της Εταιρείας, που επηρεάζουν τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Εφόσον πραγματοποιηθούν τέτοιες εκτιμήσεις θα παρατεθούν αναλυτικά στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων για κάθε σχετική περίπτωση. Τα απολογιστικά στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4.1 Κίνδυνος κτηματαγοράς Στο χώρο της κτηματαγοράς ενσωματώνονται σειρά κινδύνων, που έχουν να κάνουν κυρίως με α) τη γεωγραφική του θέση και την εμπορικότητα του ακινήτου, β) την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του μισθωτή, γ) το είδος της χρήσης του από το μισθωτή, δ) τη γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και ε) τις τάσεις εμπορικής αναβάθμισης ή υποβάθμισης της συγκεκριμένης περιοχής του ακινήτου Σε γενικότερο επίπεδο, όταν η οικονομία είναι ισχυρή ή/ και διανύει περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, με χαμηλό πληθωρισμό και επιτόκια, όπου σημειώνεται αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης, δημιουργούνται και οι εμπορικές συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης νέων καταστηματικών και γραφειακών χώρων. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν, γενικά στην οικονομία ή σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ή/ και περίοδοι με χαμηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζονται δυσμενώς και οι αντίστοιχοι παραγωγικοί κλάδοι, με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό της ζήτησης επαγγελματικών χώρων. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο α) τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της αποτιμούνται περιοδικά καθώς και προ αποκτήσεων και μεταβιβάσεων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και β) δεν προβλέπεται η δυνατότητα επένδυσης σε ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή ή/ και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. 4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος Οι συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες και μισθωτές αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Η Εταιρεία λόγω και των περιορισμών του θεσμικού της πλαισίου δεν έχει υπόλοιπα τραπεζικών πιστώσεων. 4.3 Κίνδυνος Επιτοκίων Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων, καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του ευρώ, τα οποία αφένος έχουν ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου η προβλέπόμενη μεταβλητότητα της αγοράς για μελλοντικές περιόδους παραμένει επίσης ιδιαίτερα χαμηλή. 4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας Η καλή διαχείριση των διαθεσίμων, η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση και η προσεκτική επιλογή των επενδυτικών κινήσεων εξασφαλίζει έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της. 8

23 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Οι επιχειρηματικοί τομείς της Εταιρείας, ανάλογα με την προέλευση του εσόδου της ανά κατηγορία ακινήτων, διακρίνονται στους κάτωθι: τομέας καταστημάτων τομέας γραφειακών χώρων τομέας πρατηρίων καυσίμων τομέας σταθμών αυτοκινήτων Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην ελληνική αγορά και ως εκ τούτου δεν έχει ανάλυση σε δευτερεύοντες τομείς δραστηριότητας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού για κάθε τομέα έχει ως ακολούθως: Καταστήματα Γραφεία Πρατήρια καυσίμων Σταθμοί Αυτ/των Μη κατανεμόμενα Σύνολο Ζημία από πωλήσεις ακινήτων Έσοδα από μισθώσεις ακινήτων Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες (497) Σύνολο εσόδων από ακίνητα Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (καθαρό) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (5) (304) (41) (23) (648) (1.021) Κέρδη προ φόρων Φόρος Εισοδήματος (49) (142) (37) (24) (61) (313) Κέρδη μετά από φόρους Περιουσιακά στοιχεία επιχειρηματικών τομέων Σύνολο απαιτήσεων και χρηματικών διαθεσίμων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Σύνολο Υποχρεώσεων Καταστήματα Γραφεία Πρατήρια καυσίμων Σταθμοί Αυτ/των Μη κατανεμόμενα Σύνολο Κέρδη από πωλήσεις ακινήτων Έσοδα από μισθώσεις ακινήτων Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες (44) Σύνολο εσόδων από ακίνητα Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (καθαρό) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (54) (321) (81) (50) (619) (1.125) Κέρδη προ φόρων Φόρος Εισοδήματος (11) (118) (37) (22) (39) (227) Κέρδη μετά από φόρους Περιουσιακά στοιχεία επιχειρηματικών τομέων Σύνολο απαιτήσεων και χρηματικών διαθεσίμων Σύνολο ενεργητικού Σύνολο Υποχρεώσεων

24 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα αναλύονται ως ακολούθως: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αγορές Κέρδη από αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία Πωλήσεις (8.067) (1.989) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι αγορές της χρήσης 2005 συνολικού ποσού χιλ. αφορούν α) την απόκτηση της κατά 50% εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας ακινήτου γραφείων επί της Λ. Συγγρού 81 στην Αθήνα και β) την απόκτηση καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο KOSMOPOLIS, στην Κομοτηνή. Οι πωλήσεις ποσού χιλ. αφορούν το κόστος του πωληθέντος ακινήτου επί Λ. Βασ. Σοφίας 75. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Η Εταιρεία έχει την πλήρη κυριότητα επί των ακινήτων της, εκτός της κατά 50% εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας της στο ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 81 στην Αθήνα. 7 ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αξία πώλησης ακινήτων Μείον : αρχικό κόστος ακινήτων (6.757) (811) Μείον : καταγεγραμμένη υπεραξία (1.310) (1.178) Ζημίες/Κέρδη από πωλήσεις ακινήτων (67) 946 Η Εταιρεία πούλησε το έτος 2005, το ακίνητο επί της Λ. Βασ. Σοφίας 75, ενώ το έτος 2004 πούλησε δύο πρατήρια καυσίμων ευρισκόμενα στην Περαχώρα Λουτρακίου και στον Δήμο Κορίνθου και ένα κατάστημα επί της Λ. Ποσειδώνος ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων Έπιπλα & λοιπ.εξοπλισμός Σύνολο Αξία κτήσης Υπόλοιπο έναρξης Αγορές Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο έναρξης Αποσβέσεις χρήσης Αναπόσβεστη αξία Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων Έπιπλα & λοιπ.εξοπλισμός Σύνολο Αξία κτήσης Υπόλοιπο έναρξης Αγορές Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο έναρξης Αποσβέσεις χρήσης Αναπόσβεστη αξία ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Τα υπόλοιπα των πελατών στις και στις αναλύονται ως ακολούθως: Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Λοιποί πελάτες ΣΥΝΟΛΑ Τα παραπάνω υπόλοιπα προέρχονται από σχετικές μεταβιβάσεις ακινήτων της Εταιρείας και θα εισπράττονται σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβολαίων αγοραπωλησίας. 10

25 Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο Προκαταβολή κτήσεως επενδυτικού ακινήτου Λοιποί χρεώστες Έξοδα επόμενων χρήσεων 31 8 ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας ΣΥΝΟΛΑ Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για τις προθεσμιακές καταθέσεις το 2005 ήταν 2,92%. 12 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται με άλλες εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Όλες οι συναλλαγές με τη μητρική και τα συνδεδεμένα μέρη είναι αντικειμενικές και διενεργούνται κάτω από κανονικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005 η Εταιρεία αγόρασε από τη μητρική το 50% του ακινήτου που βρίσκεται στη Λ. Συγγρού 87 έναντι ποσού χιλ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Μητρική Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Μητρική Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ΣΥΝΟΛΑ Οι απαιτήσεις από τη μητρική (2005: χιλ. και 2004: χιλ.), αφορούν καταθέσεις όψεως και προθεσμίας στη μητρική τράπεζα. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Για την περίοδο από έως , οι μικτές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ανήλθαν στο ποσό των 61χιλ. (αντίστοιχες αμοιβές για το έτος χιλ. ) 13 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τον Ιούνιο του 2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αύξηση έγινε με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 και τιμής διάθεσης 2,12 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής έκδοσης διαμόρφωσε το αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Υπόλοιπο Έκδοση νέων κοινών μετοχών Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου 0 0 (1.536) (1.536) Υπόλοιπο Σύνολο Το σύνολο των κοινών μετοχών είναι μετοχές με ονομαστική αξία 1 ανά μετοχή. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου έχει πλήρως καταβληθεί. 11

26 14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.- 31 Δεκεμβρίου 2005 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Τα αποθεματικά των περιόδων και αναλύονται ως ακολούθως: Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο Σύνολο αποθεματικών Υπόλοιπα Υπόλοιπα Υπόλοιπα Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπα Το τακτικό αποθεματικό έχει φορολογηθεί και είναι ελεύθερο προς διανομή, ενώ τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και διανέμονται. 15 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ Τα κέρδη εις νέο των περιόδων και αναλύονται ως ακολούθως: Κέρδη εις νέο Υπόλοιπο Έναρξης της 1 Ιανουαρίου Μερίσματα πληρωθέντα (4.490) Αποτέλεσμα περιόδου Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Υπόλοιπο Έναρξης την 1 Ιανουαρίου Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό (340) Μερίσματα πληρωθέντα (6.736) Αποτέλεσμα περιόδου Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου Στα παραπάνω κέρδη περιλαμβάνεται ποσό ( ), που αφορά κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες και το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί. Η διανομή του ποσού αυτού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με την πώληση των ακινήτων. 16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οι υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία, με τις ανάλογες επιβαρύνσεις αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως: Υπόλοιπο αρχής περιόδου 9 3 Επιβάρυνση αποτελέσματος 2 6 Υπόλοιπο τέλους περιόδου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Προκαταβολές πελατών Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη Λοιποί πιστωτές ΣΥΝΟΛΑ Οι προκαταβολές πελατών της χρήσης 2004 αφορούν ποσά που έλαβε η Εταιρεία στα πλαίσια της μεταβίβασης του ακινήτου της επί της Λεωφόρου Β. Σοφίας 75. Η συγκεκριμένη συναλλαγή ολοκληρώθηκε το α τρίμηνο του

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

À Δπ π ªπ Δ πã π Δ À Δ À 2005

À Δπ π ªπ Δ πã π Δ À Δ À 2005 À Δπ π ªπ Δ πã π Δ À Δ À 2005 appleô ÏËÍÂ ÙËÓ 31Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2005 ( ËÌÔÛÈÂ Ì Ó ÛÂÈ ÙÔ Ó.2190, ÚıÚÔ 135 Î È ÙË ÎÔÈÓ. ÀappleÔ ÚÁ. applefiê ÛË 2386/587/2004 ÁÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleô Û ÓÙ ÛÛÔ Ó ÂÙ ÛÈÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

J&P TASK Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 J&P TASK A.E. M.A.E. 45590/01ΑΤ/Β/00/123

J&P TASK Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 J&P TASK A.E. M.A.E. 45590/01ΑΤ/Β/00/123 J&P TASK Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 J&P TASK A.E. M.A.E. 45590/01ΑΤ/Β/00/123 Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι J&P TASK A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.

MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιες για την χρήση που έληξε Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. την 5 Iουνίου 2008 και έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 7 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 7 Ιουλίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2011-31/12/2011 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα