ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ Έχοντας υπόψη την από 08/04/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών για την Ανάληψη Έργων Μελέτης και Κατασκευής ή μόνο Κατασκευής Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00 ΕΥΡΩ (W04/082013), σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 6 1 γ του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ), σας καλούμε να υποβάλετε Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη αυτής. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή και Τοποθέτηση Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ». 1.2 Αναλυτική περιγραφή του Έργου και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στα κατωτέρω συνημμένα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο του Διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Αντικείμενο Εργασιών Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπόδειγμα Σύμβασης Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας Ασφάλιση Έργου Πρωτόκολλο Έναρξης Εργασιών Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μη Εγκατεστημένων Υλικών 1.3 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου για τη Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Παροχής Φυσικού Αερίου, εγκατάσταση νέων καυστήρων και θέση αυτών σε Λειτουργία στο κτίριο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, εκτιμάται ότι θα ανέλθει και δεν θα ξεπεράσει για τη διάρκεια της Σύμβασης, τις Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ ( ,00). Προσφορά η οποία ξεπερνά τον προϋπολογισμό του Έργου ( ,00) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον ως άνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο ως άνω προϋπολογισμός αποτελεί πρόβλεψη του κόστους του Έργου. 1.4 Ημερομηνία παράδοσης του Έργου ορίζεται η 40 η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ 2.1 Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το αργότερο έως την 28/04/2014 και ώρα που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για Σελίδα 2 από 3

3 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. το περιεχόμενο του φακέλου που τη συνοδεύει. Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, GR , Αθήνα Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, 2 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού 2.2 Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής της, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ. 2.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») και ένα αντίγραφο (με την ένδειξη «Αντίγραφο»), το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 2) του Υποψηφίου. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το Έργο, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 2, θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος. 3.2 Κάθε Υποψήφιος θα καταθέσει Οικονομική Προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Οικονομικών Προσφορών, η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που τις παρέλαβε θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή την 28/04/ 2014 και ώρα Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές, θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτές έγγραφα και θα προβεί στην ανάγνωση των Οικονομικών Προσφορών. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 5.1 Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την έκδοση της πράξης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 5.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα στοιχεία και έγγραφα όπως αυτά είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η αναθέτουσα αρχή. Σελίδα 3 από 3

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Σελίδα 1 από 7

5 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ») δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου εντός της γεωγραφικής περιοχής της Αττικής καθώς και την πώληση φυσικού αερίου σε καταναλωτές της ίδιας περιοχής. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επιθυμεί να αναθέσει την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Και Τοποθέτηση Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» σε εξειδικευμένη εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Για την προετοιμασία και σύνταξη της Προσφοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Α.1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, μελέτη του Έργου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΦΕΚ 976 τεύχος Β /28/3/2012, ΦΕΚ 236 τεύχος Β 26/3/97 ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (έκδοση 2η), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Στοιχεία μελετητού. Στοιχεία Κτιρίου. Χαρακτηριστικά συσκευών κατανάλωσης φυσικού αερίου για μονάδα καύσης φυσικού αερίου η οποία θα τοποθετηθεί σε ένα (1) λέβητα ονομαστικής ισχύος kcal/h. Γενική περιγραφή της εγκατάστασης η οποία θα περιλαμβάνει: Όδευση σωληνώσεων προς τα σημεία κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η όδευση των σωληνώσεων φυσικού αερίου προς τα σημεία κατανάλωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση αποφρακτικής βαλβίδας πριν την πόρτα του λεβητοστασίου και πριν την πόρτα του κτιρίου. Πίνακα σωληνώσεων και πίνακα εξαρτημάτων. Πίνακα σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων. Πίνακα λοιπού εξοπλισμού. Αντιδιαβρωτική προστασία & καθοδική προστασία (αν απαιτείται). Αποφρακτικές διατάξεις. Υπολογισμό σωληνώσεων. Σημειώνεται ότι για τη Μελέτη και το σχεδιασμό του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου, με πίεση λειτουργίας 100 mbar, η επιτρεπόμενη πτώση πίεσης είναι ΔP 10 mbar. Ενώ για τη Μελέτη και το σχεδιασμό του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου, με πίεση λειτουργίας 25 mbar, η επιτρεπόμενη πτώση πίεσης είναι ΔP 2 mbar. Περιγραφή και υπολογισμό αερισμού χώρου εγκατάστασης μονάδων καύσης. Περιγραφή και υπολογισμό εγκατάστασης προσαγωγής αέρα καύσης. Σελίδα 2 από 7

6 Περιγραφή και υπολογισμό εγκατάστασης εξαερισμού του χώρου. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου απαιτείται μηχανικός αερισμός του λεβητοστασίου θα πρέπει στο χώρο να μην δημιουργείται υποπίεση. Αιτιολόγηση της επιλογής των εξαρτημάτων του GAS TRAIN καθώς και των νέων καυστήρων. Υπολογισμό γείωσης του εσωτερικού δικτύου η οποία θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για το δίκτυο του Φυσικού Αερίου με μετρούμενη ωμική αντίσταση μικρότερη των 6Ω. Σχέδια: Κατόψεις της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ανά επίπεδο όπου απαιτείται. Αξονομετρικό σχέδιο εγκατάστασης. Επίσης υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνονται : Υλικά που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φ.Α. με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΥΑ Δ3/Α/6598 ΦΕΚ 976 τεύχος Β /28/3/2012) Υλικά που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φ.Α. με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar (ΥΑ Δ3/Α/5286- ΦΕΚ Β 236/ ). Α.2. ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ Για το υπέργειο δίκτυο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 1. Τα Δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ANSI B36, 10 API 5L, GRADE B, SCH 40 βαρέως τύπου ή ισοδύναμα αυτών. 2. Τα Δίκτυα αποβολής αερίου πρέπει να κατασκευαστούν από τις βαλβίδες ανακούφισης με γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10240, ή χαλυβδοσωλήνα μεσαίου τύπου χωρίς ραφή κατά ΕΝ ή ισοδύναμα αυτών. 3. Τα γενικά αποφρακτικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για το δίκτυο από χαλυβδοσωλήνες, πρέπει να είναι σφαιροκρουνοί κατάλληλοι για φυσικό αέριο, ολικής διατομής κατά ΕΝ 331 ή DΙN 3437 ή DΙN 3537 ή ισοδύναμα αυτών. Επίσης, τα αποφρακτικά όργανα ευρισκόμενα εντός κτηρίου θα πρέπει να ικανοποιούν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1775 ή ισοδύναμο αυτού. 4. Το Σύστημα gas train όπου απαιτείται που θα περιλαμβάνει κατά σειρά: αποφρακτική βάνα, μανόμετρο με push button, φίλτρο αερίου κατά DIN 3386 ή ισοδύναμο αυτού και CE, μανόμετρο εισόδου με push button, βαλβίδα ακαριαίας διακοπής (S.A.V.) κατά DIN 3381 ή ισοδύναμο αυτού με CE, ρυθμιστή πίεσης κατά ΕΝ 334 ή ισοδύναμο αυτού με CE, μανόμετρο εξόδου με push button, ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (S.B.V.) κατά DIN 3381 ή ισοδύναμο αυτού με CE, και αντικραδασμικό σύνδεσμο κατά DIN 3384 ή ισοδύναμο αυτού και CE. Το σύστημα του gas train θα είναι ξεχωριστό τόσο για τους υφιστάμενους όσο και τους νέους καυστήρες και θα εγκριθεί από την εταιρία που θα προμηθεύσει τους καυστήρες. Επιπλέον, θα πρέπει όλος ο εξοπλισμός του gas train να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες PED 97/23/EG και GAD 90/396/EEC. Σελίδα 3 από 7

7 5. Η Ηλεκτρική ή Πνευματική ασφαλιστική βαλβίδα Normally Closed θα είναι συνδεδεμένη με την ανίχνευση φυσικού αερίου, ολικής διατομής και χειροκίνητης επαναφοράς σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες PED 97/23/EG και GAD 90/396/EEC. 6. Θα πρέπει να τοποθετηθεί Ηλεκτρική ή Πνευματική ασφαλιστική βαλβίδα σε κατάλληλο σημείο του χαλύβδινου δικτύου, έξω από το λεβητοστάσιο, αντιστοίχου διατομής, που θα απομονώνεται με δύο (2) σφαιρικές βάνες ολικής διατομής και by pass με βάνα ίδιας διατομής. Επιπλέον θα τοποθετηθεί σφαιρική βάνα ολικής διατομής (Κ.Α.Δ.), πριν από την διάταξη της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και του by pass. Ολόκληρη η συστοιχία του by pass, εκτός της αποφρακτικής βάνας, θα είναι τοποθετημένη εντός μεταλλικού ερμαρίου και εκτός κτιρίου, το οποίο θα αερίζεται κατάλληλα. 7. Στο λεβητοστάσιο, πάνω από κάθε καυστήρα θα τοποθετηθούν αισθητήρες αερίου. Ένας αισθητήρας θα τοποθετηθεί στα ερμάρια που θα περιέχουν την Κ.Α.Δ. και την Ηλεκτρική ή Πνευματική ασφαλιστική βαλβίδα στον εξωτερικό χώρο των λεβητοστασίων. Οι ανιχνευτές θα είναι καταλυτικού τύπου και θα συνδέονται με τον κεντρικό πίνακα ανίχνευσης. Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου θα σηματοδοτεί την ενδεχόμενη διαρροή ηχητικά και οπτικά (με μία εσωτερική σειρήνα και μία εξωτερική σειρήνα με φάρο) και θα εντολοδοτεί το κλείσιμο της Ηλεκτρικής ή Πνευματικής ασφαλιστικής βαλβίδας. Επιπρόσθετα θα δίνει σήμα σε ηλεκτρονόμους (ρελαί) οι οποίοι θα διακόπτουν ή όχι, κατά περίπτωση (βλέπε την παράγραφο 8), την παροχή ρεύματος στο Λεβητοστάσιο. Οι ηλεκτρονόμοι θα διαθέτουν μπουτόν εκκίνησης (START) ώστε μετά την αποκατάσταση της αιτίας που ενεργοποίησε το συναγερμό, το ρεύμα στο λεβητοστάσιο να μην επανέρχεται αυτόματα αλλά χειροκίνητα. 8. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιπτώσεις όπου ο πίνακας ανίχνευσης του κάθε λεβητοστασίου θα πρέπει να εντολοδοτεί τη διακοπή του ρεύματος προς το Λεβητοστάσιο ή την Εκκίνηση του ανεμιστήρα εξαερισμού του λεβητοστασίου: 8α. Σε περιπτώσεις λεβητοστασίου με φυσικό αερισμό, ο πίνακας ανίχνευσης σε περιπτώσεις διαρροής θα εντολοδοτεί, εκτός από τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου και τη διακοπή της παροχής του ρεύματος προς το Λεβητοστάσιο. 8β. Σε περιπτώσεις λεβητοστασίου με φυσικό αερισμό, όπου υπάρχουν ατμογεννήτριες ή ατμολέβητες, πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού όπου ο πίνακας ανίχνευσης σε περιπτώσεις διαρροής θα εντολοδοτεί εκτός από τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου και την εκκίνηση του ανεμιστήρα εξαερισμού του χώρου (απόρριψη του αέρα του λεβητοστασίου προς το περιβάλλον). Σε αυτή την περίπτωση ο ανεμιστήρας εξαερισμού θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 8γ. Σε περιπτώσεις λεβητοστασίου με μηχανικό αερισμό και εξαερισμό (ανεμιστήρας προσαγωγής και απαγωγής αέρα), όπου δεν υπάρχουν ατμογεννήτριες ή ατμολέβητες, θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο αυτόνομο και ανεξάρτητο σύστημα εξαερισμού. Ο πίνακας ανίχνευσης σε περιπτώσεις διαρροής θα εντολοδοτεί, εκτός από τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου και τη διακοπή της παροχής του ρεύματος, με την παράλληλη εκκίνηση του αυτόνομου και ανεξάρτητου συστήματος αερισμού/εξαερισμού του χώρου (προσαγωγή και απόρριψη του αέρα του λεβητοστασίου από και προς το περιβάλλον), το οποίο θα τροφοδοτείται με ρεύμα από άλλη πηγή Σελίδα 4 από 7

8 τροφοδοσίας από εκείνη του λεβητοστασίου. Σε αυτή την περίπτωση ο ανεμιστήρας αερισμού και εξαερισμού θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 8δ. Σε περιπτώσεις λεβητοστασίου με μηχανικό αερισμό και εξαερισμό όπου υπάρχουν ατμογεννήτριες ή ατμολέβητες, ο πίνακας ανίχνευσης σε περιπτώσεις διαρροής θα εντολοδοτεί, εκτός από τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου και την εκκίνηση του συστήματος αερισμού /εξαερισμού του χώρου (προσαγωγή και απόρριψη του αέρα του λεβητοστασίου από και προς το περιβάλλον). Σε αυτή την περίπτωση οι ανεμιστήρες αερισμού και εξαερισμού θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 9. Για την περίπτωση χειροκίνητου συναγερμού θα υπάρχει μπουτόν συναγερμού με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα έξω από τα λεβητοστάσια, με την ενεργοποίηση του οποίου ο κεντρικός πίνακας θα κάνει τις ίδιες ενέργειες όπως στην περίπτωση ενεργοποίησης ανιχνευτή. 10. Ο πίνακας θα έχει και βοηθητική πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας για να μην επηρεάζεται η λειτουργία του από μικροδιακοπές. 11. Σε εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας 2 bar και μόνο θα πρέπει να γίνεται υποβιβασμός της πίεσης στα 300 mbar πριν την είσοδο στο κτήριο του λεβητοστασίου. Ο υποβιβασμός της πίεσης θα πραγματοποιείται με διάταξη ανάλογη εκείνης του gas train η οποία θα τοποθετείται σε μεταλλικό ερμάριο ανάλογου εκείνου της ηλεκτροβάνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ηλεκτρική ή πνευματική ασφαλιστική βαλβίδα θα πρέπει να διακόπτει την παροχή στην υψηλή πίεση. Στις περιπτώσεις υποβιβασμού της πίεσης με υποσταθμούς διπλού ρεύματος θα εγκαθίσταται κοινή ηλεκτρική ή πνευματική ασφαλιστική βαλβίδα και για τα δυο (2) ρεύματα υποβιβασμού της πίεσης. Σε περιπτώσεις λεβητοστασίων με εγκατεστημένη ισχύ έως 50Μcal/h θα μπορεί ο υποβιβασμός της πίεσης να γίνεται απευθείας έως 50 mbar. Α.3. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ Για τα λεβητοστάσια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 1. Οι καυστήρες που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Καυστήρας μονοβάθμιος από ισχύ 0 έως 200 Mcal/h, διβάθμιος από ισχύ 200 Mcal/h έως 700 Mcal/h και αναλογικός από ισχύ 700 Mcal/h και πάνω. Το συγκρότημα του ζεύγους των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων θα περιλαμβάνει ρυθμιστική διάταξη με δύο (2) ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (DMV), πιεσοστάτη ελάχιστου αερίου (GPS), βιδωτή καμπύλη και έλεγχο στεγανότητας του ζεύγους των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων (VPS) (για καυστήρες ισχύος πάνω από 200 KW). Επιπλέον θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό διακόπτη ON/OFF, θερμομαγνητικά, ασφαλοδιακόπτες, λυχνίες λειτουργίας και βλάβης, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του καυστήρα. 2. Στην εγκατάσταση των νέων καυστήρων φυσικού αερίου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των απαραίτητων εξαρτημάτων που απαιτείται στην εγκατάστασή τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται Multi Βlock κ.α.. Σελίδα 5 από 7

9 3. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει κατασκευή ανοιγμάτων ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός του λεβητοστασίου σύμφωνα με τους κανονισμούς. 4. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει διαχωρισμός ή διαμόρφωση χώρων με κατάλληλες γυψοσανίδες. 5. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση φωτιστικών με νέα στεγανού τύπου όπου τα υφιστάμενα είναι σε κακή κατάσταση (εφόσον απαιτείται). 6. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων εντός του χώρου των λεβητοστασίων με νέους στεγανού τύπου όπου οι υφιστάμενοι ηλεκτρολογικοί πίνακες βρίσκονται σε κακή κατάσταση (εφόσον απαιτείται). 7. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει τακτοποίηση καλωδίων εντός του χώρου των λεβητοστασίων όπου απαιτείται. 8. Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί προκειμένου η εσωτερική εγκατάσταση να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Α.4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΕΙΩΝ Ως επιπλέον απαιτήσεις του έργου ορίζονται οι ακόλουθες : 1. Βελτίωση ή ακόμα και της κατασκευή νέας καμινάδας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υπάρχει ισοδύναμο αποτέλεσμα προς την λειτουργία της με την υφιστάμενη εγκατάσταση πετρελαίου. Η οποιαδήποτε λύση που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση στην περίπτωση που η υφιστάμενη καμινάδα υποστεί βελτίωση ή και αντικατάσταση. 2. Το σύνολο των εργασιών για την εγκατάσταση των σωληνώσεων και τη συνολική κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, στην περίπτωση που απαιτηθεί θα διενεργηθεί με αδιατάρακτες κοπές. 3. Μεταφορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε κατάλληλη θέση (προβολέα), πλησίον της θέσης τοποθέτησης του σταθμού. Α.5. ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Τα υπόγεια δίκτυα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Να είναι Υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων από Πολυαιθυλένιο PE80 10 Bar HD SDR Να κατασκευαστούν με σφαιροκρουνούς από πολυαιθυλένιο ΡΕ bar HD SDR11 για το δίκτυο πολυαιθυλενίου. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες: PED 97/23/EG, GAD 90/396/EEC. 3. Στα υπόγεια δίκτυα PE θα τοποθετείται φρεάτιο με βάνα και ενσωματωμένο εξαεριστικό πριν και μετά την βάνα (σε δίκτυα μήκους μεγαλύτερου των 150m). 4. Σε περιπτώσεις υπόγειων δικτύων όπου το δίκτυο του φυσικού αερίου διασταυρώνει τη διέλευση βαρέων οχημάτων (20 τόνων και άνω) ή η εκσκαφή για τη τοποθέτηση του αγωγού για διάφορους λόγους δεν μπορεί να Σελίδα 6 από 7

10 πραγματοποιηθεί σε βάθος το οποίο υπαγορεύουν οι προδιαγραφές, τότε το δίκτυο από PE θα μετατρέπεται με κατάλληλους συνδέσμους σε χαλύβδινο και θα οδεύει εντός καναλιού από μπετόν, σε τομή σχήματος ανεστραμμένου Π, και αφού επιχωθεί και συμπυκνωθεί όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές θα καλύπτεται με οπλισμένη πλάκα. 5. Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα γείωσης το οποίο θα αποτελείται από ράβδο διαμέτρου 16 τετ. χιλ., με την οποία θα συνδεθεί το μεταλλικό δίκτυο εντός των λεβητοστασίων, και νέο ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου ''COPPER WELD'' διαμέτρου 10 τετ. χιλ. και μήκος 1.2 μέτρων. Η γείωση μετρούμενη πρέπει να δίνει αντίσταση μικρότερη των 6 Ω. Οι ως άνω σωλήνες, εξαρτήματα και συσκευές του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου θα είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες: GAS APPLIANCE DIRECTIVE 90/396/EEC και PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED/97/23/EG. Α.6. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Η πίεση λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου κατάντη του σταθμού Μ/Ρ θα είναι 100 mbar. Ο σταθμός που αφορά στο κτίριο του Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα τοποθετηθεί επί της οδού Βασ. Ηρακλείου όπως φαίνεται στην φωτογραφία. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Σελίδα 7 από 7

11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια ενός (1) Καυστήρα καύσης Φυσικού Αερίου kcal/h, προμήθεια υλικών και κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α. την τοποθέτηση (1) gas train, καθώς και την ανάληψη του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την τροφοδοσία του λεβητοστασίου με φυσικό αέριο σύμφωνα με το Παράρτημα 1 (αντικείμενο του έργου) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ Προσφορά η οποία ξεπερνά τον προϋπολογισμό του Έργου για τo άρθρο 1 ( ,00) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Υπογραφή & Σφραγίδα

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα Διεύθυνση... Τηλέφωνο/fax Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, Αριθμός Ποσό ΕΥΡΩ #......# Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των..ευρω: (...) υπέρ της Εταιρίας., οδός.. αριθ.,τ.κ.,.., για την ακριβή, πλήρη και πιστή εφαρμογή, εκτέλεση και εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για το Έργο: «Κατασκευή και Τοποθέτηση Εσωτερικής Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Κωδικός Έργου ΕΠΑ:» με την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατόπιν κηρύξεως της ως Αναδόχου στο Διαγωνισμό W05/ που διενήργησε η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις απορρέουσες αξιώσεις και απαιτήσεις της ΕΠΑ από την ως άνω Σύμβαση, αξιώσεις από παραβίαση των όρων της Σύμβασης, των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά της ως άνω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι την.(για όλη τη διάρκεια του Έργου και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του). Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Κωδικός Έργου ΕΠΑ:. Το παρόν Υπόδειγμα θα αποτελέσει τη βάση για τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και Αναδόχου. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα είναι δεσμευτικοί.

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΡΘΡΟ 23 : ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ Υ.Α.Π.Π. ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Σελίδα 2 από 21

17 Στην Αθήνα σήμερα.. μεταξύ: ΣΥΜΒΑΣΗ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Λεωφ. Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Aθήνα, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Y. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564, καλούμενης εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκπροσωπούμενης νομίμως για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από το Γενικό Διευθυντή της, κ. Χρήστο Μπαλάσκα και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία.. που εδρεύει, οδός..,.., Τ.Κ..., με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ., καλούμενης εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενης νομίμως για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από το της, κ... δηλώνονται, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση») η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αποδέχεται να εκτελέσει, να ολοκληρώσει και να παραδώσει το Έργο: «Κατασκευή και Τοποθέτηση Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου Στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», Κωδικός Έργου ΕΠΑ:, εφεξής το «Έργο», όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και στα τεύχη και παραρτήματα αυτής. ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Η Σύμβαση αποτελείται από το παρόν κείμενο και τα παρακάτω Τεύχη και Παραρτήματα: ΤΕΥΧΟΣ I: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τα Παραρτήματά της ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Ασφάλιση Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Πρωτόκολλο Έναρξης Εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μη Εγκατεστημένων Υλικών ΤΕΥΧΟΣ II: ΤΕΥΧΟΣ IIΙ: ΤΕΥΧΟΣ IV: Προσφορά του Αναδόχου Προδιαγραφές και Μελέτη του Έργου όπως θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου όπως θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και όπως θα εγκριθεί από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αλληλοσυμπληρώνονται σε συνδυασμό με τη Σύμβαση. Σελίδα 3 από 21

18 2.2 Η παρούσα Σύμβαση και τα προαναφερόμενα Τεύχη και Παραρτήματα αποτελούν την όλη και μόνη συμφωνία (Σύμβαση) που έγινε ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέρη. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης κανένα άλλο (εκτός της Σύμβασης) κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ και δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης. Καμιά τροποποίηση δεν θα παράγει αποτέλεσμα, εκτός αν έχει διατυπωθεί γραπτώς και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών. Οι τίτλοι των άρθρων της παρούσας έχουν καθοδηγητικό μόνο χαρακτήρα. 2.3 Η παρούσα δε δημιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης, ούτε εταιρικό δεσμό μεταξύ των Συμβαλλομένων, ούτε σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και του προσωπικού του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος όταν συμβάλλεται με τρίτα πρόσωπα για την παροχή των Υπηρεσιών συμβάλλεται ιδίω ονόματι και για λογαριασμό του. 2.4 Οποιαδήποτε τροποποίηση στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μετά την υπογραφή της, είναι ισχυρή μόνον εφ όσον γίνεται εγγράφως και υπογράφεται νόμιμα από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.1 Το συμβατικό τίμημα του Έργου για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας, το οποίο τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν δίκαιο, εύλογο και αληθινό και το οποίο υπολογίσθηκε από τον Ανάδοχο για την σύνταξη της Προσφοράς του, περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά αυτού στο Τεύχος II της παρούσας. Στο συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες καθώς και το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, εκτός από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). 3.2 Το συμβατικό τίμημα και οι επί μέρους τιμές των άρθρων του Τιμολογίου Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας καθώς και της τυχόν παράτασης αυτής, δηλαδή παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες (firm and fixed), δεδομένου ότι ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του υπολογισμού και την επάρκεια των τιμών του και δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και αμετάκλητα δια του παρόντος κάθε δικαιώματός του για οποιαδήποτε αύξηση ή αναπροσαρμογή ή λύση της, αφού το Έργο ανατέθηκε στον Ανάδοχο με βάση την εγγυημένη από αυτόν ακρίβεια υπολογισμού της Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Τεύχος ΙΙ. 3.3 Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του, έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά του και ανάγει στις τιμές μονάδος, οποιαδήποτε εργασία απαιτείται από τις προδιαγραφές, έστω κι αν ρητά δεν περιγράφεται στο τιμολόγιο ή στις τεχνικές προδιαγραφές. 3.4 Ο Ανάδοχος επίσης δηλώνει ρητά ότι έλαβε υπόψη του ως πολύ πιθανές, υπολόγισε και συμπεριέλαβε στον υπολογισμό της Οικονομικής Προσφοράς του, για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας, αναπροσαρμογές τιμών που αφορούν υπηρεσίες, μισθούς, υλικά, εξοπλισμό και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου και εν πάση περιπτώσει δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο από οποιαδήποτε τυχόν αύξηση των παραπάνω συντελεστών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά Σελίδα 4 από 21

19 υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές του. 3.5 Η ανωτέρω αμοιβή η οποία θα υπολογίζεται με τον τρόπο που ορίζεται στη παράγραφο 3.1 της παρούσας, περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση όλων των εργασιών και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, όλες οι αμοιβές, οι δαπάνες, και τα έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για το συντονισμό και την εκτέλεση των εργασιών όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση καθώς και για την επιμέλεια και επίβλεψη εργασιών τρίτων. Ειδικότερα, οι μισθοί του προσωπικού, των εξειδικευμένων συνεργατών και συμβούλων του Αναδόχου που θα ασχοληθούν στο Έργο στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κίνησης, εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου, των δαπανών ταχυδρομικών αποστολών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, των δαπανών υποστήριξης και συντήρησης της τεχνολογικής υποδομής του Αναδόχου) καθώς επίσης και όλοι οι μισθοί, ημερομίσθια, φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη και έξοδα για την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας, το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, η αξία του εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων, οι λοιπές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Ανάδοχος και γενικότερα όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την έγκαιρη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα, συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του Αναδόχου, όπως αυτή καθορίζεται στο Τεύχος ΙΙ της παρούσας. 3.6 Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται και η αμοιβή για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του Έργου από ανεξάρτητο Γραφείο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, το οποίο θα διαθέτει τους κατάλληλους και ικανούς για το σκοπό αυτό Επιθεωρητές και το οποίο θα εκδώσει το τελικό Πιστοποιητικό Επιθεώρησης για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Αυτό το Γραφείο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου πρέπει να είναι αποδεκτό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Την ευθύνη πρόσληψης και πληρωμής του Γραφείου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου φέρει αποκλειστικά o Ανάδοχος, ευθυνόμενος εις ολόκληρον για την ακριβή, προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών του Γραφείου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης. 3.7 Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Οικονομική Διεύθυνση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών Νόμων και διατάξεων. 3.8 Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν οφείλει μέρος ή όλο το συμφωνημένο συμβατικό τίμημα σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εργασίες άνευ της εγκρίσεως της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή/και σε περίπτωση ασυμφωνίας της εκτελεσθείσας εργασίας με τις υποδείξεις, οδηγίες, προδιαγραφές κλπ. της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 4.1 Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως εξής : Το 25% της προ Φ.Π.Α. αξίας του Έργου θα καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσας ως προκαταβολή, Το 60% της αξίας του Έργου θα καταβληθεί 60 ημέρες μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής και αφού έχουν εκδοθεί τα φορολογικά παραστατικά για το σύνολο του Έργου. Σελίδα 5 από 21

20 Το υπόλοιπο 15% της αξίας του Έργου που απομένει θα καταβληθεί 60 ημέρες μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής. 4.2 Σημειώνεται ότι πληρωμές γίνονται από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κάθε 15η και 30η ημέρα του μήνα στον οποίο λήγει η περίοδος που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 4.1. Σε περίπτωση που η ως άνω ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση της βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την καλή εκτέλεση των προς πληρωμή παρασχεθέντων εργασιών και υπό τον όρο ο Ανάδοχος να έχει προσκομίσει και η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ να εγκρίνει την σχετική ανάλυση χρέωσης των παρασχεθέντων εργασιών. Ρητά συμφωνείται ότι η αμοιβή καταβάλλεται, εφόσον το Έργο δεν έχει παρουσιάσει ελαττώματα ή αποκλίσεις από τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Τεύχη Ι και ΙΙΙ. 4.3 Η πληρωμή θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και μόνο εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε μέρους του Έργου, καθώς και έλλειψης ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας του Αναδόχου, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα αναστείλει την καταβολή του ποσού που αφορά το συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και όλες τις επόμενες καταβολές μέχρι την αποκατάσταση της πλημμέλειας. ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5.1 Πριν την έναρξη των εργασιών του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει τη Μελέτη του Έργου στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τις υπουργικές αποφάσεις ΥΑ Δ3/Α/6598 και ΥΑ Δ3/Α/5286, την ισχύουσα Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης και τα ειδικώς οριζόμενα στο Παράρτημα 1. Εάν η Μελέτη δεν πληροί τα παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ να την αναπροσαρμόσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της τελευταίας. 5.2 Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση σε περίπτωση που, πριν την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, διαφωνεί για σοβαρούς λόγους με τη Μελέτη που κατέθεσε ο Ανάδοχος και ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις για αλλαγή της. 5.3 Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, να προβεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της σε αναπροσαρμογή της ως άνω Μελέτης. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται απόλυτα από τη Μελέτη που θα υποβάλει προς υλοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο. ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 6.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί, πωλεί, μισθώνει, αναθέτει σε τρίτο, με οιοδήποτε τρόπο, ακόμη και με υπεργολαβία, ή να μεταβιβάζει τη Σύμβαση, ή μέρος αυτής, ή δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Με την έγκρισή της, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εν λόγω εκχώρησης. Οποιαδήποτε εκχώρηση ή ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό, είτε νομικό κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης είναι άκυρη και Σελίδα 6 από 21

21 ουδεμία δέσμευση συνεπάγεται σε βάρος της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6.2 Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ως άνω δυνατότητας παραμένει σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων του ή/και των υπεργολάβων του έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Επισημαίνεται δε ότι η ως άνω συναίνεση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Ανάδοχο από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 7.1 Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσω τεχνικών της συμβούλων (εφεξής Επιβλέποντες), θα επιβλέπει και θα ελέγχει την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος (Χρονική Επίβλεψη), τον έλεγχο των πιστοποιήσεων (Οικονομική Επίβλεψη), ενώ θα γνωμοδοτεί επί αιτημάτων του Αναδόχου (Διοικητική Επίβλεψη), (εφεξής Επίβλεψη). H ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους Επιβλέποντες για κάθε εργασία ή κατηγορία εργασιών. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις των Επιβλεπόντων. 7.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης, από μέρους της Επίβλεψης, οποιασδήποτε ελλιπούς εκτέλεσης του Έργου ή κακοτεχνίας του, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να προβεί στην άρση των διαπιστωθεισών κακοτεχνιών ή ελαττωμάτων. 7.3 Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία προκληθεί στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση του Έργου. 7.4 Επιβλέποντες του Έργου: Ο Ανάδοχος ορίζει τους ακόλουθους:. H ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ορίζει τους ακόλουθους: α) Παρακολούθηση του Έργου: η κ. Ελισσάβετ Σταφιδά, Inspection Engineer β) Διαχείριση του Έργου: ο κ. Ιωάννης Ντρούκας, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης και Έργων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φ.Α. με πίεση λειτουργίας έως 500 mbar (ΥΑ Δ3/Α/ ΦΕΚ Β 976/ ), τον Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φ.Α. με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar (ΥΑ Δ3/Α/5286- ΦΕΚ Β 236/ ), καθώς και από κάθε άλλη σχετική διοικητική διάταξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβάλει τη συμμόρφωση στις ως άνω υποχρεώσεις και προς το προσωπικό του. Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική και διοικητική προς οποιονδήποτε είτε εργαζόμενο, είτε τρίτο, ως και έναντι των Αρχών, λόγω μη τήρησης των επιβαλλομένων ως άνω υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για τυχόν ποινές, πρόστιμα κλπ. Σελίδα 7 από 21

22 8.2 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ορίσει έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση του Έργου. Πριν την έναρξη του Έργου, το προσωπικό του Αναδόχου θα υποβληθεί προς έγκριση στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου και μετά από σχετική υπόδειξη της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από την εργασία, οποιονδήποτε από το προσωπικό του ή οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν επιδείξει υβριστική ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, των Επιβλεπόντων ή παραβεί τους κανονισμούς, τους νόμους και εντολές ή στερείται των απαιτούμενων τεχνικών ικανοτήτων ή γενικά, κατά την κρίση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, θεωρηθεί επιζήμιος για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου. 8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και/ή των Επιβλεπόντων ή/και του Υπεύθυνου του Έργου για το συντονισμό των εργασιών με τους φορείς του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. 8.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση του Έργου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν ορίζεται στην παρούσα ή από τις οδηγίες και τις εντολές της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Κάθε εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και λειτουργικότητα και τη σύνδεσή της με τα λοιπά στοιχεία του Έργου. 8.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ρυθμίζει τη σειρά των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται στην καλή λειτουργία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, τη διέλευση οχημάτων και εργαζομένων, καθώς και στην εκτέλεση τυχόν άλλων εργασιών από άλλους εργολάβους που θα απασχολούνται στο πλαίσιο άλλου έργου ταυτόχρονα στο κτίριο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. 8.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα σκουπίδια ή ακατάλληλα υλικά και μπάζα που θα προκαλεί με την εργασία του καθώς και να προβαίνει σε συχνά χρονικά διαστήματα σε καθαρισμό των χώρων εργασίας από άχρηστα υλικά που του ανήκουν. 8.7 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις σχετικές υποδείξεις της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και να συνεχίσει τις εργασίες, είτε η ίδια, είτε με τη βοήθεια τρίτων προσώπων και οι δαπάνες θα χρεώνουν και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα ευθύνεται για κάθε περαιτέρω προκαλούμενη ζημία. 8.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην επίβλεψη, μετά το πέρας των εργασιών, πλήρη Κατασκευαστικά Σχέδια, που θα εμφανίζουν με κάθε λεπτομέρεια την πραγματική κατάσταση και πορεία του αγωγού, καθώς και των άλλων εγκαταστάσεων και κατασκευών («ως κατεσκευάσθη»). Τα "ως κατεσκευάσθη" σχέδια παραδίδονται σε αδιάσταλτη διαφάνεια και αντίγραφα σε CDs. 8.9 Καθ όλη τη διάρκεια και μέχρι την περάτωση του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Ημερήσιο και Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Έργου. Πιο αναλυτικά στο Ημερολόγιο Έργου θα απεικονίζεται η πρόοδος του Έργου και θα καταγράφονται τα πιο κάτω: α. Οι καιρικές συνθήκες. β. Οι ώρες εργασίας. Σελίδα 8 από 21

23 γ. Ο αριθμός των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών κατά ειδικότητες. δ. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. ε. Σύντομη περιγραφή των εργασιών που εκτελούνται. στ. Εισερχόμενα υλικά κατά είδος, ποσότητα και προέλευση. ζ. Απομακρυνόμενα υλικά κατά είδος και ποσότητα. η. Ενδεχόμενα ατυχήματα, επικίνδυνα συμβάντα. θ. Κάθε εντολή, οδηγία, διευκρίνηση, παρατήρηση, γραπτή συνεννόηση μεταξύ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και Αναδόχου καθώς και οι απαιτήσεις του Αναδόχου για τη διαλεύκανση τυχόν παρερμηνειών κλπ. ι. Μέτρα Υ.Α.Π.Π. (Υγιεινή, Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος) Το Ημερολόγιο θα υπογράφεται κάθε μέρα από τον Ανάδοχο και από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης. Το Ημερολόγιο του Έργου τηρείται σε δύο (2) αντίτυπα, όπου - μετά την συμπλήρωση και υπογραφή αυτών - ένα (1) αντίτυπο παίρνει η Επίβλεψη και το άλλο μένει στο στέλεχος του Βιβλίου και κρατείται από τον Ανάδοχο στο χώρο του Έργου. Αντίγραφο του ημερολογίου δίνεται στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακής εβδομάδας, να συντάσσει και να υποβάλλει κατάσταση των εκτελεσθέντων εργασιών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της προόδου του Έργου σε αντιπαραβολή με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο ή τυχόν υπεργολάβους του. Ο Επιβλέπων μηχανικός του Αναδόχου υποχρεούται να παρευρίσκεται αποκλειστικά και αδιάλειπτα από την έναρξη του Έργου και καθ όλη τη διάρκεια αυτού και να επιβλέπει αυτοπροσώπως όλες τις εργασίες που θα διενεργούνται στο εργοτάξιο και να λαμβάνει από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όλες τις εντολές, οδηγίες και ανακοινώσεις και να ενεργεί για λογαριασμό του Αναδόχου για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Έργο, τεχνικό και νομικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων, σε συνεργασία με την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Οι όποιες οδηγίες της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Επιβλέποντα του Αναδόχου θα θεωρούνται ως απευθείας παρεχόμενες στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται σε όλες τις συγκαλούμενες από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ συσκέψεις για τη διευθέτηση των ως άνω θεμάτων. Παρατεταμένη ή συστηματική απουσία του Επιβλέποντα του Αναδόχου από το Έργο, αποτελεί αιτία διακοπής των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου και αποτελεί σπουδαίο λόγο άμεσης καταγγελίας της Σύμβαση από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευθετήσει με πνεύμα καλής πίστης κάθε πρόβλημα που τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου με τους όμορους ιδιοκτήτες κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, το προσωπικό του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ή/και την Επίβλεψη Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται: να μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στο Έργο. να υποβάλλει στην Επίβλεψη τα πιστοποιητικά και τεχνικά έγγραφα κάθε υλικού πριν την ενσωμάτωσή του στο Έργο. Σελίδα 9 από 21

24 να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα Υγιεινής Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος. να ενημερώνει εγγράφως και προφορικά την Επίβλεψη και την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για οποιοδήποτε περιστατικό υποπέσει στην αντίληψή του ή προξενήσει ο ίδιος που δύναται να επηρεάσει το Έργο Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του Πιστοποιητικού Οριστικής Παραλαβής, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη του Έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη, Αστική και Ποινική, για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε πρόσωπα και πράγματα κατά την εκτέλεση του Έργου και εξαιτίας αυτού και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και πριν την παράδοση για χρήση του Έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του Έργου : - Να αφαιρέσει και να απομακρύνει κάθε προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίμματα, τα εργαλεία και όλα εν γένει τα υλικά. - Να αφαιρέσει κάθε τι που υποδεικνύεται από την Επίβλεψη ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του Έργου. - Να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους χώρους του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει, αντικαθιστά οποιαδήποτε ελαττωματικά υλικά ή/και μηχανήματα και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έχει δικαίωμα να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.3 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9.1 Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέκκλιση στην εκτέλεση του Έργου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εντολή της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 9.2 Νέες εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις οποίες ο Ανάδοχος δεν γνώριζε κατά την υποβολή της Προσφοράς του θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή οργάνου ή προσώπου που έχει υποδείξει εγγράφως η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στον Ανάδοχο. 9.3 Τα ως άνω οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και σε περίπτωση αναπροσαρμογής της Μελέτης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 10.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι : - έχει επισκεφθεί τους χώρους του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες και έχει πλήρη γνώση όλων των συνθηκών του Έργου, Σελίδα 10 από 21

25 - διαθέτει την τεχνογνωσία, εμπειρία και ικανότητα να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, - διαθέτει και θα χρησιμοποιήσει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκαταστάσεις (γραφεία, αποθήκες και χώρους προετοιμασίας τμημάτων της εγκατάστασης) και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό για την άρτια, έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι το Έργο που θα εκτελέσει και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια σχεδιασμού που έδωσε η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις απαιτήσεις της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Επίσης, δηλώνει ότι όλα τα υλικά, τα μηχανήματα και η εγκατάσταση που θα ενσωματωθούν στο Έργο είναι εντελώς καινούργια, λειτουργούν χωρίς προβλήματα και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στα Τεύχη Ι και ΙΙΙ Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι, για τη σύνταξη της Μελέτης του Έργου, έλαβε υπόψη του όλους τους όρους των Τευχών του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η Μελέτη του Αναδόχου παραλείψει αναγκαίες εργασίες για την ολοκλήρωση του Έργου, αυτές θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον αμοιβή Ο Ανάδοχος εγγυάται την παράδοση του Έργου στο συμφωνημένο χρόνο, όπως ορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα (Τεύχος ΙV). Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η αναγραφόμενη στο Πρωτόκολλο Έναρξης Εργασιών (Παράρτημα 6) Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε περίπτωση που το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ καθυστερεί, αναβάλει ή ματαιώσει την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του Έργου, παραιτείται του δικαιώματος οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ λόγω αυτής της καθυστέρησης, ματαίωσης κλπ Ο Ανάδοχος δηλώνει δια του παρόντος ότι, τα στελέχη της εταιρείας του που θα ασχολούνται με την επίβλεψη του συγκεκριμένου Έργου είναι αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7.4 της παρούσας Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι ο αριθμός των μελών του προσωπικού του που θα αναλάβουν την εκτέλεση του Έργου θα κυμαίνεται ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες του Έργου. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι για την απασχόληση του προσωπικού του έλαβε υπόψη και τηρεί τις κείμενες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε από το προσωπικό εφαρμογής και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ως άνω αντικατάσταση άμεσα και αζημίως για την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του εκτελεσθέντος Έργου και όλων των υλικών, του εξοπλισμού και των άλλων ειδών τα οποία ενσωματώθηκαν ή πρόκειται να ενσωματωθούν στο Έργο. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι θα ενεργεί με τρόπο ούτως ώστε να προστατεύει την περιουσία του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ και να αποκαθιστά κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί Η άσκηση οποιουδήποτε ελέγχου, δοκιμής, έκφρασης ικανοποίησης ή έγκρισης από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή/και Επίβλεψης με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Περαιτέρω, καμία επιθεώρηση, δοκιμή, εξέταση, έκφραση ικανοποίησης, καταβολή, πιστοποιητικό ή άλλη έγκριση που γίνεται ή δίδεται από Σελίδα 11 από 21

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977078 2014-04-08

14PROC001977078 2014-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα