Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΠΨΗ465ΦΘ3-0ΔΓ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :5:55 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/79897/3443/3035/390 ΑΔΑ: Ηµ/νία: /0/05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Οκτωβρίου 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠ.ΠΟ.Α /ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ :. Όλα τα Υπουργεία Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 0 Δ/νσεις Διοικητικού - Προσωπικού Ταχ. Κώδικας : 06.8 Αθήνα. Όλες τις Περιφέρειες Πληροφορίες : Γεώργιος Γκούρλιας Δ/νσεις Διοικητικού - Προσωπικού Τηλέφωνο : Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Fax : Δ/νσεις Διοικητικού - Προσωπικού 4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές (με την παράκληση οι ανωτέρω Υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές και να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές, Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ) ΚΟΙΝ : Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (για την εισαγωγή της ανακοίνωσης στη σελίδα του Δικτυακού Τόπου) Βασ. Σοφίας 5 Τ.Κ ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη προσωπικού διαφόρων κλάδων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 (παρ. ), 73, 74 του Ν.358/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 363/007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων Κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και υπαλλήλων ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 (παρ. ), 73 και 74 του Ν. 358/07 (ΦΕΚ 6/Α /9..007), του άρθρου 0 του Ν. 380/009 (ΦΕΚ 63/Α / ), του άρθρου 35 του Ν. 404/0 (ΦΕΚ 6/Α /7-0-0), σε συνδυασμό με τις διατάξεις και άρθρου 6 του Ν. 363/007 (ΦΕΚ 63/Α /3..007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ 50/00 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ/04/04 «Οργανισμός σελ. από 7

2 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 7/Α/8-8-04) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 3 και 39 του Ν. 4305/04 (ΦΕΚ 37/Α/3-0-04). Σημειώνεται ότι: α) για τον κλάδο ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών και ειδικότητας Βυζαντινών Μεταβυζαντινών απαιτείται επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ΠΔ 04/04 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 0 του άρθρ. 39 του Ν. 4305/04 και β) για τον κλάδο, απαιτείται επιπλέον η μέτρια γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανική γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του ΠΔ 04/04. Για όλους τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 του ΠΔ 50/00 όπως ισχύει. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους (που μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση & συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο). Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης. Η προκαλούμενη δαπάνη για τις ως άνω μετατάξεις θα καλυφθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό προϋπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί αίτημα στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την έγκριση πλήρωσης των ζητουμένων θέσεων με μετάταξη από την από την Επιτροπή του άρθρου παρ. της ΠΥΣ 33/006 όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 400/0. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν : Α) Οι μόνιμοι και οι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι, Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι Περιφερειών και Ο.Τ.Α., οι οποίοι μετατάσσονται με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρ. 46 του Ν. 385/00 και αρθρ 58 Ν. 3979/0 αντίστοιχα. Β) Οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 89/990, είναι εκτός δημοσίου τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 363/007. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. του Ν. 380/009. Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης, στην αποκλειστική προθεσμία από έως για τις παρατιθέμενες στον κατωτέρω πίνακα θέσεις, Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, μαζί με την αίτηση μετάταξης, (συνημμένο υπόδειγμα), θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σελ. από 7

3 . Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικών γνώσης Η/Υ 5. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν επιπρόσθετα και τα εξής: - Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας - Η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας - Ότι στον υπάλληλο δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του - Ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην Υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους) 6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου δύναται να συνεκτιμηθεί Ειδικότερα οι υποψήφιοι για μετάταξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 363/007 θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλουν: α) οι υπάλληλοι των κρατικών ΝΠΙΔ βεβαίωση του Νομικού Προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό πενήντα ένα (5%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του β) Οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/8./775/οικ34663/--007 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη πρέπει να κοινοποιηθεί από τον υποψήφιο ταυτόχρονα και στην Διεύθυνση Προσωπικού της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, η αίτηση μετάταξης πρέπει να κοινοποιηθεί υποχρεωτικά και στο Υπουργείο από το οποίο εποπτεύονται τα Νομικά Πρόσωπα και οι ΔΕΚΟ. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης με τα συνημμένα δικαιολογητικά:. Είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Τμήμα Γραμματείας Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού (Πρωτόκολλο), στη διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 0- Αθήνα.. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «Αίτηση Μετάταξης κατόπιν της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/79897/3443/3035/390/-0-05 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης» προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Πολιτισμού, στην ταχυδρομική Διεύθυνση : Μπουμπουλίνας 0- ΤΚ 068 Αθήνα. (το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου) Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται σε όλα, τα Υπουργεία, Περιφέρειες και Ανεξάρτητες Αρχές προκειμένου να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ, και ΔΕΚΟ και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές. Επίσης αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εισαχθεί στον οικείο διαδικτυακό του ιστότοπο. σελ. 3 από 7

4 Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη με την παρούσα Ανακοίνωση- Πρόσκληση, για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είναι οι παρακάτω, κατά Περιφερειακή Ενότητα, ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Έδρα Αθήνα) α) Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ΤΕ Γραφικών Τεχνών ειδικότητας Γραφιστών β) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού γ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ΤΕ Πληροφορικής β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων σελ. 4 από 7

5 γ) Διεύθυνση Μουσείων δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Αρχειονόμων ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής ε) Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στ) Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων ΤΕ Πληροφορικής ζ) Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών ΤΕ Πληροφορικής 3. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων α) Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ΤΕ Μηχανικών β) Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σελ. 5 από 7

6 γ) Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων ειδικότητας Ιστορικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών δ) Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΥΕ Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρων β) Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Μουσικολόγων ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Θεατρολόγων ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Κινηματογράφου γ) Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού δ) Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) σελ. 6 από 7

7 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού ΥΕ Εργατών δ) Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Αναφορών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης α) Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 8 ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Διοικητικού 4 ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων ΥΕ Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρων β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 5 ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων 3 γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΕ Πληροφορικής 6 ΤΕ Πληροφορικής 4 δ) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας σελ. 7 από 7

8 . Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Τεχνικών ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων) ΥΕ Εργατών ΥΕ Υδραυλικών ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Γραφεία Εφορίας (για απασχόληση στη νήσο Δήλο) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Δήλο) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Αμοργό) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Άνδρο ) (για απασχόληση στη νήσο Θήρα) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Θήρα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στη νήσο Θήρα) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Κέα) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Μήλο) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Μύκονο) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στη νήσο Μύκονο) (για απασχόληση στη νήσο Νάξο) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Νάξο) σελ. 8 από 7

9 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας (για απασχόληση στη νήσο Νάξο) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Νάξο - Μικρές Κυκλάδες) (για απασχόληση στη νήσο Πάρο) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Πάρο ) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Σίφνο ) ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Σύρο) 3. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών (για απασχόληση στην Πύλο) Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Γραφεία Αποθήκες Εργαστήρια Εφορίας 4. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας (Έδρα Αθήνα) ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής Σπήλαιο Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδική 3 Σπήλαιο Θεόπετρας - Τρίκαλα σελ. 9 από 7

10 5. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής 7. Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων- Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Πολιτιστικής Πληροφορικής σελ. 0 από 7

11 ΠΕ Λαογράφων Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - Εθνολόγων ΠΕ Πληροφορικής (ξύλο) (ύφασμα) (μέταλλο) ειδικότητας Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Εργατοτεχνιτών ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (Έδρα Αθήνα) ΠΕ Πληροφορικής. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων (Έδρα Αθήνα) ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (Έδρα Πειραιάς) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Διοικητικού Μουσείο και Πόλη Πειραιώς σελ. από 7

12 Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αφαίας Μουσείο και Χώροι Αιγίνης Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Πόρου Μουσείο και Χώροι Κυθήρων Μουσείο Σπετσών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (Έδρα Αρχαία Κόρινθος) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής Μουσείο και Χώρος Σικυώνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (Έδρα Ναύπλιο) ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων Χώρος και Αποθήκη Μυκηνών και Μουσείο Μουσείο Αποθήκη και Χώροι Ναυπλίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (Έδρα Τρίπολη) ειδικότητας Βυζαντινών Μεταβυζαντινών σελ. από 7

13 ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ διοικητικού-λογιστικού ΤΕ διοικητικού-λογιστικού ειδικότητας Διοικητικού ΤΕ Πληροφορικής Χώρος Μαντινείας Χώρος Ορχομενού Αρκαδίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Έδρα Σπάρτη) ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στο Μουσείο και Χώρο Μυστρά) Μουσείο και Χώρος Μυστρά Χώρος Γερακίου Λακωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Έδρα Καλαμάτα) Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΤΕ Μηχανικών ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικών) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στους Αρχαιολογικούς Χώρους Πυλίας) Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης σελ. 3 από 7

14 Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκιδων Καρδαμύλη Φρούριο Πύλου (Νιόκαστρο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (Έδρα Αρχαία Ολυμπία) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Ειδικότητας Λογιστικού Φρούριο Χλεμουτσίου Ναός Φυγαλείας Επικουρείου Απόλλωνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας (Έδρα Πάτρα) ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής Μουσείο και Χώροι Πατρών. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (Έδρα Πάτρα) ειδικότητας Ιστορικών ΤΕ Πληροφορικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος (Έδρα Μεσολόγγι) ΠΕ Πληροφορικής σελ. 4 από 7

15 ΔΕ Τεχνικών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου) Κάστρο και Συλλογή Ναυπάκτου Μουσείο και Χώρος Θέρμου Μουσείο και Χώροι Πόλεως Λευκάδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (Έδρα Κέρκυρα) ΤΕ Πληροφορικής Μουσείο και Χώροι Κέρκυρας. Μουσείο Ασιατικής (Έδρα Κέρκυρα) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (Έδρα Αργοστόλι) Ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Εργατών Κάστρο Αγ. Γεωργίου -Κεφαλληνίας (Μαζαρακάτα) σελ. 5 από 7

16 Φρούριο Άσσου - Κεφαλληνίας Μουσείο Ιθάκης ( Σταυρός- Βαθύ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (Έδρα Ζάκυνθος) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδικότητας Προϊστορικών Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Οδηγών ΥΕ Εργατών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μουσείο και Μνημεία Ζακύνθου Φρούριο Ζακύνθου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (Έδρα Θήβα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Μουσείο και Χώροι Θηβών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΟΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (Έδρα Δελφοί ) σελ. 6 από 7

17 Ειδικότητας Προϊστορικών Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων ΥΕ Εργατών Μουσείο και Χώροι Δελφών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (Έδρα Χαλκίδα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδικότητας Προϊστορικών Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Εργατών Έδρα Εφορείας Μουσείο και Χώροι Ερέτριας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Έδρα Λαμία) ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Μουσείο και Χώροι Περιοχής Λαμίας (Κάστρο Λαμίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Έδρα Ιωάννινα) ΠΕ Πληροφορικής σελ. 7 από 7

18 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μουσείο και Χώροι Ιωαννίνων Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων Χώρος Δωδώνης. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα Ιωάννινα) ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (Έδρα Ηγουμενίτσα) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ΤΕ Πληροφορικής Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Αρχαιολογικό Χώρο Ελέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (Έδρα Πρέβεζα) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων Μουσείο και Χώρος Νικοπολέως (Πρεβέζης) σελ. 8 από 7

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας (Έδρα Άρτα) ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Εργατών Μουσείο Γλυπτοθήκης Παρηγορήτισσας Άρτας Μουσείο και Μνημεία Άρτας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (Έδρα Βόλος) ΠΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μνημεία Μαγνησίας Βόλος Χώρος Δημητριάδος Αρχαιολογικοί Χώροι Σκιάθου. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Έδρα Βόλος) ΤΕ Πληροφορικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (Έδρα Λάρισα ) Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής Μουσείο Λαρίσης σελ. 9 από 7

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων (Έδρα Τρίκαλα) ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών -Μεταβυζαντινών ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Εργατών Μνημεία Μετεώρων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας (Έδρα Καρδίτσα) Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής Χώρος Κέδρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Έδρα Αιανή ) ειδικότητας Προϊστορικών- Κλασικών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συλλογή Αιανής Κοζάνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών (Έδρα Γρεβενά) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών -Μεταβυζαντινών ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Εργατών Αρχαιολογικοί Συλλογή Δήμου Γρεβενών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης σελ. 0 από 7

21 (Έδρα Θεσσαλονίκη ) ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Τεχνικών (ηλεκτρολόγος) ΥΕ Εργατών. Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Έδρα Θεσσαλονίκη ) ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών ΠΕ Πληροφορικής Έδρα Εφορείας 3. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Έδρα Θεσσαλονίκη ) ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων) ΥΕ Εργατών 5 4. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Έδρα Θεσσαλονίκη ) Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕ Πληροφορικής ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ειδικότητας Φωτογράφων ΔΕ Σχεδιαστών ΔΕ Εργατοτεχνιτών ΥΕ Εργατών ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 3 σελ. από 7

22 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Έδρα Θεσσαλονίκη ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους (Έδρα Πολύγυρος) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής Έδρα Εφορείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας (Έδρα Κατερίνη) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής Έδρα Εφορείας 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Έδρα Βέροια) ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων) ΥΕ Εργατών Βέροια Βυζαντινό Μουσείο 3 Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας σελ. από 7

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας και Θάσου (Έδρα ) Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Εργατών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (Έδρα Χανιά) Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Χώρος Απτέρας Χανίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (Έδρα Ρέθυμνο) Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας) ΤΕ Πληροφορικής ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας (για τον Αρχαιολογικό Χώρο Αρμένων) Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Έδρα Ηράκλειο) ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής σελ. 3 από 7

24 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Έδρα Ηράκλειο) ΠΕ Πληροφορικής 0 3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (Έδρα Ηράκλειο) ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Έδρα Άγιος Νικόλαος ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Οδηγών Ανάκτορα Πετρά -Σητεία Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Πολιτισμού, του ΥΠ.ΠΟ.Α. στα τηλέφωνα: (για τους κλάδους, Διοικητικού, Πολιτιστικής Διαχείρισης και Πληροφορικής) (για τον κλάδο Αρχαιολόγων ) (για τους κλάδους, Μηχανικών, Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Τεχνικών, Εργατοτεχνικών, Εργατών, Προσωπικό Καθαριότητας) (για τους κλάδους, & ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ σελ. 4 από 7

25 Εσωτερική Διανομή:. Γραφείο κ. Υπουργού. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 3. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 4. Προϊστάμενους: α) Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. β) Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών και Δημοσίων Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. γ) Δ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 5. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας, Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού σελ. 5 από 7

26 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ:.. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ( Μόνιμος ή ΙΔΑΧ) /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΑΘΜΟΣ:. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μπουμπουλίνας 0- Τ.Κ Αθήνα ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Διοικητικού (της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος) ΘΕΜΑ: Αίτηση μετάταξης στο ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 7 (παρ. ), 73 και 74 του Ν. 358/07, του άρθρ. 0 του Ν. 380/009, του άρθρ. 35 του Ν. 404/0, και του άρθρ. 6 του Ν. 363/007, όπως ισχύουν. Κατόπιν της αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/79897/3443/3035/390/-0-05 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για μετάταξη προσωπικού διαφόρων κλάδων στο Υπουργείο σας, σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως εξετάσετε αίτημα μετάταξής μου από,.... σε θέση του κλάδου (σύμφωνα με το πίνακα των θέσεων της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης)... για τις εξής Υπηρεσίες κατά σειρά προτεραιότητας: (σύμφωνα με το πίνακα των θέσεων της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο/Η ΑΙΤ. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) σελ. 6 από 7

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 5 ΑΘΗΝΑ 0674 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΙΚΗΣ 5-7 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 7-3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 ΑΘΗΝΑ 57 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40 ΑΘΗΝΑ 08 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 0- ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 0 ΑΘΗΝΑ 056 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ 53 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΠΑΠΑΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 076 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6900 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. ΡΩΣΣΙΔΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 0 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π. ΑΝΑΚΤΟΡΑ 49 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 54 (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 ΑΘΗΝΑ 55 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 77 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 800 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 70 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 (6 ΟΡΟΦΟΣ) ΑΘΗΝΑ 55 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Σ ΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 0 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 8 ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ 6-8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 70 7 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘ. ΡΩΣΣΙΔΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) ΠΟΥΛΙΟΥ 6, 53 ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΔΙΠ) Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 44, 74 ΑΘΗΝΑ 3 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 3, 54 ΜΑΡΟΥΣΙ 4 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ -3, 53 ΑΘΗΝΑ 5 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΑΕΑ) ΣΤΑΔΙΟΥ 9, 00 ΑΘΗΝΑ 6 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ 3, 5 ΑΘΗΝΑ 7 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 07 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, 55 ΜΑΡΟΥΣΙ 9 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 0564 ΑΘΗΝΑ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ, 850 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 53 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΤΣΙΚΑ Α & ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 0434 ΑΘΗΝΑ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΕΕΕΠ) ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΠΛ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, 0438 ΑΘΗΝΑ 4 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3, 854 ΑΘΗΝΑ 5 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΡΑΣ) ΣΤΑΔΙΟΥ 33, 0559 ΑΘΗΝΑ 6 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44, 47 ΑΘΗΝΑ 7 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χ. ΜΕΞΗ 5, 58 ΑΘΗΝΑ σελ. 7 από 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/07/05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.Πρωτ: οικ.550/8455 Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki.

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55845 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109, 2109285106, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 09/12/2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνάκη, Ελένη Κωνσταντακάκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Διοικητικού 1. Υπουργείων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους και τα εποπτευόμενα Ν.Π.) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 5 Ταχ. Κωδ.: 105 64-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988582, F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Αθήνα 24/2/2015 Αθήνα Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 17/09/2014 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. πρωτ.: 18755 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - Βόλος ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 05.02. 205 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.:052 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Βατουσιάδη Ταχ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 03-03-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100 Κέρκυρα : Ε. Πλεύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 30-3-15 Αρ. Πρωτ.: admin 733 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ: 2310 807552 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 05.02.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.:1053 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Βατουσιάδη Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/339704/9606/8676/6505 Ηµ/νία: 30/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/339704/9606/8676/6505 Ηµ/νία: 30/12/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.30 12:55:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΓ-19Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρωτ. 8155 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Aταλάντη, 24-7-2012 Αρ. Πρωτ.: 15399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ /ΝΣΗ:ΠΛ.. ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 35200 Τηλέφωνο: 223302237 ΦΑΞ: 2233022606 e-mail:dimoslokron@otenet.gr ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»

Θέμα : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 28 / 04 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3029 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 101 92 Τηλ. 2106974785, 2106974732 Fax. 2106969607 E-mail: edey-hhrm@prv.ypeka.gr Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Συγγρού 83-117 45 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μαρία Σουλιώτη Τηλ: 210-9285113, 210-9233107 Αριθ.Πρωτ: Φ16.391 --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΙΜΞΛΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή ταχυδρομικά και με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Δ/νση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΔΑ: ΒΕΑ26ΣΙ-ΖΥ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα