ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/293/14 Διοικητικοί υπάλληλοι (AD 7) στους ακόλουθους τομείς: 1. Νομοθεσία περί ανταγωνισμού 2. Χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών 3. Χρηματοοικονομικά 4. Οικονομικά της βιομηχανίας 5. Μακροοικονομία (2014/C 376 A/01) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων μόνιμων «διοικητικών υπαλλήλων» (*) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60 A της 1ης Μαρτίου 2014 και στον δικτυακό τόπο της EPSO. Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες εγγραφής. I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II. III. IV. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ VI. VII. ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ VIII. ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΧ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (*) Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, κάθε αναφορά σε πρόσωπο γένους αρσενικού θεωρείται ότι δηλώνει και το θηλυκό γένος.

2 C 376 A/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Αριθμός επιτυχόντων ανά τομέα Τομέας 1 = 27 Τομέας 2 = 14 Τομέας 3 = 25 Τομέας 4 = 15 Τομέας 5 = Παρατηρήσεις Η παρούσα προκήρυξη περιλαμβάνει διάφορους τομείς. Λόγω δημοσιονομικών και διοικητικών περιορισμών, και προς το συμφέρον της υπηρεσίας να έχει στη διάθεσή της έναν εφεδρικό κατάλογο υποψηφίων, εξειδικευμένων και άμεσα λειτουργικών, οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν τομέα. Η επιλογή θα γίνει μέσω του «αξιολογητή ταλέντου» (βλ. ενότητα V της προκήρυξης του διαγωνισμού και σημεία 4 των παραρτημάτων), που προσδιορίζει τους καλύτερους υποψηφίους σύμφωνα με ειδικά κριτήρια που αντιστοιχούν στις ανάγκες της υπηρεσίας και στις προτεραιότητες της Επιτροπής. Η επιλογή της προτίμησής σας πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την επιβεβαίωση και την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας με ηλεκτρονικό μέσο. 3. Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής. Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 25 Νοεμβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. II. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Τα ειδικά προσόντα περιγράφονται στα παραρτήματα. III. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους: 1. Γενικοί όροι α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων. γ) Να είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί στρατολογίας. δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/3 2. Ειδικοί όροι 2.1. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα Βλ. παραρτήματα. 2.2 Επαγγελματική πείρα Βλ. παραρτήματα. 2.3 Γλωσσικές γνώσεις ( 1 ) Γλώσσα 1 Κύρια γλώσσα (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C1) Άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα 2 Δεύτερη γλώσσα, υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1 (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: B2) Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Δυνάμει της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10 P, Ιταλία κατά Επιτροπής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πληροφορούν τους υποψηφίους σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η επιλογή της δεύτερης γλώσσας στον παρόντα διαγωνισμό περιορίζεται σε μικρό αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Οι δυνατότητες επιλογής δεύτερης γλώσσας στον παρόντα διαγωνισμό έχουν καθοριστεί βάσει του συμφέροντος των υπηρεσιών, το οποίο υπαγορεύει ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως και να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Η μακροχρόνια πρακτική των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επικοινωνία, καθώς και οι ανάγκες των υπηρεσιών από πλευράς εξωτερικής επικοινωνίας και χειρισμού υποθέσεων, έχουν συντελέσει ώστε η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική να είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Εκτός αυτού, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα είναι οι πλέον διαδεδομένες δεύτερες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που μαθαίνονται περισσότερο ως δεύτερες γλώσσες. Αυτό επιβεβαιώνει τα τρέχοντα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούνται καλοί γνώστες τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες αυτές. Ως εκ τούτου, κατά την εξισορρόπηση του συμφέροντος της υπηρεσίας με τις ανάγκες και τις ικανότητες των υποψηφίων, λαμβανομένου επίσης υπόψη του συγκεκριμένου πεδίου το οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός, είναι θεμιτή η διοργάνωση εξετάσεων στις εν λόγω τρεις γλώσσες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, ανεξαρτήτως της πρώτης επίσημης γλώσσας τους, όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μία από αυτές τις τρεις επίσημες γλώσσες εργασίας. Η αξιολόγηση συγκεκριμένων ικανοτήτων επιτρέπει έτσι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να λειτουργήσουν αμέσως σε περιβάλλον που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στην πραγματική κατάσταση που θα αντιμετώπιζαν στη θέση εργασίας. Για τους ίδιους λόγους, είναι εύλογος ο περιορισμός της γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων και του θεσμικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Εξάλλου, η απαίτηση αυτή διασφαλίζει την ομοιογένεια της σύγκρισης και τον έλεγχο των υποψηφίων βάσει των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν από αυτούς. Πέραν αυτού, για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι, περιλαμβανομένων και εκείνων των οποίων πρώτη επίσημη γλώσσα είναι μία από τις γλώσσες εργασίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση δεύτερης γλώσσας για μία από τις εν λόγω τρεις γλώσσες εργασίας. Οι διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν την εκ των υστέρων εκμάθηση τρίτης γλώσσας εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. ( 1 ) Βλ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)

4 C 376 A/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης IV. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής με τη χρήση υπολογιστή θα οργανωθούν από την EPSO μόνον αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβεί ένα ορισμένο όριο, το οποίο θα καθορίζεται από τον διευθυντή της EPSO, ως αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ), μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. Το εν λόγω όριο δύναται να διαφέρει από τον έναν τομέα στον άλλο και θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO. Αν δεν διεξαχθούν αυτές οι προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής, οι δοκιμασίες λογικού συλλογισμού θα διεξαχθούν στο στάδιο του κέντρου αξιολόγησης (βλ. ενότητα VI σημείο 2). Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών που ορίζονται στον κατωτέρω πίνακα και εγκρίνει το περιεχόμενό τους βάσει των προτάσεων της EPSO. 1. Πρόσκληση συμμετοχής στις δοκιμασίες 2. Φύση των δοκιμασιών και βαθμολόγηση Θα κληθείτε να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες αν έχετε επικυρώσει εγκαίρως την υποψηφιότητά σας (βλ. ενότητα I σημείο 3). Προσοχή: 1. Επικυρώνοντας την υποψηφιότητά σας, δηλώνετε ότι πληροίτε τους γενικούς και ειδικούς όρους της ενότητας III. 2. Για να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες, πρέπει να προβείτε σε κράτηση ημερομηνίας. Η κράτηση αυτή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που θα σας κοινοποιηθεί μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO. Σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των ικανοτήτων λογικού συλλογισμού των υποψηφίων: Δοκιμασία α) Κατανόηση κειμένου Βαθμολόγηση: 0 έως 20 μονάδες Βάση: 10 Δοκιμασία β) Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς Βαθμολόγηση: 0 έως 10 μονάδες Δοκιμασία γ) Κατανόηση αφηρημένων εννοιών Βαθμολόγηση: 0 έως 10 μονάδες Η βάση για το σύνολο των δοκιμασιών β) και γ) είναι το Γλώσσα των δοκιμασιών Γλώσσα 1 V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τους γενικούς και ειδικούς όρους, καθώς και η επιλογή βάσει τίτλων, πραγματοποιούνται σε πρώτο στάδιο με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς σας. α) Για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορείτε να περιληφθείτε στον κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν όλους τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα εξεταστούν οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους (βλ. ενότητα III). β) Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, η εξεταστική επιτροπή προβαίνει σε επιλογή βάσει τίτλων για να εντοπιστούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα πλέον κατάλληλα προσόντα (ιδίως διπλώματα και επαγγελματική πείρα) σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων και με τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τις δηλώσεις σας στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου» (évaluateur de talent, talent screener, Talent Filter) και διεξάγεται σε δύο στάδια: κάθε κριτήριο επιλογής (βλ. σημείο 4 των παραρτημάτων) σταθμίζεται με συντελεστή 1 έως 3, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που έχει κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής, η εξεταστική επιτροπή εξετάζει στη συνέχεια τις απαντήσεις των υποψηφίων και βαθμολογεί κάθε απάντηση με 0 έως 4, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου. Οι βαθμοί, πολλαπλασιαζόμενοι επί τον συντελεστή στάθμισης κάθε ερώτησης, αθροίζονται ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία. Αν έχουν προηγηθεί προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής στον διαγωνισμό (βλ. ενότητα IV), ο έλεγχος του αν πληρούνται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι διενεργείται κατά φθίνουσα σειρά των μονάδων που έχουν λάβει οι υποψήφιοι, ανά τομέα και μέχρις ότου ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι έλαβαν τη βάση και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής και

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/5 πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό φθάσει το όριο που έχει καθορίσει η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ( 2 ). Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμήσουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι, θα ληφθούν όλοι υπόψη στη φάση της επιλογής βάσει τίτλων [βλ. σημεία α) και β) ανωτέρω]. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφιότητας που βρίσκονται κάτω από το όριο αυτό δεν θα ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους με βάση τη συνολική βαθμολογία τους. Για κάθε τομέα, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης ( 3 ) αντιστοιχεί στο τριπλάσιο κατ ανώτατο όριο του επιδιωκόμενου αριθμού των επιτυχόντων ( 4 ) (βλ. ενότητα I). Ο αριθμός αυτός θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/). VI. ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Πρόσκληση συμμετοχής στις δοκιμασίες Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής της ενότητας ΙΙΙ με βάση τις δηλώσεις τους κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, ΚΑΙ κατά την επιλογή βάσει τίτλων έλαβαν μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες, θα κληθείτε στο κέντρο αξιολόγησης, κατά κανόνα στις Βρυξέλλες, για τις δοκιμασίες που θα διαρκέσουν μία ή δύο ημέρες ( 5 ). Αν κληθείτε στο κέντρο αξιολόγησης, θα πρέπει κατά την προσέλευσή σας να προσκομίσετε τον πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς σας (ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη, καθώς και δικαιολογητικά) ( 6 ). Διαδικασία: βλ. σημείο των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς. 2. Κέντρο αξιολόγησης Θα υποβληθείτε σε τρεις τύπους δοκιμασιών αξιολόγησης, το περιεχόμενο των οποίων επικυρώνεται από την εξεταστική επιτροπή. Οι ικανότητές σας λογικού συλλογισμού (εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί ήδη με προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής) θα αξιολογηθούν μέσω των ακόλουθων δοκιμασιών: α) δοκιμασία κατανόησης κειμένου β) δοκιμασία ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς γ) δοκιμασία κατανόησης αφηρημένων εννοιών. Οι ειδικές σας δεξιότητες θα αξιολογηθούν μέσω των ακόλουθων δοκιμασιών: δ) δομημένη συνέντευξη με βάση τις δεξιότητές σας στον τομέα και τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου» της αίτησης υποψηφιότητάς σας. Οι γενικές σας δεξιότητες ( 7 ) θα αξιολογηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων: ε) περιπτωσιολογική μελέτη στ) ομαδική εξέταση ζ) δομημένη συνέντευξη. ( 2 ) Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο όριο που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο της ενότητας IV. ( 3 ) Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση, θα κληθούν στο κέντρο αξιολόγησης όλοι οι εν λόγω υποψήφιοι. ( 4 ) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν κληθεί στο κέντρο αξιολόγησης θα λάβουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, καθώς και τον συντελεστή στάθμισης κάθε ερώτησης από την εξεταστική επιτροπή. ( 5 ) Για οργανωτικούς λόγους, οι δοκιμασίες λογικού συλλογισμού μπορεί να διοργανωθούν σε κέντρα δοκιμασιών στα κράτη μέλη, χωριστά από τις άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης. ( 6 ) Η ημερομηνία που θα κληθείτε στο κέντρο αξιολόγησης θα σας ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO. ( 7 ) Ο ορισμός των δεξιοτήτων αυτών παρατίθεται στο σημείο 1.2 των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

6 C 376 A/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθεμία από αυτές τις γενικές δεξιότητες θα εξεταστεί με τον ακόλουθο τρόπο: Περιπτωσιολογική μελέτη Ομαδική εξέταση Δομημένη συνέντευξη Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων x x Επικοινωνία x x Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία x x Εκμάθηση και εξέλιξη x x Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση x x Προσαρμοστικότητα x x Ομαδική εργασία x x Ηγετικές ικανότητες x x 3. Γλώσσες του κέντρου αξιολόγησης Γλώσσα 1 για τις δοκιμασίες α), β) και γ). Γλώσσα 2 για τα μέρη δ), ε), στ) και ζ). 4. Βαθμολογία και στάθμιση Ικανότητες λογικού συλλογισμού α) κατανόηση κειμένου: 0 έως 20 μονάδες βάση: 10 β) ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς: 0 έως 10 μονάδες γ) αφηρημένες έννοιες: 0 έως 10 μονάδες βάση για το σύνολο των δοκιμασιών β) και γ): 10 Οι δοκιμασίες α), β) και γ) είναι προκριματικές, αλλά οι βαθμοί που λαμβάνονται σε αυτές δεν προστίθενται στους βαθμούς των άλλων δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης. Ειδικές δεξιότητες [δοκιμασία δ)] Δοκιμασία δ): 0 έως 100 μονάδες Βάση: 50 Στάθμιση: 55 % του συνολικού βαθμού Γενικές δεξιότητες [δοκιμασίες ε), στ) και ζ)] 0 έως 80 μονάδες για το σύνολο των γενικών δεξιοτήτων (10 μονάδες για κάθε δεξιότητα) Βάση: 3 μονάδες για κάθε δεξιότητα και 40 μονάδες επί των 80 για το σύνολο των 8 γενικών δεξιοτήτων Στάθμιση: 45 % του συνολικού βαθμού

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/7 VII. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης, και με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι δηλώσεις των υποψηφίων στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους θα ελεγχθούν βάσει των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους υποψηφίους. Αυτό θα γίνει από την EPSO όσον αφορά τους γενικούς όρους και από την εξεταστική επιτροπή όσον αφορά τους ειδικούς όρους. Η επαλήθευση πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά για τους υποψηφίους που έλαβαν την απαιτούμενη βάση και συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία για το σύνολο των δοκιμασιών δ), ε), στ) και ζ). Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει επίσης να έχουν λάβει τη βάση στις δοκιμασίες λογικού α), β) και γ). Αυτός ο έλεγχος διεξάγεται μέχρι να καλυφθεί το όριο του αριθμού των επιλέξιμων υποψηφίων που μπορούν να εγγραφούν στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων. Δεν θα εξεταστούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων οι οποίοι κατατάσσονται κάτω από το εν λόγω όριο. Για την αξιολόγηση των τίτλων σπουδών, τα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη μόνο για να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις που έχουν ήδη δοθεί στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου». Αν από αυτή την επαλήθευση προκύψει ότι οι εν λόγω δηλώσεις δεν επιβεβαιώνονται από τα σχετικά δικαιολογητικά, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό. VIII. ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 1. Εγγραφή υποψηφίων στους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων Η εξεταστική επιτροπή θα εγγράψει το όνομά σας στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων: αν είστε μεταξύ των υποψηφίων που έλαβαν τη βάση για το σύνολο των δοκιμασιών α) έως ζ) και έναν από τους υψηλότερους βαθμούς για το σύνολο των δοκιμασιών αξιολόγησης δ), ε), στ) και ζ) (βλ. αριθμό επιτυχόντων, ενότητα Ι σημείο 1) ( 8 ) και αν, βάσει των δικαιολογητικών, πληροίτε όλους τους όρους συμμετοχής (βλ. ενότητα III). 2. Κατάταξη Οι πίνακες καταρτίζονται ανά τομέα και με αλφαβητική σειρά. ( 8 ) Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμήσουν πολλοί υποψήφιοι, θα εγγραφούν όλοι στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.

8 C 376 A/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΜΕΑΣ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (AD 7) 1. Καθήκοντα Ο γενικός αυτός διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί νομικούς με γνώσεις και πείρα στον τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (αντιμετώπιση των συμπράξεων, συγχωνεύσεις και/ή κρατικές ενισχύσεις) και πρακτική πείρα στην εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών του ανταγωνισμού σε δικηγορικό γραφείο, σε δικαστήριο, ως εσωτερικοί νομικοί εντός εταιρείας, σε γραφείο νομικών συμβούλων, σε επιχειρηματικό οργανισμό ή σε εθνική ή διεθνή αρχή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης περιπτώσεων ανταγωνισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις οικονομικές πτυχές να προβαίνουν σε νομικές εκτιμήσεις βάσει των κανόνων και διαδικασιών του ανταγωνισμού και να υποβάλλουν νομικά σχέδια. Κύρια καθήκοντα: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικών με την πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συμπράξεων, τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και εκτέλεση διοικητικών, συμβουλευτικών και εποπτικών καθηκόντων σχετικών με τις δραστηριότητες της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του ανταγωνισμού. Τα καθήκοντα των αρμόδιων για τον χειρισμό υποθέσεων θα ποικίλλουν ανάλογα με το αν θα εργάζονται στον τομέα των συμπράξεων, των συγχωνεύσεων ή των κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, τα καθήκοντα μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα εξής: αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ορίζονται οι σχετικές αγορές σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, αξιολόγηση του κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή συμφωνία μεταξύ εταιρειών θα μπορούσε να συνιστά παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ, αξιολόγηση του κατά πόσον μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα οδηγήσει σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου («κανονισμός συγκεντρώσεων») και κατά πόσον οι δεσμεύσεις που πρότειναν τα μέρη αίρουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, αξιολόγηση διαδικαστικών θεμάτων κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης, όπως το αν μια πράξη συνιστά συγκέντρωση με ενωσιακή διάσταση που εμπίπτει στον κανονισμό περί συγκεντρώσεων ή η χορήγηση πρόσβασης στον φάκελο, αξιολόγηση του κατά πόσον ένα συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ανάλυση της αξιολόγησης του συμβιβάσιμου ενός μέτρου κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες, διεξαγωγή ερευνών της αγοράς, προετοιμασία και σύνταξη εσωτερικών σημειωμάτων, αποφάσεων της Επιτροπής και άλλων διαδικαστικών εγγράφων (όπως οι κοινοποιήσεις αιτιάσεων), προετοιμασία και σύνταξη νομοθεσίας, ανακοινώσεων της Επιτροπής, καθώς και άλλων εγγράφων πολιτικής στον τομέα της αντιμονοπωλιακής πολιτικής, των συγχωνεύσεων και των κρατικών ενισχύσεων. 2. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο νομικής, Ή Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες από δίπλωμα/ πτυχίο νομικής, συνοδευόμενο από επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στο σημείο 1. Προσοχή: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να συνυπολογισθεί στον αριθμό των ετών της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται κατωτέρω.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/9 3. Επαγγελματική πείρα Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών του ανταγωνισμού. Οι τομείς της πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνουν την ανάλυση αγορών και σχετικών ζητημάτων ανταγωνισμού με βάση την επαρκή κατανόηση οικονομικών πτυχών τη νομική εκτίμηση βάσει των κανόνων και διαδικασιών του ανταγωνισμού και την εκπόνηση νομικών εγγράφων. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 4. Κριτήρια επιλογής Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του ανταγωνισμού ή της νομοθεσίας των κρατών μελών περί ανταγωνισμού ή της νομοθεσίας τρίτων χωρών περί ανταγωνισμού (π.χ. ΕΖΕΣ, ΗΠΑ) (αντιμονοπωλιακή πολιτική: περιοριστικές συμφωνίες/συμπράξεις, δεσπόζουσα θέση, καρτέλ, συγχωνεύσεις ή κρατικές ενισχύσεις) σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: δικηγορικό γραφείο, ως εσωτερικός νομικός εντός εταιρείας, γραφείο νομικών συμβούλων, επιχειρηματικό οργανισμό. 2. Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του ανταγωνισμού ή της νομοθεσίας των κρατών μελών περί ανταγωνισμού ή της νομοθεσίας τρίτων χωρών περί ανταγωνισμού (π.χ. ΕΖΕΣ, ΗΠΑ) (αντιμονοπωλιακή πολιτική: περιοριστικές συμφωνίες/συμπράξεις, δεσπόζουσα θέση, καρτέλ, συγχωνεύσεις και κρατικές ενισχύσεις) σε δικαστήριο ή σε εθνική ή διεθνή δημόσια αρχή. 3. Επαγγελματική πείρα στο ενωσιακό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο ή το δίκαιο των συναλλαγών σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: δικηγορικό γραφείο, ως εσωτερικός νομικός εντός εταιρείας, γραφείο νομικών συμβούλων, επιχειρηματικό οργανισμό. 4. Επαγγελματική πείρα στο ενωσιακό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο ή το δίκαιο των συναλλαγών σε δικαστήριο ή σε εθνική ή διεθνή δημόσια αρχή. 5. Πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου περί ανταγωνισμού, επιπλέον εκείνων που απαιτούνται για την πρόσβαση στον διαγωνισμό. 6. Επαγγελματική πείρα στις νομοθετικές διαδικασίες στον τομέα του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου περί ανταγωνισμού. 7. Πείρα σε ακαδημαϊκή έρευνα ή διδασκαλία στο ενωσιακό δίκαιο ή στο δίκαιο περί ανταγωνισμού. 8. Άρθρα σε εξειδικευμένα περιοδικά ή συμμετοχή, είτε ως ομιλητής είτε ως εισηγητής, σε συνέδρια ή σεμινάρια στον τομέα του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου περί ανταγωνισμού.

10 C 376 A/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΟΜΕΑΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (AD 7) Ο γενικός αυτός διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον τομέα των χρηματοπιστωτικών πράξεων εταιρειών για την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής ανταγωνισμού. 1. Καθήκοντα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί οικονομολόγους με εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική πείρα στην εταιρική χρηματοδότηση και τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική πείρα ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν οικονομική ανάλυση σε υποθέσεις που αφορούν την πολιτική περί ανταγωνισμού. Κύρια καθήκοντα: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικών με την ενωσιακή πολιτική για την αντιμετώπιση των συμπράξεων, τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και εκτέλεση διοικητικών, συμβουλευτικών και εποπτικών καθηκόντων σχετικών με τις δραστηριότητες της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα του ανταγωνισμού. Τα καθήκοντα των αρμόδιων για τον χειρισμό υποθέσεων με ειδικές γνώσεις σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών και τη χρηματοοικονομική ανάλυση θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα εξής: Λεπτομερή αξιολόγηση των όρων και των συνθηκών της χορήγησης δανείων, εγγυήσεων ή εισφορών κεφαλαίου από μια κρατική οντότητα σε μια επιχείρηση, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η εν λόγω στήριξη χορηγήθηκε με όρους της αγοράς ή συνιστά κρατική ενίσχυση. Αυτό συνήθως απαιτεί την ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας και της κερδοφορίας της δικαιούχου επιχείρησης. Λεπτομερή ανάλυση του κοινοποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης μιας προβληματικής επιχείρησης που έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την εκτίμηση του κατά πόσον το σχέδιο αντιμετωπίζει τις πηγές των δυσχερειών, αν πρόκειται να διασφαλίσει την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης χωρίς η επιχείρηση να χρειάζεται περαιτέρω κρατική ενίσχυση, και αν η επιχείρηση έλαβε επαρκή μέτρα για την κάλυψη του κόστους αναδιάρθρωσης με ίδια μέσα (πώληση στοιχείων του ενεργητικού, άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων και αύξηση της χρηματοδότησης από την αγορά). Λεπτομερή αξιολόγηση της αναμενόμενης αποδοτικότητας ενός σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης ή επενδυτικού σχεδίου. Επαλήθευση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών και του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται. Αξιολόγηση κατά πόσον το σχέδιο δεν είναι αρκετά αποδοτικό ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς κρατική ενίσχυση. Λεπτομερή εκτίμηση του κόστους και της αποδοτικότητας σε σχέση με την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος από μια επιχείρηση. Λεπτομερή αξιολόγηση καθεστώτων και ad hoc οικονομικών μηχανισμών που προβλέπονται από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της δανειοδότησης προς τις ΜΜΕ. 2. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από πτυχίο στα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική ή τη διοίκηση επιχειρήσεων, Ή Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) στα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική ή τη διοίκηση επιχειρήσεων και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στο σημείο 1. Προσοχή: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να συνυπολογισθεί στον αριθμό των ετών της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται κατωτέρω. 3. Επαγγελματική πείρα Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών σε σχέση με την οικονομική ανάλυση εταιρειών. Οι τομείς της πραγματογνωμοσύνης πρέπει να περιλαμβάνουν την οικονομική ανάλυση των εταιρειών και των χρηματοδοτικών τους μέσων. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/11 4. Κριτήρια επιλογής Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εμπεριστατωμένης διεθνώς αναγνωρισμένης κατάρτισης, επιπλέον εκείνου που απαιτείται για την πρόσβαση στον διαγωνισμό, στα χρηματοοικονομικά (το ολοκληρωμένο Chartered Financial Analyst Programme ή ισοδύναμο) ή διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά ή τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. 2. Επαγγελματική πείρα στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων, δηλαδή την ικανότητα της εταιρείας να εξοφλήσει τα δάνεια και τις λοιπές υποχρεώσεις της. 3. Επαγγελματική πείρα στην τιμολόγηση, τις συναλλαγές ή τις επενδύσεις σε εταιρικά δάνεια ή εταιρικά ομόλογα. 4. Επαγγελματική πείρα στην εκτίμηση της μελλοντικής αναμενόμενης κερδοφορίας εταιρειών ή επενδυτικών σχεδίων με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο. 5. Επαγγελματική πείρα στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την αποτίμηση εταιρειών ή σχεδίων επενδύσεων, όπως μελλοντικές ταμειακές ροές, μοντέλα προεξόφλησης ή χρηματοοικονομικοί δείκτες. 6. Επαγγελματική πείρα στην τιμολόγηση, τις συναλλαγές ή τις επενδύσεις σε παράγωγα μέσα. 7. Επαγγελματική πείρα στην αναδιάρθρωση μίας ή περισσότερων προβληματικών επιχειρήσεων. 8. Επαγγελματική πείρα στην άντληση κεφαλαίων ή χρηματοδότησης/χρέους για μία μεγάλη εταιρεία (πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ΜΜΕ, δηλαδή εταιρεία με περισσότερους από 250 εργαζομένους όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/EΚ της Επιτροπής:

12 C 376 A/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΟΜΕΑΣ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (AD7) 1. Καθήκοντα Ο γενικός αυτός διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία, καθώς και στην ανάλυση και σχεδιασμό πολιτικών. Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν τα εξής: Εποπτεία και ανάλυση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τμημάτων αγορών των κρατών μελών, της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του καθορισμού της ύπαρξης πιθανών αδυναμιών της αγοράς και δόλιας τιμολόγησης. Ανάλυση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας, των επιδόσεων και της διατηρησιμότητας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και αγορών στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ακολουθούν πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Ανάλυση (θεωρητική, εμπειρική ή βάσει μοντέλων) για τη στήριξη της χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών που σχετίζονται με τη ρύθμιση των χρηματαγορών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη χρηματοδοτική υποδομή. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, εργαλείων και διαδικασιών επεξεργασίας και ερμηνείας δημοσιονομικών, νομισματικών και οικονομικών δεδομένων στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση προηγμένων ποσοτικών τεχνικών για λόγους εκτίμησης και αξιολόγησης. Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων ή μέσων ειδικού σκοπού (όπως τα καθεστώτα εγγυήσεων χρεογράφων ή τα μέσα επιμερισμού κινδύνου) για τη στήριξη της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ. Άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις δημόσιες αρχές και άλλους ενδιαφερομένους για την υλοποίηση της οικονομικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης βάσει προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Στο πλαίσιο των καθηκόντων που περιγράφονται παραπάνω, εκπόνηση αναλυτικών, πολιτικών και νομικών εγγράφων τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για εξωτερική χρήση. 2. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες ή τα χρηματοοικονομικά. Ή Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς φοίτησης πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες ή τα χρηματοοικονομικά, και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στο σημείο 1. Προσοχή: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να συνυπολογισθεί στον αριθμό των ετών της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται κατωτέρω. 3. Επαγγελματική πείρα Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στην ανάλυση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 4. Κριτήρια επιλογής Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Τίτλος (εκτός διδακτορικού) ή πιστοποιητικό επιπλέον εκείνων που απαιτούνται για την πρόσβαση στον διαγωνισμό (όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 2) σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: χρηματοοικονομικά οικονομικά (financial economics), οικονομία, χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών (corporate finance), ποσοτική ανάλυση, στατιστική, εφαρμοσμένη οικονομία ή χρηματοοικονομικά μαθηματικά (mathematical finance).

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/13 2. Διδακτορικό σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: χρηματοοικονομικά οικονομικά (financial economics), οικονομία, χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών (corporate finance), ποσοτική ανάλυση, στατιστική, εφαρμοσμένη οικονομία ή χρηματοοικονομικά μαθηματικά (mathematical finance). 3. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών στον τραπεζικό τομέα ή σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 4. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε δημόσια διοίκηση ή διεθνή οργανισμό, υπεύθυνο για τη μικροπροληπτική ή τη μακροπροληπτική εποπτεία. 5. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε δημόσια διοίκηση ή διεθνή οργανισμό, στον σχεδιασμό, τη διαχείριση ή την εφαρμογή πολιτικών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 6. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα που ειδικεύονται στον χρηματοοικονομικό τομέα ή στα οικονομικά. 7. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών στην ανάλυση της βιωσιμότητας ή των επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 8. Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα οικονομικά περιοδικά, ιδίως στους τομείς των ποσοτικών χρηματοοικονομικών οικονομικών (quantitative financial economics), της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή των χρηματοπιστωτικών πράξεων εταιρειών (corporate finance). 9. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη τεχνικών ή μη τεχνικών εκθέσεων σχετικά με τις εξελίξεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή τις τάσεις του τραπεζικού τομέα. 10. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών στην εφαρμοσμένη οικονομετρία, όπως ανάλυση χρονολογικών σειρών ή ανάλυση παλινδρόμησης. 11. Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη ή τη χρήση μακροοικονομικών μοντέλων (π.χ. μοντέλα δυναμικής στοχαστικής γενικής ισορροπίας DSGE). 12. Επαγγελματική πείρα στον σχεδιασμό ή την εφαρμογή προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

14 C 376 A/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΟΜΕΑΣ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (AD 7) Ο γενικός αυτός διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον τομέα των οικονομικών της βιομηχανίας για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ. 1. Καθήκοντα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί οικονομολόγους με εμπειρογνωμοσύνη στα οικονομικά της βιομηχανίας (με εμπειρικό ή θεωρητικό υπόβαθρο) και πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη οικονομικής ανάλυσης στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά των συμπράξεων ή των συγχωνεύσεων ή των διαδικασιών στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής της οικονομικής ανάλυσης σε υποθέσεις πολιτικής ανταγωνισμού. Κύρια καθήκοντα: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικών με την πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συμπράξεων, τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και εκτέλεση διοικητικών, συμβουλευτικών και εποπτικών καθηκόντων σχετικών με τις δραστηριότητες της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του ανταγωνισμού. Τα καθήκοντα των αρμόδιων για τον χειρισμό υποθέσεων θα ποικίλλουν ανάλογα με το αν θα εργάζονται στον τομέα των συμπράξεων, των συγχωνεύσεων ή των κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, τα καθήκοντα μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα εξής: αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ορίζονται οι σχετικές αγορές σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, αξιολόγηση του κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή συμφωνία μεταξύ εταιρειών θα μπορούσε να συνιστά παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ, αξιολόγηση του κατά πόσον μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα οδηγήσει σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου («κανονισμός συγκεντρώσεων») και κατά πόσον οι δεσμεύσεις που πρότειναν τα μέρη αίρουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, αξιολόγηση του κατά πόσον ένα συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ανάλυση της αξιολόγησης του συμβιβάσιμου ενός μέτρου κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες, συντονισμός, αξιολόγηση και διεξαγωγή οικονομικής αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών και των δραστηριοτήτων επιβολής, διεξαγωγή ερευνών της αγοράς, προετοιμασία και σύνταξη εσωτερικών σημειωμάτων, αποφάσεων της Επιτροπής και άλλων διαδικαστικών εγγράφων (όπως οι κοινοποιήσεις αιτιάσεων), προετοιμασία και σύνταξη ανακοινώσεων της Επιτροπής καθώς και άλλων εγγράφων πολιτικής στον τομέα της αντιμονοπωλιακής πολιτικής, των συγχωνεύσεων και των κρατικών ενισχύσεων. 2. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Ή Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς φοίτησης πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες, και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στο σημείο 1. Προσοχή: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στον αριθμό των ετών της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται κατωτέρω.

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/15 3. Επαγγελματική πείρα Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών σχετική με την οικονομική ανάλυση που αφορά την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών του ανταγωνισμού. Οι τομείς της πραγματογνωμοσύνης πρέπει να περιλαμβάνουν την ανάλυση αγορών/επιχειρήσεων και σχετικών ζητημάτων ανταγωνισμού με βάση την επαρκή κατανόηση οικονομικών πτυχών και την αξιολόγηση βάσει των κανόνων και διαδικασιών του ανταγωνισμού. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 4. Κριτήρια επιλογής Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Επαγγελματική πείρα σε γραφείο οικονομικών συμβούλων, ερευνητικό ίδρυμα ή δημόσια υπηρεσία στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, της αξιολόγησης ή των κανονιστικών ρυθμίσεων. 2. Επαγγελματική πείρα σε αρχή ανταγωνισμού ή ρυθμιστική αρχή. 3. Επαγγελματική πείρα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 4. Επαγγελματική πείρα στο τμήμα συγχωνεύσεων και αποκτήσεων ή στο τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού σε πολυεθνική εταιρεία. 5. Επαγγελματική πείρα στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης, της οικονομετρίας ή της στατιστικής σχετικά με την οικονομική εκ των υστέρων αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και των δραστηριοτήτων επιβολής. 6. Πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στα οικονομικά της βιομηχανίας, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, τα δημόσια οικονομικά, τα εφαρμοσμένα οικονομικά, την οικονομετρία ή τη στατιστική. 7. Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή οικονομετρικών τεχνικών (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων όπως το Stata ή το SPSS) ή επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή οικονομικής μοντελοποίησης (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων όπως το Mathematica ή το Matlab). 8. Πείρα στην ακαδημαϊκή έρευνα ή διδασκαλία στον τομέα της οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανάλυσης, της οικονομετρίας ή της στατιστικής σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού ή την κανονιστική ρύθμιση. 9. Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα ακαδημαϊκά περιοδικά στον τομέα της οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανάλυσης, της οικονομετρίας ή της στατιστικής σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού ή την κανονιστική ρύθμιση. 10. Άλλες δημοσιεύσεις ή έγγραφα εργασίας στον τομέα της οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής ανάλυσης σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού ή την κανονιστική ρύθμιση. 11. Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια στον τομέα της οικονομικής ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού ή την κανονιστική ρύθμιση, είτε ως ομιλητής είτε ως συνυπεύθυνος συντάκτης.

16 C 376 A/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΟΜΕΑΣ 5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (AD 7) 1. Καθήκοντα Ο γενικός αυτός διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον τομέα της μακροοικονομίας, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, την ανάλυση και τον σχεδιασμό πολιτικής. Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν τα εξής: εποπτεία των μακροοικονομικών εξελίξεων και πολιτικών στα κράτη μέλη, τη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής, εμπειρική ανάλυση ή μοντέλα προσομοίωσης για την υποστήριξη της διαμόρφωσης και αξιολόγησης οικονομικών πολιτικών, περιλαμβανομένων τομέων όπως τα δημόσια οικονομικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αγορές, σχεδιασμός αναλυτικών πλαισίων και εργαλείων για την ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων και των επιδόσεων πολιτικής, προετοιμασία των οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχέσεις με διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές και άλλους ενδιαφερομένους στην εφαρμογή της οικονομικής εποπτείας και των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, στο πλαίσιο των καθηκόντων που περιγράφονται ανωτέρω, σύνταξη αναλυτικών, πολιτικών και νομικών κειμένων τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για δημοσίευση. 2. Τίτλοι σπουδών και διπλώματα Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Ή Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς φοίτησης πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες, και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στο σημείο 1. Προσοχή: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στον αριθμό των ετών της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται κατωτέρω. 3. Επαγγελματική πείρα Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στον τομέα της μακροοικονομίας. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 4. Κριτήρια επιλογής Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Τίτλος (εκτός διδακτορικού) ή πιστοποιητικό επιπλέον εκείνων που απαιτούνται για την πρόσβαση στον διαγωνισμό (όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 2) σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικονομία, ποσοτική ανάλυση, στατιστική, χρηματοοικονομικά ή εφαρμοσμένη μακροοικονομία. 2. Διδακτορικό σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικονομία, ποσοτική ανάλυση, στατιστική, χρηματοοικονομικά ή εφαρμοσμένη μακροοικονομία.

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 376 A/17 3. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε διεθνείς οικονομικούς και/ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 4. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε εθνικές δημόσιες διοικήσεις με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό ή την εφαρμογή οικονομικών, δημοσιονομικών ή νομισματικών πολιτικών. 5. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε πανεπιστημιακούς, πολιτικούς ή ερευνητικούς οργανισμούς (εξειδικευμένους στον τομέα της οικονομίας ή της οικονομικής πολιτικής). 6. Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα οικονομικά περιοδικά στους τομείς της ποσοτικής ανάλυσης ή της μοντελοποίησης. 7. Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα οικονομικά περιοδικά στον τομέα της μακροοικονομίας. 8. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη τεχνικών ή μη τεχνικών εκθέσεων για τις μακροοικονομικές τάσεις, την εποπτεία ή τις προβλέψεις. 9. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη τεχνικών ή μη τεχνικών εκθέσεων σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 10. Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη τεχνικών ή μη τεχνικών εκθέσεων σχετικά με τα δημόσια οικονομικά ή την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. 11. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών στην εφαρμοσμένη οικονομετρία, όπως ανάλυση χρονολογικών σειρών ή ανάλυση παλινδρόμησης. 12. Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη ή τη χρήση μακροοικονομικών μοντέλων (π.χ. μοντέλα δυναμικής στοχαστικής γενικής ισορροπίας DSGE). 13. Επαγγελματική πείρα στον σχεδιασμό ή την εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 3 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 8 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 8.1.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης C 3 A/1 V (Γνωστοποισεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST-SC/03/15 Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV EPSO/CAST/S/6/2013 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ares(2014)2316563 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας 6 Μαρτίου 2015 6 Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός... 3 2. Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα