ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ. Κ. : , Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη Τηλέφωνο : Fax : Θεσσαλονίκη, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: (14637) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φιλικών συστημάτων αγκυροβολίας με ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πλωτήρα (σημαδούρα)» (ΔΡΑΣΗ Γ.1) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACCOLAGOONS (LIFE09 NAT/GR/000343), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ). 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.». 3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.vιιi Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση. 5. Το θεσμικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε.. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.150Α / ). 7.Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β / ) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 8. Την με αριθμό LIFE09 NAT/GR/ (grant agreement) απόφαση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ) για το έργο «ACCOLAGOONS». 9. Την με Αρ. Πρωτ (3992)/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : ΒΕΑΤ7ΛΛ- Ε0Ν και Ε.Α.Δ του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. φορέας 724 Κ.Α.Ε 9899 (καταχωρήθηκε με α/α 346 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης). 1

2 10. Το αριθμ. οικ /3428/ αρχικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. σχετικά με την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φιλικών συστημάτων αγκυροβολίας με ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πλωτήρα (σημαδούρα)» (ΔΡΑΣΗ Γ.1) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACCOLAGOONS (LIFE09 NAT/GR/000343). 11. Την αριθμ (10041)/ αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος με ΑΔΑ : Β4ΓΜ7ΛΛ-Φ5Ν του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού για την προμήθεια συστημάτων αγκυροβολίας. 11. Το αριθμ. οικ (11925)/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών στην ανοιχτή πρόσκληση της Π.Κ.Μ. για την προμήθεια συστημάτων αγκυροβολίας. 12. Το αριθμ /4155/ επαναληπτικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. σχετικά με την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φιλικών συστημάτων αγκυροβολίας με ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πλωτήρα (σημαδούρα)» (ΔΡΑΣΗ Γ.1) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACCOLAGOONS (LIFE09 NAT/GR/000343). 13. Την αριθμ (12717)/ επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος με ΑΔΑ : Β43Ω7ΛΛ- 5ΒΣ του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού για την προμήθεια συστημάτων αγκυροβολίας. 14. Το αριθμ. οικ (13689)/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού σχετικά με την έλλειψη ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών στην ανοιχτή πρόσκληση της Π.Κ.Μ. για την προμήθεια συστημάτων αγκυροβολίας. 15. Το αριθμ /4677/ επαναληπτικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. σχετικά με την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φιλικών συστημάτων αγκυροβολίας με ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πλωτήρα (σημαδούρα)» (ΔΡΑΣΗ Γ.1) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACCOLAGOONS (LIFE09 NAT/GR/000343). 16. Την αρ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φιλικών συστημάτων αγκυροβολίας με ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ πλωτήρα (σημαδούρα)» (ΔΡΑΣΗ Γ.1) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACCOLAGOONS (LIFE09 NAT/GR/000343) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία και προϋποθέσεις: 2

3 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των φιλικών αυτών συστημάτων αγκυροβολίας με χρήση επιφανειακών πλωτήρων (σημαδούρες), που αποτελεί την δράση Γ1 στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο ACCOLAGOONS (LIFE09 NAT/GR/000343). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 25% από ιδίους πόρους και έχει στόχο να δημιουργήσει φιλικά προς τους λειμώνες του Posidonia oceanica αγκυροβόλια, με βάση την πρόταση μελέτης που έχει γίνει για την περιοχή του έργου. Συνοπτικά, προτείνονται οκτώ σταθμοί φιλικής αγκυροβολίας: 2 στο Αγγελοχώρι, 2 στο Βόρειο τμήμα της Επανομής, 4 στο Νότιο τμήμα της Επανομής. Τα προτεινόμενα αγκυροβόλια αποτελούνται από μια διάταξη με τα ακόλουθα μέρη : o την (κοχλιοειδή ή ελικοειδή) άγκυρα o o τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον επιφανειακό πλωτήρα Ανάλογα με το είδος του υποστρώματος της θέσης τοποθέτησής τους, προτείνεται : κοχλιοειδής άγκυρα για τις θέσεις των σχετικά μεγάλων «ανοιγμάτων» με αμμώδες υπόστρωμα, ή ελικοειδής άγκυρα για τις θέσεις των μικρότερων «ανοιγμάτων» με καλά ανεπτυγμένο τον τάπητα του λειμώνα. Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στο συνημμένο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου, όπου αποτυπώνεται και σχηματικά και φωτογραφικά η διάταξη των προς προμήθεια υλικών όσο και η πρόταση για την τοποθέτηση εγκατάσταση τους καθώς και τα οικολογικά οφέλη της προμήθειας. Παραδοτέο της σύμβασης Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ σταθμών φιλικής αγκυροβολίας. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης Ο χρόνος παράδοσης του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. Προϋπολογισμός έργου Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Για την πληρωμή του ποσού αυτού έχει δεσμευτεί αντίστοιχο ποσό (Αρ. Πρωτοκόλλου ανάληψης (3992)/ , ΑΔΑ : ΒΕΑΤ7ΛΛ-Ε0Ν) του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. φορέας 724 Κ.Α.Ε Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφάπαξ μετά την παράδοση και εγκατάσταση από τον ανάδοχο των 8 σταθμών φιλικής αγκυροβολίας και την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής Υποβολής Προσφοράς Οι ενδιαφερόμενοι για το έργο πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση συναφών υλικών (Προμήθειες ναυτιλιακών ειδών ή σιδηροκατασκευαστικές επιχειρήσεις ή μηχανουργεία) 3

4 για την απόδειξη της οποίας οφείλουν να υποβάλλουν το επαγγελματικό τους προφίλ, καθώς και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7ΛΛ-ΟΣΦ Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να είναι για το σύνολο της προμήθειας σε ευρώ. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος στο site της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Β. Τσανίδη (υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ.) στο τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (επιλέγοντας την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κάτω από την ενότητα «Προκηρύξεις») μέχρι και 15 (δεκαπέντε) ημέρες από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή έως τις 15/05/2013 και ώρα 14:30 μ.μ.. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ , Θεσ/νίκη, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δύο (2) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 4

5 ΤΕΎΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ 1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόταση χωροθέτησης για την εγκατάσταση φιλικών συστημάτων αγκυροβολίας Οι σταθμοί μελέτης, όπως περιγράφεται και παραπάνω στο κείμενο, είναι οι ακόλουθοι τρεις: Ι. Ο σταθμός του Αγγελοχωρίου. Ο σταθμός αυτός είναι πιο κοντά και από τους τρεις στο εσωτερικό του Θερμαϊκού κόλπου. Στη συγκεκριμένη περιοχή ο λειμώνας είναι από τους πιο επιβαρημένους. Στο σταθμό αυτό δεν παρατηρείται ιδιαίτερη δραστηριότητα από σκάφη αναψυχής και λουόμενους. Αντίθετα, υπάρχει μια μικρή μαρίνα, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των παράκτιων αλιέων, των οστρακοαλιέων, και ένα μικρό αριθμό ερασιτεχνικών σκαφών. Ο σχετικά αραιός λειμώνας που καταγράφεται στην περιοχή δε θα μπορούσε να αποδοθεί σε φθορές από τις άγκυρες των σκαφών. Πρόταση: προτείνεται η εγκατάσταση δύο πιλοτικών συστημάτων φιλικής προς τους λειμώνες του Posidonia oceanica αγκυροβολίας. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ικανοποιητική απόσταση από το αλιευτικό καταφύγιο, ώστε η προσέγγιση των σκαφών να μη δυσχεραίνεται. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημεία σχετικά προφυλαγμένα με βάση τα κυρίαρχα ρεύματα που επικρατούν στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. ΙΙ. Ο βόρειος σταθμός της Επανομής. Ο σταθμός μελέτης στο βόρειο τμήμα της Επανομής, βρίσκεται περίπου στη ζώνη του εγκαταλειμμένου camping της Επανομής (περιοχή Παραλία). Βόρεια του συγκεκριμένου τμήματος, υπάρχει επίσης ένα αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο φιλοξενεί και σκάφη αναψυχής. Παράλληλα, στην περιοχή υπάρχουν και θηνία (νταλιάνια). Πρόταση: όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, προτείνονται δύο συστήματα φιλικής αγκυροβολίας, τα οποία ίσως να πρέπει να τοποθετηθούν νότια του αλιευτικού καταφυγίου (προς τη «μύτη» της Επανομής). Στην περιοχή δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση σκαφών (ούτε κατά τους θερινούς μήνες). Ένα σημείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι από τους τρεις σταθμούς που μελετήθηκαν, με βάση τις εμπειρικές παρατηρήσεις της ομάδας μελέτης φαίνεται να είναι ο πιο εκτεθειμένος στις υδροδυναμικές συνθήκες. Ειδικότερα, παρατηρείται ένας σχετικά έντονος κυματισμός στις απογευματινές ώρες. ΙΙΙ. Ο νότιος σταθμός της Επανομής Ο λειμώνας του φανερόγαμου Posidonia oceanica στο νότιο τμήμα της Επανομής είναι στην καλύτερη οικολογική κατάσταση από τους προηγούμενους δύο. Ένα ενδεικτικό χαρακτηριστικό της ακτογραμμής που συνηγορεί στην παρουσία ενός καλά αναπτυγμένου «φυσικού φράγματος», όπως είναι ο λειμώνας του συγκεκριμένου φανερόγαμου, είναι η εκτεταμένη παραλία, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή «λουομένων». Κατά τους θερινούς μήνες παρατηρείται έντονη δραστηριότητα αναψυχής (λουόμενοι, θαλάσσια σπορ, ερασιτεχνική αλιεία). Παράλληλα, στην περιοχή υπάρχουν και θηνία (νταλιάνια). Η έντονη δραστηριότητα στην περιοχή, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρόσθετη πίεση στους λειμώνες του φανερόγαμου Posidonia oceanica, το οποίο βρίσκεται σε σχετικά καλή οικολογική κατάσταση. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο λειμώνας στη συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την ακτογραμμή (<200 m). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο λειμώνας ξεκινά, 5

6 αρκετά πιο βαθιά από την περιοχή που ορίζουν οι σημαδούρες ως «περιοχή λουομένων» ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7ΛΛ-ΟΣΦ (ο λειμώνας βρίσκεται πέρα από τα όρια ασφαλείας της παραλίας λουομένων). Πρόταση: σχετικά με τους τρεις σταθμούς που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, ο δειγματοληπτικός σταθμός στο νότιο τμήμα της Επανομής φιλοξενεί το λειμώνα του φανερόγαμου Posidonia oceanica με την καλύτερη οικολογική κατάσταση. Παράλληλα, πρόκειται για την περιοχή με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Κατά συνέπεια, προτείνεται η εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών φιλικής αγκυροβολίας. Οι παραπάνω σταθμοί μπορούν να εξυπηρετήσουν : 1. ανάγκες σκαφών αναψυχής 2. ανάγκες παράκτιων αλιέων κατά τους χειμερινούς μήνες 3. προσωρινό σταθμό εξυπηρέτησης για τα θαλάσσια σπορ (π.χ. εγκατάσταση εξέδρας για «αλεξίπτωτο») 4. σταθμό ασφαλείας για τα ναυαγοσωστικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται, εφόσον η συγκεκριμένη παραλία είναι χαρακτηρισμένη ως παραλία λουομένων, κ.ά. Συνοπτικά, προτείνονται οκτώ σταθμοί φιλικής αγκυροβολίας: 2 στο Αγγελοχώρι 2 στο Βόρειο τμήμα της Επανομής 4 στο Νότιο τμήμα της Επανομής Περιγραφή Τα προτεινόμενα αγκυροβόλια αποτελούνται από μια διάταξη με τα ακόλουθα μέρη : την (κοχλιοειδή ή ελικοειδή) άγκυρα τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον επιφανειακό πλωτήρα Ανάλογα με το είδος του υποστρώματος της τοποθέτησής τους, προτείνεται : - κοχλιοειδής άγκυρα για τις θέσεις των σχετικά μεγάλων «ανοιγμάτων» με αμμώδες υπόστρωμα, ή θέσης - ελικοειδής άγκυρα για τις θέσεις των μικρότερων «ανοιγμάτων» με καλά ανεπτυγμένο τον τάπητα του λειμώνα Κοχλιοειδής άγκυρα Η άγκυρα του τύπου αυτού (τύπου Harmony S) έχει το σχήμα κοχλία («βίδας») που αποτελείται από έναν σωληνωτό άξονα με ελικοειδή πτερύγια στο κατώτερο και στο ανώτερο μέρος του, εξολοκλήρου κατασκευασμένη (τόσο ο άξονας όσο και τα πτερύγια) από γαλβανισμένο με θερμική επεξεργασία χάλυβα, που διεισδύει και «βιδώνεται» με κατάλληλο τρόπο στο υπόστρωμα του πυθμένα. Για διευκόλυνση της διείσδυσης, το κατώτερο μέρος του άξονα είναι κατάλληλα αιχμηρά διαμορφωμένο, ενώ στο ανώτερο μέρος του άξονα υπάρχει κρίκος από το ίδιο υλικό, για διευκόλυνση της πρόσδεσης των υπολοίπων στοιχείων της διάταξης. Τα χαρακτηριστικά της όπως : το συνολικό μήκος / ύψος, η συνολική εξωτερική διάμετρος και ο αριθμός των πτερυγίων και η διάμετρος του σωληνωτού άξονα, είναι ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Η προτεινόμενη άγκυρα για σκάφη 12 έως 18 m (καλύπτει προφανώς και τις ανάγκες μικρότερων σκαφών) έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 6

7 - συνολικό μήκος / ύψος L = mm - συνολική εξωτερική διάμετρος πτερυγίων D = 350 mm - εξωτερική διάμετρος άξονα d = 60 mm - αριθμός πτερυγίων = 2-3 ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7ΛΛ-ΟΣΦ Ελικοειδής άγκυρα Η άγκυρα του τύπου αυτού (τύπου Harmony P) έχει το σχήμα ελικοειδούς ελατηρίου ή εκπώμαστρου (τριμπουσόν), από γαλβανισμένο με θερμική επεξεργασία χάλυβα, που διεισδύει και «βιδώνεται» με κατάλληλο τρόπο στο υπόστρωμα του πυθμένα. Με το «βίδωμα» αυτό, το άκαμπτο σώμα της άγκυρας διανοίγει και δημιουργεί μία συγκεκριμένη «διαδρομή» στο υπόστρωμα, χωρίς να κόβει ή να καταστρέφει στοιχεία που συνθέτουν τον τάπητα του λειμώνα, ο οποίος αποτελείται από ένα πυκνό δίκτυο περιπλεγμένων ριζωμάτων και ριζών. Έτσι η αντίσταση της άγκυρας στην έλξη, εκτός από το σημαντικό όγκο υλικού του πυθμένα τον οποίο περικλύει, ενισχύεται και από τη διασπορά των τάσεων στο δίκτυο των ριζωμάτων και ριζών που την περιβάλλει. Τα χαρακτηριστικά της όπως : το συνολικό μήκος / ύψος, η συνολική εξωτερική διάμετρος, ο αριθμός περιστροφών της έλικας και η διάμετρος του υλικού, είναι ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Η προτεινόμενη άγκυρα για σκάφη 12 έως 18 m (καλύπτει προφανώς και τις ανάγκες μικρότερων σκαφών) έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - συνολικό μήκος / ύψος L = / mm - συνολική εξωτερική διάμετρος D = 350 mm - διάμετρος χάλυβα (έλικας) d = 30 mm - αριθμός περιστροφών = 8 / Ενδιάμεσα στοιχεία Τα στοιχεία αυτά παρεμβάλλονται, συνδέουν και προσδένουν την (κοχλιοειδή ή ελικοειδή) άγκυρα με τον επιφανειακό πλωτήρα (σημαδούρα). Αυτά είναι : 7

8 Το υλικό σύνδεσης, συνήθως σχοινί και σπανιότερα αλυσίδα ή συρματόσχοινο. Τα μεταλλικά υλικά (αλυσίδες, κλπ) είναι περισσότερο ανθεκτικά στις τάσεις εφελκυσμού αλλά παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα οξείδωσης (σκουριάς) και γι αυτό, όταν χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι επενδυμένα από μονωτικό υλικό (συνήθως υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE). Έτσι χρησιμοποιούνται συχνότερα εύκαμπτα συνθετικά υλικά, όπως πολυεστερικά, πολυαμιδικά, πολυπροπυλενικά ή πολυαιθυλενικά σχοινιά, που είναι μεν λιγότερο ανθεκτικά στις τάσεις εφελκυσμού, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ιδιαίτερα όταν δεν υπόκεινται σε φθορές από τριβή. Τα χαρακτηριστικά τους όπως : το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο αριθμός των κλώνων, είναι ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Έτσι, για τα προτεινόμενα αγκυροβόλια, για σκάφη 12 έως 18 m, προτείνεται : τρίκλωνο πολυαμιδικό σχοινί, συνολικού πάχους (διαμέτρου) mm. Το μήκος του θα πρέπει να είναι ελαφρά μεγαλύτερο από το βάθος της θέσης τοποθέτησης, έτσι ώστε αφενός μεν να μπορεί να προσαρμόζεται στις μικρές ή μεγαλύτερες αυξομειώσεις του βάθους (άμπωτη παλίρροια, κυματισμός, κλπ) και αφετέρου, η γωνία που σχηματίζει με τον πυθμένα να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερη στην ορθή (καθόσον όσο απομακρύνεται από αυτή τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η αντοχή του στις τάσεις εφελκυσμού). Ο βυθισμένος πλωτήρας, που τοποθετείται επί του υλικού σύνδεσης, σε μικρό σχετικά ύψος πάνω από τους λειμώνες Ποσειδωνίας και λειτουργεί ως ένα είδος σταθεροποιητή του χαμηλότερου τμήματος του υλικού σύνδεσης σε κατακόρυφη θέση, ώστε οι αρνητικές επιδράσεις του στην Ποσειδωνία και το υπόστρωμά της (από τη μετακίνηση και το σύρσιμο του υλικού σύνδεσης), να είναι ελάχιστες ή τουλάχιστον οι μικρότερες δυνατές. Έτσι, με δεδομένο το μήκος των φύλλων της Ποσειδωνίας τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και στην Μεσόγειο, για τα προτεινόμενα αγκυροβόλια, το ύψος τοποθέτησης του βυθισμένου πλωτήρα (δηλαδή το μήκος του κατώτερου τμήματος του σχοινιού που συνδέει την ελεικοειδή άγκυρα με τον βυθισμένο πλωτήρα) δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ένα (1) μέτρο. Το προτεινόμενο υλικό κατασκευής του βυθισμένου πλωτήρα είναι εξωτερικά, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), πληρωμένο εσωτερικά με αφρώδες υλικό, το προτεινόμενο σχήμα του είναι το σφαιρικό, χωρίς άξονα, με δύο αντίθετους μεταλλικούς 8

9 κρίκους, επενδυμένους από μονωτικό υλικό, το προτεινόμενο χρώμα είναι το κίτρινο και το προτεινόμενο μέγεθός του είναι lt Επιφανειακός πλωτήρας (σημαδούρα, ρεμέτζο) Ο επιφανειακός πλωτήρας, αφενός μεν εντοπίζει τη θέση του αγκυροβολίου και αφετέρου, παρέχει τη δυνατότητα πρόσδεσης (ενός σκάφους) σ αυτό, αφού αποτελεί την απόληξη του ανώτερου τμήματος του υλικού (σχοινιού) σύνδεσης. Για το παρών αγκυροβόλιο, προτείνεται επιφανειακός πλωτήρας κίτρινου χρώματος, κωνικού σχήματος, μεγέθους 650 lt, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) εξωτερικά, πληρωμένο εσωτερικά με αφρώδες υλικό, χωρίς άξονα, με δύο αντίθετους μεταλλικούς κρίκους, επενδυμένους από μονωτικό υλικό. Σκόπιμη θεωρείται τόσο η αναγραφή αρίθμησης στους επιφανειακούς πλωτήρες που θα τοποθετηθούν, όσο και ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση και τη συντήρησή τους Τοποθέτηση Το ουσιαστικότερο αλλά και το δυσκολότερο σημείο για την τοποθέτηση της διάταξης των προτεινόμενων αγκυροβολίων είναι η τοποθέτηση (το «βίδωμα») της (κοχλιοειδούς ή ελικοειδούς) άγκυρας, αφού τα υπόλοιπα (ενδιάμεσα και επιφανειακά) στοιχεία, ουσιαστικά προσδένονται στην άγκυρα αυτή. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της άγκυρας και κυρίως ανάλογα με το υπόστρωμα της θέσης τοποθέτησής της (δηλαδή ανάλογα με την πυκνότητα και το βαθμό περιπλοκής των ριζωμάτων και ριζών Ποσειδωνίας, όπως και με τη φύση, το μέγεθος και την κατανομή των κόκκων του πυθμένα) επιλέγεται ο χειρωνακτικός ή ο μηχανικός (υδραυλικός) τρόπος τοποθέτησης. Χειρωνακτική τοποθέτηση Κατά τη μέθοδο αυτή, δύο δύτες δουλεύοντας αντικριστά, «βιδώνουν» πλήρως την άγκυρα μέσα στο υπόστρωμα, με τη βοήθεια ενός λοστού ο οποίος διέρχεται ανάμεσα από 2 υποδοχές στην κορυφή της άγκυρας. Οι περιορισμοί της μεθόδου (τεχνικής) αυτής σχετίζονται αφενός μεν με τη φυσική δύναμη που πρέπει να εξασκήσουν οι δύτες και αφετέρου, με το μήκος του λοστού που θα χρησιμοποιηθεί. Η μέθοδος αυτή είναι τεχνικά δυνατή, αλλά δεν συνίσταται λόγω των χτυπημάτων που δέχεται ο τάπητας του θαλάσσιου λειμώνα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Μηχανική (υδραυλική) τοποθέτηση Κατά τη μέθοδο αυτή, που συνιστάται ως η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη, το «βίδωμα» της άγκυρας γίνεται από ειδικό μηχάνημα, το οποίο (ως ένα μεγάλο κατσαβίδι) πιέζει και περιστρέφει υδραυλικά την άγκυρα, μέχρι το πλήρες «βίδωμά» της στο υπόστρωμα, με τη βοήθεια δύο δυτών, οι 9

10 οποίοι το κατευθύνουν και λειτουργούν ως σταθερά σημεία, χωρίς να καταβάλλουν ΑΔΑ: σημαντική ΒΕ5Ω7ΛΛ-ΟΣΦ φυσική δύναμη και προσπάθεια. Ο ειδικός εξοπλισμός περιλαμβάνει : - την επιφανειακή μονάδα παραγωγής υδραυλικής ισχύος, - τους σωλήνες μεταφοράς της υδραυλικής ισχύος από τη μονάδα παραγωγής της στην κεφαλή και - την κεφαλή, όπου στερεώνεται το πάνω μέρος της άγκυρας, η οποία με τη βοήθεια των δυτών που την κρατούν σταθερή, κατευθύνει (πιέζει και περιστρέφει) την άγκυρα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει : - την αποφυγή σημαντικής φυσικής δύναμης προσπάθειας από τους δύτες, - την άσκηση σημαντικής περιστροφικής δύναμης (εάν χρειαστεί), - τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο της καταβαλλόμενης δύναμης, - την αποφυγή χτυπημάτων στο υπόστρωμα του θαλάσσιου λειμώνα (για την ελικοειδή άγκυρα). Επισημάνσεις Πριν την τοποθέτηση - Καθορισμός των συνθηκών χρήσης - Αναγνώριση των τοπικών συνθηκών (άνεμος, κυματισμός, σύνθεση και πυκνότητα πυθμένα και υποστρώματος, κλπ) - Ορθή επιλογή ακριβούς θέσεις τοποθέτησης Κατά την τοποθέτηση - Χρήση μη επιθετικών τεχνικών για τη μετακίνηση εξαρτημάτων άγκυρας και εξοπλισμού εγκατάστασής της (π.χ. ρυμούλκηση του εξοπλισμού με φουσκωτό πλωτήρα, κλπ) - Κατάλληλη αιχμηρή διαμόρφωση του κάτω άκρου της άγκυρας (για διευκόλυνση διείσδυσής της στο υπόστρωμα) - Πλήρες «βίδωμα» της άγκυρας στο υπόστρωμα (Σε περίπτωση ατελούς «βιδώματος», η άγκυρα θα πρέπει να «ξεβιδωθεί» και να μεταφερθεί σε άλλη θέση, να «βιδωθεί» πλήρως) ώστε 10

11 1.1.4 Οικολογικά οφέλη ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7ΛΛ-ΟΣΦ Η εγκατάσταση των προτεινόμενων αγκυροβολίων (και ιδιαίτερα αυτών με ελικοειδή άγκυρα), δηλαδή μιας μόνιμης άγκυρας, σε ένα υγιές υπόστρωμα θαλάσσιου λειμώνα, δεν παρουσιάζει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Το σχήμα της ελικοειδούς άγκυρας δεν καταστρέφει ούτε το φύλλωμα ούτε το ρίζωμα των φυτών του λειμώνα. Καμία έκταση από την επιφάνεια του υποστρώματος του λειμώνα δεν καλύπτεται. Δεν υπάρχουν φαινόμενα τριβής εφόσον το σύστημα έχει βιδωθεί επαρκώς μέσα στο υπόστρωμα. Δεν υπάρχει κάποια αλλοίωση στον τάπητα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της άγκυρας. Η εγκατάσταση της άγκυρας δεν απαιτεί κάποιο βαρύ εξοπλισμό, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει δευτερογενείς επιπτώσεις. 11

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001656942 2013-10-09

13PROC001656942 2013-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961)

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873738 2015-06-25

15PROC002873738 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ5Ψ7ΛΛ-ΣΓΞ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 213414(6482) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υπηρεσίες υλοποίησης Ενεργειών Δημοσιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι : 20-5 - 2015 Αρ. Πρ. οικ. 18700

Περιστέρι : 20-5 - 2015 Αρ. Πρ. οικ. 18700 Περιστέρι : 20-5 - 2015 Αρ. Πρ. οικ. 18700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας Ταχ.Κωδ. : 121

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.89276/6764 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 / 21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1650 Αθήνα: 21-6-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783714 2015-05-18

15PROC002783714 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 23:15:24 EEST Reasn: Lcatin: Athens ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΕ-2Α8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα ζωής περιβάλλον - πολιτισμός ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Πληροφορίες: Β.Καρακώστα Τηλέφωνο: 2392330046 Fax: 23920

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα