ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/ ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: CERAFIX KA-2 ΧΡΗΣΗ: Χρησιµοποιείται ως κόλλα πλακιδίων. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΓΡΙΝΗΣ Ο.Ε. ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ Fax Τηλ Επείγουσας Ανάγκης: (Γκάγκας Στέφανος) ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (ΕΛΛΑΔΑ) 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κλειδί για την αναγνώριση: A= EINECS No; B= CAS No. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Τσιµέντο Πόρτλαντ µε ποζολάνη Cem II/Α-L 52.5N ΤΑΞΙΝΟΜΗ ΣΗ Xi, R36/37/38 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ ΣΗ ΟΡΙΑ ΕΚΘΕ- ΣΗΣ (OES) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ mg/m 3 A= B=

2 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ενδύµατα, υποδήµατα κλπ πριν χρησιµοποιηθούν καλά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή σε περίπτωση ερεθισµού ή εγκαύµατος. Επαφή µε τα µάτια. Μην τρίβετε τα µάτια διότι µπορεί να προκληθεί βλάβη στον κερατοειδή. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τελείως τα βλέφαρα και ξεπλύνετε αµέσως µε τρεχούµενο νερό για 45 λεπτά για την αφαίρεση όλων των σωµατιδίων. Όπου είναι δυνατό χρησιµοποιείστε ισοτονικό διάλυµα (0,9% NaCl). Zητήστε ιατρική συµβουλή. Κατάποση. Μην προκαλέσετε εµετό. Εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του ξεπλύνετε το στόµα µε νερό και δώστε του να πιει αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ακούσια Εισπνοή Μεταφέρετε τον ασθενή σε εξωτερικό χώρο µε καθαρό αέρα. Η σκόνη στον οισοφάγο και τις ρινικές κοιλότητες θα πρέπει να αποµακρυνθεί αβίαστα. Επικοινωνήστε µε ιατρό αν ο ερεθισµός επιµείνει ή αναπτυχθεί αργότερα ή σε περίπτωση δυσφορίας, βήχα ή άλλων συµπτωµάτων. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Γενικά Το προϊόν είναι άκαυστο και µη εκρηκτικό και δεν διευκολύνει ούτε υποστηρίζει την καύση άλλων υλικών. Μέσα Πυρόσβεσης Όλα τα µέσα πυρόσβεσης είναι κατάλληλα. Εξοπλισµός Πυρόσβεσης Το προϊόν δεν δηµιουργεί κινδύνους πυρκαγιάς. Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες. Προϊόντα καύσης Κανένα Όρια ανάφλεξης: Κατώτερο όριο έκρηξης-ανώτερο όριο έκρηξης Το προϊόν δεν αναφλέγεται ούτε και εκρήγνυται. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Αποφύγετε τις διαρροές στο αποχετευτικό σύστηµα, ή σε επίγειους υδάτινους φορείς. Προσωπικές προφυλάξεις. Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και µάσκα κατάλληλη για µη τοξικές σκόνες. Δεν απαιτούνται διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Μέθοδοι καθαρισµού Χρησιµοποιείστε µεθόδους καθαρισµού που αποτρέπουν την διάχυση όπως µε ηλεκτρική σκούπα, βιοµηχανικές ηλεκτρικές σκούπες µε φίλτρα σωµατιδίων υψηλής αποτελεσµατικότητας (HEPA). Η συλλογή της σκόνης µπορεί να γίνει επίσης µε σφουγγάρισµα, υγρή σκούπα ή µε ψεκασµό νερού ή µάνικα και αφαίρεση του τσιµεντοπολτού. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό αφαίρεση του τσιµεντοπολτού µε νερό. 2

3 Όταν ο υγρός καθαρισµός και η χρήση ηλεκτρικής σκούπας δεν είναι εφικτός και είναι εφικτός µόνο ο στεγνός καθαρισµός µε σκούπα, βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόµενοι φέρουν κατάλληλο εξοπλισµό προσωπικής προστασίας και εµποδίστε τη διάχυση της σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή του προϊόντος και την επαφή µε το δέρµα. Τοποθετήστε το υλικό που έχει διαρρεύσει σε δοχείο. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Γενικά Μην χειρίζεστε και µην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε τρόφιµα, ποτά, τσιγάρα ή καπνό. Χειρισµός Δεν χρειάζονται ειδικά µέτρα. Αποφεύγετε την ανάπτυξη σκόνης. Η µεταφορά γεµάτων σακιών µπορεί να προκαλέσει λόγω βάρους διαστρέµµατα, εξαρθρώσεις, στην πλάτη, τα χέρια, τους ώµους και τα πόδια. Απαιτείται προσεκτικός χειρισµός και εφαρµογή κατάλληλων µέτρων ελέγχου. Αποθήκευση Θα πρέπει να αποθηκεύετε σε κλειστούς χώρους χωρίς άµεση επαφή µε το δάπεδο, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες και να προστατεύονται από υπερβολικά ισχυρά ρεύµατα αέρος προς αποφυγή της υποβάθµισης της ποιότητας. Παίρνοντας σαν δεδοµένο ότι το προϊόν είναι υγροσκοπικό, εξασφαλίστε ότι αποθηκεύεται σε χώρους µε χαµηλό ποσοστό υγρασίας. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιµές έκθεσης. Ο µέσος χρόνος έκθεσης στο τσιµέντο σε περιβάλλον εργασίας είναι 10mg/m3 για 8 ώρες εργασίας την ηµέρα και 40 ώρες εργασίας την βδοµάδα. Έλεγχος εξοπλισµού στο χώρο εργασίας. Καλός εξαερισµός στον χώρο εργασίας είναι επιθυµητός για τις περισσότερες περιπτώσεις. Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός. - Προστασία των µατιών/προσώπου Γυαλιά προστασίας. -Προστασία αναπνευστικού Μάσκα ειδική για µη τοξικές σκόνες. -Προστασία των χεριών Προστατευτικά γάντια. Γενική προστασία και µέτρα υγιεινής Στη διάρκεια εργασίας, µη γονατίζετε πάνω σε φρέσκο κονίαµα όπου είναι δυνατό. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να γονατίσετε τότε θα πρέπει να φοράτε κατάλληλο αδιάβροχο εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. Αµέσως µετά την εργασία οι εργαζόµενοι θα πρέπει να πλένονται και να χρησιµοποιούν ενυδατικά δέρµατος. Πλύνετε τα χέρια πριν το διάλειµµα και αφού τελειώσετε την εργασία. Κατά την διάρκεια της εργασίας µην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε. 3

4 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εµφάνιση : Ξηρή σκόνη Χρώµα : Λευκό Οσµή : Καµία Ειδικό βάρος : gr/cm 3. Πίεση ατµών : Καθόλου Σηµείο ζέσεως : Δεν έχει καθορισθεί. Σηµείο ψύξεως : Δεν έχει καθορισθεί. Διαλυτότητα σε νερό : Καθόλου LogP (n-οκτανόλη/νερό) : Δεν έχει καθορισθεί. ph (σε υδατικό διάλυµα 1:1) : Σηµείο τήξεως : >1250 ο C Αναφλεξιµότητα : Δεν έχει καθορισθεί. 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Χηµική σταθερότητα Σταθερό σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος και κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Όταν αναµειγνύεται µε νερό γίνεται συµπαγής µάζα που δεν αντιδρά µε τα συνήθη περιβάλλοντα. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Η υγρασία κατά την αποθήκευση µπορεί να οδηγήσει σε σχηµατισµό βόλων και υποβάθµιση της ποιότητας του προϊόντος. Επικίνδυνα υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Η µη ελεγχόµενη χρήση αλουµινίου σε υγρό προϊόν θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς παράγει υδρογόνο. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Το προϊόν δεν αποσυντίθεται προς παραγωγή άλλων επικίνδυνων υποπροϊόντων και δεν πολυµερίζεται. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Επαφή µε τα µάτια Η άµεση επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κερατοειδή λόγω τριβής, άµεσο ή καθυστερηµένο ερεθισµό ή φλεγµονή. Η άµεση επαφή µε µεγαλύτερες ποσότητες µπορεί να έχει επιπτώσεις που κυµαίνονται από µέτριο ερεθισµό των µατιών (πχ επιπεφυκίτιδα ή βλεφαρίτιδα) έως χηµικά εγκαύµατα και τύφλωση. Επαφή µε το δέρµα Το προϊόν που έρχεται σε επαφή µε το υγρό δέρµα ενδέχεται να προκαλέσει οίδηµα ή ρωγµές της επιδερµίδας. Η παρατεταµένη επαφή σε συνδιασµό µε την τριβή µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. Κατάποση Η κατάποση µεγάλων ποσοτήτων µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του γαστρεντερικού συστήµατος. Εισπνοή Η εισπνοή ενδέχεται να ερεθίσει το φάρυγγα και το αναπνευστικό σύστηµα. Ενδέχεται να παρατηρηθεί βήχας, φτέρνισµα, δύσπνοια µετά την έκθεση σε ποσότητες άνω των ορίων. 4

5 ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εισπνοή Η χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει βήχα, δύσπνοια, και ενδέχεται να προκαλέσει χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Καρκινογένεση Δεν έχει διαπιστωθεί συσχετισµός ανάµεσα στην έκθεση στο τσιµέντο και στον καρκίνο Εξ επαφής δερµατίτιδα/επιπτώσεις που προκαλούν ευαισθησία/ερεθισµό Ορισµένα άτοµα ενδέχεται να παρουσιάσουν έκζεµα κατά την έκθεση που προκαλείται είτε από το υψηλό ph που προκαλεί ερεθιστική δερµατίτιδα λόγω επαφής ή από ανοσοποιητική αντίδραση στο υδατοδιαλυτό Cr (VI) που προκαλεί αλλεργική αντίδραση εξ επαφής δερµατίτιδα. Η αντίδραση µπορεί να έχει διάφορες µορφές από ελαφρύ εξάνθηµα έως και σοβαρή δερµατίτιδα και αποτελεί το συνδυασµό των δύο µηχανισµών. Παθήσεις που επιδεινώνονται µε την έκθεση Η εισπνοή σκόνης ενδέχεται να επιδεινώσει τις υφιστάµενες παθήσεις του αναπνευστικού ή και ιατρικές παθήσεις όπως εµφύσηµα, άσθµα, ή και υφιστάµενες δερµατικές ή οφθαλµικές παθήσεις. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το προϊόν δεν αναµένεται να είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Η προσθήκη µεγάλων ποσοτήτων προϊόντος στο νερό µπορεί ωστόσο να οδηγήσει σε αύξηση του ph και συνεπώς να είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισµούς σε ορισµένες περιπτώσεις. Μετά την πήξη και σκλήρυνση δεν παρουσιάζει κινδύνους τοξικότητας. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Απόρριψη Συλλέγετε ξηρό. Αποθηκεύεται σε δοχεία µε σχετική σήµανση. Πιθανή επαναχρησιµοποίηση ανάλογα µε τη ποιότητα και την κατάσταση. Απορρίπτεται σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία Αποφεύγετε την απόρριψη σε δίκτυα αποχέτευσης. Το συµπαγές προϊόν απορρίπτεται ως απόβλητο σκυροδέµατος. Λόγω αδρανοποίησης τα απόβλητα σκυροδέµατος δεν θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Δεν είναι επικίνδυνο υλικό σύµφωνα µε RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR. 5

6 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατάταξη σύµφωνα µε την Ε.Ε. και πληροφορίες σήµανσης. Κατάταξη σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της Ευρωπαϊκής οδηγίας 67/548/EEC (Οδηγία επικίνδυνων υλικών) ( EC Σήµανση ) Σύµβολο επικινδυνότητας : Xi-Ερεθιστικό Φράσεις ειδικών κινδύνων : R36/37/38: Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. Φράσεις ασφαλούς χρήσης : S2: Μακριά από παιδιά. S22: Μην εισπνέετε τη σκόνη. S24/25: Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. S26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. S36/37/39: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. S46: Σε [περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου που καταγράφονται στην παράγραφο 3. Σύµβολα επικινδυνότητας Xi Ερεθιστικό Φράσεις ειδικών κινδύνων R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 6

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ACTIVITY Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.10 / EL EN Ημερομ. Αναθεώρησης: DD/MM/YYYY 08/06/2015 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις CEM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα