ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Levocabastine hydrochloride αντιστοιχεί σε Levocabastine 0.5mg/ml Για τα έκδοχα βλέπε τµήµα ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Εκνέφωµα ρινικό (µικροεναιώρηµα) 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Συµπτωµατική αγωγή της αλλεργικής ρινίτιδας. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Επειδή το ρινικό εκνέφωµα Livostin διατίθεται µε την µορφή µικροεναιωρήµατος, το φιαλίδιο πρέπει ν ανακινείται καλά πριν από κάθε εφαρµογή. Ενήλικες και παιδιά: Η συνήθης δόση είναι 2 ψεκασµοί ρινικού εκνεφώµατος Livostin σε κάθε ρώθωνα, δύο φορές την ηµέρα. Η δόση µπορεί ν αυξηθεί σε 2 ψεκασµούς µέχρι 3-4 φορές την ηµέρα. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχισθεί όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την ανακούφιση των συµπτωµάτων. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν έτσι ώστε να γίνεται καθαρισµός των ρινικών οδών πριν από την χορήγηση του ρινικού εκνεφώµατος Livostin και να εισπνέουν διαµέσου της µύτης κατά την διάρκεια του ψεκασµού. Πριν από την χρήση για πρώτη φορά του συστήµατος αντλίας απελευθέρωσης του ρινικού εκνεφώµατος Livostin, πρέπει να είναι γεµάτη η δεξαµενή της αντλίας πριν από κάθε ψεκασµό, ώστε να γίνεται άριστη χορήγηση κάθε φορά. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του Livostin. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Περιορισµένα στοιχεία υπάρχουν για τη στοµατική χορήγηση λεβοκαµπαστίνης σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια. Η χορήγηση ρινικού εκνεφώµατος Livostin σε ασθενείς µε προσβολή της νεφρικής λειτουργίας πρέπει να γίνεται µε προσοχή. (βλέπε τµήµα Φαρµακοκινητικές Ιδιότητες Απέκκριση) 1

2 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Φαρµακοδυναµικές αλληλεπιδράσεις Αλληλεπίδραση µε αλκοόλη ή µε οποιοδήποτε άλλο φάρµακο δεν έχει αναφερθεί σε κλινικές µελέτες. Σε ειδικά σχεδιασµένες µελέτες, δεν υπήρξε ένδειξη ενίσχυσης των δράσεων της αλκοόλης ή της διαζεπάµης από το ρινικό εκνέφωµα Livostin χρησιµοποιούµενο σε φυσιολογικές δοσολογίες Φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις Το αποσυµφορητικό oxymetazoline µπορεί να µειώσει παροδικά την απορρόφηση της ρινικής λεβοκαµπαστίνης. Συνχορήγηση των αναστολέων του CYP3A-4 κετοκοναζόλη και ερυθροµυκίνη δεν είχαν επίδραση στην φαρµακοκινητική της ενδορινικής λεβοκαµπαστίνης. Η ενδορινική λεβοκαµπαστίνη δεν άλλαξε την φαρµακοκινητική της loratadine. 4.6 Κύηση και γαλουχία Χρήση κατά την κύηση Σε ποντίκια, αρουραίους και κουνέλια, το Livostin, σε συστηµατικές δόσεις µέχρι φορές την συνιστώµενη τοπική κλινική δόση (σε mg/kg), δεν αποκάλυψε καµιά εµβρυοτοξική ή τερατογόνο επίδραση. Σε τρωκτικά, σε φορές ίση ή υψηλότερη δόση από την συνιστώµενη τοπική κλινική δόση (σε mg/kg), παρατηρήθηκε τερατογένεση ή/και αυξηµένη εµβρυϊκή απορρόφηση. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την χρήση του ρινικού εκνεφώµατος Livostin στις έγκυες γυναίκες. Ο κίνδυνος για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστός. Γι αυτό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης, εκτός αν το δυνητικό όφελος ισοσταθµίζει τον δυνητικό κίνδυνο για το έµβρυο Χρήση κατά την γαλουχία Βασιζόµενοι σε προσδιορισµούς των συγκεντρώσεων λεβοκαµπαστίνης στην σίελο και στο µητρικό γάλα µίας θηλάζουσας µητέρας που πήρε ενδορινικώς µία δόση λεβοκαµπαστίνης 0.5 mg, υπολογίσθηκε ότι η δόση της λεβοκαµπαστίνης που µεταδίδεται στο θηλάζον βρέφος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,6% της συνολικής δόσης που πήρε η µητέρα. Παρόλα αυτά και καθώς δεν υπάρχουν κλινικά και πειραµατικά δεδοµένα, θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή η χορήγηση ρινικού εκνεφώµατος Livostin σε µητέρες που θηλάζουν. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων Το ρινικό εκνέφωµα Livostin, γενικά, δεν προκαλεί κλινικά σηµαντική καταπράϋνση ούτε και βλάπτει τις ψυχοκινητικές αντιδράσεις συγκρινόµενο µε εικονικό φάρµακο (placebo). Κατά συνέπεια το Livostin δεν αναµένεται να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου ή χειρισµού µηχανηµάτων. Αν εµφανισθεί νωθρότητα, υπνηλία, απαιτείται προσοχή. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Στοιχεία κλινικών µελετών Η ασφάλεια του ρινικού εκνεφώµατος Livostin εκτιµήθηκε σε 2328 ασθενείς που συµµετείχαν σε δώδεκα διπλά τυφλές κλινικές µελέτες ελεγχόµενες µε µάρτυρα. Οι 2

3 ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) που αναφέρθηκαν σε >=1% των ασθενών στις κλινικές µελέτες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 Πίνακας 1: Ανεπιθύµητες ενέργεις που αναφέρθηκαν από το >=1% των ασθενών που χρησιµοποίησαν το ρινικό εκνέφωµα Livostin σε 12 διπλά τυφλές και ελεγχόµενες από µάρτυρα κλινικές µελέτες MedDRA System Organ Class MedDRA PT LIVOSTIN (n=2328) % Γαστρεντερικές διαταραχές Ναυτία Γενικές διαταραχές και διαταραχές του σηµείου εφαρµογής Πόνος Κακουχία Μολύνσεις και Φλεγµονές Κολπίτιδα Διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος Πονοκέφαλος Ζάλη Υπνηλία Αναπνευστικές Θωρακικές και Μεσοθωρακικές Διαταραχές Φαρυγγολαρυγγικός πόνος Επίσταξη Βήχας Placebo (n=1537) % Επιπλέον ΑΕ που αναφέρθηκαν από ποσοστό <1% των ασθενών που θεραπεύτηκαν µε ρινικού εκνεφώµατος Livostin σε 12 κλινικές µελέτες: Γενικές Διαταραχές και Διαταραχές του σηµείου εφαρµογής Ερεθισµός στο σηµείο εφαρµογής Πόνος στο σηµείο εφαρµογής Ξηρότητα στο σηµείο εφαρµογής Αίσθηµα καύσου στο σηµείο εφαρµογής Δυσφορία στο σηµείο εφαρµογής Αναπνευστικές, θωρακικές και µεσοθωρακικές Διαταραχές Ρινική δυσφορία Ρινική συµφόρηση Στοιχεία µετά την κυκλοφορία του προϊόντος Οι ανεπιθύµητες ενέργειες ταξινοµούνται παρακάτω µε βάση τη συχνότητα, χρησιµοποιώντας την εξής συνθήκη: πολύ συχνές (>1/10), συχνές (>1/100, <1/10), όχι συχνές (>1/1.000, <1/100), σπάνιες (>1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών

4 Οι ΑΕ που αυθορµήτως αναφέρθηκαν για το Livostin περιλαµβάνουν: Καρδιακές Διαταραχές : Πολύ σπάνιες (<1/10.000): ταχυκαρδία Διαταραχές Οφθαλµών: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): Οίδηµα του άνω βλεφάρου Γενικές Διαταραχές και Διαταραχές στο σηµείο εφαρµογής: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): Αδιαθεσία Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): υπερευαισθησία Αναπνευστικές, Θωρακικές και Μεσοπνευµονικές Διαταραχές: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): Βρογχοσπασµός, δύσπνοια, οίδηµα της µύτης Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, Χολαργός, 4.9 Υπερδοσολογία Συµπτώµατα Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας µε Livostin. Κάποια καταστολή, µετά από τυχαία λήψη του περιεχοµένου του φιαλιδίου, δεν µπορεί ν αποκλεισθεί. Θεραπεία Σε περίπτωση τυχαίας λήψης, ο ασθενής πρέπει να συµβουλευθεί να λάβει πολλά υγρά (όχι αλκοολούχα) ώστε να επιταχυνθεί η νεφρική αποβολή της λεβοκαµπαστίνης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Το Livostin περιέχει λεβοκαµπαστίνη, έναν πολύ ισχυρό, ταχείας δράσης και εξαιρετικά εκλεκτικό ανταγωνιστή της ισταµίνης στους Η 1 -υποδοχείς, µε µια παρατεταµένη διάρκεια δράσης. Μετά από τοπική εφαρµογή επί της ρινός, σχεδόν αµέσως και για αρκετές ώρες ανακουφίζει από τα τυπικά συµπτώµατα της αλλεργικής ρινίτιδας (πταρµός, ρινικός κνησµός, ρινόρροια) 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Μετά από ρινική εφαρµογή 50µg/δόση, περίπου 30-40µg λεβοκαµπαστίνης ανά ψεκασµό απορροφώνται. Η λεβοκαµπαστίνη φτάνει τη µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα 3 ώρες µετά την ρινική εφαρµογή Κατανοµή Η πρωτεϊνική σύνδεση της λεβοκαµπαστίνης στο πλάσµα είναι περίπου 55% Μεταβολισµός Ο πρωταρχικός µεταβολίτης της λεβοκαµπαστίνης, ένα άκετυλ γλυκουρονίδιο, παράγεται µέσω της γνωστής διόδου γλυκουρονιδίωσης Απέκκριση 4

5 Η λεβοκαµπαστίνη πρωταρχικώς αποβάλλεται στα ούρα σαν µη-φορτισµένο φάρµακο (περίπου το 70% της απορριφθείσας δόσης). Ο τελικός χρόνος ηµιζωής της λεβοκαµπαστίνης είναι περίπου ώρες. Η φαρµακοκινητική της λεβοκαµπαστίνης στο πλάσµα είναι γραµµική και προβλέψιµη. Ειδικές οµάδες ατόµων Στους ηλικιωµένους, µετά από πολλαπλές εφαρµογές 0,4 mg λεβοκαµπαστίνης, ο τελικός χρόνος ηµιζωής της αυξήθηκε κατά 15% και η ανώτερη συγκέντρωση στο πλάσµα κατά 26%. Νεφρική ανεπάρκεια Ύστερα από µία µοναδική δόση λεβοκαµπαστίνης 0,5 mg σε διάλυµα ο τελικός χρόνος ηµιζωής της λεβοκαµπαστίνης, σε ήπια εώς σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης ml/min), αυξήθηκε από 36 σε 95 ώρες. Η συνολική έκθεση της λεβοκαµπαστίνης βασισµένη στο AUC αυξήθηκε κατά 56%. [βλέπε τµήµα 4.4 ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση.] 5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας. Μη κλινικά στοιχεία που στηρίζονται σε συµβατικές µελέτες µε οξείες δόσεις (εφαρµογή από το στόµα, ενδοφλεβίως, µέσω εισπνοής ή δερµατική) ή µε επαναλαµβανόµενες δόσεις (εφαρµογή από το στόµα, ενδοφλεβίως, στον οφθαλµό ή δερµατική) συµπεριλαµβανανοµένων µελετών σχετικά µε τον ερεθισµό του οφθαλµού, την ευαισθητοποίηση του δέρµατος, την καρδιαγγειακή ασφάλεια, τη γονοτοξικότητα και την καρκινογένεση στη στοµατική κοιλότητα, δεν αποκάλυψαν κανέναν κίνδυνο που να συνδέεται µε το φάρµακο. Επιδράσεις παρατηρήθηκαν µόνο σε περιπτώσεις έκθεσης σε ποσότητα κατά πολύ µεγαλύτερη της µέγιστης συνιστώµενης ανθρώπινης δόσης, γεγονός που δείχνει την µικρή κλινική χρησιµότητα των αποτελεσµάτων αυτών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος µε τα έκδοχα: Propylene glycol, sodium phosphate dibasic anhydrous, sodium phosphate monobasic monohydrate, hypromellose CPS, polysorbate 80, benzalkonium chloride, edetate sodium, water purified. 6.2 Διάρκεια ζωής: 24 µήνες 6.3 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης 6.4 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Το Livostin διατίθεται σε πλαστικά φιαλίδια των 10ml µε την µορφή λευκού µικροεναιωρήµατος. FL x 10ml 6.5 Οδηγίες χρήσης/χειρισµού Το φιαλίδιο πρέπει να ανακινείται πριν από κάθε χρήση. 5

6 6.6 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι, Αθήνα Tηλ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 40884/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ιούνιος

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Levocabastine hydrochloride αντιστοιχεί σε Levocabastine 0.5mg/ml Για τα έκδοχα, βλέπε τµήµα ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Οφθαλµικές σταγόνες, εναιώρηµα (στείρο µικροεναιώρηµα, ph=6-8) 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Συµπτωµατική αγωγή της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας (ατοπικής καθώς και εαρινής). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Επειδή το Livostin διατίθεται µε την µορφή µικροεναιωρήµατος, το φιαλίδιο πρέπει ν ανακινείται καλά πριν από κάθε εφαρµογή. Ενήλικες και παιδιά: Η συνήθης δόση είναι µια σταγόνα οφθαλµικών σταγόνων Livostin σε κάθε οφθαλµό, δύο φορές την ηµέρα. Η δόση µπορεί ν αυξηθεί σε µια σταγόνα µέχρι 3-4 φορές την ηµέρα. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχισθεί όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την ανακούφιση των συµπτωµάτων. Οι οφθαλµικές σταγόνες Livostin θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε διάστηµα ενός µήνα από το πρώτο άνοιγµα του φιαλιδίου. Θα πρέπει να δίνονται οι απαραίτητες συµβουλές στους ασθενείς ώστε να αποφύγουν την επιµόλυνση του σκευάσµατος. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του Livostin. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Όπως µε όλα τα οφθαλµικά παρασκευάσµατα που περιέχουν χλωριούχο βενζαλκόνιο, οι ασθενείς πρέπει να συµβουλεύονται να µην φορούν µαλακούς (υδρόφιλους) φακούς επαφής κατά την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής µε τις οφθαλµικές σταγόνες Livostin. 4.5 Αλληλεπιδράσεις: Δεν αναφέρονται 4.6 Κύηση και γαλουχία 7

8 4.6.1 Χρήση κατά την κύηση Σε ποντίκια, αρουραίους και κουνέλια, το Livostin, σε συστηµατικές δόσεις (σε mg/kg) µέχρι φορές την συνιστώµενη τοπική κλινική δόση, δεν αποκάλυψε καµία εµβρυοτοξική ή τερατογόνο επίδραση. Σε τρωκτικά, σε φορές ίση ή υψηλότερη δόση από την συνιστώµενη τοπική κλινική δόση, παρατηρήθηκε τερατογένεση ή/και αυξηµένη εµβρυϊκή απορρόφηση. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την χρήση των οφθαλµικών σταγόνων Livostin στις έγκυες γυναίκες. Ο κίνδυνος για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστός. Γι αυτό το Livostin δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης, εκτός αν το δυνητικό όφελος ισοσταθµίζει τον δυνητικό κίνδυνο για το έµβρυο Χρήση κατά την γαλουχία Βασιζόµενοι σε προσδιορισµούς των συγκεντρώσεων λεβοκαµπαστίνης στην σίελο και στο µητρικό γάλα µίας θηλάζουσας µητέρας που έλαβε οφθαλµικώς µία δόση λεβοκαµπαστίνης 0.5 mg, υπολογίσθηκε ότι η δόση της λεβοκαµπαστίνης που µεταδίδεται στο θηλάζον βρέφος, δεν υπερβαίνει το 0,3% της συνολικής δόσης που πήρε η µητέρα. Παρόλα αυτά και καθώς δεν υπάρχουν κλινικά και πειραµατικά δεδοµένα, θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή η χορήγηση οφθαλµικών σταγόνων Livostin σε µητέρες που θηλάζουν. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων Οι οφθαλµικές σταγόνες Livostin δεν προκαλούν καταστολή ούτε διαταράσσουν την ψυχοκινητική λειτουργία, συνεπώς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ασθενείς που οδηγούν αυτοκίνητα ή χειρίζονται µηχανήµατα. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Στοιχεία κλινικών µελετών Η ασφάλεια των οφθαλµικών σταγόνων Livostin εκτιµήθηκε σε 508 ασθενείς που συµµετείχαν σε τέσσερεις ελεγχόµενες από µάρτυρα κλινικές µελέτες και σε µία ανοικτή κλινική µελέτη. Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες (ΑΕ) που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς στις κλινικές µελέτες των οφθαλµικών σταγόνων Livostin παρουσιάζονται στον πίνακα 1 Πίνακας 1: Ανεπιθύµητες ενέργεις που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς που χρησιµοποίησαν το Livostin eye drops σε 5 κλινικές µελέτες LIVOSTIN Placebo MedDRA System Organ Class (n=508) (n=178) MedDRA PT % % Οφθαλµικές ανωµαλίες Οφθαλµικός ερεθισµός Στοιχεία µετά την κυκλοφορία του προιόντος Οι ανεπιθύµητες ενέργειες ταξινοµούνται παρακάτω µε βάση τη συχνότητα, χρησιµοποιώντας την εξής συνθήκη: πολύ συχνές (>1/10), συχνές (>1/100, <1/10), όχι συχνές (>1/1.000, <1/100), σπάνιες (>1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών. 8

9 Οι ΑΕ που αυθορµήτως αναφέρθηκαν για το Livostin περιλαµβάνουν: Διαταραχές Οφθαλµών: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): Πόνος στο µάτι, Επιπεφυκίτιδα, Οίδηµα του άνω βλεφάρου, Οφθαλµική υπεραιµία, Θολή όραση Γενικές Διαταραχές και Διαταραχές στο σηµείο εφαρµογής: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): Αίσθηση καύσου στο µάτι, ερυθρότητα οφθαλµού, άλγος οφθαλµού, οίδηµα οφθαλµού, κνησµός οφθαλµού, δακρύρροια και θολή όραση Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): αγγειονευρωτικό οίδηµα, υπερευαισθησία Διαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): δερµατίτιδα εξ επαφής, ουρτικάρια Διαταραχές του νευρικού συστήµατος: Πολύ σπάνιες (<1/10.000): πονοκέφαλος Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, Χολαργός, 4.9 Υπερδοσολογία Συµπτώµατα Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας µε λεβοκαµπαστίνη. Πιθανή καταστολή, µετά από τυχαία λήψη του περιεχοµένου του φιαλιδίου, δεν µπορεί ν αποκλεισθεί. Θεραπεία Σε περίπτωση τυχαίας λήψης, ο ασθενής πρέπει να συµβουλευθεί να λάβει πολλά υγρά ώστε να επιταχυνθεί η νεφρική αποβολή της λεβοκαµπαστίνης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Το Livostin περιέχει λεβοκαµπαστίνη, έναν πολύ ισχυρό, ταχείας δράσης και εξαιρετικά εκλεκτικό ανταγωνιστή της ισταµίνης στους Η 1 -υποδοχείς, µε παρατεταµένη διάρκεια δράσης. Μετά από τοπική εφαρµογή στους οφθαλµούς, σχεδόν αµέσως και για αρκετές ώρες ανακουφίζει από τα τυπικά συµπτώµατα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας (κνησµός, ερυθρότητα, οίδηµα επιπεφυκότος, βλεφάρων, δακρύρροια). 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Μετά από ενστάλλαξη στους οφθαλµούς, η λεβοκαµπαστίνη απορροφάται αργά και ατελώς. Ύστερα από οφθαλµική εφαρµογή 15µg/σταγόνα δόσης, περίπου 6µg λεβοκαµπαστίνης απορροφώνται. Ύστερα από µία οφθαλµική εφαρµογή η λεβοκαµπαστίνη φτάνει στην ανώτερη συγκέντρωσή της στο πλάσµα σε περίπου 6 ώρες. 9

10 5.2.2 Κατανοµή Η πρωτεϊνική σύνδεση της λεβοκαµπαστίνης στο πλάσµα είναι περίπου 55% Μεταβολισµός Ο πρωταρχικός µεταβολίτης της λεβοκαµπαστίνης, ένα άκετυλ γλυκουρονίδιο, παράγεται µέσω του γνωστού µεταβολικού µονοπατιού γλυκουρονιδίωσης Κάθαρση Η λεβοκαµπαστίνη πρωταρχικώς αποβάλλεται στα ούρα σαν µη-φορτισµένο φάρµακο (περίπου το 70% της απορριφθείσας δόσης). Ο τελικός χρόνος ηµιζωής της λεβοκαµπαστίνης είναι περίπου ώρες. Η φαρµακοκινητική της λεβοκαµπαστίνης στο πλάσµα είναι γραµµική και προβλέψιµη. Ειδικές οµάδες ατόµων Ηλικιωµένοι Στους ηλικιωµένους, µετά από πολλαπλές εφαρµογές στη µύτη 0,4 mg λεβοκαµπαστίνης, ο τελικός χρόνος ηµιζωής της αυξήθηκε κατά 15% και η ανώτερη συγκέντρωση στο πλάσµα κατά 26%. Νεφρική ανεπάρκεια Ύστερα από µία µοναδική από του στόµατος δόση λεβοκαµπαστίνης 0,5 mg σε διάλυµα ο τελικός χρόνος ηµιζωής της λεβοκαµπαστίνης, σε ήπια εώς σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης ml/min), αυξήθηκε από 36 σε 95 ώρες. Η συνολική έκθεση της λεβοκαµπαστίνης βασισµένη στο AUC αυξήθηκε κατά 56%. 5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας. Μη κλινικά στοιχεία που στηρίζονται σε συµβατικές µελέτες µε οξείες δόσεις (εφαρµογή από το στόµα, ενδοφλεβίως, µέσω εισπνοής ή δερµατική) ή µε επαναλαµβανόµενες δόσεις (εφαρµογή από το στόµα, ενδοφλεβίως, στον οφθαλµό ή δερµατική) συµπεριλαµβανανοµένων µελετών σχετικά µε τον ερεθισµό του οφθαλµού, την ευαισθητοποίηση του δέρµατος, την καρδιαγγειακή ασφάλεια, τη γονοτοξικότητα και την καρκινογένεση στη στοµατική κοιλότητα, δεν αποκάλυψαν κανέναν κίνδυνο που να συνδέεται µε το φάρµακο. Επιδράσεις παρατηρήθηκαν µόνο σε περιπτώσεις έκθεσης σε ποσότητα κατά πολύ µεγαλύτερη της µέγιστης συνιστώµενης ανθρώπινης δόσης, γεγονός που δείχνει την µικρή κλινική χρησιµότητα των αποτελεσµάτων αυτών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος µε τα έκδοχα: Propylene glycol, sodium phosphate dibasic anhydrous, sodium phosphate monobasic monohydrate, hypromellose CPS, polysorbate 80, benzalkonium chloride, edetate sodium, water for injection. 6.2 Διάρκεια ζωής: 24 µήνες και ένας µήνας µετά από το πρώτο άνοιγµα του φιαλιδίου. 6.3 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσεται σε θερµοκρασία <25 C. 6.4 Φύση και συστατικά του περιέκτη: 10

11 Το Livostin διατίθεται σε πλαστικά φιαλίδια των 4 ml µε την µορφή λευκού, στείρου µικροεναιωρήµατος. FL x 4ml 6.5 Οδηγίες χρήσης/χειρισµού Βλέπε παράγραφο Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ. Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 40885/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ιούνιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVAMYS 27,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Με κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ NASONEX 50 μικρογραμμάρια / ψεκασμό, Ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φουροϊκή μομεταζόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Στη θεραπεία του άσθματος το πλήρες όφελος θα είναι εμφανές μετά από αρκετές δόσεις του φαρμακευτικού προϊόντος.

Στη θεραπεία του άσθματος το πλήρες όφελος θα είναι εμφανές μετά από αρκετές δόσεις του φαρμακευτικού προϊόντος. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Spiriva Respimat 2,5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η χορηγούμενη δόση είναι 2,5 μικρογραμμάρια tiotropium ανά εισπνοή (2 εισπνοές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xozal 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml (το οποίο ισοδυναμεί με 20 σταγόνες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKINOREN 20% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας SKINOREN περιέχει 200 mg (20%) αζελαϊκού οξέος. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LATANOGAN 0.005% w/v Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 100 ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Flixotide Nebules. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση (φύσιγγα) περιέχει 0.5mg ή 2mg προπιονικής φλουτικαζόνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ATROVENT 250mcg/2ml, 500mcg/2ml 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε φιαλίδιο μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα 5% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου.

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TΟΒREX οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύµατος περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Spiriva Respimat, 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η χορηγούμενη δόση είναι 2.5 μικρογραμμάρια tiotropium ανά εισπνοή (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Gastrografin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 100 ml γαστρεντερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OPATANOL 1 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml διαλύματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤRΑΜΑL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΤRΑΜΑL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: ΤRΑΜΑL Καψάκιο, σκληρό: 1 καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg δεσλοραταδίνη και 120 mg θειική ψευδοεφεδρίνη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg δεσλοραταδίνη και 120 mg θειική ψευδοεφεδρίνη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerinaze 2,5 mg/120 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg δεσλοραταδίνη και 120 mg θειική ψευδοεφεδρίνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 3-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PENNSAID 16mg/ml δερματικό διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml δερματικού διαλύματος περιέχει: 16,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ZOVIRAX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ισκία 200mg Aciclovir ισκία για ιασπορά 800mg Aciclovir Eναιώρημα υγρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEMSERIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEMSERIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEMSERIN 1. EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οφθαλμικές σταγόνες,διάλυμα TEMSERIN 0,25%. Oφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα TEMSERIN 0,5%. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pliaglis 70 mg/g + 70 mg/g κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 γραμμάριο κρέμας περιέχει 70 mg λιδοκαΐνης και 70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rolenium κόνις για εισπνοή σε δόσεις (250+50)mcg, (500+50)mcg. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα