ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-238

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-238"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, Αθήνα (Αττική) Τηλ.: Fax: Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικός CPV: XXXXXXX Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,45 Ημερομηνία Διενέργειας: Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-238

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντομογραφίες γενικά 10 Συντομογραφίες Έργου 11 Ορισμοί διακηρύξεων του Δ.Σ.Α. 12 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 14 A.1 Σκοπός στόχοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 14 A.2 Περιβάλλον Έργου 17 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 17 A Συνοπτική παρουσίαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) 17 A Συνοπτική παρουσίαση του φορέα Πρότασης και Χρηματοδότησης (ΥΔΔΑΔ) 20 A Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) 22 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 23 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 23 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 24 A Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 24 A Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 25 A ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 29 A Έργα που παρουσιάζουν Συνέργεια 31 A.3 Αντικείμενο Έργου 32 A.3.1 Αρχιτεκτονική 33 A Γενικά Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing 33 A Αρχιτεκτονική Υλοποίησης και Δικτύωσης 34 Λογική Αρχιτεκτονική 34 Φυσική Αρχιτεκτονική 36 Αρχιτεκτονική Δικτύου Δεδομένων 40 A Εξοπλισμός Πληροφορικής 41 A Δίκτυο και Επικοινωνίες 42 A Διαλειτουργικότητα 43 A Πολυκαναλική Προσέγγιση 43 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2-238

3 A Ανοικτά πρότυπα 44 A Ανοικτά δεδομένα 44 A.3.2 Λογισμικό πληροφοριακού συστήματος 45 A.3.3 Αναλυτική Περιγραφή Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών για το έργο "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" 46 A ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 47 A ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 69 A On Line Υπηρεσίες προς τους Δικηγόρους και Πολίτες 70 A.3.4 Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων 72 A.3.5 Χρήστες συστήματος Πρόσβαση και διαχείριση δεδομένων 75 A ΦΑΣΗ Α : Μελέτη Εφαρμογής 75 A ΦΑΣΗ Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού 75 A ΦΑΣΗ Γ: Ανάπτυξη υποσυστημάτων εφαρμογών (ανάπτυξη & εγκατάσταση) 76 A ΦΑΣΗ Δ4 η : Δοκιμαστική Λειτουργία 77 A Εκπαίδευση 78 A.3.6 Παραγωγική Λειτουργία Έργου 80 A ΦΑΣΗ: Παραγωγική Λειτουργία (έως την Οριστική Παραλαβή Έργου) 80 A Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 80 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 80 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 80 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Ρήτρες 83 A.3.7 Διαλειτουργικότητα 87 A.3.8 Ασφάλεια 89 A.3.9 Διασυνδεσιμότητα 89 A.3.10 Προσβασιμότητα 89 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 91 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 91 A.4.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 93 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 93 A Μέλη Ομάδας Έργου 93 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 94 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου 94 A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 95 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3-238

4 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 96 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 96 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 96 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 96 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 96 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 97 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 97 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 97 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 98 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 99 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 99 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 100 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 102 B Οι Έλληνες Πολίτες 103 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 104 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 106 B Οι συνεταιρισμοί 108 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 110 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 112 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 113 B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 114 B.2.7 Εγγύηση συμμετοχής 121 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 122 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 122 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 122 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 124 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 125 Περιεχόμενα Ενότητας Α «Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία)» 126 Περιεχόμενα Ενότητας Β «Χαρακτηριστικά Προσφερόμενης Λύσης» 126 Η Ενότητα «Χαρακτηριστικά Προσφερόμενης Λύσης» θα πρέπει να περιέχει : 126 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4-238

5 Περιεχόμενα Ενότητας 2 «Προσφερόμενες Υπηρεσίες» 127 Περιεχόμενα Ενότητας 4 «Ομάδα Έργου» 127 Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» περιλαμβάνει: 127 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 128 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 128 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 129 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 129 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 131 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 131 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση προσφορών 131 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 133 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 133 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 134 Ομάδα Κριτηρίων Α: Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία Χρονοδιάγραμμα) 135 Βαθμός αντίληψης των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου 135 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 136 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 136 B.4.3 Προσφυγές 137 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού 138 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 139 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 139 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 140 B.5.3 Εκτελωνισμός Φόροι Δασμοί 141 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 142 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 143 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 144 B.5.7 Υπεργολαβίες 145 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 145 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 146 B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 147 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 5-238

6 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 148 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 148 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 148 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 150 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 152 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 154 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 156 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 158 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 161 C.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 161 C.3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 163 C Σύστημα Εξυπηρετητών (Database, Web) 163 C Εξυπηρετητές τύπου Blade 168 C Storage Area Network 173 C Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας και Λογισμικό διαχείρισης λήψεως αντιγράφων ασφαλείας (TAPE LIBRARY BACKUP SOFTWARE) 176 C Κεντρικοί Μεταγωγείς 177 C Περιφερειακοί Μεταγωγείς 180 C Δρομολογητές 183 C Firewall 186 C IDS / IPS 189 C Load Balancing 190 C Σταθμοί Εργασίας 193 C Εκτυπωτές A4 197 C Ικριώματα (Racks) 199 C.3.3 Έτοιμο Λογισμικό 200 C Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Πληροφοριών 200 C Προδιαγραφές Λογισμικού Εξυπηρετητή Εφαρμογών Διαδικτύου 204 C.3.4 Προϊόντα και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών 211 C Μελέτη Εφαρμογής 211 C Γενικές Απαιτήσεις Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων 211 C ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 214 C ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 219 C On Line Υπηρεσίες προς τους Δικηγόρους και Πολίτες 221 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6-238

7 Μετάπτωση Δεδομένων στο νέο Σύστημα 223 C.3.5 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 224 C.3.6 Εκπαίδευση Τεκμηρίωση Έλεγχοι Υποστήριξη 225 C.3.7 Εγγύηση και Συντήρηση 228 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 229 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 229 C Εξοπλισμός (βλ. Α.3.5.2) 229 C Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α.3.5.2) 229 C Εφαρμογές (βλ. Α.3.5.3) 230 C Υπηρεσίες (ενημέρωση ΒΔ, εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ.) (βλ. Α.3.5.4, Α.3.5.7, Α.3.5.8, Α.3.6.1)230 C Άλλες δαπάνες 231 C.4.2 Πληροφοριακό Σύστημα 231 C Εξοπλισμός (βλ. Α.3.5.2) 231 C Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α.3.5.2) 232 C Εφαρμογές (βλ. Α.3.5.3) 233 C Υπηρεσίες (ενημέρωση ΒΔ, εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ.) (βλ. Α.3.5.4, Α.3.5.5, Α.3.5.7, Α.3.5.8, Α.3.6.1) 233 C Άλλες δαπάνες 234 C.4.3 Εκπαίδευση χρηστών 234 C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 235 C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 236 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7-238

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ON LINE ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών - Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ο κεντρικός εξοπλισμός και το λογισμικό θα εγκατασταθούν σε χώρο του ΔΣΑ και του ΔΣΘεσσ. στην Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ενώ ο περιφερειακός εξοπλισμός και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο πανελλαδικά σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας. Συμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία Υπηρεσίας: 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, ( ,45) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,82 ΦΠΑ : ,63 ) και κατανέμεται ως εξής: α ,45(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για Υποδομές, άδειες Λογισμικού και ανάπτυξη υπηρεσιών β ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την Εκπαίδευση Χρηστών για το σύνολο του Έργου. γ ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για υπηρεσίες υποστήριξης. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Εθνικό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 8-238

9 Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τους κωδικούς ΣΑΕ 020/8 του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης / /2010 / /2011 / /2011 και ώρα 16:00 Η έδρα του Δ.Σ.Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / /2011 και ώρα 16:00. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9-238

10 Συντομογραφίες γενικά ΓΓ Δ.Σ.Α. ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΕΤΑΑ ΕΥΔ ΚτΠ ΚΠΣ ΚΥΑ Δ.Σ.Α. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΥΑ ΥΔΔΑΔ Γενική Γραμματεία Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Προεδρικό Διάταγμα Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργική Απόφαση Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

11 Συντομογραφίες Έργου ΒΔ Δ/νση(ς) ΔΝΕ Δ.Κ.Ν. Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση(ς) Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας ECRIS European Criminal Records Information System Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου EPOC ΕΣΥΕ ΚΕΠ Ν.Α. ΠΕΣ ΠΣΝΑ Σ.τ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΥΔΔΑΔ ΥΠΟ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ European Pool against Organised Crime Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ. Α.3.6.3) Πληροφοριακά Συστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Συμβούλιο της Επικρατείας Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Οικονομικών Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

12 Ορισμοί διακηρύξεων του Δ.Σ.Α. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο Δ.Σ.Α. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δ.Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβολίου του ΔΣΑ, αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α 235) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κανονισμός Προμηθειών/ Εφαρμοστέες Διατάξεις Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Το ΠΔ 118/2007, "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" Το ΠΔ 60/2007 " Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005." ΔΣΑ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

13 σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Δ.Σ.Α. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Φορείς για τους οποίους προορίζεται το Έργο Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΔΣΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. Δ.Σ.Α. - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Δικαστηρια - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΤΑΧΔΙΚ - Ασφαλιστικα Ταμεία (ΕΤΑΑ) - ΓΓΠΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός στόχοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Το έργο με τίτλο "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" (Κατάθεση Δικογράφου, Αποϋλοποίηση Ενσήμων, Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, Παρακρατήσεις Εισφορών) αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας και προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων της Δικαιοσύνης, που αφορούν την παρακολούθηση πολιτικής, ποινικής, Διοικητικής Διαδικασίας. Το έργο αποτελείται από τρία Υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Το πρώτο υποέργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ» αφορά στη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας το οποίο διασφαλίζει αφ ενός τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την είσπραξη και την απόδοση πόρων και εφ ετέρου την ασφαλή και νόμιμη ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου, το οποίο αποτελεί το πρώτο θεμελιώδες βήμα στην Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Το δεύτερο υποέργο με τίτλο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ» είναι έργο Εθνικής Εμβέλειας και αφορά επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων προτίμησης, εξαίρεσης για συμμετοχή των Δικαστικών αντιπροσώπων στην εκλογική διαδικασία που πολλές φορές γίνονται εκρηκτικά λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που υπάρχει ανάμεσα στην προκήρυξη των εκλογών και την ημερομηνία εκλογής. ΥΠΟΕΡΓΟ 3 Το τρίτο υποέργο αφορά στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας με την ένταξη και ταυτόχρονη αναβάθμιση των δημοφιλέστερων υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΔΣΑ και τους άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους, στους Δικηγόρους και στον πολίτη και αφορούν τις υπηρεσίες ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. Το σημερινό επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά προβληματικό λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών, της απουσίας τεχνολογικών υποδομών και φιλικών εφαρμογών προς τον τελικό χρήστη, με αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονα φαινόμενα δυσαρέσκειας στον πολίτη ως προς την ταχεία εξυπηρέτηση του εξ αιτίας των διαδικασιών και των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι όλης της χώρας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως νομικοί παραστάτες υπερασπιστές των πολιτών. Ο δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου, έχει την απόλυτη ευθύνη όλης της προδικασίας και την εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και ταυτόχρονα συμμετέχει θεσμικά και καθοριστικά σε όλα τα στάδια της Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής διαδικασίας. Εκ του νόμου ο δικηγόρος προσφεύγει στις Υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου για την έκδοση γραμματίου προείσπραξης που συμπεριλαμβάνει παρακρατήσεις και αποδόσεις πόρων στο Δημόσιο(φόρος εισοδήματος και πρόσφατα ΦΠΑ) στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στα Ταμεία Πρόνοιας. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η όλη διαδικασία σε συνδυασμό με την αγορά δικαστικών ενσήμων και τη χαρτοσήμανση των εγγράφων που αποτελούν και την επικόλληση των ενσήμων στα ασφαλιστικά βιβλιάρια και τα βιβλιάρια υγείας, προκαλούν τεράστιες απώλειες παραγωγικού χρόνου στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους δεκάδες χιλιάδες δικηγόρους για εκατομμύρια κατ έτος υποθέσεις ενώπιον όλων των βαθμίδων των Δικαστηρίων. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναστραφεί το ταχύτερο και το μόνο αποτελεσματικό αντίδοτο είναι η εισαγωγή τεχνολογικών υποδομών και η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τρόπο μεθοδικό, συντονισμένο και επιχειρησιακά καλά οργανωμένο σε όλο το φάσμα των διοικητικών και νομικών δραστηριοτήτων Στην παρούσα Διακήρυξη συμπεριλαμβάνονται και τεκμηριώνονται αναλυτικά και με στοιχεία οι αναγκαίες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ο βαθμός ηλεκτρονικοποίησης αυτών υπό τον τίτλο ηλεκτρονική παρακολούθηση ροής προδικασίας ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου για την εξυπηρέτηση των συλλειτουργών της δικαιοσύνης και των πολιτών. Τα στατιστικά στοιχεία μόνο του έτους 2009 πιστοποιούν ότι τουλάχιστον διαφορετικοί πολίτες έχουν την ανάγκη των ανωτέρω υπηρεσιών. Τα αναμενόμενα οφέλη και οι ωφελούμενοι φορείς, Δημόσιοι και Ασφαλιστικά Ταμεία παρουσιάζονται ως ακολούθως: 1. ηλεκτρονική διασφάλιση των συναλλαγών που απαιτούνται για την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου και ηλεκτρονικής έκδοσης αντιγράφων 2. ενοποίηση και αποϋλοποίηση των Ασφαλιστικών Εισφορών (Ένσημα ΤΝ, Ένσημα Τ.Π. Μεγαρόσημα ΤΑΧΔΙΚ κτλ) 3. ασφαλής πρόσβαση στο σύστημα για την ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου στα Μηχανογραφημένα Δικαστήρια όλης της χώρας. 4. ασφαλής είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία της κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης με ηλεκτρονική ενημέρωση τους. 5. ασφαλής είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία Προνοίας με ηλεκτρονική Ενημέρωση τους. 6. ηλεκτρονική Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για την Είσπραξη και απόδοση του φόρου εισοδήματος 7. ηλεκτρονική Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για την Είσπραξη και απόδοση του ΦΠΑ 8. ηλεκτρονική Ενημέρωση των Δικηγόρων για τις κάθε είδους εισφορές που έχουν καταβάλει 9. ηλεκτρονική Ενημέρωση Δικηγόρων και Πολιτών για το ΦΠΑ που έχουν καταβάλλει. 10. ηλεκτρονική έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων 11. Την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών βεβαιώσεων για τους Δικηγόρους 12. διαφάνεια σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές πολιτών δικηγόρων πολιτείας 13. απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 14. εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών που προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη για την επίλυση των διαφορών. 15. παρακολούθηση δημοσίευσης αποφάσεων της χώρας 16. παρακολούθηση δημοσίευσης αποφάσεων Εφετείων όλης της χώρας 17. παρακολούθηση ροής Ποινικής Διαδικασίας. 18. Παρακολούθηση των Πινακίων των Δικαστηρίων της χώρας 19. Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων Προτίμησης Εξαίρεσης και ενημέρωσης για το διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων Συμπερασματικά πρόκειται για έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υψηλής προστιθέμενης αξίας με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Στους ωφελούμενους, πέραν των πολιτών, συμπεριλαμβάνονται: 1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων 2. Τα Δικαστήρια όλης της χώρας για την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης 3. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία για οικονομίες κλίμακας και τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής 4. Τα Ταμεία Υγείας Πρόνοιας για τη διαχείριση των πόρων τους 5. Τα Ταμεία Συνεργασίας και υποστήριξης Νέων Δικηγόρων 6. Το Υπουργείο Οικονομικών (φόρος Εισοδήματος ΦΠΑ) 7. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την περιστολή της γραφειοκρατίας 8. Οι Δικηγόροι οι οποίοι ανέρχονται περίπου σε Να σημειωθεί επίσης ότι με την ανάπτυξη του νέου συστήματος θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις προς την ΕΕ και θα επιτευχθεί συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πύλη e justice ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΔ ΨΣ Δ.Σ.Α. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Error! Reference source not found. Βλ. παρ. Α ΜΣ Μνημόνειο Συνεργασίας (ΜΣ) Βλ. παρ. Α ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Βλ. παρ. Α Θεματικές Ομάδες εργασίας Βλ. παρ. Α A Συνοπτική παρουσίαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως και οι συνολικά 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 194 του ΝΔ 3026/1954 ΦΕΚ Α 235/ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος Επιστημονικός Σύλλογος της χώρας, και ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης αριθμ /ΨΣ η οποία και επισυνάπτεται). Έχει μέλη (δικηγόρους), 25μελές εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, απασχολεί 140 υπαλλήλους από τα μέλη του αλλά και εκτός αυτών, και συνεργάζεται με φορείς και ειδικούς επιστήμονες. Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Πρόεδρός του είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με σύνολο μελών δικηγόρων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας με την τεχνολογική υποδομή που έχει αναπτύξει ήδη από το 1989, διαθέτει πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του και τους πολίτες, στην παρακράτηση απόδοση εισφορών, στην έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης που είναι απαραίτητα για: Τη Νομιμότητα στην κατάθεση Δικογράφων, Προτάσεων, Αιτήσεων για Διαδικαστικές Πράξεις κ.λπ. Την Είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Την Είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία Προνοίας Την Είσπραξη και απόδοση των φόρων πόρων στο Δημόσιο και τελευταία Την Είσπραξη και απόδοση του ΦΠΑ Επί 17 συνεχή χρόνια ο ΔΣΑ παρέχει νομικές υπηρεσίες στους Δικηγόρους, Δικαστικούς Λειτουργούς και πολίτες, με την υλοποίηση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών (ΤΝΠ) "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ". Οι υπηρεσίες αυτές είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ( αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων, ανωνυμοποιημένες, διασυνδεδεμένες με τις Νομικές τους Διατάξεις, και μεγάλο μέρος τους Νομικά Επεξεργασμένες) ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Όλη η Νομοθεσία από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, Δομημένη σε επίπεδο Διάταξης (Άρθρου), Επικαιροποιημένη, Κωδικοποιημένη, ταξινομημένη με βάση θησαυρό νομικών όρων, διασυνδεδεμένη με ΦΕΚ, Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Εγκυκλίους κτλ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Αθηνών Πειραιώς (όλων των Βαθμίδων) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Α Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" είναι: Απαραίτητη Πλήρης Αξιόπιστη, Δημιουργεί Ασφάλεια Δικαίου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" στις τρεις παρουσιάσεις που πραγματοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε επαίνους και κολακευτικά σχόλια για: Τη Δόμησή της Τη Διαλειτουργικότητά της Τις Ηλεκτρονικές Νομικές Υπηρεσίες που παρέχει Τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και τις δυνατότητες που διαθέτει για έρευνα και πρόσβαση στην Πληροφορία Την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να αυξάνει θεαματικά η αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ". Ημερησίως τουλάχιστον χρήστες διεξάγουν νομική έρευνα και λαμβάνουν πληροφορίες από το σύστημα. Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.Σ.Α. (Δικαιούχου) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διαθέτει ισχυρές δομές για την στήριξη των πληροφοριακών του συστημάτων, του εμπλουτισμού και επικαιροποίησης του περιεχομένου του. Ειδικότερα: Διεύθυνση πληροφορικής και ανάπτυξης υπηρεσιών που έχει την ευθύνη και υποστηρίζει τη λειτουργία των πληροφοριακών της Συστημάτων με τα ακόλουθα τμήματα: Μηχανογράφησης διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών Πληροφορικής Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" Διαχείρισης και υποστήριξης χρηστών της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Νομικής υποστήριξης και επεξεργασία δεδομένων Ψηφιοποίησης δεδομένων νομικών Υποστήριξης Help Desk Ανάπτυξης νέων υπηρεσιών Επίσης, σε συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις του ΔΣΑ (Οικονομικής, Διοικητικού) δημιουργείται μια ισχυρή δομή, η οποία συντηρεί, εμπλουτίζει προγραμματίζει και διευρύνει τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει, με κύριο χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια της. Η αρχιτεκτονική του υπάρχοντος δικτύου του ΔΣΑ αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Συνοπτική παρουσίαση του φορέα Πρότασης και Χρηματοδότησης (ΥΔΔΑΔ) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της δικαστικής. Το κύριο έργο του Υπουργείου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων είναι η ανάπτυξη ενός Κράτους Δικαίου, μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί η απονομή της δικαιοσύνης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η μείωση της εγκληματικότητας, η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στο τομέα ευθύνης του, όπως απορρέουν από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Η ακριβής διάρθρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑ 1: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Με το Προεδρικό Διάταγμα 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 189/2004 (ΦΕΚ 167 Α ), προσδιορίζονται η πολιτειακή αποστολή του Υπουργείου, η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του. Στο Υπουργείο ανατίθεται η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, η οποία αφορά όχι μόνο στη δομή και στον τρόπο άσκησής της, αλλά και στην πρόσληψη, διαμόρφωση και διευθέτηση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Στην εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάγονται τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και το σύνολο των συλλόγων Λειτουργών της Δικαιοσύνης. Το επιχειρησιακό έργο του Υπουργείου αφορά κύρια στα παρακάτω: Διοίκηση της Δικαιοσύνης Νομοθετικός Συντονισμός και ειδικών διεθνών νομικών σχέσεων Σωφρονιστικής Πολιτικής Ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς Το έργο της διοίκησης της δικαιοσύνης αναλαμβάνεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, η οποία εξειδικεύει τη κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις περί της επιλογής και οργάνωσης των διοικητικών μέσων άσκησής της. Επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με τις δικαστικές αρχές και διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και εν γένει φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε να επιτευχθεί η ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών άσκησης του δικαστικού έργου, να καταστεί πρόσφορος και ευχερής ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης, να πραγματωθούν οι στόχοι ανάπτυξης της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας, και να αποβεί ευχερής η πλήρης και αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη της εκάστοτε ασκούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το έργο της διοίκησης του νομοθετικού συντονισμού και των ειδικών διεθνών νομικών σχέσεων πραγματώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού Και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. Η Γενική Διεύθυνση ασκεί τις αρμοδιότητές της με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τη διαδικασία προπαρασκευής του νομοθετικού έργου, την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών ή με τρίτες χώρες και την ένταξη των βασικών τομεακών πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Το έργο της άσκησης σωφρονιστικής πολιτικής αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής, η οποία εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις περί της επιλογής και οργανώσεως των διοικητικών μέσων άσκησής της. Επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις δικαστικές αρχές και τις διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών που ασκούν πολιτικές εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας, με σκοπό την εφαρμογή της γενικής σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας και την κοινωνική επανένταξη των πολιτών που εκδήλωσαν παραβατική και κολάσιμη συμπεριφορά και εξέτισαν ποινές, στερητικές της προσωπικής τους ελευθερίας. Υποστηρικτικά στο έργο του Υπουργείου δρα η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία οργανώνει τα διοικητικά και οικονομικά μέσα εφαρμογής των κυρίων πολιτικών του Υπουργείου και επιμελείται την ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και των υλικών μέσων, με κριτήριο τη δημιουργική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμοστέα αρχή την ένταση της διοικητικής αποδοτικότητας και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων στον πολίτη υπηρεσιών, με ταυτόχρονο περιορισμό του δημοσιονομικού κόστους. Μεριμνά για τη διαμόρφωση διαύλων οριζόντιας επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν τις πολιτικές του Υπουργείου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των μέσων του οριζόντιου οργανωτικού συντονισμού των διοικητικών δράσεων, όταν αυτές αρθρώνονται ταυτόχρονα από τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση του διοικητικού χρόνου και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων υλικών μέσων. Με το έργο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς ασχολείται η Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων (ΓΓΙ), η οποία υπάγεται στο ΥΔΔΑΔ σύμφωνα με το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009). Το γενικό συντονισμό των δραστηριοτήτων και του έργου των οργανικών μονάδων της ΓΓΙ, την επιμέλεια του προγραμματισμού των διοικητικών δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης της ποιότητας του παραγόμενου έργου, για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ισότητας των φύλων αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της ΓΓΙ. Η Γενική Διεύθυνση προΐσταται 5 Διευθύνσεων, του νομικού τμήματος της ΓΓ, ενώ υπάγεται και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ε.Π. του ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. A Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) Ο ΔΣΑ ως Φορέας Υλοποίησης, στα πλαίσια του έργου έχει συνάψει «Μνημόνιο Συνεργασίας» με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφονται το πλαίσιο συνεργασίας, οι βασικοί άξονες συνεργασίας, καθώς και ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση του Έργου που είναι: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ To Yπoυργεio ενεργεί oτα πλαίσια της πρόσκλησης 15 του Ε.Π. Ψ.Σ. ως φορέας Πρότασης και Χρηματοδότησης Ο ΔΣΑ είναι τελικός Δικαιούχος ενώ φορέας λειτουργίας είναι η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας Επίσης ο ΔΣΑ ως Φορέας Υλοποίησης έχει συνάψει «Μνημόνιο Συνεργασίας» με το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και του Δ.Σ.Α. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου Δ.Σ.Α., το Φορέα Λειτουργίας (Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων) και το Φορέα Πρότασης Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από τον Δ.Σ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.2 A Υφιστάμενη Κατάσταση Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οι Δικηγόροι είναι συμπράττοντες στη απονομή της Δικαιοσύνης, με τη θεσμοθετημένη υποχρεωτική παρουσία τους σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες απονομής της Δικαιοσύνης. Εισαγωγικά Δικόγραφα, Προτάσεις, Αιτήσεις για Διαδικαστικές Πράξεις, φέρουν την υπογραφή του Δικηγόρου, εγγεγραμμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποτελούν στοιχείο εγκυρότητας. Ο πολίτης προσφεύγει στην δικαιοσύνη, όχι μόνος του (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων όπως για παράδειγμα στα Ειρηνοδικεία), αλλά θεσμικά μέσω του Νομικού παραστάτη Υπερασπιστή Δικηγόρου. Η συμβολή του τόσο στην απονομή της Δικαιοσύνης όσο και στην εξυπηρέτηση του εντολέα του πολίτη είναιπολύ ουσιαστική. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για την εξυπηρέτηση του εντολέα του πολίτη κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, αρχίζουν με τις ουρές στην κατάθεση του Εισαγωγικού Δικογράφου και συνεχίζουν με τα προβλήματα σ όλη τη ροή της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής διαδικασίας. Ειδικότερα ο θεσμικός ρόλος του Δικηγόρου συνίσταται στην τήρηση όλης της προδικασίας που περιλαμβάνει: Τη Σύνταξη Εισαγωγικών Εγγράφων, Δικογράφων, προτάσεων κτλ Σημειώνουμε ότι η αρτιότητα των Δικογράφων, των Εισαγωγικών Εγγράφων, των Προτάσεων, κτλ συμβάλλει στην ταχύτερη και καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και βοηθούν τον Δικαστή στην ορθή διάγνωση της διαφοράς. Έκδοση Γραμματίου προείσπραξης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, με παρακράτηση και απόδοση πόρων στο Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ταμεία Προνοίας Αγορά Δικαστικών Ενσήμων κα χαρτοσήμανση εγγράφων, που αποτελεί στοιχείο εγκυρότητας για την κατάθεση δικογράφου. Επικόλληση των Ενσήμων (ουρίτσες) στα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια και τα Βιβλιάρια Υγείας Παραλαβή αντιγράφων του φακέλου κατάθεσης, χαρτοσήμανσή τους και ενημέρωση αντιδίκων. Παρακράτηση και απόδοση πόρων σε Ασφαλιστικά Ταμεία, Ταμεία Προνοίας, Εφορία μέσω των Δικηγορικών τους Συλλόγων που βεβαιώνουν την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι. Παρακράτηση και απόδοση ΦΠΑ στους υπόχρεους της δήλωσης Δικηγόρους Υποβολή αιτήσεων (χαρτοσημασμένες) για έκδοση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων κ. λπ. από τα Δικαστήρια Παραλαβή Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων Αποφάσεων κ. λπ. (χαρτοσημασμένα) Ο Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του πολίτη έναντι της Δικαιοσύνης στα ακροατήρια, στην υποβολή προτάσεων, ενδίκων μέσων, παρεμβάσεων κτλ καθώς και στην παρακολούθηση της ροής Πολιτικής Ποινικής Διοικητικής Διαδικασίας, για την θεσμοθετημένη άσκηση του λειτουργήματός τους, (Δικάσιμος, Αναβολές, τήρηση προθεσμιών, υποβολή προτάσεων, δημοσίευση απόφασης, κτλ) και τέλος την ενημέρωση του πολίτη. Συνοψίζοντας ο Δικηγόρος μέλος Δικηγορικού Συλλόγου έχει την απόλυτη ευθύνη όλης της προδικασίας και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και ταυτόχρονα συμμετέχει θεσμικά και αποφασιστικά σε όλα τα στάδια της Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Διαδικασίας. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Oι 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι της Ελλάδας (όπως και ο Δ.Σ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 194 του ΝΔ 3026/1954 ΦΕΚ Α 235/ Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του πιο πάνω νομοθετικού διατάγματος «Πανταχού αναγνωρίζεται ότι το λειτούργημα του δικηγόρου ασκεί σπουδαίαν επίδρασιν επί της Κοινωνίας και επί της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.». Η κοινωνική αποστολή του δικηγορικού λειτουργήματος κατέστησε τους δικηγορικούς συλλόγους και κατ επέκταση τα μέλη τους, ουσιώδεις συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης και βασικούς πυλώνες στην απονομή της. Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς όλοι οι διορισμένοι και νομίμως ασκούντες το λειτούργημα του δικηγόρου, στην περιφέρεια εκάστου Πρωτοδικείου (άρθρ. 193), ενώ τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο (3μελές έως 25μελές, ανάλογα με τον αριθμό των μελών), το οποίο εκλέγεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954), έχει θητεία τριών ετών και συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η πιστοποίηση της ιδιότητας του Δικηγόρου μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου (κατάθεση Δικογράφου, παράσταση στα δικαστήρια κλπ), στηρίζεται στην ετήσια υποχρεωτική ανανέωση εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, όπου τηρούνται με μοναδικό τρόπο τα μητρώα των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Εταιρειών και κάθε μεταβολή της πραγματικής κατάστασής τους (Διορισμοί, Προαγωγές, Μεταθέσεις, Αναστολές, Διαγραφές κ.τ.λ.). Επιπλέον σε κάθε Σύλλογο υπάρχουν και Επιτροπές Μητρώου (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες), που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δεύτερο έτος, οι οποίες αποφαίνονται για το ειλικρινές ή μη των ετησίων δηλώσεων για την ανανέωση εγγραφής και διατάσσουν ή όχι την διαγραφή του δικηγόρου. Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος και τον Κώδικα Δικηγόρων, όπως επίσης να κινεί την πειθαρχική διαδικασία σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή γενικά ανακάλυψης οιουδήποτε παραπτώματος. Η σύνθεση των οργάνων, η διαδικασία ελέγχου και η επιβολή ή όχι σχετικής ποινής, ορίζονται σαφώς στον Κώδικα Δικηγόρων, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν δύο επίπεδα απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με έδρα τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου μετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και έχει έδρα τον Άρειο Πάγο. Τέλος κατά της απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο πληττόμενος δικηγόρος μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. A Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και φορέα λειτουργίας Δ.Σ.Α. (Δικαιούχου) Το Σύστημα κατά την παραγωγική του λειτουργία θα στηρίζεται, εκτός από την υπάρχουσα δομή του Δ.Σ.Α., και στις ισχυρές υπάρχουσες δομές των Δικηγορικών Συλλόγων και ειδικότερα του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, που αναλαμβάνουν τη στελέχωση των τμημάτων που απαιτούνται για την καλή, αξιόπιστη, αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος. Οι Δομές που απαιτούνται, καθώς και οι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ υπάλληλοι που στελεχώνουν τις δομές, έχουν πολυετή εμπειρία στην πληροφορική και στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και με επάρκεια και αποτελεσματικότητα μπορούν να ανταποκριθούν. Επίσης η τεχνική και οικονομική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος και των υπηρεσιών αυτού, θα εξασφαλιστεί σε πάγια βάση με τις καθιερωμένες ετήσιες συνδρομές των μελών χρηστών, των δικηγόρων προς τους Συλλόγους τους, μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ως ΝΠΔΔ, είναι τα θεσμοθετημένα όργανα τα οποία έχουν την αρμοδιότητα είσπραξης και απόδοσης των πόρων συμβάλλοντας στην ενίσχυση των πόρων των Ασφαλιστικών Ταμείων, των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και στην καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Φοροδιαφυγής. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν την θεσμοθετημένη αρμοδιότητα έκδοσης και ετήσιας ανανέωσης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος που είναι απαραίτητη για την άσκηση του Δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη του Δικηγόρου νομικού παραστάτη του πολίτη, με την διαχείριση όλης της προδικασίας. Ακολουθεί ο Πίνακας (1) με τα στοιχεία των δικηγορικών συλλόγων ανά την Επικράτεια, ο οποίος αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση καθώς και τα δεδομένα και τους όγκους των πληροφοριών τις οποίες διαχειρίζονται: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΩΝ Υπάλληλοι ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΟΧΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΗΒΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΟΧΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ INTERNET ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

28 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΩ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΝΑΞΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΧΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ ΟΧΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΧΙ ΣΥΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΟΧΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΟΧΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

29 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ A ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην παρούσα κατάσταση δημιουργούν εστίες έντονης δυσανασχέτησης, κακής εξυπηρέτησης, απώλειας χρόνου, και υψηλής επαναλαμβανόμενης γραφειοκρατίας. 1. Ουρές για την αγορά Ενσήμων παράστασης από τους μικροπωλητές στα δικαστήρια 2. Επικόλληση ενσήμων στα δικόγραφα (Ταμείου Νομικών, Ταμείων Προνοίας, Προείσπραξης κτλ) 3. Επικόλληση στα επίσημα αντίγραφα του φακέλου κατάθεσης μεγαρόσημων, 4. Ατελείωτες ουρές για την κατάθεση Δικογράφου και θεώρηση αντιγράφων για περαιτέρω ενέργειες (κοινοποιήσεις, κ. λπ.) 5. Συνωστισμός και επιβάρυνση της εργασίας των υπηρεσιών των Δικαστηρίων 6. Μεγάλος χρόνος απάντησης των Δικαστηρίων από την υποβολή αιτήματος. 7. Μεγάλος αριθμός επισκέψεων στα δικαστήρια για την έρευνα της πορείας της υπόθεσης, με ταυτόχρονη επιβάρυνση των υπηρεσιών. 8. Αδυναμία μελέτης Δικογραφίας από το Δικαστή, από μακριά και αδυναμία έκδοσης της απόφασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο της πορείας την ένδικης επίλυσης της διαφοράς. (έγκαιρης ενημέρωσης του πολίτη, προθεσμίες εκτέλεσης και άσκησης ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα. 9. Ετήσια επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων (ουρίτσες) στα Βιβλιάριά του κάθε δικηγόρου για να μπορέσει να έχει ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. Η καταμέριση γίνεται στα αντίστοιχα ταμεία και το συνολικό τους κόστος υπερβαίνει τα ετησίως και επιβαρύνει τόσο τα Ταμεία, όσο και τους Συλλόγους. 10. Οικονομικές Βεβαιώσεις για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής Δήλωσης και τελευταία (έναρξη από 1/7/2010) περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Τα ανωτέρω φωτογραφίζουν την αναγκαιότητα του προτεινόμενου έργου που αποσκοπεί στην ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας με στόχο την ολοκλήρωση του πρώτου καθοριστικού βήματος για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης στην χώραμας Το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέψει την οργάνωση της ροής προδικασίας και θα δώσει την δυνατότητα για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, διασφαλίζοντας την νομιμότητα του καταθέτη καθώς και την νομιμότητα και εγκυρότητα ότι έχουν κατατεθεί όλα τα συνοδευτικά παραστατικά που απαιτούνται για την κατάθεση. Αναφερόμαστε στην ανάγκη για κάλυψη των δικογράφων που κατατίθενται ετησίως σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων και συμβολαίων και αφορούν αντίστοιχο διακριτό αριθμό πολιτών. Η υλοποίηση του κύριου στόχου απαιτεί παράλληλα την οριζόντια υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους στόχων: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

30 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1. Την Ενιαία Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων και Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη φάση της Προδικασίας. 2. Την ηλεκτρονική διασφάλιση των συναλλαγών που απαιτούνται για την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου και ηλεκτρονικής έκδοσης αντιγράφων 3. Την ενοποίηση και αποϋλοποίηση των Ασφαλιστικών Εισφορών (Ένσημα ΤΝ, Ένσημα Τ.Π. Μεγαρόσημα ΤΑΧΔΙΚ κτλ) 4. Την ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα για την ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου στα Μηχανογραφημένα Δικαστήρια όλης της χώρας. 5. Την ασφαλή είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία της κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης με ηλεκτρονική ενημέρωσή τους. 6. Την ασφαλή είσπραξη και απόδοση πόρων στα Ταμεία Προνοίας με ηλεκτρονική Ενημέρωση τους. 7. Την ηλεκτρονική Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για την Είσπραξη και απόδοση του φόρου εισοδήματος 8. Την ηλεκτρονική Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για την Είσπραξη και απόδοση του ΦΠΑ 9. Την ηλεκτρονική Ενημέρωση των Δικηγόρων για τις κάθε είδους εισφορές που έχουν καταβάλει 10. Την ηλεκτρονική Ενημέρωση Δικηγόρων και Πολιτών για το ΦΠΑ που έχουν καταβάλλει 11. Την ηλεκτρονική έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων 12. Την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών βεβαιώσεων για τους Δικηγόρους 13. Την διαφάνεια 14. Την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης 15. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών που προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη για την επίλυση των διαφορών. 16. Την παρακολούθηση δημοσίευσης αποφάσεων Δικαστηρίων Αθηνών Πειραιώς και επέκτασή της στα Δικαστήρια που μηχανογραφούνται 17. Την παρακολούθηση δημοσίευσης αποφάσεων Εφετείων όλης της χώρας 18. Την παρακολούθηση ροής Ποινικής Διαδικασίας, όπου αυτή μηχανογραφείται. 19. Την Παρακολούθηση των Πινακίων των Δικαστηρίων της Αθήνας και όπου αυτά μηχανογραφούνται 20. Την έκδοση των Νομικών Περιοδικών των Δικηγορικών Συλλόγων σε ψηφιακή μορφή 21. Την Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων Προτίμησης Εξαίρεσης και ενημέρωσης για το διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων Το παρόν αποτελεί έργο αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και, την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ www.dsanet.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΣΑ Ο ΔΣΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 3026/1954 ΦΕΚ Α 235). ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (υπ. Αρ. 151.139/ΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3073 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. Δ/νση: c/o Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ-τομέας Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΗ-7Θ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΗ-7Θ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας : 104 37, Αθήνα Πληροφορίες : Χρ. Ανδριώτης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα