ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για βοηθήματα ακοής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ EL EL

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες), όπως τροποποιήθηκε το , η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν υδράργυρο δεν ισχύει για στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2% κατά βάρος έως την 1η Οκτωβρίου Ενώ το 2012 έκθεση που ανατέθηκε από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για στοιχεία-κουμπιά που περιέχουν υδράργυρο για όλες τις εφαρμογές 2, ζητήθηκε από την Επιτροπή στην τροποποιημένη οδηγία να διενεργήσει νέα, ειδική μελέτη που να επιβεβαιώνει το συμπέρασμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 4 παράγραφος 4 της τροποποιημένης οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες προβλέπει ότι «Όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά για βοηθήματα ακοής, η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών για βοηθήματα ακοής σύμφωνων με το στοιχείο α) της παραγράφου 1 το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου Εφόσον δικαιολογείται λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων-κουμπιών για βοηθήματα ακοής σύμφωνων με το στοιχείο α) της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεσή της από κατάλληλη πρόταση ώστε να παραταθεί η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά για βοηθήματα ακοής». Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της Επιτροπής αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων-κουμπιών για βοηθήματα ακοής που δεν περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου κατά βάρος. 2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 2.1. Εισαγωγή Για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η Επιτροπή συγκέντρωσε και εξέτασε τις διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο που χρησιμοποιούνται σε βοηθήματα ακοής, εστιάζοντας κυρίως στην τεχνική και εμπορική διαθεσιμότητα αυτών και, στη συνέχεια, στην πιθανή επίπτωση στους χρήστες, όσον αφορά τις επιδόσεις και τις οικονομικές πτυχές. 1 ΕΕ L 266 της , σ τελευταία τροποποίηση με την οδηγία 2013/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2013, ΕΕ L 329 της , σ BIO Intelligence (2012) «Study on the Potential for Reducing Mercury Pollution from Dental Amalgam and Batteries,» («Μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες μείωσης της ρύπανσης από τον υδράργυρο από οδοντιατρικά κράματα και ηλεκτρικές στήλες»), Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2012, και ιδίως το τμήμα 7.1, επιλογή 2 (σελίδα 123) σε συνδυασμό με το τελευταίο τμήμα 9.2 (σελίδα 135). 2

3 Η Επιτροπή ζήτησε τις υπηρεσίες ανεξάρτητων συμβούλων, οι οποίοι εξέτασαν τη σχετική βιβλιογραφία και τη διαθέσιμη γνώση και διεξήγαγε διαβουλεύσεις με όλους τους μείζονες παραγωγούς και κατασκευαστές ηλεκτρικών στηλών και ακουστικών βαρηκοΐας καθώς και με τις ενώσεις ασθενών και βοηθημάτων ακοής. 3 Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης εξασφαλίζεται, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, από το μέγεθος του μεριδίου αγοράς των παραγωγών και των κατασκευαστών ηλεκτρικών στηλών και ακουστικών βαρηκοΐας με τους οποίους έγινε η διαβούλευση. Θα πρέπει να τονισθεί η σωστή συνεργασία τους, λαμβανομένων υπόψη ακόμη και των συνήθων περιορισμών που ισχύουν όσον αφορά τις ευαίσθητες για τις επιχειρήσεις πληροφορίες. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα διδάγματα που αποκομίστηκαν μετά τη θέσπιση των απαγορεύσεων σχετικά με τα στοιχεία-κουμπιά που περιέχουν υδράργυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 30 πολιτείες έχουν εγκρίνει (ή προτείνει) νομοθεσία για το θέμα αυτό. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η χρήση διαφορετικών αλλά συμπληρωματικών πηγών επέτρεψε μια ευρεία και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κατάστασης, πέρα από τα θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια του εφοδιασμού που απαιτείται από την οδηγία. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους συμβούλους παρείχαν στέρεες βάσεις επί των οποίων η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη δική της αξιολόγηση και συνέταξε την παρούσα έκθεση Κύρια συμπεράσματα Με βάση την εν λόγω μελέτη, την οποία η Επιτροπή θεωρεί ως βάσιμη μελέτη με ορθά πορίσματα και συμπεράσματα και που βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και τη δική της εργασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, η Επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα: (1) Υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για στοιχεία-κουμπιά χωρίς τη χρήση υδραργύρου που χρησιμοποιούνται σε βοηθήματα ακοής. Τα είδη που χρησιμοποιούνται πιο συχνά κάνουν χρήση της τεχνολογίας ψευδαργύρουαέρα, η οποία αναπτύχθηκε από διάφορες επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης και άλλες τεχνολογίες (π.χ. νικελίου-υδριδίου μετάλλου), αλλά η χρήση τους είναι λιγότερο διαδεδομένη και περιορίζεται σε συσκευές που δεν χρειάζονται παροχή υψηλής ισχύος ή που επιτρέπουν λιγότερο αυστηρά πρότυπα χρήσης. (2) Όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά επίπεδα παραγωγής, η ασφάλεια του εφοδιασμού των στοιχείωνκουμπιών για βοηθήματα ακοής δεν θα τεθεί σε κίνδυνο μετά τη λήξη της εξαίρεσης για στοιχεία-κουμπιά που περιέχουν υδράργυρο, την 1η Οκτωβρίου Οι τύποι προϊόντων για τους οποίους δεν είναι πιθανό να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις χωρίς τη χρήση υδραργύρου (δηλαδή στοιχεία με 3 Eunomia & Öko -Institut e.v. (2014) «Availability of Mercury-free Button Cells for Hearing Aids» («Διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για βοηθήματα ακοής»), Έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΓΔ Περιβάλλοντος, Αύγουστος

4 μικρότερο μέγεθος 5) σταδιακά καταργούνται από τον βιομηχανικό κλάδο, ανεξάρτητα από τη μετάβαση προς προϊόντα απαλλαγμένα υδραργύρου. (3) Η πείρα που αποκτήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εισαγωγή ανάλογων απαγορεύσεων στοιχείων-κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο, δείχνει ότι ζητήματα που αρχικά παρουσιάσθηκαν σε σχέση με τις επιδόσεις και τη χρηστικότητα των εναλλακτικών δυνατοτήτων χωρίς υδράργυρο για βοηθήματα ακοής έχουν υπερνικηθεί, ως συνέπεια νέων τεχνολογικών εξελίξεων και της επέκτασης των αγορών. Τα ζητήματα επιδόσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο πρώτης γενιάς για βοηθήματα ακοής που διατέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010, έχουν πλέον επιλυθεί. Ενώ, ανάλογα με τις εμπορικές μάρκες και τους τύπους, παρατηρήθηκε μείωση της διάρκειας ζωής των ηλεκτρικών στηλών κατά περίπου 2-10%, οι τρέχουσες τεχνικές εξελίξεις αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις. (4) Διαφορές κόστους μεταξύ στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο και στοιχείων-κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο που χρησιμοποιούνται σε βοηθήματα ακοής ενδέχεται να εμφανιστούν στην αγορά της ΕΕ, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Μια προηγούμενη μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή εκτίμησε ότι το κόστος των στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο είναι περίπου 10% υψηλότερο. 4 Ενώ επί του παρόντος οι διαφορές στις τιμές λιανικής πώλησης φαίνεται να είναι υψηλότερες 5, η απαγόρευση στοιχείωνκουμπιών που περιέχουν υδράργυρο για βοηθήματα ακοής στην ΕΕ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των διαφορών στις τιμές. Αυτό οφείλεται σε μεγαλύτερες αγορές και οικονομίες κλίμακας καθώς και στην εξάλειψη των ανεπαρκειών στα συστήματα παραγωγής για εκείνους τους κατασκευαστές που αναδιοργανώνουν την παραγωγική τους ικανότητα σε μία μόνο γραμμή παραγωγής. (5) Η λήξη ισχύος της εξαίρεσης των στοιχείων-κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο αναμένεται να προωθήσει την καινοτομία. Με αυτόν τον τρόπο θα συντομευθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων χωρίς υδράργυρο και θα καταστεί δυνατή η παραγωγή νέων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών για πιο προηγμένες συσκευές οι οποίες απαιτούν παροχή υψηλότερης ιχύος. (6) Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού των στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για βοηθήματα ακοής δεν διατυπώθηκαν ιδιαίτερες ανησυχίες από τις ενώσεις ασθενών και βοηθημάτων ακοής που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης που εκτελέσθηκε κατά παραγγελία της Επιτροπής. 4 BIO Intelligence (2012) «Study on the Potential for Reducing Mercury Pollution from Dental Amalgam and Batteries,» («Μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες μείωσης της ρύπανσης από τον υδράργυρο από οδοντιατρικά κράματα και ηλεκτρικές στήλες»), Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2012, σελίδα Για παράδειγμα, οι τιμές πώλησης μέσω διαδικτύου των ΗΠΑ, για μια συσκευασία 6 στοιχείων-κουμπιών μεγέθους 10, κυμαίνονται από 3,25 έως 3,95$ για τα συμβατικά στοιχεία κουμπιά για βοηθήματα βαρηκοΐας και από 3,95 έως 4,95$ για τα συμβατικά στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο, ανάλογα με τα εμπορικά σήματα και τους πωλητές. 4

5 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η λήξη της εξαίρεσης των στοιχείων-κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο από την 1η Οκτωβρίου 2015 δεν αναμένεται να οδηγήσει σε προβλήματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των στοιχείων-κουμπιών που χρησιμοποιούνται σε βοηθήματα ακοής. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ανάγκη να επεκταθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ. 5

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 COM(2015) 382 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2011 COM(2011) 581 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την εφαρµογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισµού για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου (κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

2013/35/ 1998 (ICNIRP).,

2013/35/ 1998 (ICNIRP)., E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO, KOIN NIK & ENIKH /N H YN HK N KAI Y IEINH TH EP A IA A, 23-07-2013 A. : 24741/3153 T. / : 40 T. K : 101 82 A HNA :. T : 210 3214310 Fax: 210 3214310 e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα