ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 69. Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτήματος Κατάργηση Τμη μάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάρ γηση, Μετον ομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχο λή Καλών Τεχνών Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχο λών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ίδρυση Σχολών κατάργηση συγχώνευση, με τονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πα νεπιστήμιο Αθηνών Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονο μασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονο μασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 69 Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κα τάργηση Παραρτήματος Κατάργηση Τμημάτων Συ γκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159), και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 (Α 83) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτο βάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ.)». β) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141) και του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α 144). γ) Του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». δ) Του Π.Δ. 65/2011 (Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). στ) Του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α 173) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων (Τ.Ε.Ι.) και του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 (Α 173), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. Β του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Α 114) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής», του άρθρου 2 του Ν. 3255/2004 (Α 138) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», των Π.Δ: Π.Δ. 561/1985 (Α 199) «Ίδρυση παραρτημάτων και τμημάτων Τ.Ε.Ι. και καθορισμός περιεχομένου σπουδών και διάρκειας φοίτησης αυτών, κατάργηση τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών και οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση νέων θέσεων προσωπι κού στα Τ.Ε.Ι.» και Π.Δ. 94/1988 (Α 43) «Ίδρυση παραρτή ματος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας στην Καλαμάτα, ίδρυση και κα τάργηση τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών και σύσταση θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι.», καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων : Υ.Α. Ε5/3612/1984 (Β 401) «Ίδρυση γενικών τμημάτων στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά και Λάρι σας» και Ε5/652/1984 (Β 99) «Τμήματα και κατευθύνσεις στα Τ.Ε.Ι.».

2 1824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την αριθ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 3. Το αριθ. 1251/ έγγραφο του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρω ση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και το αριθ. 3140/ σχετικό με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το προαναφερόμενο. 4. Τη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Πρά ξη3/ ), μετά από γνώμη της Συνέλευσης του Ιδρύματος, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της , καθώς και τα αριθ. 677/ και 744/ έγγραφα του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 5. Το αριθ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για δια τύπωση γνώμης. 6. Τις από , και γνώμες της Α.ΔΙ.Π.. 7. Την αριθ. 977/2012 (153541/ /ΙΒ) ανάληψη υποχρέωσης για το οικ. έτος 2013 (με ΑΔΑ Β4Μ99 5ΑΗ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια τάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 950,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (η αριθ. 183/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΒΕΑΥ46914Υ ΣΙΘ στον ΚΑΕ 1899). 9. Την υπ αριθ. 123/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφα σίζουμε : Μετονομασία Τμημάτων 1. α) Το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά μετο νομάζεται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. β) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημά των της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. γ) Το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογι κών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. δ) Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά μετονομάζεται σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τον Πειραιά και κατεύθυνση προχωρημέ νου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. ε) Το Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τε χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά μετονομάζεται σε Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. στ) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογι κών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. ζ) Το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά με τονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. 2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό των Τμημάτων που μετονομάζονται κατά την προηγούμενη παράγραφο εντάσσονται, αυτοδικαίως, στα αντίστοιχα Τμήματα με τη νέα ονομασία. 3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που με τονομάζονται, ουδεμία μεταβολή επέρχεται. Συγχώνευση Τμημάτων 1. α) Το Τμήμα Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογι κών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά, το Τμήμα Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσο λόγγι συγχωνεύονται σε Τμήμα Μηχανικών Αυτοματι σμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευθέντων Τμημάτων. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Μη χανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, κα θήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος υποδοχής. Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Μηχανικών Αυτο ματισμού Τ.Ε. συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι οίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήματος Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συγχωνεύ ονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρή σεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων η οποία θα έχει και κατευ θύνσεις προχωρημένου εξαμήνου β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β.β) Μάρκετινγκ. Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1825 Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο νέο Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, η οποία πρέπει να ολο κληρωθεί μέχρι την , καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του αρχικού Τμήμα τος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Διοίκησης Επιχει ρήσεων συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση με διαπιστω τική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευόμενων Τμημάτων εντάσσεται στο εκάστοτε Τμήμα που προ κύπτει από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου Άρθρο 3 Κατάργηση Παραρτήματος Το Παράρτημα Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταργείται. Άρθρο 4 Κατάργηση Γενικών Τμημάτων και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. 1. Το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά καταργείται. 2. Το Γενικό Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά καταρ γείται. 3. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταργείται. 4. α) Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπη ρετούν στα καταργούμενα Τμήματα κατά τη δημοσίευ ση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουρ γικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β) Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που υπηρε τούν στα καταργούμενα Τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργι κές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου δ) Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης των καταργούμενων Τμημάτων εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 οργάνου. ε) Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα Εκλεκτορικά Σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τμημάτων και ολοκληρώνο νται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι. στ) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποί ησης μελών ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται. ζ) Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στα καταργούμενα Τμήματα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των Τμημάτων αυτών όσο και των καταργούμενων Τμημάτων μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημά των, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξάρ τητα από την ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων στα Τμήματα στα οποία εντάσσονται. η) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύ πτουν από την κατάργηση των Τμημάτων του και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμί ζονται με απόφαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. θ) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διά ταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. Άρθρο 5 Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά αποτελείται από τις εξής Σχολές: 1. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, η οποία συ γκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συ στημάτων Τ.Ε., με έδρα τον Πειραιά. 2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τον Πειραιά. 3) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τον Πει ραιά και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. 4) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τον Πειραιά. 5) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τον Πειραιά. 6) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τον Πειραιά. 7) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τον Πειραιά. 2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία συ γκροτείται από τα εξής τμήματα: 1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τον Πειραιά. 2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τον Πειραιά και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισα κτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρή σεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευ θύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων

4 1826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β.β) Μάρκετινγκ. Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύματος. Άρθρο 6 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μο νιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση. 2. Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Τ.Π. των Τμημάτων που συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση. Μετά την εκλογή τους, τα μέλη Ε.Τ.Π. διορίζονται στο Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση. 3. Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ρυθμίζο νται τα θέματα Διοικητικού Προσωπικού. 4. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξετα στικών διαδικασιών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε φοιτητές ή αποφοίτους, οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος στα Τμήματα που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται, αρμόδια είναι τα όργανα των νέων Τμημάτων. 5. Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών όσων Τμημάτων καταργού νται, συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το καθορι σμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των ΠΜΣ απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. 6. Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι παρέχονται από τα Τμήματα που προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώ νευση, κατά τα ανωτέρω, είναι ισότιμοι με τους παρε χόμενους από τα μετονομαζόμενα ή συγχωνευόμενα Τμήματα τίτλους σπουδών. 7. Τα καταργούμενα Τμήματα συνεχίζουν τη λειτουρ γία τους έως την 31η Αυγούστου Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από μετο νομασία ή συγχώνευση αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος , ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου Άρθρο 7 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 70 Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστή μιο Πελοποννήσου. Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 7 και 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ μάτων» (Α 195) όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώ τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατε πείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α 83). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). 2. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 3. Το με αριθμ. πρωτ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποί ησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 4. Το υπ αριθμ. 1237/ έγγραφο του Υπουργού προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί των προ τεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αρ. πρωτ. 461/ ) επί του ερωτήματος που υποβλήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το υπ αριθμ. 1257/ σχετικό έγγραφό του. 6. Την υπ αριθμ 1/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (42η συνεδρίαση) με θέμα τη διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται μικρή επιβάρυν ση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος ύψους 950 ευρώ περίπου λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ, η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ αριθμ. πρωτ. 1627/ , ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Δ 10Χ). (2)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Την 125/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αποφασίζουμε: Συγχώνευση Τμημάτων 1. Τα κατά τις διατάξεις του π.δ. 138/2002 (Α 113) Τμή ματα α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, συγχωνεύονται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Τρίπολη. 2. Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων τμημάτων, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ αυτά μέχρι το ακαδημαϊκό έτος απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από την συγχώνευση των τμημάτων. 3. Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προ σωπικό των συγχωνευόμενων τμημάτων εντάσσονται στο νέο τμήμα, διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδη μαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκο νταν προ της συγχώνευσης. 4. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των συγχωνευόμενων με το παρόν τμημάτων, συνεχίζονται κανονικά. 5. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμε νων τμημάτων συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση. 6. Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 7. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτο ρικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα συγχωνευόμενα τμήματα, συνεχίζονται όπως είχαν ξεκινήσει. 8. Με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπη ρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 9. Η διαδικασία ανάδειξης και συγκρότησης των οργά νων διοίκησης του νέου τμήματος όπως προκύπτει από τη συγχώνευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30/11/2013. Σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, η διοίκησή του ασκείται από τα όργανα διοίκησης του συγχωνευόμενου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. 10. Η εκπαιδευτική λειτουργία του νέου Τμήματος ξε κινά από το ακαδημαϊκό έτος Ίδρυση Συγκρότηση Σχολής, Κατάργηση Σχολών 1. α) Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Σχο λή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής με έδρα την Τρίπολη η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα α) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών β) Οικονομικών Επιστημών. β) Η προβλεπόμενη στο π.δ. 118/2003 (Α 102) Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας καθώς και η προ βλεπόμενη στο π.δ. 138/2002 (Α 133) Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου, καταργούνται. 2. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ιδρυ όμενης με την ανωτέρω παράγραφο Σχολής, πραγμα τοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων που την συγκροτούν. Άρθρο 3 Μετονομασία Σχολής Η προβλεπόμενη στο π.δ. 118/2003 (Α 102) Σχολή Κοι νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών. Άρθρο 4 Κατάργηση Τμημάτων 1. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 138/2002 (Α 133) Τμήμα Ενεργειακής και Βιομηχανικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταργείται. 2. Τα κατά τις διατάξεις του π.δ 118/2003 (Α 102) Τμή ματα α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Πο σοτικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, β) Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και γ) Άθλησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταργούνται. Άρθρο 5 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F (3) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 71 Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο

6 1828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση( (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Την υπ αριθμ Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β 2105) 3. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). 4. Το υπ αριθμ.1217/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τε χνών για τη διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗ ΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙ,Π.) (αποφάσεις και της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα, καθώς και το υπ αριθμ. 2134/ έγγραφο. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση 5η/ ). 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τε λευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 630 και θα βα ρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης /ΙΒ/ , ΑΔΑ:Β4Μ99 ΙΕΞ. Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγρα φή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση ύψους 950 ΕΥΡΩ του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ.535/ (ΑΔΑ:ΒΕΑΤ46Ψ8ΝΖ 8ΩΣ). 8. Την 106/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι κρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών 1. Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύεται Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα την Αθήνα, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα: α. Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και β. Εικαστικών Τεχνών 2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της ιδρυ όμενης με το παρόν διάταγμα Σχολής, πραγματοποι είται από τις γραμματείες των εντασσόμενων σε αυτή τμημάτων. 3. H συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης τηw ιδρυόμενης Σχολής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Με την ολοκλήρωση των διαδι κασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης με το παρόν διάταγμα Σχολής, ξεκινά από την έναρξη του ακαδη μαϊκού έτους Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 72 Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7 και 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α 83), και του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 152), β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194), (4)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1829 δ) της υπ αρ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), 2. Το αριθμ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 3. Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοι χα με τα αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/ έγγραφο. 4. Το αριθμ. 1221/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο αριθμ. 3303/ Τα αριθμ. 1557/ , 1604/ έγγραφα του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε δονίας. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1260 και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέω σης /ΒΙ/ , ΑΔΑ:Β4Μ99 ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτού μενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 630 ΕΥΡΩ για το τρέχον οικονομικό έτος και ΕΥΡΩ ετησίως από τη μη καταβολή του αντίστοιχου εξόδου παράστασης του συγχωνευόμενου τμήματος. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολο γισμού του Ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 173/ , ΑΔΑ:ΒΕΑΥ469Β7Κ 7ΕΩ). 7. Την αριθμ. 122/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Μετονομασία Τμήματος 1. Το προβλεπόμενο στο π.δ. 8/2010 (Α 13) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δε λειτουργεί, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η έδρα του μεταφέ ρεται από την Καστοριά στην Κοζάνη. 2. Τα άρθρα 1 παρ. 3 και 3 του π.δ. 8/2010 καταργούνται και τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται και τροποποιού νται αναλόγως με αναφορά σε αυτά, του τίτλου του νέου Τμήματος. 3. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμή ματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος Συγχώνευση Τμήματος 1. Το προβλεπόμενο στην παρ1β του άρθρου 1 του π.δ. 203/1999 (Α 179) και στην παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ α/Β1/ κοινής υπουργικής από φασης «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Β 1975) Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. α του π.δ. 363/1996 (Α 235) Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 2. Η ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν από την ανωτέρω συγχώνευση καθώς και κάθε άλλη διαδικαστι κή λεπτομέρεια γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 3. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Βαλκα νικών Σπουδών συνεχίζεται στη Φλώρινα, μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους Άρθρο 3 Ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών 1. α) Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: i) Πολυτεχνική με έδρα την Κοζάνη, η οποία συγκρο τείται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχα νικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. ii) Καλών Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα, η οποία απο τελείται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. β) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. γ) Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω ορ γάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος. 2. Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκροτούνται και ορίζονται εφεξής ως ακολούθως: α) Παιδαγωγική Σχολή, με έδρα τη Φλώρινα, και Τμή ματα: i) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα τη Φλώρινα, ii) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών με έδρα τη Φλώρινα. β) Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Κοζάνη, και Τμή ματα: i) Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την Κοζάνη, ii) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Κοζάνη, iii) Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα την Κοζάνη. γ) Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα τη Φλώρινα, και Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη

8 1830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 73 Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ. Του π.δ. 113/ 2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). δ. Των π.δ. 52/1983 (Α 27), 330/1991 (Α 118), 372//1997 (Α 243),,232/1995 (Α 134) και του ν. 3255/2004 (Α 138). 2. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 3. Το υπ αριθμ.1257/ έγγραφο του Υπουργού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχε δίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 4. Το υπ αριθμ. 1233/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. (5) 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις και της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα), καθώς και το υπ αριθμ 2134/ σχετικό έγγραφο. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση 23γης /4 2013) και της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριά σεις 351/ , 352/ και 355/ ). 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 3000/401/ , ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β6Ν ΩΒΖ. 8. Την 119/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι κρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Κατάργηση τμημάτων 1. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτε χνείου Κρήτης, καταργείται. 2.α. Το, Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης, κα ταργείται. β. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο Τμήμα κατά τη δημοσίευση του πα ρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ. Με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ρυθμίζονται αναλόγως και τα θέματα της ένταξης των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω πικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ σωπικού (ΕΤΕΠ). δ. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρε τούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα, τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων. ε. Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης του καταρτούμενου τμήματος εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου. στ. Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίη σης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνο νται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι. ζ. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ολοκληρώνονται από τα όργανα του αντίστοιχου νέου τμήματος. η. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτο ρικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συ νεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή, στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος, στα οποία

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1831 εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. θ. Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοι πού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων ντου καταργούμενου τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού,, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης,ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδη μαϊκού έτους ι. Τα μαθήματα, (η εκπαιδευτική διαδικασία) των κατευ θύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία» του καταρ γούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήμα τος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. ια. Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Πολυτε χνείου Κρήτης, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών, τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους και των εξετάσεων, σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργού μενου τμήματος στα υπόλοιπα τμήματα. ιβ. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανα κύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. Ίδρυση Σχολών 1. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα τα Χανιά: α. Μηχανικών Περιβάλλοντος β. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο γιστών γ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης δ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2. Στις ιδρυόμενες με την παρ. 1 του παρόντος δια τάγματος Σχολές, εντάσσονται τα ομώνυμα τμήματα. 3. Όργανα διοίκησης των κατά τα ως άνω, ιδρυόμε νων Σχολών, είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων ως άνω Σχολών, ολοκληρώνεται μέχρι την 30η Με την ολοκλήρωση των διαδικασι ών συγκρότησης και ανάδειξης των ως άνω οργάνων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών, αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F (6) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφά λισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο βάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α 83), β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), γ) της υπ αρ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), δ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). ε) του α.ν. 800/1948 (Α 248), του ν.δ. 3876/1958 (Α 234), του ν.δ. 4578/1966 (Α 180), του π.δ. 43/1984 (Α 14), του π.δ. 377/1989 (Α 166), του π.δ. 485/1991 (Α 177), του π.δ. 205/1999 (Α 179), του π.δ. 89/2000 (Α 74), του π.δ. 113/2002 (Α 95), του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Α 152), του π.δ. 77/2009 (Α 95) και του π.δ.151/2009 (Α 194). 2. Το αριθμ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

10 1832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 3. Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοι χα με τα αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/ έγγραφο. 4. Το αριθμ. 1227/ έγγραφο του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο από Τη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πει ραιώς (συνεδρίαση της ) και της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση 10η/ ). 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ από την καταβολή εξόδων παράστα σης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο περιορίζεται σε ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ αριθμ /ΙΒ/ , ΑΔΑ: Β4Μ99 ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προ ϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβά ρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύμα τος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ, ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ αριθμ / , ΑΔΑ: ΒΕΑΥ469Β7Τ 4ΒΔ). 7. Την αριθμ. 120/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Κατάργηση Τμήματος Καταργείται το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Πειραιώς. Ίδρυση κατεύθυνσης Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύεται κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκη ση και Οικονομία στον Τουρισμό». Με απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης του Τμήματος ρυθμίζονται τα θέματα έναρξης λειτουργίας της κατεύθυνσης, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτί μησης των φοιτητών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Άρθρο 3 Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών 1. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: α) Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Οικονομικής Επιστήμης, ii) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και iii) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. β) Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και ii) Στατιστικής και Ασφα λιστικής Επιστήμης. γ) Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, η οποία συγκρο τείται από τα Τμήματα: i) Ναυτιλιακών Σπουδών και ii) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. δ) Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω νιών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Πληρο φορικής και ii) Ψηφιακών Συστημάτων. 2. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυ ομένων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών πραγμα τοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. 3. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξη των κατά τα ως άνω οργά νων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος. 4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν Διάταγμα Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. F (7) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75 Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση( (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α 83).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1833 β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). 2. Την υπ αριθμ Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β 2105) 3. Το υπ αριθμ.1257/ έγγραφο του Υπουργού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχε δίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 4. Το υπ αριθμ.1222/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί ου με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) (αποφάσεις και της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα καθώς και το υπ αριθμ. 2134/ έγγραφο. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 2η / ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι ατάγματος προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελού μενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 116/13/ , ΑΔΑ :ΒΕΥΗ46ΨΖΣ4 Ψ Την 104/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Ίδρυση Σχολών 1. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύονται οι ακό λουθες Σχολές : α. Πολιτικών Μηχανικών, β. Μηχανολόγων Μηχανικών, γ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρο νικών Υπολογιστών, δ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ε. Χημικών Μηχανικών, στ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ζ. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, η. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, και θ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστη μών, 2. Στις ιδρυόμενες με την προηγούμενη παράγραφο Σχολές, εντάσσονται τα ομώνυμα τμήματα του ιδρύ ματος. 3. Όργανα διοίκησης των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων μονοτμηματικών Σχολών είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων Σχολών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Με την ολο κλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων εκδίδεται σχετική διαπι στωτική πράξη του Πρύτανη του ιδρύματος. 5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων Σχολών πραγματοποιείται από τις γραμματείες των ομώνυμων τμημάτων. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών, ξεκινά με την έναρξη του ακαδημα ϊκού έτους Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76 Ίδρυση Σχολών κατάργηση συγχώνευση, μετονομα σία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνι κών και Πολιτικών Επιστημών. 1. Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση (8)

12 1834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ. Του π.δ. 113 /2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). δ. Της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 462/1983 (Α 176), του π.δ. 377/1989 (Α 166), του π.δ. 329/1991 (Α118), του π.δ 149/1997 (Α 128), του πδ.202/1998 (Α 162), του άρθρου 3 του ν.3027/2002 (Α 152) και του πδ. 106/2004 (Α 74). 2. Την υπ αριθμ Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β 2105). 3. Tο υπ αριθμ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστο ποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώ τατης Εκπαίδευσης. 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι νωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τη διατύπωση γνώμης επί της προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και το από σχετικό με το οποίο συμπληρώνεται και επικαι ροποιείται το προαναφερόμενο. 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις και της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα), καθώς και το υπ αριθμ 2134/ σχετικό έγγραφο. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδριάσεις / και ) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους από την καταβολή εξόδων παράστα σης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης /ΙΒ/ , ΑΔΑ:Β4Μ99 ΙΕΞ. Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντί στοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 630 για το τρέχον οικονομικό έτος και των ετησίως, από τη μη καταβολή των αντίστοι χων εξόδων παράστασης, του καταργούμενου τμήμα τος. Επιπρόσθετα, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινα κίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμ μένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 231/ , (ΑΔΑ:BEAY469B7Α ΤΕΑ). 8. Την 111/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι κρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Κατάργηση Τμήματος 1. Το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστη μίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καταργείται. 2. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο τμήμα, κατά τη δημοσίευση του πα ρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που δημοσιεύεται στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρε τούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων. 4. Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, του αρχείο και της βιβλιοθήκης του καταργούμενου τμήματος εκδίδε ται απόφαση της Συγκλήτου. 5 Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμή ματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνο νται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι. 6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτο ρικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συ νεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ακαδημαϊ κά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 7 Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοι πού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού,, του αρχείου και της βιβλιοθήκης, ολοκλη ρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργού μενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και των εξετάσεων των φοιτητών, ανεξάρτητα από την ένταξη του διδα κτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος σε άλλα τμήματα. 9. Τα μαθήματα (η εκπαιδευτική διαδικασία) των τρι ών κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» του καταρ γούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήμα τος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανα κύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 11. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διά ταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. Συγχώνευση Μετονομασία Τμημάτων Α.1.Το κατά τις διατάξεις του πδ.202/1998 (Α 162) Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συγχωνεύεται με το κατά τις διατάξεις της παρ. 1 β. του άρθρου 10 του ν. 3391/2005 (Α 240) Τμήμα Περιφε ρειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Οικονομι κής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Αθήνα. 2. Με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονο μικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση. Με όμοια πράξη ρυθμίζεται η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή τους ένταξη, καθώς και κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Ομοίως με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται η μεταφορά κενών θέσεων διδακτικού και λοιπού προσω πικού που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης και των αρχείων του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 4. ΟΙ διαδικαστικές και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν ζητήματα που προκύπτουν από την ως άνω συγχώνευση και δεν ρυθμίζονται από το διάταγμα κα τάργησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στο οποίο ανήκε το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή από το παρόν διάταγμα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμή ματος που προκύπτει από τη συγχώνευση γίνεται από τη γραμματεία του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 6. Μέχρι τη συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώ νευση, η διοίκηση αυτού ασκείται από τα υφιστάμενα όργανα διοίκησης του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστη μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 7. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων του νέου τμήματος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Β.1.Το κατά τις διατάξεις του π.δ 149/1997 (Α 128) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μετονομάζεται σε Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπου δών, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. 2. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Δι εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορη γούνται από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περι φερειακών Σπουδών. Άρθρο 3 Ίδρυση Σχολών 1. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα την Αθήνα: α. Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα: Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής και Περιφερει ακής Ανάπτυξης β. Πολιτικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα: Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και Κοινωνικής Πολιτικής. γ. Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα : Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχολογίας, και δ. Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. 2. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυ όμενων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών, πραγμα τοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων που τις συγκροτούν. 3. H έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυ όμενων με το παρόν διάταγμα σχολών ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 77 Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί (9)

14 1836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφά λισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο βάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.1 του νόμου αυτού, β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), γ) της υπ αρ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), 2. Το αριθμ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 3. Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοι χα με τα αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/ έγγραφο. 4. Το αριθμ. 1225/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο από Τη γνώμη της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανε πιστημίου (συνεδρίαση 171η/ ). 6. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ από την καταβολή εξόδων παράστα σης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο περιορίζεται σε ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ αριθμ /ΙΒ/ , ΑΔΑ: Β4Μ99 ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προ ϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ, ύψους 950 ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ αριθμ / , ΑΔΑ: ΒΕΑΥ4691ΒΣ ΔΥΧ). 8. Την υπ αριθμ. 107/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλί ου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών 1. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ιδρύονται οι ακό λουθες Σχολές: α) Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμο σμένων Οικονομικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και ii) Γεωγραφίας. β) Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατρο φής. γ) Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, στην οποία εντάσ σεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. 2. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυ ομένων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών πραγμα τοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. 3. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω ορ γάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν Διάταγμα Σχολών αρχίζει με την έναρξη του ακαδημα ϊκού έτους Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. F (10) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 78 Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4076/2012 «Ρυθ μίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159), και το άρθρο 6 παρ.2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ.4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α 83).

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1837 β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Την υπ αριθ. Υ48/ Απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 3. Το υπ αριθμ. 1257/ έγγραφο του Υπουργού προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστο ποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση(Α. ΔΙ.Π) για διατύπωση γνώμης σχετικά με το Σχέδιο «Αθη νά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 4. Το υπ αριθ. 1224/ έγγραφο του Υπουργού προς το Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινό μενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχε δίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως και το συμπληρωματικό αυτού από Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις και της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα καθώς και το υπ αριθμ. 2134/ έγγραφο. 6. Τη διατυπωθείσα γνώμη του Συμβουλίου του Οικο νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(συνεδρίαση ). 7. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). 8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1890 και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέω σης /ΒΙ/ , ΑΔΑ:Β4Μ99 ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτού μενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση ύψους 950 ευρώ του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του(απόφαση ανάληψης υπο χρέωσης αριθμ.172/1/ , ΑΔΑ:ΒΕΑΥ469 Β4Μ ΑΒΟ). 9. Την αριθ. 105/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών 1.Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με έδρα την Αθήνα ιδρύονται οι παρακάτω Σχολές: α) Σχολή Οικονομικών Επιστημών στην οποία εντάσ σονται τα Τμήματα: i. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ii. Οικονομικής Επιστήμης β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην οποία εντάσ σονται τα Τμήματα: i. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ii. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων iii. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής iv. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας γ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφο ρίας στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: i. Πληροφορικής ii. Στατιστικής 2. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω ορ γάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 3. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων Σχολών αναλαμβάνουν τα εντασσόμενα σε αυτές Τμήματα. Έναρξη Ισχύος Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το πα ρόν διάταγμα Σχολών αρχίζει με την έναρξη του ακα δημαϊκού έτους Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη σμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F (11) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 79 Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πα νεπιστήμιο. Τις διατάξεις: 1. α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013

16 1838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α 83) β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). δ. Του π.δ. 83/1984 (Α 31), του πδ. 437/1991 (Α 159,, του π.δ. 265/1998 (Α 194), του π..δ.156/2003 (Α 127), του άρθρου 1 παρ. δ του ν.3255/2004 (Α 138) και.του π.δ. 76/2009 (Α 95), 2. Την υπ αριθμ Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταίκούρα (Β 2105). 3. Το υπ αριθμ.1257/ έγγραφο του Υπουργού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχε δίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 4. Το υπ αριθμ. 1216/ έγγραφο του Υπουργού προς το Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων, μεταβολών στο ίδρυμα στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις και της Ολομέλειας) που απεστά λησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα), καθώς και το υπ αριθμ. 2134/ σχε τικό έγγραφο. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση και της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 3η/ ). 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους από την καταβολή εξόδων παράστα σης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1890 και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης /ΙΒ/ , ΑΔΑ:Β4Μ99 ΙΕΞ. Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγρα φή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται εν μέρει από τη μη καταβολή εξόδων παράσταση του κα ταργούμενου τμήματος (2.520 ετησίως). Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ.5747/ , ΑΔΑ:ΒΕΑΥ 46Ψ8ΝΨ ΣΧ7). 8. Την 118/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Κατάργηση Τμήματος Μετονομασία τμήματος Συγχώνευση Ειδικεύσεων 1. Το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπι στημίου, καταργείται. 2.α. Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του ιδίου Πανεπιστημίου, μετονομάζεται σε Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. β. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, είναι ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλι οθηκονομίας και Μουσειολογίας για τις κατευθύνσεις Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. 3. Η ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και διδακτική της ως ξένης, του Τμήματος Ξένων Γλωσ σών Μετάφρασης και Διερμηνείας συγχωνεύεται με τις ειδικεύσεις Μετάφρασης και Διερμηνείας του ιδίου Τμήματος και από τη συγχώνευση των τριών παραπάνω ειδικεύσεων δημιουργείται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, η ειδίκευση Μετάφραση και Διερμηνείας. Στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος απονέμεται τίτλος σπουδών σύμφωνα με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο της εισαγωγής τύπο. Τα λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώ νευση ειδικεύσεων ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρα σης και Διερμηνείας. Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών 1. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι Σχολές: (α). Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Ιστορίας και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. (β). Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής η οποία αποτελείται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βι βλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και το Τμήμα Πλη ροφορικής, (γ). Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών η οποία αποτελείται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. 2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχο λών γίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων από τα οποία αυτές συγκροτούνται. 3. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων των ανωτέρω Σχολών, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυό μενων με το παρόν διάταγμα Σχολών, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1839 σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. F (12) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 80 Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονο μασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 59) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ. Του π.δ. 113//2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). δ. Του π.δ. 377/1989 (Α 166), του π.δ. 226/1995 (Α 130), του άρθρου 1 του π.δ. 150/1997 (Α 128), του π.δ. 150/1997(Α 128), του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 317/1999 (Α 304), του άρθρου 1 του π.δ. 149/2007 (Α 192). 2. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β 2105). 3. Το υπ αριθμ.1257/ έγγραφο του Υπουργού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχε δίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 4. Το υπ αριθμ. 1226/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη νών, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗ ΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και το από έγγραφο με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το προ αναφερόμενο. 5. Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις και της Ολομέλειας) που απεστά λησαν με τα υπ αριθμ. 461/ και 538/ έγγραφα), καθώς και το υπ αριθμ 2134/ σχε τικό έγγραφο. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση ) και της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση ). 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε ων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους από την καταβολή εξόδων πα ράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο περιορίζεται σε 1260 και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης /ΙΒ/ ,ΑΔΑ:Β4Μ99 ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντιστοίχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των ετησίως και κατά το ποσό των 630 κατά το τρέχον έτος από τη μη καταβολή των αντίστοιχων εξόδων παράστασης του καταργούμενου τμήματος. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγ ματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμε νου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950,λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αιρθμ. 62/ ,ΑΔΑ:ΒΕΑΥ46Ψ8Ζ6Μ5Ν). 8. Την 110//2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Κατάργηση τμήματος 1. Το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταργείται. 2. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο τμήμα, κατά τη δημοσίευση του πα ρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλή του, ρυθμίζονται αναλόγως και τα θέματα της ένταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ( ΕΕΔΙΠ) και του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του καταργούμενου τμήματος. 4. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρε τούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα, τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων.

18 1840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Ομοίως, με απόφαση της Συγκλήτου μεταφέρεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, τα εργαστήρια, το αρχείο και η βιβλιοθήκη του καταργούμενου τμήματος, στα υπόλοιπα τμήματα. 6. Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμή ματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνο νται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι. 7. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π ολοκληρώνονται από τα όρ γανα του αντίστοιχου νέου τμήματος. 8. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτο ρικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συ νεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 9. Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοι πού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου Τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βι βλιοθήκης, ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Γεωπο νικού Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργού μενου τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχο ντος ακαδημαϊκού έτους αλλά και των εξετάσεων των φοιτητών ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος στα υπό λοιπα τμήματα. 11. Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία και στο Περιβάλλον» (Β 383/2004) του καταργούμενου τμήμα τος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήματος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοι τους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. 12. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανα κύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 13. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διά ταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. Μετονομασία Τμημάτων 1.Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του π.δ.377/1989 (Α 166) και 1 του π.δ. 150/1997 (Α 128) Τμήματα : α) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας και β) Επι στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μετονομάζονται σε: α) Βιοτεχνολογίας και β) Επιστήμης Τροφίμων και Δια τροφής του Ανθρώπου, αντίστοιχα. 2. Αποστολή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφα λίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονι κή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα το Τμήμα Βιοτεχνολογίας στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή των πλέον εξελιγ μένων κλάδων γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που σχετίζονται με βιοτεχνολογικές διεργασίες, ως και στη μελέτη και εφαρμογή βιοσυστημάτων στο φάσμα των επιστημών ζωής,. Το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτι ση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανο ούν και προάγουν τομείς της επιστήμης που αφορούν στη γενετική και τις εφαρμογές της στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία, στη γονιδιωματική, στη μοριακή βι ολογία, την εξέλιξη και τη γενετική τροποποίηση για την κατανόηση της λειτουργίας και ανάπτυξης των οργανισμών ως και τη διαχείριση του γενετικού τους υλικού μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, και τις ομικές τεχνολογίες στη συνθετική βιολογία και την κυτταρική μηχανική στη βιοδιεργασίες και την ενζυμομηχανική, στην πρωτεομική και τη μελέτη εν ζύμων και πρωτεϊνών ως και τις εφαρμογές τους σε όλες τις βιοεπιστήμες και τη βιομηχανία, στη βιοφυσική και τη βιοπληροφορική για την κατανόηση δομής και λειτουργίας βιομορίων και βιοσυστημάτων, τη νανοτε χνολογία, τους βιοαισθητήρες και τα μικροηλεκτρονικά συστήματα ως σύγχρονες μεθόδους βιοανάλυσης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ως κύριο αντικείμε νο ενασχόλησης την μελέτη, έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στους ειδικότερους επιστημονι κούς τομείς που προσδιορίζονται ανωτέρω. Μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του ιδιωτικού και δημό σιου τομέα, σε εργαστήρια έρευνας, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου σε εταιρείες παραγωγής βιοπροϊ όντων, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, σε νοσοκομεία και μικροβιολογικά εργαστήρια. Επί σης σε εταιρείες εμπορίας προϊόντων βιοεπιστημών, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ως και σε οργανισμούς και ελεγκτικές /ρυθμιστικές αρχές στην ημεδαπή και αλλοδαπή που εποπτεύουν διεργασίες και προϊόντα βιολογικής προέλευσης. 3. Αποστολή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές του όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμέ νου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1841 Άρθρο 3 Ίδρυση Συγκρότηση Σχολών 1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: α. Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλο ντος η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: i. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιερ γειών, ii. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μη χανικής, και iii. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, β. Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: i. Βιοτεχνολογίας, ii. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώ που, και iii. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκη σης των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων σχολών, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυόμενων με την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από η δη μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. σμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

20 1842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 135 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 100. Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 89. Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας... 1 90. Μετονομασία Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχο λές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 95. Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευ ση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 136 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 102. Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 123 3 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 82. Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 3 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμήματος Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127 Τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 102/2013 (Α 136), 95/2013 (Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001790609990032 3713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 6 Σεπτεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200. Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880)

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` 235/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 363 `Ιδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7033 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/40818 /Α5 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 11 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.253.1/79791/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο λές, τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001790609990032 3713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 6 Σεπτεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200. Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να καταστεί απρόσκοπτη η εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α 17) διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Προκειμένου να καταστεί απρόσκοπτη η εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α 17) διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001790609990032 3713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 6 Σεπτεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200. Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. Κωδικός τος 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 55 100 1 45 82% 476 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 85 150 4 65 76% 366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 130 225 2 95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 (ΑΣΤΕΚ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7033 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/40818 /Α5 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική Τμήματα που έχουν τον αριθμό άλλου Επιστημονικού Πεδίου μπροστά από τον τίτλο τους (1 ο, 2 ο, 3 ο ), δηλώνονται και μέσω του άλλου Πεδίου. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισακτέοι Πανελλαδικών 2017

Εισακτέοι Πανελλαδικών 2017 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τµήµατος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 139 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 957 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι)

Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) και τους αποφοίτους τους Βασικοί Νόμοι: Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) Ν.1404

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3613 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 209912/Ζ1 Αντικατάσταση της με αριθμ. Β7/233/4 08 2000 (ΦΕΚ 1037/23 08 2000 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ % 4 ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ % 4 ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 70 125-44% 2 294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 70 110-36% 3 506 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7995 21 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση πράξης καθορισμού γνωστικών αντικειμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.03.14 21:22:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β /6.8.2008) που αφορά στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1011 23 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη μόνιμα υπηρετούντων διοικητικών υπαλλή λων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα