ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-4Δ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-4Δ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Πιν. Διανομής ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Κωσταράς Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Fax : ΘΕΜΑ: Απόφαση ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ στο Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας " (ΠΑΑ), Μέτρο 41: 1) Υπομέτρο L123, 2) Υπομέτρο L311, 3) Υπομέτρο L312 4)Υπομέτρο L313, 5) Υπομέτρο L321, 3) Υπομέτρο L322 & 4) Υπομέτρο L323 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ", όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής πολιτικής, καθώς και τους Εφαρμοστικούς Κανονισμούς αυτού με αριθ. 883/2006, 884/2006, 885/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τους εφαρμοστικούς αυτού Κανονισμούς (ΕΚ) 1974/2006,1975/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά. 5. Την υπ αριθ. Ε (2007) 6015/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 6. Τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Επιτροπής. 7. Την αριθ / (ΦΕΚ 1363/01 τβ) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας "Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας", όπως συμπληρώθηκε με τις / (ΦΕΚ 233/02 τβ) και / (ΦΕΚ 592/03 τβ) όμοιες και όπως έχει μετονομαστεί σε Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών με το Ν. 3614/

2 8. Την αριθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1886/ ) με θέμα "Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος ", όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Την αριθ. 6792/102229/ (ΦΕΚ 410/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και τoυ Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίζεται ο Ιατρίδης Δημήτριος του Μιχαήλ στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 10. Την αριθ. 500/ (ΦΕΚ Β/2418/ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα "Τροποποίηση της υπ αριθμ. 391/90092/ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού»". 11. Το Μέτρο 41 του ΠΑΑ με τίτλο "Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης". 12. Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής Πράξεων όπως αυτά συμφωνήθηκαν κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος , και όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. 13. Την αρ. πρωτ. 8932/ Απόφαση Θέσπισης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος , όπως ισχύει κάθε φορά. 14. Την αριθ. 5069/ Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια Διαγωνισμού για την επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων στα πλαίσια του Άξονα 4: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ). 15. Την αριθ. 5807/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: "Έγκριση τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης", την αριθ. 5954/ απόφαση τροποποίησης αυτής και την υπ αριθ.15340/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)». 16. Την αριθ. 401/ ΚΥΑ σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 17. Την αριθ. 1577/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα "Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 18. Τον κωδικό 2010ΣΕ της ΣΑΕ 082/8, στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε. 19. Την από 6/5/2010 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 20. Τις Αποφάσεις Τροποποίησης του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. ΟΤΑ με αριθμ. πρωτ / και 22928/

3 21. Τις αποφάσεις της ΕΔΠ LEADER με αριθ. πρακ. 15/ με θέμα «Έγκριση Τευχών και διενέργεια της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού προγράμματος LEADER ΠΑΑ» και 17/ με θέμα «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.». 22. Τις αποφάσεις της ΕΔΠ LEADER που απεστάλησαν με το με αριθμ. 9055/ έγγραφο της Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. ΟΤΑ με θέμα την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος (πρακτικό Νο 19/ και πρακτικό ενστάσεων Νο 1/ ). 23. Την απόφαση της ΕΔΠ με αριθ. πρακ. 20/ και θέμα «Ένταξη έργων 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ Τα αριθ. 9085/ , 9088/ & έγγραφα της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. ΟΤΑ» με το οποία υποβλήθηκαν τα Τεχνικά Δελτία των προς έγκριση Δράσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ένταξη των έργων που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, στα Υπομέτρα L 123, L 311, L312, L313, L321, L322 και L323 του Μέτρου 41 του ΠΑΑ. 1. Αντικείμενο: Όπως περιγράφεται στα σχετικά Τεχνικά Δελτία Έργου 2. Φορέας Εφαρμογής: ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ» 3. Φορέας χρηματοδότησης: Δ/νση Προγραμματισμού και ΓΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 4. Φορέας πληρωμών: Οργανισμός Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ 5. Η Κοινοτική Συμμετοχή καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 3

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (%) % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ % ΕΘΝΙΚΗΣ Σ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-4Δ3 Α/Α L123α ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ L123α L123α ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΙ L311-6 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ L L L L L L L L312-2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ L L L L ΔΡΑΣΗ L123α L L312-3 L L312-3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΕΟΪΔΡΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ L123α ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ L123α ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟ L123α ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ L123α ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΛΕΤ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΤΩΝ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ στις ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ Φ.Π.Α. Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ) 4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ) (A)=(1)+(2) (1) Καθαρό (2) ΦΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ. (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ. Δ) (1)Καθαρό (2) ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΗ/ΝΗΣ Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΦΠΑ που βαρυνει αποκλειστικα τον Δικαιούχο ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ , , , , ,16 50% , , , ,92 ΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε ,12 0, ,12 0,00 Εως: 30/6/2015 Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Β ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ , , , , ,43 50% , , , ,75 ΙΚΕ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ,84 0, ,84 0,00 Εως: 30/6/2015 ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σταύρογλου Βικτωρία Μαρία , , , , , ,00 50% 50% , , , , , , ,61 0, ,61 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,57 0, ,57 0,00 Εως: 30/6/2015 Ι.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Β. ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ , , , , ,17 50% , , , ,27 Ο.Ε ,45 0, ,45 0,00 Εως: 30/6/2015 Ε.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , , ,15 50% , , , , , , ,50 0, ,50 0,00 Εως: 30/6/2015 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ , , , , ,90 50% , , , ,90 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ,00 0, ,00 0,00 Εως: 30/6/2015 Μυλωθρίδης Περικλής , , ,67 50% , , , , , , ,80 0, ,80 0,00 Εως: 30/6/2015 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , , , , , , , , , ,94 0, ,94 0,00 Εως: 30/6/2015 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , , , , , , , , , ,62 0, ,62 0,00 Εως: 30/6/2015 Παπάζογλου Απόστολος , , , , , , , , , ,02 0, ,02 0,00 Εως: 30/6/2015 AGROPELLET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Μιχαηλίδου Φωτεινή Δημητριάδης Αβραάμ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε. ΝΙΚ.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 0, ,27 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,56 0, ,56 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,25 0, ,25 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,47 0, ,47 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,49 0, ,49 0,00 Εως: 30/6/2015 Κιουπκιολής Γεώργιος Παπαδόπουλος Μιχάλης Ψαλτούδη Βσιλική Μαρία Εμφιετζόγλου Αθανάσιος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 305, , , , ,08 0, ,08 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,85 0, ,85 0,00 Εως: 30/6/ , ,68 859, , , , ,68 0, ,68 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,74 0, ,74 0,00 Εως: 30/6/ , , , , , , ,86 0, ,86 0,00 Εως: 30/6/2015 Δημοσθενίδου Αικατερίνη , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Εως: 30/6/2015 ΓΑΪΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑ & ΣΙΑ Ε.Ε , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Εως: 30/6/2015 Λαμπίδου Στυλιανή , , , , , , , , , ,20 0, ,20 0,00 Εως: 30/6/2015 ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (για ΟΤΑ)

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (%) % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ % ΕΘΝΙΚΗΣ Σ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-4Δ3 Α/Α ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ Φ.Π.Α. Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ) (A)=(1)+(2) (1) Καθαρό (2) ΦΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ που ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΦΠΑ ΑΠΟ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ. Δ) ΣΥΓΧΡΗ/ΝΗΣ Δ.Δ. βαρυνει ΕΝΑΡΞΗ - ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ αποκλειστικα ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ (1)Καθαρό ΠΟΡΟΥΣ (2) ΦΠΑ (για ΟΤΑ) τον Δικαιούχο , , , , L312-5 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ,00 ΔΕΣΜΟΙ LEADER+ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ , , , ,33 ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ,00 0, ,00 0,00 Εως: 30/6/ L313-1 ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ - ΘΕΣΗ ΔΡΥΜΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ , , ,00 100% , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Εως: 30/6/ L313-5 L313-5 L313-5 ΙΔΡΥΣΗ ΞΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ , ,57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ , , , , , , ,50 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ,57 0, ,57 0,00 Εως: 30/6/2015 ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5 ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χ. - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π , , , , , , , , ,10 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ο.Ε - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ,91 0, ,91 0,00 Εως: 30/6/2015 ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3*** , ,60 Π.ΤΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , , , , ,93 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 21 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ,60 0, ,60 0,00 Εως: 30/6/ L313-5 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Σιδηρόπουλος Αδάμ , , , , , , , , , ,05 0, ,05 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ,72 Κοντός Αθανάσιος , , , , , , ,99 ''ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ'' ,72 0, ,72 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Παπαδόπουλος Σταύρος , , , , , , , , , ,46 0, ,46 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ Γεωργιάδου Χαρίκλεια , , , , , , , , , ,32 0, ,32 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε , , , , , , , , , ,86 0, ,86 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΣΣΣΗ , ,25 Τάσση Σταυρούλα , , , , , , ,34 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ,25 0, ,25 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ζαρωτιάδου Μάρθα , , , , , , , , , ,25 0, ,25 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ , ,02 Παρασχιάκος Φώτιος , , , , , , ,72 ΣΤΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ,02 0, ,02 0,00 Εως: 30/6/ L313-6 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ- ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ , , , , , , , , ,31 OΦΡΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,36 0, ,36 0,00 Εως: 30/6/ L313-8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΒΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - ΥΠΟ , , , , , , , , ,01 ΣΥΣΤΑΣΗ ,45 0, ,45 0,00 Εως: 30/6/ L313-8 ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ , ,68 Τσαπανίδης Σάββας , , , , , , ,71 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,68 0, ,68 0,00 Εως: 30/6/ L321-1 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ - ΔΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ , , ,00 100% , , , ,47 0, ,40 0, , , ,60 0,00 Εως: 30/6/ L321-3 L321-3 L321-3 L322-1 L322-1 L323-1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ , ,68 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , , , , , ,44 ΦΙΛΙΠΠΩΝ , , ,68 0,00 Εως: 30/6/2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ , ,68 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ , , , , , , , ,44 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ , , ,68 0,00 Εως: 30/6/2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,68 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ , , , , , , , ,44 ΠΑΓΓΑΙΟΥ , , ,68 0,00 Εως: 30/6/2015 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ , ,40 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ , , ,00 100% , ,53 0, ,60 0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,40 0,00 Εως: 30/6/2015 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ , ,22 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ , , ,00 100% , ,66 0, ,78 0,00 ΑΝΔΡΕΑ , , ,22 0,00 Εως: 30/6/2015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ , ,00 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΣΤΟΥ - ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ , , ,00 100% , ,00 0, ,00 0,00 ΔΡΥΜΟΥΣΑ ΝΕΣΤΟΥ , , ,00 0,00 Εως: 30/6/ L323-2α ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ , ,54 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ , , ,00 100% , ,96 0, ,46 0,00 ΛΕΥΚΗΣ , , ,54 0,00 Εως: 30/6/2015 5

6 Όροι ένταξης των έργων Ο Φορέας Εφαρμογής υποχρεούται: 1. Να ενημερώνει τη Μονάδα Β6 της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα με Δελτία Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, όταν τούτο ζητείται. 2. Να τηρεί τους κανόνες της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των έργων, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ καθώς και τις διατάξεις της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ. 3. Να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1974/2006, όπως εξειδικεύονται στις σχετικές εγκυκλίους. 4. Να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των δικαιολογητικών, που αφορούν την εκτέλεση των έργων τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή για το ΠΑΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή έως το Να κοινοποιεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 του ΠΑΑ, έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων. 6. Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση, του Οργανισμού Πληρωμών και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία των έργων, εφόσον του ζητηθούν. 7. Να τηρεί τους όρους της Απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της χρηματοδότησης ή απένταξης των έργων από το ΠΑΑ και της επιστροφής του συνόλου της μεταφερθείσας χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που.διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 8. Να ενημερώνει άμεσα με την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα σε κάθε περίπτωση που διαφοροποιούνται οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων. O ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΟΤΔ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 2. ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Αλιείας. 3. Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ, Τμήμα Β'. 4. ΕΥΔ ΠΑΑ. (Ηλεκτρονικά). 5. Μονάδα Γ2. (Ηλεκτρονικά). 7

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 A/A

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 A/A ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 66/5/Β/9/005 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καβάλα : 9.0.0 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων αξιολόγησης της ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. AΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ: ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε). Ημερομηνία 13/ 06 /2014 Α.Π.: 23 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3060 2 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24958 2 η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουργι κής απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα