ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μάιος 2009

2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΑΑ ΑΑΕ ΑΕ ΑΕΕ ΑΕΣχ ΑΠ ΑΥΠ AFCOS ΒΔ ΓενΕγχ ΔΑ ΔεΔα ΔΔΣ ΔΤ ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΚΤ ΕΠ ΕπΠ ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ ΕΦ ΙΠΕ ΚΕΠΑ ΚΟΤ ΜΕ ΟΠΣ OLAF ΠρΥΠ ΣΔΕ Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναθέτουσα Αρχή Απόφαση Απόρριψης Έργου Αρχή Ελέγχου Απόφαση Ένταξης Έργου Απόφαση Έγκρισης Σχεδίου Αρχή Πιστοποίησης Αίτηση Υποβολής Πρότασης Anti Fraud Coordination Structure - Εθνική Υπηρεσία για το Συντονισμό της Καταπολέμησης της Απάτης Βεβαίωση Δαπανών Γενικό Εγχειρίδιο Διαχειριστική Αρχή Δελτίο Δαπανών Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιτροπή Παρακολούθησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ενδιάμεσος Φορέας Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κέντρο Παραγωγικότητας Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Μεγάλο Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα European Anti-Fraud Office Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Σχέδιο ορηγιών SFC 2007 System for Fund Management in the European Community ΤΔΕ Τεχνικό Δελτίο Έργου ΤΕ Τμήμα Εργασίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ i

3 ΤΠΟ ΥΕΒΤ ΥΕΚΑ ΥπΠερ ΥΠΕΣ ΥΣΕ ΦΑΕ FIMAS Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Φύλλο Αξιολόγησης Έργου Financial Integrated and Management Accounting Information System - Ολοκληρωμένο ρηματοοικονομικό και Διοικητικό Λογιστικό Σύστημα Παρακολούθησης (εφαρμόζεται από τα Κυβερνητικά Τμήματα) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ ii

4 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πληροφορίες υποβαλλόμενες από: Τα παρεχόμενα στοιχεία περιγράφουν την κατάσταση στις: 31/10/ Δομή του συστήματος Διαχειριστική Αρχή Ενδιάμεσοι Φορείς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Αρχή Πιστοποίησης Αρχή Ελέγχου Οδηγίες που έχουν δοθεί στη Διαχειριστική Αρχή, την Αρχή Πιστοποίησης και τους Ενδιάμεσους Φορείς για την Εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων ΔΙΑΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΗ Διαχειριστική Αρχή και κύρια καθήκοντά της Ορισμός της ΔΑ Καθήκοντα και Αρμοδιότητες που εκτελούνται απευθείας από τη ΔΑ Καθήκοντα που έχουν ανατεθεί επισήμως από τη Διαχειριστική Αρχή (καθήκοντα, ενδιάμεσοι φορείς, μορφή ανάθεσης) Οργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής Οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων των μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του ενδεικτικού αριθμού των σχετικών θέσεων) Γενικά Καθήκοντα Μονάδας Πολιτικής Συνοχής, Προγραμματισμού, Συντονισμού και Αξιολόγησης Καθήκοντα Μονάδας Ένταξης, Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ iii

5 Καθήκοντα Μονάδας Στόχου 3 (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) και Τεχνικής Βοήθειας Γραπτές διαδικασίες έτοιμες προς χρήση από το προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής / Ενδιάμεσων Φορέων Περιγραφή των διαδικασιών για την επιλογή και την έγκριση έργων και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους, για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης, με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες (άρθρο 60 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006) Κριτήρια Αξιολόγησης Έργων Διαδικασίες επιλογής και έγκρισης Έργων Δημοσιών Συμβάσεων (Βλ. Διάγραμμα Ροής στο Παράρτημα 6.1) Διαδικασίες Επιλογής Έργων στα πλαίσια των Σχεδίων ορηγιών Δημοσιοποίηση των ενταγμένων Έργων και Δικαιούχων Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης Έργων Επαλήθευση των Έργων [άρθρο 60 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου] Αντικείμενο των Επαληθεύσεων Κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ Επαληθεύσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων (Βλ. Διάγραμμα Ροής στο Παράρτημα 6.5) Παρακολούθηση της υλοποίησης (follow up) των διορθωτικών ενεργειών Επαληθεύσεις Έργων στα πλαίσια Σχεδίων ορηγιών Παρακολούθηση της υλοποίησης (follow up) των διορθωτικών ενεργειών Διεκπεραίωση των Αιτήσεων Αναπλήρωσης (ρηματορροές Πληρωμές) Κατευθυντήριες Γραμμές της ΔΑ Έργα Δημοσίων Συμβάσεων Έργα στα πλαίσια Σχεδίων ορηγιών Περιγραφή του τρόπου διαβίβασης των στοιχείων από τη Διαχειριστική Αρχή στην Αρχή Πιστοποίησης...52 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ iv

6 2.2.7 Κανόνες επιλεξιμότητας που θεσπίζονται από το κράτος μέλος και εφαρμόζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Γενικά ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Διαδικασίες Παρακολούθησης Έργων και Προγραμμάτων Γραπτές διαδικασίες Κατευθυντήριες Γραμμές της ΔΑ Παρακολούθηση Έργων Παρακολούθηση ΕΠ Ολοκλήρωση ΕΠ (Βλ. Διάγραμμα Ροής στο Παράρτημα 6.17) Διάκριση αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και Αρχής Πιστοποίησης (όταν έχουν οριστεί στα πλαίσια του ίδιου φορέα) Συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αποφυγή διακρίσεων και το περιβάλλον Οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες (ημερομηνία και αναφορά) Συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών διασφάλισης της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις Περιβάλλον Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών Αποφυγή διακρίσεων Διαδρομή Ελέγχου Περιγραφή του τρόπου εκπλήρωσης των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 15 για το πρόγραμμα και/η για τις επί μέρους προτεραιότητες...66 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ v

7 2.5.2 Οδηγίες σχετικά με την υποχρεωτική τήρηση των δικαιολογητικών από τους Δικαιούχους Παρατυπίες και ανάκτηση Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, τη διόρθωση των παρατυπιών, την καταγραφή του χρέους και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Περιγραφή της διαδικασίας για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση αναφοράς των παρατυπιών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 28 (Βλ. Διάγραμμα Ροής στο Παράρτημα 6.18) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ο Ενδιάμεσος Φορέας και τα κύρια καθήκοντα του Καθορισμός των κύριων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων φορέων Κατηγορίες ΕΦ ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Οργάνωση του κάθε Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων των μονάδων Γενικά Καθήκοντα των μονάδων των ΕΦ κατηγορίας Ι Καθήκοντα των μονάδων των ΕΦ κατηγορίας ΙΙ Καθήκοντα των μονάδων των ΕΦ κατηγορίας IV Γραπτές διαδικασίες έτοιμες προς χρήση από το προσωπικό του Ενδιάμεσου Φορέα (ημερομηνία και αναφορά) Περιγραφή των διαδικασιών για την επιλογή και την έγκριση των πράξεων (εάν δεν περιγράφονται στο σημείο ) Επαλήθευση των πράξεων [άρθρο 60 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου] (εάν δεν περιγράφονται στο σημείο ) Περιγραφή των διαδικασιών για την επεξεργασία των αιτήσεων επιστροφής (εάν δεν περιγράφονται στο σημείο 2.2.5) ΑΡΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...91 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ vi

8 4.1 Αρχή Πιστοποίησης και κύρια καθήκοντα της Ημερομηνία και μορφή επίσημου διορισμού της Αρχής Πιστοποίησης για την εκτέλεση των καθηκόντων της Καθορισμός των καθηκόντων που εκτελούνται από την Αρχή Πιστοποίησης Καθήκοντα που έχουν ανατεθεί επισήμως από την Αρχή Πιστοποίησης (καθήκοντα, ενδιάμεσοι φορείς, μορφή ανάθεσης) Οργάνωση της Αρχής Πιστοποίησης Οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων των Μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του ενδεικτικού αριθμού των σχετικών θέσεων) Γραπτές διαδικασίες έτοιμες προς χρήση από το προσωπικό της Αρχής Πιστοποίησης Πιστοποίηση των Δηλώσεων Δαπανών Περιγραφή της διαδικασίας με την οποία οι δηλώσεις δαπανών συμπληρώνονται, πιστοποιούνται και υποβάλλονται στην Επιτροπή Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται από την Αρχή Πιστοποίησης για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 61 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου Ρυθμίσεις για την πρόσβαση της Αρχής Πιστοποίησης σε λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τις πράξεις, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους της ΔΑ, των ΕΦ και της ΑΕ Λογιστικό Σύστημα Περιγραφή του λογιστικού συστήματος που θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την πιστοποίηση των δαπανών προς την Επιτροπή Λογιστικό Σύστημα που χρησιμοποιείται από τα Κυβερνητικά Τμήματα Λογιστικό Σύστημα που χρησιμοποιείται από μη Κυβερνητικά Τμήματα Επίπεδο Λεπτομέρειας του Λογιστικού Συστήματος Ποσά που ανακτήθηκαν Περιγραφή του συστήματος με σκοπό την ταχεία ανάκτηση της κοινοτικής συνδρομής Εισαγωγή Διαδικασία Δημοσιονομικών Διορθώσεων (Βλ. Διάγραμμα Ροής στο Παράρτημα 6.19) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ vii

9 Διαδικασία Ανακτήσεων (Βλ. Διάγραμμα Ροής στο Παράρτημα 6.20) Ρυθμίσεις για τη διατήρηση ενός μητρώου των χρεωστών και για την αφαίρεση των ανακτηθέντων ποσών από τις δαπάνες που πρέπει να δηλωθούν ΑΡΗ ΕΛΕΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Περιγραφή των κυρίων καθηκόντων και της σχέσης μεταξύ της Αρχής Ελέγχου και των ελεγκτικών φορέων υπό την ευθύνη της Αρχής Ελέγχου Οργάνωση της Αρχής Ελέγχου (ΑΕ) Οργανόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των κατανεμηθεισών θέσεων) Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Απαιτούμενα προσόντα ή πείρα Περιγραφή των διαδικασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων και των διορθωτικών μέτρων που απορρέουν από τις εκθέσεις ελέγχου Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και δήλωση κλεισίματος Περιγραφή των Διαδικασιών για την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου, της ετήσιας γνωμοδότησης και της δήλωσης κλεισίματος Περιγραφή των Διαδικασιών για τη σύνταξη της δήλωσης μερικού κλεισίματος Διάγραμμα ροής Διαδικασιών προς ικανοποίηση των όρων που τίθενται στο άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/ Καταρτισμός Στρατηγικής Ελέγχου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιγραφή του συστήματος ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος ροής Γενικά Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος Δικαιώματα Πρόσβασης Λειτουργίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ Προγραμματισμός Ένταξη Τροποποίηση Έργων Παρακολούθηση ρηματορροές ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ viii

10 Επαληθεύσεις (διοικητικές και επιτόπιες)/επισκοπήσεις και Έλεγχοι Εργασίες Επιτροπών Παρακολούθησης Υποστήριξη Δικαιούχων από ΟΠΣ Διασύνδεση ΟΠΣ με Λογιστικό Σύστημα Ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ της Κύπρου και της ΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ ix

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Παράρτημα 2: Οργανόγραμμα Διαχειριστικής Αρχής Παράρτημα 3: Οργανογράμματα Ενδιάμεσων Φορέων Παράρτημα 4: Οργανόγραμμα Αρχής Πιστοποίησης Παράρτημα 5: Οργανόγραμμα Αρχής Ελέγχου Παράρτημα 6: Διαγράμματα Ροής Διαδικασιών: Παράρτημα 6.1: Επιλογή και Έγκριση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων Παράρτημα 6.2: Διαδικασίες Ένταξης Μεγάλων Έργων Παράρτημα 6.3: Σύνταξη και Υποβολή για Έγκριση των Σχεδίων ορηγιών Παράρτημα 6.4: Τροποποίηση ωρίς Επαναξιολόγηση του Έργου Παράρτημα 6.5: Διοικητικές Επαληθεύσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων Παράρτημα 6.6: Επιτόπιες Επαληθεύσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων Παράρτημα 6.7: Διοικητικές Επαληθεύσεις Έργων Σχεδίων ορηγιών Παράρτημα 6.8: Επιτόπιες Επαληθεύσεις Έργων Σχεδίων ορηγιών Παράρτημα 6.9: Διεκπεραίωση των Αιτήσεων Αναπλήρωσης και Πιστοποίηση των Δηλώσεων Δαπανών των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων (Κυβερνητικά Τμήματα) Παράρτημα 6.10: Διεκπεραίωση των Αιτήσεων Αναπλήρωσης και Πιστοποίηση των Δηλώσεων Δαπανών των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη Κυβερνητικά Τμήματα) Παράρτημα 6.11: Διεκπεραίωση των Αιτήσεων Αναπλήρωσης και Πιστοποίηση των Δηλώσεων Δαπανών των Έργων Σχεδίων ορηγιών (Κυβερνητικά Τμήματα) Παράρτημα 6.12: Διεκπεραίωση των Αιτήσεων Αναπλήρωσης και Πιστοποίηση των Δηλώσεων Δαπανών των Έργων Σχεδίων ορηγιών (Μη Κυβερνητικά Τμήματα) Παράρτημα 6.13: Παρακολούθηση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων Παράρτημα 6.14: Παρακολούθηση Έργων Σχεδίων ορηγιών ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ x

12 Παράρτημα 6.15: Παρακολούθηση ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Παράρτημα 6.16: Παρακολούθηση ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Παράρτημα 6.17: Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Παράρτημα 6.18: Αναφορά Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παράρτημα 6.19: Δημοσιονομικές Διορθώσεις Παράρτημα 6.20: Ανακτήσεις Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών Παράρτημα 6.21: Παρακολούθηση των Συστάσεων και των Διορθωτικών Μέτρων που Απορρέουν από τις Εκθέσεις Ελέγχου ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ xi

13 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Πληροφορίες υποβαλλόμενες από: 1. Κράτος Μέλος: Κυπριακή Δημοκρατία 2. Τίτλος του Προγράμματος και αριθμός CCI: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα/CCI:2007CY16UPO0001 Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή/CCI: 2007CY052PO Όνομα του κυρίου αρμόδιου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ: Γραφείο Προγραμματισμού, Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409 Λευκωσία, Κύπρος Αρμόδιος επικοινωνίας: Άδωνις Κωνσταντινίδης Τηλ.: Φαξ: Τα παρεχόμενα στοιχεία περιγράφουν την κατάσταση στις: 31/10/ Δομή του συστήματος Η οργανική 1 σχέση μεταξύ των διαφόρων αρχών και φορέων που εμπλέκονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου απεικονίζεται συνοπτικά στο Παράρτημα 1. Στο Παράρτημα 2, παρατίθεται το οργανόγραμμα της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ στο Παράρτημα 3 παρατίθενται τα οργανογράμματα των Ενδιάμεσων Φορέων. Στα Παραρτήματα 4 και 5 αντίστοιχα, παρατίθενται τα οργανογράμματα της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου. Τέλος, στο Παράρτημα 6 παρατίθενται τα 1 Τα οργανογράμματα των ΕΦ αποτυπώνουν την παρούσα οργανωτική δομή και τη στελέχωση. Παρουσιάζεται επίσης ενδεικτικά η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 1

14 διαγράμματα ροής των επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην Κύπρο και στην ΕΕ Διαχειριστική Αρχή Γραφείο Προγραμματισμού/Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Φαξ: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Άδωνις Κωνσταντινίδης Ενδιάμεσοι Φορείς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Διεύθυνση Ελέγχου Διεύθυνση: Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Λαμπριανού Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση: 1453 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέκος Κελβέρης Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Διεύθυνση: Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 2

15 Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Κοντός Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη, 1454 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθηνά Αριστοτέλους Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λουκία Αντωνιάδου Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 123, ΤΘ 23422, 1683 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λεωνίδας Αντωνίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Μονάδα ΕΚΤ Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 1494 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 3

16 Κέντρο Παραγωγικότητας Διεύθυνση: ΤΚ 20536, 1679 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Μοδίτης Τμήμα Εργασίας Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 1480 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νέλσων Νεοκλέους Αρχή Πιστοποίησης Γενικό Λογιστήριο Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Παπά Αρχή Ελέγχου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Διεύθυνση: Λάμπρου Κατσώνη 29, Τ.Θ , 1686 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Ζαχαριάδης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 4

17 1.4 Οδηγίες που έχουν δοθεί στη Διαχειριστική Αρχή, την Αρχή Πιστοποίησης και τους Ενδιάμεσους Φορείς για την Εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων. 1. Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως υπεύθυνη Εθνική Αρχή για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο ως Κράτους - Μέλους της ΕΕ και κοινή Διαχειριστική Αρχή για τα δύο ΕΠ του ΕΣΠΑ, έχει προχωρήσει στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ φορέων και ειδικότερα: Στον καθορισμό των βασικών εμπλεκόμενων, στο ΣΔΕ, φορέων (ΑΕ, ΑΠ, ΔΑ και ΕΦ) με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής και του μηχανισμού συντονισμού του ΕΣΠΑ, το οποίο έλαβε την τελική του μορφή και εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Νοέμβριο του Στην συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών του ΣΔΕ και των σχετικών καθηκόντων των εμπλεκόμενων στο ΣΔΕ, φορέων (ΑΕ, ΑΠ, ΔΑ και ΕΦ), στο πλαίσιο εκπόνησης των Διατάξεων Εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στον καθορισμό των φορέων που θα αποτελέσουν τους ΕΦ των ΕΠ και στην αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων όλων των εμπλεκόμενων, στο ΣΔΕ, φορέων, με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών (Δεκέμβριος 2007) για την εσωτερική οργάνωση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μονάδων των ΕΦ, οι οποίες τους γνωστοποιήθηκαν. Στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών των διαδικασιών ένταξης έργων που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ιούνιος 2008) Στην έκδοση των Κανόνων Επιλεξιμότητας για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο (Ιούνιος 2008). Στην έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών για τις διαδικασίες διασφάλισης της συμβατότητας των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 5

18 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (Αύγουστος 2008). Στην έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών για τον Υπολογισμό του Επιλέξιμου Κόστους των Έργων που Παράγουν Έσοδα (Φεβρουάριος 2009) Στην έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας από Δικαιούχους (Μάρτιος 2009) Στην έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών Σχετικά με τη Δημοσιοποίηση του Καταλόγου Δικαιούχων (Φεβρουάριος 2009) Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διενέργεια επαληθεύσεων των έργων (Μάιος 2009) 2. Επιπλέον των παραπάνω ενεργειών, η ΔΑ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να προβεί: Στην έκδοση εγκυκλίων προς παροχή οδηγιών, σχετικών με τις κύριες διαδικασίες του ΣΔΕ (Διαδικασίες σύνταξης και αξιολόγησης Σχεδίων ορηγιών, Παρακολούθησης Έργων/Προγραμμάτων, Διαδρομής Ελέγχου,ρηματορροών και ΟΠΣ). Στη σύνταξη του «Εγχειριδίου Διαδικασιών για την Υλοποίηση, Διαχείριση και Έλεγχο των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΔΤ)», εφεξής Γενικό Εγχειρίδιο (ΓενΕγχ). Το εν λόγω Εγχειρίδιο, που θα ενσωματώνει το περιεχόμενο των Εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί και θα περιλαμβάνει : - Αναλυτική περιγραφή, ανά διαδικασία και για το σύνολο των διαδικασιών, των βημάτων της διαδικασίας, καθώς και των βασικών καθηκόντων και του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων. - Το σύνολο των τυποποιημένων εντύπων. - Λεπτομερή αποτύπωση των διαδικασιών και των σχετικών αρμοδιοτήτων για την τακτή επικαιροποίηση του εγχειριδίου, τη διανομή των νέων εκδόσεων και την απόσυρση των παλαιότερων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών θα προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής προτάσεων βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών από τους εμπλεκόμενους, όπως αυτές θα προκύψουν από την εφαρμογή του ΓενΕγχ (continuous improvement). ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 6

19 Στη παροχή διαρκούς υποστήριξης και καθοδήγησης των εμπλεκομένων, στο ΣΔΕ φορέων, καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Εθνική Αρχή και Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Κύπρο, διατηρεί μηχανισμό συνεχούς υποστήριξης των Ενδιάμεσων Φορέων και παροχή διευκρινίσεων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Οι απαντήσεις συχνών ερωτημάτων θα αναρτώνται, όπου είναι αναγκαίο, σε συγκεκριμένο σημείο της ιστος της ΔΑ, προκειμένου η σχετική πληροφορία και γνώση να διαχέεται στο σύνολο των εμπλεκομένων, στο ΣΔΕ, φορέων. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς παράλληλα θα διατηρούν παρόμοιο μηχανισμό στήριξης των Δικαιούχων για υποβοήθηση τους στη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στα πλαίσια επίσης λειτουργίας του ΟΠΣ η ΔΑ διατηρεί μηχανισμό υποστήριξης (Help Desk). Στη δημιουργία και αξιοποίηση ενός μηχανισμού αειφόρου κατάρτισης, ο οποίος θα διασφαλίζει τη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων. 3. Η Αρχή Πιστοποίησης εκδίδει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τις παρατυπίες που παρουσιάζονται και τις δημοσιονομικές διορθώσεις. 4. Πέραν των πιο πάνω η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ), στο πλαίσιο του ρόλου της, ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την παροχή καθοδήγησης στις Αναθέτουσες Αρχές: Εξέδωσε τον «Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων». Στόχος του εν λόγω Οδηγού είναι να δώσει στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρακτικές και εύχρηστες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Προχώρησε στην έκδοση μιας σειράς εγκυκλίων, με σκοπό την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και την ορθή εφαρμογή των νέων κοινοτικών οδηγιών, την ορθή χρήση των τυποποιημένων εντύπων προς την ΕΕΕΚ, το σχέδιο δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και μια σειρά άλλων θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 7

20 2. ΔΙΑΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΗ 2.1 Διαχειριστική Αρχή και κύρια καθήκοντά της Ορισμός της ΔΑ Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Κανονισμού 1083/2006, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται το Γραφείο Προγραμματισμού (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό / ). Ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής και την εκπροσώπησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρμόδια Αρχή για το Γραφείο Προγραμματισμού, με βάση τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο 1/1990 της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ο Υπουργός Οικονομικών Καθήκοντα και Αρμοδιότητες που εκτελούνται απευθείας από τη ΔΑ 1. Η ΔΑ είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και τη εφαρμογή των ΕΠ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ΔΑ θα έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό 1083/2006 και κυρίως στο Άρθρο Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 59, παρ. 2 του παραπάνω Κανονισμού, η ΔΑ ανέθεσε σε ένα αριθμό αρμοδίων Υπουργείων και άλλων φορέων (βλ. παρ και παρ ) συγκεκριμένα καθήκοντα για τη διαχείριση των παρεμβάσεων των ΕΠ που θα είναι υπό την ευθύνη της. Τα εν λόγω Υπουργεία και φορείς θα λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς σε σχέση με τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα με την έννοια που καθορίζεται στο Άρθρο 2.6 του Κανονισμού 1083/2006. Ειδικότερα η ΔΑ θα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες. Στα πλαίσια αυτά η ΔΑ θα έχει τις ακόλουθες σχετικές αρμοδιότητες: - Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης πρόταση για τα κριτήρια επιλογής των έργων που θα ενταχθούν στο κάθε ΕΠ. - Εκδίδει, Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών. - Εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη και αξιολόγηση των ολοκληρωμένων Σχεδίων ορηγιών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 8

21 - Εγκρίνει όλα τα Σχέδια ορηγιών που εντάσσονται στο ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και αναθέτει τη διαχείρισή τους στους Ενδιάμεσους Φορείς. - Εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για το πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής έργων προς ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα από τους Ενδιάμεσους Φορείς. Στα πλαίσια αυτά θα εξετάζεται επίσης, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια του κάθε Δικαιούχου. - Εκδίδει οδηγίες ή/και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της κανονικότητας και συμβατότητας των έργων που υλοποιούνται με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές/κανόνες. Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι για τα διάφορα έργα, καθώς και της συμμόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΑ ενεργεί ως ακολούθως: - Εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες και καταρτίζει εγγράφως πρότυπα και διαδικασίες για τη διενέργεια επαληθεύσεων από τους Ενδιάμεσους Φορείς σύμφωνα με το Άρθρο 13.2 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. - Καθορίζει τη μεθοδολογία δειγματοληψίας για τη διενέργεια από τους ΕΦ δειγματοληπτικών επί τόπου επαληθεύσεων σύμφωνα με το Άρθρο 13.3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. - Προβαίνει σε δειγματοληπτικές επαληθεύσεις και σε άλλα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι Ενδιάμεσοι Φορείς διενεργούν τις επαληθεύσεις σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθοριστεί και τις πρόνοιες των Κανονισμών της ΕΕ. Τη διασφάλιση της ύπαρξης συστήματος καταχώρησης και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε έργο στο πλαίσιο του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και της συλλογής των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ 9

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα