Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ"

Transcript

1 L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 20ής Δεκεμβρίου 2013) 1. Στη σελίδα 320, στην υποσημείωση 3: «( 3 ) ΕΕ C 47 της , σ. 1,» «( 3 ) ΕΕ C 47 της , σ. 1,». 2. Στη σελίδα 327, στην αιτιολογική σκέψη 46: «και να καθοριστούν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη χρήση πόρων μετά το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας.» «και να καθοριστούν περαιτέρω κανόνες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων μετά το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας.». 3. Στη σελίδα 339, στο άρθρο 2 σημείο 26): «(26) λογαριασμός υπό μεσεγγύηση : [ ] γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου δημόσιου φορέα και του εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, εγκριθείσα από τη διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα, που έχει συσταθεί ειδικά για να κατέχει κεφάλαια προς καταβολή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας, αποκλειστικά» «(26) λογαριασμός υπό μεσεγγύηση : [ ] γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου δημόσιου φορέα και του εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, εγκριθείσα από τη διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα, που έχει συσταθεί ειδικά για να κατέχει κεφάλαια προς καταβολή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας σε περίπτωση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ή κατά τη περίοδο επιλεξιμότητας και/ή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας σε περίπτωση ενέργειας ΣΔΙΤ, αποκλειστικά». 4. Στη σελίδα 340, στο άρθρο 3: «Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 29 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφοι 2 και 3,» «Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφοι 2 και 3,». 5. Στη σελίδα 349, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο: «Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του δευτέρου εδαφίου, κάθε μία από τις προϋποθέσεις αυτές θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί σε περίπτωση που» «Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του δευτέρου εδαφίου, καθεμία από τις προϋποθέσεις αυτές θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί σε περίπτωση που». 6. Στη σελίδα 350, στο άρθρο 23 παράγραφος 5: «το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την υποβολή τους από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3.» «το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την υποβολή τους από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4.».

2 L 200/ Στη σελίδα 352, στο άρθρο 24 παράγραφος 2: «2. [ ], η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια δαπάνη και το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος.» «2. [ ], η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από: α) τη δημόσια δαπάνη ή β) το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος, αναλόγως του ποιο ποσό είναι μικρότερο.». 8. Στη σελίδα 353, στο άρθρο 25 παράγραφος 1: «τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και προγραμματίζονται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες που αφορούν το Ταμείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ια,» «, τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και προγραμματίζονται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες που αφορούν το Ταμείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ),». 9. Στη σελίδα 356, στο άρθρο 33 παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος: «βάσει πρότασης κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω πληθυσμιακά όρια στην απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3,» «βάσει πρότασης κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω πληθυσμιακά όρια στην απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 ή παράγραφος 4,». 10. Στη σελίδα 360, στο άρθρο 38 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος: «5. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) φορείς, [ ] μπορούν να αναθέσουν μέρος της υλοποίησης σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εγγυώνται» «5. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) φορείς, [ ] μπορούν να αναθέσουν μέρος της υλοποίησης σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς εγγυώνται». 11. Στη σελίδα 360, στο άρθρο 38 παράγραφος 7, στην εισαγωγική φράση: «, οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεισφορών από προγράμματα προς αυτό καθορίζονται σε συμφωνίες χρηματοδότησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, στα ακόλουθα επίπεδα:» «, οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεισφορών από προγράμματα προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής καθορίζονται σε συμφωνίες χρηματοδότησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙV, στα ακόλουθα επίπεδα:». 12. Στη σελίδα 363, στο άρθρο 39 παράγραφος 8 στοιχείο α): «α) για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, στους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 [ ]» «α) για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, στους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 [ ]».

3 L 200/ Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i): «i) [ ], όταν τουλάχιστον το 60 % του ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσων πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη» «i) [ ] όταν τουλάχιστον το 60 % του ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής έχει χρησιμοποιηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη». 14. Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii): «ii) [ ], όταν τουλάχιστον το 85 % των ποσών των προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών» «ii) [ ] όταν τουλάχιστον το 85 % των ποσών των προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής». 15. Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο δ): «δ) κάθε αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, [ ], πρέπει να διαχωρίζει το συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από τα ποσά που καταβλήθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες» «δ) κάθε αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, [ ], πρέπει να διαχωρίζει το συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβλήθηκαν στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τα ποσά που καταβλήθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες». 16. Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 3: «3. [ ], με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την ανάκληση πληρωμών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των αιτήσεων πληρωμών.» «3. [ ], με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την ανάκληση πληρωμών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των αιτήσεων πληρωμής.». 17. Στη σελίδα 365, στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στην εισαγωγική φράση: «4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνουν το άθροισμα:» «4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνουν το άθροισμα:». 18. Στη σελίδα 365, στο άρθρο 42 παράγραφος 4 στοιχείο α): «α) του συνολικού ποσού της στήριξης από τα ΕΔΕΤ που καταβάλλεται για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 και» «α) του συνολικού ποσού της στήριξης από τα ΕΔΕΤ που καταβάλλεται για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3 και». 19. Στη σελίδα 365, στο άρθρο 42 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος: «5. Οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να χρεώνονται από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή τους διαχειριστές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), χωρίς να επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια» «5. Όπου οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου χρεώνονται από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου ή τους διαχειριστές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια».

4 L 200/ Στη σελίδα 365, στο άρθρο 43 παράγραφος 2: «2. [ ], συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των προκυπτουσών δαπανών διαχείρισης ή της πληρωμής αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), και των εξόδων που καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2, με αυτούς της αρχικής συνεισφοράς από τα ΕΔΕΤ είτε εντός του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε μετά την εκκαθάριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σε άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή μορφές στήριξης» «2. [ ], συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των προκυπτουσών δαπανών διαχείρισης ή της πληρωμής αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3, και των εξόδων που καταβάλλονται, με αυτούς της αρχικής συνεισφοράς από τα ΕΔΕΤ, είτε εντός του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε, μετά την εκκαθάριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σε άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή μορφές στήριξης». 21. Στη σελίδα 366, στο άρθρο 44 παράγραφος 2: «2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση των κατάλληλων στοιχείων για τη χρήση των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1» «2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση των κατάλληλων στοιχείων για την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.». 22. Στη σελίδα 366, στο άρθρο 45, στον τίτλο και στο άρθρο: «Χρήση των πόρων μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, [ ], χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος ή των προγραμμάτων, [ ]» «Επαναχρησιμοποίηση των πόρων μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, [ ] επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος ή των προγραμμάτων, [ ]». 23. Στη σελίδα 367, στο άρθρο 49 παράγραφος 2: «2. [ ], συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων.» «2. [ ], συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της αναθεώρησης επιδόσεων.». 24. Στη σελίδα 368, στο άρθρο 50 παράγραφος 5: «5. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση υλοποίησης για τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και την αξιολόγηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, στοιχεία σχετικά» «5. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση υλοποίησης για τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και την αξιολόγηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4, στοιχεία σχετικά». 25. Στη σελίδα 379, στο άρθρο 76 δεύτερο εδάφιο: «Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός προγράμματος συνιστά την απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 του δημοσιονομικού κανονισμού» «Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός προγράμματος συνιστά την απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού».

5 L 200/ Στη σελίδα 383, στο άρθρο 92 παράγραφος 3: «3. Το 2016, στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, [ ] Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, οι προσαρμογές καταμερίζονται ισόποσα» «3. Το 2016, στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, [ ] Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, οι προσαρμογές καταμερίζονται ισόποσα». 27. Στη σελίδα 387, στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο β): «β) το ενδεικτικό ποσό [ ], που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΤΠΑ» «β) το ενδεικτικό ποσό [ ] που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠΑ». 28. Στη σελίδα 391, στο άρθρο 106 πρώτο εδάφιο σημείο 9) στοιχείο α): «α) τις δαπάνες για την επίτευξη των ορόσημων, των ποσοτικών στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα, με αναφορά στο σημείο 2,» «α) τις δαπάνες για την επίτευξη των ορόσημων, των στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα, με αναφορά στο σημείο 2,». 29. Στη σελίδα 392, στο άρθρο 107 παράγραφος 3: «3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση ορίζει [ ], τις δαπάνες για την επίτευξη αυτών των ορόσημων, των ποσοτικών στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα» «3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση ορίζει [ ], τις δαπάνες για την επίτευξη αυτών των ορόσημων, των στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα». 30. Στη σελίδα 393, στο άρθρο 111 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο: «τα κράτη μέλη με ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ταμείο μπορούν να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 3, τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 50 παράγραφος 4» «τα κράτη μέλη με ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ταμείο μπορούν να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4, τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 50 παράγραφος 5». 31. Στη σελίδα 397, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος: «Ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρατυπίες που υπερβαίνουν τα EUR συνεισφοράς των Ταμείων και» «Ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρατυπίες που υπερβαίνουν τα EUR συνεισφοράς από κάθε Ταμείο ή το ΕΤΘΑ και». 32. Στη σελίδα 397, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ): «γ) περιπτώσεις που εντοπίζονται και διορθώνονται από τη διαχειριστική αρχή ή την αρχή πιστοποίησης πριν να περιληφθεί η οικεία δαπάνη σε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή.» «γ) περιπτώσεις που εντοπίζονται και διορθώνονται από τη διαχειριστική αρχή ή από την αρχή πιστοποίησης πριν να περιληφθεί η οικεία δαπάνη σε αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται στην Επιτροπή.».

6 L 200/ Στη σελίδα 397, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο δεύτερη περίοδος: «Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εάν το προς ανάκτηση από τον δικαιούχο ποσό, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 EUR συνεισφοράς από τα Ταμεία.» «Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εάν το προς ανάκτηση από τον δικαιούχο ποσό, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 EUR συνεισφοράς από κάθε Ταμείο ή το ΕΤΘΑ.». 34. Στη σελίδα 400, στο άρθρο 125 παράγραφος 3 στοιχείο β): «β) διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης ή, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, σε ένα μέτρο που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος» «β) διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του ΕΤΘΑ, του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης ή, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, σε ένα μέτρο που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος». 35. Στη σελίδα 401, στο άρθρο 126 στοιχείο η) δεύτερη περίοδος: «Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.» «Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη αίτηση πληρωμής.». 36. Στη σελίδα 402, στον τίτλο II: «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ» «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ». 37. Στη σελίδα 402, στο άρθρο 129: «, το ποσό της δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται σε δικαιούχους είναι τουλάχιστον ίσο προς τη συνεισφορά των Ταμείων που καταβάλλεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος.» «, το ποσό της δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται σε δικαιούχους είναι τουλάχιστον ίσο προς τη συνεισφορά των Ταμείων και του ΕΤΘΑ που καταβάλλεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος.». 38. Στη σελίδα 402, στο άρθρο 130 παράγραφος 2: «2. [ ] «2. [ ] α) τη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής για την προτεραιότητα ή β) τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ στην προτεραιότητα που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.» α) την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής για την προτεραιότητα ή β) τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ στην προτεραιότητα που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, αναλόγως του ποιο ποσό είναι μικρότερο.».

7 L 200/ Στη σελίδα 403, στο άρθρο 131 παράγραφος 4 στοιχείο α): «α) οι προκαταβολές υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης ή άλλου δημόσιου χρηματοδοτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στο κράτος μέλος ή καλύπτονται από μέσο που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια οντότητα ή από το κράτος μέλος» «α) οι προκαταβολές υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης ή άλλου χρηματοδοτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στο κράτος μέλος ή καλύπτονται από μέσο που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια οντότητα ή από το κράτος μέλος». 40. Στη σελίδα 406, στο άρθρο 139 παράγραφος 7 τρίτη περίοδος: «Η είσπραξη αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα.» «Η είσπραξη αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων και του ΕΤΘΑ προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα.». 41. Στη σελίδα 406, στο άρθρο 139 παράγραφος 8: «Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 και η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τους λογαριασμούς, καθορίζει, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και σύμφωνα με την παράγραφο 6, το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση και ενημερώνει το κράτος μέλος. Όταν το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύμφωνη γνώμη του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης των πληροφοριών από την Επιτροπή, εφαρμόζεται η παράγραφος 7. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, ορίζοντας το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Βάσει της απόφασης αυτής, η Επιτροπή εφαρμόζει τις προσαρμογές στις καταβολές προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 7.» «Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 και η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τους λογαριασμούς, καθορίζει, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και σύμφωνα με την παράγραφο 6, το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία και το ΕΤΘΑ για τη λογιστική χρήση και ενημερώνει το κράτος μέλος. Όταν το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύμφωνη γνώμη του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης των πληροφοριών από την Επιτροπή, εφαρμόζεται η παράγραφος 7. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, ορίζοντας το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία και το ΕΤΘΑ για τη λογιστική χρήση. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων και του ΕΤΘΑ προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Βάσει της απόφασης αυτής, η Επιτροπή εφαρμόζει τις προσαρμογές στις καταβολές προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 7.». 42. Στη σελίδα 406, στο άρθρο 140 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο: «, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που υποστηρίζονται από τα Ταμεία για πράξεις» «, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που υποστηρίζονται από τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ για πράξεις». 43. Στη σελίδα 406, στο άρθρο 140 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο: «Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διακόπτεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.» «Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο ή στο το δεύτερο εδάφιο διακόπτεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.». 44. Στη σελίδα 407, στο άρθρο 142 παράγραφος 1 στοιχείο β): «β) δαπάνη που περιλαμβάνεται σε δήλωση δαπανών συνδέεται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες και η οποία δεν έχει διορθωθεί» «β) δαπάνη που περιλαμβάνεται σε δήλωση πληρωμής συνδέεται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες και η οποία δεν έχει διορθωθεί».

8 L 200/ Στη σελίδα 407, στο άρθρο 143 παράγραφος 2 τέταρτη περίοδος: «Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς από τη διαχειριστική αρχή για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.» «Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.». 46. Στη σελίδα 408, στο άρθρο 144 παράγραφος 5: «5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του υπό το άρθρο 95, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τον βαθμό μη συμμόρφωσης των εν λόγω υποχρεώσεων, να προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας ολόκληρο ή μέρος της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο οικείο κράτος μέλος.» «5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του υπό το άρθρο 95, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τον βαθμό μη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω υποχρεώσεις, να προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας ολόκληρο ή μέρος της συνεισφοράς από τα Ταμεία ή από το ΕΤΘΑ προς το οικείο κράτος μέλος.». 47. Στη σελίδα 408, στο άρθρο 145 παράγραφος 5: «5. Σε περίπτωση συμφωνίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα οικεία ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 3.» «5. Σε περίπτωση συμφωνίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα οικεία Ταμεία ή το ΕΤΘΑ σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 3.». 48. Στη σελίδα 409, στο άρθρο 145 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο: «7. [ ], η συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.» «7. [ ], η συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία ή από το ΕΤΘΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.». 49. Στη σελίδα 409, στο άρθρο 147 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος: «1. Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 73 του δημοσιονομικού κανονισμού.» «1. Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 78 του δημοσιονομικού κανονισμού.». 50. Στη σελίδα 423, στο παράρτημα II, στη δεύτερη στήλη του πίνακα 1: «Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση» «Δείκτης ή, κατά περίπτωση, βασικό στάδιο εφαρμογής και μονάδα μέτρησης». 51. Στη σελίδα 426, στο παράρτημα IV τμήμα 1 στοιχείο ι): «ι) διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ μετά το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 και την πολιτική εξόδου της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής» «ι) διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ μετά το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 και την πολιτική εξόδου των εν λόγω πόρων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής».

9 L 200/ Στη σελίδα 426, στο παράρτημα IV τμήμα 2 στοιχείο α): «α) στρατηγική ή πολιτική περί επενδύσεων του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις των σχεδιαζόμενων χρεωστικών προϊόντων, στοχευόμενοι αποδέκτες και προς υποστήριξη δράσεις» «α) στρατηγική ή πολιτική περί επενδύσεων του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις των σχεδιαζόμενων δανείων ή εγγυήσεων, τελικοί στοχευόμενοι αποδέκτες και προς υποστήριξη δράσεις». 53. Στη σελίδα 427, στο παράρτημα IV τμήμα 2 στοιχείο γ): «γ) χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 43, 44 και 45» «γ) επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45». 54. Στη σελίδα 458, στο παράρτημα XII τμήμα 2.2 σημείο 3 δεύτερο εδάφιο: «Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται, στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.» «Κάθε έγγραφο που αφορά την εφαρμογή μιας πράξης το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή από τα Ταμεία.». 55. Στη σελίδα 461, στο παράρτημα XIII τμήμα 3 σημείο A viii): «viii) Διαδικασίες για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας, της έκθεσης με θέμα τους διενεργηθέντες ελέγχους και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, καθώς και της ετήσιας σύνοψης σχετικά με τους τελικούς λογιστικούς και άλλους ελέγχους.» «viii) Διαδικασίες για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού και της ετήσιας σύνοψης σχετικά με τους διενεργηθέντες τελικούς λογιστικούς και άλλους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο β).».

Έγγραφο συνόδου cor02 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

Έγγραφο συνόδου cor02 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 2.6.2016 cor02 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο λογαριασμών

Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο λογαριασμών EGESIF_15_0016-02 final 05/02/2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο λογαριασμών ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/5 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής L 223/12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής I. Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο παρέχεται η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 29.9.2015 A8-0260/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0282(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0282(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0282(COD) 9.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/45 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες κλεισίματος και ολοκλήρωσης των πράξεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας »

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες κλεισίματος και ολοκλήρωσης των πράξεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Εσωτερικού Ελέγχου Τμήμα: Εποπτείας Φορέων & Πιστοποίησης Πληρ.: Γ. ΠΑΝΤΑ, Μ.ΜΕΛΑ Τηλ.: 210 8802662 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31/10/2016 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 6 REV 1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 6 REV 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 6 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 718/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12ης Ιουνίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 718/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12ης Ιουνίου 2007 29.6.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 718/2007

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2013 C(2013) 4879 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1.8.2013 για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες συμβιβαστικό κείμενο για το τμήμα της πρότασης κανονισμού κοινών διατάξεων που αφορά το πλαίσιο επιδόσεων.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες συμβιβαστικό κείμενο για το τμήμα της πρότασης κανονισμού κοινών διατάξεων που αφορά το πλαίσιο επιδόσεων. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012 (21.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2011/0276 (COD) 11027/12 ADD 4 REV 1 FSTR 53 FC 32 REGIO 85 SOC 538 AGRISTR 83 PECHE 212 CADREFIN 297 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014 2020 Έλεγχοι / μέτρα κατά της απάτης Σ. Λουπάσης Πώς θα επιτευχθεί διαβεβαίωση το 2014-2020 Έλεγχοι της Επιτροπής και εποπτεία Αποδοχή λογαριασμών Ετήσιοι λογαριασμοί και ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

14287/12 ADD 3 REV 1 ΧΓ/γομ, μκρ 1 DG G 1

14287/12 ADD 3 REV 1 ΧΓ/γομ, μκρ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0275 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ΑDD 3 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 964/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29363 10 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2813 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13345 Ορισμός της «ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 414 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που περιλαμβάνει την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει των άρθρων 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1828 EL 25.06.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 8ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τύπος Διόρθωση % Νόμισμα Ποσό Εκπτωσης ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ

Αιτιολογία Τύπος Διόρθωση % Νόμισμα Ποσό Εκπτωσης ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑΤ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θέση προϋπολογισμού: 05070107 DE Άμυλο 2003 Επιστροφή βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-557/13 Άμυλο 2004 Επιστροφή βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-557/13 Άμυλο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

11027/12 ADD 3 REV 1 ΧΦ/μκρ 1 DG G 1

11027/12 ADD 3 REV 1 ΧΦ/μκρ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012 (22.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2011/0276 (COD) 11027/12 ADD 3 REV 1 FSTR 53 FC 32 REGIO 85 SOC 538 AGRISTR 83 PECHE 212 CADREFIN 297 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 1 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα A1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ε.Π. Πληροφορίες: Ρ. Θαλασσινού Μεσογείων 56, Αθήνα Ημερομηνία 30/08/2017

Μονάδα A1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ε.Π. Πληροφορίες: Ρ. Θαλασσινού Μεσογείων 56, Αθήνα Ημερομηνία 30/08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική έκθεση αριθ. 36/2016

Ειδική έκθεση αριθ. 36/2016 Ειδική έκθεση αριθ. 36/2016 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των προγραμμάτων στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 20.3.2013 C(2013) 1573 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

Βρυξέλλες, 20.3.2013 C(2013) 1573 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2013 C(2013) 1573 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην απόφαση C(2013) 1573 της Επιτροπής, της 20.3.2013, για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/1 23.9.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 846/2009

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32059 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3048 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11319 Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 C(2016) 6906 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.10.2016 σχετικά με την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38973 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3905 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7313/1818 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της απόφασης της Επιτροπής. όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της απόφασης της Επιτροπής. όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β 1 Αθήνα, 20/5/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6953 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6953 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13673/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 72 FC 82 REGIO 103 SOC 680

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα