Αριθ. Πρωτ. Π66/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. Π66/279 ---------------"

Transcript

1 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ. Π66/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.Κανή Αριθ. Τηλ.: Aριθ. FAX: ΠΡΟΣ Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) 3.Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κλινικές και Φαρμακεία) 4.Δ/νση Επιθεώρησης Υπ/σιών Υγείας 5. Δ/νση Επιθεώρησης Υπ/σιών Ασφάλισης ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών» Σχετικά: 1.Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αρ.πρωτ. Φ.41142/23093/ 2597/ Έγγραφο του Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αρ.πρωτ. Φ.41142/25368/ 2760/ Σας γνωστοποιούμε ότι στα ΦΕΚ 1337/Β/ και 1369/Β/ δημοσιεύτηκαν οι υπ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.93287/ και ΔΥΓ3γ/οικ / Υπουργικές Αποφάσεις αντίστοιχα, που αφορούν στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος: ZALDIAR (δραστική ουσία: Tramadol Hydrochloride και Paracetamol) στον πίνακα Δ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/06 περί ναρκωτικών (σχετικό 1) και της δραστικής ουσίας: TAPENTADOL στον πίνακα Γ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/06 περί ναρκωτικών (σχετικό 2) Οι κ.κ. Διευθυντές των Μονάδων Υγείας και Π.Υ.Υ. παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στους ιατρούς (από 1 αντίγραφο). Συν/να φύλλα: 6 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

2

3

4 17923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις δι ατάξεις του Ν. 3459/06 περί ναρκωτικών Παράταση ισχύος της υπ αριθμ. 3938/ από φασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές Λίμνη Αγιάς και ποταμού Κερίτη Ν. Χανίων Τροποποίηση της 22867/1973 Κανονιστικής Απόφα σης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β 1323/1973), όπως τροποποιήθηκε με την 27271/1987 (ΦΕΚ Β 723) Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ (1) Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατά ξεις του Ν. 3459/06 περί ναρκωτικών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/ Α/ ). 2. Την αριθμ. Α6β/6543/ Υπ. Απόφαση «Καθορι σμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β/ ). 3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/ ), Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 4. Την αριθμ / Απόφαση του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτι κού ιδιοσκευάσματος Zaldiar. 5. Το από αίτημα της Εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 6. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ νεδρία αριθμ. 4/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ZALDIAR (δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο με δρα στική ουσία Tramadol Hydrochloride και Paracetamol), στον Πίνακα Δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/06. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ (2) Παράταση ισχύος της υπ αριθμ. 3938/ από φασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές Λίμνη Αγιας και ποταμού Κερίτη Ν. Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Την 3938/ (ΦΕΚ Β 1127) απόφαση της οποίας η ισχύς λήγει την και με την οποία είναι απα γορευμένο το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη περιοχή της λίμνης της Αγιάς και του ποταμού Κερίτη. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφε ρειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περ. Ανάπτυξης». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, στελέχωση, οργάνωση, περιφέρειας...». 4. Την υπ αριθμ. 6730/ (ΦΕΚ Β 1288) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.». 5. Τις διατάξεις της αριθμ / (ΦΕΚ 757/ Β / ) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ 87578/703/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 581/Β/2007). 6. Την υπ αριθμ 78006/25381/ εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Δασών Χανίων. 7. Την υπ αριθμ /4418/ (ΦΕΚ 2466/ Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο με την οποία καταργείται η υπ αριθμ /2740/

5 17924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ΦΕΚ 1611/Β/ ) με το ίδιο θέμα υπουργική από φαση. 8. Την υπ αριθμ /3006/ διαταγή Υ.Α.Α και Τ «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ. 9. Την υπ αριθμ /1889/ διαταγή Υπουρ γείου Υ.Α.Α και Τ «Ρυθμίσεις Θήρας». 10. Την υπ αριθμ. 3654/ εισήγηση του Δα σολόγου Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία εξα κολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απαγόρευσης στις περιοχές λίμνη Αγιάς και ποταμού Κερίτη και συνεπώς προτείνεται η παράταση ισχύος της υπ αριθμ. 3938/2003 αποφάσεως του Γ.Γ.Π.Κ., αποφασίζουμε: 1. Παρατείνουμε για άλλα δέκα (10) κυνηγετικά έτη, από την έναρξη του προσεχούς κυνηγετικού έτους έως και 31η Ιουλίου 2020 την ισχύ της υπ αριθμ. 3938/ (ΦΕΚ 127/ τεύχος Β ) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία αφορά την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στην Λίμνη Αγιάς και Κε ρίτη ποταμού. 2. Για την διευκόλυνση των κυνηγών αναφέρουμε τα όρια των απαγορευμένων περιοχών: Α) Λίμνη Αγιάς: Η οριοθετική γραμμή που περικλείει την απαγορευμένη περιοχή είναι η εξής: Αρχίζει από τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Χανίων Αγιάς και στο σημείο αυτού όπου διακλαδώνεται προς το αντλιο στάσιο και κτήρια Τ.Ο.Ε.Β Βαρυπέτρου. Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς βορρά, αφήνοντας τις εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β στο αριστερό και συνεχίζει έως το σημείο που καταλήγει στο δρόμο του Γαλατά Κυρ τομάδω οπού και τελειώνει ο δρόμος αυτός. Ακολουθεί στη συνέχεια προς δυσμάς τον ασφαλτόδρομο προς Κυρτομάδω έως την διακλάδωσή του προς το χωριό Αγιά. Εν συνεχεία ακολουθεί προς νότο τον δρόμο προς Αγιά έως ότου καταλήξει στον κεντρικό δρόμο Χανίων Αλικιανού. Από εκεί κατευθύνεται προς Ανατολάς ακο λουθώντας τον κεντρικό αυτό δρόμο έως το σημείο που συναντά την διακλάδωση προς εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β οπού κλείνει η οριοθετική γραμμή. Β) Κερίτης Ποταμός: σε όλη την κοίτη του ποταμού Κερίτη διαβρεχόμενη η μη και στις παρόχθιες ζώνες αυτού μερί αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις όχθες του ποταμού και στο τμήμα αυτού που αρχίζει από την γέφυρα του Αλικιανού έως τις εκβολές του στη θάλασσα (Κρητικό Πέλαγος). Η ισχύς της παράτασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Δ/νση Δασών Χανίων εντέλλεται να εκδώσει την σχετική απαγορευτική διάταξη Θήρας. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Χανιά, 22 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

6

7

8 18639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για δώδεκα (12) μονίμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το έτος Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν δυσης της εταιρείας «ΜΑΛΕΛΗΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΑΕΒΕ» που έχει υπαχθεί στις δια τάξεις του Ν.3299/ Ίδρυση Δημοτικών Σχολείων (2 Τετραθέσιο Δ.Σ Αφιδ νών κ.λπ.)... 3 Κατάργηση, υποβιβασμός, συγχώνευση Νηπιαγωγεί ων (Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Κονοπίνας κ.λπ.)... 4 Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών... 5 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΛΑΜΠΑ ΝΑΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΛΕΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ και της ΡΟΣΜΑΡΙ ΧΑΛΑΜΠΑΣΟ Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ ξης της Ν.Α. Φθιώτιδας Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Ταξιάρχη Ειρήνη του Από στολου... 8 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Σλίκα Γεωργία του Δημη τρίου... 9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Σύσταση θέσεων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον Εξαρχάκο Κωνσταντίνο του Δημητρίου Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτι κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στο Δήμο Λαρισαί ων και στα Νομικά πρόσωπα αυτού και μεταφορά σ αυτές υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού Πολιτισμού Λάρισας (ΔΕΤΠΟΛ), βάσει του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ /13963/10/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ /17235/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για δώδεκα (12) μονίμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο νομικής κρίσης». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το 1 ο Νηπιαγωγείο Μητρόπολης από διθέσιο σε μο Το 1 ο Νηπιαγωγείο Προαστίου από διθέσιο σε μο 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το 1 ο Νηπιαγωγείο Καρποχωρίου από διθέσιο σε μο 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το Νηπιαγωγείο Αργυρίου από διθέσιο σε μονο θέσιο. Το 3 ο Νηπιαγωγείο Μουζακίου από διθέσιο σε μο Το 4 ο Νηπιαγωγείο Μουζακίου από διθέσιο σε μο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Το Νηπιαγωγείο Δροσάτου από διθέσιο σε μονο θέσιο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το 2 ο Νηπιαγωγείο Κρανέας από διθέσιο σε μονο θέσιο. 5 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το 18 ο Νηπιαγωγείο Λάρισας από διθέσιο σε μο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το 5 ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων από διθέσιο σε μο Γ. Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος τα παρακάτω Νηπιαγωγεία κατά Διεύθυνση και Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 3 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Θαλασσιάς και το Διθέ σιο Νηπιαγωγείο Τοξοτών σε ένα νέο νηπιαγωγείο με την ονομασία Διθέσιο Νηπιαγωγείο Τοξοτών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Το Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Άνω Μέρους, το Μο νοθέσιο Νηπιαγωγείο Γερακαρίου και το Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αποστόλων σε ένα νέο νηπιαγωγείο με την ονομασία Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Αποστόλων. 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. Το Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Βενίου και το Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γαράζου σε ένα νέο νηπιαγωγείο με την ονομασία Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Γαράζου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθ. ΔΥΓ3γ/οικ (5) Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5,7 και 22 (ΦΕΚ 103/Α/ ). 2. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/ ), Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 3. Το από έγγραφο του Ε.Ο.Φ. περί κατά ταξης της ουσίας Tapentadol στους Πίνακες του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών, με επισυναπτόμενη την αίτηση της Εταιρείας Grunenthal GMBH. 4. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ νεδρία αριθ. 4/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικοί) Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την υπαγωγή της ουσίας Tapentadol στον Πίνακα Γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3459/06 περί ναρκωτι κών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μ. Ε. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ F (6) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΛΑΜΠΑ ΝΑΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΛΕΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ και της ΡΟΣΜΑΡΙ ΧΑΛΑΜΠΑΣΟ. Με την υπ αριθ. πρωτ. 8162/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010, διαπιστώνεται η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΛΑΜΠΑΝΑΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΛΕΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ και της ΡΟΣΜΑΡΙ ΧΑΛΑΜΠΑΣΟ, γεν. το έτος 1991 στη Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου, από 26/07/2010, ημερομηνία υποβολής της αίτησης δήλωσής του. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ F Αριθ /12321 (7) Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ ξης της Ν.Α. Φθιώτιδας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση των θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α 1997) και ιδίως του άρθρου 1, παράγραφος 2 και του άρθρου 6, παράγραφος 10, περίπτωση β. β) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α / ) και ιδίως του άρθρου 2, της παραγράφου 3. γ) του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2135 13 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ * Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2191 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16 1 2006 κοινή υπουρ γική απόφαση Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θρά κης».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 80 23 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοι χεία: ΛΑΡΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ον. συζ. ΜΠΑΡΔΥΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα