Οδηγίες χρήσης σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)"

Transcript

1 1. Στοιχεία της ουσίας ή του µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Ταυτιστής προϊόντων JLM STOP SMOKE PRO (J04831) 1.2 Σχετικές προσδιορισµένες εφαρµογές του υλικού ή µείγµατος τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγετε 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή που διαθέτει το φυλλάδιο ασφαλείας Προµηθευτής(κατασκευαστής/εισαγωγέας/διανοµέας/χρήστης) JLM Lubricants B.V. Οδός : Koelmalaan 71 Ταχυδροµικός κώδικας (Τ.Κ.)/τόπος : Τηλέφωνο : 1812 PR Alkmaar +31 (0) Telefax : Υπεύθυνος πληροφόρησης : 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης +31 (0) (only at office hours 08:00-16:30) 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1 Κατάταξη του υλικού ή του µείγµατος Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ Αυτό το µείγµα δε θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε 1999/45/ΕΕ. Αυτό το µείγµα δε θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [GHS]. Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [EK-GHS/CLP] Κλάσεις κινδύνου και κατηγορίες κινδύνου Φυσικοί κίνδυνοι Flammable Liquids : No classification 2.2 Στοιχεία χαρακτηρισµού 2.3 Περαιτέρω κίνδυνοι 3. Σύνθεση / στοιχεία για τα συστατικά 3.2 Μίγµατα Επικίνδυνο περιεχόµενο περαιτέρω περιεχόµενο DMSO EXTRACT (IP 346) OF MINERAL OIL Ποσοστό βάρους : % 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Μετά την εισπνοή Σε περίπτωση επαφής µε την επιδερµίδα Σελίδα : 1 / 5

2 Μετά την επαφή µε τα µάτια Mετά την κατάπωση 4.2 Σηµαντικότερα άµεσα και καθυστερηµένα συµπτώµατα και επιδράσεις 4.3 Ενδείξεις για άµεση ιατρική βοήθεια ή ειδική περιποίηση 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλη πυροσβεστικό υλικό Αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες. ιοξείδιο του άνθρακα (CO2). Πυροσβεστική σκόνη. Σπρέυ νερού Ακατάλληλο πυροσβεστικό µέσο Πίδακας νερού υψηλής πιέσεως. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που εκρρέουν από το υλικό ή το µείγµα Επικίνδυνες ουσίες καύσης Σε περίπτωση φωτιάς µπορούν να δηµιουργηθούν: ιοξείδιο του άνθρακα (CO2). Μονοξείδιο του άνθρακα. Οξείδιο του αζώτου 5.3 Επισηµάνσεις για την καταπολέµιση πυρκαγιάς Μην αναπνέετε καπνούς και αναθυµιάσεις. Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιµοποιείστε σπρέυ νερού. Ειδική προστατευτική ενδυµασία για την πυρόσβεση Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυµασίας ανθεκτική σε χηµικές ουσίες. 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυµένου/σκορπισµένου προϊόντος στο δάπεδο. Βλέπε προστατευτικά µέτρα στις ενότητες 7 και Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Σε περίπτωση δηµιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστηµα ενηµερώστε άµεσα τις αρµόδιες υπηρεσίες. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Κατάλληλο απορροφητικό υλικό: Άµµος. ιατοµίτης. Απορροφητικό µέσο γενικής χρήσης Σκόνη απο τρόχισµα. Περισυλλέξτε σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία και µεταφέρετε προς αποκοµιδή. 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Βλέπε προστατευτικά µέτρα στις ενότητες 7 και Xειρισµός και αποθήκευση 7.1 Μέτρα προστασίας για τον ασφαλή χειρισµό Στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα και το φτάρνισµα. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν. Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυµασίας. (βλέπε κεφάλαιο 8). 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση συνυπολογίζοντας τη µη συµβατότητα Τεχνικά µέτρα και αποθηκευτικές προϋποθέσεις ιατηρήσατε τη συσκευασία στεγνή και καλώς κλεισµένη, προς αποφυγή µολύνσεως και απορρόφησης υγρασίας. Μην αδειάζετε το δοχείο υπό πίεση. Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους Κρατήστε µακρυά από: Οξειδωτική (ές) ουσία Οξύ. Βάσεις Κατηγορία αποθήκευσης : Ειδικές εφαρµογές τελικού καταναλωτή Σελίδα : 2 / 5

3 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ Ατοµική προστασία 8.1 Παράµετροι προς παρακολούθηση Μέχρι στιγµής δεν ορίστηκαν οι εθνικές οριακές τιµές. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα και το φτάρνισµα. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν. Κατάλληλος τεχνικός εξοπλισµός ελέγχου Ειδικά τεχνικά µέτρα ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα. Ατοµική προστασία Προστασία µατιών/προσώπου Γυαλιά όρασης µε πλαϊνή προστασία Προστασία του δέρµατος Προστασία χεριών εν απαιτείται προστασία χεριών Σωµατική προστασία Αδιάβροχο παλτό. Προστασία των αναπνευστικών Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να φοράτε προσωπική αναπνευστική µάσκα. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης ιεξαγωγή µιας αποτέφρωσης ειδικών απορριµµάτων υπό την τήρηση των διατάξεων των αρµόδιων υπηρεσιών. 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1 Πληροφορίες σχετικές µε τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Πληροφορίες σχετικές µε τα µέτρα ασφαλείας Μορφή : Οσµή : Χρώµα : liquid Characteristic. Yellow. Σηµείο ζέσης/εύρος βρασµού : ( 1013 hpa ) > 150 C Σηµείο ανάφλεξης : > 150 C Πίεση ατµού : ( 50 C ) < 1000 hpa Πυκνότητα : ( 20 C ) ca. 0,87 g/cm 3 Υδατοδιαλυτότητα : ( 20 C ) insoluble Ιξώδες : ( 100 C ) ca. 480 mm2/s Ιξώδες : ( 20 C ) No data available 9.2 Άλλες πληροφορίες 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 10.1 Αντιδραστικότητα 10.2 Χηµική σταθερότης 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 10.5 Μη συµβατά υλικά Εξοθερµικές αντιδράσεις µε: Οξειδωτική (ές) ουσία. υνατό οξύ Ισχυρά αλκάλια 10.6 Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης αποσύνθεση µε: ιοξείδιο του άνθρακα (CO2). µονοξείδιο του άνθρακα. οξείδιο του αζώτου. Σελίδα : 3 / 5

4 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Το υλικό έχει κατάταξη µη επικίνδυνου υλικού κατά τον κανονισµό (ΕΕ) Αρ. 67/548 [GHS]. Αυτό το µείγµα δε θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε 1999/45/ΕΕ. Αυτό το µείγµα δε θεωρείται επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [GHS]. Το υλικό έχει κατάταξη µη επικίνδυνου υλικού κατά τον κανονισµό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [GHS]. Η ταξινόµηση έγινε βάση της ποσοτικής µεθόδου σύµφωνα µε τη διάταξη παρασκευής (1999/45/ΕΕ) Πληροφορίες σχετικές µε την τοξικολογική επίδραση 12. Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Τοξικότητα των υδάτων Μέχρι την δοκιµασµένη συγκέντρωση αβλαβές για τους υδροργανισµούς 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσµατα τις εκτίµησης PBT και vpvb Αυτή η ουσία δεν τηρεί τα κριτήρια PBT-/PvB του κανονισµού REACH, Annex XIII 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Η αξιολόγηση έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού της οδηγίας για παρασκευή προϊόντων Περαιτέρω οικολογικές πληροφορίες 13. Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων ιεξαγωγή µιας αποτέφρωσης ειδικών απορριµµάτων υπό την τήρηση των διατάξεων των αρµόδιων υπηρεσιών. Καθαρισµός της επιφάνειας IBC µόνο σε ειδικά σηµασµένους χώρους. Οι µολυσµένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται εντελώς και µπορούν να ανακυκλωθούν αφού πρώτα καθαριστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. ιάθεση συσκευασιών, οι οποίες δεν µπορούν να καθαριστούν. Χειριστείτε τις µολυσµένες συσκευασίες όπως το προϊόν. 14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά 14.1 Αριθµός ΟΗΕ 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά Επίγεια µεταφορά (ADR/RID) Κανένα επικίνδυνο εµπόρευµα σύµφωνα µε ADR/RID. Μεταφορά µέσω θαλάσσης (IMDG) Κανένα επικίνδυνο εµπόρευµα σύµφωνα µε IMDG. Εναέρια µεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR) Κανένα επικίνδυνο εµπόρευµα σύµφωνα µε ΙΑΤΑ Οµάδα συσκευασίας 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Σελίδα : 4 / 5

5 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 15. Πληροφορίες σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το 15.1 µείγµα Eθνικές διατάξεις Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) Κατηγορίες : nwg (Όχι βλαβερό για το νερό) Classification according to VwVwS 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το µίγµα. 16. Άλλες πληροφορίες 16.1 Επισηµάνσεις αλλαγής 03. περαιτέρω περιεχόµενο 07. Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους - Κατηγορία αποθήκευσης 08. Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας 14. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά - Επίγεια µεταφορά (ADR/RID) 14. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά - Μεταφορά µέσω θαλάσσης (IMDG) 14. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά - Εναέρια µεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR) 15. Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) 16.2 Συντοµογραφία και ακρώνυµα 16.3 Σηµαντική βιβλιογραφία και πηγές 16.5 Κείµενο των φράσεων R-, H-και EUH (Αριθµός και πλήρες κείµενο) 16.6 Οδηγίες για την εκπαίδευση 16.7 Περαιτέρω πληροφορίες Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα µέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν µέχρι την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σηµεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισµό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, µεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να µεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν. Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα µέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν µέχρι την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σηµεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισµό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, µεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν µπορούν να µεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν. Σελίδα : 5 / 5

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINO UNISEAL NANO Βερνίκι

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOVEST SPEED C+B Μάζα υποδοχής 40125 / 40126P 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθ. EK: FINOPLUMB Μεμβράνη μόλυβδου 30037 7439-92-1 231-100-4 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINODIE LC Βερνίκι κολοβώματος 19852 80-62-6

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 ΣΕΛΙ Α : 1 / 16 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία/χαρακτηρισµός : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Hydrochloric acid 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric standard solution Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO DEOXYD SUPERIOR Eμπορικη oνομασία Ομάδα υλικών: Μέσο ρευστοποίησης 42068 BORIC

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα