ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 6-8 Ταχ. Κώδ. : Fax : Πληροφορίες : Μ. Βασσάλου Τηλέφωνο : Αθήνα, Αρ. Πρωτ. ΔΥ8γ/Γ.Π ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Εσωτερικών Γ.Δ. Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Αποκέντρωσης Σταδίου 27, Τ.Κ Αθήνα 2) Υπουργείο Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας Γεν. Δ/νση Πρόνοιας Πειραιώς 40, Τ.Κ Αθήνα 3) Υπουργείο Οικονομικών Γ.Δ. Δημ. Περιουσίας και Κληροδοτημάτων Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Κολωνού 2, Τ.Κ Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων. Σχετικό: 1) Το υπ αρ. πρωτ. ΔΥ8γ/Γ.Π. οικ / έγγραφό μας. 2) Το υπ αρ. πρωτ. 8809/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε συνέχεια του υπ αρ. 1 σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση του υπ. αρ.2 σχετικού εγγράφου σχετικά με την αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 1. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των οικοπεδικών εκτάσεων και ακινήτων που περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, κυρίως μέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, δωρεάν παραχωρήσεων ή εξαγορών από άλλους κρατικούς ή μη φορείς (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Γεωργίας, Ισραηλιτική Κοινότητα, ιδιώτες) και αξιοποιήθηκαν με την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων από το τ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αντίληψης, αρχικά για την αποκατάσταση των αστών προσφύγων 1

2 έτους 1922, αλλά και μετέπειτα άλλων κατηγοριών κοινωνικών ομάδων που διέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως οικοδομικών συνεταιρισμών παλαιών και νέων πολεμιστών (Ν. 751/1948), δικαιούχων Λαϊκής Κατοικίας (Β.Δ. 775/1964), νέων προσφύγων (Ο.Η.Ε.), ασκήθηκε από τις τότε περιφερειακές υπηρεσίες του ως άνω Υπουργείου (Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας) στις έδρες των Νομών της χώρας από τους κατά τόπο διορισμένους Νομάρχες. 2. Με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Καποδίστριας» (Ν. 2218/1994) η ανωτέρω αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας μεταβιβάστηκε και ασκούνταν από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή (Ν. 2218/1994 άρ. 3 παρ. 1, Ν. 2240/1994 άρ. 4 παρ. 2, Ν. 2307/1995 άρ. 12 παρ. 2). 3. Με το άρ. 14 του Ν. 2399/1996 οι θέσεις των περιφερειακών διευθυντών καταργήθηκαν και οι αρμοδιότητες του περιφερειακού διευθυντή ασκούνταν έκτοτε από το διορισμένο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (όρα και Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»), όπως αυτές εξειδικεύθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ6/5276/1997 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Ενότητα Β «Αρμοδιότητες για θέματα δημόσιας περιουσίας» περ. 1-74)). 4. Εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, με την ισχύ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ) από και, συγκεκριμένα, με το άρ. 186 παρ. ΙΙ.Ζ.ΙΙ.7 απονεμήθηκαν στις αιρετές Περιφέρειες αρμοδιότητες που αφορούν «τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, την έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, τη ρύθμιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, τη νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων» (όρα και τους Οργανισμούς των Περιφερειών / / ). 5. Με το άρθρο 280 παρ. 1 του ως άνω νόμου δημιουργήθηκαν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες «( ) ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 ( ), στις περιφέρειες». Η δε παρ. 4 του άρ. 283 του ως άνω Νόμου από «την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών ( )». 6. Σύμφωνα με τους Οργανισμούς των ανωτέρω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η κάθε Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτείται από Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, «το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα δημόσιας περιουσίας ( )». 7. Στην έννοια της «δημόσιας περιουσίας» δεν περιλαμβάνονται μόνο τα δημόσια κτήματα, τα οποία διαχειρίζονταν οι ΚΕΔ και οι Κτηματικές Υπηρεσίες των νομών, αλλά και τα ακίνητα που απέμειναν στην κυριότητα του Δημοσίου μετά την εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων που είχαν εκπονηθεί από το 2

3 τότε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (όρα παραπάνω, στοιχείο 1). 8. Η ως άνω δημόσια περιουσία ανήκει στο κράτος (Υπουργείο Οικονομικών) και η διαχείρισή της ασκείται από νόμιμους εκπροσώπους φορείς του Δημοσίου που λογοδοτούν και διασφαλίζουν τα συμφέροντά του ενώπιον των δικαστικών αρχών, με νομικό παραστάτη το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. 9. Μετά τα παραπάνω και, λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 3852/2010 και τους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους στεγαστικής αποκατάστασης, την έκδοση παραχωρητηρίων και, εν γένει, αρμοδιότητες σχετικές με ήδη παραχωρηθέντα ακίνητα (π.χ. ανάκληση παραχωρητηρίων κ.λ.π.) έχουν απονεμηθεί στις Περιφέρειες. 10. Αντίθετα, στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγεται η συνολική διαχείριση, εποπτεία και προστασία της δημόσιας περιουσίας (όρα σχετ. 2). Ως τέτοιες ενέργειες που τείνουν στη διαχείριση, εποπτεία και προστασία της εν λόγω περιουσίας χαρακτηριστικά αναφέρουμε: α. τη λήψη μέτρων σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί από την πολεοδομία ως «επικίνδυνα», τα οποία είναι απαραίτητα για τη φύλαξη των περαστικών από πτώσεις επιχρισμάτων, β. τη μεταγραφή εκτάσεων στα οικεία Υποθηκοφυλακεία ή/και η δήλωση εγγραφής τους στα Κτηματολογικά Γραφεία στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη διόρθωση εσφαλμένης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα, γ. τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των κτημάτων ή/και κτιρίων από αυθαίρετες καταλήψεις (ή καταπατήσεις), όπως π.χ. κατά περίπτωση 1) τάσσοντας προθεσμία για την απελευθέρωσή τους, μετά την εκπνοή της οποίας επακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες για τη διοικητική αποβολή, 2) ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία, κατ οίκον έρευνα, καθώς και όποια άλλη ενέργεια κρίνεται σκόπιμη για τη σύλληψη των καταληψιών και την εκκένωση των χώρων και 3) ενημερώνοντας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να δοθεί εντολή άσκησης κάθε πρόσφορου ενδίκου βοηθήματος διεκδίκησης της κυριότητας των ως άνω ακινήτων, δ. την αποστολή απόψεων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους σε θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς επίδικων ακινήτων, προκειμένου αυτό να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των δικαστηρίων, ε. την αναλυτική καταγραφή των αδιάθετων (υπολοίπων) εκτάσεων ή ακινήτων μετά την εφαρμογή των στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων. 11. Σε αντιστοίχιση των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλείσθε, τόσο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όσο και οι Περιφέρειες, να συνδράμετε τις υπηρεσίες των Υπουργείων που διαχειρίζονται τις εν λόγω εκτάσεις. 12. Προκειμένου να καθίσταται ευχερής η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση και προστασία της εν λόγω περιουσίας, θα πρέπει το αρχείο αυτής να τηρείται 3

4 εξ ολοκλήρου από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως υποθηκοφύλακα της ειδικής κατηγορίας ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Για να είναι όμως σε θέση και οι Περιφέρειες να ασκούν τις απονεμηθείσες σε αυτές αρμοδιότητες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αντίτυπο μέρους ή του συνόλου του ως άνω αρχείου. 13. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους προστασίας των συμφερόντων του Δημοσίου, παρακαλείσθε, όπως συμβάλλετε στην ομοιόμορφη εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» στο σύνολο της επικράτειας. 14. Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται, όπως προβεί στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου, σε περίπτωση που αρμοδιότητές του ασκούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ Εσωτ. διανομή: 1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Π. Καλλίρη 2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας κα. Φ. Ραϊδου 3. Δ.Τ.Υ./ Γραμματεία, Τμήμα Γ Πίνακας αποδεκτών 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Κατεχάκη 56, Τ.Κ Αθήνα 2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Θεμιστοκλή Σοφούλη 62 α, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 3) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111, Τ.Κ Λάρισα 4) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ Ιωάννινα 4

5 5) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 2, Τ.Κ Πάτρα 6) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Νικήτα 6 8, Τ.Κ Πειραιάς 7) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης 8) Περιφέρεια Αττικής Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ Αθήνα 9) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Βασ. Ολγας 198. Τ.Κ Θεσσαλονίκη 10) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ Κομοτηνή 11) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ Κοζάνη 12) Περιφέρεια Ηπείρου Β. Ηπείρου 20. Τ.Κ Ιωάννινα 13) Περιφέρεια Θεσσαλίας Διοικητήριο, Τ.Κ Λάρισα 5

6 14) Περιφέρεια Ηπείρου Διοικητήριο, Τ.Κ Λάρισα Π. Ανάκτορα 49, Τ.Κ Κέρκυρα 15) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Τ.Κ Πάτρα 16) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Υψηλάντη 1, Τ.Κ Λαμία 17) Περιφέρεια Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ Τρίπολη 18) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ίμβρου 2, Τ.Κ Μυτιλήνη 19) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ακτή Παπάγου, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ ) Περιφέρεια Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης 6

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Διοικητικού 1. Υπουργείων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους και τα εποπτευόμενα Ν.Π.) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 03-03-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 17/09/2014 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. πρωτ.: 18755 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - Βόλος ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 30-3-15 Αρ. Πρωτ.: admin 733 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ: 2310 807552 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100 Κέρκυρα : Ε. Πλεύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προσωπικού Κτίριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνάκη, Ελένη Κωνσταντακάκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΠΨΗ465ΦΘ3-0ΔΓ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 05.0.4 3:5:55 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.5.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 1204/51539 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki.

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55845 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα