ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999)"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Eχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 "Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A) 2. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις". 3. Το άρθρο 36 του ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/Α). 4. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα" (137/A), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κλπ." (154/A) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του ν. 2469/1997 (138/Α). 5. Την 8211/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη" (198/Β). 6. Την /1239/0006 Α/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, "Περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών" (922/Β). 7. Tην µε αριθµό 6/ γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΣΥΑΕ). 8. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται σε βάρος του ειδικού λογαριασµού του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας ετήσια δαπάνη ποσού δραχµών περίπου από τη σύσταση της προβλεπόµενης στις διατάξεις επιτροπής. 9. Tην µε αριθµό 620/ γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών Eθνικής Oικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας και των Yφυπουργών Eσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Aποκέντρωσης και Οικονοµικών αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι ο καθορισµός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ.17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A). Άρθρο 2 Γενικά 1. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος όπου αναφέρεται: α. Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΥΠΠ): νοούνται οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ.17/96 και οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) που προβλέπονται στο άρθρο 4 (παράγραφοι 10 και 11) του ιδίου π.δ. β. Αρµόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας: είναι οι αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας µέχρι και στη συνέχεια οι αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 8 (παράγραφος 8) του ν.2639/98 "Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις" (205/Α/98). 2. Oι YΠΠ έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας καθώς επίσης και να εξασφαλίζουν την αναγκαία υποστήριξη στους εργοδότες ούτως ώστε αυτοί να µπορούν να ανταποκρίνονται σε όλες τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 3. Oι ΕΞYΠΠ προκειµένου να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ.17/96 και η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος διατάγµατος. H άδεια υπόκειται σε ανανέωση κάθε τριετία και µπορεί να ανακληθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος. 4. Για την παροχή υπηρεσιών από τις ΕΞYΠΠ προς τις επιχειρήσεις εφαρµόζονται τουλάχιστον οι διατάξεις του π.δ. 294/88, όσον αφορά το χρόνο απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, το επίπεδο γνώσεων και την ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας.

2 2 5. Oι ΕΞYΠΠ µπορεί να είναι γενικές ή κλαδικές ενός ή περισσοτέρων κλάδων. Άρθρο 3 Προσωπικό των ΥΠΠ 1. Σε κάθε YΠΠ ανεξάρτητα από το λοιπό τεχνικό, ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό ορίζονται δύο επιστηµονικοί υπεύθυνοι ως εξής: α. Ένας γιατρός µε την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και µε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή Γιατρός µε την ειδικότητα της παθολογίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 (παράγραφος 1, εδάφιο β) του ν. 1568/85, αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από γιατρό της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, και για όσο χρόνο τούτο απαιτείται, µετά από πλήρως αιτιολογηµένη γνώµη του ΣΥΑΕ και γνώµη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου αρµοδίου να αποφαίνεται επί θεµάτων ιατρικών ειδικοτήτων. Ο ως άνω αρµόδιος Ιατρικός Σύλλογος γνωµοδοτεί εντός 10 ηµερών από την υποβολή του ερωτήµατος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των 10 ηµερών, η θέση πληρούται από τον αναφερόµενο στην αίτηση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται µε το παρόν άρθρο. β. Eνας πτυχιούχος µε ειδικότητα από τις επιτρεπόµενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφια α και β) του ν.1568/85 και το άρθρο 5 του π.δ. 294/88 και µε πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείµενο της πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου ή αναγνωρισµένη πανεπιστηµιακή µεταπτυχιακή εξειδίκευση µονοετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική µε το αντικείµενο αυτό και προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Στις περιπτώσεις που η ΥΠΠ παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε επιχειρήσεις: i. της κατηγορίας Α του άρθρου 2 του π.δ. 294/88 και µε αριθµό εργαζοµένων µικρότερο από 50 ii. της κατηγορίας Β και µε αριθµό εργαζοµένων µικρότερο από 650 iii. της κατηγορίας Γ ανεξάρτητα αριθµού εργαζοµένων, ο επιστηµονικός υπεύθυνος του προηγουµένου εδαφίου δύναται να έχει µία από τις επιτρεπόµενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφιο γ) του ν. 1568/85 και στο άρθρο 5 του π.δ. 294/88 και δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείµενο της πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 2. Oι επιστηµονικοί υπεύθυνοι δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται σε περισσότερες από µία ΕΞΥΠΠ και µία ΕΣYΠΠ. 3. Oι επιστηµονικοί υπεύθυνοι µιας YΠΠ µπορούν και οι ίδιοι να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας ως προσωπικό αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 294/88 4. Oι YΠΠ προκειµένου να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ιατρικό και τεχνικό προσωπικό µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και µε προσόντα σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.1568/85, το π.δ. 294/88 και το άρθρο 4 του π.δ.17/ Oι YΠΠ στελεχώνονται και από άλλο προσωπικό, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ανωτάτης, ανωτέρας ή µέσης εκπαίδευσης, επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας ή τεχνικών επαγγελµάτων. Tο προσωπικό αυτό πρέπει: α. Να είναι επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας µε γνωστικό αντικείµενο σπουδών που περιλαµβάνει κύκλο εκπαίδευσης σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων ή µε εξειδίκευση σε θέµατα προσδιορισµού φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων ή Να έχει τα προσόντα του άρθρου 8 (παράγραφος 3) του ν.1568/85 και διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. β. Να είναι τεχνικών επαγγελµάτων µε γνωστικό αντικείµενο σπουδών που περιλαµβάνει κύκλο εκπαίδευσης σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων ή µε εξειδίκευση σε θέµατα προσδιορισµού φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων ή Να έχει διατελέσει βοηθητικό προσωπικό του τεχνικού ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 4 (παράγραφος 5) του ν.1568/85 επί δύο τουλάχιστον χρόνια. 6. Tο µέγεθος και η έκταση της συµπληρωµατικής αυτής στελέχωσης προσδιορίζεται µετά από εισήγηση των επιστηµονικών υπευθύνων µε βάση το εύρος και το είδος των παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας των YΠΠ. 7. Πάντως, για τις περιπτώσεις που η YΠΠ παρέχει υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση τουλάχιστον 2 τεχνικών ασφάλειας ή 2 γιατρών εργασίας, τότε η YΠΠ υποχρεούται να απασχολεί και ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Αρµοδιότητες και καθήκοντα των επιστηµονικών υπευθύνων των ΥΠΠ

3 3 Oι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των επιστηµονικών υπευθύνων του άρθρου 3 του παρόντος διατάγµατος, πέραν των υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας που µπορούν να προσφέρουν, είναι οι εξής: 1. Στον τοµέα των κατά νόµο αρµοδιοτήτων τους, οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι: α. Συντονίζουν και καθοδηγούν το προσωπικό της YΠΠ (τεχνικούς, γιατρούς και λοιπό προσωπικό) για την εκτέλεση των καθηκόντων του. β. Εισηγούνται στη διοίκηση της ΥΠΠ για το µέγεθος και την έκταση της απαιτούµενης συµπληρωµατικής στελέχωσης της YΠΠ όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 (παράγραφος 6) του παρόντος διατάγµατος. γ. Μεριµνούν για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας, της χρήσης και της συντήρησης του εξοπλισµού της YΠΠ. δ. Προσυπογράφουν τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και τον συγκεντρωτικό πίνακα απασχόλησης των τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος διατάγµατος και υποβάλλονται από την YΠΠ στο Yπουργείο Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων. ε. Συµµετέχουν στη σύνταξη και προσυπογράφουν τις διενεργούµενες από την YΠΠ µελέτες εκτίµησης του κινδύνου καθώς επίσης και τις υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται από τις ΥΠΠ στις επιχειρήσεις. 2. Oι επιστηµονικοί υπεύθυνοι λαµβάνουν γνώση και συµβουλεύουν τη διοίκηση της ΥΠΠ για θέµατα όπως: α. Για τον υπάρχοντα και χρησιµοποιούµενο κατά περίπτωση εξοπλισµό της YΠΠ. β. Για τις περιπτώσεις συνεργασίας της YΠΠ µε εργαστήρια και λοιπούς εξωτερικούς φορείς καθώς και για τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες. γ. Για τα πρόσωπα της YΠΠ που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις. δ. Για τις περιπτώσεις που κατά την άσκηση του έργου των τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας και της ίδιας της YΠΠ ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλήµατα που χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης προκειµένου να υπάρξει συστηµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος. 3. Oι επιστηµονικοί υπεύθυνοι: α. Συνυπογράφουν όλα τα βιβλία και τους φακέλους της YΠΠ στα οποία καταγράφονται τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρεί η ΥΠΠ από το π.δ. 17/96. β. Έχουν πρόσβαση και δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση κατά περίπτωση για όλα τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας. Άρθρο 5 Ελάχιστος µη εξαντλητικός απαιτούµενος εξοπλισµός των ΥΠΠ - ιενέργεια µετρήσεων 1. Oι γενικές ΕΞYΠΠ προκειµένου να αδειοδοτηθούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν τη διενέργεια των µετρήσεων των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων, των κατά περίπτωση δειγµατοληψιών και των ιατρικών εξετάσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται αρµοδίως και να έχουν στη διάθεσή τους τον ελάχιστο εξοπλισµό που περιγράφεται στα παραρτήµατα I, II και IΙΙ του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος. 2. Για τις κλαδικές ΕΞYΠΠ και τις ΕΣΥΠΠ οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσαρµόζονται για τον κλάδο ή τους κλάδους που πρόκειται να προσφέρουν υπηρεσίες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι αναγκαίες προσαρµογές αιτιολογούνται και περιλαµβάνονται στη µελέτη του άρθρου 6 του παρόντος διατάγµατος. 3. O εξοπλισµός των παραρτηµάτων I, II και IΙΙ πρέπει να ανήκει στις YΠΠ. 4. Oι µετρήσεις, οι δειγµατοληψίες και οι ιατρικές εξετάσεις, που αντιστοιχούν στον ελάχιστο εξοπλισµό των παραρτηµάτων I, II και IΙΙ, πρέπει να διενεργούνται από τις ίδιες τις YΠΠ. 5. Oι µετρήσεις και οι ιατρικές εξετάσεις, που αντιστοιχούν σε εξοπλισµό που δεν ανήκει στον ελάχιστο εξοπλισµό των παραρτηµάτων I, II και IΙΙ, καθώς και η δειγµατοληψία και µέτρηση των βιολογικών παραγόντων, µπορούν να µη γίνονται από την YΠΠ, αλλά να εξασφαλίζονται από άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια µε τα οποία συµβάλλεται η YΠΠ. 6. Οι παραπάνω φορείς ή τα εργαστήρια πρέπει να κατέχουν τις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις σχετικές άδειες. 7. Όλες οι δειγµατοληψίες, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 για την περίπτωση των βιολογικών παραγόντων, πρέπει να διενεργούνται από την ίδια την YΠΠ ανεξάρτητα αν οι σχετικές µετρήσεις ή εξετάσεις γίνονται από άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια.

4 4 8. Tην ευθύνη για την µη εκτέλεση των µετρήσεων ή ιατρικών εξετάσεων από τους συµβαλλόµενους φορείς ή εργαστήρια έχουν οι ίδιες οι YΠΠ. 9. Eφόσον η ΕΞYΠΠ πρόκειται να συµπεριλάβει στις εγκαταστάσεις της και εργαστήρια, τότε µεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλει συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν άδειες που απαιτούνται από τη σχετική νοµοθεσία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εργαστηρίων αυτών. Στην περίπτωση που η ΕΞYΠΠ συµβάλλεται µε άλλα εργαστήρια τότε υποβάλλονται και οι ανάλογες άδειες των εργαστηρίων αυτών. 10. Τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ µπορούν να αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Άρθρο 6 ιαδικασία αδειοδότησης των ΕΞΥΠΠ 1. Kάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ.17/96 προκειµένου να ιδρύσει ΕΞYΠΠ υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη από σχετική µελέτη και παράβολο δραχµές στην αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων για έγκριση. Η µελέτη πρέπει µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τα δικαιολογητικά του παραρτήµατος ΙV. 2. H παραπάνω Γενική ιεύθυνση συνεπικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος, εντός 20 εργασίµων ηµερών, ελέγχει το νοµότυπο και τη πληρότητα της µελέτης για την επάρκεια του ελάχιστου εξοπλισµού, της στελέχωσης και των χώρων και για τις άλλες απαιτούµενες προϋποθέσεις της υπό ίδρυση ΕΞYΠΠ, καθώς επίσης και τα εχέγγυα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών, έτσι όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις σχετικές καταγραφές στην υποβαλλόµενη µελέτη, και στη συνέχεια προβαίνει στην έγκριση της µελέτης ή ζητεί από τον ενδιαφερόµενο πρόσθετα συµπληρωµατικά στοιχεία και διευκρινήσεις. 3. H έγκριση της µελέτης δεν δίνει έπ' ουδενί το δικαίωµα στην υπό αδειοδότηση ΕΞYΠΠ να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. 4. Tο ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που του έχει εγκριθεί η ως άνω µελέτη και εφόσον έχει υλοποιήσει τη µελέτη ΕΞYΠΠ, υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙV και παράβολο δραχµές, στην αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων για έκδοση άδειας λειτουργίας ΕΞYΠΠ. 5. Τα παράβολα των παραγράφων 1 και 4 κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) και διατίθενται για την προώθηση ενεργειών για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου H παραπάνω Γενική ιεύθυνση, µετά τον έλεγχο για το νοµότυπο και την πληρότητα της αίτησης, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος εντός 5 ηµερών. 7. Η επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος προβαίνει σε έλεγχο των συνηµµένων δικαιολογητικών σε σύγκριση µε τις σχετικές καταγραφές της εγκεκριµένης µελέτης, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου µε επιτόπια επίσκεψη και γνωµοδοτεί σχετικά εντός 30 ηµερών. 8. Tη γνωµοδότηση της επιτροπής λαµβάνει υπόψη η Γενική ιεύθυνση και εκδίδει την άδεια λειτουργίας της ΕΞYΠΠ. 9. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή µέσα σε είκοσι µέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο οποίος και αποφασίζει µετά από σχετική γνωµοδότηση του ΣΥΑΕ. 10. Στην περίπτωση που οι ΕΞYΠΠ συµβάλλονται µε άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια τα οποία αναλαµβάνουν τη διενέργεια µετρήσεων ή ιατρικών εξετάσεων για λογαριασµό τους, στην άδεια λειτουργίας αναγράφεται η επωνυµία των παραπάνω φορέων ή εργαστηρίων, καθώς και οι µετρήσεις ή οι ιατρικές εξετάσεις που αναλαµβάνουν να εκτελούν. 11. Για την λειτουργία των ΕΣΥΠΠ οι υπόχρεες για τη σύστασή τους επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός εξαµήνου από την δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος, τα παρακάτω: α. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την απ' ευθείας υπαγωγή της ΕΣΥΠΠ στη ιοίκηση της επιχείρησης. β. Την οργανωτική δοµή της ΕΣΥΠΠ και κυρίως στοιχεία που αφορούν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης από την ΕΣΥΠΠ σε όλους τους εργαζόµενους της επιχείρησης (περιλαµβανοµένων και των εργαζοµένων στα παραρτήµατα, υποκαταστήµατα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκµεταλλεύσεις εξαρτηµένες από την κύρια επιχείρηση). γ. Κατ' αναλογία τα στοιχεία του παραρτήµατος ΙV για τις ΕΣΥΠΠ και τα στοιχεία της παραγράφου 9 του άρθρου 5.

5 5 Άρθρο 7 Συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής 1. Mε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων συγκροτείται οκταµελής επιτροπή από τους φορείς του ΣYAE και συγκεκριµένα: α. ύο εκπροσώπους του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας γ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων δ. Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών ε. Τρεις εκπροσώπους των επιστηµονικών φορέων από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), την Ένωση Ελλήνων Χηµικών (ΕΕΧ) και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Οι αποφάσεις της επιτροπής, εφόσον υπάρχει απαρτία, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 2. Oι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους φορείς του ΣYAE µαζί µε τους αναπληρωτές τους. 3. Xρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο ανώτερος στο βαθµό εκπρόσωπος του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και στην περίπτωση οµοιοβάθµων εκείνος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον βαθµό. 4. Η επιτροπή του παρόντος άρθρου λειτουργεί µε τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών περί συλλογικών οργάνων διατάξεων του οργανισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων. 5. Η επιτροπή είναι αµειβόµενη εφ' όσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις και κάθε δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (AΣE) σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για αυτό. 6. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της υπό αδειοδότηση ΕΞYΠΠ σε σύγκριση µε την εγκεκριµένη µελέτη του άρθρου 6 του παρόντος διατάγµατος και η σχετική γνωµοδότηση προς την αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων. Στη γνωµοδότηση αναφέρονται και οι απόψεις των µειοψηφούντων µελών της επιτροπής. 7. Τρία µέλη της γνωµοδοτικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ένας εκπρόσωπος του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των εργοδοτών, επισκέπτονται τους χώρους της υπό αδειοδότηση ΕΞYΠΠ και ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα εφαρµογής της εγκριθείσης µελέτης ως προς όλα τα στοιχεία που καταγράφονται σ' αυτήν. 8. Στις διαδικασίες της παραγράφου 7 συµµετέχουν και εκπρόσωποι των αρµοδίων Υπηρεσιών Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των αρµοδίων Επιθεωρήσεων Εργασίας. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις 1. Oι ΕΞYΠΠ, επί πλέον των όρων της σύµβασης που έχουν υπογράψει µε τις επιχειρήσεις, καθώς και οι ΕΣΥΠΠ, έχουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο ν.1568/85, στο π.δ.17/96 και στις άλλες επί µέρους διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. 2. H YΠΠ σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί την εκτίµηση του κινδύνου για τον κλάδο ή τους κλάδους που καλύπτει. 3. Mε την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων οι YΠΠ γνωστοποιούν στον εργοδότη κάθε έγγραφο που αφορά την επιχείρηση του. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις αρµόδιες αρχές 1. Oι υποχρεώσεις των YΠΠ προς τις αρµόδιες αρχές περιγράφονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 10) του π.δ.17/96. Ειδικότερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αυτή µεταξύ των άλλων θα περιλαµβάνει και τα στοιχεία του παραρτήµατος V του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος. Επίσης ο συγκεντρωτικός πίνακας απασχόλησης των τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του παραρτήµατος VI του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος. 2. H αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ενηµερώνει συνολικά το ΣYAE επί των ετησίων εκθέσεων και πινάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. H YΠΠ έχει την υποχρέωση να αναγγέλλει µέσω του εργοδότη προς την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας τις περιπτώσεις ασθενειών που οφείλονται στην εργασία. Άρθρο 10 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ 1. Oι αρµόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας:

6 6 α. Ελέγχουν την τήρηση των όρων λειτουργίας των ΕΞYΠΠ, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. β. Υποβάλλουν στην αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων µαζί µε τον ετήσιο απολογισµό και σχετική έκθεση για καθεµία ΕΞYΠΠ που ασκεί δραστηριότητα στην περιοχή της αρµοδιότητας τους. 2. Έλεγχο των ΕΞΥΠΠ για θέµατα τήρησης της σχετικής µε το αντικείµενο τους υγειονοµικής νοµοθεσίας διενεργούν τα αρµόδια όργανα των Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3. Τα αρµόδια όργανα των παραγράφων 1 και 2 µπορούν να διενεργούν κοινούς ελέγχους εφόσον το ζητήσει η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή η Υπηρεσία ηµόσιας Υγείας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το αποφασίσει η Νοµαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ). 4. Εάν από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής ή της υγειονοµικής νοµοθεσίας τα καθύλην αρµόδια όργανα (της Επιθεώρησης Εργασίας και των Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας) ενηµερώνουν τη Γενική ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και την ιεύθυνση ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και όπου το θεωρούν αναγκαίο προτείνουν την ανάκληση της άδειας της ΕΞΥΠΠ. 5. Έλεγχο των ΕΞΥΠΠ για θέµατα τήρησης της σχετικής µε το αντικείµενο τους εργατικής και υγειονοµικής νοµοθεσίας διενεργούν επίσης οι αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και η ιεύθυνση ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχα. 6. Για το σκοπό αυτό οι αρµόδιοι υπάλληλοι των παραγράφων 1, 2 και 5 έχουν δικαίωµα πρόσβασης τόσο στις ΕΞΥΠΠ όσο και στα συµβεβληµένα µε αυτές εργαστήρια που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας. 7. Eάν από τους ελέγχους του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν παραβάσεις στη λειτουργία των ΕΞYΠΠ, η αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών αποφασίζει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ΕΞYΠΠ. Πριν από την απόφαση ανάκλησης χορηγείται εύλογος χρόνος για σχετική συµµόρφωση. 8. Κατά της απόφασης ανάκλησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή µέσα σε είκοσι µέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο οποίος και αποφασίζει µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του ΣΥΑΕ. Άρθρο 11 Παραρτήµατα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα παρακάτω παραρτήµατα: α. ΠAPAPTHMA I που αναφέρεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1) "EΛAXIΣTOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ TΩN YΠΠ ΓIA METPHΣH KAI EIΓMATOΛHΨIA XHMIKΩN ΠAPAΓONTΩN" το οποίο περιλαµβάνει τον ελάχιστο απαιτούµενο εξοπλισµό για µέτρηση και δειγµατοληψία χηµικών παραγόντων. β. ΠAPAPTHMA II που αναφέρεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1) "EΛAXIΣTOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ TΩN YΠΠ ΓIA METPHΣH ΦYΣIKΩN ΠAPAΓONTΩN" το οποίο περιλαµβάνει τον ελάχιστο απαιτούµενο εξοπλισµό για µέτρηση φυσικών παραγόντων. γ. ΠAPAPTHMA IΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1) "EΛAXIΣTOΣ IATPO IAΓNΩΣTIKOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ TΩN YΠΠ". δ. ΠAPAPTHMA ΙV που αναφέρεται στο άρθρο 6 (παράγραφος 1 και 4) "AΠAPAITHTA IKAIOΛOΓHTIKA ΓIA THN EK OΣH A EIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΕΞYΠΠ" ε. ΠAPAPTHMA V που αναφέρεται στο άρθρο 9 (παράγραφος 1) "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΠ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΥΠΠ". στ. ΠAPAPTHMA VΙ που αναφέρεται στο άρθρο 9 (παράγραφος 1) "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ". ΠΑPAPTHMA I EΛAXIΣTOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ TΩN YΠΠ ΓIA METPHΣH KAI EIΓMATOΛHΨIA XHMIKΩN ΠAPAΓONTΩN Α. EΞOΠΛIΣMOΣ ΓIA EIΓMATOΛHΨIA ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7 7 Α. Σωµατίδια (αδρανής σκόνη, τοξική σκόνη, ίνες, ίνες βάµβακος κλπ.) στο εργασιακό περιβάλλον 1. ύο όργανα αναρρόφησης του αέρα (αντλίες παροχής 1-4 L/min). 2. Σύστηµα ρύθµισης παροχής (ροόµετρο). 3. Πέντε κεφαλές δειγµατοληψίας για σκόνη. 4. Πέντε κεφαλές δειγµατοληψίας για ίνες. 5. ύο ταξινοµητές - επιλογείς για δειγµατοληψία αναπνεύσιµης σκόνης. 6. Κατακόρυφος ταξινοµητής - επιλογέας για δειγµατοληψία σκόνης βάµβακος για ΥΠΠ που συµβάλλονται µε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό. Β. Αέρια και ατµοί 1. ύο όργανα αναρρόφησης του αέρα (αντλίες παροχής 0,1-1 L/min). 2. Σύστηµα ρύθµισης παροχής (ροόµετρο). 3. Πέντε κεφαλές δειγµατοληψίας για αέρια και ατµούς. 4. Πέντε κεφαλές δειγµατοληψίας µε υγρό µέσο. 5. Πενήντα σωληνάρια µε ενεργό άνθρακα. 6. Πενήντα σωληνάρια µε ενεργοποιηµένο διοξείδιο του πυριτίου. Β. EΞOΠΛIΣMOΣ ΓIA ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α. Σωµατίδια (αδρανής σκόνη, τοξική σκόνη, ίνες, ίνες βάµβακος κλπ.) στο εργασιακό περιβάλλον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Ζυγός µεγάλης ακρίβειας τουλάχιστον στο πέµπτο δεκαδικό ψηφίο. Β. Αέρια, ατµοί, aerosols Σωληνάρια αµέσου ένδειξης (δειγµατοληψίας και απευθείας µέτρησης) χηµικών παραγόντων, ανάλογα µε τις ανάγκες των χώρων εργασίας των επιχειρήσεων µε τις οποίες συµβάλλονται. α. Τα σωληνάρια χρησιµοποιούνται για την προεκτίµηση των συνθηκών του περιβάλλοντος εργασίας και δεν υποκαθιστούν τις µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης χηµικών παραγόντων, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των οριακών τιµών έκθεσης. β. Οι ΥΠΠ ή διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εφαρµογή των ως άνω µεθόδων ή αποδεικνύουν ότι έχουν εξασφαλίσει συνεργασία µε εργαστήρια που είναι σε θέση να εφαρµόσουν τις ως άνω µεθόδους.

8 8 ΠAPAPTHMA II EΛAXIΣTOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ TΩN YΠΠ ΓIA METPHΣH ΦYΣIKΩN ΠAPAΓONTΩN ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΧΟΕΚΘΕΣΗ (ΘΟΡΥΒΟΣ) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΣ- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΕΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α. Ολοκληρωτικό ηχόµετρο τύπου 1 το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης του ήχου σε προκαθορισµένες συχνότητες µε χρήση φίλτρου 1/1 οκτάβας τουλάχιστον. β. ύο ηχοδοσίµετρα γ. Βαθµονοµητής ηχοµέτρου και ηχοδοσιµέτρου Ψηφιακό φωτόµετρο α. Πολύµετρο β. Μεγκώµετρο γ. Εξοπλισµός για έλεγχο της γείωσης µηχανηµάτων Θερµικό ανεµόµετρο α. Ψηφιακός µετρητής θερµοκρασίας-σχετικής υγρασίας (υγρασιο-θερµόµετρο) β. Εξοπλισµός για τη µέτρηση του δείκτη WBGT για τον έλεγχο της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων ΠAPAPTHMA IΙΙ EΛAXIΣTOΣ IATPO IAΓNΩΣTIKOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ TΩN YΠΠ 1. Πιεσόµετρο υδραργυρικό τροχήλατο. 2. Στηθοσκόπιο. 3. Hλεκτροκαρδιογράφος. 4. Σπιρόµετρο. 5. Ωτοσκόπιο. 6. Pινοσκόπιο. 7. Oφθαλµοσκόπιο. 8. visus test. 9. Aναστηµόµετρο. 10. Zυγός σώµατος. 11. ιαπασών Hz. 12. ιαφανοσκόπιο προβολής ακτινογραφιών. 13. Aκοόµετρο. 14. Φυγόκεντρος. 15. Φορητό ψυγείο.

9 9 ΠAPAPTHMA ΙV AΠAPAITHTA IKAIOΛOΓHTIKA ΓIA THN EK OΣH A EIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΕΞYΠΠ 1. Στελέχωση ΕΞΥΠΠ α. Επωνυµία και έδρα. β. ιεύθυνση. γ. Τηλέφωνο, fax, κλπ. δ. Στοιχεία επιστηµονικών υπευθύνων, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. ε. Στοιχεία του προσωπικού που θα στελεχώσουν την ΕΞYΠΠ ως Τεχνικοί Ασφάλειας (TA) και Γιατροί Εργασίας (ΓE). στ. Στοιχεία του λοιπού προσωπικού. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε µεταβολή των στοιχείων των παραγράφων α, β και γ θα γνωστοποιείται στη Γενική ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Eξοπλισµός ΕΞΥΠΠ α. Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελάχιστου µη εξαντλητικού υποχρεωτικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα παραρτήµατα I, II και III. β. Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του τυχόν πρόσθετου εξοπλισµού που κατέχει η ΕΞΥΠΠ επιπλέον του ελάχιστου µη εξαντλητικού υποχρεωτικού εξοπλισµού της προηγούµενης παραγράφου. γ. Για τον εξοπλισµό των παραγράφων α και β θα επισυνάπτονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατοχή του εξοπλισµού αυτού (τιµολόγια αγοράς ή άλλα ισότιµα αποδεικτικά). 3. Λοιπά στοιχεία α. Συµβόλαια, συµβάσεις, συµφωνητικά ή άλλα στοιχεία µε τα οποία να αποδεικνύεται ποιος θα διενεργεί τις µετρήσεις, τις δειγµατοληψίες και τις ιατρικές εξετάσεις εφόσον αυτές δεν προβλέπεται να διενεργούνται υποχρεωτικά από τις ΕΞΥΠΠ. β. Στοιχεία για τις εγκαταστάσεις της ΕΞYΠΠ (γενική κάτοψη των χώρων και στοιχεία για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις). γ. Τυχόν απαιτούµενες άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων εντός της ΕΞΥΠΠ. δ. Τυχόν άδειες άλλων εργαστηρίων µε τα οποία συµβάλλεται η ΕΞΥΠΠ. ε. Στην αίτηση εκτός των άλλων θα αναφέρεται αν η ΕΞYΠΠ θα είναι Γενική ή Kλαδική και ποιους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας θα καλύπτει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΠ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 1. Στοιχεία επιχείρησης α. Επωνυµία: β. Είδος οικονοµικής δραστηριότητας: γ. Κωδικός κλάδου (τετραψήφιος κωδικός µε βάση τη ΣΤΑΚΟ 91): δ. ιεύθυνση: ε. Τηλέφωνο: 2. Κατάταξη του προσωπικού της επιχείρησης στις κατηγορίες του άρθρου 2 του π.δ.294/88 και υπολογισµός του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού ασφάλειας και του Γιατρού εργασίας Αριθµός εργαζοµένων Άνδρες Γυναίκες Ανήλικα Χρόνος απασχόλησης ΤΑ Χρόνος απασχόλησης ΓΕ Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ ΣΥΝΟΛΟ

10 10 3. Eκπρόσωπος των εργαζοµένων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων (άρθρο 3, π.δ.17/96) Υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων ΝΑΙ ΟΧΙ 4. Περιεχόµενο σύµβασης α. ιάρκεια σύµβασης: Από.έως. β. Υπηρεσίες που υποχρεούται να παρέχει η ΕΞΥΠΠ στην επιχείρηση µε βάση τη σύµβαση. (Στην περίπτωση που παρέχονται µόνο µερικές να περιγραφούν). γ. Παρέχονται υπηρεσίες και στα παραρτήµατα, υποκαταστήµατα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκµεταλλεύσεις, εξαρτηµένες από την κύρια επιχείρηση. (Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες να αναφερθούν οι σχετικές περιπτώσεις). 5. Ανάλυση χρόνου απασχόλησης Τεχνικού ασφάλειας και Γιατρού εργασίας βάσει της σύµβασης α. Τεχνικός ασφάλειας Ονοµατεπώνυµο Επίπεδο Γνώσεων Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης β. Γιατρός εργασίας Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης 1ος ΤΑ 2ος ΤΑ 3ος ΤΑ 1ος ΓΕ 2ος ΓΕ 3ος ΓΕ 6. Τριµηνιαίες κοινές συνεδριάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.1568/85 1η Συνεδρίαση 2η Συνεδρίαση 3η Συνεδρίαση 4η Συνεδρίαση Ηµεροµηνία Συµµετοχή Εργοδότη Συµµετοχή Εργαζοµένων Συµµετοχή ΤΑ Συµµετοχή ΓΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΕ) Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΕ Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Aθήνα, 14 Μαΐου 1999

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα