Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ , Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος ελής Tηλ.: Fax: Εmail: ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 Ανοικτού ιεθνή ηµόσιου ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο «Απλούστευση ιαδικασιών Ενιαίου Φορέα ιοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Απλούστευση ιαδικασιών ιοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας η οποία είναι ενταγµένη στο ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση» Προϋπολογισµός: ,59 πλέον Φ.Π.Α. 23% ιάρκεια του Έργου: 20 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. 1

2 Αναθέτουσα Αρχή (ή Εργοδότης) Είδος Σύµβασης: ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Ταξινόµηση κατά CPV: Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο: Είδος ιαδικασίας: Κριτήριο Ανάθεσης: Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση Έργου: Χρόνος Υλοποίησης ιάρκεια Έργου: Ηµεροµηνία Αποστολής για ηµοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ: Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στον Ηµερήσιο Τύπο: Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: Τόπος Υποβολής Προσφορών: Αποσφράγιση Προσφορών: Τόπος Αποσφράγισης Προσφορών: Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ ΒΜΘ), Γενική ιεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανοικτός ιεθνής ηµόσιος ιαγωνισµός Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά. Πεντακόσιες εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ( ,59 ) πλέον ΦΠΑ (23%) εκατό εβδοµήντα επτά χιλιάδες εκατό πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά ( ,41 ), δηλαδή συνολικά εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( ,00 ) Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (ΣΑΕ Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων: 1458) 20 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.../.../ /.../ /.../ /.../2012, ώρα:... ΙΤΥΕ, Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Τ.Κ , Ρίο.../.../2012, ώρα:... ΙΤΥΕ, Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Τ.Κ , Ρίο 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΈΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Τ0 Ε.Π. «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠ ΒΜΘ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ.1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕ.2: ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕ.3: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕ.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

5 ΠΕ.5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕ.6: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ.7: Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΕ.8: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ Ε - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6

7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι περιεχόµενοι στην ιακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές για τους συµµετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση ιδίως όταν: α. Είναι αόριστη και δε µπορεί να εκτιµηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. β. ε συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή (ΜΕΡΟΣ Ε - Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών). γ. εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο δ. εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3.2, καθώς και µε τους Πίνακες του ΜΕΡΟΥΣ. ε. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται µεγαλύτερος των είκοσι (20) µηνών, σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου στ. Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς ορίζεται µικρότερος των έξι (6) µηνών. ζ. εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. η. Περιέχονται οικονοµικά στοιχεία ή σχετικές οικονοµικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό µέσο της Προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονοµικής Προσφοράς. θ. Αφορά µέρος του έργου. ι. Περιέχει εναλλακτικές Προσφορές. ια. εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο του ιαγωνισµού Ο παρών Ανοικτός, ιεθνής ηµόσιος ιαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου µε Α/Α 1 «Απλούστευση ιαδικασιών Ενιαίου Φορέα ιοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας (στο εξής Έργο για συντοµία) της Πράξης «Απλούστευση ιαδικασιών ιοικητικής Υποστήριξης 7

8 Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας (στο εξής Πράξη για συντοµία), η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» (στο εξής ΙΤΥΕ για συντοµία). Η Πράξη (κωδ. ΟΠΣ ) συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριµένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) κατόπιν έκδοσης της υπ αριθµ. 890/ Απόφασης Ένταξης του Ειδικού Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση. Οι δαπάνες της Πράξης θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 1548, ενάριθµος κωδικός Πράξης 2011ΣΕ Οι προδιαγραφές απαιτήσεις του Έργου και λοιποί ειδικοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β Προϋπολογισµός Έργου Αµοιβή Αναδόχου Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό των πεντακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών ( ,59 ) πλέον ΦΠΑ (23% από σύµφωνα µε το νόµο 3845/2010, ΦΕΚ 65/Α/2010) εκατό εβδοµήντα επτά χιλιάδες εκατό πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά ( ,41 ), δηλαδή συνολικά εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( ,00 ) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ). ιεύθυνση: Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Τ.Κ , Ρίο Πληροφορίες: Βασίλειος ελής Τηλέφωνο: Fax :

9 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Ο παρών Ανοιχτός, ιεθνής ηµόσιος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/ ), του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/ ) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005 και του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α /150/ ) συµπληρωµατικά, όπου χωρεί και δεν έρχεται σε αντίθεση µε την παρούσα ιακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών, των άρθρων 82 έως 85 του Ν. 2362/95, του Ν. 2741/99, του Ν. 2286/95, του Ν. 2198/94 και του Ν. 3886/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ηµοσιότητα Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης: 1. εστάλη για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις.../.../ δηµοσιεύτηκε στο «Τεύχος ηµοσίων ιακηρύξεων και Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις.../.../ δηµοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις οικονοµικές εφηµερίδες...,... και... Η παρούσα ιακήρυξη και η περίληψη αυτής καταχωρήθηκαν επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την.../.../2012, ηµέρα... και ώρα... στην έδρα του ΙΤΥΕ, Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Τ.Κ , Ρίο, <Χώρος αναλυτικά>. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 9

10 Τρόπος λήψης Εγγράφων ιαγωνισµού Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρών, Τ.Κ , Ρίο, Γραφείο...) καθηµερινά ώρα και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Η καταληκτική προθεσµία για τη λήψη των εγγράφων του ιαγωνισµού είναι η.../.../2012, ηµέρα... και ώρα..., δηλαδή έξι (6) µέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής Προσφορών. Στην περίπτωση παραλαβής της ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το ΙΤΥΕ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε το ΙΤΥΕ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο ΙΤΥΕ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης ή και τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση και Οι ενδιαφερόµενοι που παραλαµβάνουν τη ιακήρυξη σε ηλεκτρονική µορφή οφείλουν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους στο ITYΕ (συµπληρώνοντας την τυποποιηµένη φόρµα, που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό µαζί µε το τεύχος της ιακήρυξης και αποστέλλοντάς την µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να µπορούν να τους αποστέλλονται τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί της ιακήρυξης. To ΙΤΥΕ, αν και καταβάλλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες (web sites) Παροχή διευκρινίσεων επί της ιακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι.../.../2012, ηµέρα... και ώρα... 10

11 Το ΙΤΥΕ θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος από όσους έχουν παραλάβει τη ιακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα αναρτηθούν επίσης και στο διαδίκτυο, στο ίδιο σηµείο µε τη ιακήρυξη. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΙΤΥΕ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ΙΤΥΕ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Το ΙΤΥE δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ικαίωµα Συµµετοχής / Αποκλεισµός Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών που: είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ..Σ. ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 11

12 Και τα οποία: πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους ικαιολογητικά Συµµετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του Έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι έχουν το δικαίωµα να παρέχουν συγκεκριµένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45.1 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νοµίµων εκπροσώπων τους και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου 12

13 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρθρα 34 & 39 του Π 118/2007. Εάν η ποινή αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της Προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. Εάν ο ανάδοχος του Έργου που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται να συστήσει σε αυτή, εφόσον δεν διατηρεί ήδη, γραφείο κατάλληλα στελεχωµένο και εξοπλισµένο (µε άρτιο συνεργείο, ειδικευµένο προσωπικό κλπ.), για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους έγγραφο υποβολής Προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του) µε το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω στην ενότητα αναφερόµενα, και το οποίο θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου ή όλων των υποψηφίων Αναδόχων σε περίπτωση ένωσης (ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους). 13

14 Επίσης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής, τα οποία θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής», λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: Ο φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαµβάνει: Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα (1) µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις οποίες Α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι: i. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα ii. συνέταξε την Προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά του είναι ακριβή iii. η υποβαλλόµενη Προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου iv. παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της v. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά µε την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του vi. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η 14

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή vii. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων και ούτε θα υποβάλει στο µέλλον Προσφορά σε διαγωνισµό που µπορεί να τους οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, για παράδειγµα: υποβολή Προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συµµετάσχει άµεσα ή έµµεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, µε βάση το άρθρο 94 του Κανονισµού 1605/02 του Συµβουλίου viii. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης θα προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης ix. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία x. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) xi. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του xii. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο/επαγγελµατικό µητρώο ή για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις xiii. έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειµένου του Έργου xiv. θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ιακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή 15

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ επιχειρηµατικό απόρρητο. Β. Ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνουν ότι: δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 3. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου. 4. Α) Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 16

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, 3. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / µη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών, 5. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 6. Πρακτικό.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο ιαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 7. Βεβαίωση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειµένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειµένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει: 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. 2. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 3. Έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Β) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: - Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 17

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. B. Συνεταιρισµοί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα (1) µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 2. Α) η Υπεύθυνη ήλωση της ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παραγράφου Β) τα ικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παραγράφου (δικαιολογητικά σύστασής τους). 3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Γ. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Οικονοµικών Φορέων Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα (1) µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 2. Για κάθε µέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: Α) οι Υπεύθυνες ηλώσεις της ανωτέρω περίπτωσης Α.2 της παραγράφου Β) τα ικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α.4 της παραγράφου (δικαιολογητικά σύστασής τους). 3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 18

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ εκπλήρωση του Έργου, να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να ορίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: στην Ένωση / Κοινοπραξία, και στο ιαγωνισµό. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύµβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 19

20 Παραστατικό Εκπροσώπησης Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την Προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, Α.Ε., Συνεταιρισµοί: απόφαση Σ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισµό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισµού του ιαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, Ενώσεις προσώπων: Τα οριζόµενα στην παράγραφο περίπτωση Γ.3 της ιακήρυξης Ένορκη βεβαίωση Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συµµετοχής της παραγράφου , όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών», τα παρακάτω: ικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας: 1. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν δηµοσιευµένους Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών ή υπεύθυνη δήλωση περί του µέσου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούµενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών. 2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το 150% του συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 20

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα