ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ µε αρ. πρωτ. 1838/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ µε αρ. πρωτ. 1838/30-12-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ µε αρ. πρωτ. 1838/ Για την συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την υλοποίηση του υποέργου 1: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της πράξης: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)», με κωδικό MIS στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προϋπολογισµός έργου ,60 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) Σελίδα 1 από 78

2 Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε), έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 3252/2004 «σύσταση της ΕΝΕ». Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Λιμενικού Σώματος άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» με το Ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Το Π.Δ. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί ισχύει. Τo άρθρo 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. To Ν. 2286/95 «Προμήθειες τoυ δημόσιου τoμέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης λοιπές διατάξεις». Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α /1999) όπως έχει τροποποιηθεί ισχύει. Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Το Ν. 3329/2005 «Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α). Το Ν. 3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Σελίδα 2 από 78

3 Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α). Το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης άλλες διατάξεις». Τον με αριθ. 1159/ Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με της Δράσεις Πληροφόρησης Δημοσιότητας Έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α άλλες διατάξεις» ισχύει σήμερα. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012». Την με αρ. πρωτ / ΕΥΣ 1749 / Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης όπως αυτή τροποποιήθηκε ( / Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138) ισχύει κάθε φορά. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ταμείο Συνοχής την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 όπως ισχύει. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ταμείο Συνοχής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Tην υπ αριθμόν 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). Την με αρ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 4632/ ), ως ισχύει. Το με αρ. πρωτ. 5572/ έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ε.Ν.Ε. Σελίδα 3 από 78

4 Την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 136/ πρόσκληση με κωδικό (25) της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέας της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». Την με αρ. πρωτ. 1307/ Ένταξη της Πράξης "Προαγωγή της υγείας ανασφάλιστων πολιτών ενδυνάμωσή τους, με στόχο τη σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας σε περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Αττική-Κεντρική Μακεδονία)" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Την με αρ. πρωτ. 2554/ ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Προαγωγή της υγείας ανασφάλιστων πολιτών ενδυνάμωσή τους, με στόχο τη σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας σε περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Αττική-Κεντρική Μακεδονία)", με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Την με Α.Π. 4784/ η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Πρόληψη αγωγή υγείας σε σχολεία περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση σε περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική-Κεντρική Μακεδονία)» με κωδικό MIS , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Την υπ αριθμ. 1666/ Απόφαση της Ε.Ν.Ε. περί έγκρισης για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού ορισμού επιτροπών. Σελίδα 4 από 78

5 Σελίδα 5 από 78

6 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του υποέργου 1 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)», με κωδικό MIS στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Η καταληκτική ημερομηνία ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 20/01/2014, ηµέρα Δευτέρα ώρα 14:00 µ.µ στην Ένωση Νοσηλευτών στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας 47 Αθήνα τ.κ.:10676, Τηλέφωνο: , Fax: Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή ή με courier που να απευθύνεται στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), με την προϋπόθεση όμως της έγρης κατάθεσης στο Πρωτόκολλο πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία ώρα. Προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Ε.Ν.Ε. μετά την παραπάνω ημερομηνία ώρα, είναι εκπρόθεσμες δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/01/2014, ηµέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.µ, στα γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού από τα γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας 47 Αθήνα Τ.Κ.:10676 καθώς από τον δικτυακό τόπο Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται μόνο γραπτώς μετά από αίτημα που υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ή μέσω fax στο: ή με υποβολή γραπτού αιτήματος στο πρωτόκολλο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.). Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης ολοκληρώνεται 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος Της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.) Σκουτέλης Δηµήτριος Σελίδα 6 από 78

7 Σελίδα 7 από 78

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αρ. πρωτ. 1838/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της πράξης: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)», με κωδικό MIS Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Σελίδα 8 από 78

9 Σελίδα 9 από 78

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ...50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ο : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ο : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...55 Σελίδα 10 από 78

11 Σελίδα 11 από 78

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» (MIS ) Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (70.110,60 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από Εθνικούς πόρους Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 0918 (Κωδικός Πράξης Σ.Α: 2013ΣΕ ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗΣ 20/01/2014, ώρα 14:00 µ.µ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 47, Αθήνα Τ.Κ.: Τηλέφωνο: , Fax: , 21/01/2014, ώρα 11:00 π.µ, Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 47, Αθήνα Τ.Κ.:10676 Σελίδα 12 από 78

13 Σελίδα 13 από 78

14 Κεφάλαιο 1: Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισµού 1.1 Συνοπτική παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εδρεύει στην Αθήνα είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Δημοσίων Οργανισμών Επιχειρήσεων οι οποίοι εποπτεύονται από το Δημόσιο ΟΤΑ επί των θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας τριτοβάθμιας περίθαλψης υγείας πολιτικής της υγείας. Συστήθηκε με το Νόμο 3252/2004, διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί 13 Περιφερειακά Τμήματα σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας. Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι όλοι οι Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Σκοποί της Ε.Ν.Ε, σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης, είναι: 1. Η προαγωγή ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης αυτόνομης Επιστήμης Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας υγείας στο κοινωνικό σύνολο. 2. Η έρευνα, ανάλυση μελέτη των νοσηλευτικών προβλημάτων της χώρας. 3. Η συμβουλευτική της αποστολή στον Υπουργό Υγείας σε θέματα πολιτικής της υγείας, οργάνωσης αξιολόγησης των παρεχομένων Νοσηλευτικών υπηρεσιών. 4. Η γνωμοδότηση επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με την πολιτική της υγείας ιδιαίτερα της Νοσηλευτικής η έκφραση γνώμης σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, νοσηλευτικών ειδικοτήτων επιμόρφωσης του Νοσηλευτικού προσωπικού. 5. Η χορήγηση στα μέλη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή καθώς η επαγγελματική κατοχύρωση αναγνώριση της αυτοδύναμης ανεξάρτητης άσκησης της Νοσηλευτικής. 6. Ο καθορισμός των νοσηλευτικών πράξεων η κατόπιν προτάσεώς της, έκδοση Υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα κοστολογούνται. 7. Η εποπτεία της τήρησης των νόμων των κανονισμών που αφορούν τις υποχρεώσεις τα διώματα των Νοσηλευτών καθώς την επαλήθευση των χρησιμοποιούμενων υπό των Σελίδα 14 από 78

15 μελών αυτού τίτλων σπουδών. 8. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Η Ένωση Νοσηλευτών με βάση το καταστατικό της (Ν 3252/2004) έχει συμπεριλάβει στις δράσεις της ένα ευρύτατο πεδίο εκδηλώσεων, τόσο σε κεντρικό, όσο σε περιφερειακό επίπεδο. ν Κεντρική της Διοίκηση τα 13 Περιφερειακά της Τμήματα, καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρη της επικράτεια, φροντίζοντας να αναπτύξει τον πολυσχιδή ρόλο της στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, δια των αιρετών αντιπροσώπων της, αλλά δια πολλών επιστημόνων όλων των επαγγελμάτων της Υγείας, που συνεργάζονται με τη διοίκησή της. Με αιχμή του δόρατος τη μελέτη, τη σύνταξη την υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων, συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων που απασχολούν το υγειονομικό μας σύστημα. Σημαντικός είναι ο ρόλος της Ε.Ν.Ε στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Νοσηλευτών με την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων είτε ιδίοις πόροις, είτε μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Γενικότερα οι δράσεις της Ε.Ν.Ε είναι: Ετήσια διοργάνωση διεξαγωγή του ετήσιου Πανελληνίου Πανευρωπαϊκού συνεδρίου. Ενδελεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των Π.Τ. συμμετοχή στις εκδηλώσεις ενημέρωσής τους για τους νοσηλευτές της περιφέρειας. Συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις (π.χ. εθελοντισμός στα πλαίσια των Special Olympics, συνεργασία με φορείς ατόμων με ειδικές ανάγκες), εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης), στο πλαίσιο της προάσπισης της προαγωγής της δημόσιας υγείας. Στενή τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ αναφορικά με τον έλεγχο των πιστοποιητικών των τίτλων των νοσηλευτών κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους στην Ε.Ν.Ε, για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης θρησκευμάτων σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών του εξωτερικού σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση Οδηγίας 36/2005. Σελίδα 15 από 78

16 Σύσταση υποομάδων εργασίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ε.Ν.Ε, ενώ η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται υπό αναδιοργάνωση λόγω της ανάθεσης στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος της αναγνώρισης των επαγγελματικών διωμάτων των νοσηλευτών του εξωτερικού της εφαρμογής Οδηγίας 36/2005, που ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ38/2010. Επίσης, εκτός από τα θεμελιώδη τούτα θέματα έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθες δράσεις: Αναβάθμιση της έκδοσης, του αναγνωρισμένου «Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης» από το ΚΕΣΥ το Υπουργείο Υγείας με την υπ αριθμ. ΔΥ2α/οικ / υπουργική απόφαση, ως το μοναδικό νοσηλευτικό περιοδικό με Εθνική αναγνώριση, όπου η δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης, στα πλαίσια της εγχώριας νομοθεσίας. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στο έμψυχο δυναμικό των συντελεστών της έκδοσης του περιοδικού όσο στην ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης που διατίθεται δωρεάν με εύκολη πρόσβαση για τα μέλη της Ε.Ν.Ε οσονούπω θα αποδελτιώνεται σε εγχώριες διεθνείς βάσεις δεδομένων. Συνέχιση μηνιαίου τεύχους της εφημερίδας της Ε.Ν.Ε «Ρυθμός της Υγείας». Εβδομαδιαία αποστολή στα μέλη μας ενημερωτικού ηλεκτρονικού τεύχους με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της Υγείας (newsletter). Στα πλαίσια της εκπροσώπησης των νοσηλευτών της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, η Ε.Ν.Ε που βρίσκεται πλέον στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της FEPI (European Council of Nursing Regulators), του Ευρωπαϊκού συμβουλίου των ρυθμιστών του νοσηλευτικού επαγγέλματος, συμβάλει τα μέγιστα με την συμμετοχή της στις ομάδες εργασίας της FEPI κυρίως για θέματα που αφορούν στην επικείμενη αναθεώρηση Οδηγίας 36/2005 με γνώμονα την ανάπτυξη προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστημονικό πεδίο), αρκετοί από τους οποίους έχουν αξιοποιηθεί, ενώ θα αξιοποιηθούν στο μέλλον, σε όλες τις εκπαιδευτικές επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από την Ε.Ν.Ε. Σχεδιασμός εκπόνηση προτάσεων για την εκτέλεση έργων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με σκοπό την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Σελίδα 16 από 78

17 Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος συμμετέχει ουσιωδώς στη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων σχολών του εξωτερικού. Ορισμός εκπροσώπου στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ). Κατάθεση προτάσεων (σχέδιο Υπουργικής Απόφασης) περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως: χρήση αντισταθμιστικών μέτρων, δοκιμασίες επάρκειας κλπ, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 38/2010, όσο στο πλαίσιο της μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του Π.Δ. 38/2010. Η εν λόγω διαδικασία από το 2013 θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ε.Ν.Ε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Οδηγίας 36/2005. Η πρόταση της Ε.Ν.Ε υιοθετήθηκε εξολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων προωθήθηκε στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης. Στα πλαίσια της συνεργασίας της Ε.Ν.Ε με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων για την αναθεώρηση Οδηγίας 36/2005 που αφορά στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η Ε.Ν.Ε αφού ζήτησε τη γνώμη των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, απέστειλε προτάσεις για τον καθορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάρτισης των νοσηλευτών. Πυρήνα των προτάσεων αποτελεί η Ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση η θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης (CPD). Δημιουργία Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων ως βασικό συμβουλευτικό επιστημονικό όργανο της Ε.Ν.Ε. Οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς θα καλύπτουν το φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης έχοντας δημιουργηθεί με γνώμονα όλα τα νοσηλευτικά επιστημονικά θεματικά πεδία συμπεριλαμβανομένου του Τομέα Εθελοντών Υγείας. 1.2 Το πλαίσιο του έργου Αναγότητα υλοποίησης Πράξης Ο χώρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τη βαθύτατη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα. Πέρα από τη μείωση των εσόδων που προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τον περιορισμό στις προσλήψεις εκπαιδευτικών τις Σελίδα 17 από 78

18 συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα παιδιά, ως άμεσοι αποδέκτες προβλημάτων όπως η αύξηση της ανεργίας η συνεχής μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων, βιώνουν συναισθήματα αβεβαιότητας τελικά θυμού, χαμηλής αυτοεκτίμησης, αντικοινωνικότητας, αύξησης άγχους, μείωση σχολικής επίδοσης, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνικής ανισότητας, κλπ που ενισχύουν την εκδήλωση βίαιων επιθετικών συμπεριφορών στα σχολεία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η δεινή οικονομική κρίση, η φτώχεια, η ανέχεια η ανεργία που έχουν εισβάλει σε όλα τα σπίτια των μέσων οικονομικά πολιτισμικά οικογενειών, τα οποία αποτελούν εξάλλου τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημόσια εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία μας, έχει δημιουργήσει ένα πλήθος προβλημάτων παρενεργειών στους μαθητές. Αυτά μεταφέρονται από το σπίτι στο σχολείο, όπου παρατηρούνται πρωτόγνωρα οδυνηρές καταστάσεις (κακοποίηση, ξυλοδαρμοί, σεξουαλικά εγκλήματα, κλοπές κλπ). Οι επιπτώσεις ψυχοκοινωνικών αντιξοοτήτων, όπως π.χ. η φτώχεια στα παιδιά, μπορεί να είναι έμμεσες άμεσες. Πιο συγκεκριμένα, η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε σκληρή τιμωρητική στάση των γονέων (άμεση επίδραση) τελικά σε αντικοινωνική συμπεριφορά (έμμεση επίδραση). Διάφορες μελέτες δείχνουν τη συσχέτιση φτώχειας με προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά μέσω διάφορων μηχανισμών. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να μένουν αμέτοχοι σε τέτοια γεγονότα. Η πρόληψη τέτοιων καταστάσεων κρίνεται επιβεβλημένη, μέσω της διαμόρφωση μίας διαφοροποιημένης στάσης των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές. Η νέα στάση αφορά περισσότερο στην εμπιστοσύνη του δασκάλου προς τους μαθητές του, την εκτίμηση, τη συμπαράσταση, την παροχή συναισθηματικής βοήθειας, την έμφαση στην ενίσχυση επαύξηση των δυνατοτήτων τους παρά στην αναπλήρωση των ελλειμμάτων τους. Καθημερινά οι δάσκαλοι, έρχονται τους τελευταίους μήνες αντιμέτωποι με παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα καταστάσεων κρίσης, πανικού, θυμού ή φόβου. Τα παρακάτω συμπτώματα τις περισσότερες φορές όπως παρουσιάζονται ξαφνικά, έτσι υποχωρούν. Παραπονιούνται οι μικροί μαθητές για πονοκέφαλο, κοιλιακούς πόνους, αίσθημα ζάλης, λαχάνιασμα, ξαφνική εφίδρωση, δυσφορία, ταχυκαρδία. Συμπτώματα που δεν προκαλούν μόνο σωματική βλάβη, αλλά που επηρεάζουν σημαντικά τις πνευματικές δυνατότητες των παιδιών τον ψυχισμό τους. Αντικείµενο της Πράξης είναι η υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας Πρώτων Βοηθειών αφορά τους μαθητές Ε ΣΤ τάξης δημοτικού, εκπαιδευτικούς γονείς, σε 23 Δήμους Σελίδα 18 από 78

19 παρέμβασης (15 στην Αττική 8 στη Θεσσαλονίκη). Στα παιδιά θα διεξαχθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας ενώ στους γονείς τους εκπαιδευτικούς θα γίνουν προγράμματα εκμάθησης αντιμετώπισης επειγουσών περιστατικών παροχής πρώτων βοηθειών. Για την εκτέλεση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί διαδραστικό εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό. Για τα παιδιά του Δημοτικού, η επίδειξη θα γίνει με τη βιωματική μέθοδο θα περιλαμβάνει κυρίως παιχνίδια ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον. Η παρέμβαση θα γίνει από ομάδες ειδικών. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα μπορέσουν μετά το πέρας του προγράμματος, με το δεδομένο εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηρίξουν εθελοντικό Δίκτυο ή Ομάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 200 σχολεία. Προβλέπεται, να γίνουν σε κάθε σχολείο τουλάχιστον 2 επισκέψεις, μία αρχική όπου θα γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις μια δεύτερη για την υλοποίηση της παρέμβασης. Το εποπτικό υλικό θα παραμείνει στην Ε.Ν.Ε, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές δράσεις αγωγής υγείας. Σκοπός της Πράξης είναι: Να προάγει την ευαισθητοποίηση απόκτησης δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών των κατοίκων κυρίως αυτών που διαμένουν σε δήμους της Αττικής της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου υπάρχουν αποδεδειγμένα προβλήματα φτώχειας, ανεργίας ανέχειας, την αναγότητά τους στην καθημερινή ζωή την απόκτηση γνώσεων, στάσεων συμπεριφορών για την αποφυγή επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων. Να προάγει την ψυχική, σωματική κοινωνική ευεξία των μαθητών/τριών ως εφόδιο ζωής, αφενός με την ανάπτυξη προσωπικών κοινωνικών ικανοτήτων, αφετέρου με τη συλλογική δράση ως προς την αναβάθμιση του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Συνολική διάρκεια της Πράξης: 19 μήνες Η πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα, τα οποία βρίσκονται σε άμεση συνέργεια μεταξύ τους, ένα εκ των οποίων προκηρύσσεται με την παρούσα διακήρυξη. Τα υποέργα είναι τα παρακάτω: Σελίδα 19 από 78

20 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Το υποέργο 1 αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. 1.3 Αντικείµενο του Υποέργου Το παρόν υποέργο έχει να κάνει με την επιστημονική υποστήριξη, τον συντονισμό υλοποίησης έργου, καθώς με την παραγωγή διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με αυτό αλλά την αξιολόγησή του. Το υποέργο αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: Δράση 1: Επιστημονική υποστήριξη συντονισμός της υλοποίησης του έργου: Επικεφαλής της ομάδας επιστημονικής υποστήριξης, συντονισμού αξιολόγησης του έργου θα είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου. Το έργο του επιστημονικά υπευθύνου θα υποστηριχθεί γραμματειακά με ένα άτομο. Η ομάδα αυτή σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ν.Ε θα έχει την ευθύνη της ορθής υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας, το σύστημα διαχείρισης, το γενικότερο νομικό πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: Την επιστημονική επίβλεψη του έργου Το συντονισμό οργάνωση των επιμέρους εργασιών Τον καθορισμό την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης του έργου Την παρακολούθηση της προόδου του έργου Την υποστήριξη των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν σε όλο το έργο Σελίδα 20 από 78

21 Τη σύνταξη αποστολή των εκθέσεων προόδου Την ανάλυση διαχείριση των ρίσκων του έργου Τη γραμματειακή υποστήριξη του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης Την καταγραφή τυχόν αστοχιών στην υλοποίηση του έργου αλλά προτάσεις για τις οποιεσδήποτε διορθώσεις Εντός είκοσι (20) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα συντάξει θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών, στο οποίο θα φαίνονται τα Παραδοτέα οι πραγματικοί χρόνοι παράδοσής τους ή οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης λήξης τους. Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: (α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους Παραδοτέα να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων παράδοσης / υλοποίησης, (β) (γ) τις προθεσμίες για την υποβολή την έγκριση των ενδιάμεσων τελικών Παραδοτέων, επαρκείς λεπτομέρειες πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους Παραδοτέων (δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. Δράση 2: Αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου με σταθμισμένο δείγμα. Θα δομηθεί σύστημα αξιολόγησης του έργου που θα περιλαμβάνει: 1. επιλογή ερευνητικών εργαλείων 2. συμπλήρωση των ερευνητικών εργαλείων από τις ομάδες παρέμβασης, μετά την ολοκλήρωση του έργου 3. σύνταξη της σχετικής έκθεσης στο πλαίσιο αξιολόγησης του έργου Δράση 3: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές Σελίδα 21 από 78

22 Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει το εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να είναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ευέλικτο σε μορφή που να γίνεται εύκολα αντιληπτό κατανοητό από παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Το υλικό θα περιλαμβάνει ενδεικτικά (εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις, κάρτες, ζωγραφιές, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.). Το εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές θα είναι βασισμένο στις κάτωθι θεματικές ενότητες: 1. Διαπίστωση ψυχολογικής κοινωνικής ταυτότητας των παιδιών 2. Αποσαφήνιση της ατομικής της ομαδικής ταυτότητας 3. Δημιουργία ομάδων 4. Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης διαπροσωπικών σχέσεων 5. Ανάπτυξη βοηθητικών σχέσεων αλληλεγγύης 6. Δεσμοί αλληλεγγύης αλληλοϋποστήριξης 7. Διαχείριση των εννοιών του φόβου του πανικού 8. Πέρασμα από τη «σύγχυση» στη «σαφήνεια» των εννοιών (εξαρτησιογόνες ψυχοτρόπες ουσίες, διαφυλικές σχέσεις, σεξουαλική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή ατυχήματα, περιβάλλον, ηλιοπροστασία, στοματική υγιεινή, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, εθελοντισμός κτλ) 9. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 10. Βιωματικά παιχνίδια, δραστηριότητες χαλάρωσης 11. Αλλαγή συμπεριφοράς (το ζητούμενο) εδραίωση της ενδεδειγμένης Δράση 4: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για γονείς εκπαιδευτικούς Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει το εκπαιδευτικό υλικό για γονείς εκπαιδευτικούς, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να είναι διαδραστικό (Δράση 5) θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρέμβασης (Υποέργο 4). Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ευέλικτο σε μορφή που να γίνεται εύκολα αντιληπτό κατανοητό. Το εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς τους εκπαιδευτικούς θα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές Σελίδα 22 από 78

23 ενότητες: 1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες (υγεία, ασθένεια, τραυματισμός κτλ) 2. Εκτίμηση κατάστασης θύματος 3. Αναγνώριση σημείων συμπτωμάτων 4. Οδηγίες παροχής Πρώτων Βοηθειών 5. Οργάνωση Φαρμακείου 6. Επίδειξη εικονικών δράσεων με προπλάσματα 7. Αναγνώριση ανοιχτών κλειστών κακώσεων (θλάσεις - τραύματα) 8. Ενημέρωση για τις αιμορραγίες τα είδη αυτών τα συμπτώματά τους (μεικτές, τριχοειδικές, φλεβικές, αρτηριακές- ωχρότητα, δίψα κτλ) 9. Ρινορραγίες αντιμετώπιση 10. Κακώσεις αρθρώσεων - Είδη αυτών συμπτώματα 11. Κατάγματα είδη αυτών- αντιμετώπιση) 12. Δηλητηριάσεις- είδη δηλητηρίων αντιμετώπιση 13. Διάσειση 14. Λιποθυμία 15. Απόφραξη αεροφόρων οδών 16. Πνιγμονή απελευθέρωση αεραγωγού 17. Ξένα σώματα στους ιστούς ή το μάτι 18. Επιληψία 19. Πυρετικοί σπασμοί 20. Καρδιακές παθήσεις (στηθάγχη- έμφραγμα) 21. Βασική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) 22. Επίδειξη χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 23. Έγκαυμα Σελίδα 23 από 78

24 Για τις ανωτέρω θεματικές ενότητες της δράσης (4) θα παραχθούν τα κάτωθι: 1 ενιαία παρουσίαση υπό μορφή Power Point στην οποία θα υπάρχουν 1-2 σελίδες με οδηγίες ανά θεματική ενότητα. Ο ανάδοχος που θα επιμεληθεί τα παραδοτέα, θα τα παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, η οποία θα παρέχει τυχόν παρατηρήσεις για βελτίωση. Δράση 5: Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για γονείς εκπαιδευτικούς Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της παρέμβασης. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 4 θα γίνει διαδραστικό. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 Παραδοτέα Δράσης 1: Π.0 Αναλυτικό πρόγραμμα Ενεργειών Π.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης έργου Π.2 Ενδιάµεση έκθεση Π.3 Τελική έκθεση Παραδοτέα Δράσης 2: Π.4 Υλικό αξιολόγησης Π.5 Έκθεση αξιολόγησης Παραδοτέα Δράσης 3: Π.6 Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές Παραδοτέα Δράσης 4: Π.7 Εκπαιδευτικό υλικό για γονείς εκπαιδευτικούς Παραδοτέα Δράσης 5: Π.8 Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για γονείς εκπαιδευτικούς 1.4 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης έργου Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου ορίζεται σε (19) µήνες από την ανάθεση του έργου. Σελίδα 24 από 78

25 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται στην προσφορά τους να περιλάβουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους. 1.5 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο θα παραδίδει τα παραδοτέα του Έργου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σε Επιτροπή που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα παραδοτέα τελούν υπό την έγκριση της σε περίπτωση αποκλίσεων ή παραλήψεων προωθούνται πίσω στον Ανάδοχο για επεξεργασία επανυποβολή. Σε περίπτωση που τα στελέχη του Αναδόχου θα χρειαστεί να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να ακολουθούν το ωράριο εργασίας της. 1.6 Προϋπολογισµός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (70.110,60 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από Εθνικούς πόρους 1.7 Δικαίωµα συµµετοχής 1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα διαθέτουν σχετική εμπειρία με το υπό προκήρυξη έργο. Οι ενώσεις οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 2) Στον παρόντα διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: (Α) λόγο. (Β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για οποιονδήποτε Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. (Γ) Όσα φυσικά νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις Σελίδα 25 από 78

26 παραπάνω κυρώσεις. (Δ) Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για το σύνολο των φυσικών νομικών προσώπων που απαρτίζουν την Ένωση των Εταιρειών του υποψηφίου αναδόχου. Σελίδα 26 από 78

27 Σελίδα 27 από 78

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Κατάρτιση υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Σε κάθε φάκελο όλα τα σχετικά έγγραφα/έντυπα (διολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά οικονομική προσφορά) θα υπάρχουν εις διπλούν: 1) Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα (1) Πρωτότυπο ένα (1) ακριβές αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») με τις ακόλουθες ενδείξεις : (Α) (Β) Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (Γ) διαγωνισμού Τον αριθμό, τον τίτλο της διακήρυξης την ημερομηνία διενέργειας του (Δ) Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, υπεύθυνος Επικοινωνίας, fax κλπ). 2) Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει τους εξής τρεις σφραγισμένους επιμέρους φακέλους : (Α) Το φάκελο των διολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα διολογητικά συμμετοχής (παράγραφος 2.2) σφραγισμένο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». (Β) Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (παράγραφος 2.4), σφραγισμένο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». (Γ) Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς (παράγραφος 2.5) σφραγισμένο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) διολογητικών συμμετοχής β) τεχνικής προσφοράς γ) οικονομικής προσφοράς θα απορρίπτονται. Σ ένα από τα αντίτυπα των διολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς της Σελίδα 28 από 78

29 οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» να φέρει μονογραφή. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται σε περίπτωση που υπάρξουν η προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 2.2 Διολογητικά συµµετοχής Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής Διολογητικά συµµετοχής Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα εξής διολογητικά: 1) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α 75) στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: Α: I. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. II. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). III. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης τις φορολογικές του υποχρεώσεις. IV. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του Σελίδα 29 από 78

30 οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους το ειδικό επάγγελμα τους). V. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους διολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007. VI. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. VII. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας της δόλιας χρεοκοπίας. Β: I. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος με αμετάκλητη απόφαση από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. II. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό με αμετάκλητη απόφαση από τους διαγωνισμούς Σελίδα 30 από 78

31 προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Γ: I. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. II. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. Επισήµανση: Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 21, παρ. 4 του Ν. 4111/2013). 2) Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να καταθέσει έγγραφο εκπροσώπησης. 3) Νομιμοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόμενου: (Α) (Β) (Γ) Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση περί μεταβολών μεταβολές, έγγραφα εκπροσώπησης. 4) Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών, για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω. Επίσης πρέπει: Η Ένωση/ Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσοι την αποτελούν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να: i) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους Ένωσης/ Σελίδα 31 από 78

32 Κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό στην Ένωση/ Κοινοπραξία, ii) αναγράφεται να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, iii) παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου, iv) δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader). ν υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 5) Αναλυτικό προφίλ του διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου βιογραφικό σημείωμα) που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (Α) (Β) (Γ) συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου επιχειρηματική δομή - οργανόγραμμα τομείς δραστηριότητας - υπηρεσίες Σελίδα 32 από 78

33 (Δ) (Ε) (Στ) περιγραφή υποδομών - εγκαταστάσεις προφίλ βασικών στελεχών κατάλογος κυριότερων πελατών Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό. 1) Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Διοίκησης - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών ως Υπεύθυνος Έργων Ο επιστηµονικά υπεύθυνος (υπεύθυνος για τη συγγραφή του επιστημονικού υλικού αλλά όλου του έργου), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Διδακτορικό με θέμα συναφές με την Αγωγή Υγείας ή την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή τη Ψυχική Υγεία η τη Δημόσια Υγεία. - Επαγγελματική δραστηριότητα αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον (10) ετών στον Τομέα της Υγείας της Παιδείας - Εκπαιδευτικό έργο την τελευταία 5ετία σε θέματα Πρωτοβάθμιας Υγείας, ή Ψυχικής Υγείας ή Αγωγής Υγείας, ή Δημόσιας Υγείας - Αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο που να απευθύνεται σε σχολικούς πληθυσμούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σχετικό με παιδαγωγικά θέματα ή θέματα ψυχικής υγείας. - Δύο (2) Μέλη Οµάδας Έργου Εµπειρογνώµονες Υγείας οι οποίοι να διαθέτουν απαραίτητα: - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον Τομέα Υγείας (Πρωτοβάθμια Υγεία ή Ψυχική Υγεία ή Σελίδα 33 από 78

34 Αγωγή Υγείας ή Δημόσια Υγεία ή Πρόληψη Υγείας) - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών στον Τομέα της Υγείας - Εκπαιδευτικό έργο σε θέματα Υγείας (Πρωτοβάθμια Υγεία ή Ψυχική Υγεία ή Αγωγή Υγείας ή Δημόσια Υγεία ή Πρόληψη Υγείας) - Συγγραφικό έργο συναφές με θέματα Υγείας, όπως πρώτες βοήθειες, ψυχική υγεία κλπ Ένα (1) Μέλος Οµάδας Έργου Εµπειρογνώµονας Αξιολόγησης ο οποίος να διαθέτει απαραίτητα: - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Υγείας - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών στον Τομέα της Υγείας - Κατά την τελευταία οκταετία συμμετοχή σε 3 τουλάχιστον αξιολογήσεις προγραμμάτων ή έργων 2) Παρουσίαση της Ομάδας Έργου οργάνωση της δομής της όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ακόλουθα τουλάχιστον: α) η οργάνωση η δομή της Ομάδας Έργου, ο κατάλογος του προσωπικού του Αναδόχου των εξωτερικών συνεργατών που προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, β) βιογραφικά σημειώματα στελεχών της Ομάδας Έργου γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις Εξωτερικών Συνεργατών που θα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης ότι είναι αποδεκτοί οι όροι της παρούσας Διακήρυξης (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής ). 3) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής ). Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας Σελίδα 34 από 78

35 4) Να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010, ) ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται, μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σηµειώνεται ότι: Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 2.3 Φάκελος Διολογητικών Συµµετοχής Οι διούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με τα διολογητικά της παραγράφου Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Οι διούχοι υποβάλουν Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει την πρόταση του υποψηφίου για το έργο, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις ενότητες 1.3, 1.4 της παρούσας προκήρυξης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Κατανόηση του Περιβάλλοντος του αντικειμένου του έργου Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (με επιπλέον εξειδίκευση του εκπαιδευτικού υλικού) Αναλυτική παρουσίαση (φάσεις, δράσεις, παραδοτέα) Μεθοδολογία οργανωμένης διαχείρισης του έργου Μεθοδολογία διασφάλισης της ποιότητας του έργου Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δομή Οργάνωση της Ομάδας Έργου Παρουσίαση της Ομάδας Έργου - Στοιχεία απασχόλησης 2.5 Περιεχόµενα φακέλου οικονοµικής προσφοράς Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: Σελίδα 35 από 78

36 Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτό καθώς σε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το έργο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: Τίτλος Προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ( ) Προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ ( ) Αξία ΦΠΑ ( ) «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Προσφερόμενα Ποσά Ολογράφως: Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει, επί ποινή απορρίψεως, να υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό του έργου. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο δηλαδή με έκπτωση µεγαλύτερη του 10% χωρίς Φ.Π.Α, θα ζητούνται γραπτές διευκρινήσεις για την σύνθεση της Προσφοράς τις οποίες κρίνει σκόπιμες ιδίως: για τον οικονομικό χαρακτήρα της Παροχής των υπηρεσιών, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, την πρωτοτυπία του Έργου που προτείνει ο προσφέρων, την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κατά απαίτηση της Επιτροπής. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει σε συνεργασία με τον Προσφέροντα την ανάθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων διολογητικών εγγράφων εάν μετά την αξιολόγηση από την αναθέτουσα αρχή της ανωτέρω αιτιολόγησης σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής η προσφερόμενη τιμή κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή τότε η προσφορά κρίνεται απορριπτέα. Σελίδα 36 από 78

Ημερομηνία 01/11/2012. Αριθμός Πρωτ. 1749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Ημερομηνία 01/11/2012. Αριθμός Πρωτ. 1749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Ημερομηνία 01/11/2012 Αριθμός Πρωτ. 1749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 03/2012 Για την συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 01/11/2012. Αριθμός Πρωτ. 1750 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Ημερομηνία 01/11/2012. Αριθμός Πρωτ. 1750 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Ημερομηνία 01/11/2012 Αριθμός Πρωτ. 1750 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2012 Για την συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. 6204/4-3- Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΔΡΑΣΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Κ α θ ο λ ι κ ή Π ο λ υ τ ο μ ε α κ ή Π

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες : Tηλ.: Fax: 2131501490 mail:..@ydmed.gov.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα././2012 Αρ.Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα