ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τις µεταφορές αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τις µεταφορές αποβλήτων"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2003)379 τελικό 2003/0139 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις µεταφορές αποβλήτων (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις µεταφορές αποβλήτων... 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισαγωγή ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΆΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Στόχοι Κύρια στοιχεία Το συνολικό διαδικαστικό πλαίσιο της πρότασης Κυριότερες αλλαγές στη δοµή του κανονισµού Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής και τους ορισµούς - Τίτλος Ι Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά µεταφορές εντός της Κοινότητας - Τίτλος ΙΙ Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά µεταφορές εντός των κρατών µελών - Τίτλος ΙΙΙ Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά εξαγωγές από την Κοινότητα και εισαγωγές σε αυτήν - Τίτλοι IV, V και VΙ Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά άλλες διατάξεις - Τίτλος VII ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΛΕΥΡΈΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΘΝΕΊΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις µεταφορές αποβλήτων

3 ΤΙΤΛΟΣ I ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΕ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΕ ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ VI ΙΑΜΕΤΑΚΌΜΙΣΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΊΤΛΟΣ VII ΆΛΛΕΣ ΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινότητα θέσπισε µέτρα για την επιτήρηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων το 1984, µε την οδηγία 84/631/ΕΟΚ της 6ης εκεµβρίου Η οδηγία άρχισε να εφαρµόζεται από την 1η Οκτωβρίου 1985 και κάλυπτε τις µεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων βάσει της οδηγίας, απαιτείτο προηγούµενη κοινοποίηση προς τις ενδιαφερόµενες χώρες, δίδοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να προβάλουν αντιρρήσεις για µια συγκεκριµένη µεταφορά. Η οδηγία 84/631/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 86/279/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου , µε την οποία εισήχθησαν συµπληρωµατικές διατάξεις, µε σκοπό να βελτιωθεί η παρακολούθηση των εξαγωγών αποβλήτων από την Κοινότητα. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε την ανάλογη διαδικασία επιτροπής, η Επιτροπή ενέκρινε διάφορες τεχνικές τροποποιήσεις των εν λόγω οδηγιών 3. Το 1990, κατόπιν των διεθνών εξελίξεων στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βασιλείας και του ΟΟΣΑ, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση 4 για τον ισχύοντα κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά µε τις µεταφορές αποβλήτων. Κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση κανονισµού παρά οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστεί ταυτόχρονη και εναρµονισµένη εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη. Η µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία και η εφαρµογή των οδηγιών του 1984 και 1986 καθυστέρησε, εποµένως, σηµαντικά ή δεν έλαβε διόλου χώρα σε ορισµένα κράτη µέλη. Ο κανονισµός του 1993 ετέθη σε ισχύ στις 9 Φεβρουαρίου 1993 και σε εφαρµογή από τις 6 Μαΐου Από τότε, έχουν γίνει τεχνικές τροποποιήσεις µέσω της ανάλογης διαδικασίας επιτροπής ΕΕ L 326, , σ. 31. ΕΕ L 181, , σ 13. Στην οδηγία 84/631/ΕΟΚ του Συµβουλίου της : Οδηγία 85/469/ΕΟΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 272, , σ. 1 και οδηγία 86/121/ΕΟΚ του Συµβουλίου της , ΕΕ L 100, , σ. 20. Στην οδηγία 86/279/ΕΟΚ του Συµβουλίου της : Οδηγία 87/112/ΕΟΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 48, , σ. 31. COM(90) 415 τελικό, 26 Οκτωβρίου Συγκεκριµένα, οι εξής: 1) Απόφαση 94/721/ΕΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 288, , σ ) Απόφαση 96/660/ΕΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 304, , σ ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 120/97 του Συµβουλίου της , ΕΕ L 22, , σ ) Απόφαση 98/368/ΕΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 165, , σ ) Κανονισµός (ΕΚ) 2408/98 της Επιτροπής της , ΕΕ L 298, , σ ) Απόφαση 1999/816/ΕΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 316, , σ ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής της , ΕΕ L 349, , σ. 1. Επίσης, καθιερώθηκε έγγραφο παρακολούθησης, µε την απόφαση της Επιτροπής της , ΕΕ L 310, , σ. 70, και συµπληρωµατικό ερωτηµατολόγιο υποβολής αναφοράς, µε την απόφαση 1999/412/ΕΚ της Επιτροπής της , ΕΕ L 156, , σ

5 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Νοµική υποχρέωση Η Σύµβαση της Βασιλείας της 22ας Μαρτίου 1989 για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, όπως τροποποιήθηκε 6, και η απόφαση του ΟΟΣΑ C(92)39/final για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων προοριζοµένων για εργασίες ανάκτησης, όπως τροποποιήθηκε, είναι οι βασικοί πυλώνες του κανονισµού του Οι πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βασιλείας, και συγκεκριµένα η έγκριση δύο λεπτοµερών καταλόγων αποβλήτων ως νέων παραρτηµάτων VIII και ΙΧ της Σύµβασης, τον Νοέµβριο του 1998, απετέλεσαν το κίνητρο για να αναθεωρήσει ο ΟΟΣΑ την απόφασή του 1992, ώστε να εναρµονίσει τους καταλόγους και ορισµένες άλλες απαιτήσεις µε τη Σύµβαση της Βασιλείας. Η αναθεώρηση αυτή κατέληξε στην έγκριση της απόφασης του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ C(2001)107 της 14ης Ιουνίου Προκειµένου να εφαρµοστεί αυτή η τροποποιηµένη απόφαση στην Κοινότητα, έχει καταστεί νοµικώς απαραίτητη η αναθεώρηση του κανονισµού. Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 8, βάσει των οποίων επιτρέπεται στα κράτη µέλη να ψηφίσουν εξ ονόµατος της Κοινότητας υπέρ της τροποποιηµένης απόφασης του ΟΟΣΑ, όπως περιλαµβάνεται στο έγγραφο του ΟΟΣΑ C(2001)107, δηλώνεται ότι η εν λόγω απόφαση θα είναι δεσµευτική για τα κράτη µέλη και την Κοινότητα µόνον όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κοινοτικές διαδικασίες. Η Κοινότητα έχει άρα τη νοµική υποχρέωση να αναθεωρήσει τον ισχύοντα κανονισµό, προκειµένου να εφαρµόσει την αναθεωρηµένη απόφαση του ΟΟΣΑ 9. Ευκαιρία για βελτιώσεις Από τότε που ετέθη σε ισχύ ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, έχουν ανακύψει διάφορες δυσκολίες όσον αφορά την εφαρµογή, τη διοικητική διαχείριση και την επιβολή του. Τα προβλήµατα αυτά έχουν συζητηθεί µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους από το Υπό το φως των συζητήσεων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του κανονισµού. Η νοµικώς απαιτούµενη αναθεώρηση αποτελεί επίσης ευκαιρία να αντιµετωπιστούν ζητήµατα, επιπλέον εκείνων που απορρέουν άµεσα από την Την 1η Φεβρουαρίου 1993, το Συµβούλιο ενέκρινε τη Σύµβαση της Βασιλείας εξ ονόµατος της Κοινότητας, βλ. απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ΕΕ L 39, , σ. 1. Απόφαση του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ C(2001)107 final σχετικά µε την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/final για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων προοριζοµένων για εργασίες ανάκτησης. Στις 28 Φεβρουαρίου 2002, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο προσθήκη στην απόφαση αυτή, C(2001)107/ADD1, στην οποία περιλαµβάνονται τα έγγραφα κοινοποίησης και µεταφοράς και οι οδηγίες για τη συµπλήρωσή τους. Τέλος, η προσθήκη ενσωµατώθηκε στην απόφαση ως τµήµα C του προσαρτήµατος 8 και το πλήρες κείµενο της απόφασης εκδόθηκε τον Μάιο του 2002 ως C(2001)107 final. Βλ. συµπεράσµατα του Συµβουλίου στο έγγραφο 9458/01, που εγκρίθηκε την 1η Ιουνίου Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 1ης Ιουνίου 2001 αναφέρουν περαιτέρω ότι, µετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων κοινοτικών διαδικασιών, η Επιτροπή θα υποβάλει δήλωση στον ΟΟΣΑ, αναφέροντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κοινοτικές διαδικασίες για την εφαρµογή της απόφασης του ΟΟΣΑ του

6 εφαρµογή της τροποποίησης του ΟΟΣΑ, και να επιδιωχθεί νοµική σαφήνεια επί των ζητηµάτων αυτών. Πρόθεση της Επιτροπής ήταν επίσης να τείνει προς µέγιστη συνολική εναρµόνιση στον τοµέα των µεταφορών αποβλήτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο συνολικός σκοπός της προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η εφαρµογή των διατάξεων και των αρχών της Σύµβασης της Βασιλείας αποτελεί επίσης θέµα προτεραιότητας στην πρόταση. Τέλος, ο κανονισµός αναδιαρθρώθηκε και ευθυγραµµίστηκε, ώστε να παρουσιάζεται αποτελεσµατικότερα η λογική των υποχρεώσεών του και άρα να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη σαφήνεια. 3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Ο πρωταρχικός στόχος του κανονισµού του 1993 είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός ο κύριος στόχος έχει διατηρηθεί στη νέα πρόταση, της οποίας η νοµική βάση είναι εποµένως το περιβάλλον, το άρθρο 175 της συνθήκης ΕΚ. Αυτό συµβαδίζει µε την απόφαση του Συµβουλίου να βασίσει τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου στο άρθρο 130Σ (τώρα άρθρο 175) και µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου στην υπόθεση C-187/93, στην οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο κανονισµός ορθώς βασίστηκε στο άρθρο 130Σ και όχι στο άρθρο 100 (τώρα άρθρο 94, εσωτερική αγορά). Ωστόσο, όσον αφορά τις διατάξεις των τίτλων IV, V και VI σχετικά µε τις εξαγωγές από την Κοινότητα, τις εισαγωγές στην Κοινότητα και τη διαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας από και προς τρίτες χώρες, µπορεί να υποστηριχτεί ότι αυτοί είναι κανόνες που αποσκοπούν στην επίτευξη συνολικού και γενικού περιβαλλοντικού στόχου, όντας ταυτοχρόνως κανόνες που αφορούν το διεθνές εµπόριο εποµένως, οι περιβαλλοντικοί κανόνες ισχύουν επίσης και για το εµπορικό καθεστώς και ως εκ τούτου συνδέονται µε αυτό. Άρα, η νοµική βάση όσον αφορά τις συγκεκριµένες διατάξεις αυτών των τριών τίτλων είναι το άρθρο 133 της συνθήκης ΕΚ. 4. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4.1. Στόχοι Όπως ήδη περιγράφεται στο σηµείο 2, η πρόταση έχει τέσσερις κύριους στόχους: Εφαρµογή στην κοινοτική νοµοθεσία της απόφασης του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ C(2001)107 της 14ης Ιουνίου Αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή, τη διοικητική διαχείριση και την επιβολή του κανονισµού του 1993 και επίτευξη µεγαλύτερης νοµικής σαφήνειας. Επιδίωξη συνολικής εναρµόνισης στον τοµέα των διασυνοριακών µεταφορών αποβλήτων. Βελτίωση της δοµής των άρθρων του κανονισµού. 6

7 Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, µε την αναθεώρηση τροποποιούνται διάφορα τµήµατα και πλευρές του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου. Στις τροποποιήσεις περιλαµβάνονται: Αλλαγές στη δοµή του Αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά τους ορισµούς και αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του (Τίτλος Ι) Αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τις µεταφορές αποβλήτων (Τίτλοι II-VI): -µεταξύ κρατών µελών (Τίτλος ΙΙ) - εντός των κρατών µελών (Τίτλος ΙΙΙ) - για εξαγωγές από την Κοινότητα και εισαγωγές στην Κοινότητα (Τίτλοι IV, V και VI) Αλλαγές σε άλλες διατάξεις του κανονισµού (Τίτλος VII) Κύρια στοιχεία Το συνολικό διαδικαστικό πλαίσιο της πρότασης Τα προτεινόµενα κύρια στοιχεία του διαδικαστικού πλαισίου είναι τα εξής: Οι µεταφορές αποβλήτων πρέπει να ακολουθούν διάφορες διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου, που προσδιορίζονται από τον τύπο των µεταφεροµένων αποβλήτων και από τον τύπο επεξεργασίας στην οποία θα υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισµό τους. Εποµένως, ισχύουν διαφορετικά επίπεδα καθεστώτος ελέγχου, ανάλογα µε τον κίνδυνο που δηµιουργούν τα απόβλητα και η επεξεργασία τους από άποψη ανάκτησης ή διάθεσης. Η διαδικασία προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης: Οι µεταφορές όλων των αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση και οι µεταφορές επικίνδυνων και ηµι-επικίνδυνων αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση υπόκεινται στην απαίτηση προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Άρα, όταν ο παραγωγός αποβλήτων ή ο φορέας συλλογής αποβλήτων ο κοινοποιών προτίθεται να πραγµατοποιήσει µεταφορά επικίνδυνων ή ηµιεπικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV προς ανάκτηση ή διάθεση, ή µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ προς διάθεση, πρέπει να υποβάλει προηγούµενη γραπτή κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή αποστολής. Ο κοινοποιών προβαίνει στην κοινοποίηση µε τη συµπλήρωση των λεγόµενων εγγράφων κοινοποίησης και µεταφοράς, µε τα οποία παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα για την εξέταση της κοινοποίησης. Κατά τη στιγµή της κοινοποίησης, ο κοινοποιών οφείλει επίσης να συνάψει σύµβαση µε τον παραλήπτη όσον αφορά την ανάκτηση ή διάθεση των 7

8 κοινοποιουµένων αποβλήτων, όπως και να συστήσει χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια, η οποία να καλύπτει τη µεταφορά µέχρις ότου ολοκληρωθεί η ανάκτηση ή διάθεση. Μόλις παραλάβει κατάλληλα συµπληρωµένη κοινοποίηση, η αρµόδια αρχή αποστολής διαβιβάζει αντίγραφα της κοινοποίησης στις λοιπές σχετικές αρµόδιες αρχές και στον παραλήπτη, ενηµερώνει δε τον κοινοποιούντα σχετικά µε τη διαβίβαση αυτή. Η αρµόδια αρχή αποστολής οφείλει να διαβιβάσει την κοινοποίηση εντός τριών εργασίµων ηµερών από την παραλαβή. Όταν η αρµόδια αρχή προορισµού παραλάβει αντίγραφο της κοινοποίησης από την αρµόδια αρχή αποστολής και κρίνει ότι η κοινοποίηση είναι κατάλληλα ολοκληρωµένη, χορηγεί απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα. Αυτή η απόδειξη παραλαβής σηµατοδοτεί την έναρξη της προθεσµίας 30 ηµερών, εντός της οποίας οι αρµόδιες αρχές προορισµού, αποστολής και διαµετακόµισης πρέπει είτε να συγκατατεθούν στην κοινοποιηµένη µεταφορά, είτε να προβάλουν αντιρρήσεις. Οι έννοιες «κατάλληλα συµπληρωµένη» και «κατάλληλα ολοκληρωµένη» διευκρινίζονται περαιτέρω στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού. Οι αρµόδιες αρχές προορισµού και αποστολής πρέπει να δώσουν εγγράφως στον κοινοποιούντα τη συγκατάθεσή τους για τη µεταφορά. Η αρµόδια αρχή διαµετακόµισης, ωστόσο, µπορεί να δώσει σιωπηρή συγκατάθεση. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν δεν έχει προβληθεί καµία αντίρρηση εντός της προθεσµίας των 30 ηµερών, µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί σιωπηρή συγκατάθεση από την αρµόδια αρχή διαµετακόµισης. Η µεταφορά µπορεί να αρχίσει µόνον αφού κοινοποιών λάβει: 1) γραπτή συγκατάθεση από την αρµόδια αρχή αποστολής, 2) γραπτή συγκατάθεση από την αρµόδια αρχή προορισµού, και 3) γραπτή συγκατάθεση από την αρµόδια αρχή διαµετακόµισης ή αφού παρέλθει η προθεσµία των 30 ηµερών και µπορεί εποµένως να υποτεθεί ότι έχει δοθεί σιωπηρή συγκατάθεση. Η µεταφορά αποβλήτων πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων κοινοποίησης και µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων αντιγράφων των συγκαταθέσεων που δόθηκαν από τις αρµόδιες αρχές. Όπως αναφέρεται κατωτέρω, προτείνεται επίσης να αποτελέσει αυτό το διαδικαστικό πλαίσιο τη βάση για εισαγωγές στην Κοινότητα και εξαγωγές από αυτήν, µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Σύµβασης της Βασιλείας. Γενική απαίτηση ενηµέρωσης Οι µεταφορές µη επικίνδυνων αποβλήτων, που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και προορίζονται για ανάκτηση, δεν υπόκεινται στη διαδικασία προηγούµενης γραπτής 8

9 κοινοποίησης. Οι εν λόγω µεταφορές υπόκεινται µόνον στη γενική απαίτηση ενηµέρωσης, δηλαδή να συνοδεύονται από ορισµένες πληροφορίες και έγγραφα. Πρέπει, εντούτοις, να έχει πάλι συναφθεί σύµβαση µεταξύ του προσώπου που φροντίζει για τη µεταφορά και του παραλήπτη όσον αφορά την ανάκτηση των µεταφεροµένων αποβλήτων και πρέπει να συνοδεύουν την µεταφορά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη αυτής της σύµβασης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µεταφορές µη επικίνδυνων αποβλήτων, που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ, και προορίζονται για ανάκτηση σε χώρες στις οποίες δεν ισχύει η απόφαση του ΟΟΣΑ υπόκεινται και θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε χωριστό καθεστώς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 (βλ. σηµείο 4.2.6) Κυριότερες αλλαγές στη δοµή του κανονισµού Η δοµή της προτεινόµενης αναθεώρησης είναι, κατά βάση, η ίδια µε εκείνη του κανονισµού του 1993, δηλαδή, υποδιαίρεση σε Τίτλους ανάλογα µε τον προορισµό των αποβλήτων: Τίτλος ΙΙ: Μεταφορές µεταξύ κρατών µελών εντός της Κοινότητας ή µε διαµετακόµιση µέσω τρίτων χωρών Τίτλος ΙΙΙ: Μεταφορές εντός των κρατών µελών Τίτλος IV: Εξαγωγές από την Κοινότητα σε τρίτες χώρες Τίτλος V: Εισαγωγές στην Κοινότητα από τρίτες χώρες Τίτλος VI: ιαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας από και προς τρίτες χώρες Τίτλος VII: Άλλες διατάξεις Η κυριότερη αλλαγή είναι ότι όλα τα άρθρα που επί του παρόντος περιλαµβάνονται στον τίτλο VII, σχετικά µε κοινές διατάξεις, και ορισµένα από τα άρθρα που περιλαµβάνονται στον ισχύοντα τίτλο VIII, σχετικά µε άλλες διατάξεις, έχουν µεταφερθεί στον τίτλο ΙΙ, που αφορά τις ενδοκοινοτικές µεταφορές. Αυτό κατέστη δυνατόν, διότι έχει αλλάξει η λογική των διατάξεων όσον αφορά τις εξαγωγές από την Κοινότητα και τις εισαγωγές σε αυτήν, προκειµένου οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ να µπορούν να εφαρµόζονται κατ αναλογία (mutatis mutandis) (βλ. σηµείο κατωτέρω), µε ορισµένες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, ώστε να υπάρχει συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της Σύµβασης της Βασιλείας. Εποµένως, κατέστη περιττός ο ειδικός τίτλος σχετικά µε κοινές (διαδικαστικές) διατάξεις. Η γενική λογική της αναθεώρησης είναι ότι οι διατάξεις που αφορούν τις ενδοκοινοτικές µεταφορές, όπως περιλαµβάνονται στον τίτλο ΙΙ, αποτελούν τη βάση του κανονισµού. Ως εκ τούτου, ο τίτλος ΙΙ περιέχει επίσης και τις κοινές διατάξεις. Ο τίτλος ΙΙ περιλαµβάνει έξι κεφάλαια: Το κεφάλαιο 1 που αφορά τη διαδικασία προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, Το κεφάλαιο 2 που αφορά τη διαδικασία γενικής απαίτησης ενηµέρωσης, Το κεφάλαιο 3 που αφορά τις γενικές απαιτήσεις, Το κεφάλαιο 4 που αφορά τις υποχρεώσεις παραλαβής σε περίπτωση επιστροφής, Το κεφάλαιο 5 που αφορά γενικές διοικητικές διατάξεις, και 9

10 Το κεφάλαιο 6 που αφορά µεταφορές εντός της Κοινότητας µε διαµετακόµιση µέσω τρίτων χωρών. Οι τίτλοι IV και V περιλαµβάνουν έκαστος τρία κεφάλαια: Το κεφάλαιο 1 που αφορά απόβλητα προοριζόµενα για διάθεση, Το κεφάλαιο 2 που αφορά απόβλητα προοριζόµενα για ανάκτηση, και Το κεφάλαιο 3 που αφορά γενικές διατάξεις. Ο τίτλος VII περιλαµβάνει διατάξεις που δεν αφορούν το διαδικαστικό σκέλος του κανονισµού. Το κεφάλαιο 1 περιέχει, εποµένως, άλλες διατάξεις που αφορούν τα κράτη µέλη σχετικά µε την επιβολή, την υποβολή εκθέσεων, τη διεθνή συνεργασία και τον καθορισµό των αρµοδίων αρχών, ανταποκριτών και τελωνείων, βάσει του κανονισµού. Το κεφάλαιο 2 περιέχει άλλες διατάξεις που αφορούν τις συνεδριάσεις των ανταποκριτών, την τροποποίηση των παραρτηµάτων, συµπληρωµατικά µέτρα, την κατάργηση, τις µεταβατικές διατάξεις, καθώς και την έναρξη ισχύος και εφαρµογή Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής και τους ορισµούς - Τίτλος Ι 1. Πεδίο εφαρµογής: Το άρθρο 1 έχει συντοµευτεί, οι δε διατάξεις που δεν αφορούν συγκεκριµένα το πεδίο εφαρµογής έχουν µεταφερθεί στα σχετικά άρθρα. Στην παράγραφο 4, προτείνεται να διευκρινιστεί ότι οι µεταφορές από την Ανταρκτική, µε διαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας, υπόκεινται στις απαγορεύσεις εξαγωγών δυνάµει της Σύµβασης της Βασιλείας, όπως εφαρµόζονται στον κανονισµό (βλ. σηµείο 4.2.6, παράγραφος 2 κατωτέρω). Οι διατάξεις του ισχύοντος άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχεία (γ) και (δ), που αφορούν «έκτακτες περιπτώσεις» σχετικά µε τον έλεγχο µη επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ (προτεινόµενο παράρτηµα ΙΙΙ) έχουν µεταφερθεί στο άρθρο 3 ένα (νέο) εισαγωγικό άρθρο σχετικά µε το γενικό διαδικαστικό πλαίσιο. Τέλος, έχει αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού όσον αφορά απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 2. Ορισµοί: Η ορολογία όσον αφορά τους όρους «κοινοποιών», «παραλήπτης», «αποστολή» και «προορισµός», αντί για τους όρους «εξαγωγέας», «εισαγωγέας», «εξαγωγή» και «εισαγωγή», αντιστοίχως, δεν έχει εναρµονιστεί µε την ορολογία της Σύµβασης της Βασιλείας και την απόφαση του ΟΟΣΑ του Εάν γινόταν αυτό, θα χρειαζόταν να χρησιµοποιηθεί διαφορετική ορολογία για τις διατάξεις που αφορούν τις ενδοκοινοτικές µεταφορές, σε σύγκριση µε την ορολογία για τις εισαγωγές στην Κοινότητα και τις εξαγωγές από αυτήν. Για τον λόγο αυτόν, διατηρήθηκε επίσης ο όρος «µεταφορές». Προστέθηκαν διάφοροι νέοι ορισµοί: «επικίνδυνα απόβλητα», «µείγµα αποβλήτων», «περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση», «παραγωγός», «κάτοχος», «φορέας συλλογής», «έγγραφο κοινοποίησης και µεταφοράς», «αρµόδια αρχή», «Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη», «τελωνείο εξαγωγής από την Κοινότητα», «τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα» και «τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα», καθώς και «Κοινότητα», «εισαγωγή» και «διασυνοριακή µεταφορά». 10

11 Προτείνεται τροποποίηση και ευθυγράµµιση µε τη Σύµβαση της Βασιλείας του γενικού ορισµού της «αρµόδιας αρχής», µεταξύ άλλων, προκειµένου να µην υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε τις επανεισαγωγές στην Κοινότητα στρατιωτικών αποβλήτων που έχουν δηµιουργηθεί από τις ένοπλες δυνάµεις των κρατών µελών. Εποµένως, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί καµία αρµόδια αρχή, η αρµόδια αρχή πρόκειται να είναι η ρυθµιστική αρχή του κράτους ή της περιφέρειας που έχει δικαιοδοσία για τη διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τις στρατιωτικές αρχές. Έχει προστεθεί ορισµός της «περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης» των αποβλήτων. Αντικατοπτρίζει τον ορισµό της Σύµβασης της Βασιλείας και χρησιµοποιείται όσον αφορά τις εξαγωγές από την Κοινότητα και τις εισαγωγές σε αυτήν. Ως προς τις ενδοκοινοτικές µεταφορές, ισχύει ο στόχος να εξασφαλίζεται ανάκτηση ή διάθεση των αποβλήτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, ούτε να βλάπτεται το περιβάλλον, όπως απαιτείται στο άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε 10. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ορισµός του «κοινοποιούντος» µεταφέρθηκε από τους ορισµούς στο άρθρο 4 και αποσαφηνίστηκε. Προτείνεται, εποµένως, να τεθούν επί ίσης βάσεως οι πρώτες τρεις κατηγορίες κοινοποιούντων στην ιεράρχηση των κοινοποιούντων συγκεκριµένα, ο αρχικός παραγωγός, ο νέος παραγωγός και ο φορέας συλλογής (µικρών ποσοτήτων από διαφορετικές πηγές), βλ. άρθρο 4 παράγραφος 2. Άρα, ο κοινοποιών είναι: (α) (β) (γ) το πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε τα απόβλητα ή το πρόσωπο που διαθέτει άδεια και πραγµατοποιεί προεπεξεργασία, ανάµειξη ή άλλες εργασίες που µεταβάλλουν τη φύση ή τη σύνθεση των αποβλήτων πριν από τη µεταφορά ή ο αδειούχος φορέας συλλογής ο οποίος, από διάφορες µικρές ποσότητες της ιδίας κατηγορίας αποβλήτων συγκεντρωµένων από µια ποικιλία πηγών, έχει συγκροτήσει το φορτίο προς µεταφορά. Μόνον εάν τα εν λόγω πρόσωπα είναι άγνωστα, αφερέγγυα ή µη διαθέσιµα µε άλλον τρόπο, µπορούν να διαβιβάσουν κοινοποίηση ο αδειούχος φορέας συλλογής ή ο καταχωρισµένος εργολάβος ή µεσίτης. Τελικά, στην τρίτη σειρά, µπορεί να διαβιβάσει κοινοποίηση ο κάτοχος Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά µεταφορές εντός της Κοινότητας - Τίτλος ΙΙ Ο τίτλος ΙΙ περιέχει τις κύριες διατάξεις του κανονισµού. Όπως αναφέρθηκε, η αλλαγή αυτή έγινε διότι, πρώτον, οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται κατ αναλογία (mutatis mutandis) στις εξαγωγές από την Κοινότητα και στις εισαγωγές σε αυτήν, αν και µε ορισµένες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, και, δεύτερον, περίπου 79% όλων των µεταφορών που αφορούν τα κράτη µέλη λαµβάνουν χώρα µεταξύ κρατών µελών εντός της Κοινότητας ΕΕ L 194, , σ. 39. Υπολογισµός που βασίζεται στις αναφορές των κρατών µελών όσον αφορά µεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων για τα έτη Περίπου 15% είναι ανάµεσα σε και από χώρες της ΕΖΕΣ και κράτη µέλη, και περίπου 7% είναι µεταξύ ΟΟΣΑ και κρατών µελών και άλλων χωρών. 11

12 Οι κυριότερες αλλαγές της πρότασης σε σύγκριση µε τον κανονισµό του 1993 είναι οι εξής: 1. Κατάλογοι: Μείωση του αριθµού των καταλόγων από τρεις σε δύο. Οι ισχύοντες κατάλογοι αντικατοπτρίζουν τους καταλόγους στην απόφαση του ΟΟΣΑ του 1992 και κατατάσσουν τους τύπους αποβλήτων στις εξής κατηγορίες: Μη επικίνδυνα απόβλητα, που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ / πράσινος κατάλογος αποβλήτων Ηµι-επικίνδυνα απόβλητα, που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ / πορτοκαλί κατάλογος αποβλήτων Επικίνδυνα απόβλητα, που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV / κόκκινος κατάλογος αποβλήτων. Σύµφωνα µε την απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001, προτείνεται να συγχωνευθούν τα ισχύοντα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV σε ένα παράρτηµα παράρτηµα IV και να διατηρηθεί το ισχύον παράρτηµα ΙΙ ως παράρτηµα ΙΙΙ. Επίσης σύµφωνα µε την απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001, προτείνεται να συµπεριληφθούν τα παραρτήµατα II και VIII της Σύµβασης της Βασιλείας στο παράρτηµα IV του κανονισµού και να συµπεριληφθεί το παράρτηµα ΙΧ της Σύµβασης της Βασιλείας στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού. Στα παραρτήµατα ΙΙ, VIII και ΙΧ της Σύµβασης της Βασιλείας απαριθµούνται «κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική εξέταση» (ΙΙ), επικίνδυνα απόβλητα (VIII) και µη επικίνδυνα απόβλητα (ΙΧ), αντιστοίχως. 2. ιαδικασίες: Μείωση των αντιστοίχων διαδικασιών από τρεις σε δύο. Στον κανονισµό του 1993 καθιερώνονται τρεις διαδικασίες, ανάλογα µε τον κατάλογο στον οποίο απαριθµούνται τα κοινοποιούµενα απόβλητα και τον προορισµό τους. Τα µη επικίνδυνα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και προορίζονται για ανάκτηση υπόκεινται µόνον στην απαίτηση να συνοδεύονται από ορισµένες πληροφορίες. Τα ηµι-επικίνδυνα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και προορίζονται για ανάκτηση υπόκεινται σε διαδικασία που βασίζεται σε προηγούµενη κοινοποίηση και σιωπηρή συγκατάθεση. Τα επικίνδυνα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, τα απόβλητα που δεν απαριθµούνται και προορίζονται για ανάκτηση και όλα τα απόβλητα που προορίζονται για διάθεση, υπόκεινται σε διαδικασία που βασίζεται σε προηγούµενη κοινοποίηση και γραπτή συγκατάθεση. Για να απλουστευθεί ο κανονισµός, προτείνεται να µειωθεί ο αριθµός των διαδικασιών σε δύο. Η µία διαδικασία συνεπάγεται απαιτήσεις ενηµέρωσης όσον αφορά απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και προορίζονται για 12

13 ανάκτηση 12. Η άλλη αφορά προηγούµενη κοινοποίηση µε γραπτή συγκατάθεση όσον αφορά όλες τις άλλες µεταφορές συγκεκριµένα, όσον αφορά όλα τα απόβλητα που προορίζονται για διάθεση και τα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV και προορίζονται για ανάκτηση. Επιτρέπεται, ωστόσο, σιωπηρή συγκατάθεση από πλευράς της αρµόδιας αρχής διαµετακόµισης. Επ αυτού, η πρόταση δεν ακολουθεί την απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001, βάσει της οποίας απαιτείται σιωπηρή συγκατάθεση και η δυνατότητα γραπτής συγκατάθεσης για επικίνδυνα και ηµι-επικίνδυνα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV και προορίζονται για ανάκτηση (πορτοκαλί κατάλογος πορτοκαλί διαδικασία). Αφού έχουν συγχωνευθεί ο κατάλογος επικίνδυνων αποβλήτων (κόκκινος) και ο κατάλογος ηµι-επικίνδυνων αποβλήτων (πορτοκαλί), στην απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001 καταργείται η σηµερινή διαδικασία για επικίνδυνα απόβλητα, που προβλέπει προηγούµενη κοινοποίηση µε γραπτή συγκατάθεση (κόκκινος κατάλογος κόκκινη διαδικασία). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόφαση του ΟΟΣΑ αφορά µόνον απόβλητα προοριζόµενα για ανάκτηση. Οι λόγοι για τους οποίους δεν ακολουθείται η απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001 επ αυτού του σηµείου, και αντιθέτως απαιτείται γραπτή συγκατάθεση, είναι πολλοί και διάφοροι. Πρώτον, δεν θεωρείται σκόπιµο, από περιβαλλοντική άποψη, να επιτρέπεται σιωπηρή συγκατάθεση από τις αρµόδιες αρχές προορισµού και αποστολής όσον αφορά τις µεταφορές όλων των επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται σήµερα στο παράρτηµα IV. εύτερον, δυνάµει της Σύµβασης της Βασιλείας απαιτείται γραπτή συγκατάθεση από όλες τις ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές για µεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων. Τρίτον, θα χανόταν έτσι το όφελος της απλούστευσης των διαδικασιών διότι, ακόµη και αν επιτρεπόταν σιωπηρή συγκατάθεση για µεταφορές προοριζόµενες για ανάκτηση, πάλι θα έπρεπε να διατηρηθεί γραπτή συγκατάθεση όσον αφορά όλα τα απόβλητα που προορίζονται για διάθεση. Τέταρτον, µε τη γραπτή συγκατάθεση υπάρχει µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια για όλους τους ενδιαφεροµένους για τον λόγο αυτόν, είναι σαφώς προτιµότερη από άποψη ελέγχου και επιβολής. Εν συνόψει, το προτεινόµενο απλουστευµένο διαδικαστικό πλαίσιο έχει ως εξής: Οι µεταφορές µη επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και προορίζονται για ανάκτηση πρέπει να συνοδεύονται από ορισµένες πληροφορίες. Οι µεταφορές όλων των αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση, των επικίνδυνων και ηµι-επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, καθώς και των µη απαριθµούµενων αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση, υπόκεινται σε προηγούµενη κοινοποίηση και γραπτή συγκατάθεση (σιωπηρή από τη χώρα διαµετακόµισης). 12 Είναι συζητήσιµο κατά πόσον η απαίτηση να συνοδεύονται τα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ από ορισµένες πληροφορίες είναι διαδικαστική απαίτηση ή όχι. Ωστόσο, αφού στην απόφαση του ΟΟΣΑ χρησιµοποιείται η ορολογία «διαδικασία πράσινου ελέγχου» όσον αφορά µεταφορές αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ (προσάρτηµα 3 της απόφασης του ΟΟΣΑ του 2001) και αφού είναι σαφέστερο από άποψη περιγραφής εάν αναφέρεται ως διαδικασία, θεωρείται σκόπιµο να χρησιµοποιείται «ορολογία διαδικασίας» όσον αφορά αυτή την απαίτηση ενηµέρωσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, χρησιµοποιείται ο όρος «συνήθης εµπορική συναλλαγή». 13

14 3. Συγκατάθεση από τις αρµόδιες αρχές χωριστά: Προτείνεται οι αρµόδιες αρχές να δίδουν η κάθε µία τη συγκατάθεσή της χωριστά και εντός προθεσµίας 30 ηµερών. Όπως επισηµαίνεται ανωτέρω στην παράγραφο 2, η πρόταση δεν ακολουθεί την απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001 όσον αφορά το στοιχείο της σιωπηρής συγκατάθεσης: προτείνεται, κατά κανόνα, γραπτή συγκατάθεση (όχι όµως για την αρµόδια αρχή διαµετακόµισης). Όσον αφορά τη συγκατάθεση, η απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001 ορίζει επίσης ότι οι αρµόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν συγκατάθεση η κάθε µία χωριστά. Αυτό συµβαίνει στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισµού του 1993 όσον αφορά απόβλητα προοριζόµενα για ανάκτηση. Εν τούτοις, όσον αφορά απόβλητα προοριζόµενα για διάθεση, βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, η αρµόδια αρχή προορισµού δίδει έγκριση για κοινοποιηµένη µεταφορά µόνον εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τις λοιπές σχετικές αρµόδιες αρχές. Οι αρµόδιες αρχές έχουν άρα στη διάθεση τους διαφορετικές προθεσµίες για να συµµορφωθούν, αφού η αρµόδια αρχή προορισµού πρέπει να "περιµένει" την απάντηση των άλλων αρχών. Η πρόταση να αποτελέσει η χωριστή συγκατάθεση από κάθε µία αρµόδια αρχή τον κύριο και γενικό κανόνα βασίζεται στα εξής: Πρώτον, καθιστά δυνατή την καθιέρωση ενιαίας προθεσµίας για όλες τις αρµόδιες αρχές (30 ηµέρες από την παραλαβή από την αρµόδια αρχή προορισµού). εύτερον, καθιστά δυνατή τη διατήρηση ενός περαιτέρω απαιτούµενου στοιχείου για την ευθυγράµµιση της πρότασης: συγκεκριµένα, την εφαρµογή κατ αναλογία των κοινοτικών διατάξεων για τις εξαγωγές και εισαγωγές. Χωρίς χωριστή συγκατάθεση, θα χρειαζόταν να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις που να καλύπτουν τις χώρες στις οποίες ισχύει η απόφαση του ΟΟΣΑ. 4. ιεκπεραίωση της κοινοποίησης από την αρµόδια αρχή αποστολής: Προτείνεται να αποστέλλεται η κοινοποίηση από τον κοινοποιούντα στην αρµόδια αρχή αποστολής. Η αρµόδια αρχή αποστολής διαβιβάζει κατόπιν την κοινοποίηση στις λοιπές σχετικές αρµόδιες αρχές και στον παραλήπτη. Επί του παρόντος, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν κατά πόσον η κοινοποίηση θα αποστέλλεται µέσω της αρµόδιας αρχής αποστολής στις σχετικές χώρες ή θα αποστέλλεται από τον κοινοποιούντα σε όλες τις σχετικές αρµόδιες αρχές. Προτείνεται να καταργηθεί αυτή η επιλογή και να απαιτείται να αποστέλλεται η κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή αποστολής, και περαιτέρω µέσω αυτής. Κατά τη Σύµβαση της Βασιλείας, οι κοινοποιήσεις πρέπει να διεκπεραιώνονται µέσω της αρµόδιας αρχής αποστολής, αν και αυτό είναι προαιρετικό στην απόφαση του ΟΟΣΑ του Για να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρµογή του κανονισµού, θεωρείται αποτελεσµατικότερο να καταργηθεί η επιλογή της διαδικασίας, που προβλέπεται στον υπάρχοντα κανονισµό. Συν τοις άλλοις, θεωρείται ότι η διεκπεραίωση των κοινοποιήσεων µέσω της αρµόδιας αρχής αποστολής θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των βασικών απαιτήσεων όσον αφορά πληροφορίες και έγγραφα σχετικά µε την κοινοποίηση θα µπορεί έτσι στην πλειονότητα των περιπτώσεων να διενεργείται από την αρµόδια αρχή αποστολής. 14

15 5. ιαδικαστικές διασφαλίσεις για τον κοινοποιούντα: Όταν διεκπεραιώνει την κοινοποίηση η αρµόδια αρχή αποστολής, µπορεί να γίνει κατάχρηση του συστήµατος µε αποτέλεσµα να εµποδίζονται κατ ουσία οι µεταφορές. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάχρηση, εισάγονται ορισµένες διαδικαστικές διασφαλίσεις. Πρώτα απ όλα, καθιερώνεται η έννοια της «κατάλληλα συµπληρωµένης» κοινοποίησης, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς πότε πρέπει να υποβάλλεται η κοινοποίηση στις λοιπές αρµόδιες αρχές και στον παραλήπτη από την αρµόδια αρχή αποστολής. εύτερον, καθιερώνεται η έννοια της «κατάλληλα ολοκληρωµένης» κοινοποίησης, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς από πότε αρχίζει να υπολογίζεται η προθεσµία των 30 ηµερών για την παροχή συγκατάθεσης ή/και τη διατύπωση αντιρρήσεων. Για τον σκοπό αυτών των δύο εννοιών, γίνεται διάκριση µεταξύ α) πληροφοριών και εγγράφων που πρέπει να παρέχονται ή να επισυνάπτονται στα έγγραφα κοινοποίησης και µεταφοράς, και β) συµπληρωµατικών πληροφοριών και εγγράφων, που ενδέχεται να ζητηθούν από τις σχετικές αρµόδιες αρχές κατά τη στιγµή που τους κοινοποιείται η µεταφορά. Τρίτον, προβλέπεται παράρτηµα, στο οποίο απαριθµούνται ποιες πληροφορίες και έγγραφα µπορούν να ζητηθούν, και σε ποιο στάδιο της κοινοποίησης. Τέταρτον, δίδεται η δυνατότητα στον κοινοποιούντα να ζητήσει εντός ορισµένης προθεσµίας αιτιολογηµένη εξήγηση από την αρµόδια αρχή προορισµού σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους αρνείται να αποδεχτεί την κοινοποίηση ως ολοκληρωµένη. Με τη ρητή και αιτιολογηµένη εξήγηση, ο κοινοποιών θα είναι σε θέση να προσβάλει την εν λόγω απόφαση µε διοικητική ή δικαστική προσφυγή. 6. Αντιρρήσεις για τις µεταφορές: Προτείνεται να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα διατύπωσης αντιρρήσεων για τις µεταφορές προς ανάκτηση και διάθεση, ώστε να είναι δυνατόν να προβάλλονται αντιρρήσεις και στις ακόλουθες καταστάσεις: Για να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των σχετικών αποβλήτων θα λάβει χώρα σε εγκατάσταση που καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΟΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, αλλά δεν εφαρµόζει βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας (όταν προορίζονται για διάθεση και όταν προορίζονται για ανάκτηση). Για να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των σχετικών αποβλήτων λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε νοµικώς δεσµευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά µε εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης, που καθορίζονται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας (όταν προορίζονται για διάθεση και όταν προορίζονται για ανάκτηση). Για να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των σχετικών αποβλήτων λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η εφαρµογή νοµικώς δεσµευτικών υποχρεώσεων ανάκτησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας (όταν προορίζονται για ανάκτηση). 15

16 Στόχος της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα 13 είναι εν γένει να προάγει την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την ανάκτησή τους. Σε διάφορες πράξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η οδηγία για τις συσκευασίες 14, η οδηγία για τα ορυκτέλαια 15, η οδηγία για το οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 16, η οδηγία περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 17 και η οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 18, καθορίζονται προτεραιότητες και στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης, καθώς και άλλες απαιτήσεις σχετικά µε την επεξεργασία των αποβλήτων, οι οποίες είναι δεσµευτικές για τα κράτη µέλη. Θεωρείται άρα σκόπιµο να αποσαφηνίζεται στον κανονισµό ότι, σε περίπτωση που τα σχετικά απόβλητα υπόκεινται στις εν λόγω κοινοτικές υποχρεώσεις, είναι δυνατόν να προβληθούν αντιρρήσεις για τη µεταφορά σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν δεν θα τηρηθούν τεχνικές απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές σε επίπεδο ΕΕ. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν η επεξεργασία των σχετικών αποβλήτων δεν θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, που καταρτίζονται από τα κράτη µέλη όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η εφαρµογή νοµικώς δεσµευτικών υποχρεώσεων ανάκτησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία. Τα ανωτέρω είναι σύµφωνα µε το 6ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον, στο οποίο ζητείται να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση και η ανάκτηση των αποβλήτων, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες αρχές της ιεράρχησης των αποβλήτων. Αναπτύσσονται πολιτικές, σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών µελών, για να προαχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων. Παρ όλα ταύτα, υπάρχουν µόνον λίγες κοινοτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τις εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων, µε την αξιοσηµείωτη εξαίρεση της αποτέφρωσης. Εποµένως, τα απόβλητα ενδέχεται να διοχετεύονται σε λιγότερο δαπανηρές λύσεις, και άρα, πιθανώς επίσης, χαµηλών προδιαγραφών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιµες αρκετές τεκµηριωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις πραγµατικές ροές αποβλήτων. Σε αυτή την ιδιάζουσα κατάσταση, ο συνδυασµός ελεύθερων εµπορικών συναλλαγών και έλλειψης κοινοτικών περιβαλλοντικών προτύπων ενδέχεται να καταλήξει στον αποκλεισµό από την αγορά εγκαταστάσεων και µεθόδων επεξεργασίας µε υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως και ενδέχεται να υπονοµευθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών να εφαρµόσουν υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στον τοµέα της ανάκτησης των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη να καθιερωθούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού στην Κοινότητα για την ανακύκλωση και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και οικονοµικών επιδόσεων. Η Επιτροπή θα συµπεριλάβει προτάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής για την ανακύκλωση Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της , ΕΕ L 194, , σ. 39. Οδηγία 94/62/ΕΚ του Συµβουλίου της , όπως τροποποιήθηκε, ΕΕ L 365, , σ. 10. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της , ΕΕ L 194, , σ. 23. Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ηλώσεις της Επιτροπής ΕΕ L 269, , σ. 34. Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου της , ΕΕ L 182, , σ. 1. Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της , ΕΕ L 37, , σ

17 7. Μεταβατικές εργασίες ανάκτησης και διάθεσης: Προτείνονται ειδικές διατάξεις όσον αφορά τις µεταβατικές εργασίες ανάκτησης και διάθεσης, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διατάξεις της απόφασης του ΟΟΣΑ του Προτείνεται εποµένως να αποσαφηνιστεί ότι οι εγκαταστάσεις µεταβατικής ανάκτησης και διάθεσης δεσµεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και οι εγκαταστάσεις τελικής ανάκτησης και διάθεσης το οποίο σηµαίνει ότι πρέπει επίσης να παρέχουν γραπτή επιβεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων και να πιστοποιούν την ολοκλήρωση των µεταβατικών εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης και εντός της ιδίας προθεσµίας. Περαιτέρω, προτείνεται ότι, όταν µια εγκατάσταση µεταβατικών εργασιών παραδίδει απόβλητα για επακόλουθη και τελική ανάκτηση ή διάθεση σε άλλη εγκατάσταση, πρέπει να λαµβάνει το συντοµότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο ένα ηµερολογιακό έτος από την παράδοση των αποβλήτων, πιστοποιητικό από την εγκατάσταση αυτή, το οποίο να αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η επακόλουθη και τελική ανάκτηση ή διάθεση. Στο πλαίσιο της απαίτησης να συσταθεί χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια, προτείνεται επιπλέον ότι, εάν η µεταφορά προορίζεται για µεταβατικές εργασίες, τότε η απαίτηση αυτή µπορεί να πληρούται µε τη σύσταση συµπληρωµατικής χρηµατικής εγγύησης ή ισοδύναµης ασφάλειας από τον παραλήπτη, η οποία να καλύπτει την εν λόγω µεταφορά µέχρι την ολοκλήρωση της τελικής ανάκτησης ή διάθεσης. Σκοπός είναι να καταστεί σαφές ότι η χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια πρέπει να καλύπτει ολόκληρη τη µεταφορά µέχρι την τελική διάθεση ή ανάκτηση. 8. Απαιτήσεις ενηµέρωσης όσον αφορά µεταφορές µη επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ: Προτείνεται να επεκταθεί και να αποσαφηνιστεί ο κατάλογος πληροφοριών και εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν τις µεταφορές αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και προορίζονται για ανάκτηση. Προτείνεται άρα να αναφέρονται το όνοµα και η διεύθυνση του παραγωγού, του νέου παραγωγού ή του φορέα συλλογής, του προσώπου που φροντίζει για τη µεταφορά, του παραλήπτη και του(των) κατόχου(-ων). Επί του παρόντος, απαιτούνται µόνον το όνοµα και η διεύθυνση του κατόχου. Συν τοις άλλοις, προτείνεται να αναφέρεται ο κωδικός ταυτοποίησης των αποβλήτων, µε χρήση του κωδικού του ΟΟΣΑ στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού και του κωδικού του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 19. Επιπλέον, προστίθεται παράρτηµα το οποίο περιέχει το έντυπο που πρέπει να χρησιµοποιείται για την παροχή των πληροφοριών που πρέπει να συνοδεύουν τις µεταφορές µη επικίνδυνων αποβλήτων απαριθµούµενων στο παράρτηµα ΙΙΙ. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει τέτοιο έντυπο. Προτείνεται, όµως, τυποποιηµένο έντυπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κλάδος δεν έχει να αντιµετωπίζει διαφορετικές απαιτήσεις από τα διάφορα κράτη µέλη όσον αφορά τα έντυπα και τις πληροφορίες. Προτείνονται συµπληρωµατικές απαιτήσεις, προκειµένου να διευκολύνεται ο καλύτερος έλεγχος και των µη επικίνδυνων αποβλήτων επίσης. Όπως φάνηκε σαφώς σε µια πρόσφατη περίπτωση, όπου ανακαλύφθηκε µόλυνση της αλυσίδας 19 ΕΕ L 226, , σ

18 ζωοτροφών και τροφίµων από απόβλητα ζάχαρης που περιείχαν ορµόνες (ΜΡΑ), χρειάζεται έλεγχος των µεταφορών των υποτιθέµενων µη επικίνδυνων αποβλήτων. εν πρέπει να υποτιµώνται οι εκτεταµένες συνέπειες της εσφαλµένης ταξινόµησης µιας κατηγορίας αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 σχετικά µε τις µεταφορές αποβλήτων 20. Τέλος, προτείνεται να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη σύµβασης µεταξύ του προσώπου που φροντίζει για τη µεταφορά και του παραλήπτη για την ανάκτηση των αποβλήτων και η σύµβαση να περιλαµβάνει την υποχρέωση του προσώπου που φροντίζει για τη µεταφορά να πάρει πίσω τα απόβλητα, εάν η µεταφορά δεν ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή εάν πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του κανονισµού. Η τελευταία απαίτηση συνδυάζεται µε τη διευκρίνιση όσον αφορά τις υποχρεώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής στα άρθρα 24 και 26 (βλ. παράγραφο 13 κατωτέρω). Προτείνεται, εποµένως, η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής, σε περιπτώσεις που η µεταφορά δεν µπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή πρέπει να θεωρηθεί παράνοµη, να καλύπτει επίσης µεταφορές µη επικίνδυνων αποβλήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (βλ. παράγραφο 13 κατωτέρω). 9. Απόβλητα προοριζόµενα για εργαστηριακή ανάλυση: Σύµφωνα µε την απόφαση του ΟΟΣΑ του 2001, οι µεταφορές αποβλήτων που προορίζονται ρητά για εργαστηριακή ανάλυση δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Αντ αυτής, προτείνεται το πρόσωπο που φροντίζει για τις εν λόγω µεταφορές να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη µεταφορά τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξή της, η δε µεταφορά να συνοδεύεται από ορισµένες πληροφορίες. 10. ιοικητικός κανόνας όσον αφορά απόβλητα που περιέχουν χηµικές ουσίες µε έµµονους οργανικούς ρύπους (POP): Προτείνεται τα απόβλητα που αποτελούνται, περιέχουν ή έχουν µολυνθεί από τις χηµικές ουσίες οι οποίες απαριθµούνται στα παραρτήµατα Α, Β και Γ της Σύµβασης της Στοκχόλµης, ή στο παράρτηµα VIII του κανονισµού, να υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις όπως και οι µεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση. Υπό την επιφύλαξη της τεχνικής εφαρµογής της Σύµβασης της Στοκχόλµης, µε το παρόν άρθρο θα καθιερωθεί, στο πλαίσιο των µεταφορών, σαφής διοικητικός κανόνας. Θα είναι σαφές, ιδίως όσον αφορά εξαγωγές από την Κοινότητα, ότι απαγορεύονται οι εν λόγω µεταφορές, εκτός εάν προορίζονται για χώρες της ΕΖΕΣ. Κατ εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης, είναι σηµαντικό να γίνεται αυστηρός έλεγχος κάθε µεταφοράς αποβλήτων που αποτελούνται, περιέχουν ή έχουν µολυνθεί από έµµονους οργανικούς ρύπους, προκειµένου να αποφεύγεται η ανεπαρκής διαχείριση αυτών των ουσιών. 11. ιοικητικός κανόνας για τη ρύθµιση των διαφωνιών σε θέµατα ταξινόµησης: Προτείνεται να θεσπιστεί διαδικαστικός κανόνας όσον αφορά διαφωνίες µεταξύ 20 Μόνο σε ένα από τα κράτη µέλη που υπέστησαν στις συνέπειες - στις Κάτω Χώρες - το κόστος υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 107 έως 132 εκατοµµύρια συνολικά (πρωτογενής τοµέας: 43 εκατ., τοµέας των ζωοτροφών: 33 εκατ., σφαγεία: 25 έως 50 εκατ. και κυβέρνηση: 6 εκατ. ). 18

19 αρµοδίων αρχών σχετικά µε την ταξινόµηση των αποβλήτων ως αποβλήτων, την ταξινόµηση και την καταχώριση σε κατάλογο των αποβλήτων και την ταξινόµηση ορισµένων εργασιών ως ανάκτησης ή διάθεσης. Προτείνεται άρα να καθιερωθεί σαφής και επακριβής διαδικαστικός κανόνας, ο οποίος να προβλέπει ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις διαφωνίας, εφαρµόζεται η αυστηρότερη διαδικασία. Πρέπει να τονιστεί ότι ο κανόνας εφαρµόζεται µόνον για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαστικής προσφυγής που ασκείται για τη ρύθµιση των διαφωνιών αυτών µεταξύ αρµοδίων αρχών. 12. Χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια: Προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια που συστήνεται από την κοινοποιούντα, πρέπει να έχει συσταθεί και να είναι νοµικώς δεσµευτική κατά τη στιγµή της κοινοποίησης, πρέπει δε να ισχύει για την κοινοποιηµένη µεταφορά το αργότερο κατά την έναρξη της µεταφοράς. Προτείνεται επίσης να αποσαφηνιστεί ότι το ποσό της κάλυψης της εγγύησης ή ισοδύναµης ασφάλειας πρέπει να εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή αποστολής, ότι όλες οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σ αυτήν και ότι πρέπει επίσης να καλύπτει ενδεχόµενα έξοδα αποθήκευσης. Εξάλλου, διευκρινίζεται ότι η εγγύηση πρέπει να ισχύει και να καλύπτει την κοινοποιηµένη µεταφορά καθ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης και της ολοκλήρωσης της τελικής ανάκτησης ή διάθεσης. Τέλος, ορίζεται ότι εάν η µεταφορά προορίζεται για εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης που θεωρούνται µεταβατικές, η απαίτηση αυτή µπορεί να πληρούται µε τη σύσταση συµπληρωµατικής χρηµατικής εγγύησης ή ισοδύναµης ασφάλειας από τον παραλήπτη, η οποία να καλύπτει την εν λόγω µεταφορά µέχρι την ολοκλήρωση της τελικής ανάκτησης ή διάθεσης. 13. Υποχρεώσεις παραλαβής σε περίπτωση επιστροφής: Προτείνεται να αποσαφηνιστεί ότι η υποχρέωση παραλαβής των αποβλήτων κατόπιν επιστροφής τόσο σε περιπτώσεις που η µεταφορά δεν µπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν, όσο και σε περιπτώσεις που η µεταφορά πρέπει να θεωρηθεί παράνοµη ισχύει επίσης και για µη επικίνδυνα απόβλητα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και προορίζονται για ανάκτηση. Προτείνονται επίσης διευκρινίσεις όσον αφορά την υποχρέωση να γίνουν νέες κοινοποιήσεις, σε περιπτώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής. Θεωρείται άρα σκόπιµο να απαιτείται παραλαβή κατόπιν επιστροφής όλων των αποβλήτων, και όχι µόνον όσον αφορά απόβλητα που αποτελούν αντικείµενο προηγούµενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης. 14. Ο ρόλος της Επιτροπής για διαβίβαση πληροφοριών από τα κράτη µέλη: Προτείνεται ότι, σε περίπτωση που τα κράτη µέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία, τις προεγκεκριµένες εγκαταστάσεις κ.λπ. σε άλλα κράτη µέλη, το σχετικό κράτος µέλος είναι το ίδιο υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση αυτή. Επί του παρόντος, όταν η Επιτροπή λαµβάνει αυτές τις πληροφορίες από ένα κράτος µέλος, τις διαβιβάζει στα άλλα κράτη µέλη. Ενόψει των σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, όµως, θεωρείται προτιµότερο να αναλαµβάνει αυτά τα καθήκοντα το ίδιο το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Προτείνεται, συνεπώς, να γνωστοποιούν τα 19

20 κράτη µέλη τις πληροφορίες αυτές, τόσο στην Επιτροπή, όσο και στα λοιπά κράτη µέλη. 15. Επικοινωνία µε ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων: Για την προετοιµασία για (µελλοντικές) εξελίξεις στον τοµέα των επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µε ηλεκτρονική υπογραφή, προτείνεται να καθιερωθεί η δυνατότητα επικοινωνίας µε τα εν λόγω µέσα. Ωστόσο, η επικοινωνία αυτή επιτρέπεται µόνον ανάλογα µε την απόφαση των σχετικών αρµοδίων αρχών. Εάν επιτρέπεται η εν λόγω επικοινωνία, η αρµόδια αρχή αποστολής δύναται να αποφασίσει να αναλαµβάνει και να διεκπεραιώνει την υποβολή της προαναφερόµενης γνωστοποίησης. Ειδάλλως, ο κοινοποιών και ο παραλήπτης θα υποχρεούνται να υποβάλλουν την προαναφερόµενη γνωστοποίηση. Για ορισµένους κοινοποιούντες και παραλήπτες, αυτό µπορεί να αποτελέσει σοβαρή τεχνική και οικονοµική επιβάρυνση, αλλά όχι για άλλους. Εποµένως, η απόφαση από την αρµόδια αρχή αποστολής να αναλάβει τα καθήκοντα γνωστοποίησης πρέπει να ληφθεί κατόπιν συµφωνίας µε τις λοιπές σχετικές αρµόδιες αρχές και τον κοινοποιούντα. 16. Υποσηµείωση στο παράρτηµα ΙΙΙ, καταχώριση GC 030: Όσον αφορά την καταχώριση GC 030 στο παράρτηµα ΙΙΙ και τα σκάφη προοριζόµενα για διάλυση, έχει προστεθεί υποσηµείωση ώστε να διευκρινιστεί ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία µεταξύ της ανάγκης να µην περιέχουν τα εν λόγω σκάφη επικίνδυνα υλικά και του γεγονότος ότι ορισµένα υλικά, που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα, είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των σκαφών. Στην υποσηµείωση αποσαφηνίζεται ότι αυτή η ισορροπία πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τους αναγνωρισµένους κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ανακύκλωση των πλοίων, και ιδίως εκείνους που καταρτίζονται υπό την αιγίδα του ΙΜΟ και της Σύµβασης της Βασιλείας Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά µεταφορές εντός των κρατών µελών - Τίτλος ΙΙΙ εν προτείνονται αλλαγές σχετικά µε τις µεταφορές αποβλήτων εντός των κρατών µελών. Οι διατάξεις των τίτλων ΙΙ και VII ακόµη δεν εφαρµόζονται για µεταφορές αποβλήτων που ακολουθούν διαδροµή αποκλειστικά εντός ενός και του ιδίου κράτους µέλους. Παρ όλα ταύτα, τα κράτη µέλη υποχρεούνται όµως να καθιερώσουν κατάλληλο σύστηµα ελέγχου όσον αφορά τις εν λόγω µεταφορές και µπορούν πάντα να εφαρµόσουν το σύστηµα που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό Κυριότερες αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά εξαγωγές από την Κοινότητα και εισαγωγές σε αυτήν - Τίτλοι IV, V και VΙ 1. Γενική λογική: Εν γένει, ο παρών τίτλος έχει ευθυγραµµιστεί σύµφωνα µε τη λογική ότι οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές µεταφορές αποτελούν τη βάση, η οποία εφαρµόζεται κατ αναλογία (mutatis mutandis). Εποµένως, αναφέρονται µόνον τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του τίτλου ΙΙ. Αυτές οι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αφορούν κυρίως την εφαρµογή των διαδικαστικών απαιτήσεων της Σύµβασης της Βασιλείας, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες για τις ενδοκοινοτικές µεταφορές. 20

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006. για τις μεταφορές αποβλήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006. για τις μεταφορές αποβλήτων 12.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2013 COM(2013) 20 final 2013/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτήσεων για νέες καταχωρίσεις στο παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DELACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1993R0259 01/01/2002 Αριθµός σελίδων: 92 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0394(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0394(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.4.2017 2016/0394(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 1999 (28.06) (OR. f) 6948/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2011 COM(2011) 663 τελικό 2011/0290 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 572 τελικό 2009/0159 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 πρέπει να

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 πρέπει να 27.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2003 SEC(2003) 627 τελικό 2002/0123 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3.2014 COM(2014) 140 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα