... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ."

Transcript

1 ... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.

2 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΠΕΝθΗΜΑΤΑ [ 1969] ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ [1971 ] ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΧΑΣΜΑΤΑ [1974 ] ΕΡΑΤΩ

3 Ερατώ, εκδόσεις Μανώλ ης Μανουσάκης Ανδρέα Μεταξά 7, Αθήνα, τηλ

4 ΠΕΝΘΗΜΑΤΑ [1969]

5

6 ΠΕΝθΟΣ ΠΙΟ ΊfΉΛO ΚΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ Ο κιχιρός της [J.άνιχς [J.ou ότιχν οεν ΥΠΤιρχlχ ο κιχιρός του επό[j.ενοu 6λέ[J.[J.lχτος ο άφιχντος κlxtρός των φυλλων ΤΥΙς πλlxϊνfις ΠOΡΤOΧIXλιάς τι φρικτές ελευθερίες. eu[j.ii[j.lxt τις προάλλες ΧιΧθό[J.οuν lχπένlχντ ι στυι θιiλlxσσlx σ' ένιχ 6ριχχ άκι. ΈνιωθlΧ τψ τύχυι. Τίποτιχ οεν ΟΟΥΙγουσε τlχ φlχινό[j.ενlχ σε IXp[J.OvilX. Ούτε το [J.o6 εκείνο που περιστοίχιζε τον ορίζοντιχ [J.E τόσες ελκυστικές ιχποχρώσεις κlχθώς ο fιλιoς είχε κιχτσουφιάσει στυι ουσυι κlχθώς ο fιλιoς ιχνίσχυρος IΧΚΟU[J.ποuσε,,, πιχνω στιχ 60υνιχ κlχι 6υθιζε λίγο-λίγο. Ερευνουσιχ [J.έσlχ στον πόνο lχνlχλύοντlχς κάπως "ις lxισθfισεις. Ο fιχoς ό[j.ως του ΚU[J.lχτος χωρίς πολλά έσ[j.ιγε τψ πιο τρψερfι ιχρχιχιότψιχ [J.E ΤΥΙν τελευτιχίιχ στιγ[j.fι του χιχρίζοντιχς όλυι ΤΥΙν ευγένειlχ ΤΥΙς [J.εγάλYiς φτώχειιχς που είνιχι Yi φυσυι. Ο fιχoς του ΚU[J.lχτος ολόιοιος όπως οι θόρυ60ι στις ευρύχωρες [J.uριστικές εχχλυισίες [J.έσ' στψ πλfιρyi σιγfι ιχπό κάποιο στιχσίοι που πέφτει ιχπό κlχνένlχ 6fιχIX έρyi[j.ο στψ άκρυι. Τι επι[j.ένει στο χρόνο; Η σοφίlχ ΤΥΙς 6ρoχfις - όχι. Ούτε το τριχγούοι ΤΥΙς lχντιλόπυις [J.E τους όρκους του fιλιoυ στυι ράχυι ΤΥΙς ότιχν σπιχράζετιχι ΥΙοονικά [J.έσlχ στου λιοντιχριου το ερωτικό στό[j.lχ. Ίσως επψένει Yi κlχτάστlχσυι όπου ο θάνιχτος γίνετιχι [J.OtρlXatιX στιχ 6ρlχχuκuκλώ[J.IΧΤIΧ των σπλάχνων.

7 8 Οι yrjτειές που 'μπαιν06γαίνουν στα σώμα-:α. Δεν ξέρω. Με το οαυλί Τ1jς σιωπ ς αvaτιvιχχτ1jκα. rαλ V1j.

8 ΑΝΤΙθΕΤΟΣ )'ΠΝΟΣ Χυμ.έVTJ TJ καρoιtί μ.ου στο θαυμ.αστό TJλιο6ασίλεμ.α. Πόσες, φορές συλλογι 'tήκα ε 'ttj VTJvεμ.ία του παθους και του πονου μ.εσα μ.ας; Ω σo6αρtί κιχ ι ιοεώοtj χρώμ.ατα! Πέρα στtj oύ έχουν λιώσει τα 60υνtί μ.όλις που oιαγρtίφoνται στον καμ.6tί του αέρα και μ.oνtίχα οι αιθέριες γραμ.μ.ές τους 6αυκάλίζονται στο 6ε6αιότερο έρωτα 'ttjc; παρουσίας. Ο πόνος απ' 'ttj μ.εριtί του είναι ήσυχος κι ατtίραχo το πtίθoζ οι φιόγκοι 'ttjc; φωτιtίζ στα ξύλα του χειμ.ώνα.

9 Η ΑΝΕΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Αοειάζοψε τα πάντα στην πανσέληνο.

10 Ο ΠΛΩΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ Το Ένcι ρέει' το Δύο cιπoρρέει. Κι ο πlχνιχρχlχιος Μόνος επιστρέφοντlχς ιχνθίζει τρεις φορές - όσο κι lχν φωνιχζετε! - γιιχ νcι Il-οχθεί η Άνοιξη των Αριθll-ών εξουσίιχ Il-ονήρης. Kcιι κιχπου-κει στlχι)λίζει τους σlχλούς η έκστιχση σε γοερές ιχκινησίες τω\! cιγγέλων ότιχν, lχλήθειlχ, νιώθουll-ε το ρήχοζ του θlχνιχτου κlχθώς lxνcικλcιoίζετcιι του κόσll-ου το ρυιχκι που Il-έσιχ του ι)ρέχοντlχι οι φυλλωσιές κlχ ι Il-έσιχ του φωτογριχφίζοντιχι ΤUΧlXίlX τlχ πουλιιχ στο πέτlχγll-ιχ τους όλlχ τlχ έ, ντοll-cι Ψ, ιχλλοντlχς lxιωνιό, τητcι στις ολοενιχ κιχτιχφωτες ιχυθιχφεσιες. Κιχι ι)γcιίνει κιχποτε ιχπ' τις εύρωστες χλόες η θολωτή Οll-ιλίιχ των πεθcιil-ένων. «ΕίΧlΧll-ε κ' εll-είς ένlχν κιχιρό την ιχπλωση στο σιχκκούλι του στήθους. Τώριχ χlχνόll-lχστε ι)cιθιιx σε γκρεll-ισll-ένιχ νιιχτlχ: στιχ ύψη που λικνίζετιχι ο τιχφος κlχι ll-οιιχζει η ll-εγιχλη ωριχιότητιχ σcιν πετlχλούοlχ που ΨυΧΟll-lχχεί στις Il-IΧΡll-ιχρυγές των ιχστρων» θρόιζιχν οι πεθlχll-ένοι. Κιχ ι στιχ Il-txpιx Il-ou όριιχ O'υνιXκoυσιi εννέiχ πετεινούς χlχϊοεύοντlχς το κρύο ll-ιxpll-lxpo της ιχυγής.

11 Ο ΑΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ Στιχ σπλσ.χνιχ του σκιρτούσε το ΙΧδιέξοδο. Δεν ένιωθε τις ιχποστσ.σεις περπιχτώντιχς. Κιχι τριχγουδούσε ολο(j-όνιχχο το στό(j-ιχ του. llιχι;σ.(j- ΠΙΧ(J- ΠΙΧ(Jπιχρί(J- ΠΙΧ(J- ΠΟ(J-... Ο θάνιχτος θέλει τιχ πουλισ. κιχι τίχ 6ιχρίδιιχ. llιχρσ.(j- ΠΙΧ(J- ΠΙΧ(Jπιχρ ((J- ΠΙΧ(J- ΠΟ(J-... Υπσ.ρχει ΙΧύριο υπσ.ρχει κιχι (J-εθΙΧύριο. Κιχινούργιο φέρετρο 'rj κιχινούργιιχ (J-έΡΙΧ.

12 ΔΟΝΗΣΕΙΣ Μακάριος εκείνος όταν τον κατάκλιισε ο θάνατος γκρφ.ίζοντας τη λαλιά τοιι σα να μ.ποιικώθηχεμε χιόνι και μ.ουοιασε η φτέροιιγα τοιι κόσμ.οιι μ.ακάριος ο ταραγμ.ένος απ' το αίνιγμ.α τοιι Οιιόσμ.οιι. Μακάριος ο Θεόφιλος ποιι άγιασε μ.ε περικεφαλαία. Μακάριος ο ΔιονΥσιος κόμ.ύ]ς Σολωμ.ός άγων φάος αγνόν απ' το αλωνάκι, μ.ακάριος, όταν έπαιιε να γράφει κ' έγραφε μ.έσα-μ.έσα στύ]ν Ψιιχ τοιι πίνοντας. Γι' α τό Ύ] πoίύ] Ύ] 6γαίνει μ.ε, τα πρό6ατα θωπειιει τις αγιατρειιτες σχιιλιτσες.

13 ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μέσα στο σιδεpάδικo-μ.εγάλίj του Ίj λάμ.ψίj, κορυδαλλός που σφιίριζε Ίj φλόγα φτερουγώντας. Κι ο σιδεράς μ.' έναν κα1jμ.ό πιο πάν' απ' την αγάπη 6γάνει φων φωτιστικ φοιίχτα πολλές αχτίδες: Ετοιίτο είναι χάρισμ.α να 'μ.αι στεφανωμ.ένος απ' τις γόργές λαμ.πράδες μ.ου, γοργότερες οι σπίθες, και να 'μ.αι μ.αιίρος κ' έρ1jμ.ος ως άγριο σκοτάδι. Η ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΗ Καθώς μ.ια μ.έρα κοίταζα χωρίς φιλοδοξία τα πράγμ.ατα και Τψ ακοuραστ1j σκιά τους τρυφερά πoλλαπλ στα μ.εγέθ1j σαν ένα κιίμ.α μ.ε σκέπασε ουρλιάζοντας η σιγ : Στις λέξεις υπάρχει πάντα ένα πείραμ.α! Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Τα χρυσά της αιωνιότητας σκειίη δεν τα 6p κα. Όμ.ως όχι: δεν υπ pξα γραφειόσαυρος αλλά χαpαυγ.

14 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ Όταν έρχονται κείνες οι πρωινές ώρες οπού νομίζεις κ' έχοvν απέpαντύj φρεσχά-οα στο θερινό παιχνίοι τοι) θύjλvκότεροv ήλιοι) και ΤΎJς νικήτριας σχιά-ς όλα μαζί τα πρά-γματα σοι) λένε: Χανόμαστε! Ώρες, αλήθεια, για να νιώσεις ij.ovιxlo'; σοι) το ij.εγαλείο της ij.tjyιx.; ποι) ξαναρχίζει τοvς πειναλέοvς κύκλοvς αij.έτρύjτοvς ολότελα σα να λείπει ο κόπος ή να νιώσεις τις φωνές των ανθρώπων από γύρω σαν α6έ6αιες ειοήσεις ακαθόριστες από ά-πoι 6pύσΎJ λ λl]τική τρε ούij.ενες. Πρωι-πρωι τα ξεφτισij.ατα τοι) κοσij.οv. Στέκω σε φ06ερά- oεvτεpόλεπτα. Κι όταν ανθίσει ο αij.νός ολούθε στο XOPiJ.i τοι) μαχαίρι φανερώνοij.αι.

15 ΟΤΙ ΑΝΕΒΗ θανατοσ ΔΙΑ ΤΩΝ θυριδων (Ιερεμ.ίιχς θ', 2 Ι) ΚΙΧίε ; τ' ιxλ νι ώζ το πέριχ lλεσ, Υψ. έρι κι ο Ί]λΙΟζ εινιχι σπιχθι ζεlλιxτισlλενo.. ιχινε οι κιx ιx ινεζ ιχπ τιχ "', ΙX στιχ χωριχφιιχ κιχι πιο πολ') στί]ν ιχκριχ σιωπί] ΤΊ]ς κιχίει Ί] Iλέλισσιχ 6ΙΧθιά. στο ά.νθος. Κ ' f' λ', ΠΙΧΤΟUlλε στο χώlλιx σί]lλιχίνει πιχτοu ε πά.νω στοuς ν κροuς στί]ν οχθί] Ιλιχς τη στιχuρωση. '1", Ξά.φνο') Ί] ιxστριxπrι τινά.χτηκε κριχοιχίνοντιχς το lλπλά.60 στιχφuλι τ' οuριχνοu. Δε λuγίζει τίποτιχ. Κι ιχς είπιχ το στrιθoς ηλιογέννητο. Δε λuγίζοuν τιχ οέντριχ κι ο ΙΧέριχς ΙΧλuγιστος οuτε 6ρuση νιχ γίνω οuτε φλά.οuτο το νερό οε λuγίζει κιχι ο ήχος. Κά.θε Iλέριχ εuθε ίιχ κά.θε νuχτιχ τεντωlλένη ο ΚΙXηlλός ένιχ τόξο πιχνά.ρχιχιο κι ο θεός ΙXΚΙXlλψίΙX. Με το IλΙXUtJO η πλιχτειά. σο') ιχνθοφορίιχ κόσlλε πο') ντuθηκες ιχ ϊτός τιχ φuλλώlλιχτιχ κιχι τ' ά.στριχ. Με το Iλιxupo η ΙΧίγιχ κιχι το πρό6ιχτο η ρ ίζιχ Ιλε το lλιxupo κιχθώς ιχνοίγω τοuς κιχρποuς κιχι χuνετιχι Ιλελά.νι. Μ' ένιχ πόοι τιχ ορά.iλιχτιχ. Μέριχ κιχι νuχτιχ ο ΙΧέΡΙΧζ είν' ΙΧθέιχτος. ΠεΡΙIλένω τ' ιχστέριιχ σε γιχλά.ζιιχ λεπτότητιχ. Πώς θιχ 'θελιχ ν' ιχχτιο060λrισοuν τ' ά.ντερά. Iλou! Η ερηlλιά. πο') ξέροulλε οεν ε ίνιχι το') θιχνά.τοu. Χιχρά.IλΙΧΤΙΧ κιχι χά.θηκιχν τ' ιχστέριιχ. Στο οέντρο χuθηκιχν ιχιφνίοιιχ ποuλιά. τη σιωπή το') γιιχ νιχ λιχlλποκόψοuν. 16

16 Ενάρετος που είνιχι ο πορτοκιχλιώνιχς. Τιχ οέντριχ χιχίροντιχι μ.έσιχ τους ιχπ' ΤΤ] ζωή ΤTJς τσιμ.ουοιάς. ΕλευθερίΙΧ στερέωμ.ιχ ΤTJς σιωπής. Ομ.οιόμ.ορφο νεκροτιχφε ίο των προ λ TJμ.άτων. ΑνιχρρίχψΤ] στο Αθώο Γεγονός. Φωνή Χ ιχράς ιχνάερτ] ωσάν μ.ετιχξοχ άρτ ι. ΚιΧποιος θιχ μ.tjρυκιχζει ΙΧόριχτΤ] χλότ] στ' ιχγγελοχώριχφιχ. Γιιχτί τους φο TJθ-ήκιχμ.ε τους μ.υθους; Η νόψτ] μ.οιιχζει μ.ε πιχγοθριχυστικό. Το ιχίσθ7]μ.ιχ μ.ε πολλές σtjμ.ιχίες. Η θέλ ψτ] - πάλι - φιχίνετιχι σιχν κάποιιχ εποχή του Είνιχι. Μιχ η κιχροιιχ οεν έχει τ' όμ.οιό της. Την ώριχ που χρυσίζει η μ.ελιχγχολίιχ κιχι μ.πιχίνει ο θεός στον κήπο του τον άνθρωπο ΙΧλίμ.ονο ιχν εξοκείλω στιχ μ.άτιιχ μ.ου.

17 ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ Χαρά της νιίχτας ω φώτα ηχηρά θαυιλάσιο 6ράου ο έγχρωιλο ς θόρυ60ς τ, ς πό εως τη Iλoναξι, ij.ou οια ; ρουσε,; οτε Κ ιτρινη, πορτοκαλενια κυανη και τωρα κοκκινη 6άφοντας πράσινο το περπάτηιλα. Είχε λευκά σηιλάοια η αγάπη. Στοπ. Eπιστpoφ. Είχε λευκά σηιλάοια του κόσιλου η ταpαχ. Τα νέφη αόρατα. Όχι. Στις ερηιλιές του φεγγαριοιί Ιλέσ' στα κλ Iλατα ΙλαΡΙλ αίρει ο γγελoς ενώ,, γελιεται ο θανατος και η νυχτα οιασχεμζει Ιλε Οιάττοντες. Όχι, όχι. Ο χρόνος πλησιάζει τα οράιλατα νuχoπατώντας. Απληστία! Έπρεπε να 6υθίσω περισσότερο τη θλίψη Ιλέσα στην Ψυχ ij.ou. Όχι. Στολίζει την έκταση ο γριίλος. Η νιίχτα κατε6αίνει τη σκάλα του σκοταοιοιί κάθεται στον έρωτα της Μαίρης. ΈρηΙλες ανσ.πνέουν στους κ πoυς οι ΠΡΟΤΟΙλές. Στοπ. Όλα σ6 νoντσ.ι. θέλω να 6γω απ' τις λέξεις 6σ.ρέθηκσ... Ν' σ.κοιίω κσ.λuτεpα στο απέναντι Ιλπσ.λκόνι τι λέν ε οι ουο IλόνΙIλε:, γριές που κσ.θοντσ.ι Ιλε τις ωρες.

18 Σl'ΝΕΧΙΙΩ Α ",,... Ρ Υ οτερσ. περσ.σσ. στ ν tij- OVYi φσ.ντ σισ. κσ.ι ειδσ. το χρωij-σ.τιστο ()σ.σιλειο του τσ.φου ij-ou. Σε -λίγο άνσ.ψε ij-εγάλη συζήτηση γύρω σ.π' την πρσ.γij-σ.τική στσ.ύρωση. Κι όπως η νύχτσ. γέij-ιζε τσ. ij-άτισ. ij-ou συγκεντρώνοντσ.ς ij-t σφυρ ί γij-σ.τσ. την σ.γέλη των ερώτων ένσ.ς άγνωστος κσ.ι πράγij-σ.τι σ.πίθσ.νος άνθρωπος δίπλωσε ij-έσσ. σ' ένσ. άσπρο σεντόνι τη ()σ.ρειά τίγρη ()ου()ή σ.π' τον κόπο κσ.ι τον ιδρώτσ.. Οι γρύλοι ξεθύij-σ.ινσ.ν άσκοπσ. κσ.ι τσ. νερά τσ.φιάζσ.ν στο σκοτάδι.

19 ΕΦΤΑΧΡΩΜΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Άμα oειπν σει ο λιoς έρχεται ο στεναγμός αναστημένος με λoγχώoύj ανα6ριίσματα. Γενναιότερα τα οέντρα και γι' αuτό τα ζηλειίω. Αλλ' όμως ο ζόφος το!) λιχκκο!) κάτω-κάτω οεν είναι των ματιών. Έχοuμε, 6έ6αια, παρηγοριά τη oιάθλaσύj. Ωστόσο οεν τη γ λεντοιίμε. Χρειάζεται να ξηλώσοuμε κάθε φαντασίωση. Να πετάξοuμε τα χωρίσματα. Δράση παράξενη το καθαρό θέαμα των αντικειμένων.. : Η άφωνη σαιίρα στις ηλιόλοuστες πέτρει;; όταν αναπνέει lacrymosa. Ο αγέρωχος κόκορας όταν πλ ττει τα χαράματα. 20

20 ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΣΚΙΑ ΤΟ):' ΚΑΦΚΑ ΣελήνΊJ μ.εγlχλούτσικυ, ιχπόψε. Γoεριi σuχoς lχισθιχνομ.ιχι νιχ θροίζουν ελευθερίες. Πολυφωτο ΤΊJς μ.ονιχξιάς το ελάφι στιχ (}ελούοινιχ τρεξ ίμ.ατιχ. Ο θιiνlxτoς είνιχι φό(}ος οεν είναι θιiνlxτoς. Τιχ οέντρlχ συνοψίζοντιχι rj' ένιχ πλιχτυ 1X μ.ισμ.lx. ΛυΠΊJΡ γεγονό ΤIΧ -, ΊJ τεμ.πελικίj φυσίj.. Ο χρόνος έχει πιlχ σκoυλίjκιιiσει κιiθε πρωί τlχ κοκόριιχ φτύνουν ΤΊJν ψίχιχ του. Πιiλι θα μ.ιχς κεριiσει τlχ ιχιωνό(}ια οευτερόλεπτιχ σε όλες τις ποικιλίες το οίκιο κlχι το ιioικo περιτ ιi κlχι τlχ ouo τψ όρνιθlχ περιχuμ.ένίj ιχπ' i"ov λιo σην lxυλ ΤΊJς. ' Τ ", ΙΧ χιχχανιχ των ουριχνων ιχκουγοντιχι Ψ ΊJ λ' ΙΧ. Στο χώμ.α ΊJ oεντρoγαλιιi σιχν κερlχσόκλαοο. Πόσες φορές lxλλιiζει ΊJ θιiλlxσσlx ως θα καρπίσει λιiμ.ψίj ο ορίζοντας τον όρθρο κlχι θιχ γιομ.ίσει τέτοιlχ χρώμ.lχτlχ ΊJ ούαί) κιχτιχπίνοντιχς τις ώρες.. 1, Το ξέρω μ.αζί μ.ε τlχ φυτιi: κ' ένα ζωυφι μ.lxχαιρώνε κ' ΊJ ωρlχίlχ πεταλούοιχ στιχ' κlxθίσμ.ιxτιi ΤΊJς. Όμ.ως υπιiρχει ο περίτρομ.οι; lχθώος κlχίγετlχι στίjν κρύlχ φλόγ'σ. των ιχπελπισμ.ών. Αθόρυ(}ιχ στρέφει τlχ πόμ.ολιχ τον υπνο των ιiλλων ακουει' κlχι ΤΊJν lχθρόlχ λιiμ.ψίj (}λέπει ΤΊJν πλεγμ.ένίj γυρω του νιχ πέφτει λέπι-λέπι. Δεν έχει όλο το ΟικlΧίωμ.1χ ο λιoς - lχλίμ.ονο. Γιi(}γισμ.1X των σκυλιών ΤΊJ νυχτιχ... Κι αν lxκόμ.ίj οεν ξέρεις που (}ρίσκεσιχι σου οίνει ΤΊJν lχίσθ1)αί) του ιχνοιχτου χώρου.

21 Κάτσε νσ. θuμ.1)θοuμ.ε πιες το κσ.φεμκι. Ο τρομ.σ.γμ.ένος τάρσ.νδος όσο τον KuV1)Youv οι λuκοι σ.πέχει σ.π' Τ1) ΛUτpωση μ.άρτυρες τσ. δέντρσ.. Χ σ.μ.ε, oς κοπος " σ.νyπ pκτoς κo λ ουθ ε ι ' το χιονι κσ.ι 1) ευκολισ. του εσ.ρος. Εκείνος που σε()άστ1)κε πολu τσ. πράγμ.σ.τσ. θυμ.ήθ1)κε χωρ ίς Τ1) μ.νήμ.1) κσ.ι ()ρήκε άδειο το νερό πίσω σ.π' τσ. κυλίσμ.σ.τσ.. Ήτσ.νε πάντσ. κάποιος ολέθριος γισ. τσ. λοuλοuδισ.. Έ()λε πε π ντσ. πως 1) θάλσ.σ,,?, σ. είν ;χ ι άρρωστ1). Πρωι-πρωι στο στ1)θος του ενσ.ς κιτρινος ποντικος, λσ.χάνισ.ζε φουσκώνοντσ.ς δώθε-κείθε το ΠΟΥκάμ.ισό του. Το ()ράδυ-()ράδυ έμ.πσ.ινε στην κάμ.σ.ρά του 1) ()ρεφική του 1)λικίσ. ολομ.όνσ.χ1) κσ.ι του μ.ιλοuσε μ.ε Τ1) μ.εγάλ1) μ.άσκσ. του σ.γίου Αυγουστίνου κσ.ι το Βι()λίο των Μσ.γισσών σ.ιωροuμ.ενο που κάπο-τε το 'γρσ.ψε μ.ισ. νεκρή δσ.κτυλογράφος. Έτσι λοιπόν χσ.ζεuοντσ.ς σ.ιώνες κ' σ.ιώνες τώρσ. τον πόνο του στ1) διάρκεισ. των ωρών όπως σ.κοuμ.ε το δελτίο ειδήσεων ετοιμ.σ.ζότσ.νε γισ. Τ1) σφσ.γή ΤΟΥ. Πσ.ρσ.μ.ονή τυχσ.ίσ. ()ρέθ1)κε στο ΚΟΥκλοθέσ.τρο κσ.ι γέλσ.σε μ.ε την κσ.ρδιά του ότσ.ν πέφτοντσ.ς σ.πό λσ.μ.πρό σπσ.θ ί το κεφσ.λάκι Τ1)ς πιο έξσ.λλ1)ς μ.σ.ριονέτσ.ς σ.πόμ.εινε στον σ.έρσ. ορθή 1) κόκκιν1) σκοuφισ. Τ1)ς.

22 ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ Στη θάλασσα της ζωής, στη θά,λασσα του θαν τoυ η </ιυχη μ.ου, κουρασμ.ενη ΚΙ απ' τα δυο, αναζητεί το 60υνό απ' όποι) τα νερά έχουν τρα6ηχτεί. ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ Ήμ.ουνιχ ψίjλά στιχ χιχράμ.ιχτιχ όπως είνιχι ψίjλά στίj σιγή ο ιχγέννητος ιχέριχς. Δεν μ.ποροιισιχ νιχ εξίjγήσω κιχνένιχν κόκοριχ δεν είχιχ τη σκάλιχ νιχ υπερ()ώ το στήθος κιχθώς ιχπ' το μ.ίσχο φιχνερώνετιχι μ.όνο του κιχι το πιο ιχ()έ()ιχιο άνθος κιχθώς ()γιχίνει στίj λευτεριά του ο ποντικός προ()άλλοντιχς άξιχφνιχ στον πιχνικό ιχπ' την κριίπτη. Οι μ.εγάλες ιδέες μ.ου γιιχ το θάνιχτο μ.οιάζιχν, ΙΧλήθειιχ, μ.ε τιχ σχοινιά των πηγιχδιών όπως τεντώνοντιχι ιχπ' τους γεμ.άτους κου()άδες κιχι διψιχσμ.ένο τ' άλογο ζυγώνει χώνοντιχς το λιχμ.πρό κεφάλι του μ.έσιχ στου μ.πόλικου νεροιι την ηδονή κιχι μ.ε γοργό της δίψιχς ήχο την ιχποστριχγγίζει. Ο πόνος ιχπλώνετιχι χιχράμ.ιχτιχ στη φιιση. Το δέντρο θέλει πετεινά κι ο θάνιχτος ήτιχνε ψίjλά μ.ιιχ πείνιχ που 'χε γιχλιχζο()ολήσει. Το δέν ; ρο ()γά ζει τους ιx, θoιις ()γάζει θυσίιχ στιχ κλιχριά του κι ο θιχνιχτος ητιχνε κοντιχ του χιχμ., λά.,, Ο πονος ιχκιχτε()ιχτος, οι ωρες, ιχπλιχδες ιχχριχντων ένιωθιχ τριιχντάφυλλιχ κιχι ξιιλευιχ μ.έσιχ μ.ου το στιχuρό μ.' ιχκράτητο φως ΤΊjν ίδιιχ ΤΊj ζωή που την υψώνουν οι ()ράχοι της Ύδριχς ιχυτά τιχ ξεροσφιιριιχ του θεοιι, μ.ιχ την ΙΧλήθειιχ. Κι ιχπότομ.ιχ λησμ.όνησιχ τιχ τριγυριστά λιχλήμ.ιχτιχ το οιιρλιιχσμ.ιχ του ήλιου στην κοκκινίλιχ της ιχυγής τιχ πάθίj των ιχνθρώπων κιχι των ζώων όσο ()ΙΧθιά τιχ νέμ.οντιχν οι τσιχκισμ.ένοι ιίπνοι. Κι ιχπότομ.ιχ θυμ.ήθίjκιx πως τιχ μ.ερμ.ήγκιιχ ε ίνιχι άλιχλιχ

23 και οε γνωρίζω ποιος ο πόνος ΤΟΙJ!:; Ύ) γοερότψα Ύ) oικ ΤΟΙJζ. Έτσι μ.οlj οό&ηκε ξανιχ ΤΎ)ν ώρα κείνύ) απ' το πολύ-πολύ μ.ικρό αχειροποίύ)τύ) Ύ) απεραντοσύνύ). Κι ωζ έχανα ΤΙζ οιαστιχσεις ολότελα ι)γαλμ.ένος απ' ΤΎJV αθώα πpooπτικ μ.οlj στύ)ζ ερύ)μ.ιιχζ αφέθύ)χa ΤΎJV κόψύ). 24

24 ΒΑθΜΟΣ ΨΥΧΗΣ ΤΡΟΠΟΣ Μ' ιχρέσει εκείνος ποu λέπει μ.ιιχ κιχτσιχρίδιχ κιχι λέει όχι δεν θιχ ΤΎj σκοτώσω. ΧΙΧίρετιχι τιχ τρεχάμ.ιχτά Τ't]ς ολόγuριχ κιχι λέει νιχι στο θάνιχτο πατώντιχς ΤΎj. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ Η ΙXνάσΤΙXσΎj πάλλει. Των ιχνθέων 't] δuνιχμ.'t] κ' 't] ιxθειά τοuς κριχιπάλύ] είν' ιχόριχτύ] πάλι. Ανιχσιχίνω τιχ κάλλύ] ΤΟ μ.'t]δέν ότιχν θcxλλει.

25 ΑΦΗΝΩ ΚΑθΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ Η ΓΝΩΣΗ ΝεΡ, ά τα Κ, όκαλ, α νερα τα ()ασανα μ.ας. Η ΔΥΝΑΜΗ Ο αθώος ο κuκλος πώς μ.πορεί και uποφέρει πιο λαμ.πρός από ζώο πο!) το γδuνει ξαφνικά Yj αστραπή στο ακμ.αίο σκοτάδι! Ο καυιμ.ένος ο κuκλος πώς γλιτώνει φεuγοντας τις ερινuες! Όταν αuτές αγγίζοuν ΤΥΙν oupci το!) εκείνος κατε()αίνει στο κεφάλι Τοu. Κι?ταν ayyt ouv το κεφά ι το!) εκεινος ανε()αινει στυιν oupa τοu. Ωραίο λαμ.ποκόπυιμ.α οριστικών αγγέλων. 26

26 ΑΛΛΗΛΟΥ'ΧΙΑ Ένας ιχνθρωπος ανιχμ.εσα σε ι)λέμ.μ.ατα σχισμ.ένος από τριανταφuλλιές ποu τuραννοuσε κ ι τα μ.αλ ιιχ τοu α ιχκατα μ.ε λιχσπες αιφνης πολu εuγενικα σε, κιχτι πενιχp φuλλώμ. τα ζuγώνοντας πιανει μ.ια ωραια πεταλοuοα. Ω οεuτερόλεπτα σκληριχ κ' εκείνος την κρατοιίσε! κιχποu εκεί ταριχχτηχα' μ.α την αφ νει ο μ.πόγιας κοιτιχζοντας μ.ε ηooν το πέταγμ.ιχ της. Ώσποu χιχθηκε καλιχ-χαλιχ η πεταλοιίοα. Κίτρινη νομ.ίζω.

27 ΗΣI'ΧΑΣΤΙΚΟΝ Ας!JoyJV αφήνοu!joε το!joέλλον ανuπεράσπιστο: εχεί θ' αρχίσει των εργαλείων η ανάρρωση. Χρειάζεται η πρόοδος: είναι χι αuτή!jota νοσταλγία. Τ? ύτος ο ρό!joος ο Eν : α ιχός ποτε απλωνεται στο απειρο πότε γίνεται!joιχρός σαν χορδελίτσα... eu!joιx!joat τ ν όpα να η ι:ίλέπει χαθόλοu., Χτες τη νuχτα πεντε XUXVOt!JoE τα νuχτιχα "OUc; έτρεχα'ί ταραγ!joένοι στον ύπνο!joou χ' ένας πράσινος όχoρας δαχρu!joένος, αρχισε ξαφνιχα να χοuτσαινει. Το σύ!joπαν έ!joοιαζε χα!joω!joένο για να διασχεοά.σω!joαζί!joe : ην αιωνιότητα,!joόνος., Ο ανθρω?tος αναπνεει - σχεφτηχα' ο άνθρωπος ερωτεύεται! Βρίζει την χαρδιά "ou, ξύνεται! Μετέωρα,!JoovaotxιX γεγονότα. Ένας γάιδαρος έχωνε τη!joοuσούδα "ou σε στuγνή λά!joψη χαι χατόπιν άρπαξε!jota πέτρα στο στό!joα σφίγγοντάς την ωσότοu έσπασαν τα δόντια "ou. Tρ γύpω έπεφτ ;χ ν οι χαρπ? ί χαι σω ιάζoνταν αχεφαλα τα σω!joατα τεραστιων σχuλων. Ο θάνατος έχοι:ίε στα δύο το νερό χαι το ξανάχοι:ίε χαθώς έλα!joπε το σχαρφάλω!joα στα όρη. Άνθη από φλόγες τα 'ι:ίλεπα να ποτίζονται. Πόσοuς αιώνες θαu!joαστούc; έχοu!joε σ' ένα ειχqσιτετράωρο; Σταλαγ!Joατιές αχoύγoντ ν στα δέντρα - θα 'χε ι:ίρέξει. Πώς έγινε της χελιδόνας η!joεταλλιχή στίλι:ίη; Κολαζό!Joοuν από εuτuχία 28

28 στyjv οικουμέvyj του ύπνου. Οι γιχτες έστεκαν ορμyjτικές. ' Έτρεχε ο ιορώτας.

29 ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΚοlτιΧζοντlχι; ένιχ οέντρο οεν μπορούμε νιχ κlxτlxλ ξoυμε. ΚοlτιΧζοντlχι; μιιχ ρεμlχτlιχ ένιχν ιχνθρωπο ένιχ 6ενζινιΧοικο οεν μπορούμε νιχ κlxτlxλ ξoυμε. ΚlχλιΧμι κούφιο που φιλεύεις τον Iχέρlχ σ't1x σωθικιχ σου κι ο IΧέριχς σε οιιχ61χ ίνει μεγιχλη τιjχyi ουο φορέι; ετούτυι μlιχ νιχ γεννυιθούμε κι ιχλλυι νιχ πεθιχνουμε. Πρωί οεν ιχντικρίζετιχι ο λιoς ότιχν έχεις ξενυχτ σει. Γενικ ΚOύρlXσΎj, μlχρlχμένες φο6ίες κι ο 6ριχοινός πονοκέφlχλος ιχπό ώρες χρεοκοπυιμένος. 30

30 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ θανατου ΣΤ1] Μιχρ ί ΙΧ Blackstone Ούτε τrx στoι αγμένrx μιχθ-ημrxτικιχ ούτε των κροχοοείλων -η rxλυσιoωτ λιχμψ-η" ούτε ο έρωτας του μέλλοντοι; ούτε τ-ης -ηλεκτρoνικ ι; rxφασίαι; -η πλατειιχ οικαιοσύν-η" τίποτα οεν μπορεί να νικ σει το μιχγο τ-ης φυλ ς" Με τrx πολύχρωμα φτεριχ του με μπογιατισμένο πρόσωπο" με τους χrxλκιχοες στ' αφτιιχ του με το περόνι στ-η μύτ-η" με ΤYjν -ηλίθια κιχι ιχναυο-η αυταρέσκεια τις χοντρέι; γαλιχζιει; ρυτίοες είναι ο πoι-ητ ς όπως απλώνει τrx χέριrx στις επαφέι; έτοιμος να το σκιχσει απ' το λέμμιχ του" κrxθώι; στί ει τον ιχνεμ,ο ρεφικιx ερεθίζονται; το οέρμα των τυμπιχνων κερνώνται; τις ψυχικές καταστιχσεlς"

31 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Σ1)κώθ'ηκε 1) νύχτα. Τ1)Ι; ερ μoυ τέτοια. ώρα. πριν α.κόμ.1) 6γάλω τα. ρούχα. μ.ου για. ύπνο. ΜυσΤ1)ριώΟ1)Ι; α.πόλα.υσ1): λιτότητα. του χρόνου οίχωι; πόνο ουοέ σκιά χα.ράς. Το μ.υα.λό μ.ου α.κμ.α.ίο φύλλωμ.α. Οια.σχίζετα.ι. Ο σκελετόι; κάποια.νου ερ1)μίτ1) προσπέρα.σε Τ1)ν ε ικόνα. του Τ1) φεγγερ του σάρκα. ρίχνοντα.ι; χάμω το νευρικό συστ1)μσ. κσ.ι μ.ίλψε. Η άχνα. Τ1)ι; α.να.πνo ς έ6γα.ινε μ.έσ' α.π' τα. ξε6ιοωμ.ένα. Οόντια.. Ιοού ο χα.ιρόμ.ενοι; ιl:νεπίλ1)πτα.. Ιοού ο σκορπίοι; ο μ.ελιστα.γ ς. Η λι%μ.ψ-rj α.π' τα. κόκα.λα. έ6γα.ινε α.μ.νώο1)ς. 32

32 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΥΧΗ ΒΙΧθιά μ.έσ' στον περίπιχτο έφτuσιχ το τιχξίδι. Στιχ όριιχ εσχιχτικά τηζ μ.οuσικ ζ έμ.εινιχ σuξuλοζ ιχπ' ΤΙζ εννέιχ. Ο χρόνοζ άχ.ιχιροζ ()ΙΧθυτεριχ χρονικός ονειρώδης όπωζ ο πάτερ lonathan Swift ιχποτuχημ.ένοζ Ηρώδηζ. Γι' ιχuτό κιχι η τεράστιιχ μ.όνωση ιχρχιχίιχ φτέρη φουντωσε τριγυρω μ.οu.

33 ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ Τ Ύ)ς Μ ΙΧ ί ρ Ύ)ς Όσο κρατήσει η ζωή κρατεί κι ο θιχνατος. Ώρα να σκεφτώ τα μ.ελλοuμ.ενα σωριασμ.ένα αιφνίδια στο χτες. Η λάμ.ψη όταν περάσει λάμ.πει περισσότερο καθώς η ακινησία φανερώνεται στη διαίρεση των 6ημ.άτων. Όντως το περπάτύ)μ.α ολότελα το χρόνο καταστρέφει όπως ολότελα τον ήχο παuοuμ.ε ακουμ.πώντας τα χέρια πάνω στα 60ερά τuμ.πανα. Πιότερο ζει η αστραπή μ.ετά το ανατρίχιασμ.ά ΤΎ)ς η απέραντη δυνατότητα των πουλιών όταν μ.ακραίνει ο θόρυ60ς ενός τυχαίου αεροπλάνου. Φο6ερή ασυνέχεια: ο πλοuτος μ.ου είναι το στήθος μ.ου. Γι' αυτό ποτέ δεν παζάρεψα το ηλιο6ασίλεμ.α και ταξιδεuω σίγουρος όσο η μ.ίνθύ) ταξιδεuει και το ασπροθuμ.αρο. ΣυνΎ)θισμ.ένο πράμ.α η θυσία. Και ιδοι) μ.ε χιλιάδες σπάγγους δεμ.ένος αιωρείται ο Ηράκλειτος στην άχρωμ.η αποκριά της λογικής. Πάνω σε τέσσερες ρόδες έρχεται 6αρετά μ.ε τιςσί6υλλες χαιρετώντας δεξιά κι αριστερά τους σκuλοuς. Ακολουθεί ο ξένος στα επαγγέλμ.ατα μ.ε τα δάκρυα όλων των ειδών. Έλαμ.πε το σοuροuπο σαν τρυφερό μ.έταλλο μ.ια γκρ ίζα γάτα μ.ου φάνηκε τρομ.ερά ντυμ.ένη. Ένα ζευγάρι φιλιότανε αμ.έριμ.να κέρδιζε όλες τις στιγμ.ές τίποτα δεν παρατηροuσε. Ο έρωτας είναι πάντα μ.ικρή-μ.εγάλη η δuναμ.η του Έχε Γεια χρόνος ακατάσχετος.

34 Αυτός ερυιμ.ώνει τιχ γυιριχλέιχ μ.εσάνυχτιχ χρίει τις πετιχλούοες μ.ε ΟικιχιοσυνΥΙ. Κ, ψ Ι, ι " ι οτιχν u ωνετιχι ο κιτρινος κιχπνος ιχπ τιχ ΠΟΙΥΙμ.ιχτιχ στον κουρελιιχσμ.ένο χώρο που ιxνιx oσ νει λέπoυμ.ε χιχρουμ.ενες υποτιχγές ο κόσμ.ος τινιχζει άξιχφνιχ ΤΥΙ μ.ιχντιχρινιά ΤΥΙς ιχστριχπτις οι άγγελοι εξελίσσοντιχι σε τριιχντάφυλλιχ κιχι ξεκιχροίζετιχι ο κίνουνος. Έρχετιχι τώριχ νιχ Τψ Yj Ανθουσιχ μ.όνυι ΤΥΙς - Yj ερυιμ.ιά Τψ κιχτορθώνει. ΠoλλcX-πoλλά ξεχυνοντιχι πλ θoς πουλιιχ σιχν φυλλώμ.ιχτιχ. Είχε νυχτώσει ωστόσο. Κάθε ιχπόστιχσυι φιχινότιχνε μ.υθος. Ανιχπάντεχιχ τότε σyjκώνoντιxς τιχ χέριιχ του ΨΥΙλά ένιχς νέος μ.ε γενειάοιχ φωνιχζει: Αστέριιχ σμ.ιχριχγοένιοι σκυλοι που κομ.μ.ιχτιάζετε ΤΥΙ νυχτιχ νιχ Yj άγριιχ ζάχιχρυι. - Σε πέντε λεπτιχ Τιρθιχν οι ιχντλίες ο Τιχος των σειp νων έφερε μ.εγάλυι συγχυσυι κιχι Yj Ανθουσιχ έλιωσε φρικτιχ στψ επίθεσυι του νερου μ.ε τις μ.ά.ν ικες. Ο Ορόμ.ος PάΧYIκε ιχνελέψιχ τρεχάλιχ οιιχλυθυικιχν οι συγκεντρωμ.ένοι κ' έσκουζιχν ολουθε. Μιιχ νόστιμ.υι κυρίιχ οεσποινίοιχ που έχιχσε στυι ΙάσYI τιχ γo άκιιx ΤΥΙς έψιχχνε μ.άτιχιιχ μ.έσιχ στυι φυγτι. Πιχνοιχ ιμ.όν ιο. «-Τι έγινε; Τι σuμ. ιxίνει;)) Έτρεχιχ ' εγώ ε ΙΧλλεπάλλΥΙλες σκέψεις ΥΙλικιωμ.ενος ιχποτομ.ιχ. Έστριψιχ σ' ένιχ στενό κιχι συνεχίζοντιχς νιχ τρέχω προχώρψιχ στψ ψυχίιχ μ.ου. Με κόπο μ.ιχτιχιώνοντιχς τιχ OcXκρυιχ θuμ. Τι&rJκΙΧ ΤΥΙν περιχσμ.ένυι Ά νο ιξυι.

35 Έ γαινα για καθαρό αέρα πατώντας τους ίσκιους των περιπάτων εκε ί που λησμ.ον-ή&ηκε το ρόοο και ΎJ γύμνια οεν ανταλλάχτύjκε. Μ' άρεσε να περιπλανιέμαι άζoντας μέσα ιπο ιπόμα του φαφoύτύj νου μεγάλύj ερύjμιά για να χορταίνει. Όλα μ.ού είναι άχρύjιπα, σκέφτύjκα, εκτός απ' ΤΎJ ζω+.. Π ροκο, Ψ ε τοσο, ΎJ συμφορα,... Γέμισα νυχτωμένύj αγων ία ένα ο-ήθεν φως. Mιxρό ια τ' αυτoκίνύjτα ιπους ορόμους - χρωματισμένα. Τεράιπια χρονόμετρα μεγεθύνουν σε σκοτεινούς θαλάμους τα οευτερόλεπτα λιώνουν οι ώρες υπέροχα ιπα χυτ-ήρια του ερέ o ς. Αυτός ο Κρόνιος Πολιτισμός! Ας τον αρωματίσουμε... AνάιπαaΎJ: τα καλοπιάσματα του έαρος. Ερωτευθείτε. 36

36 θεραπευτικη ΑΓΩΓΗ Ο χρόνος είνιχι γενικός. Δεν μπορούμε νιχ εντοπίζουμε τιχ οράματιχ. Δεν μπορούμε νιχ μοιράζουμε ιχστριχπές ιχπ' τιχ κλωστ pιιx τ' ουριχνού με δόσεις. Ένιχ σκιχθάρι το στοχιχζόμιχστε ιχπέριττιχ Ύ] πιο μεγάλύ] ώριχ ΤΎ]ς ζω ς υπάρχει σιχν τις άλλες... Δεν πάει μιιχ δoμάδιx που έ λεπιx δυο μoυ άpιιx ση ύπιχιθρο, νιχ ξεριχ ινουν το θιχνιχτο στύ] ΡΙΧΧΎ] τους. Ο χρόνος είνιχι κοροϊδευτικός. ι,, Ει ι ιxι ιχμετοχος σιχν τιχ περιπτεριχ στύjv κινύ]σύ].

37 ΑΦΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΜΕ ΤΟ θανατο Δεντρογαλιά ποu έ6γαινε μ.αζί μ.ε ΤΊj σελ rινίj! Όλος ο κόσμ.ος άνοιγε τις οιάφανες πράξεις και φωτιζότανε το λι6άοι ΤΊjς φωνυιζ απ' τ' αναρίθμ.ητα κεράκια των επιτα9ίων. Όλος ο κόσμ.ος πολλά ποτάμ.ια ΟΙlXσταUΡοUμ.ενα σκu60ντας Ίj νuχτα της πόλεως ενώ στοuς ήχοuς έξuνε τα μ.εγάλα τοu εγκαuμ.ατα ο οιά60λος και χιλιάοες έρημ.οι xohouaιxv φλάοuτα στο χλοϊσμ.ένο στόμ.α. Η ' νoιξη α εpόληπτίj μ.ε τοσα σπιθισμ.ατα κι ο 'Υάλτης, πηλός ώς τα, uψη ανε Yιγητoς ορακοντεια ωρα και η σκαλα ορατοριο. Τι μ.εσολά6ησε στο αέναο παρόν; Υπάρχει πάντα ο χρόνος και toou το σώμ.α τοu καλοuμ.ενοu χρόνοu σuρεται στο πραιτώριο μ.ε γάζες αντ ί για ποοήμ.ατα μ.ε σχισμ.ένο pouxo ποια 6αγιόκλαοα τα γενετήσια χέρια τοu μ.ε τον όμ.ορφο uπνο στις πλάτες τοu γεωμ.ετρικά ξένο στην ελπίοα κι απ' την ελπίοα μ.ας έξω προς τον άνεμ.ο. τοu ποιήμ.ατος. Ο Αφράτος είναι κανονικός ολόσωμ.ος χειμ.ώνας κρατώντας uοροχαρής το 6ερνίκι έ6αφε μ.' αuτό τα γ λuκόλαλα χέρια τοu έ6αφε μ.αζί και τ' ακρι6ά οαχτuλίοια Oιώχ oντα ;. άφθονα πεpι τέpια σε καθε 6ημ.α ποu εμ.πνεοτανε πάνω στα παστρικά Οώμ.ατα χρuσορρήμ.ονας κι ακοuγονταν η αρά να σψ;ρίζει κ' η μ.ονόφθαλμ.η ακρίοα στη σκόνη. Απ' τις πηγές ο τρόμ.ος έτρεχε ολοuθε... Δεν έχω οίψα, λέει ο Αφράτος, το ποτήρι ξέχειλο στα χέρια μ.οu τι να το κάνω; Ας έρθει κάποιος να τ' αοειάσει και να 'ναι ο εχθρός τοu ονείροu

38 όσο κι αν θα λuπήσει ΤΊj yuvaixa μoou. Έρχομαι απ' τα ξένα, μίj με ΟuσκολεUετε. Και τοu φώναξαν: Είναι κι ο τάφος νεροχuτ1)ς. Να, λέει πάλι εκείνος, Τ1)ς μαγε ίας ο θαμώνας ποu σωριάστίjκε στο bλέμμα. Μψ τον χρεώνετε! Και τοu κράζοuν: Όλα καλά γινωμένα κι ο σταuρός για τον ένοχο' το ασήμι στα ψάρια και το xpuo στο χειμώνα' 1) σφuρίχτρα τοu ItIuAaxa κ' Ίj σφραγίοα στψ όρνιθα. - Τότε είοα να σψώνεται ο Λωτ μίjoαμόθεν αλώσιμ,ος ο χαμάλίjς ΤΊjς σιωπής απ' τον πιο γερασμένο τοu θάνατο μ' ένα σαχχί αλάτι στοuς ώμοuς κι ανάμεσα στο πλήθος αγχοuσε ν' ανοίξει ορόμο σπρώχνοντας για να φτάσει στο καμιόνι ποu bρισχότανε πέρα και να γλιτώσει μακριά. Μόνον ο θάνατος μπορεί τα κόκαλα να οείξει μοuρμοuρισα. χωρίς α.ιτία μελετώντας τις άκρες των οαχτuλων κι ανακαλuπτοντας αίφνίjς ΤΊjV πείνα μoou γιομάτος ελπίοες για καλό χορταρικό με φέτα τράbίjξα ήρεμα προς το σπίτι.

39 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΙΕΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ Je i1ambe dans le brasier a l' ardeur adorable APOLL1NAlRE Η γλώσσα. εινα.ι σε μ.ένα.. Εγώ οεν ειμ.α.ι στίj γλώσσα.. Κα.ι μ.πα.ινει το α.γέρι των λέξεων, α.λ θεια., ξα.να.θροιζει με τα. φύλλα. ΤΊjς κα.ροιιχς μ.ου. Έτσι κα.ι το χιόνι πέφτει μ.έσ' στίj φύσίj για. να. λιώσει σα.ν ΤΊj μ.ουσική στο στ θoς. Έτσι κι ο κόσμ.ος μ.α.ζεύετα.ι τριγύρω εκει που κιχτι σuμ.6α.(νει. Μα. τι συμ.6α.ινει; ΚιΧποιος τρώει το α.ντικειμ.ενο κα.ι τον κοιτιχζουν. Αυτός εινα.ι ο Oια.κόΠΤΊjς του νου μ.ε -Υ ον λιo στα. r; όοια. του,, εκεινος π υ λα.χτα.ρίjσε το, α.οειο μ.ονοπα.τι κα.ι τον πα.ει στίjν πλα.τεια. πέτρα. του λα.μ.ποούνα.μ.ου νερού. Κι α.ν έχει ΟΙψα. μ.εγα.λύτερίj α.π' τα. α.ισθ μ.α.τα. μ.πορει τα. μ.ιχτια. να. γεμ.ισουν ερίjμ.ιιx σα.ν του νεκρού μ.πορει να. Οει ΤΊj ι:ρτερωτ Θεοτόκο. Κα.θένα.ς ξέρει κι ιχλλο Ορόμ.ο του θα.νιχτου κα.ι ΤΊjν υγεια. των α.γγέλων μ.οιριχζει μ.ε τις χα.ρα.υγές. Κα.θένα.ς οείχνει ΤΊjν oρμ. στο κα.λοκα.ιρι κα.ι στο χειμ.ώνα. τον α.πέρα.ντο σε6α.σμ.ό κα.θώς οι κερα.υνοι ξεσχιζοντα.ς τις πλούσιες λιχμ.ψεις τψ πρώτίj-πρώτίj ομ.ορφ ιιχ στα. μ.ιχτια. ζα.να.πα.ρα.στα.ινουν. Η γλώσσα. είνα.ι σε μ.ένα.. ΚιΧτι α.νιχλογο. ΚιΧτι 6α.θιιΧ ΨΤΊjμ.ένo.

40 ΑΓΧΩΔΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τ' ιχπόγεlj(j.ιχ ΤΎJζ KIJΡΙΙXΚ ζ ιχνοίγω το ριχοιόφωνο σύjκώνω το κιχπά.κι ΤΎJζ σιωπ ζ. ΠοΟόσφιχιρο. Χρω(J.ιχτιστέζ φιχνέλεζ. «' ElOIJ(J.E φτά.σει στο ένιχτο λεπτό ΤΟΙJ πρώτοlj ΎJ(J.txpQvolJ...» Κιχτε()ά.ζω το κιχπά.κι. Πόσο (J.πορού(J.ε, ιxλ θειιx, νιχ κοιτά.ζοij(j.ε στύjν ψijχ (J.ΙΧζ (J.έσιχ ολο(j.qνιχχοι; ΑπολΙΧ(J.()ά.νω ΥΙΙΧ λίγο σljντριπτικ γιxλ νύj κιχι ξιχνιχνοίγω. «Τψ τελεljτιχίιχ στιγ(j. τρέχει ο Kλά.φΤΎJζ κιχι κιχτορθώνει νιχ ()oύjθ σει τψ κιxτά.στιxσύj προσπιχθεί νιχ πρoωθ σει το πιχιχνίοι (J.ιχρκά.ρετιχι ό(j.ωζ ιχπ' τον Πονε(J.ένο...» - κλείνω. HσUΧίιx (J.E θεόκλειστιχ πιχρά.θijριχ. IoεώoΎJζ ΎJPE(J.iιx των ΟεlJτερολέπτων. Ανοίγω. Τ ά.ρν πνί ω. Ψ, Ψ1 γ,, «. ενιχ πλιχγιο ΙΧΟΙJΤ ljπερ ΤΎJζ Ενωσεωζ. Το εκτελεί γρ γoριx ο Κλού()ΙΧζ...» - ΙΧλλά. ξιχνιχκλείνω ζιχλισ(j.ένοζ. Φο()ερό κιχπά.κι. ΠlJκνότεΡΎJ σιωπ. Α νά.()ω ένιχ κερά.κι κιχι xιxipo(j.ιxt τψ εξοljσίιχ (J.0IJ. Ο θά.νιχτοζ εργά.ζετιχι κιχι εοώ κιχι εκει Ξιχνιχνοίγω. «Κοντρολά.ρει έξω ιχπ' ΤΎJ (J.εγά.λΎJ περιoχ...» Όλο το γ πεoo είετ ΙXΙ (J.E κιxτιxρρ, κτώoύj ()ρoχ. «... ΤΎJ (J.πιχλιχ τωριχ εχει ο ΓΡΎJγOΡΙOΎJζ, e ' κιχ ι Ψ, ιχχνει (J.ΙΧΤΙΧΙΙΧ νιχ ορει σlj(j.πιχιχτύj ΤΟΙJ...» Έτσι, στο ά.ζο(j.ιχι, προ()ά.λλει ΎJ ψijχ, στύj (J.ΙΧΤΙΧΙΟΤΎJΤΙΧ λιχ(j.πει. Τώριχ (J.περΟεύΤΎJΚΙΧ πιιχ (J.έσ' στιζ φωνέζ ΟlJρλιά.ζΟlJν τιχ πά.ντιχ.

41 «... 0 Πονφ.ένος σοuτά.ρει από πολυ κοντά. ο Αρχειοφυλαξ αποκρουει... )) Ν' ανοίξω το παρά.θuρο το παρά.θuρο, το παρά.θuρο. Αuτ ΊJ ζω... Αuτ ΊJ δυναμίj Να 'χει σ, Τψ ίδια δu ατότψα ΤΊJν ΊJauxtot και το σσ.λο...

42 ΟΡΥΚΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Ακούω ένσ. χτίσιμ.ο στο στ θoς. Με τρομ.άζει. Τι ωρσ.ίο θσ. 'τσ.νε μ.ε μ.ισ. ένεσύj νσ. κυκλοφορούσε στο σ. ίμ.σ. μ.ου Ύj πόμ.ενύj f, ιλιετ ίσ.!,, Τουτοι; ο κοσμ.ος μ.οισ.ζει μ.ε σκσ.λσ.. Κάθε σκσ.λί ΤΎjς ότσ.ν τ' σ.νε ε ίς χσ.λιέτσ.ι πέφτει. Στο τελευτσ.ίο το σκσ.λί Ύj σκάλσ. δεν υπάρχει. Γεννιόμ.σ.στε κσ.ι πρέπει νσ. κoυ σ.λ σoυμ.ε σ.ρύ κι ώτιo τις σ.σπάρσ.χτες εικόνες των πρσ.γμ.άτων. Η ΆνOιξΎj - μ.άλιστσ.! - είνσ.ι λύσύj. Χωρίς ΤΎj γνώσύj ΤΎjς φωτιάς ωρσ.ιότερσ. κσ.ιγόμ.σ.στε. Σωριάζετσ.ι ο πάτσ.γος κι σ.πομ.σ.κρύνετ' Ύj ρoντ σ.ργά σσ.ν τ ί γρύj κoυρσ.σμ.ένύj. Τσ. νεύρσ. ερωτικά θρισ.μ. εύoυν. Το δέντρο γίνετσ.ι σσ.φέστσ.το. Σε χσ.μ.ύjλά κελάρισ. - τσ. ύψύj μ.σ.ς τσ. πιθάρισ. του μ.έλλοντος. Ολοένσ. εξέχουμ.ε στο χρόνο. Ερειπωμ.ένσ. κόκσ.λσ. π' σ.ντέχετε στο χάρο!

43 ΡQΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ Μ-η με Oια.()ιiζετε ότα.ν οεν έχετε πα.pα.κoλoυθ σει κ-ηοείες α.γνώστων έστω μν-ημόσυνα.. Ότα.ν οεν έχετε μα.ντέψει τ-η ουνα.μ-η που κιiνει τ-ην α.γιiπ-η εφιiμιλλ-η του θα.νιiτoυ. Ότα.ν οεν α.μoλ σα.τε α.ϊτό τ-ην Κα.θα.ρή Δευτέρα. χωpί να. τον () σα.νίζετε, τρα.()ωντα.ς ολοενα. το σπα.γγο. Ότα.ν οεν ξέρετε πότε μυριζε τα. λουλούοια. ο NoστpιiOα.μoς. Ότα.ν οεν πήγα.τε τoυλιiχιστo μια. φopιi στ-ην Αποκα.θήλωσΎ). Ότα.ν οεν ξέρετε κα.νένα.ν υπερσυντέλικο. Αν oε α.γα.πιiτε τα. ώα. κα.ι μα.λιστα. τις νυφιτσες. Αν οεν α.κούτε τους κερα.υνοuς ευχιipιστα. οπουοήποτε. Ότα.ν οεν ξέρετε πως ο ωρα.ίος Modigliani τρεις -η 'ώρα. τ-η νυχτα. μεθυσμένος χτυπουσε () ία.ια. τ-ην πόρτα. ενός φ ίλου του γυρεύοντα.ς τα. ποιήμα.τα. του Βιγιόν κι ιipχ ; σε να. Oια. ιiζει ώρες Oυνα.τιi ενοχλωντα.ς το συμπα.ν. Ότα.ν λέτε τ-η φuσ-η μ-ητέρα. μα.ς κα.ι όχι θεία. μα.ς. Ότα.ν οεν πίνετε χα.ρουμενα. το α.θώο νεpιiκι. Αν οεν κα.τ λιx()α.τε πως -η Ανθουσα. είνα.ι μιiλλoν -η εποχή μα.ς. ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΑ. Μ-η με Oια.()ιiζετε ότα.ν έχετε Οίκιο. Μ-η με Oια.()ιiζετε ότα.ν οεν ήρθα.τε σε ρήξ-η με το σώμα....

44 Ώριχ νιχ ΠYJΎΙΧίνω οεν έχω άλλο στ θoς.

45

46 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ [1971]

47

48 Η Φο6ερά Προστασία χαι άγαθόν χα! κακόν [εν έστιν]. οι γoι.iy Ια τροί, τέμνοντες } κa[οντες, πάνττι 6ασανίζοντε, κακώς τού, άρρωστουντας, έπ α ι τέονται μηδέν αςιοι μισθ όν λαμ6άνειν παρά τών ιippωστo';yτων, ταύτ ά εργ αζ όμενοι, τά ιiγαθά καί τά, νόσου,. ΗΡΑΚΑΕΙΤΟΣ, 58. Χωρίς κανένα κιχγκελο και δίχως ιχπεραντοσuνη χωρίς αιωνιότητα δίχως τ' αντίθετό της αγέννητη και ξένη προς το θιχνατο λιχμπει στα ψυλλοκιχρδια η ελευθερία.

49 ΑΙΦΝΗ"Σ Auτό πο]) λέμε όνειρο οεν είν' όνειρο κιχι YJ πλιχτειιχ πριχγμιχτικότ1)τιχ οεν είνιχι πριχγμιχτικτι. κιχπου γελιέμσιι μσι εκεί κιόλσις υπιχρχω σιπόλuτσι, σιχν το σύννεφο π ' σιλλιχζει στσι νωθριχ οευτερόλεπτσι όντιχς μονιχχσι 1) ιχκιχλεστ1) μετσιμόρφωσ1). Κιχνένσι λιοντιχρι οεν Πιiρσιγνώρισε το θτιριχμιχ κιχι 1) πιχπιιχ οεν έπσιψε νιχ πιπιλίζει Τ1) λι%σπ1) το χτιχπόοι 6γσιίνει σιπ' το Ρ1)χό θιχλιχμι του με γιχλσιζόπετριχ στιχ ξέφωτσι YJ τίγρυι λ1)σμονιέτσιι σινεπίλ1)πτσι. Νυχτώνει κσιι σ+ιμεριχ. Η σιγωνίιχ λέει πιχλι: θσι 60σκΤισω το μιχύρο.

50 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΠετΙΧλωμένη μάγισσιχ σε είοιχ πάλι νιχ οιχγκώνεις τον ΙΧέριχ μ' ιxυτ ΤΎjV πιχνοπλίιχ των λοιιλουοιών που σε φuλάσσει ιχπό κά.θε σκληρότψιχ τις νεκρές πετιχλοιίοες να. κεντοιίν ΤΎjV κοιλιά σου μ' εκείνο το μιχκριί σιίγνεφο στην ολάνοιχτη θλίψη το ουράνιο κοντάρι σου! Έχω μιιχ τέτοιιχ όρεξη γιιχ θάνιχτο που μ' ιχρέσει νιχ ξιχπλώνω στιχ τιχf)άνιιχ πιχίρνοντιχς χάπιιχ υπνωτικά κιχι f)λέποντιχς την κεφιxλ της Μέοουσιχς ιχπό τεράστιιχ κυμιχτιχ ιίπνου χρωμιχτιστοιί σε πιχριχμόρφωση ΤΎjV Ευρυοίκη με σεισμοιίς μειλίχιους ιχπ' ΤΎjV ουρά του χρόνου νιχ κριχτιέτιχι. ΠετΙΧλωμένη μάγισσιχ σέρνεις ιχκόμη το κορμί μου στη οίψιχ των γηριχλέων γιιχσεμιών ιχνιχπνέοντιχς την ποιότψιχ της ιχνυπιχρξίιχς ιχμάριχντο άλογο ιχπό κρίνιχ κι ιχπό φρίκη! Pax - ένιχς άγιος που στρέφετιχι γιίρω στον άξονά του.. Pax - ένιχς άγγελος που χτυποιίσε το κεφά.λι του με τιχ φτερά του. Pax pax κοάξ κοάξ pax ενιχλλάξ εγp γopση κιχι ιίπνος. Ένιχς πριχγμιχτικός κιίριος οεν πιστειίει στις μηχιχνές!

51 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Έχουν οιρχίσει νοι ιι-ε κυκλώνουν επικίνδυνοι οι ώρες. Ακοuω τοι φυλλώιι-οιτοι σύjιι-ερoι γίνύjκoιν oιν συχoι χορ.ικά.. Πρέπει νοι ζ σω τις οιντίστροφες δυνά.ιι-εις. Ω κοιρδιά. ιι-ου - τρoιι-oιχτικότερύj σελ νύj!

52 ΑΝΕΜΟΓΛΕΝΤΙ Τον +Ιλιο σπρώχνοντας απάνω στ' αοιέξοοα της γεωμετρίας με τους ανθρώπους πάντα να με ξεζυγιάζουν εγώ ο τελευταίος χαρταετός του λεκανοπεδίου μας ευχάριστος, αλ θεια, σαν το θάνατο μέσα στ' ανθοπωλεία οε μηχανεύτηκα. το κύμα της Ψυχ ς αυτ την ποίηση που θέλει τ ' όνομά μου.

53 ΜΙΑ ΔΟΞΑΣΙΑ Κ' Η ΙΩΗ ΟΛΑΚΕΡΗ ΝΟΜΙΙΩ Το καλοκαίρι μένοuν άναuοοι οι χείμαρροι ΚΙ αuτό το πριονίοι τοu καιρο'; με -; ην, π pάξε η oσμrι: τα οεuτερόλεπτα σιγα-σιγα σαπιζει. Πότε κ' εγώ θα ξεμεθ';σω; Η ν';χτα τοu Koιpxfvou μπεροε';ει το περπάτημα με περιπαίζει ασ';στολα και χτες ακόμη μελετο';σα θλι6ερά παραλληλόγραμμα γuρε,;οντας να νιώσω γεωμέτρης. Ο Σκορπιός είχε πάχνη και 60';λιαζε αφάνταστα. θuμ.+ιθηκα δίχως λόγο θαuμάσιες παραλίες με πολ';χρωμη κίνηση κι απότομα τη Φuσικ+ι να μην uπάρχει στα ηλιόλοuστα φεγγάρια της Προϊστορίας όταν οι πηδηχτοί νάνοι - ποιοι νάνοι; - με τα ενέχuρα τοu θανάτοu και τη μαχαιριά κλοτσούσαν οuρλιάζοντας τον αέρα. Εuτύχημα, είπα, ποu δεν έχοuμε κανένα όφελος. Εuτύχημα να μας σπρώχνει ολοένα ο χρόνος. ι Αμφια της αuγ+ις τρομαχτικά χαράματα τuλιγμένα σε άνηθο της ταραχ+ις αχτιδο6όλο σμάλτο. Δεν έχω τίποτα με τοuς νεκρούς ο';τε με τ' άστρα: λαμποκοπούσαν ανέκαθεν, απ' την αρχαιότητα. Βλέπω μονάχα τον ασίγαστο γuρισμό της χλόης τα τρομερά της ';λης παραληρ+ιματα. Ξημέp σε πάλι κ ι μεγάλωσε το λαρuγγι τοu κοκορα. Ο σκύλος άρχισε τα 6+Ιματα. Επίσης άρχισαν τα πρώτα λεωφορεία. Το χρόνο πάντα τον αισθάνομαι στην ωμοπλάτη.

54 , ΡΩΜΑ Ι-ΚΗ ΟΠΤΑΣΙΑ έν τφ τηρείν τό. ενοον δαίμ.ονα άνύ6ριστον καί άσινή ΜΑΡΚΟΣ Α1"ΡΗΛΙΟΣ, Είς Έαυτόν, 6ι6λίο Β 17 Ωραιότερος απ' τα ναυάγια των λιων ο απλός αυτοκράτορας ενώ ι,, τα μ.ατ σί.ρ.j,? ν εpωτε μ.ενα και προθυμ.α στον ασχετο κινδυνο μ.ιας εκστρατειας κερνούσαν έξω απ' τη σκηνή του τη μ.οίρα δίχως τ!ι.ραχο και την αθώα σκέψη να μ.ην τον εύρε ι σε μ.ικρότητα ο θcxνατoς όπως οι άγγελοι διαγράφονταν παγεροί μ.έσ' στον κόσμ.ο χωρίς άλλο ένουμ.α, μ.ονάχα την αυγή φορώντας - εκείνη τη σο(jαρότητα εκείνο το χρώμ.α! - μ.ιλούσε μ.ε τα λίγα δάκρυά του κι όπως ο ήλιος avi(jatvt στην καμ.πύλη όηά-σιγά τα στέρεψε. Η Ρώμ.η γινότανε μ.έσα του σαν ένα σ(jωλαράκι τα χρόνια μ.άζευαν οδυνηρά καθώς τα στρείδια στο λεμ.όνι. Ποτέ δεν τον ένιωσαν, αλήθεια, οι λεγεωνάριοι που 'χαν σuνηθίσει τόσον καιρό στη σφαγή και στον πονόδοντο μ.ε σκονισμ.ένα μ.άτια μ.ε σπασμ.ένα νεύρα. Αίφνης ένας παλιός αριστοκράτης απ' του Βρούτου το σόι μ.' άσπρο κουστούμ.ι και μ.ια κόκκινη (Jαλίτσα τον πλησίασε ήρεμ.α και διαιρώντας μ.ε το χέρι του σηκωμ.ένο ψηλά την αυγινή σελήνη που ξεθύμ.αινε του είπε: «Πώς να γίνει, αγαπητέ μ.ου, διχάζομ.aι και συ μ.ου λες πως έχω το παρόν και μ.όνο. Μα εκείνος ο γαλάζιος σκαντζόχοιρος ο ουρανός όταν (Jρέχει τα δέντρα που τρομ.άζουν ολόγυρα η άκακη χλόη κι αποπάνω τα πτηνά τούτο ΤΟ (Jcip(Jιxpo ρυάκι πλάι μ.ας τα ξίφη των αγγέλων η μ.ουγγαμ.άρα που σχημ.ατίζει τη λάμ.ψη - κάθε λαχτάρισμ.α του υπαρκτού μ.ε αφυπνίζει για το μ.ισό που καταπίνει τ' άλλο του μ.ισό.

55 Δεν είμιχι θιχλιχσσιχ νιχ λιώσω με νυχτιχ Τ1j σελτιν1j κιχι νιχ Τψ κάνω κομμάτιιχ στιχ νερά με νεκρώσιμ1j γιχλήν1j περίγυριχ Τι με κυμιχτιχ γοερά με θ ', Ρ1jσκ, uμιχ τον πονο,... Το ειχρ εινιχι ιχλυτο. Πώς νιχ διδάξω Τ1j φλόγιχ στ1j στιχγόνα; Η ιχγωνίιχ υπερ αίνει Τ1j ζωτι, γι' ιχυτό κιχι ΙΧΧΡ1jστεuει τις απολιχυσεις. Αχ, τι λάκκος από σκοτάδι που κάποτε μ' ένιχν κόκοριχ στο κεφάλι για νιχ τρελάνω Τ1j νυχτα ουρλιιχσιχ ξιχφνικά σιχ νιχ μου φύτεψιχν όλι: - Μιιχ τριιχνταφυλλιά στο φεγγαρόφωτο! Τι φρίκ1j, Τψ τρώνε τιχ οευτερόλεπτιχ! - Πώς νιχ κραττισουμε απείριχχτο το δαίμονα; Μ' ιχν δεν μπορουμε - τότε λέω πως ιχρκεί, γιιχ λίγ1j λόγψ1j κ ' ίσως ίασ1j κείνος ο σκυλος όνεφος, κείνος ο γκρίζος τυφος... Χιχ ίρε ΚΙΧ ίσιχριχ! Τιχ μάτιιχ μ.ου είν' ευρτιματιχ του θιχνάτου». 56

56 NADA Σ' αυτά τα κακούργα χαράμ.ατα η νεκρίλα των πεύκων ευαγγελίζεται τη νιόκοπη γαλ νη. Τώρα το σκέι:ρτομ.αι: η σιωπ των πάγων αναγκάζει την αγιότητrx να 'ναι άσπρη. Το μ.αύρο μ.' έχει πpoσαpτ σει. Μια κpαυγ, οίχως λόγο, επεκτείνει την ύπαρξη μ.ια κpαυγ στον αέρα μ.εγαλώνει το ύψo μ.ου. Στον αέρα κι ο γέρος ερυθρόοερμ.ος μ.ε τ' άσπρα του μ.αλλιά σα γνέμ.α κειμ. λιo της σιγ ς ανεχτίμ.ητο. Η νuχτα η 6ία και η έμ.πνευση. Την είοα την απoκα λωση του Γκουε6άρα σε μ.ια γούρνα της Βολι6ίας. Ολόγυρα στέκονταν οι λοχαγοί και μ.ε το οάχτυλο οείχναν απάνω στο κορμ.άκι του τις τρύπες.

57 ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ Φ ΥΣΗ Χωρίς να ξέρω πια τίποτα Ύια λαοθάλασσες κι άλλες τέτοιες ιστορίες. ΒραοινιΧ νεριχ vurptx σψπλ ρωσ1j στα (J-ετιΧξια "ou (J-εγιΧλοu (J-ετανιΧσΤ1J "ou αγέρα καθώς το συννεφο (J-ονιΧζει στ1j λιγόλεπη ζω "ou για να στρέφονται τ' ιxv01j προς τον λιo χωρίς αντιχ(j-ειψ1j και auvilttix. Να (J-1J σε κοροϊοέψει τ' αοιιχκοπο ταξίοι "ou αγέρα. Τα oιxxpua σκορπίζοuν o(j-oprptιx - το ξέροψε - (J-IX rpipvouv ό(j-ως και (J-uξα στοuς ανθρώποuς.

58 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ. Πρωί-πρωί ξαστερω[j-ένος απ' τον uπνο - [J-tIX δικαίωση. Στψ εκκλησοuλα των χωραφιών είν' από[j-ακρες όλες εκείνες οι καταστροφές και πιότερο οι πολuχρω[j-ες. KIX[J-tιX διεκδίκηση, xa[j-tιx δuτικί) θεραπεία. Σα να [J-ε, προσκάλεσαν, οι πεθα[j- νοι στις απροσωπες ση[j-ασιες των θα[j-νων. Ο θάνατος δε νοικιάζεται - το '[J-aOa - κι ο έρωτας φέρνει ψόφο στις ερινuες. eu[j-ιx[j-ix' τ pα το νό, [J-Ο να τρέ f ετα, Ι σ' άλλη έκταση τα τελευταια [J-OU f)η[j-ατα, τρια-τεσσερα, σκεπασ[j-έν' από πuκνοuς αιώνες κι ο λιoς να 'ναι πάντα το κέντρο της αποτuχίας που χuνει σ' άλλους κόσ[j-οuς τις πράξεις και τα όνειρα στοuς ανθρώπινοuς οχετοuς - έθνη και κράτη.

59 ΜΟΣΧΟΒΟΛΗΜΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Καπνίζοντας ()αριά τσιγάρα, τέσσερα πακέτα, μ' αυτό τον άνεργο καπνό να μπαίνει στ' αδιάκοπα ουράνια μέσ' από μεγάλες χαραμάδες έλεγα το λιπρό τραγούδι Της αγάπης αγγίζοντας τα ν πια φύλλα των δέντρων: «ο πoιητ ς τα μάταια τα μάτια του σαν άτια του μπορεί και τα σκοτώνει. Ο άγιος - αυτός μπορεί ναν τα διπλοσκοτώνει. Γι' αθάνατους Εκείνος έφτυνε το ρύζι του για τους θνητούς το μάζωχνε στη φούχτα ο Siddhartha». 60

60 Για χρόνο μοναχά εκλιπαροuσα (Δημήτριος Καπετανάκης: Emily Dickinson) στον Ε.Χ. Γoνατιi, που μ.ετιiιppασε το στίχο Σαν τοuς αθόρufjοuς αϊτούς ποu ιι-ε ποικίλα χρώιι-ατα σωριάζονται στ' αποκριάτικα σκοuπίδια νεκροί ποu δεν τοuς πρόλαfjε η λύσσα των δεuτερολέπτων εκείνη ποu σκαρώνει τη διάρκεια, τοuς ιι- νες και τα χρόνια, η ΤΡΘιι-ερ φαγέδαινα η κouτσoιι-ύτα ΠλιΧνη ποu δίχως έναστρα φτερά δίχως ιι-ικρόfjια τρώει και τρώει την Ανuπαρξία - πεθαίνοuν έρηιι-οι της γης οι κάτασπροι αγγέλοι. Φτωχέ Καπετανάκη κι όιι-ως όλfjιε στη φράο::ιι ποu 'γραφες αναπνέοψε ολοένα παγιδεuιι-ένοι σε πιθανά γεράιι-ατα ιι-' ένα ερώτηιι-α ποu πρέπει να χαράξω: Πώς θα γλιτώσοψε απ' το Σύιι-παν;

61 62 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΔΙΧΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Το στενό(j.ακρο άλογο του χάροντα χαίρ_ται ρόοινες κω(j.ωοίες αχν ίζοντας τίποτα. Το νερό τρεκλίζει ψιθυρίζοντας αρχαιότητες ο ευγε ς 6pικ λακας η ι Ανοιξη φανερωνεται παλι. Καταρρέουν τα (J.upιx κι ο σ(j.αράγοινος χόρτος ανε6αίνει οροσερά σην ηουπάθεια. Μα ε(j.είς όλ' αυτά τα χαρίζου(j.ε σ' ένα κορνάρισ(j.α. Τα οέντρα τότε γίνονται πνιγηρές ειρωνείεζ. Να 6λέπεις έν' αστραπο6όλη(j.α στyjν ιx(j.oιpyj τη φυ να 6λέπεις και να λες: Ωραία χρώ(j.ατα! Να 6λέπεΙζ άλλοτε τον λιo και να λες: υπέροχη αυτ η αθλιότψα! - η θαλεp και (J.άΧΙ(J.η κι αχτινο6όλα. Μ' αν είναι η Ψυχ (J.ιx.; άπραχτη γιο(j.άτη πράξη το φως οπου οε χτ ίζεται παρέχει ολο(j.όναχη.

62 ΑΠ' ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 38 hundred years after ΚΛΤΙ Pound, ΛΣΜΛ XCIII ΤΟ μ.εγιχλυτερο ψέμ.ιχ ποu ειπώθ-ηκε ποτέ είνιχι πως γριiφοuμ.ε γιιχ τον ειχuτό μ.ιχς. Α, νιχ κ' Ί] μ.ιxμ. ΤΊ]ς ιxλ θειιxς το Σωκριχτ ίδιο! Mou φιχίνετιχι πως ένιχ κιχλό ξυσιμ.ο διιχρκείιχς λuτρώνει περισσότερο ιχπ' την ποίί]σί]. Πώς έγινε κιχι το 'σκιχσε ο ΑΜμ. ιχπ' ΤΊ] λιiμ.ψί] τοu κ' έδειξε μ.ιιχ κιχινουργιιχ γοί]τε ίιχ: το σκoτιiδι - 6ιχρΙΧίνοντιχς ιχπ' το χρόνο σιχν ΙΧόρισΤΊ] κoιλιιi... Κοπέρνικος 9: ΣuνιχντοUμ.ε δuσχέρειες. Δεν xιiνouν έρωτιχ στην ΑφροδίΤΊ]. VENUS ΛΡΗΣ ΔΙΛΣ Ω,ΜΗ ΜΗΔΕΝ ΟΛΟΝΕΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΒριχζιλίΙΧ - ΑγγλίΙΧ 1-0 Έξω-μ.έσιχ: ουτε-ουτε. ΤΊ]λ, εόριχσί]. «Φορέσ ; ε τιχ κ M σιχς., Ο ρολος της εκφωνητριιχς εινιχι κuριιχκιχτικος». Πρέπει νιχ θιχνιχτώσοuμ.ε τις κοσμ.οθεωρίες. Είνιχι όλες μ.ητρομ.ιχνείς. Η ΛΥΙΙΗ: Η ΠΥΛΗ Όσες φορές κοu6έντιιχσιχ μ.ε τοuς λεγόμ.ενοuς ιχνθρώποuς ιxνιxγκιiστηκιx νιχ σηκώσω ΤΊ] φων μ.οu γιιχτί δεν ιχνέχτηκιχ νιχ μ.οu σπιiσοuν τιχ uπέροχιχ κρuστιχλλtt της ιχιωνιότφιχς.

63 Άρωιι-ιχ Όριχιι-ιχ - οεν έχω τίποτ' άλλο. Ξέχιχσιχ όιι-ως: έχω κιχι τσιγάριχ. Χ ίπις ΑΤΑΡΑΞΙΑ» ΕΛΕΥθΕΡΙΑ» ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΝΕΠΑΛ» ΙΕ CONTRAIRE ου ΜΑΙ Α, oε ιι-πορώ νιχ, περιγράψω πιιχ, τιχ ιι-ιχτιιχ ης επoιι-ενύjς ιι-πιχλιχρινιχς... Είιι-' ένιχς άτυχος τυιι-πιχνιστ ς που τέλειωσε ο πόλειι-ος. Έγριχψιχ πoίψύj - ιι-' άλλιχ λόγιιχ συνεpγάστύjκιχ ιι-ε το ΙΙ-ΎJoέν. Άλλιχξιχ φpίκύj. Τ' ιχύjoόνιιχ οι εχθροί των συζψ σεων. Όλος ο κόσιι-ος τιχ θιχυιι-άζει σκοτεινά. Το ξέρω. Τ' ιχύjoόνιιχ - ΎJ κιχτιχγωγ ΤΎJς θλίψεως. θεότψιχ: ΎJ στέρφιχ που ιι-ιχς γέννψε ΎJ έιι-ψυχύj σκάλιχ. Ο Μιίθος: ΎJ ιχνάγωγύj φιίσύ) ΤΎJς ιχλ θειιχς. Ωιχράλυτος. Άλυτος. Νιχ, ένιχ ζουζοιίνι! Μεγάλες ιχπoλιχιίσεις-ιχύjoόνιιχ σπιχριχγιι-οί! Κιχι εσιί φρικιχλέο εικοσιτετράωρο πo : ροιι-ερά ικoνίζεις ΤΎJ ζω ιι-ιχς ιχπο υπνο σε υπνο! Εγώ που λέγοιι-ιχι ιχpνύjτ ς εγώ που οε γελιέιι-ιχι πιιχ ιι-έσ' στύj χιχράοριχ ΤΎJς ιχφ ς θελιχ ιι-' ένιχ τόξο ιι-υστικόπιχθου πρίγκιπιχ στιχ σκοτεινά υψίπεοιχ ΤΎJζ Ασίιχς νιχ λιχ6ώσω ΤΎJ χτεσιν πορτογιχλίοιχ. Το :cto σπουοιχίο στον κόσιι-ο είνιχι το τίποτιχ. Γιιχ όλιχ τιχ σπίτιιχ γιιχ όλες τις τιχράτσες, το νέο ΠΛΑΝΗΤΕΞ. Απευθείιχς εκ του ΎJλιιχκoιί συστ ιι-ιχτoς. 64

64 ΗΟΜΟ SAPIENS-HOMO ΣΑΠΙΟΣ. ΚΙ ωστόσο λισμπει συνεχώς ο fxousgιxpιx στιχ μυρωμέν'ιχ επουρισνιιχ ΤYJC; ΒολιGίιχc; ιχνώιρελος κιχι πιχρισλογος - ιxνωιpερ ς κιχι μόνος - χωρίς το ύψος νιχ ψ-ηλώσει περισσότερο οίχως YJ μοίριχ νιχ μιχς οείξει τίποτ' ισλλο. Τσε: Κιχι; Τιχ σύμιρωνιχ σιχ νιχ φυτρώνουν ιχπ' τη σπονουλικ+ι μου στ λyj τιχ ιpων εντιx μέσ' ιχπ',το λιχιμό κι ολοένιχ στyjν πολύφωτyj ΑγοριΣ με τις ιχπιχίσιες μυρουοιές ιχ ιωρούντιχι τιχ ΠΟΡιΡυρώμιχτιχ. ΜεγιΣλο ιχ ίσθ-ημιχ YJ θισλιχσσιχ τιχ όρyj κιχι YJ νύχτιχ. Το 'πιχν ιχυτό οι μονοχίτωvεc; έρημοι κι ο ισνθρωπος των θιχυμιστων ο ΙΧιΡιΣντιχστος Comte de Saint-Geπnain der Wundeπnann ( ) -ηλικίιχς 2000 ετών. Η λoγικ λοιπόν είνιχι μιιχ έμμοντ) ιοέιχ των ψυχιιστρων. (Συνεχίζετιχι)

65 Δ ΥΣΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗθΟΥΣ Έρχετιχι πι1λι τεφρώο1)ς ο Τειρεσίιχς ijoe το οεξ ί του χέρι ιχνεijoίζοντιχς υπερι1νω το σπιxριxγ νo στεφιχνοχι1ρτι του Οιοίποοιχ ijoe τ' άλλο χέρι κριχτώντιχς ιχπό χρυσή ΙΧλυσίοιχ τιχ χρώijoιχτιχ. Έρχετιχι τώριχ στεφιχνωijoένος ijoe ΧΙΧiJoΟiJoήλι (κάποτε είχε ρίξει στο κεφάλι του ιχσ()έστ1)). Λένε πως πάει στ1)ν Ανιχκήρυξ1) του Νερού ijoελετώντιχς ουρι1νιιχ πράijoιχτιχ κιχι κάθε τόσο τρί()ει τιχ θλι()ερι1 κlχλι1ijoιιχ τιχ ijoιχστάριιχ του που κρέijoοντιχι σ' ολι1κερ1) Τ1)ν ιxπoτuχίιx του σώijoιχτος γιιχτί το ξέρει: περισσότερο ιχπ' όλες τις ιχισθήσεις 1) ιχφή λυτρώνει, 1) πιο ι1σηijo1) Χιχζεύω τυφλός - είπε ξι1φνου κιχι κάθισε ()άζοντιχς θειχτρικά το ριχ()οί του στιχ γόνιχτιχ, ΧΙΧiJoένο ιχπό ijoέρες κι ιχνεύρετο. - Έτσι χιχζεύουν κ' οι ιχπέριχντοι νεκροί Τ1)ν πλάση στιχ ΨUxιιxτρείιx κάθε ΙΧiJoνός που σφάχτ1)κε λιχ()ιχίνει πάλι το XOpiJoi του ijoe ιχστριχπές πο\! ijoεγιχλώνουν Τψ ευλά()ειιχ. Η νύχτιχ πρήστ1)κε κι ο Τειρεσίιχς ijoυρ ίζει ιiσx1)ijoιx όσοι τον ()λέπουν κάνουν πέριχ πιι1νοντιχς Τ1) ijoύη τους ijoe ΧΙΧΡΤΟiJoι1ντιλιχ. Μονάχιχ ο ιχγέριχς περι()ι1λλει άνετιχ το γ1)ριχλέο τούτο ψοφίijoι γεijoι1το σχοτάοι κιχι ιχγνή ΙΧΠ05ύνθεση. Ούτ' ένιχς ήχος ijoέσ' στο ()ι1ριχθρο του στήθους! Κι όijoως χιχιρόijoιχστε κιχνονικι1 ΠΟΙiJoιχίνουiJoε τις e()ooijorxoec; όσο κι ιχν 1) τέφριχ ουνιχστεύει Τψ όριχσ1) χιχρίζοντιχς το πλήγijoιχ νιχ λιγοστεύουijoε. Γι' ιχυτό κιχι οι κιχρποί σιχν τιχξιοιώτες πιχριχτούν τιχ οέντριχ πέφτοντιχς έρ1)ijoοι στψ ιχπέριχντ1) τύχ1). Ο Τειρεσ.ίιχς ιχνιχπνέει ijoe τιχ ()ρι1γχιιχ του ιχπόλυτου τον ξεκλειοώνει κάποτε ξιχφνική ιχνιχτριχίλιχ γυρίζοντιχς το ΙXiiJoΙX Κ2θώς γυρίζει ο φτωχός

66 το παλιωμ.ένο ρούχο και το ξανανιώνει. Τίποτα οεν UΠcXρχει ανcxμ.εσα στίj σφυρα τοu θανcxτοu και στον cxκμ.ονα ποu ε ί ν' ο απόppίjτoς +ι λ ιος. Εκείνος ποu εν cxντεξε τ' αστέρια γνωρίζει ΤΊJ λεπίοα τοu κενου και οuρλιcxζει.

67 ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Στ έρ'ljμ. Χ PιXμ. τ τωνχ πων p ιά πέφτουν Τ Mκpυ των άστρων. Aν λάμ.πει ο pχαίoς υμ.έν ιoς Yj oλκ τo θ νάτoυ. Τψ ώp που τp 6ιέμ. ι απ' τψ κόλασυι τίπoτ δεν κ τopθώνω. Συν θισ ν κλoνίζoμ. ι. Στις πικρές θάλ σσες το νερό υποφέρει. ΞόδεΨ μo XPtvour, πεpίπ τoυς γι ν χaτ λά6ω: Η ζω δεν έχει κ ι τόσyj ζω μ.έσ ΤΥΙζ' όλο το ζ τyiμ. είν ι, ν δοuμ.ε μ.oνάχ ποι) 6γάζει τις φλόγες. -Τότε προσεχτικά πλφιάζουμ.ε κp τώντ ς μ.ι χ ρτοσ κκοuλ κ ι ΤΥΙ γεμ.ίζouμ.ε. Όταν π ιδέψεις τώp O μ.ι πετ λοuδ δεν το 6λέπεις αλλ' pγότεp κάπου θ πονέσει ο πολιτισμ.ός. Ότ ν τ δέντp μ.έσ' στους κ πoυς πλέκουν το εpάκι του θέρους ο άνθρωπος που δι ιpεί μ.ε πλυιγώνει., Στον λιo τώp εξ φ ν ίσoυ. Μέχρι πότε θα π ίζει ο σκοπός μ.ε τ εμ.πόδι ; Μέχρι πότε θ 6λέπεις ΤΥΙ μouy ν σεpγι νίζει πάνω στυι ζάχ pyi; Σε oνόμ. σ 6 μ. τ γι ν' στpάφτει αν λι γoς ο νόμ.ος που συχνά ψιθυρίζει στυιν φ πως ο δρόμ.ος δεν υπάρχει. ΣUμ.60λο κ ι πpαγμ. τικότyiτ - Yj ίδι φτώχει. Σ 'λ ' ξ ', τον Yj 'ΙΟ τωp ε φ νισoυ γι φ νεpωσyi. Όταν δίνεις έν φιλί στο εικονοστάσι φιλιχς ΤΥΙ ζω κι,

68 ΤΠΕΝθΤΜΙΖΩ Ή κtλpόίtλ ε[νtλι κέντρον Iίπεpιpυ ικόψ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΕΙΤΙΚΟΝ κλπ. ( Νικο όήμ,ου ΆγΙοΡεί του), Σου είπιχ: Εξουθένωσε 'tqv λιo Ποτάμιε στ-ην ίοιιχ σου ΤΥ) φτώχειιχ 'tyjv πλουτοφόρα. Σου είπιχ: Γίνε το χιχμ.όκλιχοο t,, ι 'tyjc; EPYjILtιxc; που μ ερω:ι-ιχ παραφορο το σέρνει οώθε-κείθε ο ιχγέριχς. Κι ιχκόμυ) λάμψε στyjv εξέχουσιχ κιχθιχρότyjτα λιχτρεύοντιχς όχι 6έ6ιχιιχ 'tyjv ιχπέριχντυ) φύσyj, μ.ιχ 'tyjv ιχκόρεστυ) μιχτιά 'tyjc; οπού θερμ.ιχίνει το εργιχζόμενο Οέντρο. Σ,,,,,., ου ειπιχ νιχ μπεις εcιω μ.εσιχ cιιχως ανταμειψ,ι σ' αυτό το ιχχούρι σ' αυτη 'tyjv ' ApvYjaYj κιχι σ' ιxυτ ΤΥ) θάλιχσσα με τιχ ξύλινιχ ρούχιχ σου' κολυμπώντας προς 'tyjv ιχγάπυ) που οε γίνετιχι νιχ οεχτείτ' όνομά ΤYjς. Αν έτσι πρoχωp σεις α μιxντε κ660ντιχς πού κιχι πού κιχνέν' ιχνθάκι γιιχ νιχ μυρίζεις ολοένιχ λψμ.ονιά κιχι άοολyjv ιχιτιότyjτιχ υπάρχει τρόπος τότε νιχ γεράσεις 6ρεφικά νιχ ξεοιιχλύνεις το μυστ ριo του κόκκινου νιχι κιχι του κάτασπρου όχι του λύκου κιχι του πρό6ιχτου... Λοιπόν όπως κιχι να 'νιχι Yj μιχύρυ) ιχιωvιότyjτιχ κάνει ΤΥ) οουλειά ΤYjς.

69 ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Ο τρόπος που μ.πιχιv06γιχίvουμ.ε στις εποχέι; κιχι 1] τεριiστιιx πόιχ Τ1]Ι; μ.οίριχς eiv' ο χρόvος. Πλ θoς οι σπίθες ιχοελφικές ιχπό μ.ιιχ θριiκιx otιpopoilijoev1] κ' οι ιχποστιχσεις ΙΧρτ1]ρίες Τ1]ς ΙΧόΡΙΧΤ1]ς ΙΧΚΙV1]σίιχς: εοώ μ.έσιχ κυλιέτιχι ο κόσμ.ος κρεμ.ιiμ.εvος ιχπ' το κορμ.ί aιxv έvιχ φύλλωμ.ιχ χωρίς λόγο κι ιχυτό είvιχι υπέρτιχτο. Κιχvέvιχς ποτιχμ.ός ούτε κοίτ1], ι ι τιχ πριχγμ.ιχτιχ: 1]ρεμ.ιχ ψεμ.ιχτιχ, Ι ο λιoς ότιχv ιχvιχτέλλει κιχι. 6υθίζει ουο οικές μ.ου τελετές. Κιχvέvιχς ποτιχμ.ός ούτε μ.ιιχ πριiξ1] στο μ.έλλοv ούτε μ.ιιχ πρoστιxγ. Κι ο ουριχvός εμ.πιχίζει Τ1] φωτιιi, Τ1]'>' xιivel χρώμ.ιχτιχ, 1] θιi ιxσσιx oev έχει τόμ.ιx σκοτωvει Τ1]V ποικιλιιχ ιορύοvτιχς Τ1]V εικόvιχ του vepoil μ.' ιχιωvιότψεc; Τ1]V πείριχ που μ.ιχς xιivel vιx γoγγύζouμ.ε πότε μ.εγιiλ1] oιιxρκ ς ιχvιχμ.έτρ1]σ1] κιχι πότε το στ θoς σφιiζοvτιχς εμ.6ρόvτ1]τ1] σι : εοώ μ.έσιχ υπιiρχω κυρίιχρχος οίχως λόγο κι ιχυτό είvιχι υπέρτιχτο. Μιχ 1] εξέλιξ1] μ.ε pixvet κιiτω Π1Jyιxivet προς το ιiλλo πριiσιvο μ.ε πιχ ipve ι a6ιipvιx σuvωστίζετιχι γύρω μ.ου κ' εγώ 60υλιιiζω στ1]v έρ1]μ.ο τωv ιχισθήσεωv ιχvυπολόγιστος. 'Evιxr, κιχρπός, ωριμ.ιiζει κιχι πέφτει, oev έχει πρόσωπο ούτε κιχθρέφτ1]. Το οιψιχλέο oριiμ.ιx: Η ζωή, vιx eivιxt μ.έσιχ μ.ιχι; κιχι έξω ιχπό μ.ιχς!

70 ΟΙ ΑΝθΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Όταν αγγίζω ΤΎJ Χ ε ιρότερύj σιγ+ι που δεν μπορώ με τίποτα να ΤΎJσυνδέσω καθώς απλώνει γιίρω ΎJ α6ε6αιόητα σαν το νερό στο πάτωμα τρέχοντας απ' ":ΎJ ραγισμένύj στάμνα σκέφτ,ο μαι π, όσο αδικ+ισαμε,,:ους ΎJχoυς ολων των πρωτογονων. Όμως είναι καλιίτεpίj κ' ΎJ πιο νωθρ+ι σιγfι,, κ ΎJ ιo ":υφ λ' ΎJ μας γευσύj, χαρouμενη σελεστα είναι πολιί προτιμότερο το χάζεμα των λεωφορείων η γάπ των δια6 σεων απο ρασινo ε πρασινο -, μικρο μυθιστopίjμα των 6ηματων - ανάμεσα σε ολόιδιες εξελίξεις όπως ο λιoς γίνεται λαμπp μεγάλύj αδιαφορία θα 'λεγα συναχωμένος κοιίρος, είναι πολιί προτιμότερο το χάζεμα των αυτoκιν των από κάθε θλι6εp 6λά:σ,,:ηση στο αυτάρεσκο τοπίο της γλώσσας μ' ένα φpικώδίj χείμαρρο συντακτικοιί μ' ένα αιματωμένο ξιίρισμα για ν' αγοράζουμε μισoτιμ ς το σε6ασμό των άλλων με τα «σαφώς», «εντέλει». και «σαφέστατα» των πάσης φιίσεως δικηγόρων. Αν δεν πεθαίνει κάτι - είν' η μοναξιά μας.,

71 ΑΝθΟΛΟΓΙΑ Κφ.μένος όπως το λουλοιίοι μέσ' στο 6άζο θιχ ζοιίσε το ιχπόλυτο κι ο άνθρωπος χωρίς νιχ ζει. θιχ 'τιχνε χιόνι ιχπάτητο 6poχ που π pε άλλη ιχπόφιχση κιχι οε θιχ πέσει. θιχ 'τιχνε μιιχ πιχσίλευκη κιχι ώριμη σιγ που ξεσκεπάζει πως η γιxλ νη είν' ο θεός λέξη προς λέξη οίχως νιχ περισσειίει τίποτιχ. Έτσι μιλοιίσιχ 6λέποντιχς εξιχ, ίσιιχ pόo νες ορτιχνσ! ες άσπ ρες κιχι γιχλάζιες ωσιχν κομμωσεις θειχινων, χρυσιχφικές ΙΧλλόφρονες μπετ ίνες κιχι ελισιχ6έτες με τιχ ωριχίιχ σκ πτpιx τrι ιχνιχρριχώμενιχ μιλοιίσιχ 6λέποντιχς τιχ χιονόσφιχιριχ κιχι τιχ μπιχλέτιχ. τις ιχνοιγμένες τιχϊτές τοιίς μπιχκιχράοες ότιχν ουρλιάζει τρυφερά στην ομορφιά της η κλοξίνιιχ κιχι ξεθυμιχίνουν ιχπό κίτρινιχ μικρά κιχμώμιχτιχ χιχώοεις οι πριχσινάοες με τους ιχτ λιχντικοιίς ιχπόκοσμες ιχσκληπιάοές κιχι τους φιλάοελφους στην ίοιιχν ιχποκάλυψη στον ίοιο φιχνερωτικό 6ωμό της Δ μητpιxς όπως η μ06 εκείνη κλημιχτίοιχ που μ' εκπλ ττει μόνη της ιχνιχσκευάζοντιχς τη νιίχτιχ κιχι τ' ιχστέριιχ η μ06 εκε ί νη του ΙΧέριχ κριίπτη. Βρισκόμιχστε ποτέ πιο πάνω ιχπ' τ' ιχστέριιχ; ΧΙΧιΡόμιχστε 'Έοτέ το φως ιχπ' τη μιχυρίλιχ; Ή μ πως είοιχμε γιιχ ένιχ έστω οευτερόλεπτο τη σιωπ σωστά κιχθισμένη; θp νoς που είνιχι τ' άνθη στιχ οάχτυλά. μιχς κι άχριχντο σκοτάοι! ΛΙΧ6ωμ.ένος ιχπ' το φεγγάρι με μάλαμιχ 6λέπω ΚΙΧλιίτεριχ πόσο φθονοιίμε την κιxθιxp θνητότητιχ που 'χει 6ΙΧθειά κιχι τόσο ξάστερη

72 κομ.μ.ένο το λουλουδι μ.έσ' στο ()άζο... Νεάνιδες θροιζουν ευγενικά στyjν απεραντοσυνυ) του έρωτr.τ κr.τι τι γοργά χαράμ.r.ττr.τ ότr.τν φυσ-ήξει ο χάρος! ΠoΛUχρωμ.oι στψ UΨωμ.ένY) τους ερyjμ.ία θροιζουν οι γλr.τδίoλoι.

73 La Forza del Destino Μαθηl1-ατικΤι απόδειξη τοu Ezra Pound Ιn tempore senectutis ένας ά.νθρωπος φοuντωl1-ένος απ' τις λαλιές ερηl1-ωl1-ένος αντιλαλεί στα ι';ρεφικά. χαρά.l1-ατα - ποu ο ήλιος ά.ι';γαλτος ωθεί τη διαuγεια καταπά.νω l1-ε ΟUΡά.νια δuναl1-η - πιασl1-ένοc; απ' την ερινuα ο γενειοφόρος πετεινός αντιλαλεί: Mortalitas, τον πιο καθά.ριο ήχο. "Ενας άνθρωπος αληθειανός κι αντρειωl1-ένος. Όταν πηγα ίνω στο ποτάl1-ι τον ι';λέπω πά.ντα εκε ί κανείς ακόl1-η δεν τον έι';γαλε απ' το νερό - l1-ε τα pouxa τοu τα παποuτσια τοu το καπέλο τοu τον ι';λέπω πάντα εκε ί πνιγl1-ένο. 74

74 ΕΝΑ ΞΟΡΚΙ ΠΟ! ΛΕΓΕΤΑΙ ΦΩΝΑΧΤΑ Στο μίσος μετέχω μπιχ ίνοντιχς oπoυo πoτε - στιχ πλοίιχ στ' ιχεροπλιχνιχ στιχ κιxτιxστ μιxτιx. Στο μίσος μετέχω μπιχ ίνοντιχς πριν ιχπ' όλιχ στιχ λεωφορείιχ. Φεύγετε νιχ φεύγουμε φεύγετε ν' ιχχρ-φτέψουμε τις πόλεις.

75 76 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑΣ MΎJ γίνεσ' ένσ. [J.' σ.υτιi τσ. κσ.θιστόζωσ. που σoψιiρoυν εξοuθεvω[j.έvσ. κσ.ι Οένοντσ.ι στ' σ.υτoκίνύjτσ.. Ν' σ.πσ.γo εύεις τ? [J.έλλοv oλόκ ΎJPo, στον εσ.υτο σου [J.εσσ. κσ.ι νσ. ιjλεπεις ΎJΡε[J.ος το ΟuστύΧΎJ[J.σ. ΤΎJς υπιipξεως.

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά.

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Ήλιος, θάλασσα. Καλώς ήρθες ξεγνοιασιά. Βρεγμένες ομπρέλες κρατούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς

ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει σαν μαργαριτάρι. Του Γενάρη το φεγγάρι παρά λίγο μέρας μοιάζει. Του Γενάρη το φεγγάρι παρά ώρα να 'ναι μέρα. Του Γενάρη το φεγγάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία.

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία. Ένας κόσμος ενεργειών και δυνάμεων ξετυλίχτηκε μπροστά μου και με διαπέρασε ολόκληρη. Ένας κόσμος άγνωστος, ασύλληπτος, μαγευτικός. Κι εγώ τον αγκάλιασα, αφημένη μέσα στην απέραντη αγκαλιά του... Κι αναρωτιόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί.

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Το σπίτι μου Ένα σπίτι θα χτίσω στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Ένα σπίτι θα χτίσω μακριά στην θάλασσα να σου το κύμα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού έπαιζε με την μπάλα του. Μετά από ένα δυνατό χτύπημα η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο, 2014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2013 Εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, ISBN: 978 960 9772 02 0 Επιµέλεια κειµένου: Ιωάννα Χαµακιώτη

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2013 Εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, ISBN: 978 960 9772 02 0 Επιµέλεια κειµένου: Ιωάννα Χαµακιώτη ªÂı ÛÌ Ó Ú È Συγγραφέας: Βικτωρία Αγγελοπούλου Τίτλος: Μεθυσµένα καράβια Βικτωρία Αγγελοπούλου και Εκδόσεις Γιάννη Σκ. Πικραµένου Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2013 Εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, ISBN: 978 960 9772 02 0

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Όπου η Μαριόν μεγαλώνει αλλά όχι πολύ σε μια βόρεια πόλη

Όπου η Μαριόν μεγαλώνει αλλά όχι πολύ σε μια βόρεια πόλη Όπου η Μαριόν μεγαλώνει αλλά όχι πολύ σε μια βόρεια πόλη Τούτη εδώ είναι μια ιστορία για ένα κοριτσάκι, τη Μαριόν, που ζούσε σ ένα βόρειο νησί, σε μια πόλη που την έλεγαν Νεμπγιαβίκ. Ήταν ένα μέρος με

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Φερδινάνδο Πεσσόα. Ποιήματα

Φερδινάνδο Πεσσόα. Ποιήματα Φερδινάνδο Πεσσόα Ποιήματα ALVARO DE CAMPOS Απόσπασμα από την ποιητική σύνθεση του Φερνάντο Πεσσόα: Θαλασσινή ωδή του Άλβαρο ντε Κάμπος, μτφρ.-επιμ.: Μαρία Παπαδήμα, Εκδόσεις Νεφέλη 2012... Πόσες εθνικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Φεβρουάριος 2016

Copyright Φεβρουάριος 2016 ΣΤΙΓΜΕΣ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεμονίδης - Εμμανουηλίδου 13

Κώστας Λεμονίδης - Εμμανουηλίδου 13 Κώστας Λεμονίδης - Εμμανουηλίδου 13 1. Υποφέρεις (Μουσική / Στίχοι: Τάσος Μεταξάς) Τι είν' αυτό, που ζητάς; Τι είν' αυτό, που δεν ξέρεις; Χιλιάδες σκέψεις βγαίνουν, απ' το βάθος του μυαλού σου, Ψάχνεις

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Απάνθισμα, με πρόλογο του Ντίνου Ηλιόπουλου

Απάνθισμα, με πρόλογο του Ντίνου Ηλιόπουλου Συλλογή ποιημάτων, τα οποία έφεραν τους τίτλους: Εσύ, Δύση, Χαραυγή, Λευτεριά, Λιθόδμητη, Φαντασία, Αγέρας, Προσμονή, Χρόνος, Ψες, Γιατί, Βροχή, Έρημος, Τιμή, Αύριο, Φόβος, Γυρεμός, Διάκριση, Επιμονή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό:

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό: Μουσικά όργανα Κουδουνίστρα Υλικά κατασκευής: 5 άδεια κουτιά από φωτογραφικό φιλμ ένα παλιό ξύλινο σκουπόξυλο 5 καρφάκια με κεφάλι σποράκια πετραδάκια, χάντρες σέγα σφυρί Περιγραφή κατασκευής: Με τη σέγα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Δάφνη Σουμάν: «Η ζωή της Σεχραζάτ»

Δάφνη Σουμάν: «Η ζωή της Σεχραζάτ» Δάφνη Σουμάν: «Η ζωή της Σεχραζάτ» 12 ΣΕΠ 2016 10:30 πμ 3 ημέρες πριν Ακούστε το κείμενο της είδησης ΜΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Επιμέλεια: Μαρία Σφυρόερα Η συγγραφή της «Σιωπής της Σεχραζάτ» είναι μυθιστόρημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει «Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη στην ανέμη τυλιγμένη δωσ της κλώτσο να γυρίσει παραμύθι ν αρχίσει και την καλή μας συντροφιά να την καλησπερίσει Μ ια φορά κι ένα καιρό σ ένα μακρινό βασίλειο ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα και δυο: τη μοίρα μας δεν θα την πει κανένας Ένα και δυο: τη μοίρα του ήλιου θα την πούμ εμείς.

Ένα και δυο: τη μοίρα μας δεν θα την πει κανένας Ένα και δυο: τη μοίρα του ήλιου θα την πούμ εμείς. Ένα και δυο: τη μοίρα μας δεν θα την πει κανένας Ένα και δυο: τη μοίρα του ήλιου θα την πούμ εμείς. Δεν ξέρω πια τη νύχτα Δεν ξέρω πια τη νύχτα φοβερή ανωνυμία θανάτου, στον μυχό της ψυχής μου αράζει στόλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 3 Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΟΙΗΣΗ Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Το ρολόι στο μπαλκόνι της κόλασης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:Bob Davies; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (απόσπασμα)

ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (απόσπασμα) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (απόσπασμα) [Ανοιξιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Πρένγκα. Δοκίμασε να παραλλάξεις τους στίχους του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Χελιδόνια. Χάρης

Μαργαρίτα Πρένγκα. Δοκίμασε να παραλλάξεις τους στίχους του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Χελιδόνια. Χάρης 18 ο Δ.Σχ.Κοζάνης Τάξη: Δ2 -Από πού είσαι κουταβάκι; -Από κείνο το χωριό. -Κυνηγόσκυλο σοφό. Μαργαρίτα Πρένγκα Δοκίμασε να παραλλάξεις τους στίχους του Ζαχαρία Παπαντωνίου. -Από πού είσαι ποταμάκι; -Από

Διαβάστε περισσότερα