ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια». Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 28 η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Γλυκοφρύδη Γεωργίου - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γλυκοφρύδης Γεώργιος - Aντιδήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Λέζου Σταυρούλα, 4.Κούτμου Ευσταθία Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Μαρία, 2.Λούκας Λουκάς, 3.Ράτης Σπυρίδων. Επί του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια» προβλέπεται πίστωση ,00 για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, η οποία αποτελεί το υποέργο 2 της ενταγμένης στο Ε.Π. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πράξης, με τίτλο Εξοικονόμηση ενέργειας Λουτρακίου - Περαχώρας με κωδικό MIS Η υπ αριθ. 73/2013 (ΑΔΑ:ΒΕ5ΟΩΛ3-ΩΘ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε διάθεση πιστώσεων σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και μεταξύ άλλων διατέθηκε σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. η εγγεγραμμένη σ αυτόν πίστωση (ΠΑΥ Α-108/2013). 3. Η υπ αριθ. 242/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΕΩΛ3-Η7Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε, μεταξύ άλλων, ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό σε βάρος του Κ.Α , μειώνοντας την εγγεγραμμένη σ αυτόν πίστωση κατά ,87 και συνεπώς παραμένει στον Κ.Α. αυτό το ποσό των #17.189,13# (ΠΑΥ Α-551/2013). 4. Η από 20/5/2013 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία αδυνατεί να προβεί στη σύνταξη της μελέτης «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια», διότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τέτοιου είδους εργασίες.

2 5. Το υπ αριθ.10638/ έγγραφό μας προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με το οποίο ζητάμε να προβεί στη σύνταξη της εν λόγω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους μελέτες: Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγορία 6-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων) Στατική Μελέτη (κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορία 9) 6. Το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, περί αδυναμίας σύνταξης της εν λόγω μελέτης, καθότι δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεπώς ο Δήμος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο για την ανάθεσή της. 7. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης: «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια» όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις οποίες η προεκτιμώμενη αμοιβή των Αρχιτεκτονικών μελετών ανέρχεται στο ποσό των 9.442,50 πλέον Φ.Π.Α.23% των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ανέρχεται στο ποσό των 4.532,40 πλέον Φ.Π.Α.23% 8. Η υπ αριθ / (ΑΔΑ:ΒΛ1ΠΩΛ3-Α11) Δημοσίευση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου. 9. Οι προσφορές για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης και συγκεκριμένα: Α) Η υπ αριθ.27537/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #6.519,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: της ΡΗΓΑΚΗ Δανάης - Αρχιτέκτονα Μηχανικού (αριθ. μητρώου 25047, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 2.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, του ΠΕΤΤΑ Χρήστου & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου Μηχανολόγων Μηχανικών (αριθ. μητρώου & αντίστοιχα, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος, έναντι συνολικού ποσού 2.800,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, Β) Η υπ αριθ.27570/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #7.712,10# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: του ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δημητρίου - Αρχιτέκτονα Μηχανικού (αριθ. μητρώου 12933, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 3.850,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, του ΝΑΚΟΥ Νικολάου Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθ. μητρώου 13308, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εξ 2.420,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, Γ) Η υπ αριθ.27555/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #12.295,10# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: της ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Παναγιώτας - Αρχιτέκτονα Μηχανικού (αριθ. μητρώου 24600, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 6.336,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, της ΝΑΣΟΥΛΑ Χριστίνας - Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθ. μητρώου 24307, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εξ 3.660,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,

3 Δ) Η υπ αριθ.27579/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #15.375,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: του ΔΕΤΣΗ Νικόλαου - Πολιτικού Μηχανικού (αριθ. μητρώου 9812, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 8.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, του ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Γεωργίου - Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθ. μητρώου 19129, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εξ 4.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Οι ανωτέρω προσφορές είναι μικρότερες από το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής της Α τάξεως πτυχίου, κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (όριο αμοιβής Α τάξης κατ. (7): 0,30 Χ ,00 = 9.442,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). του ανώτατου ορίου αμοιβής της Α τάξεως πτυχίου, κατηγορίας (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές (όριο αμοιβής Α τάξης κατ. (9) : 0,30 Χ ,00 = 4.532,40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την υπ αριθ.10/2013, αρ.πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/ Εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. 10. Η από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, περί απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω μελέτης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα για τις κατηγορίες μελετών στο άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78, όπως ισχύουν και την υπ αριθ. 10/2013, αρ. πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/ Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ., περί καθορισμού των ορίων αμοιβής μελετών για το έτος 2013, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 1. Αναθέτει απευθείας στους μελετητές ΡΗΓΑΚΗ Δανάη - Αρχιτέκτονα Μηχανικό (αριθ. Μητρώου 25047, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Α) την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών των «Οριστικών μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια (για την πράξη Κωδ. ΟΠΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας Λουτρακίου Περαχώρας)» έναντι ποσού 2.500,00 και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εξ #575,00# έναντι συνολικού ποσού #3.075,00# ΠΕΤΤΑ Χρήστο & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο Μηχανολόγους Μηχανικούς (αριθ. μητρώου & αντίστοιχα, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Α) την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος, των «Οριστικών μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια (για την πράξη Κωδ. ΟΠΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας Λουτρακίου Περαχώρας)» έναντι ποσού 2.800,00 και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εξ #644,00# έναντι συνολικού ποσού #3.444,00#, σύμφωνα με τις προσφορές τους, οι οποίες κρίθηκαν συμφέρουσες για το Δήμο, καθώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνησή τους δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει για τις εν λόγω κατηγορίες μελετών, ήτοι (κατηγορία 6) - Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και (κατηγορία 9) - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές ), με τους ακόλουθους όρους:

4 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Ε. Σ. Υ. αφορά τους ειδικούς όρους της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΩΔ.ΟΠΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Φ.Β1/Ε5.5/9426/387/ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΑΔΑ: Β49Θ0-4ΩΒ), στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, και αφορά στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων (πρώην Λουτρακίου-Περαχώρας) και την υλοποίηση της στρατηγικής του σε θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής αποδοτικότητας. Άρθρο 2ο Συμβατικό μελετητικό αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης είναι οι οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 4 (τέσσερα) υφιστάμενα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου Περαχώρας. Πρόκειται για Αρχιτεκτονική, και Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη που αφορούν στις ήδη εγκεκριμένες προμελέτες του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣχΥ) της Πράξης για: 1. το κτίριο Γραφείων της ΔΑΕΤ - Ελ.Βενιζέλου το Πνευματικό κέντρο του Δήμου- Κολοκοτρώνη & 28ης Οκτωβρίου 3. το Γυμνάσιο Λύκειο Λουτρακίου /Σχολικό συγκρότημα/ Οδός Ιβύκου 4. το Κλειστό Γυμναστήριο Γ. Γαλανόπουλος - Λεωφ. Αθηνών (εκτός σχεδίου, θέση Μαγούλα στο Λουτράκι) Άρθρο 3ο Περιεχόμενο Μελέτης Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα είναι σε μία φάση, ανάλογα με το είδος των επεμβάσεων και κατόπιν εντολής της επίβλεψης και θα περιλαμβάνει: Α. την αποτύπωση των κτιρίων (υπάρχουν σχέδια από προμελέτη) Β. την μελέτη εφαρμογής των απαιτούμενων από την προμελέτη εργασιών αλλά και εργασιών που θα κριθούν απαραίτητες για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου Γ. τα τεύχη προϋπολογισμού του έργου (που θα προκύψει από την μελέτη), Η σύνταξη του φακέλου της μελέτης θα περιλαμβάνει: 1. Αρχιτεκτονική μελέτη: Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης. α)κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων. β)τομές. γ)φωτογραφίες όλων των όψεων Κατόψεις των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση Δύο τομές στα επίπεδα που γίνονται οι επεμβάσεις και οι οποίες εκλέγονται ώστε να τέμνουν τα νέα δομικά στοιχεία όπου υπάρχουν Σε όσα από τα κτίρια γίνεται επέμβαση και στις όψεις (α) οι νέες όψεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, (β) σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν. Η σύνταξη τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη. Δηλαδή: Α)Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζονται οι υψομετρικές καμπύλες και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων (υπαίθριων και κλειστών) σύμφωνα με το οποίο θα δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς. Το τοπογραφικό του οικοπέδου με τις υψομετρικές καμπύλες θα δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων Β) Διάγραμμα δόμησης σε κλίμακα 1:200 Γ) Διάγραμμα εκσκαφών σε κλίμακα 1:100 (όπου και εάν απαιτείται για νέες κατασκευές) Δ) Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 Ε) Τομές ( τουλάχιστον 2) σε κλίμακα 1:50

5 Ζ) Όψεις ( τουλάχιστον 4) σε κλίμακα 1:50 Η) Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:20 ή 1:10 Θ) Πίνακας κουφωμάτων σε κλίμακα 1:20 (όπου απαιτείται) Ι) Κάτοψη διαμόρφωσης ακαλύπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ' αυτούς (κλίμακες, μανδρότοιχοι, τοίχοι, αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης κλπ.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου. Κ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σε κλίμακα 1:50 Λ) Φωτογραφίες του οικοπέδου και του περιβάλλοντος χώρου 1 β ) Τεχνικές περιγραφές- Τεύχη Προϋπολογισμού α) Λεπτομερή Τεχνική Έκθεση β) Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων υλικών (επενδύσεων επικαλύψεων επιστρώσεων ) και λοιπών στοιχείων ή υλικών που προτείνονται στην μελέτη. γ) Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών δ) Αναλυτικός Προϋπολογισμός εργασιών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα τιμολόγια του δημοσίου και τις νέες ΕΤΕΠ ε) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Διακήρυξη δημοπρασίας προκειμένου για την εφαρμογή της μελέτης σε αντίστοιχο έργο 2. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της μελέτης είναι α) η σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπως περιγράφονται στην υπάρχουσα ενεργειακή προμελέτη (συντάχτηκε από τη μελετητική Ε.Π.Τ.Α. 2009) για τα κτίρια της ΔΑΕΤ, Πνευματικό Κέντρο, Γυμνάσιο- Λύκειο Λουτρακίου, Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Γαλανόπουλος», β) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τη κατασκευή του έργου. Τα κτίρια είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και βρίσκονται στην πόλη του Λουτρακίου. Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Β) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β1. Η εγκεκριμένη ενεργειακή προμελέτη των κτιρίων που περιλαμβάνει την ενεργειακή τους επιθεώρηση καθώς και τις προτάσεις των επεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της ενεργειακής τους κατάστασης. Β2. Σχέδια και μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Δήμου. Γ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι μελέτες εφαρμογής θα εκπονηθούν με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς πρότυπα αλλά και τους όρους: -Απόφαση Δ6/οικ.5825 (ΦΕΚ Β 407/942010: Έγκριση κανονισμού Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. - Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89): Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. -Οι Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αρίθ. Οικ.17178/ΦΕΚ Β Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης». - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων». - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών πόλεων».

6 - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. Τα σχετικά κείμενα «Διευκρινίσεις και Προσθήκες Τεχνικών Οδηγιών» εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. την Αρίθ. Οικ. 1192/ΦΕΚ , τα οποία ισχύουν από την ημέρα έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ και ενσωματώνονται στη δεύτερη έκδοση των αντίστοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, /2010 και /2010. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η νέα τεχνική οδηγία: (ΤΟΤΕΕ /2010 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτίρια»). - Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Κ.Α. 1603/ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). - Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Κ.Α. 2279/ : Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). νσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού». Οι επιμέρους Η/Μ εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα μελετηθούν με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς πρότυπα: Γ.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 2: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. - ASHRAE Handbooks Refrigeration, fundamendals, HVAC Systems and Equipment Application. - ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable lndoor Air Quality. - Carrier Handbooks of air Conditioning System Design. - ASHRAE GRP 158 cooling and heating load calculation manual. - DIN Parts 1,2 and 3 Smoke and heat control installation. - SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association). - Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω χρησιμοποιούνται οι υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών ASHRAE, DIN, VDI, NEPA, IEC, κ.λ.π. Γ. 2. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. - ΕΛΟΤ HD 637 SI : Εγκαταστάσεις ισχύος με ονομαστική τάση πάνω από 1kVεναλλασσόμενου ρεύματος. - ΕΛΟΤ ΕΝ : Φως και φωτισμός Φωτισμός χώρων εργασίας Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι εργασίας. - ΕΛΟΤ ΕΝ : Φως και φωτισμός Φωτισμός χώρων εργασίας Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι εργασίας. - Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης. - Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 70: National Electrical Code. - Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών DIN, VDE, IEC, κ.λ.π. Δ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μελέτη εφαρμογής των εγκαταστάσεων που θα τροποποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Τεχνική έκθεση των παρεμβάσεων Ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές κύριου προτεινόμενου εξοπλισμού και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν Σχέδια των εγκαταστάσεων που θα τροποποιηθούν Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της μελέτης Τεύχη Υπολογισμού για όλες τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που θα Τροποποιηθούν

7 Δ.2. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τεύχη δημοπράτησης, Αναλυτικές επιμετρήσεις όλων των εργασιών του κτιρίου,προϋπολογισμός και τιμολόγιο για τις εργασίες,, ανάλυση για όσες τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΟΔΟΜΩΝ, τιμολόγιο μελέτης, πλήρη τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη δημοπρασίας για τις προς εκτέλεση εργασίες. Άρθρο 4 ο Λοιπά στοιχεία Α) Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης μελέτης και ιδιαίτερα του Υποφακέλου 4 της ενταγμένης πράξης που αφορά στις ενεργειακές προμελέτες των κτιρίων. Ειδικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι για: 1. το κτίριο Γραφείων της ΔΑΕΤ - Ελ.Βενιζέλου 57 : 1.1 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 1.2 Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων 1.3 Μηχανικό αερισμό (free cooling) δηλαδή εγκατάσταση ανεμιστήρων(ένας σε κάθε γραφείο για την ανανέωση του αέρα και την βελτίωση των συνθηκών ψύξης) 1.4 Εγκατάσταση Αισθητήρων σύζευξης φυσικού / τεχνητού φωτισμού 2. το Πνευματικό κέντρο του Δήμου- Κολοκοτρώνη & 28ης Οκτωβρίου: 2.1 Προσθήκη θερμομόνωσης υγρομόνωσης (τοίχοι και οροφή) 2.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 2.3 Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού (αλλαγή στραγγαλιστικών διατάξεων με νέα ηλεκτρονικού τύπου) 3. το Γυμνάσιο Λύκειο Λουτρακίου /Σχολικό συγκρότημα/ Οδός Ιβύκου: 3.1 Προσθήκη θερμομόνωσης (τοίχοι και δώμα) για τα κτίρια της Ζώνης 1(γυμνάσιο γυμναστήριο και εξωτερικές αίθουσες) 3.2 Θερμομόνωση της οροφής για το κτήριο του Λυκείου (Ζώνη 3) 3.3 Θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων και ακριβείς θερμοστάτες χώρου 3.4 Ανιχνευτές κίνησης στις αίθουσες διδασκαλίας (τεχνητός φωτισμός) 4. το Κλειστό Γυμναστήριο Γ. Γαλανόπουλος - Λεωφ. Αθηνών: 4.1 Προσθήκη θερμομόνωσης (πάνελ τοιχοποιίας, πάνελ οροφής και θερμομόνωση δαπέδου) 4.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 4.3 Θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων και ακριβείς θερμοστάτες χώρου 4.4 Νέας Τεχνολογίας κυκλοφορητές/ κινητήρες (προσθήκη inverter στον ανεμιστήρα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας) 4.5 Ανιχνευτές κίνησης στους χώρους των γραφείων και αποδυτηρίων (τεχνητός φωτισμός) Β) Προκειμένου για την υλοποίηση του υποέργου είναι απαραίτητη η πολύ καλή συνεργασία των αναδόχων μελετητών μεταξύ τους αλλά και με τους επιβλέποντες των μελετών Γ) Η εκτέλεση των μελετών από τους «Αναδόχους» δεν θα συνδέεται τμηματικά με το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας, αλλά για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής των, θα εκτελείται κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί επίσημα η Υπηρεσία, για μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και για όσες ώρες κρίνεται αυτό απαραίτητο από τους επιβλέποντες. Άρθρο 5 ο Προδιαγραφές Η κάθε μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νέου Γενικού Οικοδομικού κανονισμού, του Κτιριοδομικού κανονισμού, του ΚΕΝΑΚ και πάντως σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς ή άλλους παραδεδεγμένους διεθνώς ή επιβεβλημένους. Γενικά τα παραδοτέα στοιχεία θα είναι εκείνα που θα μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή της μελέτης τόσο τεχνικά όσο και νομικά διοικητικά κατόπιν εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες. (π.χ. Φάκελος άδειας

8 τοποθέτησης Ικριωμάτων) Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες μελέτες θα εφαρμοστούν σε εργολαβία που αφορά άλλο υποέργο της πράξης του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ οι μελετητές οφείλουν να συντάξουν υποχρεωτικά τις Μελέτες Εφαρμογής των εργασιών που αποτυπώνονται στο ΣχΥ της Πράξης, ενώ εάν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία θα είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν και μελέτες εφαρμογής εργασιών της αντίστοιχης κατηγορίας του πτυχίου τους ή και να τις εντάξουν στον προϋπολογισμό των τευχών δημοπράτησης που έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν σύμφωνα με την παρούσα συγγραφή. Έτσι για παράδειγμα: εάν σε κάποιο από τα κτίρια απαιτείται επιπλέον εργασία αποκατάστασης του κτιρίου πέραν της εργασίας (από το ΣχΥ) που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και η οποία θα ολοκληρώσει και το αισθητικό αποτέλεσμα του κτιρίου, οφείλουν να την προϋπολογίσουν και εάν κριθεί απαραίτητο να συντάξουν και μελέτη εφαρμογής. Άρθρο 6 ο Παραδοτέα στοιχείg Η σύνταξη φακέλου κάθε μελέτης εφαρμογής καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης (αρθ. 1β & Δ2), θα υποβληθούν σε έξι (6) αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία με επέκταση (*.doc) και σχέδια με επέκταση (*.dwg) Autocad 2004 Άρθρο 7 ο Προθεσμία εκπόνnσnς μελέτης Η προθεσμία υποβολής της μελέτης που θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 1η φάση: 40 (σαράντα) ημέρες για την υποβολή μελέτης στον Δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων μετά την υπογραφή της σύμβασης& 2η φάση: 20 (είκοσι) ημέρες μετά την οριστική έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης,από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα. Άρθρο 8 ο Προεκτιμώuενn αμοιβή Πληρωμές Η προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικών μελετών, ανέρχεται στο ποσό των 9.442,50 συν του ΦΠΑ (23% * 9.442,50 = 2.171,78 ) ήτοι συνολικά ,28. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Η-Μ μελετών ανέρχεται στο ποσό των 4.532,40 συν του ΦΠΑ (23% * 4.532,40 = 1.042,45 ) ήτοι συνολικά 5.574,85. Και θα πληρωθούν κατά αποκοπή σύμφωνα με τον παρακάτω επιμερισμό: Πληρωμή 50% της συνολικής αμοιβής με την παράδοση της μελέτης και τον έλεγχο της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Πληρωμή 35% της συνολικής αμοιβής μετά την έγκριση της μελέτης από το δημοτικό συμβούλιο και Πληρωμή 15% της συνολικής αμοιβής μετά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος (Κ.Α.Π.Ε.) Για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι του Μελετητή όσον αφορά την τήρηση των όρων της Σύμβασης και την αρτιότητα της προς εκπόνηση μελέτης πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π.Δ.194/79, κοινές υπέρ πάντων των συμπραττόντων γραφείων εγγυητικές επιστολές : Για την ανάθεση Αρχιτεκτονικών εγγυητική επιστολή ύψους: 9.442,50 * 5% = 472,13 και Για την ανάθεση Η-Μ εγγυητική επιστολή ύψους: 4.532,40 * 5% = 226,62 Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται τελικά στο ποσό των ,13 «Το υποέργο με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ ),

9 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». «Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.» 8 α ) Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών έγινε σύμφωνα με: α) Τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ και βελτιώθηκε με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 4 παραγρ. 2 και 7 και το άρθρο 9 παραγρ. 3(γ) του Ν 3316/05 β) Την περιγραφή των εργασιών και τα ποσοτικά στοιχεία της προμελέτη που αναφέρονται στο Σχέδιο Υλοποίησης της Ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης γ) Η προεκτίμηση της αμοιβής κάθε μελέτης που αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες (ανά μελέτη), υπολογίστηκε βάσει της διάταξης του άρθρου ΓΕΝ.4 του Κανονισμού και των τροποποιήσεών του και βελτιώσεών του όπως αυτές ισχύουν διότι ο βιοκλιματικός χαρακτήρας (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υπαίθριων χώρων) των εν λόγω μελετών δεν περιλαμβάνεται στις μελέτες που αμείβονται βάσει ειδικών προβλέψεων κατά τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών. Έτσι σύμφωνα με το: Άρθρο ΓΕΝ.4Β της ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 4. Η ποοεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας.

10 Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις. με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης. υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Εργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1. Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών πτυχίου κατηγορίας 6 ( Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής των παρεμβάσεων και στα τέσσερα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 4 α του παρόντος Σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού οι αμοιβές των επιστημόνων καθορίζονται σε ημερομίσθια ως ακολούθως με τκ =1,259 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Α >20ΕΤΩΝ 755,40 Β 10-20ΕΤΩΝ 566,55 Γ <10ΕΤΩΝ 377,70 ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ. Γ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση στοιχείων προμελέτης (ΣΧΥ) και για τα τέσσερα (4) κτίρια 2 755,40 Επαλήθευση των στοιχείων με επί τόπου επίσκεψη στα κτίρια ,50 Αποτύπωση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης - επεξεργασία στοιχείων (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) ,20 ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 4.910,10 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Γ Οριστική πρόταση μελέτης εφαρμογής με ενσωμάτωση παρατηρήσεων - λεπτομερειών (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) ,60 Σύνταξη τευχών προϋπολογισμού(για κάθε κτίριο ξεχωριστά) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.442,50

11 2. Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών πτυχίου κατηγορίας 9 ( Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής των παρεμβάσεων και στα τέσσερα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 4 α του παρόντος Σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού οι αμοιβές των επιστημόνων καθορίζονται σε ημερομίσθια ως ακολούθως με τκ =1,259 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Α >20ΕΤΩΝ 755,40 Β 10-20ΕΤΩΝ 566,55 Γ <10ΕΤΩΝ 377,70 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκέντρωση στοιχείων προμελέτης (ΣΧΥ) και Επαλήθευση των στοιχείων με επί τόπου επίσκεψη και στα τέσσερα (4) κτίρια Αποτύπωση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης - επεξεργασία στοιχείων (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Γ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 377, ,10 ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 1.510,80 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Γ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Οριστική πρόταση μελέτης εφαρμογής με ενσωμάτωση παρατηρήσεων ,20 λεπτομερειών (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) Σύνταξη τευχών προϋπολογισμού (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) 2 755, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.532,40 Άρθρο 9 ο Ισχύουσες διατάξεις - κατηγορία μελέτης Για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών ισχύουν οι διατάξεις και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί των: 1) Ν άρθρο 209 παρ. 3. 2) Ν.3852/10 3) Ν.3316/05 4) ΠΔ 696/74 5) ΠΔ 798/78 6) Σχετικές ΔΜΕΟ

12 Η κατηγορία της μελέτης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 541/78 (ΦΕΚ116/A/ ) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98 ανήκει στην κατηγορία 6, - Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και για τα πτυχία Α' τάξεως της κατηγορίας αυτής (άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78) σύμφωνα με αμοιβές μελετών 2013 (εγκύκλιος 10/2013, αρ. πρωτ Δ15γ/οικ/3676/ του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ) η αμοιβή είναι ,00. Το 30% της Α' τάξης είναι: 30% x ,00 = 9.442,50. Η κατηγορία της μελέτης ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 541/78 (ΦΕΚ116/A/ ) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98 ανήκει στην κατηγορία 9, - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και για τα πτυχία Α' τάξεως της κατηγορίας αυτής (άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78) σύμφωνα με αμοιβές μελετών 2013 (εγκύκλιος 10/2013, αρ. πρωτ Δ15γ/οικ/3676/ του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ) η αμοιβή είναι ,00. Το 30% της Α' τάξης είναι: 30% x ,00 = 4.532,40. Άρθρο 10 ο Γενικές Υποχρεώσεις Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της μελέτης, ο Ανάδοχος θα είναι σε συνεχή συνεργασία (τυπική και άτυπη), με τον - τους επιβλέποντα-ες της υπηρεσίας οι οποίοι θα οριστούν από την Διευθύνουσα Αρχή. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει και συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία της Υπηρεσίας. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία εξελίσσονται οι προσωρινές παραλαβές δεν επηρεάζουν τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις του αναδόχου, όσον αφορά την ολοκλήρωση επόμενων σταδίων. Κατά την οριστική παραλαβή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που έχουν ήδη παραλειφθεί προσωρινά και επιβάλλονται από ανάγκες, που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της υπηρεσίας. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση Ανάθεσης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγμένης θετικής της ζημίας, μη δυναμένης να υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος, και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν Ομάδα Διοίκησης Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. Σε περίπτωση αθέτησης από την Αναθέτουσα Αρχή της υποχρέωσής της αυτής, ο Ανάδοχος δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγμένης θετικής του ζημίας, μη δυναμένης να υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος, και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκπόνηση της μελέτης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή της Μελέτης ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Ανάθεσης.

13 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση Ανάθεσης υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά ή ποινικά και για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του ( εργάτες, υπάλληλοι κλπ.), καθώς και για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή αποζημιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών, ακόμη και αν το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε τυχαίο γεγονός. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από τον «Ανάδοχο» δεν θα συνδέεται τμηματικά με το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας, αλλά για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου, θα εκτελείται κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί επίσημα η Υπηρεσία, για μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και για όσες ώρες κρίνεται αυτό απαραίτητο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης ο «ανάδοχος» δεν δικαιούται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας, οδοιπορικά έξοδα καθώς και ο «εργοδότης» δεν έχει καμία υποχρέωση ασφαλίσεως του, σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, τέλη ή κρατήσεις υπέρ τρίτων, Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 261/2013. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα Μέλη ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος ΛΕΖΟΥ Σταυρούλα ΚΟΥΤΜΟΥ Ευσταθία

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 260/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 260/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 260/2013 ΘΕΜΑ 5 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 14SYMV001976767 2014-04-08 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: 8848 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ημ/νια.: 8/4 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2015 ΘΕΜΑ 1 ο έκτακτο :Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9707 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9707 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 31.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9707 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24.

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24. ΜΕΛΕΤΗ «Αμοιβής μηχανικών για την Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» CPV: 71314300-5 (Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση) Νοέμβριος 2016 1 ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 340/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 340/2015 HM: 05/02/2016 21:25:06. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 340/2015 ΘΕΜΑ 5 ο : Διάθεση πίστωσης και απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 5 / 08 /2014 Αρ. πρωτ.: - 25873 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις.

πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγ. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη Τ.Κ. 18 648 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 345/2015 ΘΕΜΑ 4 ο : Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 30 / 06 /2014 Αρ. πρωτ.: - 21668 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 125/2016. ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 125/2016. ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 125/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Συκιές: 5/11/2013 Αρ. πρωτ: 80434 Ανάθεση εργασιών «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.02 15:52:13 EET Reason: Location: Athens Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Καμπάκας Αντώνιος Πρόεδρος 1.Βαρβαγιάννη Χρύσα 2. Βούρλος Δημήτριος 2.Τζόκας Σπύρος 3. Χασάπης Δημήτριος 4. Έξαρχος Βασίλης

1. Καμπάκας Αντώνιος Πρόεδρος 1.Βαρβαγιάννη Χρύσα 2. Βούρλος Δημήτριος 2.Τζόκας Σπύρος 3. Χασάπης Δημήτριος 4. Έξαρχος Βασίλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους Νεκροταφείου για το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2 η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωραιόκαστρο 13/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 Πληρ.: Ειρ. Ταμπάκη, Ειρ. Αλεβιζάκη Τηλ.: 2107292601-7 ΦΑΞ: 2107292621 Email: texniki@kessariani.gr

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 12/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 21 ης από 9.10.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 310/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 310/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 310/2017 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.3.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.3.1.1 Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων (1) Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28/& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 11.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.19354 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001858066 2014-02-07 ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ80-Δ9Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Τ80-Δ9Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002434511 2014-11-28 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα 19/11/2014 Αρ. Πρωτ: 108484 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤαμείοΣυνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 7 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 118/ 2013 Θέμα: Καθορισμός των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 10/2/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:3896 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Πλ. Τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 148/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης / 2013 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής, ημέρα Δευτέρα.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής, ημέρα Δευτέρα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 26 ης από 19.11.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2017 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ0-ΝΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ0-ΝΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/2016 ΘΕΜΑ 3 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 227/2017 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-Ο9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-Ο9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47 ΑΔΑ: ΩΓΚ5ΩΚΙ- 9ΑΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 29-2-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Τεχνοοικονομική πραγματογνωμοσύνη παρεμβάσεων εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

αρ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

αρ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» Μαρούσι 18-10-2016 α.π. αρ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 13 Ιουνίου 2014 Ταχ. /νση: Πλ. Νίκης 1 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 10 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 185/ 2013 Θέμα: Καθορισμός των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-0ΨΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-0ΨΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Συκιές:29/08/2012 Αρ. πρωτ: 64557 Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου & Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ), στα πλαίσια της Πράξης «Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 2013 -------------------------------------------------------------------- ---------

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 2013 -------------------------------------------------------------------- --------- ----- ΧΑΛΚΙΔΑ 3/11/2015 Αρ. Πρωτ. : 50611 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες : Ι. Απ. Κυριάκης, Χρ. Λέτση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Τευχ. Τεχν. Προδ.: 58/2016 Συκιές: 27/9/2016 Ανάθεση εργασιών «Έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για έργο με ακρωνύμιο BIOMASS ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4801/13-04-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 7ης/13-04-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26168/03-12-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 19 ης Φεβρουαρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 09/05/2016 14:37:51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 25 ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα