ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια». Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 28 η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Γλυκοφρύδη Γεωργίου - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γλυκοφρύδης Γεώργιος - Aντιδήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Λέζου Σταυρούλα, 4.Κούτμου Ευσταθία Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Μαρία, 2.Λούκας Λουκάς, 3.Ράτης Σπυρίδων. Επί του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια» προβλέπεται πίστωση ,00 για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, η οποία αποτελεί το υποέργο 2 της ενταγμένης στο Ε.Π. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πράξης, με τίτλο Εξοικονόμηση ενέργειας Λουτρακίου - Περαχώρας με κωδικό MIS Η υπ αριθ. 73/2013 (ΑΔΑ:ΒΕ5ΟΩΛ3-ΩΘ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε διάθεση πιστώσεων σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και μεταξύ άλλων διατέθηκε σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. η εγγεγραμμένη σ αυτόν πίστωση (ΠΑΥ Α-108/2013). 3. Η υπ αριθ. 242/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΕΩΛ3-Η7Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε, μεταξύ άλλων, ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό σε βάρος του Κ.Α , μειώνοντας την εγγεγραμμένη σ αυτόν πίστωση κατά ,87 και συνεπώς παραμένει στον Κ.Α. αυτό το ποσό των #17.189,13# (ΠΑΥ Α-551/2013). 4. Η από 20/5/2013 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία αδυνατεί να προβεί στη σύνταξη της μελέτης «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια», διότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τέτοιου είδους εργασίες.

2 5. Το υπ αριθ.10638/ έγγραφό μας προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με το οποίο ζητάμε να προβεί στη σύνταξη της εν λόγω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους μελέτες: Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγορία 6-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων) Στατική Μελέτη (κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορία 9) 6. Το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, περί αδυναμίας σύνταξης της εν λόγω μελέτης, καθότι δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεπώς ο Δήμος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο για την ανάθεσή της. 7. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης: «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια» όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις οποίες η προεκτιμώμενη αμοιβή των Αρχιτεκτονικών μελετών ανέρχεται στο ποσό των 9.442,50 πλέον Φ.Π.Α.23% των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ανέρχεται στο ποσό των 4.532,40 πλέον Φ.Π.Α.23% 8. Η υπ αριθ / (ΑΔΑ:ΒΛ1ΠΩΛ3-Α11) Δημοσίευση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου. 9. Οι προσφορές για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης και συγκεκριμένα: Α) Η υπ αριθ.27537/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #6.519,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: της ΡΗΓΑΚΗ Δανάης - Αρχιτέκτονα Μηχανικού (αριθ. μητρώου 25047, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 2.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, του ΠΕΤΤΑ Χρήστου & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου Μηχανολόγων Μηχανικών (αριθ. μητρώου & αντίστοιχα, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος, έναντι συνολικού ποσού 2.800,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, Β) Η υπ αριθ.27570/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #7.712,10# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: του ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δημητρίου - Αρχιτέκτονα Μηχανικού (αριθ. μητρώου 12933, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 3.850,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, του ΝΑΚΟΥ Νικολάου Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθ. μητρώου 13308, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εξ 2.420,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, Γ) Η υπ αριθ.27555/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #12.295,10# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: της ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Παναγιώτας - Αρχιτέκτονα Μηχανικού (αριθ. μητρώου 24600, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 6.336,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, της ΝΑΣΟΥΛΑ Χριστίνας - Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθ. μητρώου 24307, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Α) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εξ 3.660,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,

3 Δ) Η υπ αριθ.27579/ προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ #15.375,00# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία αναλύεται ως εξής: του ΔΕΤΣΗ Νικόλαου - Πολιτικού Μηχανικού (αριθ. μητρώου 9812, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών εξ 8.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, του ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Γεωργίου - Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθ. μητρώου 19129, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Β) για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εξ 4.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Οι ανωτέρω προσφορές είναι μικρότερες από το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής της Α τάξεως πτυχίου, κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (όριο αμοιβής Α τάξης κατ. (7): 0,30 Χ ,00 = 9.442,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). του ανώτατου ορίου αμοιβής της Α τάξεως πτυχίου, κατηγορίας (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές (όριο αμοιβής Α τάξης κατ. (9) : 0,30 Χ ,00 = 4.532,40 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την υπ αριθ.10/2013, αρ.πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/ Εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. 10. Η από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, περί απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω μελέτης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα για τις κατηγορίες μελετών στο άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78, όπως ισχύουν και την υπ αριθ. 10/2013, αρ. πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/ Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ., περί καθορισμού των ορίων αμοιβής μελετών για το έτος 2013, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 1. Αναθέτει απευθείας στους μελετητές ΡΗΓΑΚΗ Δανάη - Αρχιτέκτονα Μηχανικό (αριθ. Μητρώου 25047, κατηγορία 6, τάξη πτυχίου Α) την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών των «Οριστικών μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια (για την πράξη Κωδ. ΟΠΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας Λουτρακίου Περαχώρας)» έναντι ποσού 2.500,00 και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εξ #575,00# έναντι συνολικού ποσού #3.075,00# ΠΕΤΤΑ Χρήστο & ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο Μηχανολόγους Μηχανικούς (αριθ. μητρώου & αντίστοιχα, κατηγορία 9, τάξη πτυχίου Α) την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος, των «Οριστικών μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια (για την πράξη Κωδ. ΟΠΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας Λουτρακίου Περαχώρας)» έναντι ποσού 2.800,00 και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εξ #644,00# έναντι συνολικού ποσού #3.444,00#, σύμφωνα με τις προσφορές τους, οι οποίες κρίθηκαν συμφέρουσες για το Δήμο, καθώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνησή τους δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει για τις εν λόγω κατηγορίες μελετών, ήτοι (κατηγορία 6) - Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και (κατηγορία 9) - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές ), με τους ακόλουθους όρους:

4 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Ε. Σ. Υ. αφορά τους ειδικούς όρους της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΩΔ.ΟΠΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Φ.Β1/Ε5.5/9426/387/ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΑΔΑ: Β49Θ0-4ΩΒ), στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, και αφορά στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων (πρώην Λουτρακίου-Περαχώρας) και την υλοποίηση της στρατηγικής του σε θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής αποδοτικότητας. Άρθρο 2ο Συμβατικό μελετητικό αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης είναι οι οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 4 (τέσσερα) υφιστάμενα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου Περαχώρας. Πρόκειται για Αρχιτεκτονική, και Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη που αφορούν στις ήδη εγκεκριμένες προμελέτες του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣχΥ) της Πράξης για: 1. το κτίριο Γραφείων της ΔΑΕΤ - Ελ.Βενιζέλου το Πνευματικό κέντρο του Δήμου- Κολοκοτρώνη & 28ης Οκτωβρίου 3. το Γυμνάσιο Λύκειο Λουτρακίου /Σχολικό συγκρότημα/ Οδός Ιβύκου 4. το Κλειστό Γυμναστήριο Γ. Γαλανόπουλος - Λεωφ. Αθηνών (εκτός σχεδίου, θέση Μαγούλα στο Λουτράκι) Άρθρο 3ο Περιεχόμενο Μελέτης Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα είναι σε μία φάση, ανάλογα με το είδος των επεμβάσεων και κατόπιν εντολής της επίβλεψης και θα περιλαμβάνει: Α. την αποτύπωση των κτιρίων (υπάρχουν σχέδια από προμελέτη) Β. την μελέτη εφαρμογής των απαιτούμενων από την προμελέτη εργασιών αλλά και εργασιών που θα κριθούν απαραίτητες για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου Γ. τα τεύχη προϋπολογισμού του έργου (που θα προκύψει από την μελέτη), Η σύνταξη του φακέλου της μελέτης θα περιλαμβάνει: 1. Αρχιτεκτονική μελέτη: Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης. α)κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων. β)τομές. γ)φωτογραφίες όλων των όψεων Κατόψεις των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση Δύο τομές στα επίπεδα που γίνονται οι επεμβάσεις και οι οποίες εκλέγονται ώστε να τέμνουν τα νέα δομικά στοιχεία όπου υπάρχουν Σε όσα από τα κτίρια γίνεται επέμβαση και στις όψεις (α) οι νέες όψεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, (β) σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν. Η σύνταξη τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη. Δηλαδή: Α)Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζονται οι υψομετρικές καμπύλες και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων (υπαίθριων και κλειστών) σύμφωνα με το οποίο θα δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς. Το τοπογραφικό του οικοπέδου με τις υψομετρικές καμπύλες θα δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων Β) Διάγραμμα δόμησης σε κλίμακα 1:200 Γ) Διάγραμμα εκσκαφών σε κλίμακα 1:100 (όπου και εάν απαιτείται για νέες κατασκευές) Δ) Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 Ε) Τομές ( τουλάχιστον 2) σε κλίμακα 1:50

5 Ζ) Όψεις ( τουλάχιστον 4) σε κλίμακα 1:50 Η) Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:20 ή 1:10 Θ) Πίνακας κουφωμάτων σε κλίμακα 1:20 (όπου απαιτείται) Ι) Κάτοψη διαμόρφωσης ακαλύπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ' αυτούς (κλίμακες, μανδρότοιχοι, τοίχοι, αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης κλπ.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου. Κ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σε κλίμακα 1:50 Λ) Φωτογραφίες του οικοπέδου και του περιβάλλοντος χώρου 1 β ) Τεχνικές περιγραφές- Τεύχη Προϋπολογισμού α) Λεπτομερή Τεχνική Έκθεση β) Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων υλικών (επενδύσεων επικαλύψεων επιστρώσεων ) και λοιπών στοιχείων ή υλικών που προτείνονται στην μελέτη. γ) Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών δ) Αναλυτικός Προϋπολογισμός εργασιών σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα τιμολόγια του δημοσίου και τις νέες ΕΤΕΠ ε) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Διακήρυξη δημοπρασίας προκειμένου για την εφαρμογή της μελέτης σε αντίστοιχο έργο 2. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της μελέτης είναι α) η σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπως περιγράφονται στην υπάρχουσα ενεργειακή προμελέτη (συντάχτηκε από τη μελετητική Ε.Π.Τ.Α. 2009) για τα κτίρια της ΔΑΕΤ, Πνευματικό Κέντρο, Γυμνάσιο- Λύκειο Λουτρακίου, Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Γαλανόπουλος», β) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τη κατασκευή του έργου. Τα κτίρια είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και βρίσκονται στην πόλη του Λουτρακίου. Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Β) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β1. Η εγκεκριμένη ενεργειακή προμελέτη των κτιρίων που περιλαμβάνει την ενεργειακή τους επιθεώρηση καθώς και τις προτάσεις των επεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της ενεργειακής τους κατάστασης. Β2. Σχέδια και μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Δήμου. Γ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι μελέτες εφαρμογής θα εκπονηθούν με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς πρότυπα αλλά και τους όρους: -Απόφαση Δ6/οικ.5825 (ΦΕΚ Β 407/942010: Έγκριση κανονισμού Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. - Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89): Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. -Οι Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αρίθ. Οικ.17178/ΦΕΚ Β Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης». - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων». - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών πόλεων».

6 - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010: «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. Τα σχετικά κείμενα «Διευκρινίσεις και Προσθήκες Τεχνικών Οδηγιών» εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. την Αρίθ. Οικ. 1192/ΦΕΚ , τα οποία ισχύουν από την ημέρα έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ και ενσωματώνονται στη δεύτερη έκδοση των αντίστοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, /2010 και /2010. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η νέα τεχνική οδηγία: (ΤΟΤΕΕ /2010 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτίρια»). - Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Κ.Α. 1603/ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). - Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Κ.Α. 2279/ : Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). νσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού». Οι επιμέρους Η/Μ εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα μελετηθούν με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς πρότυπα: Γ.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 2: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. - ASHRAE Handbooks Refrigeration, fundamendals, HVAC Systems and Equipment Application. - ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable lndoor Air Quality. - Carrier Handbooks of air Conditioning System Design. - ASHRAE GRP 158 cooling and heating load calculation manual. - DIN Parts 1,2 and 3 Smoke and heat control installation. - SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association). - Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω χρησιμοποιούνται οι υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών ASHRAE, DIN, VDI, NEPA, IEC, κ.λ.π. Γ. 2. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. - ΕΛΟΤ HD 637 SI : Εγκαταστάσεις ισχύος με ονομαστική τάση πάνω από 1kVεναλλασσόμενου ρεύματος. - ΕΛΟΤ ΕΝ : Φως και φωτισμός Φωτισμός χώρων εργασίας Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι εργασίας. - ΕΛΟΤ ΕΝ : Φως και φωτισμός Φωτισμός χώρων εργασίας Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι εργασίας. - Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης. - Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 70: National Electrical Code. - Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών DIN, VDE, IEC, κ.λ.π. Δ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μελέτη εφαρμογής των εγκαταστάσεων που θα τροποποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Τεχνική έκθεση των παρεμβάσεων Ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές κύριου προτεινόμενου εξοπλισμού και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν Σχέδια των εγκαταστάσεων που θα τροποποιηθούν Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της μελέτης Τεύχη Υπολογισμού για όλες τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που θα Τροποποιηθούν

7 Δ.2. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τεύχη δημοπράτησης, Αναλυτικές επιμετρήσεις όλων των εργασιών του κτιρίου,προϋπολογισμός και τιμολόγιο για τις εργασίες,, ανάλυση για όσες τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΟΔΟΜΩΝ, τιμολόγιο μελέτης, πλήρη τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη δημοπρασίας για τις προς εκτέλεση εργασίες. Άρθρο 4 ο Λοιπά στοιχεία Α) Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης μελέτης και ιδιαίτερα του Υποφακέλου 4 της ενταγμένης πράξης που αφορά στις ενεργειακές προμελέτες των κτιρίων. Ειδικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι για: 1. το κτίριο Γραφείων της ΔΑΕΤ - Ελ.Βενιζέλου 57 : 1.1 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 1.2 Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων 1.3 Μηχανικό αερισμό (free cooling) δηλαδή εγκατάσταση ανεμιστήρων(ένας σε κάθε γραφείο για την ανανέωση του αέρα και την βελτίωση των συνθηκών ψύξης) 1.4 Εγκατάσταση Αισθητήρων σύζευξης φυσικού / τεχνητού φωτισμού 2. το Πνευματικό κέντρο του Δήμου- Κολοκοτρώνη & 28ης Οκτωβρίου: 2.1 Προσθήκη θερμομόνωσης υγρομόνωσης (τοίχοι και οροφή) 2.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 2.3 Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού (αλλαγή στραγγαλιστικών διατάξεων με νέα ηλεκτρονικού τύπου) 3. το Γυμνάσιο Λύκειο Λουτρακίου /Σχολικό συγκρότημα/ Οδός Ιβύκου: 3.1 Προσθήκη θερμομόνωσης (τοίχοι και δώμα) για τα κτίρια της Ζώνης 1(γυμνάσιο γυμναστήριο και εξωτερικές αίθουσες) 3.2 Θερμομόνωση της οροφής για το κτήριο του Λυκείου (Ζώνη 3) 3.3 Θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων και ακριβείς θερμοστάτες χώρου 3.4 Ανιχνευτές κίνησης στις αίθουσες διδασκαλίας (τεχνητός φωτισμός) 4. το Κλειστό Γυμναστήριο Γ. Γαλανόπουλος - Λεωφ. Αθηνών: 4.1 Προσθήκη θερμομόνωσης (πάνελ τοιχοποιίας, πάνελ οροφής και θερμομόνωση δαπέδου) 4.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 4.3 Θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων και ακριβείς θερμοστάτες χώρου 4.4 Νέας Τεχνολογίας κυκλοφορητές/ κινητήρες (προσθήκη inverter στον ανεμιστήρα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας) 4.5 Ανιχνευτές κίνησης στους χώρους των γραφείων και αποδυτηρίων (τεχνητός φωτισμός) Β) Προκειμένου για την υλοποίηση του υποέργου είναι απαραίτητη η πολύ καλή συνεργασία των αναδόχων μελετητών μεταξύ τους αλλά και με τους επιβλέποντες των μελετών Γ) Η εκτέλεση των μελετών από τους «Αναδόχους» δεν θα συνδέεται τμηματικά με το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας, αλλά για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής των, θα εκτελείται κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί επίσημα η Υπηρεσία, για μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και για όσες ώρες κρίνεται αυτό απαραίτητο από τους επιβλέποντες. Άρθρο 5 ο Προδιαγραφές Η κάθε μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νέου Γενικού Οικοδομικού κανονισμού, του Κτιριοδομικού κανονισμού, του ΚΕΝΑΚ και πάντως σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς ή άλλους παραδεδεγμένους διεθνώς ή επιβεβλημένους. Γενικά τα παραδοτέα στοιχεία θα είναι εκείνα που θα μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή της μελέτης τόσο τεχνικά όσο και νομικά διοικητικά κατόπιν εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες. (π.χ. Φάκελος άδειας

8 τοποθέτησης Ικριωμάτων) Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες μελέτες θα εφαρμοστούν σε εργολαβία που αφορά άλλο υποέργο της πράξης του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ οι μελετητές οφείλουν να συντάξουν υποχρεωτικά τις Μελέτες Εφαρμογής των εργασιών που αποτυπώνονται στο ΣχΥ της Πράξης, ενώ εάν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία θα είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν και μελέτες εφαρμογής εργασιών της αντίστοιχης κατηγορίας του πτυχίου τους ή και να τις εντάξουν στον προϋπολογισμό των τευχών δημοπράτησης που έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν σύμφωνα με την παρούσα συγγραφή. Έτσι για παράδειγμα: εάν σε κάποιο από τα κτίρια απαιτείται επιπλέον εργασία αποκατάστασης του κτιρίου πέραν της εργασίας (από το ΣχΥ) που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και η οποία θα ολοκληρώσει και το αισθητικό αποτέλεσμα του κτιρίου, οφείλουν να την προϋπολογίσουν και εάν κριθεί απαραίτητο να συντάξουν και μελέτη εφαρμογής. Άρθρο 6 ο Παραδοτέα στοιχείg Η σύνταξη φακέλου κάθε μελέτης εφαρμογής καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης (αρθ. 1β & Δ2), θα υποβληθούν σε έξι (6) αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία με επέκταση (*.doc) και σχέδια με επέκταση (*.dwg) Autocad 2004 Άρθρο 7 ο Προθεσμία εκπόνnσnς μελέτης Η προθεσμία υποβολής της μελέτης που θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 1η φάση: 40 (σαράντα) ημέρες για την υποβολή μελέτης στον Δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων μετά την υπογραφή της σύμβασης& 2η φάση: 20 (είκοσι) ημέρες μετά την οριστική έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης,από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα. Άρθρο 8 ο Προεκτιμώuενn αμοιβή Πληρωμές Η προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικών μελετών, ανέρχεται στο ποσό των 9.442,50 συν του ΦΠΑ (23% * 9.442,50 = 2.171,78 ) ήτοι συνολικά ,28. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Η-Μ μελετών ανέρχεται στο ποσό των 4.532,40 συν του ΦΠΑ (23% * 4.532,40 = 1.042,45 ) ήτοι συνολικά 5.574,85. Και θα πληρωθούν κατά αποκοπή σύμφωνα με τον παρακάτω επιμερισμό: Πληρωμή 50% της συνολικής αμοιβής με την παράδοση της μελέτης και τον έλεγχο της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Πληρωμή 35% της συνολικής αμοιβής μετά την έγκριση της μελέτης από το δημοτικό συμβούλιο και Πληρωμή 15% της συνολικής αμοιβής μετά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος (Κ.Α.Π.Ε.) Για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι του Μελετητή όσον αφορά την τήρηση των όρων της Σύμβασης και την αρτιότητα της προς εκπόνηση μελέτης πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π.Δ.194/79, κοινές υπέρ πάντων των συμπραττόντων γραφείων εγγυητικές επιστολές : Για την ανάθεση Αρχιτεκτονικών εγγυητική επιστολή ύψους: 9.442,50 * 5% = 472,13 και Για την ανάθεση Η-Μ εγγυητική επιστολή ύψους: 4.532,40 * 5% = 226,62 Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται τελικά στο ποσό των ,13 «Το υποέργο με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ ),

9 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». «Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.» 8 α ) Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών έγινε σύμφωνα με: α) Τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ και βελτιώθηκε με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 4 παραγρ. 2 και 7 και το άρθρο 9 παραγρ. 3(γ) του Ν 3316/05 β) Την περιγραφή των εργασιών και τα ποσοτικά στοιχεία της προμελέτη που αναφέρονται στο Σχέδιο Υλοποίησης της Ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης γ) Η προεκτίμηση της αμοιβής κάθε μελέτης που αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες (ανά μελέτη), υπολογίστηκε βάσει της διάταξης του άρθρου ΓΕΝ.4 του Κανονισμού και των τροποποιήσεών του και βελτιώσεών του όπως αυτές ισχύουν διότι ο βιοκλιματικός χαρακτήρας (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υπαίθριων χώρων) των εν λόγω μελετών δεν περιλαμβάνεται στις μελέτες που αμείβονται βάσει ειδικών προβλέψεων κατά τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών. Έτσι σύμφωνα με το: Άρθρο ΓΕΝ.4Β της ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 4. Η ποοεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας.

10 Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις. με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης. υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Εργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1. Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών πτυχίου κατηγορίας 6 ( Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής των παρεμβάσεων και στα τέσσερα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 4 α του παρόντος Σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού οι αμοιβές των επιστημόνων καθορίζονται σε ημερομίσθια ως ακολούθως με τκ =1,259 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Α >20ΕΤΩΝ 755,40 Β 10-20ΕΤΩΝ 566,55 Γ <10ΕΤΩΝ 377,70 ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ. Γ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση στοιχείων προμελέτης (ΣΧΥ) και για τα τέσσερα (4) κτίρια 2 755,40 Επαλήθευση των στοιχείων με επί τόπου επίσκεψη στα κτίρια ,50 Αποτύπωση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης - επεξεργασία στοιχείων (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) ,20 ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 4.910,10 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Γ Οριστική πρόταση μελέτης εφαρμογής με ενσωμάτωση παρατηρήσεων - λεπτομερειών (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) ,60 Σύνταξη τευχών προϋπολογισμού(για κάθε κτίριο ξεχωριστά) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.442,50

11 2. Υπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών πτυχίου κατηγορίας 9 ( Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής των παρεμβάσεων και στα τέσσερα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 4 α του παρόντος Σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού οι αμοιβές των επιστημόνων καθορίζονται σε ημερομίσθια ως ακολούθως με τκ =1,259 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Α >20ΕΤΩΝ 755,40 Β 10-20ΕΤΩΝ 566,55 Γ <10ΕΤΩΝ 377,70 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκέντρωση στοιχείων προμελέτης (ΣΧΥ) και Επαλήθευση των στοιχείων με επί τόπου επίσκεψη και στα τέσσερα (4) κτίρια Αποτύπωση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης - επεξεργασία στοιχείων (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Γ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 377, ,10 ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 1.510,80 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ. Γ 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Οριστική πρόταση μελέτης εφαρμογής με ενσωμάτωση παρατηρήσεων ,20 λεπτομερειών (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) Σύνταξη τευχών προϋπολογισμού (για κάθε κτίριο ξεχωριστά) 2 755, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.532,40 Άρθρο 9 ο Ισχύουσες διατάξεις - κατηγορία μελέτης Για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών ισχύουν οι διατάξεις και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί των: 1) Ν άρθρο 209 παρ. 3. 2) Ν.3852/10 3) Ν.3316/05 4) ΠΔ 696/74 5) ΠΔ 798/78 6) Σχετικές ΔΜΕΟ

12 Η κατηγορία της μελέτης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 541/78 (ΦΕΚ116/A/ ) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98 ανήκει στην κατηγορία 6, - Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και για τα πτυχία Α' τάξεως της κατηγορίας αυτής (άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78) σύμφωνα με αμοιβές μελετών 2013 (εγκύκλιος 10/2013, αρ. πρωτ Δ15γ/οικ/3676/ του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ) η αμοιβή είναι ,00. Το 30% της Α' τάξης είναι: 30% x ,00 = 9.442,50. Η κατηγορία της μελέτης ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 541/78 (ΦΕΚ116/A/ ) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98 ανήκει στην κατηγορία 9, - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και για τα πτυχία Α' τάξεως της κατηγορίας αυτής (άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78) σύμφωνα με αμοιβές μελετών 2013 (εγκύκλιος 10/2013, αρ. πρωτ Δ15γ/οικ/3676/ του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ) η αμοιβή είναι ,00. Το 30% της Α' τάξης είναι: 30% x ,00 = 4.532,40. Άρθρο 10 ο Γενικές Υποχρεώσεις Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της μελέτης, ο Ανάδοχος θα είναι σε συνεχή συνεργασία (τυπική και άτυπη), με τον - τους επιβλέποντα-ες της υπηρεσίας οι οποίοι θα οριστούν από την Διευθύνουσα Αρχή. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει και συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία της Υπηρεσίας. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία εξελίσσονται οι προσωρινές παραλαβές δεν επηρεάζουν τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις του αναδόχου, όσον αφορά την ολοκλήρωση επόμενων σταδίων. Κατά την οριστική παραλαβή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που έχουν ήδη παραλειφθεί προσωρινά και επιβάλλονται από ανάγκες, που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της υπηρεσίας. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση Ανάθεσης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγμένης θετικής της ζημίας, μη δυναμένης να υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος, και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν Ομάδα Διοίκησης Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. Σε περίπτωση αθέτησης από την Αναθέτουσα Αρχή της υποχρέωσής της αυτής, ο Ανάδοχος δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγμένης θετικής του ζημίας, μη δυναμένης να υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος, και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκπόνηση της μελέτης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή της Μελέτης ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Ανάθεσης.

13 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση Ανάθεσης υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά ή ποινικά και για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του ( εργάτες, υπάλληλοι κλπ.), καθώς και για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή αποζημιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών, ακόμη και αν το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε τυχαίο γεγονός. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από τον «Ανάδοχο» δεν θα συνδέεται τμηματικά με το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας, αλλά για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου, θα εκτελείται κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί επίσημα η Υπηρεσία, για μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και για όσες ώρες κρίνεται αυτό απαραίτητο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης ο «ανάδοχος» δεν δικαιούται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας, οδοιπορικά έξοδα καθώς και ο «εργοδότης» δεν έχει καμία υποχρέωση ασφαλίσεως του, σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, τέλη ή κρατήσεις υπέρ τρίτων, Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 261/2013. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα Μέλη ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος ΛΕΖΟΥ Σταυρούλα ΚΟΥΤΜΟΥ Ευσταθία

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα