ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου Τηλέφωνο : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19A/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦEK 25/ ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.4. Του Ν.3580/2007 (ΦEK 134/Α/ ) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α / ) Μέρος Β 157 περ. β της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθ. 22/ θ. 3 ο Απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

2 3. Την αριθ. 8/20/ Απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του ΠΜΔ για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός καυστήρα και ενός λέβητα στο κτίριο Δοξιάδη. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια & εγκατάσταση ενός καυστήρα και ενός λέβητα στο κτήριο ΔΟΞΙΑΔΗ, εις αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων και γραμμής φυσικού αερίου, με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι και ώρα 14:00. Αποσφράγιση προσφορών: ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07. Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Δ) Συνεταιρισμοί. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς (πρωτότυπο & αντίγραφο) και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπο & αντίγραφο). ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: -Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος ( τιμή κατ αποκοπή- τεμ. 1). -Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. 4.2 Προσφορές που δεν δίνουν της τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ της ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ) ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (3,636%) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο

3 24 παρ. 6 του Ν. 3846/10, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4%. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Για παροχή υπηρεσιών Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (5,172%) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/10, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8%. ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. AMΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγώνδιορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ & ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ. Στην Αθήνα σήμερα συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός λέβητα και ενός καυστήρα (διπλού καυσίμου- πετρελαίου-αερίου καθώς και κατασκευής γραμμής φυσικού αερίου στο υπόγειο του κτιρίου Δοξιάδη.- η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 817/21227/ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους: 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 2. Κούλη Βασίλειο Υδραυλικό 3. Πίπα Αγγελική Διοικητικό Υπάλληλο Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ο ανάδοχος θα αποξηλώσει και απομακρύνει με έξοδα του, εκτός χώρου του νοσοκομείου τον παλαιό λέβητα. Ο καυστήρας θα παραμείνει στην διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. Σε σημείο του δικτύου το οποίο θα συναποφασιστεί με την τεχνική υπηρεσία θα τοποθετηθούν 4 εμβαπτιζόμενα ηλεκτρόδια μαγνησίου μήκους 30 cm και διαμέτρου Φ 20 mm, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα επιθεωρήσιμα, ελεγχόμενα και αντικαταστάσιμα. Επίσης σημεία (3) για την τοποθέτηση θερμομέτρων για τον έλεγχο των θερμοκρασιών του νερού (στην γραμμη του λεβητα, στο κολλεκτερ του ζεστού νερου, στην γραμμή του boiler) 3. Η εγκατάσταση του νέου λέβητα θα περιλαμβάνει τα εξής : Σύνδεση υδραυλική με δίκτυο θέρμανσης και πλήρη ηλεκτρολογική σε θέση που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία, παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Σύνδεση λέβητα-καπνοδόχου, μέσω τμήματος καπναγωγού προσαρμογής, από λαμαρίνα γαλβανιζέ μονωμένης αντίστοιχης διαμέτρου. Τοποθέτηση και σύνδεση νέου καυστήρα διπλού καυσίμου ( αερίουπετρελαίου) και θέση σε λειτουργία, παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Κατασκευή γραμμής Φυσικού Αερίου σε σημείο που έχει τοποθετηθεί μετρητής από την Ε.Π.Α. Αττικής. Περίπου 30 μέτρα. (συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη που θα κατατεθεί στην Ε.Π.Α.). Η μελέτη θα πρέπει να είναι από Μηχανολόγο Μηχανικό μέλος Τ.Ε.Ε. και εγκεκριμένη από την Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.). (περιλαμβάνονται και το συστημα συναγερμου για τον καυστήρα αερίου) Τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα οργάνων έλεγχου λειτουργίας καυστήρα / λέβητα καθώς και ο ηλεκτρολογικός πίνακας και ο πίνακας αυτοματισμού. Στον πίνακα θα τοποθετηθεί και εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης. Πλήρωση και υδραυλική δοκιμή του λέβητα, τοποθέτηση - σύνδεση και εκκίνηση του καυστήρα μέσω αδειούχου τεχνίτη καυστήρων, και ενεργειακή παραλαβή του λέβητα (μέσω της οποίας θα χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργειακής παραλαβής και τo απαιτούμενο φύλλο ελέγχου). Εκπαίδευση προσωπικού Παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

5 4. Θα εγκατασταθεί και θα συνδεθεί πλήρως στο ήδη υπάρχων κύκλωμα θέρμανσης ενώ οι εργασίες θα εκτελεστούν από τεχνικούς έμπειρους, καταρτισμένους και φέροντες σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (υδραυλικούς συγκολλητές), σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. (θα κατατεθούν κατά την διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών του Π.Μ.Δ. αντίγραφα των αδειών των τεχνιτών που θα εργαστούν στο έργο) 5. Ο λέβητας θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του κυκλώματος, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές ενώ η υδραυλική δοκιμή και η ενεργειακή παραλαβή του λέβητα θα πραγματοποιηθούν από ανεξάρτητο φορέα (κατ επιλογήν του Νοσοκομείου), παρουσία της επιτροπής παραλαβής του έργου, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 6. Επί τόπου του έργου θα παρευρίσκεται στην διάρκεια των εργασιών Μηχανολόγος Μηχανικός ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, ο οποίος θα επιβλέπει και συντονίζει το έργο. Εκτός των άλλων, ο εν λόγω Μηχανικός με το πέρας των εργασιών, θα συμπληρώσει και υποβάλει όλα τα συνοδευτικά έγραφα και πιστοποιητικά των ως άνω δοκιμών του λέβητα. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΒΗΤΑ & ΚΑΥΣΤΗΡΑ. ΛΕΒΗΤΑΣ 1. Σε ότι αφορά τον λέβητα αυτός θα είναι κατάλληλος για μικτό καύσιμο αέριο και ελαφρύ ακάθαρτο πετρέλαιο, Ευρωπαϊκής κατασκευής (γερμανικής ή ιταλικής προελεύσεως θα προτιμηθεί έναντι των άλλων και θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών και ισχύος τέτοιας ώστε σε συνεργασία με τον καυστήρα (το συστημα καυστήρας λέβητας) να έχει ελάχιστο βαθμό απόδοσης 92%. Μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών. 2. Ο λέβητας θα είναι από χυτοσίδηρο (μαντεμένιος) λυόμενος, με ανοιγόμενη πόρτα φλογοθαλάμου και οπίσθιου καπνοθάλαμου. Η σχεδίαση του θα εξασφαλίζει 3 διαδρομές καυσαερίων από τις οποίες η τρίτη θα γίνεται μέσα στους αυλούς με διάταξη στροβιλισμού και με χρήση στροβιλιστών - επιβραδυντών καυσαερίων για μακροζωία και αύξηση του βαθμού απόδοσης. 3. Ο θάλαμος καύσης θα είναι ικανού μήκους και η καύση θα γίνεται με τη μικρότερη δυνατή περίσσεια αέρος, χωρίς δημιουργία κάπνας και καταλοίπων πετρελαίου ή αερίου (σύμφωνα με DIN 51603). Θα είναι κατασκευασμένος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο πετρέλαιο ή αέριο (φυσικό ή LPG). 4. Η πραγματική αποδιδόμενη ισχύς του θα πρέπει να είναι 580 kw (όπως ο παλαιός που αντικαθίσταται) Υπολογίζοντας βαθμό απόδοσης 92% (κατ ελάχιστον) 5. Η σήμανση, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ο βαθμός απόδοσης θα είναι σύμφωνα με το DIN 4702 και Επιπροσθέτως θα φέρει σήμανση

6 CE, πιστοποιημένο βαθμό απόδοσης και διεθνείς πιστοποιήσεις εγκρίσεις εναρμονίσεις κατά EN, ISO Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να γίνουν από διπλωματούχους ηλεκτροσυγκολλητές οι οποίοι θα έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται από τον νόμο και την απαιτούμενη άδεια Ν.6422/34 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Θα ληφθεί πρόνοια ώστε να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός συγκολλήσεων σε όλη γενικά την κατασκευή. Ως υλικό συγκόλλησης θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί βασικά ηλεκτρόδια μεγάλου πάχους. 7. Για την προστασία από τις φλόγες και τα καυσαέρια της 2 ης διαδρομής θα έχει πυρίμαχη επένδυση μεγάλου πάχους. Ο λέβητας θα είναι μονωμένος με υαλοβάμβακα μεγάλου πάχους (ενδεικτικά 50 mm) και με επένδυση αλουμινίου. Θα φέρει μεταλλικά καλύμματα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή και θα συνοδεύεται με εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών. 8. Σε περίπτωση διάτρησης στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ο μειοδότης θα είναι υποχρεωμένος στην άμεση επισκευή του λέβητα εντός 24 ωρών ( θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο 1). 9. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ ΛΕΒΗΤΑ. Πίεση λειτουργίας 4 bar. Πλάτος λέβητα (ενδεικτικό) : 1290 mm Μήκος λέβητα (ενδεικτικό) : 2300 mm Ύψος λέβητα (ενδεικτικό) : 1545 mm Όγκος εμπεριεχόμενου νερού 450 λίτρα ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ: 10. Σε ότι αφορά τον καυστήρα αυτός θα είναι βιομηχανικού τύπου διβάθμιος, μικτού καυσίμου αερίου - ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου, Ευρωπαϊκής κατασκευής (γερμανικής ή ιταλικής προελεύσεως θα προτιμηθεί έναντι των άλλων και θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών), ισχύος τέτοιας ώστε σε συνεργασία με τον λέβητα να έχει ελάχιστο βαθμό απόδοσης 92%. 11. Θα είναι διβάθμιος, και με αντίθλιψη ικανή σε συνδιασμό με τον λέβητα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την λειτουργία του. (για παροχή πετρελαίου και αερίου). Επίσης θα διαθέτει αυτόματο τάμπερ ρυθμιζόμενης διαδρομής. Επίσης αεροφράκτης θα κλείνει εντελώς το νταμπερ αέρος, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι θερμικές απώλειες που οφείλονται στον ελκυσμό της καπνοδόχου. 12. Ο καυστήρας θα καλύπτει προδιαγραφές σχετικά με τον βαθμό απόδοσης και τις εκπομπές ρύπων, προστατεύοντας έτσι ουσιαστικά το περιβάλλον. (ΕΝ 262, ΕΝ 267, ΕΝ 303, DIN 4787 & 4788 και κοινοτική οδηγία 92/42/ 21 Μαΐου 1992). 13. Επιπροσθέτως, θα κατασκευάζεται σύμφωνα με όλες τις Ευρωπαϊκές & διεθνής προδιαγραφές, θα φέρει πιστοποιητικό ISO (κατασκευαστή), σήμανση CE, και εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ:

7 1. Θα κατασκευαστεί γραμμή αερίου από σωλήνα αναλόγου διαμέτρου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (και τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας ήτοι ανόδια, γείωση κ.λ.π.) σύμφωνα με την μελέτη που θα καταθέσει στην Ε.Π.Α. ο μειοδότης. Μέρος της γραμμής θα είναι υπόγεια λόγω του ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του κτιρίου Δοξιάδη και της περίφραξης του Νοσοκομείου (όπου θα τοποθετηθεί ο μετρητής) χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. 2. Η γραμμή θα παραδοθεί με το αντίστοιχο gas-train. 3. Η γραμμή στην είσοδο και έξοδο της στη γη θα είναι μονωμένη με ειδικά υλικά για την αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού στο δίκτυο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 1. Η συσκευή αντιστάθμισης θα τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο. Θα δέχεται χρονοδιακόπτη και έχει ενσωματωμένη μπαταρία για την λειτουργία του χρονοδιακόπτη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η συσκευή θα ελέγχει Α) εξωτερική θερμοκρασία Β) θερμοκρασία προσαγωγής ύδατος προς σώματα Γ) λειτουργία κυκλοφορητή(ων) Δ) θερμοκρασία χώρων ( Ισόγειο, και δεύτερος όροφος) Με την λειτουργία της συσκευής και την καμπύλη λειτουργίας θα μπορεί να ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής προς τα σώματα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η ενεργειακή δοκιμή πιστοποίηση του λέβητα και παραλαβή του συστήματος καυστήρας λέβητας θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα (επιλογής του Νοσοκομείου) του οποίου το γνωστικό αντικείμενο θα είναι σχετικό με λέβητες. Με το πέρας της ενεργειακής δοκιμής θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο το οποίο και θα επιδοθεί στην υπηρεσία μας. Ο βαθμός απόδοσης του συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 92 %, ενώ σύστημα με μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης, θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών κατά την διαδικασία αξιολόγησης. 2. Έκαστος υποψήφιος ανάδοχος, συμμετέχων στον διαγωνισμό, οφείλει, να επισυνάψει πρωτότυπη θεωρημένη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του υπό προσφορά λέβητα, αποδοχής και τήρησης όλων των γενικών και ειδικών τεχνικών όρων κατασκευής του, ως αναφέρονται στην προκήρυξη. 3. Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα βεβαιώνει υπεύθυνα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, πως σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η παροχή θέρμανσης του κτηρίου για χρόνο άνω των 8 ωρών, διότι δεν υπάρχει δεύτερη πηγή ενέργειας για την θέρμανση και την χορήγηση ζεστού νερού χρήσεως του κτηρίου (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο 2). 4. Επίσης θα επισυναφθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

8 5. Επίσης θα βεβαιώνει υπεύθυνα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι αποδέχεται όλους του όρους της Διακήρυξης (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο 3). Για την σωστή λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να γίνει σωστός συνδυασμός του καυστήρα με το λέβητα. Θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν: Η ονομαστική ισχύς του λέβητα σε kw : 580 (επισυνάπτεται φωτογραφία του υπό αντικατάσταση λέβητα) Η αντίθλιψη του λέβητα: Δηλαδή η πίεση που προκύπτει στο θάλαμο καύσης του λέβητα με εγκατεστημένο τον καυστήρα και την οποία πρέπει να υπερνικήσει ο καυστήρας για να έχουμε την επιθυμητή φλόγα καύσης Χαρακτηριστικά του λέβητα όπως το μήκος και τον τύπο του θαλάμου καύσης (αντεστραμμένης φλόγας ή παραδοσιακός ), τις διαδρομές της φλόγας κ.α. Τον βαθμό απόδοσης του λέβητα : ελάχιστο 92% Την κατάθλιψη του καυστήρα σε mbar ή σε mmυσ. Την ικανότητα του καυστήρα σε κιλά/ώρα (για πετρέλαιο). Την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου που είναι Kcal/h ανά κιλό πετρέλαιο. Επειδή πρόκειται και για καυστήρα αερίου, πρέπει ακόμα να υπολογιστούν τα εξής: Ο τύπος του αερίου καυσίμου (φυσικό αέριο G20 ή G25) H πίεση αερίου στη είσοδο του καυστήρα (από το δίκτυο). Την ονομαστική ισχύ του λέβητα σε kw ή Kcal/h (1 kw=860 kcal/h) Η επιλογή των ανωτέρω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ώστε να μην υπάρχει: Θόρυβος κατά την λειτουργία του λέβητα Υγροποιήσεις εντός του λέβητα Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη των συνθηκών. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1)) Τσουκάτος Τριαντάφυλλος Κούλης Βασίλειος Πίπα Αγγελική Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. Υδραυλικό Διοικητικός Υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα