ΥΠΕΡ Ιωάννας Koυφάκn, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, (οδός Αθ. Διάκου, αρ.55), Ελλάδα (Greece) ΚΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΕΡ Ιωάννας Koυφάκn, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, (οδός Αθ. Διάκου, αρ.55), Ελλάδα (Greece) ΚΑΤΑ"

Transcript

1 ... ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 60) Ελλάδα (Greece) και εκπροσωπείται νόμιμα ΥΠΕΡ Ιωάννας Koυφάκn, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, (οδός Αθ. Διάκου, αρ.55), Ελλάδα (Greece) ΚΑΤΑ Του κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (GREECE>. Παρεμβαίνουμε νομίμως και έχοντας έννομο συμφέρον προς υποστήριξη της από 3Ι προσφυγής της Ιωάwας Κουφάκη κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία κατατέθηκε ενώmον του Δικαστηρίου Σας στις Α.οΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η προσφεύγουσα είναι Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ελλάδας, δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του ειδικού εmστημoνιkoύπροσωmκού της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη (Ν. 2477/97, 3094/03), από τις Με την ΔI6γγ/179/3/185/γ/ΙΟ-4-20Ι2 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υποδομών; Μεταψ()ρ_ών& Δικτύων και. ΔΙOΙΚ1l..~κήςMεταρ~ύ~ισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποσπάστηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του, Τεχνικού ΕΠιμελητηρίουΕλλάδας -που είναι Νόμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - για δύο έτη και ανέλαβε υπηρεσία στις Στις , δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α 40/ ) ο Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίση9>. Με το νόμο αυτό, μεταξύ 6./.λων, μειώθηκαν οι αποδοχές και τα επιδόματα των υπηρετούντων, με οποιαδήποτε

2 .,... ""'cjf/o 1'4. 'Ι :;. Aθ~NA IQft J Ο).Α f 5.8, SIJXm1j 6i στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά παρέ1c1cλιση.ω: (210) θ 4 Ί κ Η r ο ρ Ο σ' τε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτηπκής απόφασης ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας (άρθρο Ι), ορίστηκε νέο όριο σnς συνολικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές όλων των εργαζομένων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2), μεταξύ 12% και 30% και καθορίστηκε η εισοδημαπκή πολιπκή της Κυβέρνησης για το έτος 20 ΙΟ. Οι εν λό'υωμειώσεις των αποδοχών τέθηκαν σε ισχύ αναδρομικά από (άρθρο Ι) και (άρθρο 2), αντίστοιχα. Εις εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη υπ' αριθμόν 2/14924/0022/ απόφαση του κυρίου Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία φέρει ως θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010», με την οποία κοινοποιήθηκαν σnς Υπηρεσίες οι διατάξεις του νόμου 3833/2010 και δόθηκαν εmμέρους οδηγίες για την εκτέλεση αυτών. Περαιτέρω, στις υπεγράφη αφ' ενός από τον Υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της Τράπεζας της Ελ/άδος, ως εκπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας, και αφ' ετέρου από τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισμαπκών Υποθέσεων, ώς εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εmτροπής, ενεργούσης για λογαριασμό των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, κείμενο στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο «Memorandum of Understanding» (<<Μνημόνιο Συνεννόησης»). Στο κείμενο αυτό περιελήφθησαν τα μέτρα τριετούς προγράμματος, που είχε καταρπσθεί από τις ελληνικές αρχές μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εmτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισμαπκό Ταμείο. Το «Μνημόνιο ΣυνΈWόησης» απαρτίζεται από τρία επί μέρους Μνημόνια : α) το «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοmστωnκής Πολιπκής» (<<Memorandum of Economic και Financial Policies»), β) το «Μνημόνιο στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιπκής» (<<Memorandumof Understanding 011 Specifιc Economic Po!icy Conditionality») και γ) το «Τεχνικό Μνημόνιο' Συνεννόησης» (<<Technica1Memorandum of Understanding»). Στις , δημοσιεύτηκε ο Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμσυή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΦΕΚ Α 65), στον οποίο προσαρτήθηκαν τα δύο από τα αναφερόμενα τρία επί μέρους Μνημόνια. Ο νόμος αυτός ουσιασπκά εmκύρωσε το Μνημόνιο Συνεννόησης καθ' ό μέρος αφορά τις 2

3 , ~". ΝΑ 105 ',:". J~~I~~15c,'>.';.σχέσεις της Ελλάδας-κρατών μελών της Ευρωζώνης, Δυνάμει των διατάξεων του..j Ρ c 1. -~ρίτoυ άρθρου του ν.3845/2010 μειώθηκαν αφενός μεν περαιτέρω οι αποδοχές των υπηρετούντων, με οιαδήποτε σχέση εργασως στον στενό ή ευρύτερο δημόσω τομέα, κατά ποσοστό 8% (άρθρο 3), αυξήθηκαν δε οι συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικών φόρων κατανάλωσης (άρθρο 4). Εις εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη υπ' αριθμόν 2/35981/ απόφαση του κυρίου Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία φέρει ως θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων», με την οποία κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες οι διατάξεις του νόμου 3845/2010 και δόθηκαν εmμέρους οδηυ!ες για την εκτέλεση αυτών. Δυνάμει δε εξουσιοδοτήσεως παρεχόμενη από το άρθρο 1 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο τελευταίος στις υπέγραψε «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου της κρατών μελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 1Ο Μαίσυ διακανονισμού χρηματοδότησης, αμέσου ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισμαnκό Ταμείο. Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης», η οποία ουδέποτε κυρώθηκε με τυmκό νόμο, ως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του Συντάγματος. Σε εκτέλεση των διατάξεων των Ν. 3833/201ΟφΕκ 40 A /l Ο Kαι~. 3845/2010 ΦΕΚ 65 Α / ) εξεδόθη -η από Ιούλωυ του 2010 ανάλυση αποδοχών της προσφεύγουσας δωικητική πράξη από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, δια της οποως προκύπτει ότι περικόπησαν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της κατά 20%, αναδρομικά από , περικόπηκε το Δώρο Πάσχα που έπρεπε να λάβει κατά 30% αρχικά, ενώ καταργήθηκε πλήρως στη συνέχεια, όπως καταργήθηκε πλήρως επίσης και το.επ_ίδ.οl!~α~είλlς Kal:rO Δ~I!.().~ΙΙΙ«!:rο~..t:Yνω~. Κατά της ανωτέρω ανάλυσης αποδοχών της, η προσφεύγουσα άσκησε την από αίτηση ενώπων τόυ Συμβουλίόυ της Επικρατείας, αίτούμενη την ακύρωση αυτής, δεδομένου όn εκδόθηκε εις εκτέλεση διατάξεων των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, οι οποίοι έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα (άρθρα 28 παρ.2, 3 και 36 παρ.2) και τους διεθνούς κανόνες δικαίου, επικαλούμενη μεταξύ 6JJ..ωνκαι παραβίαση του άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τηςεσδα. 3

4 4 Το εν λόγω δικόύραφο τιις προσφεύγουσας ενώπιον του ΣυμΒουλίου τιις συν/π α ύ άλλων και ο Δι ο ικό Aθη~ών ο οποίος επεδiωξε επίσης την ακύρωση τιις προσβαλλόμενης πράξης. 2. Στο σημείο αυτό εmσημαίνεται ότι ο ΔΙ1CT]γορικός Σύλλογος Αθηνών με ΈWoμo συμφέρον προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Εmκρατείας καθώς οι μειώσεις των αποδοχών αφορούν εκτός από την προσφεύγουσα και όλα τα μέλη του που εργάζονται στο Δημόσιο (άρθρο 199 περ. δ' του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΚΔ 3026/1954). Άλλωστε, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Εmκρατείας τα επαγγελματικά σωματεία (όπως και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, σύμφωνα με τον διφυή χαρακτηρα τους, βλ. ΣτΕ 1443/1993) δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών τους. Περαιτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 199 του Κώδικα περί ΔΙ1CT]γόρωνορίζεται ότι: «Εις τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Διοικητικά Συμβούλιο αυτών ανήκουσι: α) Η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρέπειας των Δικηγ6ρων και της απονομής παρά πάσης αρχής του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού κατά την ενάσκησιν του λειτουργήματος αυτών, β) η υποβολή προτάσεων και γνωμών αφορωσών εις την βελτίωσιν της νομοθεσίας εις την ερμηνείαν και την εφαρμογήν αυτής. γ) η διατύπωσις παρατηρήσεων και κρίσεων ως προς την απονομήν της δικαιοσύνης και δ) η συζήτησις και η απ6φασις περί παντ6ς ζητήματος ενδιαφέροντος το Δικηγορικ6ν Σώμα ή τα μέλη του Συλλόγου ως τοιαύτα ή ως επαγγελματικήν τάξιν και επί παντ6ς γενικωτέρου ζητήματος Εθνικού ή Κοινωνικού περιεχομένου». Οι ΔικηγόροΙ, ως δημόσιοι λειτουργοί μετέχοντες ενεργά στην απονομή της Δικαιοσύνης (β). ΣτΕ ),πρέπει και αυτοί, κατά το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν δικαστικά επί παντός γενικότερου ζητηματος. Οι Δικηγόροι με την ιδιότητά τους αυτη ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα μετέχουν στα Δικαστηρια των άρθρων 88 παρ.-2και 93 του Συντάγματοs, γεy~νός, που τ~υς κατα:rάσ?,εισε ΕSέΧOυσα,θέστι όσον αφορά σε ζητηματα λειτουργίας και απονομής της Δικαιοσύνης κι έτm εξηγείται η εξαιρετιici]δυνατότητα παρεμβάσεως σε μείζονος σημασίας ζητηματα, την οποία τους απονέμει το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Από τα παραπάνω καταρρίπτεται η άποψη ότι οι ΔΙ1CT]γόροι έχουν ΈWoμo συμφέρον παρεμβάσεως μόνον σε υποθέσεις που άπτονται αμιγώς των στενών επαγγελματικών τους συμφερόντων, διότι οι ΔΙ1CT]γορικοί ΣύλλογοΙ, ως Ν.Π.Δ.Δ. και όχι συνηθη επαγγελματικά σωματεία, εmτελούν δημοσία λειτουργία χάριν του

5 ο ~ _ _ _. 5 ημοσίου συμφέροντος και, συνεπώς, είναι θεμιτή η ρύθμιση του άρθρου 199 Κ.Δ., υ χορηγεί έννομο συμφέρον στους Δικηγορικούς Συλλό'Υουςνα παρέμβουν σε θέματα μείζονος σημασίας λόγω της εξέχουσας θέσεώς τους στη λειτουργία του Κράτους Δικαίου και στην εν γένει απονομή της Δικαιοσύνης. Συνεπώς, ο θεσμικός ρόλος των Δικηγορικών ΣυΛλόγωνδεν εξαντλείται στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών τους, σj.λά περιλαμβάνει εν γένει και τη μέριμνα για την αξιοπρέπεια των Δικηγόρων, σj.λάκαι τη δυνατότητα παρεμβάσεως επί ζητημάτων συνταγματικότητας νομοθετημάτων, που θίγουν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και την ανθρώmνη αξιοπρέπεια. Ο νομοθέτης με την ως άνω διάταξη θέσπισε ειδική δημοσίου δικαίου υποχρέωση, η οποία συνδέεται με έννομο συμφέρον για ενέργειες, που συμβάλλουν στην αντιμετώmση ενός εθνικού ή κοινωνικού ζητήματος, ακόμη και στο επίπεδο της έννομης προστασίας. Είναι αδύνατο να σκεφθεί κανείς ότι ένας από τους νομοθετημένους σκοπούς ενός νομικού προσώπου και μάλιστα δημοσίου δικαίου δεν θα ήταν οπλισμένος με έννομο συμφέρον δικαστικής προστασίας, την οποία απολαμβάνουν από το Σύνταγμα όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Θα ήταν συνεπώς παράβαση του δικαίου η μη αναγνώριση εννόμου συμφέροντος σε έναν Δικηγορικό Σύλλογο να παρέχει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώmση εθνικών και κοινωνικών ζητημάτων, ιδίως αν αυτά είναι μείζονος σημασίας, όπως στην προκειμένη υπόθεση. 3. Στις , δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 668/2012 απόφαση της OλoμελEw; του ΣτΕ, με την οποία απερρίφθη στο σύνολο της η ως άνω αίτηση ακύρωσης, με την οποία κρίθηκε, μεταξύ ά'λλων, ότι η περικοπή των αποδοχών και των επιδομάτων εργαζομένων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και των συνταξιοδοτικών παροχών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, άμεσης ανάγκης κάλυψης οικονομικών αναγκών της χώρας, δηλαδή εξυπηρετεί σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και σκοπούς κοινού ενδιαφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης ενόψει της ο καθιερούμενης από την Ευρωπαiκή 00 Ένωση υποχρέωσης δημοσιονόμικής πέιθαρχίας και διασφάλισης της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Με τα επίμαχα μέτρα που συνεπάγονται μείωση των συνολικών καταβαλλόμενων σε μισθωτούς και συνταξιούχους αποδοχών όχι όμως και στέρηση αυτών, εξασφαλίζεται ισορροπw ανάμεσα στις απαιτήσεις του, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, συντρέχοντος εν προκειμένω. γενικού συμφέροντος και την ανάγκη προστασίας των

6 6, Σ εριουσιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων ενόψει και του συγκεκριμένου ύψους των περικοπών με αποτέλεσμα! να μη. παραβιάζεται το άρθρο! του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε η αρχι'ι της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ.! εδ δ του Συντάγματος, σχλ.ά ούτε και η αρχι'ι σεβασμού της αξίας του ανθρώπου του άρθρου 2 παρ.! του Συντάγματος. 4. Η ανωτέρω απόφαση της Ολομελείας καθαρογράφηκε στις , όποτε και κατέστη δυνατή η επίσημη χορήγηση αντιγράφου. Η προσφεύγουσα Ιωάwα Κουφάκη, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος της Ανεξάρτητης Αρχι'ις του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία ήδη υπηρετεί, δυνάμει της Δ!6γγ/!79/3/!85/γ/1Ο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, άσκησε την από προσφυγή της ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, η οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή. Προς υποστήριξη των θεμάτων της προσφυγής της Ιωάwας Κουφάκη και εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χρηστής απονομής της δικαιοσύνης (άρθρο 36 Σύμβασης, άρθρο 44 παρ. 2 Κανονισμού Δικαστηρίου) επαγόμαστε τα εξής: Β. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Η προσφεύγουσα επικαλείται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων της και συγκεκριμένα : 1. Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας (άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) Σύμφωνα με το άρθρο! του!ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ): «Παν φυσικόν ή νο/!.ικό" πρόσωπον δικa.ι()ύταισεl!.ασμούτης περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας α~τo6 ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό ι Με το ν. 4024/2011 «ΣυνταξlOδοnκές ρυθμίσεις, VlaIO μισθολόγιο - βαθμολ6)'lο, ερυαmαια'j εφεδρεία και άλ/ες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοmονομιια'jς Στρατη)'lια'jς » (Α' 226) και την ΚΥΑ 2 /17127/0022/ (Β'498) σημειώθηκαν πρόσθετες περικοπές στις αποδοχές της προσφεύγουσας ύψους περίπου επτακοσίων (700) ευρώ.

7 .; "" J' "';{):; υς προβλεπομένους, υπό του νόμου και των :> '. - δικαίου όρους. Ύενικών αρχών του διεθνούς Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίύουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχυί Νόμους ούς ήθελε κρίνει αναύκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αύαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.». ή προς εξασφάλισιν Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ουδείς δύναται να στερηθεί την περιουσία του παρά μόνον για λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους όρους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει δηλαδή να τηρείται μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Η φροντίδα για την εξασφάλιση μιας τέτοιας ισορροπίας αντανακλάται στην διατύπωση ολόκληρου του άρθρου Ι του lου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει μία εύλογη σχέση αναλογικότητος μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού σε οποιοδήποτε μέτρο που στερεί ένα άτομο από την πειριουσία του (Pressos Compania Naviera S.A. και λοιποί κατά ΒελΎίου, απόφαση της 20 Νοεμβρίου 1995, seήe Α no. 332, σελ. 23, ~ 38). 2.1 Έννοια της περωυσίας Στην έννοια της περιουσίας, η οποία έχει αυτόνομο περιεχόμενο, ανεξάρτητο από την τυπική κατάταξη των επιμέρους περιουσιακών δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο, περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και όλα τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως και τα κεκτημένα «Οικονομικά συμφέροντα». Καλύπτονται κατ' αυτόν τον τρόπο και τα ενοχικής φύσεως περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις που απορρέουν από έννομες σχέσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, είτε αναγ'~jjισμ~εςιι.ε διk(i~~~ ήδι(lι~~ι.ιο!_απόιρ(1ση~~ίτε απλώς γεννημ~ες κατ6. το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον έως την προσφυγή στο δικαστήριο δίκαιο, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Εφόσον δηλαδή υφίσταται σχετικώς μια επαρκής νομική βάση στο εσωτερικό δίκαιο του συμβαλλόμενου κράτους. (Pine Va1ley Deve10pments Ltd and others κατά Ιρλανδίας, ΑΠ ,Ολ. ΑΠ9/2008). Ενόψει των ανωτέρω, με την έννοια του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αποτελεί περιουσία και η αξίωση για καταβολή των 7

8 '.. \"-? ιi ''' Ι,,;<' \ ~.~. 8 σβλεπόμενων από τη νομοθεσία το συμβαλλόμενου κράτους αποδοχών, εφ' όσον " ντρέχουν οι προβλεπόμενες για την καταβολή τους προϋποθέσεις. (Kechko κατά Ουκρανίας, της , παρ , Vilho Eskelinen and Others, , παρ. 94). Συνεπώς, στην έννοια του προστατευόμενου κατά τα ανωτέρω περιουσιακού δικαιώματος υπάγονται τόσο οι αμοιβές όσο και οι συντάξεις και οι εν γένει κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, όπως έχει παγίως γίνει δεκτό μέσω της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμπεριλαμβάνονται δε και κάθε μορφής αποδοχές των εργαζομένων, ακόμη και των περιοδικών, των καταβαλλομένων με δόσεις ή εφάπαξ, ασφαλιστικών εισφορών, δικαιωμάτων αποζημίωσης κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσδιοριστεί κατά είδος και ποσό με νόμο η με κανονιστική διοικητική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης ή σε συλλογική σύμβαση εργασίας ή σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ή αποτελούν νόμιμη προσδοκία που θεμελιώνεται στο υφιστάμενο δίκαιο. Έτσι λογίζονται κεκτημένα ακόμα και εάν δεν έχουν προσδιοριστεί η εισπραχθεί. (βλ. Απόφαση ΕΔΔΑ SΡοποng & Lonnroth του 1981, Azizas κατά Κύπρου του 2002, Kondrash κατά Ρωσίας 2007, Ρεβελιώτη κατά Ελλάδος 2008, Αποστολάκη κατά Ελλάδος 2009 κ.α.). Προσθέτως και μη ανταποδοτικές παροχές προνομιακού χαρακτήρα θεωρήθηκε, ότι προστατεύονται ως περιουσιακές (αποφάσεις Gaygusuz κατά Αυστρίας της , Koua ΡοiπeΖ κατά Γαλλίας της , Wessels- Bergerνoet κατά Ολλανδίας, της ). Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1 δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα να λαμβάνει ο πολίτης κοινωνικές παροχές, εάν σε ένα συμβαλλόμενο κράτος έχουν τεθεί σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν δικαίωμα καταβολής επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας, είτε υπό όρους ή όχι από προηγούμενη καταβολή εισφορών η νομοθεσία πρέπει να θεωρηθείται ως δημιουργία ενός περιουσιακού δικαιώματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρ{jρ()u 1 του 1συ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για τα δικαιούμενα πρόσώπα (Stec αρ /01 και 65900/01, g g 53-55, ΕΔΔΑ. Από τα ανωτέρω λοιπόν καθίσταται σαφές ότι το δικαίωμα τα/ν εργαζομένων στο δημόσιο τομέα- μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα Ιωάννα Κουφάκη-, στn λήψη του μισθού τους αποτελεί στοιχείο της περιουσίας τους και πρεπει να απολαμβάνει αυτοτελούς προστασίας από το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κάθε άμεση ή έμμεση

9 9. κατά και είναι π οσ άλλει το δικαίω 2.2 Έννοια στέρησης περωυσίας Η στέρηση της ιδιοκτησίαςείναι έννοια που περιέχεται στο άρθρο 1 του ]ο. Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη στέρηση της ιδιοκτησίαςεμπεριέχεταικαι η στέρηση της περιουσίας. Η στέρηση είναι η μερική ή ολική απώλεια κατά μόνιμο και διαρκή τρόπο περιουσιακού στοιχείου (ή περιουσίας υπό την έννοια του ανωτέρω άρθρου). Δεν αποτελεί στέρηση ο για προσωρινό χρονικό διάστημα περιορισμός της περιουσίας ή της ιδιοκτησίας. Η διάρκεια της προσβολής της περιουσίας, ως εκ τούτου, αποτελεί συστατικό στοιχείο του όρου αυτού. Για να υπάρξει απλά περιορισμός απαιτείται συγκεκριμένος προσδιορισμός των προϋποθέσεων του περιορισμού, όπως το ύψος και κυρίως η διάρκεια αυτού επί των επίμαχων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος περιορισμός περιουσιακό δικαιώματος αφορά στην άσκηση του δικαιώματος και μόνο. Αποτελεί δηλ. περιορισμό της χρήσης, της διάθεσης ή της απόλαυσης του δικαιώματοςκαι όχι μερικήή ολική αφαίρεσήτου. Εν προκειμένω, οι μειώσεις των αποδοχών της προσφεύγουσας που προβλέπονται από τους νόμους 3833/2010 και 3845/2010, έχουν διαρκές και μόνιμο χαρακτήρα, προβαίνουν δε σε πλήρη αφαίρεση (δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και Επίδομα Αδείας (καθώς οι αποδοχές της (μικτές) κατά τον χρόνο εκείνο υπερέβαιναν κατά μήνα τις 3,000 ευρώ) ή δραστική περικοπή των αποδοχών της (κατά 20% της ειδικής πρόσθετης αμοιβής της) και ως εκ τούτου, οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν στέρηση της περωυσίας της και σε ~~I!ί.α.περίπτωση περιορισμό.αυτή,.. 2.3Έννοια δημόσιας ωφέλειας Σύμφωνα με το άρθρο] του ]00 Πρόσθετου Πρωτοκόλλουτης ΕΣΔΑ κατ' εξαίρεση μπορεί να στερηθεί κάποως την περιουσία του για λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους όρους των εθνικών νόμων και των γενικών αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

10 10 Η ΈWoιατης δημοσιάς ωφέλειας είναι σημαντική για τη δικαιολόγηση της έρησης περιουσίας, χωρίς όμως να είναι αρκετή από μόνη της. Ως δημόσια ωφέλεια δεν εννοείται η προφανής ταμειακή ωφέλεια του κράτους2 και η εξ αυτής άρση του κρατικού ελλείμματος και η επίτευξη οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, δεδομένου ότι από κάθε περικοπή ή περιστολή δαπανών γεννάται όφελος για το Δημόσιο είτε υπό την ΈWOιατης αποφυγής πληρωμής υποχρεώσεων.του είτε υπό την ΈWOιατης μείωσης των δαπανών του. Το επίπεδο της ωφέλειας του δημοσίου υπό την ΈWOιατου άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που θα αποτελεί δικαιολογητικά βάση στέρησης της περιουσίας του δικαιούχου, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλό, αποδεδειγμένο, τεκμηριωμένο και συγκεκριμενοποιημένο. Το άρθρο δε 17 παράγραφος 2 του ελληνικού Συντάγματος απαιτεί να είναι αποδεδειγμένη η δημόσια ωφέλεια με τον προσήκοντα τρόπο, όπως ορίζεται από το νόμο. Υπό το πρίσμα αυτό, η επίκληση της δημόσιας ωφέλειας προαπαιτεί πλήρη τεκμηρίωση - απόδειξη με σύνταξη ειδικής και συνολικής οικονομοτεχνικής μελέτης που να εξετάζονται όλα τα ηπιότερα από άποψη συνεπειών μέτρα και η αναπόφευκτη προσφυγή στη στέρηση της περιουσίας να αποτελεί την έσχατη λύση για την επίλυση του ανακύψαντος προβλήματος. Πλέον αυτού, η στέρηση της περιουσίας λόγω δημόσιας ωφέλειας θα πρέπει να mθανολογείται βάσιμα ότι αποτελεί το μέσον για την ανάκαμψη της χώρας και ότι δεν δημιουργείται στον προσβαλόμενο πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Θα πρέπει δε να είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Τέλος, η δημόσια ωφέλεια συνιστά ωφέλεια για όλους και για τους διοικουμένους. Για το λόγο αυτό, αυτή συναντάται στις περιπτώσεις όπου η αναγκαία θυσία των δικαιωμάτων των λίγων γίνεται για χάριν των πολλών και των περισσοτέρων. Το αντίθετο διαστρεβλώνει την ίδια την ΈWOια της δημόσιας ωφέλειας, αφού δεν ωφελούνται οι πολλοί αλλά οι λίγοι σε βάρος των πολλών. 2 ΒΛ: ΕΔΔΑ, , Μειδάνης κατά Ελλάδος,, VARNIMA Corporation International S.A. κατά Ελλάδος, ΕΔΔΑ, , Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος, ηο , ~ 35, Δ 2009, , VARNIMA Corporation International S.A. κατά Ελλάδος, ηο , ~ 34, , Λάρκος κατάκύπρου, ηο 29515/1995, ~ 31, , SCM Scanner de Ι' Ouest Lyonnais et autres κατάγαλλίας, ηο , ~ 3], , Cabourdin κατάγαλλιας, ηο , ~ 37.

11 4. '. - ~.' ~~:(!~ {~.' (}ΙΒ Β οι., '0{-:- ":;\ Με τις ρυθμίσεις των ν. 3845/2010, 3833/10, 4046/12 επέρχεται, βίαιη.'.,α~ατρoπή του εργασιακού βίου των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, λόγω της ~.- '-μείωσης κατά των διαμορφωμένων αποδοχών τους όπως της προσφεύγουσας Χωρίςόμως καμία τεκμηρίωση και καμία οικονομοτεχνική μελέτη. 2.4 Γενικές ΑΡΧές του Διεθνούς Δικαίου Ι. Η Αρχή τιις αναλογικότητας: Η αρχή της αναλογικότητας, όπως έχει διαπλαστεί από την θεωρία και την νομολογία δεν είναι τίποτε άλλο από μια τεχνική συνταγματικού ελέγχου των κρατικών ενεργειών, όταν αυτές βαρύνουν υπέρμετρα τους πολίτες και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα τους. Ορίζει, δηλαδή, τα απώτατα όρια του συνταγματικά εmτρεπτού της κρατικής περιοριστικής επέμβασης στα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, εmτάσσοντας την ύπαρξη εύλογης αναλογίας, ανάμεσα στον επιδιωκόμενο σκοπό και στον περιορισμό συνταγματικού δικαιώματος, ως μέσου για την επίτευξη του σκοπού. Η αρχή της αναλογικότητας έχει αναγνωριστεί από μακρού ως ιδιόμορφη κανονιστική αρχή, που αποτελεί αναγκαίο κανόνα ερμηνείας για την αξιολόγηση της συνταγματικότητας των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον κοινό νόμο. Η ιδιαίτερη χρησιμότητά της αναδεικνύεται πρωτίστως σε περιπτώσεις σύγκρουσης κανόνων δικαίου, στο πλαίσιο των οποίων η αρχή εξυπηρετεί την οριοθέτηση των εκάστοτε συγκρουόμενων αγαθών ή αξιών. Η προσφορότητα ή καταλληλότητα του περιορισμού ελέγχεται σε σχέση με την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Ένα μέτρο (νομοθετικό ή διοικητικό) θεωρείται κατάλληλο ακόμα και όταν με αυτό εmτυγχάνεται εν μέρει η πραγματοποίηση του σκοπού. Αυτό βέβαια, προϋποθέτει, ότι το εν λόγω μέτρο, δύναται πραγματικά να συνδράμει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Το επιβαλλόμενο οικονομικό βάρος υπόκειται στους δύο όρους που ορίζει ρητά το άρθρο 4 ~ 5 Σ, οι οποίοι ισχύουν και χωρίς να αναφέρονται σε όλες τις έννομες τάξεις της Ευρώπης: στον όρο της εmβολής «χωρίς διακρίσεις» (αρχή της ισότητας._ ~. -.- απαγόρευση των διακρίσεων) και στον όρο της αναλογικότητας (αρχή της αναλούικότητας). Τα μέτρα περικοπής και μείωσης των αποδοχών και των συντάξεων εmβλήθηκαν, με καταφανώς δυσμενή διάκριση, μόνο στους εργαζόμενους του δημοσίου και στους συνταξιούχους, που ανήκουν στις ασθενέστερες εισοδηματικές κατηγορίες των Ελλήνων, οι κάποιες δε διαφοροποιήσεις των περικοπών είναι αυθαίρετες και δεν ακολουθούν την αρχή της αναλογικότητας της οικονομικής 11

12 4~4to~ Ιιιιι 0;-; 1$80 'ιι 1088; '1'0.- I33Q01::I6QfO 1%' μης (των εισοδημάτων) των υπόχρεων, όπως απαιτεί το άρθρο 4 ~ 5 Σ, ορ Ο Σ ομένου όn δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της εισοδημαnκής κλίμακας, όπως στη φορολογία του εισοδήματος, ή άλ/η ανάλογη μέθοδος. Στην ΈWOια της αναλογικότητας εντάσσεται και η ΈWOια της στάθμισης συμφερόντων, στις περιπτώσεις σύγκρουσης, όταν οι ανώτερες αξίες υπερτερούν και οι κατώτερες αξίες υποχωρούν. Συμπερασμαnκά λοιπόν θα λέγαμε, η αρχή της αναλογικότητας εmβάλλει στο νομοθέτη την υποχρέωση να εξετάσει πριν από τη θέσmση των συγκεκριμένων μέτρων α) αν αυτά τα' μέτρα επιφέρουν τροποποιήσεις μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα, β) αν η ένταση, η έκταση και η διάρκεια του περιορισμού βρίσkoνταιl ή δε βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, και γ) αν συνοδεύονται από αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ μείωση βασικών αγαθών, άμεσων και έμμεσων φόρων) Η Αρχή τ/ς διkαιoλouιμένης εμπιστοσύνης Η αρχή της δικαιολογημένης εμmστοσύνης, που εντάσσεται στις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αποβλέπει να διασφαλίσει τον πολίτη από την απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και εννόμων σχέσεων. Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται και στο εσωτερικό δίκαιο καθόσον αφορά το ύψος των αποδοχών των εργαζομένων, οι οποίοι δικαιολογούνται να τρέφουν προσδοκίες όn αυτές δεν θα μειωθούν αδικαιολόγητα στο μέλλον (ΑΠ 9/2008). Κάθε διοικούμενος για να αναπτύξει την προσωmκότητα του, χρειάζεται να προγραμματίσει τη ζωή του. Ο προγραμμαnσμός αυτός πρoiίπoθέτει όn ο διοικούμενος γνωρίζει τα εισοδήματα του, όταν αυτά προσδιορίζονται από το Δημόσιο. Για αυτό ακριβώς το λόγο πρόκειται για περιουσιακά δικαιώματα, που το ίδιο το Κράτος και ο δημόσιος τομέας έχει αναγνωρίσει ως τέτοια. Σε τελική ανάλυση το Κράτος έχει συμβληθεί με τους διοικούμενους. Ο Έλληνας πολίτης -" "- πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση και οι συμβάσεις του να είναι το ίδιο σεβαστές με τους ξένους συναλλασσόμενους του κράτους. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ διοικούμενων και κράτους υφίσταται μια συμβατική σχέση (π.χ. σύμβαση εργασίας με τον υπάλληλο, σύμβαση έμμισθης εντολής με τον δικηγόρο, ασφαλισnκή σύμβαση με τον ασφαλισμένο και δη με τον συνταξιούχο). Ωστόσο, δεν νοείται σε μια σύμβαση το ένα μέρος μονομερώς ανά πάσα σnγμή να έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της σχέσης αυτής.

13 13 ΙΙΙ.Η Αρχή του σεβασμού τιις αξίας του ανθρώπου Το περιεχόμενο της αρχής έγκειται στην απαίτηση να μην υποβιβάζεται ο άνθρωπος, ο κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος, σε αντικείμενο, σε απλό μέσο για την εξυπηρέτηση οιονδήποτε σκοπών, σε ανπκαταστατό τελικά μέγεθος. Η αρχή αυτή της αξίας του ανθρώπου επιβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα δεν αποτελούν εργαλεία, μέσα για την επίτευξη των σκοπών του κράτους, αλλά αντίθετα αυτοσκοπούς. Η αξία του ατόμου δεν είναι έννοια αφηρημένη, αλλά συναρτάται με τη διασφάλιση ενός ελαχίστου ορίου εισοδήματος, το οποίο συνδέεται με τις κοινωνικές συνθήκες του δικαιούχου. Συναρτάται επίσης με τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα σε ευπρεπή στέγαση, το δικαίωμα σε ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα, σε ελάχιστη κοινωνική περίθαλψη. Οι ρυθμίσεις που δεν συναρτούν τη μείωση, κατάργηση και το πάγωμα μισθών και επιδομάτων με τον προσδιορισμού ενός ελαχίστου ποσού αποδοχών, διασφαλίζοντας το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών, παραβιάζουν την αρχή σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και του κοινωνικού κράτους δικαίου, καθώς επίσης και την απαγόρευση παραβίασης ενός ελαχίστου ορίου προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (Uttermassverbot) ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η προσφεύγουσα εmκαλείται επίσης παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της, όπως κατοχυρώνονται με το Ελληνικό Σύνταγμα: ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Άρθρο 2. του Συντάγματος 1. Ο σ~~iiσ.~ός_και η πρ~σ:τασ.ία της αξ~«;tςτου αν~ρώ~oυ αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Άρθρο 17 του Συντάγματος 1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

14 14",;;. '() 9ιS',ιι :?"ι- " /$.~'',1'~B' -;' 2. Κανένας δεν στερειται την ιδιοκτησια του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια 33~/3Β1.<1 c<, ~,. 'I1Β νι.fo ~ υ έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως νόμος ορίζει, και "0... '- πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστι1ριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο. Άρθρο 25 του Συντάγματος 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την ευυύησητου Κράτους. Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. 2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.:. Η προσφεύγουσα αναφέρεται επίσης στο Νόμο 3205/ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, στο Νόμο 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για' την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και στο Νόμο 3845/2010_«μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτημέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» Επισημαίνεται ότι'η προσφεύγουσα στην αίτησή ακύρωσης που άσκ!!σε από κοινού με τον ΔιΚ!!γορικό Σύλλογο Αθηνών επικαλέστηκε ότι οι μειώσεις _-~ _.._-- - _'"ο ~. -."_ και οί πέρικοπές που έλαβαν χώρα β6.σειτων νόμων 3833/201Όκαι Ο δεν ήταν σύμφωνες με το άρθρο 1 του 1ου συγκεκριμένα, δυνάμει του Ν. 3383/2010 Πρόσθετου Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Πιο περικόπηκε η ειδική πρόσθετη αμοιβή κατά ποσοστό 12% αναδρομικά από , και περαιτέρω δυνάμει του Νόμου 3845/2010, από κατά ποσοστό 8%. Επιπλέον δε, καταργήθηκε πλήρως το επίδομα αδείας, το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα. (άρθρο 3 ν. ο

15 - 44~ ο'" 15 ΙΙΙΛ'4 Q)' Ά"19o,',;/Q88R "'0. J300/Q/$O{Q ';f., 5/2010 παρ. 6 καθώς οι αποδοχές της (μικτές) κατά τον χρόνο εκείνο.!:...~σ περέβαιναν μηνιαίως το ποσό των ευρώ). Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ'αριθ. 668/12 απόφασή του απέρριψε το σχετικό με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. λόγο ακύρωσης. Ωστόσο διατυπώθηκαν αντίθετες μειοψηφούσες γνώμες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο δικόγραφο της προσφεύγουσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. 2.7 ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η προσφεύγουσα επικαλείται επίσης ότι από το άρθρο 17 παράγραφος 2 του ελληνικό Συντάγματος προκύπτει ρητά ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνον για δημόσια ωφέλεια, η οποία θα πρέπει να έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο που καθορίζεται από το νόμο και αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση. Έτσι η εθνική νομοθεσία απαιτεί: α) αποδεδειγμένη και προσδωρισμένη δημόσια ωφέλεια, β) νομοθετικό πλαίσιο που να νομιμοποιεί τη διαδικασία της στέρησης της περωυσίας και γ) προηγούμενη καταβολή πλήρους αποζημίωσης, προϋποθέσεις που σε καμία περίπτωση δεν τηρήθηκαν στην περίπτωση της προσφεύγουσας. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο απαιτείται για την στέρηση της περιουσίας πλήρη νομιμότητα της διαδικασίας. Ωστόσο, εν προκειμένω, ο Νόμος 3845/2010, με τον οποίο κυρώθηκε το Μνημόνιο Συνεννόησης καθ' ο μέρος αφορά τη σχέση Ελλάδας-κρατών μελών της Ευρωζώνης, ως δανειστών και βάσει του οποίου νόμου μου επιβλήθηκε μείωση των αποδοχών της, έρχεται σε ευθεία αντίθεση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση ακύρωσής μας, με το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 17, 28 παρ.2, 3 και 36 παρ.2 Σ). Κατά συνέπεια ο κυρωτικός του Μνημονίου Ν. 3845/201Ο,είναιαΥίσχυρος, ανίσχυρ1lδε είναι και η ατομική πράξη, που την αφορά και με την οποία υπέστη μείωση των αποδοχών της και η οποία εκδόθηκε εις εκτέλεση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου. Η προσφεύγουσα τονίζει ότι με τον μισθό της εκπλήρωνε και εκπληρώνει όλες της τις υποχρεώσεις και ότι αυτές οι αποδοχές που λαμβάνει από το Δημόσιο αποτελούν την περιουσία της, δυνάμει της οποίας διαμορφώθηκε το status της προσωπικής και οικογενειακής ζωής της και διαμορφώθηκαν οι υποχρεώσεις της.

16 - 44~ ]6 " ~o ;ι,>. " &"l,ι", ι:ι $6,., /ρ. Α.. JJ(Ι:ι.,.J~t:~ ο..90 "9 Ενώ λοιπόν το περιουσιακό στοιχείο των εισοδημάτων της από την εργασία ~O;:.ς στο Δημόσιο ήταν διαμορφωμένο, συγκεκριμενοποιημένο και προσδιορισμένο ""'-. με σαφή τρόπο από την Ελληνική Νομοθεσία, τον Μάρτιο και Μάιο του 2010 το Ελληνικό κράτος με δύο νόμους (Ν.3833/ Ο και Ν.3845/ Ο), αιφνιδιαστικά της αφαίρεσε σημαντικό μέρος αυτής: α) κατά τρόπο διαρκή και όχι παροδικό. β) αναδρομικά από 1/1/201Ο,δηλαδή για περίοδο που δεν είχαν ψηφιστεί οι δύο παραπάνω νόμοι από την Ελληνική Βουλή. Ο λόγος δε δικαιολόγησης της εν λόγω επέμβασης στην περιουσία της, που προέβαλε το Ελληνικό κράτος ήταν η εξυπηρέτηση σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Όμως οι πιο πάνω νομοθετικές ρυθμίσεις έγιναν: α) χωρίς να υπάρξει OΙKOνOμOΤεχνιιαJ μελέτη. β)χωρίς να γίνει απογραφή, ώστε να προσδιορίζεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων που εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου.(Η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων ευινε πολλους μήνες μετά την επιβολή των μέτρων). γ) χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές όφελος από την μείωση των αποδοχών, αφού δεν ήταν γνωστός ο ακριβής αριθμός των υπαλλήλων του Δημοσίου, ούτε καν κατά προσέγγιση, δ) χωρίς να συγκεκριμενοποιείται ποσοτικά η προσδοκώμενη ωφέλεια και ποσοστιαία,ως προς το σύνολο των κρατικών εξόδων. ε) χωρίς να έχει ερευνηθεί η ύπαρξη και η λήψη ηπιότερων μέτρων από αυτό της στέρησης της περιουσίας, εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. όπως πχ. η ενεργοποίηση του μηχανισμού στ) χωρίς να έχει ερευνηθεί η δυνατότητα αναζήτησης και λήψης μέτρων, ώστε να εφαρμοσθεί η δραστική μείωση του μεγέθους τους κράτους και η ~ _ ,. _ο. περιστολή των ελλειμμάτων του, αφού η μεγέθυνσή του κράτους εξελίχθηκε με ακραίο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες. ζ) χωρίς να προσδιορίζεται αν η στέρηση της περιουσίας της προσφεύγουσας, της καταλείπει περιθώριο αξιοπρεπούς διαβίωσης με το εναπομείναν υπόλοιπο της. Επισημαίνεται ότι από κανένα πλήρως αιτιολογημένο στοιχείο, το οποίο να χρησιμοποιήθηκε πριν την έκδοση του νόμου και να τέθηκε υπόψιν του

17 17 θεnκού σώματος, δεν προκύπτει αφενός όn τα εισοδήματα των υπαλλήλων Δημοσίου και των Συνταξιούχων, διατηρούνται σε βιώσιμα επίπεδα ενώ παράλληλα όχι μόνο μέσω των επιβληθέντων μέτρων δεν επέρχεται η μείωση του πληθωρισμού αλλά ανnθέτως αυτός έχει αυξηθεί αισθητά. Η προχεφότητα δε λήψης των μέτρων αποδεικνύεται και από το γεγονός όn τα μέτρα του ν. 3845/2010, μεταξύ των οποίων και η περαιτέρω περικοπή αποδοχών, κρίθηκαν αναγκαία εν όψει του όn, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη τα προγενεστέρως θεσπισθέντα μέτρα με τις διατάξεις του ν. 3833/2010, απεδείχθησαν ανεπαρκή για την ανnμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Να σημειωθεί δε όn οι δύο ανωτέρω νόμοι ψηφίστηκαν με διαφορά μόνο δύο μηνών, χρονικό διάστημα ιδιαίτερα μικρό για να δημιουργηθεί ανάγκη λήψης νέων και επιπρόσθετων μέτρων. Έτσι η δικαιολογητική βάση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν μη νόμιμη και η επέμβαση στην περιουσία της προσφι:ύ'υουσαςήταν υπέρμετρα επαχθής και δυσανάλουιι προς το σκοπό που επιδιώκετο. Περαιτέρω, κατά τα προαναφερόμενα σύμφωνα με το άρθρο 1 του 1συ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, η επικαλούμενη δημόσια ωφέλεια πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη νομιμοποίηση της στέρησης της περιουσίας του δικαιούχου τόσο από πλευράς εθνικού Δικαίου όσο και από πλευράς μη αντίθεσής της με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. αποδοχές της: Προσθέτως, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι, αν και μειώθηκαν μόνιμα οι α) δεν υπήρξε καμία αποζημίωση οιασδήποτε μορφής και είδους για την παραπάνω στέρηση της περιουσίας της, β) δεν υπήρξε οιοδήποτε αντιστάθμισμα για την στέρηση αυτή όπως Π.χ. μείωση ωραρίου εργασίας, υποχρεωnκή μείωση δανείων ή επιμήκυνση δανείων, μείωση επιτοκίων ή δια νόμου επιμήκυνση πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων. - κ.λπ. γ) δεν υπήρξε καμία υπόσχεση αποζημιωτικού'χαρακτήρα, δ) δεν θεσμοθετήθηκε οιοδήποτε μέτρο για να μπορέσει να αναπληρώσει την στερηθείσα περιουσία μου ακόμα και με επιλογή ή ενέργεια ατομική της ε) Ανnθέτως, και συνδυασnκά με τις ανωτέρω περικοπές, άνευ οιασδήποτε μορφής ανnσταθμίσματoς, επιβαρύνθηκε με την θέσπιση δυσβάστακτων φορολογικών μέτρων και πιο συγκεκριμένα με επιπλέον εισφορές και τέλος

18 If()/l 0;- 18 Α fose.,38fr,~/ "' ' Ο * επιτηδεύματος (ν.3986/2011) αν και εε,,"/' μισθωτή και χωρίς να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ύψους 753,43, με την επιβολή ΕΕΤΗΔΕ (έκτακτος φόρος ακινήτου) μέσω μάλιστα του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, που σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οι καταναλωτές απειλούνται με διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κά. Προσθέτως, μετά τη νέα φορολογική νομοθεσία η προσφεύγουσα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει επιπρόσθετο φόρο που ανnστοιχεί στις αποδοχές της και συγκεκριμένα ενώ το έτος 2011 κατέβαλε φόρο ύψους 5.737,00 ευρώ το 2012 καλείται να καταβάλει 7.468,00 ευρώ. Να σημειωθεί δε όn, τα ανωτέρω μέτρα επιβλήθηκαν σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αύξηση στις τιμές των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης των καυσίμων, των τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών κ.λ.π. επιβολή δυσβάστακτων φοροεισπρακτικών μέτρων, μείωση των αφορολόγητων ορίων και γενικά μέτρων που προκαλούν δραματική υποβάθμιση του επιπέδου ζωής στη χώρα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Πλέον αυτού, στην περίπτωση της προσφεύγουσας το Ελληνικό Κράτος εκτός του όn δεν εφήρμοσε την δική του νομοθεσία ως προς την στέρηση της περιουσίας της παραβίασε και καθολικώς αναγνωρισμένες γενικές αρχές. Από τα παραπάνω είναι προφανές όn παραβιάστηκε η αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης αφού το Ελληνικό Κράτος ενήργησε στην στέρηση της περιουσίας της προσφεύγουσας με αιφνιδιασnκό τρόπο και προέβη σε απρόβλεπτη, χειρότερη και σημανnκή μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης σε 2 μήνες που διατάραξε και προσέβαλε την καθημερινότητά της και την προσωπική της ζωή αναγκάζοντάς την να ζει σε δυσμενέστερες συνθήκες. Πλέον αυτού, παραβιάστηκε η εν λόγω αρχή ακόμη περισσότερο με την αναδρομική εφαρμογή των νόμων που της στέρησαν την περιουσία της και την ανάγκασαν σε απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών Το Ελληνικό Κράτος παραβίασε και την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξίάς που προβλέπεται εκτός από το Διεθνές Δίκαιο και στο άρθρο 2 του Ελληνικού Συντάγματος αφού με αιφνιδιασnκό τρόπο υποβίβασε το επίπεδο της διαβίωσής της προσφεύγουσας, χρησιμοποιώντας τη μείωση των αποδοχών της ως μέσο επίτευξης μη νομίμων κατά το εθνικό δίκαιο στόχων, αδιαφορώντας για το αν η στέρηση της περιουσίας της κατά τον προαναφερόμενο τρόπο την οδήγησε ή όχι κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς επιβίωσης.

19 4ιIfO/). 19!It'. Ο;., 68 'Α /QS8; "0, ; 38/50 t" '0O!a8 (ο * Η υποχώρηση δε του βιοτικού επιπέδου της προσφεύυουσας σε συνδυασμό -- - ~OΣ με την οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση της Ελλάδας δεν συνοδεύεται προς το παρόν από καμία προοπτική βελτίωσης και ανάκαμψης της οικονομίας. Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια διαδικασία αποεπένδυσης και συρρίκνωσης του παραγωγικού της ιστού και απαξίωσης του επιστημονικού και εργατικού της δυναμικού. Συνεπώς, το Ελληνικό Δημόσιο ενήργησε απoλuτως καταχρηστικά ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που είχε δικαίωμα, αφού στέρησε την περιουσία των δικών του υπαλλήλων (δηλ. και της προσφεύυουσας) προς όφελός του. Δηλαδή προσέβαλε την περιουσία των υπαλλήλων του ο ίδιος εργοδότης προς όφελός του αφού με την στέρηση της περιουσίας τους μείωσε τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις του, κερδίζοντας τα μη καταβληθέντα εισοδήματα. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν η επίκληστι λδύων δημοσίου συμφέροντος χια τη δικαωλόγηστι των μέτρων ήταν βάσιμη, η όποια επέμβαστι στο δικαίωμα στιιν περωυσία της προσφεύγουσας θα έπρεπε να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό. να μην υπερβαίνει μια εύλογη χρονική περίοδο και να συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις για το επίπεδο διαβίωσής της, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν στιιν παρούσα υπόθεστι. Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω είναι προφανές ότι η περιστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων της προσφεύυουσας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το νόμο και τις γενικές αρχές διεθνούς δικαίου, δεν στηρίχθηκε σε εύλογη βάση, ούτε ήταν λογικά ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε επετεύχθη η δίκαιη ισορροπία κατά παράβαση του άρθρου 1 του 101) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Υπό το φως των ανωτέρω είναι προφανές ότι παραβιάζονται τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα της προσφεύγουσας, που προστατεύονται από την Σύμβαση Για τους λόγους αυτούς Και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας Να γίνει δεκτή η παρέμβασή μας. ΖΗΤΑΜΕ Να συσχετιστεί η παρούσα παρέμβαση με την από προσφυγή της Ιωάννας Κουφάκη κατά Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. Να γίνει δεκτή η ως άνω προσφυγή.

20 , ~~ 20 IH91"~~.41/' /QO 8; \. " JJ.,30/o~. ι" Ι~/88 (, ~ αναγνωρίσει το Δικαστήριό σας την παραβίαση των ανωτέρω δικαιωμάτων της ΟΡοπροσφεύγουσας από την Ελληνική Δημοκρατία. Με την παρούσα διορίζονται αντίκλητοι και νόμιμοι εκπρόσωποι οι Δικηγόροι Αθηνών: α) Παξινός Δημήτριος, τ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος β) Αδαμόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (οδός Ακαδημίας αρ. 60), τηλ. (0030) , γ) Αργυρός Αντώνης, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιπποκράτους αρ. 32), τηλ. (0030) και δ) Χειρδάρης Αινιάνος αρ.8), τηλ. (0030) , (0030) Βασίλης, κάτοικος Αθηνών (οδός Αθήνα, του Δικηγ Ο Πρόεδρος Συλλόγου Αθηνών ι Δικηγόροι Π ο:;;: β 1Ο679 ΑΘΗΝλ ΑΦΜ $ ΑθΗΝΩΝ ΜΙ & ΙΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι Λ Ι Κ. ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ. ΜΕΛΟΣ (ΑΜ,ΔΣΑ 9504) - ΑθΗΝΑ Τ.Κ _FAx:21n Α. ΔΣΑ: ΑΦΜ: Ο - ΔΟΥ: ΙΛ' ΑθΗΝΩΝ ΑΝΤΩ ΔΙ ιππο Τ ΤΗΛ e:.nw.ι ~ 01~35~~~Δ':AOYAθ;- Παρακαλώ 6πω( n αλλπλονοαφlα ΠOανματoπoιεlrαι με το δικπν6ρο Bασlλπ Χεωδάρπ σrην διεύ(juνσn rαυ (Αινιάνος Β. ΑΙΙήναΙ.

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Τσελεκίδης 23 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 202035/24754/2015 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Δημήτρη Μάρδα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Βούλγαρη 1 104.37 ΤΗΛ. 210-5244908 210-5200367 FAX. 210-5244907 agsse2005@gmail.com site: www3gsse.gr ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Η χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Των 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη 2. 3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 Αθήνα 21/11/2012 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Φορολογικό Δίκαιο Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 12/11/2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα