ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154/ Α / ), Π.Δ. 134/2005 (ΦΕΚ 93/Α / ), Π.Δ. 54/2006 (ΦΕΚ 58/Α / ), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/A / ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ) και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α / ), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ) και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α / ). 3. Το Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ) και το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α / ). 4. Την με αριθμ.οικ.52167/ απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β / ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/A / ), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 19 και Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ & ΣΗΕ ΦΕΚ 655/Β / ), όπως ισχύουν. 7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β /623/2001) όπως ισχύουν. 8. Την υπ. αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.18803/ από φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1557/Β / ). 9. Την Πρόταση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστή ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με ΑΠ ΔΕΣΜΗΕ/11131/ (Ορθή Επανάληψη) (ΑΠ ΓΓΓ ΥΠΕΚΑ 2191/ ). 10. Την υπ αρ. 349/2010 Γνώμη της ΡΑΕ που διαβιβά στηκε με το υπ αρ. Ο 44292/ Έγγραφο της Αρχής. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσθήκη Κόστους CO2 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (1), ώστε στον Πίνακα Β να προστεθεί στο τέλος αυτού η ακόλουθη γραμμή: «Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτη σης Ειδικής Κατανάλωσης Καυ σίμου). Κόστος ( /MWh)» 2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (2), ώστε η τελευταία περίοδος αυτής να αντικατασταθεί «Τα στοιχεία του Τμήματος Β της Δήλωσης Τεχνι κοοικονομικών Στοιχείων δύναται να ελέγχονται από τη ΡΑΕ.»

2 25054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (3), ώστε το στοιχείο (Β) να αναριθμηθεί σε (Γ) και να προστεθεί νέο στοιχείο (Β) «Β) Ως Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λαμβάνεται το μέσο κόστος κάλυψης του ελ λείμματος δικαιωμάτων εκπομπών κάθε Μονάδας. Το κόστος αυτό υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.» Συστηματικοί Έλεγχοι Μεταβλητού Κόστους από ΡΑΕ 4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44, ώστε οι παράγραφοι (4) έως (6) να αναριθμηθούν σε (5) έως (7) και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) ως εξής: «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 πα ράγραφος (2) στοιχείο (δ) υποστοιχείο (ββ) του Ν. 2773/ 1999, η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά εάν οι Προσφορές Έγ χυσης που υποβάλλονται για έγχυση ηλεκτρικής ενέρ γειας από Θερμικές Μονάδες αντανακλούν τουλάχιστον το Μεταβλητό Κόστος των εγκαταστάσεων αυτών. Προς το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να καταθέτουν συστηματικά στη ΡΑΕ αναλυτικά στοι χεία των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους, συ μπεριλαμβανομένων των στοιχείων που περιγράφονται υπό την παράγραφο (2) ανωτέρω. Τα ακριβή στοιχεία που απαιτείται να υποβάλουν οι κάτοχοι άδειας παρα γωγής, η διαδικασία υποβολής τους και η μεθοδολογία εξέτασής τους, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Υπολογι σμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων.» Παράταση Μηχανισμού Κάλυψης Μεταβλητού Κό στους 5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 190, ώστε οι υφιστάμενες διατάξεις του Άρθρου να αποτε λέσουν την παράγραφο (1) αυτού και να προστεθεί νέα παράγραφος (2) «2. Κατανεμόμενη Μονάδα, η οποία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής, δικαιούται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής. Ειδικότερα, η Ημέρα Κατανομής διαιρείται σε Περιό δους Κάλυψης Κόστους με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται: α. οι συνολικές πιστώσεις που προκύπτουν για την εν λόγω Μονάδα από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων, β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της Μονάδας, βάσει του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, προσαυξημένο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημε ρολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. Το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Περιόδου Κάλυψης, υπολογί ζεται για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στο ελάχιστο της ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστή ματος και της ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστημα. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του ποσού που αντιστοιχεί στο στοιχείο (β) και του ποσού που αντιστοι χεί στο στοιχείο (α) είναι θετική, η Μονάδα δικαιούται πρόσθετης αμοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Κόστους, ίσης με την ως άνω διαφορά. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τα ανω τέρω ποσά, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, συνοδευόμενα από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Λε πτομέρειες σχετικά με τους ως άνω υπολογισμούς, τις Μονάδες που δικαιούνται την πρόσθετη αμοιβή και την δημοσίευση των σχετικών στοιχείων, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς.» Ορισμός INSTut 6. Την τροποποίηση του ορισμού του μεγέθους INSTut στο Άρθρο 177 παράγραφος (2), «INSTut Ποσότητα ενέργειας (ΜWh) που αντιστοιχεί σε καθαρή έγχυση ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας u με το Σύστημα, που θα όφειλε η Μονάδα να εγχύσει στο Σύστημα κατά την Περίοδο Κατανομής t, όπως αυτή θα είχε καθοριστεί με Εντολή Κατανομής από το Διαχειριστή του Συστήματος, κατά τη Διαδικα σία Κατανομής, βάσει των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας, ως αυτά ίσχυαν κατά τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής της εν λόγω Ημέρας Κατανομής.» Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και τις αποκλί σεις των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων 7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 92, ώστε να προστεθούν νέες παράγραφοι (6) έως (8) ως εξής: «6. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σημαντική απόκλιση μεταξύ των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών μίας Μονάδας και των αντίστοιχων πραγματικών τιμών τους, όπως αυτές εκτιμώνται από τη λειτουργία της εν λόγω Μο νάδας κατά τη Διαδικασία Κατανομής, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον κάτοχο άδειας παραγω γής για την υπόψη Ημέρα Κατανομής κατά το Άρθρο 73 με το χρηματικό ποσό NCDC_S σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: NCDC_S = DC_S NCAP (1+Α_DC) (N NDC) DC DCTOL όπου: DC_S είναι η μοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ημέρα Κατανομής), A_DC συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, Ν ο μέχρι και την υπόψη Ημέρα Κατανομής συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά τον τρέχοντα μήνα του ημερολογιακού έτους για τις οποίες διαπι στώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας και των αντίστοιχων εκτιμώμενων τιμών τους, NDC συντελεστής ο οποίος εκφράζει την μέγιστη τιμή της μεταβλητής Ν για την οποία δεν θα επιβληθεί η ως άνω χρέωση σε Εκπρόσωπο Φορτίου, DC_TOL συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστι αίο όριο ανοχής για κάθε Δηλωμένο Χαρακτηριστικό και η αριθμητική τιμή του οποίου δύναται να διαφέρει ανά Δηλωμένο Χαρακτηριστικό και ανά τύπο μονάδων παραγωγής, DC είναι η ο λόγος μεταξύ της απόλυτης τιμής της διαφοράς της αριθμητικής τιμής Δηλωμένου Χαρακτηρι στικού της Μονάδας, για το οποίο διαπιστώνεται σημα ντική απόκλιση, από την εκτιμούμενη τιμή αυτού από το

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διαχειριστή του Συστήματος, προς την αριθμητική τιμή του σχετικού Δηλωμένου Χαρακτηριστικού της Μονά δας. Σε περίπτωση που για την υπόψη Ημέρα Κατανομής διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση σε περισσότερα από ένα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας, η σχέση υπολογίζεται για αυτό με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή DC DCTOL. Η ως άνω χρέωση οφείλεται μόνο όταν N NDC>0, ενώ σε άλλη περίπτωση NCDC_S = Ως σημαντική απόκλιση νοείται η περίπτωση κατά την οποία η αριθμητική τιμή ενός χαρακτηριστικού μίας Μονάδας, όπως αυτή εκτιμάται από το Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με μεθοδολογία που προσδιορί ζεται στο Εγχειρίδιο Κατανομής, αποκλίνει τουλάχιστον κατά DC_TOL% από την αριθμητική τιμή που προσδι ορίζεται στα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής. Οι αποκλίσεις αυ τές εξετάζονται μόνο για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μονάδων, τα οποία προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής. 8. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης DC_S, του συντελεστή προσαύξησης Α_DC, του συντελεστή NDC και του ορίου ανοχής DC_TOL καθορίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. Το όριο DC_TOL δύναται να δι αφοροποιείται ανά χαρακτηριστικό και ανά τεχνολογία μονάδας παραγωγής.» Μη υποβολή Δήλωσης Φορτίου 8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 21 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «Σε κάθε άλλη περί πτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Σε περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης Φορτίου ή υποβολής μη νόμιμης Δήλωσης Φορτίου». 9. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 21 παράγραφος (4), ώστε ο ορισμός της μεταβλητής «Ν» να αντικατασταθεί «Ν ο μέχρι και την υπόψη περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης Φορτίου ή υποβολής μη νόμιμης Δήλωσης Φορτίου συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει υποβάλει Δήλωση Φορτίου, ενώ είχε τη σχετική υποχρέωση, ή έχει υπο βάλλει μη νόμιμη Δήλωση Φορτίου,» Τροποποίηση ΧΜΣ με Εντολές Κατανομής 10. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 92 παράγραφος (2), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «και Αέργου» και «ή το 0,4 Mvar για την Άεργο Ισχύ», να αντικατασταθεί στη σχέση υπολογισμού του ποσού NCDO_G η σχέση «(PDM_G + QDM_G)» από το μέγεθος «PDM_G» και να διαγραφεί ο ορισμός της ποσότητας QDM_G. Προσθήκη νέων μέτρων σχετικά με τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας / Αδυναμίας λειτουργίας Μονάδων 11. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39 παράγραφοι (1) και (2), ώστε στη πρώτη περίοδο αυτών, μετά τις λέξεις «Σε περίπτωση βλάβης, η οποία» να προστεθούν οι λέξεις «εμπίπτει στην έννοια των απρό βλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας και», καθώς και να διαγραφούν η τελευταία περίοδος της παραγράφου (1) και οι δύο τελευταίοι περίοδοι της παραγράφου (2). 12. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «ή σε περίπτωση άλλων τεχνικών λόγων, που συνεπάγονται» να αντικαταστα θούν από τις λέξεις «και η οποία συνεπάγεται». 13. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39, ώστε να αναριθμηθούν οι παράγραφοι (3) έως (7) σε (4) έως (8) και να προστεθεί νέα παράγραφος (3) ως εξής: «3. Σε περίπτωση που, εντός του χρόνου ισχύος μίας Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, περιέλθουν στην αντίλη ψη του κατόχου άδειας παραγωγής πρόσθετες πληρο φορίες σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της λει τουργίας της Μονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά το Διαχειριστή του Συστήματος και να υποβάλλει τροποποιημένη Δή λωση Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας.» 14. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39, ώστε στην υφιστάμενη παράγραφο (6) η λέξη «δήλωση» να αντικατασταθεί από τη λέξη «Δήλωση». 15. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 40 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Σε περίπτωση απόφα σης για ακύρωση Δήλωσης ή για μη αποδεκτή Δήλω ση για Κατανεμόμενη Μονάδα,» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Σε περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης ή απόφασης για ακύρωση Δήλωσης ή για μη αποδεκτή Δήλωση για Κατανεμόμενη Μονάδα από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση,» 16. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 40 παράγραφος (3), ώστε ο ορισμός της μεταβλητής «Ν» να αντικατασταθεί «Ν ο μέχρι και την υπόψη μη υποβληθείσα ή άκυρη ή μη αποδεκτή Δήλωση συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος για τις οποίες ο ίδιος κάτοχος άδειας παραγωγής δεν έχει υποβάλλει Δήλωση ή έχει υποβάλλει άκυρη ή μη απο δεκτή Δήλωση,» 17. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 41, ώστε ο τίτλος του Άρθρου να αντικατασταθεί από τον τίτλο «Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης» και να προστεθούν νέες παράγραφοι (5) και (6) «5. Για τις Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας Προσω ρινού Χαρακτήρα ισχύουν, εν γένει, οι προβλέψεις των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41, κατ αντιστοιχία αυτών που αφορούν τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας. Ειδικά κατά τον υπολογισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης κατά το Άρθρο 40, η αριθμητική τιμή της παραμέτρου Ν αναφέρεται τόσο στις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας, όσο και στις Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας Προσω ρινού Χαρακτήρα. 6. Λεπτομέρειες σχετικά με την αδυναμία λειτουρ γίας των Μονάδων, ιδίως ως προς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, καθώς και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές, καθορίζονται στο Εγχειρί διο Λειτουργίας της Αγοράς.». 18. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 227 παράγραφοι (6) και (7) και των διατάξεων του Άρθρου 232 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Μακροχρόνιας Μη Διαθεσιμότητας» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Αδυναμίας Λειτουργίας ή Μείζονος Βλάβης».

4 25056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 229 παράγραφος (2), ώστε στον όρο (2.4) και μετά τις λέ ξεις «Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης,» να προστεθούν οι λέξεις «Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας,». Ρυθμίσεις Υποχρεωτικών Εγχύσεων ΥΗΣ 20. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 παράγραφος (4), ώστε η λέξη «ενδεικτική» να αντικα τασταθεί από τις λέξεις «δεσμευτική για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στα στοιχεία (γ) και (δ) της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, κατά την παράγραφο (2).» και οι λέξεις «για λόγους που αφορούν την τεχνική λειτουργία της Μο νάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται, ή θέ ματα ασφαλείας.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «για λόγους που αφορούν έκτακτες συνθήκες και κα ταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται και που αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) και (β) της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υπο χρεωτικών Νερών. Λεπτομέρειες όσον αφορά την υπο βολή αίτησης τροποποίησης Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, ιδίως όσον αφορά την τεκμηρίωση του σχετικού αιτήματος και τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψής της από το Διαχειριστή του Συστήματος, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.». 21. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28, ώστε η παράγραφος (6) να αντικατασταθεί «6. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει, σε τα κτά χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς, να τεκμηριώνει τις δηλώσεις ποσότητας ενέργειας για υποχρεωτικές λειτουργίες κατά την παράγραφο (2), προσκομίζοντας στοιχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτές, καθώς και σχετικά με το ισοζύγιο εισροών εκροών στους ταμι ευτήρες. Η τεκμηρίωση αυτή γίνεται τόσο προϋπολο γιστικά, όσο και απολογιστικά, και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαχειριστή του Συστήματος. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 22. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 παράγραφος (8), ώστε οι λέξεις «ύδρευσης, άρδευσης και αποφυγής υπερχείλισης,» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «κατά την παράγραφο (2),». Τροποποίηση Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλη τού Κόστους ΥΗΣ 23. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44, ώστε η υφιστάμενη παράγραφος (4) να αντικατασταθεί «4. Για την εφαρμογή του Άρθρου 72 του παρόντος Κώδικα, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαμβάνεται αριθμητική τιμή σε Ευρώ ανά MWh, υπολογιζόμενη από το Διαχειριστή του Συστή ματος σύμφωνα με μεθοδολογία που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η τιμή αυτή υπολογίζεται μηνιαία για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, χωρίς να δύναται να τροποποιηθεί εντός αυτού, και δημοσιεύεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε χρόνο που καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής, λαμ βάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, όπως τα επίπεδα υδατικών αποθεμάτων των ταμιευτήρων και τις προβλεπόμενες εισροές και εκροές υδάτων.» Εισαγωγή Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας ΥΗΣ 24. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 με νέα παράγραφο υπό στοιχείο (10), i. «10. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν κατά τον προγραμματισμό της λει τουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υπο βολή των Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και κατά την υποβολή των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες το στοιχείο της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα, να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη στάθμη των σχετικών υδάτινων απο θεμάτων, προβλέψεις για την εξέλιξη των αποθεμάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή, και να μεριμνούν για τη συνεχή διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, το ύψος των οποί ων καθορίζεται για κάθε Μονάδα σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του Συστήματος και τη δια θεσιμότητα εφεδρειών. Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ κατόχου άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικής Μονάδας και Διαχειριστή του Συστήματος σχετικά με το ύψος του αποθέματος ασφαλείας, το ύψος αυτό καθορίζεται από τη ΡΑΕ, μετά από σχετικές εισηγήσεις των εμπλεκομένων μερών, στις οποίες τεκμηριώνονται αναλυτικά οι απόψεις του κάθε μέρους. Περαιτέρω λε πτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 25. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (1), ώστε στον Πίνακα Α να προστεθούν στο τέλος αυτού οι ακόλουθες γραμμές: «Α3. Λειτουργικά στοιχεία Υδροηλεκτρικών Μονάδων Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας MWh στο Σύστημα» 26. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59 παράγραφος (3), ώστε να αναριθμηθεί το στοιχείο (Ζ) σε (Η) και να προστεθεί νέο στοιχείο (Ζ) «(Ζ) Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα εντός της Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από τη Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστημα της Μονάδας αυτής, όπως αυτή ορίζεται στη Δήλωση Τε χνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας σύμφωνα με το Άρθρο 44.» Παράταση Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 27. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 330 παράγραφος (4), ώστε η λέξη «περιλαμβάνει» να αντι κατασταθεί από τις λέξεις «άρχεται μετά». 28. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 331 παράγραφος (4), ώστε μεταξύ της πρώτης και της δεύ τερης περιόδου αυτής να προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Ειδικά για το Έτος Αξιοπιστίας , η Σύμβαση Συμμετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επαρκούς Ισχύος μπορεί να συναφθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2010.» 29. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 331, ώστε οι παράγραφοι (7) έως (8) να αναριθμηθούν σε (8) έως (9) και να προστεθεί νέα παράγραφος (7) ως εξής: «7. Οι διατάξεις της παραγράφου (6) του παρόντος Άρθρου αίρονται την 30η Σεπτεμβρίου Από την 1η Οκτωβρίου 2010 το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εκπρόσωπος Φορτίου στο πλαίσιο της Σύμβασης Συμμετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος καθορίζεται αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος που φέρει κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 223, πολλαπλασιαζόμενης με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος.» 30. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 332 παράγραφος (2), ώστε μεταξύ της πρώτης και της δεύ τερης περιόδου αυτής να προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Ειδικά για το Έτος Αξιοπιστίας , η κατα χώριση των ΑΔΙ στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία οφείλουν να υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2010.» 31. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 332, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Οι διατάξεις της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου αίρονται την 30η Σεπτεμβρίου Από την 1η Οκτωβρίου 2010 ο κάτοχος άδειας παραγωγής του οποίου τα ΑΔΙ καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ δικαιούται να λαμβάνει πληρωμή, η οποία προσδιορίζεται από το μέγεθος της Πραγματικά Δι αθέσιμης Ισχύος κατά τις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ VII του παρόντος Κώδικα πολλαπλασιαζόμενη με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος και με Συντελεστή Επάρκειας Ισχύος τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333.» 32. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333, ώστε οι παράγραφοι (7) έως (8) να διαγραφούν, οι πα ράγραφοι (4) έως (6) να αναριθμηθούν σε (5) έως (7), η παράγραφος (9) να αναριθμηθεί σε (8) και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε ωριαία βάση. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ως ο λόγος του αθροίσματος των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του συνόλου των Εκ προσώπων Φορτίου, όπως προσδιορίζονται κατά το Άρθρο 223, και οι οποίες δεν εκπληρώνονται μέσω της καταχώρησης Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος στο Μητρώο ΣΔΙ και της συνολικής Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος που προσδιορίζει ο Διαχειριστής του Συστήμα τος για το σύνολο των ΑΔΙ τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ κατά το Άρθρο 332 και τα οποία δεν τελούν σε αναστολή.» Υπολογισμός Διαθέσιμης Εφεδρείας κατά το Άρθρο Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 223 πα ράγραφος (1), ώστε να διαγραφεί από το μαθηματικό τύπο N N ο όρος «+ ( 8100 INC NewNCAP2005 6) 0,8 N οι ορισμοί των παραμέτρων «( INC 6) ()» και N NewNCAP» », 2005» και «( ) καθώς και στον ορισμό του αθροίσματος i HD h η λέξη «έγχυσαν» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «δύνανται να εγχύσουν». Εκκαθάριση και Λογαριασμοί Προσαυξήσεων 34. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 29, ώστε να διαγραφεί η δεύτερη περίοδος της πα ραγράφου (4) και να προστεθεί νέα παράγραφος (6) «6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής εισπράττει πληρω μές για την ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις εγχύσεις του παρόντος Άρθρου σύμφωνα με τις δια τάξεις του Άρθρου 63.» 35. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 177 παράγραφος (1) στοιχείο (Γ), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «τις Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία,». 36. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1) στοιχείο (Γ), ώστε να διαγραφεί ο λο γιστικός λογαριασμός (Λ Ι). 37. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ο ορισμός του λογιστικού λογαριασμού (Λ Δ) «(Λ Δ) Λογαριασμός Επικουρικών Υπηρεσιών, ο οποίος επίσης περιλαμβάνει επιμέρους Λογαριασμούς κατά κατηγορία και χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα» 38. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ο ορισμός του δευτεροβάθμιου λογιστικού λογαριασμού (ΛΠ 2) «ΛΠ 2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης» 39. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202, ώστε οι παράγραφοι (1) έως (2) να αντικατασταθούν «1. Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Ισοσκε λισμού Εκκαθάρισης αντισταθμίζουν ποσά το οποία δεν είναι δυνατόν να επιμερισθούν στους Συμμετέχοντες με τις διαδικασίες Εκκαθάρισης του ΗΕΠ και Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων. 2. Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορά ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων ΛΠ 2, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής t σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς. Θετικό αποτέλεσμα επάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του ΛΠ 2, ενώ αρνη τικό αποτέλεσμα επάγεται πιστώσεις των Συμμετεχό ντων.» 40. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202 παράγραφος (5), ώστε οι λέξεις «Εκκαθάρισης Αποκλί σεων Παραγωγής Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβλη μένων και Μη Επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Ισοσκελισμού Εκ καθάρισης». 41. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 203 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί «1. Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Επικουρικών Υπηρε σιών αντισταθμίζουν τις πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με το Τμήμα IV και το Άρθρο 190 παράγρα

6 25058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φος 2 του παρόντος Κώδικα. Ανάλογα με την περίπτω ση, αφαιρούνται ή προστίθενται οι πιστώσεις και οι χρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων και οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω πληρωμές. Στον Λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται το καθαρό τίμημα (δαπάνες μείον εισπράξεις) που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος προς Διαχειριστές γει τονικών Συστημάτων ή στο πλαίσιο του Συστήματος Διασυνοριακού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.» 42. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 204 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «Σε κάθε περί πτωση στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι από λυτες τιμές των ωριαίων χρεώσεων και πιστώσεων.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Οι πιστώσεις από την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης, εξαιρουμένων των πιστώσεων για επιβεβλημένες μετα βολές παραγωγής, λαμβάνονται υπόψη ως χρεώσεις για τον υπολογισμό του συνόλου των μηνιαίων χρεώσεων MONCHRGp,μ.» Δοκιμαστική Λειτουργία και Υποχρεωτικά Νερά 43. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 189, ώστε η παράγραφος (4) να αναριθμηθεί σε (5) και να προστεθεί παράγραφος (4) «4. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, η συμπληρωματική χρέωση COFCut που αντιστοιχεί σε Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής για μείωση παραγωγής της Κατανεμόμενης Μονάδας u σε σχέση με το τμήμα της ενέργειας που αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης που έχει υποβληθεί από τον Διαχειριστή του Συστήμα τος κατά το Άρθρο 29, υπολογίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Μονάδα να επιστρέψει για το εν λόγω τμήμα της ενέργειας που δεν εγχύθηκε το αντίστοιχο χρημα τικό ποσό που έλαβε κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ. Οι λεπτομέρειες του σχετικού υπολογισμού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 44. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 290, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (9) «9. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή δοκιμών ελέγχου,, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κα τανομής.» Πρόγραμμα Συντήρησης 45. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 284, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (9) «9. Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση του Προ γράμματος Συντήρησης Μονάδων και του Προγράμ ματος Απομονώσεων, ιδίως ως προς τις σχετικές δι αδικασίες και χρονοδιαγράμματα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής.» 46. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 285 παράγραφος (1), ώστε στην πρώτη περίοδο αυτής να διαγραφεί η λέξη «οποτεδήποτε». 47. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 285, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Λεπτομέρειες σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων και του Προ γράμματος Απομονώσεων, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής.» Υπολογισμός EFORd 48. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 219 παράγραφος (3), ώστε να προστεθεί νέο στοιχείο (Δ) «Δ) Σε περίπτωση που η προγραμματισθείσα ετήσια συντήρηση μιας μονάδας παραγωγής υπερβαίνει την μέγιστη αποδεκτή τιμή ισοδύναμων ωρών προγραμμα τισμένης συντήρησης της Μονάδας, όπως αυτή καθο ρίζεται ανά τύπο μονάδας παραγωγής στο Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, αντί του συντελεστή EFOR D, στις διατάξεις του παρόντα Κώδι κα εφαρμόζεται ο Ενεργός Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη Διαθεσιμότητας Ανηγμένης σε Ισοδύναμη Ζήτηση Φορτίου για τη Μονάδα EFOR D, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού: (1) Για την εφαρμογή της παρούσας μεθόδου ορίζονται μεγέθη η αριθμητική τιμή των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία όπως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά τη διάρκεια των πέντε (5) Ετών Αξιοπιστίας που προηγούνται του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. Τα χρησιμοποιούμενα μεγέθη ορίζονται ακολούθως: PH Ο συνολικός αριθμός των Περιόδων Κατανομής της περιόδου μελέτης. EMOH Ο αριθμός των δηλωθέντων ισοδύναμων ωρών προγραμματισμένης συντήρησης της Μονάδας, πέραν της μέγιστης αποδεκτής τιμής τους. EMOF Συντελεστής Διακοπής για Προγραμματισμένη Συντήρηση που ορίζεται ως: EMOF = EMOH / PH (2) Ο Ενεργός Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη Διαθε σιμότητας Ανηγμένης σε Ισοδύναμη Ζήτηση Φορτίου για κάθε Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: EEFOR D = EFOR D + 0,25 EMOF» Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 49. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 66, ώστε η παράγραφος (2) να αντικατασταθεί «2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλέγει, εγκα θιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε να είναι συμβατό με τις λειτουργίες που προβλέ πονται στον παρόντα Κώδικα και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτόν.» 50. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 69, ώστε να αντικατασταθούν «1. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων του Συστήμα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα και στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε στοιχεία και δεδομένα τα οποία έχουν εμπορικά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στα Εγχειρίδια καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το παρελθόν, καθώς και ο τρόπος δη μοσιοποίησης των στατιστικών αυτών πληροφοριών από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 2. Το λογισμικό του Συστήματος Διαχείρισης Πλη ροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πιστο ποιείται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο σχετικά με την καταλληλότητα και τη συμβατότητά του με τις διατάξεις του Κώδικα. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς το λογισμικό. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μεριμνά σχετικά με τη δημοσιοποίηση της πιστοποίησης αυτής.» Προστασία Μετρητών και Σχετικού Εξοπλισμού 51. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13 παράγραφος (2), ώστε στο τέλος αυτής να προστεθούν οι λέξεις «σε συνεργασία με τον Κύριο του Συστήματος ή τον Κύριο του Δικτύου.». 52. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13 παράγραφος (3), ώστε να διαγραφεί η τελευταία περίο δος αυτής και οι λέξεις «Διαχειριστή του Συστήματος» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Κύριο του Συστή ματος ή τον Κύριο του Δικτύου.». 53. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13, ώστε η παράγραφος (6) να αντικατασταθεί «6. Ο Κύριος του Συστήματος και ο Κύριος του Δικτύ ου αναπτύσσουν διαδικασία ελέγχου της θέσης των σφραγίδων και των εργαλείων σφραγίσεως, καθώς και καταγραφής των εργαλείων σφραγίσεως και των εξουσιοδοτημένων Χρηστών στους οποίους αυτά χο ρηγούνται..» Εγγυήσεις Συμμετοχής στη χονδρεμπορική αγορά 54. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (3), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «κατά Κατηγορία Συμμετεχόντων» και οι λέξεις «στον οποίο για κάθε κατηγορία το ποσό εγγύησης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της δραστηριότητας που αναμένεται να αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή και συντελεστή χρηματοπιστωτικού κινδύνου ο οποίος προσδιορίζεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας του Συμμετέχοντα και τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας αυτής.» 55. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «η οποία βασίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη εκτίμηση σχε τικά με την αναμενόμενη δραστηριότητα του Συμμετέ χοντα με βάση τα στοιχεία της σχετικής του άδειας. Το ύψος του ποσού της οφειλόμενης εγγύησης από Συμ μετέχοντα δύναται να αναπροσαρμοστεί με βάση τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη επικαιροποιημένη εκτίμηση σχετικά με την αναμενόμενη δραστηριότητα του Συμμετέχοντα κατά το νέο ημερολογιακό έτος.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «με βάση τη σχετι κή μεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο της Λειτουργίας της Αγοράς.» 56. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (5), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «Απο κλίσεων και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων.» 57. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (6), ώστε να αντικατασταθεί «6. Για τους νέους Συμμετέχοντες, η κατά τα άνω εγγυοδοσία καλύπτει το χρονικό διάστημα από την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων έως την εγγύτερη στην ημερομηνία εγγραφής 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες όσον αφορά στην παροχή εγγυήσεων από τους νέους Συμμετέχοντες μέχρι της συμπληρώσεως των πρώτων τριών μηνών δραστηριοποιήσεώς τους.» 58. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (7), ώστε στην αρχή της παραγράφου να προστεθούν οι λέξεις «Για τους υπόλοιπους Συμμετέ χοντες,» και η λέξη «δεκαπέντε» να αντικατασταθεί με τις λέξεις «τουλάχιστον πέντε» 59. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (9), ώστε οι λέξεις «Η νέα μορφή εγγύ ησης παρέχεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Η νέα μορφή εγγύησης παρέχεται τουλάχιστον πέντε ημέρες». Γενικές Αρχές Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσε ων 60. Την διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων του Άρθρου 175 παράγραφος (1) και του Άρθρου 335 παρά γραφος (31) ως έχουν. Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέρ γειας 61. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 17, ώστε η παράγραφος (5) να αντικατασταθεί «5. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτε ρη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζο νται κατά το Άρθρο 72 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου.» 62. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 24 παράγραφος (1), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «με αριθμητική τιμή μεγαλύτερη και όχι ίση του μηδενός» και να προστεθεί νέα παράγραφος με αρίθμηση (3) «3. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μι κρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τι μής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς

8 25060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 72 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.» 63. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 25, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος (1) αυτού και οι πα ράγραφοι (2) έως (4) να αναριθμηθούν σε (1) έως (3), με παράλληλη αντικατάσταση του περιεχομένου των δύο πρώτων ως ακολούθως: «1. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συ νάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη της Διοικη τικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργει ας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψη λότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 2. Σε κάθε περίπτωση η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συ νόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προ σφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως αυτή ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης.» 64. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 26 «Η Προσφορά Έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονάδα αφορά τις ποσότητες ενέργειας πέραν αυτών που αντι στοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας κατά το Άρθρο 28 παράγραφος (2).» 65. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 27, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος (2), να απαλειφθεί η αρίθμηση από την παράγραφο (1) και οι δύο πρώτες περίοδοι αυτής να αντικατασταθούν «Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή υποβάλλεται χω ριστά για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης για Εισαγωγή. Οι ποσότητες ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης δεν δύ ναται να ξεπερνούν τη συνολική ικανότητα μεταφοράς που έχει δεσμεύσει ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την Ημέρα Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Προσφορά Έγχυσης.» 66. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 32 παράγραφος (1) και του Άρθρου 177 παράγραφος (2) ορισμός RQjmt, ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «παρά γραφος (1)» εντός αυτών. 67. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 72, ώστε στην παράγραφο (1) οι λέξεις «Προσφορών Έγ χυσης σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6,» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Τιμολογούμε νων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως,» και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως: Α. Για τις Θερμικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (3). Β. Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5). Γ. Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση με μηδέν (0). Δ. Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου καθο ρίζεται ίση με μηδέν (0).» Λάθη εκ παραδρομής 68. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 14 στοιχείο (ΙΔ), ώστε οι λέξεις «Μεταβλητού Κόστους» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Κόστους Λειτουρ γίας Μονάδων». 69. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «μεταβλητού κόστους» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Μεταβλητού Κό στους». 70. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 57 στοιχείο (Ζ), ώστε οι λέξεις «μεταβλητό τους κόστος» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Μεταβλητό τους Κόστος». 71. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 152 παράγραφος (2) στοιχείο (Γ) υποστοιχείο (1) και του Άρθρου 154 παράγραφος (2) στοιχείο (Γ) υποστοιχείο (1), ώστε οι λέξεις «μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας,». 72. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 51, ώστε στο τέλος του στοιχείου (Ε) να προστεθεί περί οδος «Ο Διαχειριστής του Συστήματος επικαιροποιεί τα ως άνω στοιχεία ενενήντα (90) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.» 73. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 85 παράγραφος (1) στοιχείο (Δ), ώστε τα υποστοιχεία (2) και (4) να αντικατασταθούν «(2) Στις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά το Άρθρο 29. (4) Στις Δηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παρά γραφος (5).» 74. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 182 παράγραφος (1) στοιχείο (Β), ώστε οι λέξεις «για τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999 και τις Μονά δες σε δοκιμαστική λειτουργία (Άρθρο 29 παράγραφοι 2 & 4)» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «που υπο βάλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά το Άρθρο 29, πλην αυτών που προσδιορίζονται στις παραγράφους (1) και (3) αυτού,». 75. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59 Παρ. 5 στοιχείο (5), ώστε η λέξη «αίροντας» να αντι κατασταθεί από τη λέξη «χαλαρώνοντας». * *

9 ΦΕΚ 1585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 29 παράγραφος (5), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «,η οποία για το Πρόγραμμα ΗΕΠ λαμβάνεται ίση με μηδέν (0)». 77. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 57 στοιχείο (Β), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «,, για την οποία η τιμή ενέργειας λαμβάνεται ίση με το μηδέν (0)». 78. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 82 στοιχείο (Δ), ώστε να διαγραφεί η δεύτερη περίοδός της. Μεταβατικές διατάξεις 79. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335, ώστε να αντιμετατεθούν η υφιστάμενη παράγραφος (14) με την υφιστάμενη παράγραφο (12) και οι παράγραφοι (9) έως (13) να αντικατασταθούν «9. Έως την 31η Ιανουαρίου 2011, οι χρεώσεις που προβλέπονται κατά το Άρθρο 73 παράγραφος (1) του παρόντος Κώδικα είναι ενδεικτικές, χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση του Διαχειριστή του Συστήματος να τις υπολογίζει και να τις κοινοποιεί στους Συμμετέχοντες. Έως την 15η Ιανουαρίου 2011, ο Διαχειριστής του Συστή ματος θα συντάξει απολογιστική έκθεση προς τη ΡΑΕ, την οποία παράλληλα θα δημοσιοποιήσει στον ιστότοπό του, σχετικά με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που επι βλήθηκαν στους Συμμετέχοντες κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα εισηγηθεί επί της ανάγκης αναπροσαρμογής του ύψους των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων τους. Σε συνέχεια της μελέτης αυτής και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα περί μη τροποποίησης των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των σχετικών χρεώσεων κατά τη διάρκεια ενός ημερο λογιακού έτους, η ΡΑΕ δύναται εντός ενός μήνα από την παραλαβή της μελέτης του ΔΕΣΜΗΕ να προχωρήσει στην τροποποίηση των ως άνω αριθμητικών τιμών. 10. Εντός έξι (6) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφο ράς, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εκπονήσει και θα υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ μελέτη σχετικά με προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στο Σύστη μα εξαιτίας: (α) παραβιάσεων των θερμικών ορίων των στοιχείων μεταφοράς του Συστήματος, και (β) παρα βιάσεων των επιτρεπτών ορίων τάσης. Στη μελέτη θα τεκμηριώνονται λεπτομερώς οι συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζονται τα εν λόγω προβλήματα (επίπεδο φορτίου, διαθεσιμότητα στοιχείων μεταφοράς του Συστήματος και κατανομή μονάδων παραγωγής). Επιπροσθέτως, στην μελέτη θα περιέχονται απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία του Συστήματος, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, αναφορικά με τις περιπτώσεις όπου τα προ αναφερθέντα προβλήματα επηρέασαν τον ΗΕΠ (μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού Διαζωνικών Περιορισμών) ή το Πρόγραμμα Κατανομής. Με βάση τα αποτελέσμα τα της μελέτης ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εισηγηθεί σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής Δια ζωνικών Περιορισμών και τους τρόπους αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προβλημάτων στα πλαίσια του ΗΕΠ. Κατόπιν της έγκρισης της μελέτης από τη ΡΑΕ και εφόσον η εφαρμογή των Διαζωνικών Περιορισμών κριθεί σκόπιμη, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εφαρμόσει, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ενδεικτική επίλυ ση του ΗΕΠ με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος, κατ αναλογία των προβλέψεων του Άρθρου 321. Οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας ενδεικτικής επίλυσης θα καθοριστούν από τη ΡΑΕ κατά την έγκριση της μελέτης. Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, η ΡΑΕ θα αποφασίσει επί της εφαρμογής ή μη της επίλυσης του ΗΕΠ με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ η επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Περιορισμού θα γίνεται κατά τις διατάξεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 του παρόντος Κώδικα χωρίς Δια ζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. 11. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (2) του Άρθρου 190 άρχεται μετά από εισήγηση του Δια χειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ, εντός έξι (6) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και έχει αναδρομική ισχύ από την Πέμπτη Ημέρα Αναφο ράς, υπόκειται δε στις προβλέψεις περί Προσωρινής Εκκαθάρισης όπως αυτές ορίζονται στο παρόν Άρθρο. Οι προβλεπόμενες κατά το Άρθρο 190 αποφάσεις της ΡΑΕ λαμβάνονται εντός τριών (3) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς. 12. Η εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 44 παρά γραφοι (3) και (5) και του Άρθρου 92 παράγραφος (8) άρχεται εντός δύο (2) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ. Οι προβλεπόμενες κατά τις ως άνω διατάξεις αποφάσεις της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ λαμβάνονται εντός του ανωτέρω χρονικού δια στήματος και πριν την λήψη αυτών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα. 13. Η συμπλήρωση των Εγχειριδίων με τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής που προβλέπονται κατά το Άρθρο 28 παράγραφοι (4), (6) και (10), Άρθρο 44 παράγραφος (4), Άρθρο 41 παράγραφος (6), Άρθρο 92 παράγραφος (7), Άρθρο 189 παράγραφος (4), Άρθρο 219 παράγραφος (3), Άρθρο 284 παράγραφος (9), Άρθρο 285 παράγρα φος (4) και Άρθρο 290 παράγραφος (9), ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς. Μέχρι και την επικαιροποίηση των Εγχειριδίων, διευ κρινίσεις επί των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής καθορίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ.» 80. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335 παράγραφος (15), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «πα ράγραφος (3)». 81. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335, ώστε να προστεθούν νέες παράγραφοι (32) και (33) «32. Η εκτέλεση των χρεοπιστώσεων που προβλέπο νται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 331 παράγραφος (7) και του Άρθρου 332 παράγραφος (4) άρχεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και

10 25062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απόφαση της ΡΑΕ, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πρώτη ημέρα του Έτους Αξιοπιστίας και έχουν αναδρομική ισχύ από την ημέρα αυτή. 33. Η εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 και του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 39 του παρό ντος Κώδικα άρχεται την 1η Οκτωβρίου 2010.» Άρθρο 2 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

11

12 25064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3346 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα