ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154/ Α / ), Π.Δ. 134/2005 (ΦΕΚ 93/Α / ), Π.Δ. 54/2006 (ΦΕΚ 58/Α / ), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/A / ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ) και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α / ), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ) και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α / ). 3. Το Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ) και το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α / ). 4. Την με αριθμ.οικ.52167/ απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β / ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/A / ), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 19 και Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ & ΣΗΕ ΦΕΚ 655/Β / ), όπως ισχύουν. 7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β /623/2001) όπως ισχύουν. 8. Την υπ. αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.18803/ από φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1557/Β / ). 9. Την Πρόταση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστή ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με ΑΠ ΔΕΣΜΗΕ/11131/ (Ορθή Επανάληψη) (ΑΠ ΓΓΓ ΥΠΕΚΑ 2191/ ). 10. Την υπ αρ. 349/2010 Γνώμη της ΡΑΕ που διαβιβά στηκε με το υπ αρ. Ο 44292/ Έγγραφο της Αρχής. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσθήκη Κόστους CO2 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (1), ώστε στον Πίνακα Β να προστεθεί στο τέλος αυτού η ακόλουθη γραμμή: «Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτη σης Ειδικής Κατανάλωσης Καυ σίμου). Κόστος ( /MWh)» 2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (2), ώστε η τελευταία περίοδος αυτής να αντικατασταθεί «Τα στοιχεία του Τμήματος Β της Δήλωσης Τεχνι κοοικονομικών Στοιχείων δύναται να ελέγχονται από τη ΡΑΕ.»

2 25054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (3), ώστε το στοιχείο (Β) να αναριθμηθεί σε (Γ) και να προστεθεί νέο στοιχείο (Β) «Β) Ως Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λαμβάνεται το μέσο κόστος κάλυψης του ελ λείμματος δικαιωμάτων εκπομπών κάθε Μονάδας. Το κόστος αυτό υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.» Συστηματικοί Έλεγχοι Μεταβλητού Κόστους από ΡΑΕ 4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44, ώστε οι παράγραφοι (4) έως (6) να αναριθμηθούν σε (5) έως (7) και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) ως εξής: «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 πα ράγραφος (2) στοιχείο (δ) υποστοιχείο (ββ) του Ν. 2773/ 1999, η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά εάν οι Προσφορές Έγ χυσης που υποβάλλονται για έγχυση ηλεκτρικής ενέρ γειας από Θερμικές Μονάδες αντανακλούν τουλάχιστον το Μεταβλητό Κόστος των εγκαταστάσεων αυτών. Προς το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να καταθέτουν συστηματικά στη ΡΑΕ αναλυτικά στοι χεία των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους, συ μπεριλαμβανομένων των στοιχείων που περιγράφονται υπό την παράγραφο (2) ανωτέρω. Τα ακριβή στοιχεία που απαιτείται να υποβάλουν οι κάτοχοι άδειας παρα γωγής, η διαδικασία υποβολής τους και η μεθοδολογία εξέτασής τους, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Υπολογι σμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων.» Παράταση Μηχανισμού Κάλυψης Μεταβλητού Κό στους 5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 190, ώστε οι υφιστάμενες διατάξεις του Άρθρου να αποτε λέσουν την παράγραφο (1) αυτού και να προστεθεί νέα παράγραφος (2) «2. Κατανεμόμενη Μονάδα, η οποία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής, δικαιούται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής. Ειδικότερα, η Ημέρα Κατανομής διαιρείται σε Περιό δους Κάλυψης Κόστους με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται: α. οι συνολικές πιστώσεις που προκύπτουν για την εν λόγω Μονάδα από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων, β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της Μονάδας, βάσει του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, προσαυξημένο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημε ρολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. Το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Περιόδου Κάλυψης, υπολογί ζεται για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στο ελάχιστο της ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστή ματος και της ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστημα. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του ποσού που αντιστοιχεί στο στοιχείο (β) και του ποσού που αντιστοι χεί στο στοιχείο (α) είναι θετική, η Μονάδα δικαιούται πρόσθετης αμοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Κόστους, ίσης με την ως άνω διαφορά. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τα ανω τέρω ποσά, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, συνοδευόμενα από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Λε πτομέρειες σχετικά με τους ως άνω υπολογισμούς, τις Μονάδες που δικαιούνται την πρόσθετη αμοιβή και την δημοσίευση των σχετικών στοιχείων, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς.» Ορισμός INSTut 6. Την τροποποίηση του ορισμού του μεγέθους INSTut στο Άρθρο 177 παράγραφος (2), «INSTut Ποσότητα ενέργειας (ΜWh) που αντιστοιχεί σε καθαρή έγχυση ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας u με το Σύστημα, που θα όφειλε η Μονάδα να εγχύσει στο Σύστημα κατά την Περίοδο Κατανομής t, όπως αυτή θα είχε καθοριστεί με Εντολή Κατανομής από το Διαχειριστή του Συστήματος, κατά τη Διαδικα σία Κατανομής, βάσει των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας, ως αυτά ίσχυαν κατά τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής της εν λόγω Ημέρας Κατανομής.» Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και τις αποκλί σεις των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων 7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 92, ώστε να προστεθούν νέες παράγραφοι (6) έως (8) ως εξής: «6. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σημαντική απόκλιση μεταξύ των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών μίας Μονάδας και των αντίστοιχων πραγματικών τιμών τους, όπως αυτές εκτιμώνται από τη λειτουργία της εν λόγω Μο νάδας κατά τη Διαδικασία Κατανομής, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον κάτοχο άδειας παραγω γής για την υπόψη Ημέρα Κατανομής κατά το Άρθρο 73 με το χρηματικό ποσό NCDC_S σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: NCDC_S = DC_S NCAP (1+Α_DC) (N NDC) DC DCTOL όπου: DC_S είναι η μοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ημέρα Κατανομής), A_DC συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, Ν ο μέχρι και την υπόψη Ημέρα Κατανομής συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά τον τρέχοντα μήνα του ημερολογιακού έτους για τις οποίες διαπι στώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των Δηλωμένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας και των αντίστοιχων εκτιμώμενων τιμών τους, NDC συντελεστής ο οποίος εκφράζει την μέγιστη τιμή της μεταβλητής Ν για την οποία δεν θα επιβληθεί η ως άνω χρέωση σε Εκπρόσωπο Φορτίου, DC_TOL συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστι αίο όριο ανοχής για κάθε Δηλωμένο Χαρακτηριστικό και η αριθμητική τιμή του οποίου δύναται να διαφέρει ανά Δηλωμένο Χαρακτηριστικό και ανά τύπο μονάδων παραγωγής, DC είναι η ο λόγος μεταξύ της απόλυτης τιμής της διαφοράς της αριθμητικής τιμής Δηλωμένου Χαρακτηρι στικού της Μονάδας, για το οποίο διαπιστώνεται σημα ντική απόκλιση, από την εκτιμούμενη τιμή αυτού από το

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διαχειριστή του Συστήματος, προς την αριθμητική τιμή του σχετικού Δηλωμένου Χαρακτηριστικού της Μονά δας. Σε περίπτωση που για την υπόψη Ημέρα Κατανομής διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση σε περισσότερα από ένα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας, η σχέση υπολογίζεται για αυτό με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή DC DCTOL. Η ως άνω χρέωση οφείλεται μόνο όταν N NDC>0, ενώ σε άλλη περίπτωση NCDC_S = Ως σημαντική απόκλιση νοείται η περίπτωση κατά την οποία η αριθμητική τιμή ενός χαρακτηριστικού μίας Μονάδας, όπως αυτή εκτιμάται από το Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με μεθοδολογία που προσδιορί ζεται στο Εγχειρίδιο Κατανομής, αποκλίνει τουλάχιστον κατά DC_TOL% από την αριθμητική τιμή που προσδι ορίζεται στα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής. Οι αποκλίσεις αυ τές εξετάζονται μόνο για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μονάδων, τα οποία προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής. 8. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης DC_S, του συντελεστή προσαύξησης Α_DC, του συντελεστή NDC και του ορίου ανοχής DC_TOL καθορίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. Το όριο DC_TOL δύναται να δι αφοροποιείται ανά χαρακτηριστικό και ανά τεχνολογία μονάδας παραγωγής.» Μη υποβολή Δήλωσης Φορτίου 8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 21 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «Σε κάθε άλλη περί πτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Σε περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης Φορτίου ή υποβολής μη νόμιμης Δήλωσης Φορτίου». 9. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 21 παράγραφος (4), ώστε ο ορισμός της μεταβλητής «Ν» να αντικατασταθεί «Ν ο μέχρι και την υπόψη περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης Φορτίου ή υποβολής μη νόμιμης Δήλωσης Φορτίου συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει υποβάλει Δήλωση Φορτίου, ενώ είχε τη σχετική υποχρέωση, ή έχει υπο βάλλει μη νόμιμη Δήλωση Φορτίου,» Τροποποίηση ΧΜΣ με Εντολές Κατανομής 10. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 92 παράγραφος (2), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «και Αέργου» και «ή το 0,4 Mvar για την Άεργο Ισχύ», να αντικατασταθεί στη σχέση υπολογισμού του ποσού NCDO_G η σχέση «(PDM_G + QDM_G)» από το μέγεθος «PDM_G» και να διαγραφεί ο ορισμός της ποσότητας QDM_G. Προσθήκη νέων μέτρων σχετικά με τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας / Αδυναμίας λειτουργίας Μονάδων 11. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39 παράγραφοι (1) και (2), ώστε στη πρώτη περίοδο αυτών, μετά τις λέξεις «Σε περίπτωση βλάβης, η οποία» να προστεθούν οι λέξεις «εμπίπτει στην έννοια των απρό βλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας και», καθώς και να διαγραφούν η τελευταία περίοδος της παραγράφου (1) και οι δύο τελευταίοι περίοδοι της παραγράφου (2). 12. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «ή σε περίπτωση άλλων τεχνικών λόγων, που συνεπάγονται» να αντικαταστα θούν από τις λέξεις «και η οποία συνεπάγεται». 13. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39, ώστε να αναριθμηθούν οι παράγραφοι (3) έως (7) σε (4) έως (8) και να προστεθεί νέα παράγραφος (3) ως εξής: «3. Σε περίπτωση που, εντός του χρόνου ισχύος μίας Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, περιέλθουν στην αντίλη ψη του κατόχου άδειας παραγωγής πρόσθετες πληρο φορίες σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της λει τουργίας της Μονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά το Διαχειριστή του Συστήματος και να υποβάλλει τροποποιημένη Δή λωση Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας.» 14. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39, ώστε στην υφιστάμενη παράγραφο (6) η λέξη «δήλωση» να αντικατασταθεί από τη λέξη «Δήλωση». 15. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 40 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Σε περίπτωση απόφα σης για ακύρωση Δήλωσης ή για μη αποδεκτή Δήλω ση για Κατανεμόμενη Μονάδα,» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Σε περίπτωση μη υποβολής Δήλωσης ή απόφασης για ακύρωση Δήλωσης ή για μη αποδεκτή Δήλωση για Κατανεμόμενη Μονάδα από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση,» 16. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 40 παράγραφος (3), ώστε ο ορισμός της μεταβλητής «Ν» να αντικατασταθεί «Ν ο μέχρι και την υπόψη μη υποβληθείσα ή άκυρη ή μη αποδεκτή Δήλωση συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος για τις οποίες ο ίδιος κάτοχος άδειας παραγωγής δεν έχει υποβάλλει Δήλωση ή έχει υποβάλλει άκυρη ή μη απο δεκτή Δήλωση,» 17. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 41, ώστε ο τίτλος του Άρθρου να αντικατασταθεί από τον τίτλο «Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης» και να προστεθούν νέες παράγραφοι (5) και (6) «5. Για τις Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας Προσω ρινού Χαρακτήρα ισχύουν, εν γένει, οι προβλέψεις των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41, κατ αντιστοιχία αυτών που αφορούν τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας. Ειδικά κατά τον υπολογισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης κατά το Άρθρο 40, η αριθμητική τιμή της παραμέτρου Ν αναφέρεται τόσο στις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας, όσο και στις Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας Προσω ρινού Χαρακτήρα. 6. Λεπτομέρειες σχετικά με την αδυναμία λειτουρ γίας των Μονάδων, ιδίως ως προς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, καθώς και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές, καθορίζονται στο Εγχειρί διο Λειτουργίας της Αγοράς.». 18. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 227 παράγραφοι (6) και (7) και των διατάξεων του Άρθρου 232 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Μακροχρόνιας Μη Διαθεσιμότητας» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Αδυναμίας Λειτουργίας ή Μείζονος Βλάβης».

4 25056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 229 παράγραφος (2), ώστε στον όρο (2.4) και μετά τις λέ ξεις «Δηλώσεις Μείζονος Βλάβης,» να προστεθούν οι λέξεις «Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας,». Ρυθμίσεις Υποχρεωτικών Εγχύσεων ΥΗΣ 20. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 παράγραφος (4), ώστε η λέξη «ενδεικτική» να αντικα τασταθεί από τις λέξεις «δεσμευτική για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στα στοιχεία (γ) και (δ) της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, κατά την παράγραφο (2).» και οι λέξεις «για λόγους που αφορούν την τεχνική λειτουργία της Μο νάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται, ή θέ ματα ασφαλείας.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «για λόγους που αφορούν έκτακτες συνθήκες και κα ταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται και που αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) και (β) της Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υπο χρεωτικών Νερών. Λεπτομέρειες όσον αφορά την υπο βολή αίτησης τροποποίησης Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, ιδίως όσον αφορά την τεκμηρίωση του σχετικού αιτήματος και τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψής της από το Διαχειριστή του Συστήματος, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.». 21. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28, ώστε η παράγραφος (6) να αντικατασταθεί «6. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει, σε τα κτά χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς, να τεκμηριώνει τις δηλώσεις ποσότητας ενέργειας για υποχρεωτικές λειτουργίες κατά την παράγραφο (2), προσκομίζοντας στοιχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτές, καθώς και σχετικά με το ισοζύγιο εισροών εκροών στους ταμι ευτήρες. Η τεκμηρίωση αυτή γίνεται τόσο προϋπολο γιστικά, όσο και απολογιστικά, και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαχειριστή του Συστήματος. Περαιτέρω λεπτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 22. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 παράγραφος (8), ώστε οι λέξεις «ύδρευσης, άρδευσης και αποφυγής υπερχείλισης,» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «κατά την παράγραφο (2),». Τροποποίηση Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλη τού Κόστους ΥΗΣ 23. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44, ώστε η υφιστάμενη παράγραφος (4) να αντικατασταθεί «4. Για την εφαρμογή του Άρθρου 72 του παρόντος Κώδικα, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαμβάνεται αριθμητική τιμή σε Ευρώ ανά MWh, υπολογιζόμενη από το Διαχειριστή του Συστή ματος σύμφωνα με μεθοδολογία που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η τιμή αυτή υπολογίζεται μηνιαία για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, χωρίς να δύναται να τροποποιηθεί εντός αυτού, και δημοσιεύεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε χρόνο που καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής, λαμ βάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, όπως τα επίπεδα υδατικών αποθεμάτων των ταμιευτήρων και τις προβλεπόμενες εισροές και εκροές υδάτων.» Εισαγωγή Περιορισμού Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας ΥΗΣ 24. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 με νέα παράγραφο υπό στοιχείο (10), i. «10. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν κατά τον προγραμματισμό της λει τουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υπο βολή των Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και κατά την υποβολή των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες το στοιχείο της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα, να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη στάθμη των σχετικών υδάτινων απο θεμάτων, προβλέψεις για την εξέλιξη των αποθεμάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή, και να μεριμνούν για τη συνεχή διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, το ύψος των οποί ων καθορίζεται για κάθε Μονάδα σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του Συστήματος και τη δια θεσιμότητα εφεδρειών. Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ κατόχου άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικής Μονάδας και Διαχειριστή του Συστήματος σχετικά με το ύψος του αποθέματος ασφαλείας, το ύψος αυτό καθορίζεται από τη ΡΑΕ, μετά από σχετικές εισηγήσεις των εμπλεκομένων μερών, στις οποίες τεκμηριώνονται αναλυτικά οι απόψεις του κάθε μέρους. Περαιτέρω λε πτομέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 25. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (1), ώστε στον Πίνακα Α να προστεθούν στο τέλος αυτού οι ακόλουθες γραμμές: «Α3. Λειτουργικά στοιχεία Υδροηλεκτρικών Μονάδων Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας MWh στο Σύστημα» 26. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59 παράγραφος (3), ώστε να αναριθμηθεί το στοιχείο (Ζ) σε (Η) και να προστεθεί νέο στοιχείο (Ζ) «(Ζ) Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα εντός της Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από τη Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστημα της Μονάδας αυτής, όπως αυτή ορίζεται στη Δήλωση Τε χνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας σύμφωνα με το Άρθρο 44.» Παράταση Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 27. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 330 παράγραφος (4), ώστε η λέξη «περιλαμβάνει» να αντι κατασταθεί από τις λέξεις «άρχεται μετά». 28. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 331 παράγραφος (4), ώστε μεταξύ της πρώτης και της δεύ τερης περιόδου αυτής να προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Ειδικά για το Έτος Αξιοπιστίας , η Σύμβαση Συμμετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επαρκούς Ισχύος μπορεί να συναφθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2010.» 29. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 331, ώστε οι παράγραφοι (7) έως (8) να αναριθμηθούν σε (8) έως (9) και να προστεθεί νέα παράγραφος (7) ως εξής: «7. Οι διατάξεις της παραγράφου (6) του παρόντος Άρθρου αίρονται την 30η Σεπτεμβρίου Από την 1η Οκτωβρίου 2010 το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εκπρόσωπος Φορτίου στο πλαίσιο της Σύμβασης Συμμετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος καθορίζεται αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος που φέρει κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 223, πολλαπλασιαζόμενης με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος.» 30. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 332 παράγραφος (2), ώστε μεταξύ της πρώτης και της δεύ τερης περιόδου αυτής να προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Ειδικά για το Έτος Αξιοπιστίας , η κατα χώριση των ΑΔΙ στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία οφείλουν να υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2010.» 31. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 332, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Οι διατάξεις της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου αίρονται την 30η Σεπτεμβρίου Από την 1η Οκτωβρίου 2010 ο κάτοχος άδειας παραγωγής του οποίου τα ΑΔΙ καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ δικαιούται να λαμβάνει πληρωμή, η οποία προσδιορίζεται από το μέγεθος της Πραγματικά Δι αθέσιμης Ισχύος κατά τις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ VII του παρόντος Κώδικα πολλαπλασιαζόμενη με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος και με Συντελεστή Επάρκειας Ισχύος τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333.» 32. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333, ώστε οι παράγραφοι (7) έως (8) να διαγραφούν, οι πα ράγραφοι (4) έως (6) να αναριθμηθούν σε (5) έως (7), η παράγραφος (9) να αναριθμηθεί σε (8) και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε ωριαία βάση. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ως ο λόγος του αθροίσματος των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του συνόλου των Εκ προσώπων Φορτίου, όπως προσδιορίζονται κατά το Άρθρο 223, και οι οποίες δεν εκπληρώνονται μέσω της καταχώρησης Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος στο Μητρώο ΣΔΙ και της συνολικής Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος που προσδιορίζει ο Διαχειριστής του Συστήμα τος για το σύνολο των ΑΔΙ τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ κατά το Άρθρο 332 και τα οποία δεν τελούν σε αναστολή.» Υπολογισμός Διαθέσιμης Εφεδρείας κατά το Άρθρο Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 223 πα ράγραφος (1), ώστε να διαγραφεί από το μαθηματικό τύπο N N ο όρος «+ ( 8100 INC NewNCAP2005 6) 0,8 N οι ορισμοί των παραμέτρων «( INC 6) ()» και N NewNCAP» », 2005» και «( ) καθώς και στον ορισμό του αθροίσματος i HD h η λέξη «έγχυσαν» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «δύνανται να εγχύσουν». Εκκαθάριση και Λογαριασμοί Προσαυξήσεων 34. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 29, ώστε να διαγραφεί η δεύτερη περίοδος της πα ραγράφου (4) και να προστεθεί νέα παράγραφος (6) «6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής εισπράττει πληρω μές για την ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις εγχύσεις του παρόντος Άρθρου σύμφωνα με τις δια τάξεις του Άρθρου 63.» 35. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 177 παράγραφος (1) στοιχείο (Γ), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «τις Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία,». 36. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1) στοιχείο (Γ), ώστε να διαγραφεί ο λο γιστικός λογαριασμός (Λ Ι). 37. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ο ορισμός του λογιστικού λογαριασμού (Λ Δ) «(Λ Δ) Λογαριασμός Επικουρικών Υπηρεσιών, ο οποίος επίσης περιλαμβάνει επιμέρους Λογαριασμούς κατά κατηγορία και χωριστά για κάθε Συμμετέχοντα» 38. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ο ορισμός του δευτεροβάθμιου λογιστικού λογαριασμού (ΛΠ 2) «ΛΠ 2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης» 39. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202, ώστε οι παράγραφοι (1) έως (2) να αντικατασταθούν «1. Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Ισοσκε λισμού Εκκαθάρισης αντισταθμίζουν ποσά το οποία δεν είναι δυνατόν να επιμερισθούν στους Συμμετέχοντες με τις διαδικασίες Εκκαθάρισης του ΗΕΠ και Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων. 2. Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορά ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων ΛΠ 2, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής t σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς. Θετικό αποτέλεσμα επάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του ΛΠ 2, ενώ αρνη τικό αποτέλεσμα επάγεται πιστώσεις των Συμμετεχό ντων.» 40. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202 παράγραφος (5), ώστε οι λέξεις «Εκκαθάρισης Αποκλί σεων Παραγωγής Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβλη μένων και Μη Επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Ισοσκελισμού Εκ καθάρισης». 41. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 203 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί «1. Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Επικουρικών Υπηρε σιών αντισταθμίζουν τις πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με το Τμήμα IV και το Άρθρο 190 παράγρα

6 25058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φος 2 του παρόντος Κώδικα. Ανάλογα με την περίπτω ση, αφαιρούνται ή προστίθενται οι πιστώσεις και οι χρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων και οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω πληρωμές. Στον Λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται το καθαρό τίμημα (δαπάνες μείον εισπράξεις) που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος προς Διαχειριστές γει τονικών Συστημάτων ή στο πλαίσιο του Συστήματος Διασυνοριακού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.» 42. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 204 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «Σε κάθε περί πτωση στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι από λυτες τιμές των ωριαίων χρεώσεων και πιστώσεων.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Οι πιστώσεις από την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης, εξαιρουμένων των πιστώσεων για επιβεβλημένες μετα βολές παραγωγής, λαμβάνονται υπόψη ως χρεώσεις για τον υπολογισμό του συνόλου των μηνιαίων χρεώσεων MONCHRGp,μ.» Δοκιμαστική Λειτουργία και Υποχρεωτικά Νερά 43. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 189, ώστε η παράγραφος (4) να αναριθμηθεί σε (5) και να προστεθεί παράγραφος (4) «4. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, η συμπληρωματική χρέωση COFCut που αντιστοιχεί σε Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής για μείωση παραγωγής της Κατανεμόμενης Μονάδας u σε σχέση με το τμήμα της ενέργειας που αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης που έχει υποβληθεί από τον Διαχειριστή του Συστήμα τος κατά το Άρθρο 29, υπολογίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Μονάδα να επιστρέψει για το εν λόγω τμήμα της ενέργειας που δεν εγχύθηκε το αντίστοιχο χρημα τικό ποσό που έλαβε κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ. Οι λεπτομέρειες του σχετικού υπολογισμού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 44. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 290, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (9) «9. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή δοκιμών ελέγχου,, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κα τανομής.» Πρόγραμμα Συντήρησης 45. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 284, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (9) «9. Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση του Προ γράμματος Συντήρησης Μονάδων και του Προγράμ ματος Απομονώσεων, ιδίως ως προς τις σχετικές δι αδικασίες και χρονοδιαγράμματα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής.» 46. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 285 παράγραφος (1), ώστε στην πρώτη περίοδο αυτής να διαγραφεί η λέξη «οποτεδήποτε». 47. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 285, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Λεπτομέρειες σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων και του Προ γράμματος Απομονώσεων, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής.» Υπολογισμός EFORd 48. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 219 παράγραφος (3), ώστε να προστεθεί νέο στοιχείο (Δ) «Δ) Σε περίπτωση που η προγραμματισθείσα ετήσια συντήρηση μιας μονάδας παραγωγής υπερβαίνει την μέγιστη αποδεκτή τιμή ισοδύναμων ωρών προγραμμα τισμένης συντήρησης της Μονάδας, όπως αυτή καθο ρίζεται ανά τύπο μονάδας παραγωγής στο Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, αντί του συντελεστή EFOR D, στις διατάξεις του παρόντα Κώδι κα εφαρμόζεται ο Ενεργός Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη Διαθεσιμότητας Ανηγμένης σε Ισοδύναμη Ζήτηση Φορτίου για τη Μονάδα EFOR D, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού: (1) Για την εφαρμογή της παρούσας μεθόδου ορίζονται μεγέθη η αριθμητική τιμή των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία όπως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά τη διάρκεια των πέντε (5) Ετών Αξιοπιστίας που προηγούνται του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. Τα χρησιμοποιούμενα μεγέθη ορίζονται ακολούθως: PH Ο συνολικός αριθμός των Περιόδων Κατανομής της περιόδου μελέτης. EMOH Ο αριθμός των δηλωθέντων ισοδύναμων ωρών προγραμματισμένης συντήρησης της Μονάδας, πέραν της μέγιστης αποδεκτής τιμής τους. EMOF Συντελεστής Διακοπής για Προγραμματισμένη Συντήρηση που ορίζεται ως: EMOF = EMOH / PH (2) Ο Ενεργός Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη Διαθε σιμότητας Ανηγμένης σε Ισοδύναμη Ζήτηση Φορτίου για κάθε Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: EEFOR D = EFOR D + 0,25 EMOF» Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 49. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 66, ώστε η παράγραφος (2) να αντικατασταθεί «2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλέγει, εγκα θιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε να είναι συμβατό με τις λειτουργίες που προβλέ πονται στον παρόντα Κώδικα και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτόν.» 50. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 69, ώστε να αντικατασταθούν «1. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων του Συστήμα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα και στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε στοιχεία και δεδομένα τα οποία έχουν εμπορικά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στα Εγχειρίδια καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το παρελθόν, καθώς και ο τρόπος δη μοσιοποίησης των στατιστικών αυτών πληροφοριών από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 2. Το λογισμικό του Συστήματος Διαχείρισης Πλη ροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πιστο ποιείται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο σχετικά με την καταλληλότητα και τη συμβατότητά του με τις διατάξεις του Κώδικα. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς το λογισμικό. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μεριμνά σχετικά με τη δημοσιοποίηση της πιστοποίησης αυτής.» Προστασία Μετρητών και Σχετικού Εξοπλισμού 51. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13 παράγραφος (2), ώστε στο τέλος αυτής να προστεθούν οι λέξεις «σε συνεργασία με τον Κύριο του Συστήματος ή τον Κύριο του Δικτύου.». 52. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13 παράγραφος (3), ώστε να διαγραφεί η τελευταία περίο δος αυτής και οι λέξεις «Διαχειριστή του Συστήματος» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Κύριο του Συστή ματος ή τον Κύριο του Δικτύου.». 53. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13, ώστε η παράγραφος (6) να αντικατασταθεί «6. Ο Κύριος του Συστήματος και ο Κύριος του Δικτύ ου αναπτύσσουν διαδικασία ελέγχου της θέσης των σφραγίδων και των εργαλείων σφραγίσεως, καθώς και καταγραφής των εργαλείων σφραγίσεως και των εξουσιοδοτημένων Χρηστών στους οποίους αυτά χο ρηγούνται..» Εγγυήσεις Συμμετοχής στη χονδρεμπορική αγορά 54. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (3), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «κατά Κατηγορία Συμμετεχόντων» και οι λέξεις «στον οποίο για κάθε κατηγορία το ποσό εγγύησης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της δραστηριότητας που αναμένεται να αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή και συντελεστή χρηματοπιστωτικού κινδύνου ο οποίος προσδιορίζεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας του Συμμετέχοντα και τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας αυτής.» 55. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «η οποία βασίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη εκτίμηση σχε τικά με την αναμενόμενη δραστηριότητα του Συμμετέ χοντα με βάση τα στοιχεία της σχετικής του άδειας. Το ύψος του ποσού της οφειλόμενης εγγύησης από Συμ μετέχοντα δύναται να αναπροσαρμοστεί με βάση τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη επικαιροποιημένη εκτίμηση σχετικά με την αναμενόμενη δραστηριότητα του Συμμετέχοντα κατά το νέο ημερολογιακό έτος.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «με βάση τη σχετι κή μεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο της Λειτουργίας της Αγοράς.» 56. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (5), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «Απο κλίσεων και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων.» 57. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (6), ώστε να αντικατασταθεί «6. Για τους νέους Συμμετέχοντες, η κατά τα άνω εγγυοδοσία καλύπτει το χρονικό διάστημα από την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων έως την εγγύτερη στην ημερομηνία εγγραφής 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες όσον αφορά στην παροχή εγγυήσεων από τους νέους Συμμετέχοντες μέχρι της συμπληρώσεως των πρώτων τριών μηνών δραστηριοποιήσεώς τους.» 58. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (7), ώστε στην αρχή της παραγράφου να προστεθούν οι λέξεις «Για τους υπόλοιπους Συμμετέ χοντες,» και η λέξη «δεκαπέντε» να αντικατασταθεί με τις λέξεις «τουλάχιστον πέντε» 59. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (9), ώστε οι λέξεις «Η νέα μορφή εγγύ ησης παρέχεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Η νέα μορφή εγγύησης παρέχεται τουλάχιστον πέντε ημέρες». Γενικές Αρχές Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσε ων 60. Την διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων του Άρθρου 175 παράγραφος (1) και του Άρθρου 335 παρά γραφος (31) ως έχουν. Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέρ γειας 61. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 17, ώστε η παράγραφος (5) να αντικατασταθεί «5. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτε ρη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζο νται κατά το Άρθρο 72 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου.» 62. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 24 παράγραφος (1), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «με αριθμητική τιμή μεγαλύτερη και όχι ίση του μηδενός» και να προστεθεί νέα παράγραφος με αρίθμηση (3) «3. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μι κρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τι μής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς

8 25060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 72 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.» 63. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 25, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος (1) αυτού και οι πα ράγραφοι (2) έως (4) να αναριθμηθούν σε (1) έως (3), με παράλληλη αντικατάσταση του περιεχομένου των δύο πρώτων ως ακολούθως: «1. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συ νάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη της Διοικη τικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργει ας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψη λότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 2. Σε κάθε περίπτωση η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συ νόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προ σφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, όπως αυτή ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης.» 64. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 26 «Η Προσφορά Έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονάδα αφορά τις ποσότητες ενέργειας πέραν αυτών που αντι στοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες της Μονάδας κατά το Άρθρο 28 παράγραφος (2).» 65. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 27, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος (2), να απαλειφθεί η αρίθμηση από την παράγραφο (1) και οι δύο πρώτες περίοδοι αυτής να αντικατασταθούν «Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή υποβάλλεται χω ριστά για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης για Εισαγωγή. Οι ποσότητες ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης δεν δύ ναται να ξεπερνούν τη συνολική ικανότητα μεταφοράς που έχει δεσμεύσει ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την Ημέρα Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Προσφορά Έγχυσης.» 66. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 32 παράγραφος (1) και του Άρθρου 177 παράγραφος (2) ορισμός RQjmt, ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «παρά γραφος (1)» εντός αυτών. 67. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 72, ώστε στην παράγραφο (1) οι λέξεις «Προσφορών Έγ χυσης σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6,» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Τιμολογούμε νων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως,» και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) «4. Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως: Α. Για τις Θερμικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (3). Β. Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5). Γ. Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση με μηδέν (0). Δ. Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου καθο ρίζεται ίση με μηδέν (0).» Λάθη εκ παραδρομής 68. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 14 στοιχείο (ΙΔ), ώστε οι λέξεις «Μεταβλητού Κόστους» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Κόστους Λειτουρ γίας Μονάδων». 69. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «μεταβλητού κόστους» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Μεταβλητού Κό στους». 70. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 57 στοιχείο (Ζ), ώστε οι λέξεις «μεταβλητό τους κόστος» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Μεταβλητό τους Κόστος». 71. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 152 παράγραφος (2) στοιχείο (Γ) υποστοιχείο (1) και του Άρθρου 154 παράγραφος (2) στοιχείο (Γ) υποστοιχείο (1), ώστε οι λέξεις «μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας,». 72. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 51, ώστε στο τέλος του στοιχείου (Ε) να προστεθεί περί οδος «Ο Διαχειριστής του Συστήματος επικαιροποιεί τα ως άνω στοιχεία ενενήντα (90) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.» 73. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 85 παράγραφος (1) στοιχείο (Δ), ώστε τα υποστοιχεία (2) και (4) να αντικατασταθούν «(2) Στις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά το Άρθρο 29. (4) Στις Δηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παρά γραφος (5).» 74. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 182 παράγραφος (1) στοιχείο (Β), ώστε οι λέξεις «για τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999 και τις Μονά δες σε δοκιμαστική λειτουργία (Άρθρο 29 παράγραφοι 2 & 4)» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «που υπο βάλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά το Άρθρο 29, πλην αυτών που προσδιορίζονται στις παραγράφους (1) και (3) αυτού,». 75. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59 Παρ. 5 στοιχείο (5), ώστε η λέξη «αίροντας» να αντι κατασταθεί από τη λέξη «χαλαρώνοντας». * *

9 ΦΕΚ 1585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 29 παράγραφος (5), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «,η οποία για το Πρόγραμμα ΗΕΠ λαμβάνεται ίση με μηδέν (0)». 77. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 57 στοιχείο (Β), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «,, για την οποία η τιμή ενέργειας λαμβάνεται ίση με το μηδέν (0)». 78. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 82 στοιχείο (Δ), ώστε να διαγραφεί η δεύτερη περίοδός της. Μεταβατικές διατάξεις 79. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335, ώστε να αντιμετατεθούν η υφιστάμενη παράγραφος (14) με την υφιστάμενη παράγραφο (12) και οι παράγραφοι (9) έως (13) να αντικατασταθούν «9. Έως την 31η Ιανουαρίου 2011, οι χρεώσεις που προβλέπονται κατά το Άρθρο 73 παράγραφος (1) του παρόντος Κώδικα είναι ενδεικτικές, χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση του Διαχειριστή του Συστήματος να τις υπολογίζει και να τις κοινοποιεί στους Συμμετέχοντες. Έως την 15η Ιανουαρίου 2011, ο Διαχειριστής του Συστή ματος θα συντάξει απολογιστική έκθεση προς τη ΡΑΕ, την οποία παράλληλα θα δημοσιοποιήσει στον ιστότοπό του, σχετικά με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που επι βλήθηκαν στους Συμμετέχοντες κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα εισηγηθεί επί της ανάγκης αναπροσαρμογής του ύψους των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων τους. Σε συνέχεια της μελέτης αυτής και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα περί μη τροποποίησης των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των σχετικών χρεώσεων κατά τη διάρκεια ενός ημερο λογιακού έτους, η ΡΑΕ δύναται εντός ενός μήνα από την παραλαβή της μελέτης του ΔΕΣΜΗΕ να προχωρήσει στην τροποποίηση των ως άνω αριθμητικών τιμών. 10. Εντός έξι (6) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφο ράς, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εκπονήσει και θα υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ μελέτη σχετικά με προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στο Σύστη μα εξαιτίας: (α) παραβιάσεων των θερμικών ορίων των στοιχείων μεταφοράς του Συστήματος, και (β) παρα βιάσεων των επιτρεπτών ορίων τάσης. Στη μελέτη θα τεκμηριώνονται λεπτομερώς οι συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζονται τα εν λόγω προβλήματα (επίπεδο φορτίου, διαθεσιμότητα στοιχείων μεταφοράς του Συστήματος και κατανομή μονάδων παραγωγής). Επιπροσθέτως, στην μελέτη θα περιέχονται απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία του Συστήματος, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, αναφορικά με τις περιπτώσεις όπου τα προ αναφερθέντα προβλήματα επηρέασαν τον ΗΕΠ (μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού Διαζωνικών Περιορισμών) ή το Πρόγραμμα Κατανομής. Με βάση τα αποτελέσμα τα της μελέτης ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εισηγηθεί σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής Δια ζωνικών Περιορισμών και τους τρόπους αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προβλημάτων στα πλαίσια του ΗΕΠ. Κατόπιν της έγκρισης της μελέτης από τη ΡΑΕ και εφόσον η εφαρμογή των Διαζωνικών Περιορισμών κριθεί σκόπιμη, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα εφαρμόσει, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ενδεικτική επίλυ ση του ΗΕΠ με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος, κατ αναλογία των προβλέψεων του Άρθρου 321. Οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας ενδεικτικής επίλυσης θα καθοριστούν από τη ΡΑΕ κατά την έγκριση της μελέτης. Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, η ΡΑΕ θα αποφασίσει επί της εφαρμογής ή μη της επίλυσης του ΗΕΠ με Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ η επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Περιορισμού θα γίνεται κατά τις διατάξεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 του παρόντος Κώδικα χωρίς Δια ζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. 11. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (2) του Άρθρου 190 άρχεται μετά από εισήγηση του Δια χειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ, εντός έξι (6) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και έχει αναδρομική ισχύ από την Πέμπτη Ημέρα Αναφο ράς, υπόκειται δε στις προβλέψεις περί Προσωρινής Εκκαθάρισης όπως αυτές ορίζονται στο παρόν Άρθρο. Οι προβλεπόμενες κατά το Άρθρο 190 αποφάσεις της ΡΑΕ λαμβάνονται εντός τριών (3) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς. 12. Η εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 44 παρά γραφοι (3) και (5) και του Άρθρου 92 παράγραφος (8) άρχεται εντός δύο (2) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ. Οι προβλεπόμενες κατά τις ως άνω διατάξεις αποφάσεις της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ λαμβάνονται εντός του ανωτέρω χρονικού δια στήματος και πριν την λήψη αυτών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα. 13. Η συμπλήρωση των Εγχειριδίων με τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής που προβλέπονται κατά το Άρθρο 28 παράγραφοι (4), (6) και (10), Άρθρο 44 παράγραφος (4), Άρθρο 41 παράγραφος (6), Άρθρο 92 παράγραφος (7), Άρθρο 189 παράγραφος (4), Άρθρο 219 παράγραφος (3), Άρθρο 284 παράγραφος (9), Άρθρο 285 παράγρα φος (4) και Άρθρο 290 παράγραφος (9), ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς. Μέχρι και την επικαιροποίηση των Εγχειριδίων, διευ κρινίσεις επί των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής καθορίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ.» 80. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335 παράγραφος (15), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «πα ράγραφος (3)». 81. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335, ώστε να προστεθούν νέες παράγραφοι (32) και (33) «32. Η εκτέλεση των χρεοπιστώσεων που προβλέπο νται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 331 παράγραφος (7) και του Άρθρου 332 παράγραφος (4) άρχεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και

10 25062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απόφαση της ΡΑΕ, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πρώτη ημέρα του Έτους Αξιοπιστίας και έχουν αναδρομική ισχύ από την ημέρα αυτή. 33. Η εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 και του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 39 του παρό ντος Κώδικα άρχεται την 1η Οκτωβρίου 2010.» Άρθρο 2 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

11

12 25064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα