Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2017) 297 final 2017/0127 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παραδοσιακό ρούμι που παράγεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας υπάγεται από το 1923 σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς στη γαλλική μητροπολιτική αγορά. Αυτό αντανακλά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική φορολογικής ενίσχυσης, η οποία βασίζεται στη διαπίστωση ότι εκτός από τα εξαιρετικά έτη με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αύξησης η παγκόσμια αγορά του ρουμιού αναπτύσσεται με σχετικά κανονικά ποσοστά αύξησης (+/- 3,2%), καθώς και στην ευθυγράμμιση των ποσοτήτων που επωφελούνται από το εν λόγω ειδικό φορολογικό καθεστώς με τα ποσοστά της αύξησης αυτής ώστε να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας ζαχαροκάλαμο-ζάχαρηρούμι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας. Από την εποχή της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς και της εναρμόνισης των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην Ευρώπη, το εν λόγω ειδικό φορολογικό καθεστώς έχει εφαρμοστεί με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα που ισχύει επί του παρόντος και επιτρέπει τη συνέχιση του ειδικού καθεστώτος θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2002/166/ΕΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να παρατείνει την εφαρμογή μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στα υπερπόντια διαμερίσματά της 1 ώστε να ληφθεί υπόψη η αναθεώρηση, το 2001, της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης, καθώς και η κατάργηση, το 2003, των τελωνειακών προστατευτικών μέτρων για τα αλκοολούχα ποτά. Η απόφαση αριθ. 2002/166/ΕΚ διαπίστωνε επίσης ότι τα κοινοτικά και εθνικά μέτρα που λαμβάνονταν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας ζαχαροκάλαμο-ζάχαρη-ρούμι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας δεν μπορούσαν πάντα από μόνα τους να καταστήσουν δυνατή την επίτευξη του επιπέδου ανταγωνιστικότητας που θα επέτρεπε στη Γαλλία να προσαρμόσει τη φορολογία για το παραδοσιακό ρούμι που παράγεται στα υπερπόντια διαμερίσματά της. Με την απόφαση αριθ. 2002/166/ΕΚ περιορίστηκε η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ετήσια ποσόστωση εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης κατ αντιστοιχία προς τις παραδοσιακές εμπορικές ροές που καταγράφηκαν κατά τα τελευταία έτη πριν από την έκδοση της απόφασης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσοστό αύξησης. Οι συντάκτες της απόφασης αριθ. 2002/166/ΕΚ ήταν πεπεισμένοι ότι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας δικαίου για τους οικονομικούς φορείς της αλυσίδας ζαχαροκάλαμο-ζάχαρη-ρούμι και με βάση τη διάρκεια απόσβεσης των εξοπλισμών και των κτιρίων, θα αρκούσε η θέσπιση μιας σταθερής ετήσιας ποσόστωσης εκατόλιτρων εφαρμοστέας για περίοδο επτά ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2003 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Πράγματι το Συμβούλιο έχει ήδη τροποποιήσει την απόφαση αριθ. 2002/166/ΕΚ με την απόφαση αριθ. 2007/659/ΕΚ 2 της 9ης Οκτωβρίου 2007 με την εν λόγω απόφαση θέσπισε αναδρομικά ετήσια ποσόστωση εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης με περίοδο εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Η απόφαση αριθ. 2007/659/ΕΚ διαπιστώνει επίσης (αιτιολογική σκέψη 9) ότι μόνο η αγορά της 1 2 Απόφαση του Συμβουλίου (2002/166/ΕΚ) της 18ης Φεβρουαρίου 2002, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να παρατείνει την εφαρμογή μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στα υπερπόντια διαμερίσματά της, ΕΕ L [55] της [ ], σ. [33]. Απόφαση του Συμβουλίου (2002/659/ΕΚ), της 9ης Οκτωβρίου 2007, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στα υπερπόντια διαμερίσματά της και καταργείται η απόφαση αριθ. 2002/166/ΕΚ, ΕΕ L [270] της [ ], σ. [12]. EL 2 EL

3 μητροπολιτικής Γαλλίας, όπου ισχύει ειδικό φορολογικό καθεστώς για το ρούμι των ΥΠΔ, το οποίο επιτρέπει τη μερική αντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής του έχει επιτρέψει στη βιομηχανία ρουμιού των υπερπόντιων διαμερισμάτων να επιβιώσει. Η απόφαση αριθ. 896/2011/ΕΕ 3 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, τροποποίησε την απόφαση αριθ. 2007/659/ΕΚ περιορίζοντας την περίοδο εφαρμογής της ποσόστωσης των εκατόλιτρων κατά δύο έτη, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, και θεσπίζοντας για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 31ης Δεκεμβρίου 2013 ετήσια ποσόστωση εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης. Στην απόφαση αριθ. 896/2011/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011 (αιτιολογική σκέψη 5), το Συμβούλιο έκρινε ότι η ποσόστωση που μπορεί να τύχει της εφαρμογής συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης χαμηλότερου από τον πλήρη συντελεστή θα επέτρεπε ετήσιο ποσοστό αύξησης 3,2% και 4,3% για ορισμένα έτη με υψηλά ποσοστά αύξησης. Εξυπακούεται ότι αυτό δεν συνιστά απόφαση η οποία συνεπάγεται μελλοντική νομική υποχρέωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα εν λόγω ποσοστά αύξησης αντιπροσωπεύουν για περισσότερα από 25 χρόνια τα πιο σταθερά οικονομικά στοιχεία και εκείνα τα οποία αποτυπώνουν καλύτερα την οικονομική πραγματικότητα: «... εφόσον η ανταγωνιστικότητα του «παραδοσιακού» ρουμιού των ΥΠΔ χρειάζεται να υποστηριχτεί στην αγορά της μητροπολιτικής Γαλλίας προκειμένου να διασφαλισθεί η δραστηριότητα του τομέα του ρουμιού από ζαχαροκάλαμο, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ποσότητες παραδοσιακού ρουμιού από τα ΥΠΔ οι οποίες μπορούν να τύχουν μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τη διάθεσή τους για κατανάλωση στη συγκεκριμένη αγορά. Ως εκ τούτου, η ποσόστωση των εκατόλιτρων ετησίως που προβλέπεται στην απόφαση 2007/659/ΕΚ είναι σκόπιμο να αυξηθεί σε εκατόλιτρα, περιλαμβανομένης της ποσόστωσης για το 2011, προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη αύξηση για το έτος αυτό. Η εν λόγω αύξηση θα καλύπτει την ετήσια αύξηση 4,3 %, ήτοι λίγο περισσότερο από την αύξηση 3,2 % που διαπιστώθηκε την περίοδο » Η απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ 4 καταργεί και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 896/2011/ΕΕ ορίζοντας το ανώτατο όριο της ετήσιας ποσόστωσης στα εκατόλιτρα για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2010 και 31ης Δεκεμβρίου Η ποσόστωση που καθορίζεται με την απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ δεν αντανακλά πλήρως τα ποσοστά αύξησης που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 896/2011/ΕΕ. Επιπλέον, ο καθορισμός της ετήσιας ποσόστωσης στα εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης (εκα) για μεγάλο διάστημα, διάρκειας 10 ετών, ενέτεινε τις διαφορές μεταξύ των ποσοστών αύξησης που προέβλεπε το Συμβούλιο το 2011 και των διαθέσιμων ποσοστώσεων. Έτος Προβλεπό Ανάγκες στο Διαθέσιμη Απόφαση 3 4 Απόφαση αριθ. 896/2011/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΕΕ L [345] της [ ], σ. [18]. Απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ, ΕΕ L [59] της [ ], σ. [1]. EL 3 EL

4 μενο ποσοστό αύξησης τέλος του έτους σύμφωνα με το προβλεπόμε νο ποσοστό (εκα) ποσόστωσ η (εκα) ΕΚ/ΕΕ % / ,2% / ,2% / ,2% / ,2% / ,2% ,2% ,2% ,2% ,3% ,3% ,3% / / / / / / / / / / / ,2% /2014 EL 4 EL

5 2015 3,2% / ,2% / ,2% / ,2% / ,2% / ,2% /2014 Το αποτέλεσμα είναι ότι οι παραγωγοί παραδοσιακού ρουμιού δεν μπόρεσαν να έχουν επαρκή πρόσβαση στην αγορά της μητροπολιτικής Γαλλίας. Τα προβλεπόμενα ποσοστά αύξησης επέτρεπαν ποσόστωση εκα στο τέλος του 2016, ενώ η ποσόστωση περιορίστηκε στα εκα. Για τον λόγο αυτό, η αναδρομική αύξηση της ποσόστωσης για το 2016 στα εκα συνιστά κάλυψη της διαφοράς με σκοπό την ευθυγράμμιση της ποσόστωσης στα ποσοστά αύξησης που έχουν ήδη προβλεφθεί από το Συμβούλιο. Ο επείγων χαρακτήρας της αύξησης είναι έκδηλος: η ποσόστωση των εκα για το 2016 είχε χρησιμοποιηθεί ήδη πριν από το τέλος του 2016 και, χωρίς αναδρομική αύξηση της εν λόγω ποσόστωσης από 1ης Ιανουαρίου 2016, οι ζημίες για τους παραγωγούς θα είναι σημαντικές και πιθανότατα ανεπανόρθωτες. Οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών ρουμιού και των μεγάλων διανομέων στη Γαλλία διέπονται από ετήσιες συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν δεσμεύσεις σχετικά με τις παραδιδόμενες ποσότητες, την τιμή αγοράς, καθώς και τις ενδεχόμενες εκπτώσεις και ενέργειες προώθησης. Η λήξη της ισχύος της ποσόστωσης προκαλεί εκ των υστέρων αύξηση της φορολογίας για τις ποσότητες πέραν της ποσόστωσης, ενώ οι παραγωγοί δεν μπορούν να προβλέψουν, στην αρχή του έτους όταν υπογράφονται οι συμβάσεις, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας υπέρβασης ούτε και την έντασή της. Δεδομένου ότι η τιμή αγοράς έχει καθοριστεί στην αρχή του έτους βάσει της μειωμένης φορολογίας, η αύξηση της φορολογίας που προκαλείται λόγω της υπέρβασης της ποσόστωσης πριν από το τέλος του έτους είναι ένας κίνδυνος που καλούνται να επωμιστούν οι παραγωγοί ρουμιού. Ο κίνδυνος αυτός έγινε πραγματικότητα το Χωρίς αναδρομική αύξηση της ποσόστωσης, οι παραγωγοί ρουμιού θα υποστούν σημαντικές απώλειες για τις ποσότητες καθ υπέρβαση της ποσόστωσης. Επιπλέον, μια μη αύξηση της ποσόστωσης θα αποδυνάμωνε τους παραγωγούς ρουμιού στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας όσον αφορά τις εμπορικές στρατηγικές τους για το 2017: με μη δεδομένη την ημερομηνία λήξης της ισχύος της ποσόστωσης για το 2017, δεν θα ήταν πρόθυμοι να προτείνουν το ρούμι τους κατά τη διάρκεια των μηνών προώθησης στα τέλη του έτους. Ο επείγων χαρακτήρας της αύξησης επιτείνεται από το οικονομικό πλαίσιο: οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Γουαδελούπης, Γαλλικής Γουιάνας, Μαρτινίκας και Ρεϊνιόν έχουν μειωθεί. Κατά τα έτη 2005 έως 2011, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακού ρουμιού από αυτές τις περιοχές αυξήθηκαν από εκα το 2005 σε εκα το Από το 2012 οι εν λόγω εξαγωγές έχουν μειωθεί σημαντικά: εκα το 2012, με μια μικρή βελτίωση το 2013 ( εκα), μείωση το 2014 ( εκα) και μικρή βελτίωση το 2015 ( εκα). Η σημαντική αυτή μείωση εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την πτώση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Ρεϊνιόν, η οποία είναι ο EL 5 EL

6 μεγαλύτερος παραγωγός παραδοσιακού ρουμιού μεταξύ των εν λόγω εξόχως απόκεντρων περιοχών. Μεταξύ 2005 και 2011, οι εξαγωγές παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Ρεϊνιόν αυξήθηκαν από εκα το 2005 σε εκα το Από το 2012 οι εν λόγω εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά, κατ αρχάς σε εκα το 2012, με μια ελαφρά βελτίωση το 2013 ( εκα), στη συνέχεια σε εκα το 2014 και τέλος σε εκα το Η κάμψη των αποστολών παραδοσιακού ρουμιού από τις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχές προς την ηπειρωτική Ευρώπη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια μεριδίων αγοράς για το ελαφρύ ρούμι στη Γερμανία, προς όφελος των παραγωγών τρίτων χωρών. Το 2008 οι πωλήσεις στη Γερμανία ελαφρού ρουμιού από τις προαναφερθείσες εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιπροσώπευαν εκα. Οι εν λόγω πωλήσεις αντιπροσώπευαν μόλις εκα το 2014 και εκα το Σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η διαφορά μεταξύ των ποσοστώσεων οι οποίες αντιστοιχούσαν στα ποσοστά αύξησης που προβλέπονταν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και των ποσοστώσεων που πραγματικά εγκρίθηκαν να επηρέασε αυτές τις εξελίξεις. Η εν λόγω ανάλυση θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της μελλοντικής αναθεώρησης της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κατανάλωση στη Γαλλία ρουμιού προέλευσης τρίτων χωρών, περιλαμβανομένου του ρουμιού από τις χώρες ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός), αναπτύχθηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με το ρούμι προέλευσης Γουαδελούπης, Γαλλικής Γουιάνας, Μαρτινίκας και Ρεϊνιόν. Πράγματι, η συνολική κατανάλωση στη Γαλλία ρουμιού προέλευσης τρίτων χωρών ανερχόταν σε εκα το 2013, αυξήθηκε στα εκα το 2014 και έφτασε στα εκα το Η διάθεση στη Γαλλία παραδοσιακού ρουμιού παραγόμενου στις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχές της αυξήθηκε σε μικρότερο βαθμό κατά την ίδια περίοδο: ανερχόταν σε εκα το 2013, αυξήθηκε στα εκα το 2014 και έφτασε στα εκα το Μια ανεξάρτητη οικονομική ανάλυση που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές στη Γαλλία παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Γουαδελούπης, Γαλλικής Γουιάνας, Μαρτινίκας και Ρεϊνιόν δεν αφορούν παρά μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία (μεταξύ 1 και 2%) και ότι, για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή για το ρούμι δεν δύναται να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά του ρουμιού στη Γαλλία. Υπό αυτές τις συνθήκες, τυχόν αντίκτυπος αυτών των εισαγωγών στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι ακόμη λιγότερο πιθανός. 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 οι γαλλικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο τεχνικής προσαρμογής της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με σκοπό την αύξηση της ετήσιας ποσόστωσης από εκα σε εκα. Η αίτηση συνοδευόταν από έκθεση αιτιολόγησης της αιτούμενης προσαρμογής. Συνοχή με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής Η πρωτοβουλία αυτή αντιστοιχεί στις προτεραιότητες που καθορίζονται από τις πολιτικές οδηγίες που διευκρινίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το εν λόγω άρθρο αναγνωρίζει ότι η διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως EL 6 EL

7 απόκεντρων περιοχών, στις οποίες συγκαταλέγονται η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα και η Ρεϊνιόν, επιδεινώνεται από τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και το κλίμα, την οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων, προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Ως εκ τούτου, το προαναφερθέν άρθρο 349 προβλέπει ότι το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών. Σκοπός της αύξησης της ποσόστωσης είναι η δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων στον τομέα του ζαχαροκάλαμου και του ρουμιού. Αυτή η αύξηση ενισχύει την ενιαία αγορά και την καθιστά περισσότερο προσβάσιμη στους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στις προαναφερθείσες εξόχως απόκεντρες περιοχές, αντισταθμίζοντας μειονεκτήματα που οφείλονται στη γεωγραφική και οικονομική τους θέση. Πέραν της προσαρμογής της ποσόστωσης, για τον μελλοντικό χειρισμό των ποσοστώσεων και την αιτιολόγησή τους, η Επιτροπή θα πρέπει να βασιστεί στις αναλύσεις που θα παράσχει η Γαλλία μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ της 20ής Φεβρουαρίου Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης Δυνάμει του άρθρου 349 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας), το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα του λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς ωστόσο να υπονομεύεται η ακεραιότητα και η συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών. Η απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ και οι παράμετροι στις οποίες βασίζεται κρίθηκαν συνεπείς με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης. Η αύξηση της ποσόστωσης συνιστά αναδρομική και περιορισμένη προσαρμογή της σε επίπεδο αντίστοιχο των ετήσιων ποσοστών αύξησης όπως προβλέπονται ήδη από το Συμβούλιο. Οι υπόλοιπες παράμετροι της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ παραμένουν ως έχουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αύξηση της ετήσιας ποσόστωσης από εκα σε εκα δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο στη συνοχή της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης. 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ Νομική βάση Άρθρο 349 της Συνθήκης της Λισαβόνας - Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας) Μόνο το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη θέσπιση, με βάση το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ειδικών μέτρων υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών για την προσαρμογή της εφαρμογής των Συνθηκών στις περιοχές αυτές, περιλαμβανομένων των κοινών πολιτικών, λόγω της ύπαρξης μόνιμων μειονεκτημάτων, τα οποία έχουν επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Συνεπώς, η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. EL 7 EL

8 Αναλογικότητα Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Η ποσόστωση των εκατόλιτρων αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο ποσοστό αύξησης και στην ποσότητα που προκύπτει από την εφαρμογή του εν λόγω ποσοστού αύξησης για το τέλος του Στο νομικό πλαίσιο της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ, το μοναδικό μέσο για την επίτευξη της αύξησης της ποσόστωσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 ώστε να διαμορφωθεί στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 3,2% είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης απόφασης με αναδρομική ισχύ. Ως εκ τούτου, ούτε το περιεχόμενο ούτε η μορφή της δράσης υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ. Επιλογή μέσου Βλ. αναλογικότητα. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας 1. Από το άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-132/14 έως C-136/14, προκύπτει ότι τα «ειδικά μέτρα» που προβλέπει το εν λόγω άρθρο θεσπίζονται «λαμβάνοντας υπόψη» τη «διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση» των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η οποία «επιδεινώνεται» από ορισμένους παράγοντες «όπως προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους». Οι εν λόγω παράγοντες παρουσιάζονται επομένως, στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, ως στοιχεία επιδείνωσης της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών, τα οποία το Συμβούλιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη, δυνάμει του άρθρου 349 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, κατά τη θέσπιση των ειδικών μέτρων (Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Δεκεμβρίου 2015 στις συνεκδισθείσες υποθέσεις C-132/14 έως C-136/14, σκέψεις 67 και 68). Υπό την προοπτική που περιγράφει το Δικαστήριο ανωτέρω και για τους λόγους που εξηγούνται στη συνέχεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η επείγουσα αναδρομική αύξηση της ποσόστωσης, που μπορεί να τύχει της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, από εκα σε εκα είναι το μοναδικό κατάλληλο μέτρο: - οι παραγωγοί παραδοσιακού ρουμιού δεν μπόρεσαν να έχουν επαρκή πρόσβαση στην αγορά της μητροπολιτικής Γαλλίας. Τα προβλεπόμενα ποσοστά αύξησης αντιστοιχούσαν σε ποσόστωση εκα στο τέλος του Για τον λόγο αυτό, η αναδρομική αύξηση της ποσόστωσης για το 2016 στα εκα συνιστά απλώς κάλυψη της διαφοράς με σκοπό την προσαρμογή της ποσόστωσης στο ήδη προβλεπόμενο από την Επιτροπή και το Συμβούλιο επίπεδο - το οικονομικό πλαίσιο έχει ήδη προσδιοριστεί και καθοριστεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο - η ταχεία και αναδρομική αύξηση είναι αναγκαία ώστε να αποτραπεί η άμεση και πιθανώς ανεπανόρθωτη ζημία για τους παραγωγούς EL 8 EL

9 - οι αριθμοί της Eurostat αντανακλούν μια έκδηλη μείωση των εξαγωγών παραδοσιακού ρουμιού που παράγεται στις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση - οι αριθμοί καταδεικνύουν απώλεια μεριδίων αγοράς του συγκεκριμένου παραδοσιακού ρουμιού σε άλλες χώρες της Ένωσης προς όφελος των παραγωγών τρίτων χωρών - οι εισαγωγές ρουμιού προέλευσης τρίτων χωρών, το οποίο διατίθεται προς κατανάλωση στη μητροπολιτική Γαλλία, έχουν αναπτυχθεί πολύ καλύτερα - οι υπόλοιπες παράμετροι της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ παραμένουν ως έχουν. 2. Πρόκειται για μέτρο προσαρμογής με περιορισμένες οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο δεν δικαιολογεί επί του παρόντος τα έξοδα μιας «αξιολόγησης επιπτώσεων». Στην προκειμένη περίπτωση, η αύξηση της ποσόστωσης αναδρομικά, από 1ης Ιανουαρίου 2016, αποτελεί τη μόνη επιλογή ώστε να διασφαλιστεί ότι το «παραδοσιακό ρούμι» των εν λόγω εξόχως απόκεντρων περιοχών θα παραμείνει ανταγωνιστικό στην αγορά της Ένωσης. Επιπλέον, μια ανεξάρτητη οικονομική μελέτη που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η οδηγία 92/83/ΕΟΚ εξακολουθεί να υπηρετεί τον επιδιωκόμενο στόχο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές στη Γαλλία παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Γουαδελούπης, Γαλλικής Γουιάνας, Μαρτινίκας και Ρεϊνιόν δεν αποτελούν παρά μόνο μικρό μέρος της συνολικής κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία και ότι, για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή για το ρούμι δεν μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά του ρουμιού στη Γαλλία. Υπό αυτές τις συνθήκες, τυχόν αντίκτυπος αυτών των εισαγωγών στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι ακόμη λιγότερο πιθανός. Τα εν λόγω συμπεράσματα έχουν δημοσιευτεί και έχει ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Παρότι η εν λόγω μελέτη δεν είχε ειδικά ως στόχο την αύξηση της ποσόστωσης του παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Γουαδελούπης, Γαλλικής Γουιάνας, Μαρτινίκας και Ρεϊνιόν που μπορεί να τύχει της εφαρμογής μειωμένου φορολογικού συντελεστή στη μητροπολιτική Γαλλία, η Επιτροπή διαπιστώνει ωστόσο ότι καμία από τις 750 και πλέον συνεισφορές που ελήφθησαν και ελέγχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης δεν παρέθετε επιχειρήματα ούτε άλλες πληροφορίες για τις οποίες θα απαιτούνταν συμπληρωματικές αναλύσεις 6. Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Βλ. ανωτέρω παράγραφο. 5 Σελίδα 28 της έκθεσης και παράρτημα 7 σελίδες 17 έως 20 EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on% 20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf 6 %20Open%20public%20consultation%20summary%20report.pdf EL 9 EL

10 Πέραν της άμεσης προσαρμογής της ποσόστωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να βασιστεί στις αναλύσεις που θα παράσχει η Γαλλία μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ της 20ής Φεβρουαρίου Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης, θα ζητηθεί εκ νέου η άποψη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας Βλ. ανωτέρω «Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας» Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση Άνευ αντικειμένου. Θεμελιώδη δικαιώματα Άνευ αντικειμένου. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. EL 10 EL

11 2017/0127 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 349, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 7, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 8, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 9, Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου 10, επετράπη στη Γαλλία να παρατείνει στο μητροπολιτικό της έδαφος για το «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης κατώτερου από τον πλήρη συντελεστή για την αλκοόλη που ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου 11 καθώς και συντελεστή της καλούμενης εισφοράς «cotisation sur les boissons alcooliques» («VSS») κατώτερου από τον πλήρη συντελεστή που θα έπρεπε να εφαρμοστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Γαλλίας. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της προαναφερθείσας απόφασης, οι μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης και VSS που εφαρμόζονται στο εν λόγω «παραδοσιακό» ρούμι περιορίζονται σε ετήσια ποσόστωση εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης («εκα») ΕΕ C της, σ.. Απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ (ΕΕ L 59 της , σ.1) Οδηγία 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (ΕΕ L 316 της , σ. 29). EL 11 EL

12 (3) Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 οι γαλλικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο τεχνικής προσαρμογής με σκοπό την αύξηση της ετήσιας ποσόστωσης από εκα σε εκα. Η αίτηση συνοδευόταν από έκθεση που συγκέντρωνε τα στοιχεία που αιτιολογούν την αιτούμενη προσαρμογή. Οι παραγωγοί παραδοσιακού ρουμιού δεν μπόρεσαν να έχουν επαρκή πρόσβαση στην αγορά της μητροπολιτικής Γαλλίας το Τα προβλεπόμενα ποσοστά αύξησης καθιστούσαν απαραίτητη την εφαρμογή ποσόστωσης εκα και η ποσότητα αυτή καλύφθηκε στο τέλος του Η ετήσια ποσόστωση των εκα θα πρέπει επομένως να αυξηθεί στα εκα. Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί με την απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου θα αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερέστερης ανάλυσης και αναθεώρησης του συστήματος στο σύνολό του. Η εν λόγω ανάλυση θα λάβει υπόψη την έκθεση της Γαλλίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ. (4) Η ποσόστωση των εκα για το 2016 είχε χρησιμοποιηθεί ήδη πριν από το τέλος του 2016 και, χωρίς αναδρομική αύξηση της εν λόγω ποσόστωσης από 1ης Ιανουαρίου 2016, οι ζημίες για τους παραγωγούς θα ήταν σημαντικές και πιθανότατα ανεπανόρθωτες. Οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών ρουμιού και των μεγάλων διανομέων στη Γαλλία διέπονται από ετήσιες συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν δεσμεύσεις σχετικά με τις παραδιδόμενες ποσότητες, την τιμή αγοράς, καθώς και τις ενδεχόμενες εκπτώσεις και ενέργειες προώθησης. Η λήξη της ισχύος της ποσόστωσης προκάλεσε απρόβλεπτη και εκ των υστέρων αύξηση της φορολογίας για τις ποσότητες πέραν της ποσόστωσης, ενώ οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να προβλέψουν, στην αρχή του έτους οπότε και υπογράφονται οι συμβάσεις, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας υπέρβασης ούτε και την έντασή της. Χωρίς αναδρομική αύξηση της ποσόστωσης, οι παραγωγοί ρουμιού θα υποστούν σημαντικές απώλειες για τις ποσότητες καθ υπέρβαση της ποσόστωσης. Είναι επομένως αναγκαίο να επιτραπεί η αναδρομική αύξηση της ποσόστωσης από 1ης Ιανουαρίου (5) Οι υπόλοιπες παράμετροι της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ παραμένουν ως έχουν και η ανεξάρτητη οικονομική ανάλυση που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 επιβεβαίωσε ότι οι εισαγωγές στη Γαλλία παραδοσιακού ρουμιού προέλευσης Γουαδελούπης, Γαλλικής Γουιάνας, Μαρτινίκας και τη Ρεϊνιόν δεν αφορούν παρά μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή δεν δύναται να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά του ρουμιού στη Γαλλία ούτε, κατά μείζονα λόγο, στην ενιαία αγορά. (6) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την ενδεχόμενη εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ. (7) Συνεπώς, η απόφαση αριθ. 189/2014/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Στο άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης και VSS που προβλέπονται στο άρθρο 1 και εφαρμόζονται στο ρούμι που αναφέρεται στο άρθρο 2 περιορίζονται σε ετήσια ποσόστωση εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης για την περίοδο μέχρι την 31η EL 12 EL

13 Δεκεμβρίου Για την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2016 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, περιορίζονται σε ετήσια ποσόστωση εκατόλιτρων καθαρής αλκοόλης.» Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο O Πρόεδρος EL 13 EL

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 17995/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0248 (CNS) POSEIDOM 20 REGIO 148 OC 48

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 17995/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0248 (CNS) POSEIDOM 20 REGIO 148 OC 48 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 17995/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0248 (CNS) POSEIDOM 20 REGIO 148 OC 48 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2014 COM(2014) 666 final 2014/0308 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2013 COM(2013) 839 final 2013/0413 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.1.2019 COM(2019) 6 final 2019/0004 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην αμόλυβδη βενζίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.12.2017 COM(2017) 733 final 2017/0325 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.6.2009 COM(2009) 259 τελικό 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρµογή µειωµένου συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 COM(2019) 219 final 2019/0106 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2011 COM(2011) 443 τελικό 2011/0192 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2018 COM(2018) 825 final 2018/0417 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0098 (NLE) 9634/17 UD 135 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0160 (NLE) 11431/17 ACP 86 WTO 171 COAFR 217 RELEX 675 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/54/EΕ του Συμβουλίου με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2018 COM(2018) 819 final 2018/0415 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένα επίπεδα φορολογίας για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ ώστε να επιτραπεί στην Πολωνία να παρατείνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2013 (OR. en) 7527/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0006 (NLE) FISC 53 OC 147

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2013 (OR. en) 7527/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0006 (NLE) FISC 53 OC 147 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2013 (OR. en) 7527/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0006 (NLE) FISC 53 OC 147 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.4.2008 COM(2008) 191 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης, µε σκοπό την ενηµέρωση του παραρτήµατός της, της απόφασης 2004/162/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2017 COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/53/EΕ που επιτρέπει στο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2018 COM(2018) 533 final 2018/0286 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5014/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 2 AGRIORG 1 AGRIFIN 1 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 286 final 2016/0150 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 201 final 2012/0098 (NLE) C7-0071/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 2000/125/ΕΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2018 COM(2018) 5 final 2017/0361 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Μάλτας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2018 COM(2018) 240 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2013 (24.01) (OR. en) 5559/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0006 (NLE) FISC 15

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2013 (24.01) (OR. en) 5559/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0006 (NLE) FISC 15 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2013 (24.01) (OR. en) 5559/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0006 (NLE) FISC 15 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 17 Ιανουαρίου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8192/18 AELE 22 EEE 17 N 18 ISL 19 FL 18 MI 281 BUDGET 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα