ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ Α/Α 09/2009. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 Τηλ. : Φάξ : Τ.Κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΜΑ: Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότου ή μειοδοτών, για την εκτύπωση υπηρεσιακών εντύπων & βιβλίων. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΣ ,00 π.μ.. Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2.Τις διατάξεις των αρθρ. 79 έως 85 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 3.Τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/07)Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 5.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/07(ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ) 6.Την υπ αριθμ.4943/17/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (ΔΣΟΝ) 7.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1

2 1. Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού ενενήντα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (93.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για ανάδειξη μειοδότου ή μειοδοτών εκτύπωσης, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, εντύπων και βιβλίων για κάλυψη ετησίων αναγκών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25 η ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ του έτους 2009 και ώρα π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία συνεδριάζει δημοσίως στα γραφεία του Οίκου Ναύτου στον Πειραιά, Κ. Παλαιολόγου 15, όροφος 6 ος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Τύπο. 2. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές, όπως επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 3. Οι υποχρεώσεις του μειοδότη περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ( ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 4. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α. Όλα τα φυσικά & νομικά πρόσωπα β. Συνεταιρισμοί γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά δ. Εκπρόσωποι των πιο πάνω, νομίμως εξουσιοδοτημένοι (βεβαίωση εκπροσώπησης). 5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται : -α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού, που αναφέρεται στη διακήρυξη, ήτοι 4.650,00. Η μη κατάθεση της εγγυητικής αυτής επιστολής σημαίνει αποκλεισμό από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. -β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Ελλάδος με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα και η άσκηση αυτού κατά το έτος του διαγωνισμού. -γ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το αρθρ.6 παρ.2 του ΠΔ 118/2007 (προσοχή: τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μαζί με τον φάκελο της προσφοράς) -δ. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. -στ. Δικαιολογητικά που θα εμφανίζουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε ανάλογες εργασίες. -ε. Σχετική εξουσιοδοτική επιστολή σε αντιπρόσωπο τους, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό τους. 2

3 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς προσθήκες διορθώσεις ή ξέσματα, θα είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης. 7. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, συνολικά σύμφωνα με το Παράρτημα Α και ανά είδος, χωρίς δικαίωμα αναπροσαρμογής του τιμήματος για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, για εμπόρευμα παραδοτέο στις αποθήκες του Ο.Ν. ή σε άλλο χώρο αυτού. Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσφέροντες να ακολουθούν πιστά το Παράρτημα. Προσφορές που δεν θα είναι σύμφωνες με την αρίθμηση του Παραρτήματος Α, δεν θα γίνονται δεκτές. Οι τιμές για το Παράρτημα Α θα δοθούν χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α, ο οποίος αναφέρεται χωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Ν. Προσφορά που δίδεται σε συνάλλαγμα ή που καθορίζει σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε. 8. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο βαρύνει τον Ο.Ν. 9. Για την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: -α. Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. -β. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί. -γ. Η προσφερθείσα τιμή σε σχέση με τιμές, που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. -δ. Από τον πίνακα πελατολογίου του διαγωνιζομένου για εργασίες ανάλογες που πραγματοποίησε σε Δημόσιο ή Ιδιώτες, η καλή συνεργασία μαζί τους. -ε. Από τη δήλωση τους για το απασχολούμενο προσωπικό, τα μηχανήματα κυριότητας των, για την εκτέλεση των εργασιών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για μέρος της υπό προμήθειας ποσότητας δηλ. διατηρεί το δικαίωμα α) κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που αναφέρεται στη διακήρυξη μέχρι του ποσοστού 30% και β) κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας μέχρι ποσοστού 50%. Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών που εισάγονται από την Ε.Ε. πρέπει τα είδη αυτά, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας. 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού. γ. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος, από την δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 3

4 για την πρώτη περίπτωση και κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, στις άλλες δύο περιπτώσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 11. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στον οποίο θα κατακυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Οίκου Ναύτου (ΔΣΟΝ) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα κληθεί (ουν) με έγγραφο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός 15 ημερών, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής εκτέλεσης των εργασιών ποσού ίσου με το 10% (δέκα επί τοις εκατό) του ποσού της κατακύρωσης του συνολικού τμήματος. 12. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα επιστραφούν δέκα (10) ημέρες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το ΔΣΟΝ. 13. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής συνεπάγεται το δικαίωμα της υπαναχώρησης του Οίκου Ναύτου, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Ο.Ν. επιφυλασσόμενου του Ο.Ν. να αξιώσει κάθε ζημία που θα προκύψει από την αιτία αυτή. 14. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα ισχύουν για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού. 15. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί οικονομικά ασύμφορο, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. 16. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των Υπηρεσιακών εντύπων, θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών τμηματικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εκτός των υποδειγμάτων για τα οποία αναφέρεται συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης και πληρωμής στο Παράρτημα Β. Το χρονικό διάστημα που θα παραδοθούν αυτά, θα πρέπει να αναφέρεται και στην προσφορά. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από ειδική επιτροπή με σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής ειδών. Στις περιπτώσεις α. ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος από εκείνη των συμβατικών. β. εκπρόθεσμής παράδοσης του εμπορεύματος ισχύουν τα άρθρα 32,33,34 του Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ). 17. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή των εντύπων και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση και την σχετική διακήρυξη και μετά την θεώρηση του εκδοθέντος ένταλματος πληρωμής από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού συνεδρίου. Στα υποδείγματα με τμηματική παραλαβή, η εξόφληση θα γίνεται τμηματικά. 4

5 Ο Ο.Ν σαν Ν.Π.Δ.Δ, παρακρατεί φόρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό, α)της αξίας για προμήθεια υγρών καυσίμων με συντελεστή 1%, β)της αξίας των αγαθών με συντελεστή 4% και γ)της αξίας των υπηρεσιών με συντελεστή 8%, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.24 του Ν. 2198/ Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήματα της Διακήρυξης Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Β)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ( ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19.Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Ν. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο και Περίληψη της διακήρυξης αυτής, να δημοσιευθεί από δύο στις εφημερίδες, ΕΦ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Τεύχος Διαγωνισμών), ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, αντίτυπα δε αυτής, να σταλούν στα εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά, σύνδεσμο Ελλ. Βιομηχανιών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγ. Βιοτ. Ελλάδος Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.. -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΦΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΛΗ 5

6 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 11258/ α/α 09/2009 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Α/Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΥΓ.1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50φ ΚΕΥΥΟΝ 1 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΣ.2 ΒΙΒΛΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΧΗΜΙΚΑ 75 φ. 4. ΦΣ.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 φ ΦΣ.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6. ΑΚΤ.3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24Χ31 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤ.4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 31Χ41 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤ.5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36Χ45 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤ.6 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 21Χ41 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΚΤ.7 ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ΜΠΛΟΚ 50 φ ΑΚΤ.8 ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΙΛΜΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΚΤ.11 ΚΑΡΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ 14. Δ1 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΛΛΑ ΓΡ.ΠΡ.2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΣΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟΙ 300 6

7 ΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 16. ΚΕΥΥΟΝ.ΑΘ.1 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΠΛΟΚ 50 φ ΑΘ.ΥΓ.2 ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΛΟΚ 50 φ ΑΘ.Δ.1 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΛΛΑ ΑΘ.ΥΓ.17 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΠΛΟΚ 50 φ ΑΘ.Π.11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΤΡΩΝ 21. ΑΘ.15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡ. ΜΠΛΟΚ 200 φ. 20 ΜΠΛΟΚ 50 φ ΑΘ.ΜΗΤΡ.10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΑ ΑΘ.ΜΗΤΡ.11 ΕΝΤΥΠΟ ΜΠΛΟΚ 50 φ. ΧΗΜΙΚΑ 24. ΑΘ.ΜΗΤΡ.50 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΠΛΟΚ 50 φ. ΧΗΜΙΚΑ 25. ΑΘ.Δ3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΠΛΟΚ 50 φ. ΧΗΜΙΚΑ 26. ΑΘ.Δ4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΠΛΟΚ 50 φ. ΧΗΜΙΚΑ 27. ΑΘ.Δ5 ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΛΛΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 28 ΠΡ.Λ.1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΦΥΛΛΑ ΜΗΧ/ΚΟ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 29 ΠΡ.Λ.2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΜΗΧ/ΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 30. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΠΛΟΚ ΜΗΧ/ΚΟ ΔΙΠΛ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 31. ΕΛ.30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 32. ΕΛ.31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ 5000 ΦΥΛΛΑ

8 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 33. ΕΛ.4Ο ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΜΠΛΟΚ 100Φ 50 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 34. ΕΠ3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΠΛΟΚ 50 Φ. 10 ΑΝΕΡΓΙΑΣ 35. ΕΠ4 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΥΛΛΑ 1000 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 36. ΕΠ.19 ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΛΛΑ ΕΠ5 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΕΠ6 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΠΛΟΚ 50 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ 50Φ 39. ΕΠ7 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΦΥΛΛΑ ΕΠ8 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΜΠΛΟΚ 50Φ 41. ΕΠ.20 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΑ ΕΠ.21 ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΛΟΚ 200Φ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 43. ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΙ 500 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 44. ΜΗΤΡ.29 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΚ 20 50Φ.ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 45. ΜΗΤΡ.31 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΠΛΟΚ 20 50Φ.ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 46. ΜΗΤΡ.7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΗΤΡ.9 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΑ ΜΗΤΡ.10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΑ 1000 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 49. ΕΝΤΥΠΑ Ε001 ΦΥΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε101 ΦΥΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε106 ΦΥΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε107 ΦΥΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε109 ΦΥΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε112 ΦΥΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε121 ΦΥΛΛΑ 300 8

9 56. ΠΡ.ΕΥΡ.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΥΛΛΑ 2000 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 57. ΦΑΚΕΛΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 23Χ11, ΠΟΝ ΧΙΟΥ 58. ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΛΟΚ 30φ. 230 ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΝ ΧΙΟΥ 59. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΝ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΜΠΛΟΚ ΧΗΜΙΚΟ 50φ. 50 ΠΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61. ΘΕΣ.1 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 62. ΘΕΣ.2 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΙΒΛΙΑ 250φ. 2 ΒΙΒΛΙΑ 200φ. 1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 62. ΠΚ.27 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 63. ΠΚ.20 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΙΒΛΙΑ 250φ. 5 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 200φ. 64. ΠΚ.24 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑ 100φ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 65. ΠΟΝ 9 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΠΛΟΚ 50φ ΠΟΝ 3 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΝ ΦΥΛΛΑ ΠΟΝ 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΝ ΜΠΛΟΚ ΤΕΤΡΑΠΛΟ 700 ΧΗΜΙΚΟ 68. ΠΟΝ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠΛΟΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 800 ΧΗΜΙΚΟ 50φ. 69. ΠΟΝ 10 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΠΛΟΚ 50φ

10 70. ΠΟΝ 19 ΤΙΤΛΟΙ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΥΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΜΠΛΟΚ 100φ. 75. ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 76. ΠΡ.Φ.1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 77. ΠΡ.Φ.2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ BARCODE ΦΑΚΕΛΟΙ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡ.Φ.3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ 35χ25 ΠΛΆΤΗ 15εκ. 80. ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ 8χ32εκ. ΧΑΡΤΙΝΑ 81. XΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ Α4 80 g/m2 82. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΟ ΚΟΥΤΕΣ (5Χ500) ΒΙΒΛΙΑ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 11258/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α/α 09/ Τα έντυπα, τα μπλόκ, οι φάκελλοι και τα βιβλία που ζητούνται,θα εκτυπωθούν σύμφωνα με τα δείγματα που θα επιδειχθούν από την Υπηρεσία μας στον ανάδοχο προμηθευτή σε όλα τα στοιχεία αυτών δηλ. ποιότητα, βάρος και χρώμα χάρτου, γραμμογράφηση, αρίθμηση και εμφάνιση. 2. Οσον αφορά έγγραφα, έντυπα ή βιβλία κ.λ.π,τα οποία εκτυπώνονται για πρώτη φορά, πριν την εκτύπωση θα αποστέλλεται πρωτότυπο υπόδειγμα για αποδοχή αυτού από τον Οίκο Ναύτου. 3. Στην ποσότητα εκτύπωσης, αναφέρεται πάντα ο αριθμός των πρωτοτύπων φύλλων, ανεξαρτήτως αντιγράφων. 4. Η ποιότητα του είδους χαρτί φωτοτυπικού Α4, θα είναι άριστης ποιότητας, για την σωστή λειτουργία των φωτοτυπικών μηχ/των και εκτυπωτών. Σε αντίθετη περίπτωση, η ποσότητα θα επιστρέφεται και θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κ.Π.Δ. 5. Τα είδη με αύξοντα αριθμό Νο 74 έως και Νο 82 θα παραδίδονται στον Οίκο Ναύτου μετά από προσυνεννόηση, τμηματικά περίπου ανά τρίμηνο και σε ποσότητες που θα ζητούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια θα γίνεται τμηματικά η εξόφληση, μετά τη παραλαβή τους από την αρμόδια συσταθείσα γι αυτό επιτροπή του ΟΝ. Η παραλαβή αυτών θα ολοκληρωθεί, εντός χρονικού διαστήματος ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) μηνών από της υπογραφής της σύμβασης. 6. Το υπόδειγμα Νο 82 θα εκτυπωθεί, συμπεριλαμβάνοντας και τις αλλαγές που έχουν γίνει στις κάθε είδους συμβάσεις, στο εν τω μεταξύ διάστημα από την τελευταία εκτύπωση. Τα στοιχεία θα δοθούν από τον ΟΝ. 7. Εάν κατά την διάρκεια του χρόνου για τη παράδοση των συνταγολογίων, χρειασθεί να αλλάξει ο τύπος αυτών, σε επί μέρους χαρακτηριστικά, (π.χ. κείμενο, μέγεθος), ο μειοδότης υποχρεούται να εκτυπώσει την υπόλοιπη από την συμβατική ποσότητα αυτών,σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 17.06.2005 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 17.06.2005 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 17.06.2005 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:16619 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-18535 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 4297.048-4297.063

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς 19--05-2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 5455 Α/Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ BOIΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.686,918 ΦΠΑ: 25.457,991 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 136.144,909 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ.63100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα