ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3α/οικ Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδε ση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία απο τελούν Νοσοκομεία Αναφοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α /2014) με θέμα «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 4 του αρθ τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α /2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκρι ση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκό λυνσης.για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 3. τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 4. τις διατάξεις του νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α /2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», 5. τις διατάξεις των άρθρων 3, 6Α και 9 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α / ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει 6. τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του Ν. 1397/ 1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως ισχύει, 7. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ) και τo γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, 8. το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α /2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», 9. τη με αριθμ / (ΦΕΚ 376/Β /2014) Υπουργική απόφαση με θέμα «Χωροταξική Κατανομή, ανά υγειονομική περιφέρεια, των υφιστάμενων δομών υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσ σονται στην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ της χώρας», 10. τη με αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ / εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 Διευκρι νίσεις για τα ΚΥ και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο ΠΕΔΥ» (ΑΔΑ:ΒΙΗΧΘ Ξ97), 11. τη με αριθμ. Υ3/ΓΠ/οικ 23726/ εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής του Ν. 4238/2014 Διευκρι νίσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ 7ΔΥ), 12. τη με αριθμ / (79568/ ) πρό ταση της 1ης ΔΥΠΕ, 13. τη με αριθμ /20952/ Β.Ο.Ε. (83235/ ) πρόταση της 2ης ΔΥΠΕ, 14. τη με αριθμ / πρόταση της 3ης ΥΠΕ, 15. την από πρόταση της 4ης ΥΠΕ, 16. τη με αριθμ / (79914/ πρωτ. ΓΓ) πρόταση της 5ης ΥΠΕ, 17. την από πρόταση της 6ης ΥΠΕ και 18. τις με αριθμ / (82816/ πρωτ. ΓΓ) και 13137/ (98517/ πρωτ. ΓΓ) προ τάσεις της 7ης ΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Την άμεση επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευ τική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νο σοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς, ως εξής:

2 956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1Η ΥΠΕ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τ.ταξυ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (τ. ΔΕΗ) ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (Λ.ΙΩΝΙΑΣ 166 (τ. ΔΕΗ) ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (τ. ΤΥΔΑ) ΓΝΑ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΓΝΝΘ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΓΝΑ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) ΓΝΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ) ΓΝΑ ΚΑΤ ΓΝΑ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 957 2Η ΥΠΕ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΛΙΟΥΜΗ) ΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΥ ΙΛΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΥ ΒΑΡΗΣ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ τ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΥ ΙΟΥ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΚΥ ΜΗΛΟΥ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΚΥ ΠΑΡΟΥ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΓΟΝΚ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΓΝΔΑ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΔΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) ΓΝ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΓΝ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ" ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ

4 958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΥ ΡΟΔΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΜΥ ΚΩ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΜΥ ΣΑΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΚΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΜΥ ΧΙΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ") ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ΓΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΙΟΥ τ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3Η ΥΠΕ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τ. ΔΕΗ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ") ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 959 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΙ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΜΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΥ ΚΑΠ/ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΥ ΚΑΠ/ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4Η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟ ΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟ ΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΝ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟ ΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (Β ΙΑΤΡΕΙΟ) ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) ΕΙΔΙΚΟ ΠΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΜΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΚΑΡΥΩΝ) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥ ΠΡΙΝΟΥ ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΙΚΙΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 961 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΥ ΣΑΠΩΝ ΚΥ ΙΑΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥ ΕΧΙΝΟΥ ΚΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΥ ΞΑΝΘΗΣ 5Η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΚΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΙΤΕΑΣ ΚΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ & ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ & ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ") ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

8 962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ ΜΥ ΘΗΒΑΣ ΜΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΥ ΑΤ KAΜMENΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ (Τ. ΚΑΠ ΔΕΗ) ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΚΥ ΨΑΧΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Τ.ΚΑΠ ΔΕΗ) ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6Η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΚΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥ ΠΑΤΡΑΣ ΜΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥ ΑΚΡΑΤΑΣ Μ.Υ. ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΙΓΙΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 963 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΥ ΠΥΛΟΥ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΜΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΙΑΤΡΕΙΑ) ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΥ ΚΙΑΤΟΥ ΚΥ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ ΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΜΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (τ. ΚΑΠ ΔΕΗ) ΚΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΜΥ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΜΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΟΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟ ΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ)

10 964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΥ ΣΑΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Κ.Υ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΟΥ Κ.Υ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Κ.Υ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Κ.Υ ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΚΥ ΔΕΡΒΙΤΖΙΑΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΚΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ ΜΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΚΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΚΥ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΜΥ ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 965 ΗΛΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥ ΒΑΡΔΑΣ ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ ΜΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ) 7Η ΥΠΕ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥ ΧΑΡΑΚΑ ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ τ. ΚΑΠ/ΔΕΗ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΜΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ") ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

12 966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ") ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αντι μετωπιστούν περιστατικά, που χρήζουν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κλινικές και από ειδικότητες, που δεν υφίστανται στα Νοσοκομεία Αναφοράς, οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διασυνδέονται με οποιοδήποτε νοσοκομείο, της οικείας ΥΠΕ, διαθέτει τις αντίστοιχες κλινικές και ειδικότητες, το οποίο, ad hoc, θεωρείται Νοσοκομείο Αναφοράς. 3. Στο πλαίσιο του συντονισμού, υλοποίησης και παρα κολούθησης της επιστημονικής, νοσηλευτικής και εκπαι δευτικής διασύνδεσης, ο Διοικητής της ΥΠΕ, συγκροτεί Ομάδα Κοινών Δράσεων (εφεξής: Ομάδα) αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρμόδιων κατά περίπτωση θε σμικών οργάνων. Συγκεκριμένα: τα πέντε (5) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας ΥΠΕ, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αναφοράς, ένα μέλος του αρμόδιου κατά περίπτωση θεσμικού οργάνου του Νοσοκομείου Αναφοράς. Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου ΠΦΥ, συντονίζει τη δράση της Ομάδας και έχει την ευθύνη για την προώθηση της υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφω να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι Συντονιστές Επι στημονικής Λειτουργίας των ΚΥ (εφεξής Συντονιστής) και οι Υπεύθυνοι Μονάδων Υγείας (εφεξής Υπεύθυνος) ενημερώνουν άμεσα την Ομάδα για κάθε σχετικό θέμα, πρόταση ή πρόβλημα που αφορά στη διασύνδεση. Σε περίπτωση που στην Ομάδα τίθενται ή συζητούνται ειδικά θέματα διασύνδεσης που αφορούν συγκεκριμένη δομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στις συζητήσεις της Ομάδας συμμετέχει απαραίτητα και ο Συντονιστής ή Υπεύθυνος ανάλογα με το αν πρόκειται για ΚΥ ή ΜΥ. Το κάθε μέλος αναπληρώνεται από το αντίστοιχο μέλος, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ομάδας, εισηγείται στον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, ο οποίος, στη συνέχεια, έχει την ευθύνη και αποφασίζει για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Όλες οι προτάσεις των Συντονιστών και Υπευθύνων, οι αντίστοιχες γνώμες της Ομάδας και Αποφάσεις του Διοικητή της ΥΠΕ, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα του ιστο τόπου κάθε ΥΠΕ, προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα το σύνολο του προσωπικού της ΥΠΕ. Τα ανωτέρω υποβάλλονται στη Δ/νση Πρωτοβάθμι ας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, και περιλαμβάνονται στον ετήσιο Απολογισμό Δράσεων ΠΦΥ. Συγκριτικοί Απολογισμοί Δράσεων ΠΦΥ, που αναλή φθηκαν από κάθε ΥΠΕ με αναλυτικά στοιχεία επιδόσεων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας ανά εξάμηνο. 4. Σκοπός της επιστημονικής, νοσηλευτικής και εκπαι δευτικής διασύνδεσης, είναι η αποτελεσματική αντιμε τώπιση των προβλημάτων υγείας του πολίτη, ο προσα νατολισμός και η βελτίωση της προσβασιμότητάς του στο σύστημα υγείας και η ολοκληρωμένη ανατροφο δότηση ως προς την πορεία της υγείας του, ειδικότερα σε τρεις βασικούς άξονες υπηρεσιών υγείας α) των πε ριπτώσεων άμεσης (επείγουσας) αντιμετώπισης, β) της διαχείρισης χρονίων νοσημάτων και γ) της βελτίωσης και προαγωγής της υγείας των πολιτών. Στο πλαίσιο της επιστημονικής και εκπαιδευτικής δια σύνδεσης, οι Συντονιστές και οι Υπεύθυνοι, εισηγούνται στον υποδιοικητή της οικείας ΥΠΕ, την υλοποίηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των δημό σιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, προσανατολισμέ νων στις εξελίξεις της επιστήμης στο πεδίο της ΠΦΥ, με δυνατότητα συμμετοχής κάθε κατηγορίας προσωπικού και αξιοποίησης των υποδομών των Νοσοκομείων της οικείας ΥΠΕ. Ο υποδιοικητής της ΥΠΕ, κατόπιν σύμφω νης γνώμης της Ομάδας, εισηγείται στον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, ο οποίος, στη συνέχεια, έχει την ευθύνη και αποφασίζει για την υλοποίηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στόχος των δράσεων θα είναι ο κοινός προγραμματι σμός και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, (όπως ενδεικτικά, κατάρτισης του διοικητικού προσωπικού και των επαγγελματιών ΠΦΥ του ΠΕΔΥ, ανάπτυξης προ γραμμάτων διαχείρισης χρονίων ασθενειών, μέσα από ένα σύστημα παραπομπών σε κλινικές ή ιατρούς ειδι κοτήτων των Νοσοκομείων Αναφοράς με την εφαρμογή σχετικών κλινικών πρωτοκόλλων, σύνταξης προτάσεων και υλοποίηση σχετικών συγχρηματοδοτούμενων έργων, ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων ή μελετών κλπ), σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης, ώστε οι μονάδες ΠΦΥ να είναι σε θέση να εργαστούν αποτελεσματικότερα, ποιοτικότερα και αποδοτικότερα σε επίπεδο κοινότητας για την υλοποίηση των σκοπών του ΠΕΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, τα Νοσοκομεία Αναφοράς, καλού νται άμεσα να εξασφαλίσουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση του προσωπικού του ΠΕΔΥ στις επιστημονι κές βιβλιοθήκες και κάθε ανάλογο υλικό που διατηρούν (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής πρόσβασης). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διασύν δεσης, οι Συντονιστές και Υπεύθυνοι του ΠΕΔΥ της οικείας ΥΠΕ, εισηγούνται στον Υποδιοικητή της ΥΠΕ, την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, από κοινού με τα Νοσοκομεία Αναφοράς, αρμόδιους θεσμικούς φορείς και ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στόχος των δράσεων θα είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων και η ανάπτυξη της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του αν θρώπινου κεφαλαίου, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της αντιμετώπισης του επείγοντος, της διαχείρισης των χρονίων νοσημάτων και δραστηριοτήτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Επιπλέον, αξιοποιούνται και οι δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, με τη βοήθεια είτε ειδικών πλατφορμών είτε απλών προγραμμάτων δια δικτυακής επικοινωνίας, που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες τμη μάτων των Νοσοκομείων, που άπτονται αντικειμένων και αναγκών των δομών ΠΦΥ, μπορεί να συμμετέχει προσωπικό δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Όσον αφορά την εκπαίδευση των ιατρών προς από κτηση ειδικότητας και την πρακτική άσκηση σπουδα στών, όπως ενδεικτικά, των σχολών Νοσηλευτικής, Μαι ευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ψυχολογίας κ.α., ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

14 968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο πλαίσιο της νοσηλευτικής διασύνδεσης, καθιερώ νεται η διαδικασία της παραπομπής από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ προς τα Νοσοκομεία Αναφοράς, στις παρακάτω περιπτώσεις: o Ανάγκης εξειδικευμένης φροντίδας από ιατρούς ειδικοτήτων και άλλους επαγγελματίες ΠΦΥ ή επεί γουσας αντιμετώπισης και νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αναφοράς. o Ανάγκης πραγματοποίησης περαιτέρω διαγνωστι κού ελέγχου, (ενδεικτικά: εργαστηριακός ή απεικονιστι κός έλεγχος), όταν τμήμα ή σύνολο αυτού δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε κάποια μονάδα του ΠΕΔΥ. o Ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης της υγείας. o Ανάγκης κάλυψης περιστατικών πέραν του ωραρίου λειτουργίας των μονάδων του ΠΕΔΥ. Η παραπομπή θα γίνεται: o Στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Αναφοράς, εφόσον εφη μερεύει, για την αντιμετώπιση του επείγοντος/έκτακτου περιστατικού o Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Αναφοράς για τον προγραμματισμό νοσηλείας, επέμ βασης ή διαχείρισης χρονίων νοσημάτων σε κλινικές ή από ιατρούς ειδικοτήτων. Η παραπομπή από τις μονάδες του ΠΕΔΥ προς τα Νοσοκομεία, εκτελείται μέσω του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e prescription) και πα ραδίδεται στον ασθενή. Το έντυπο παραπομπής ασθενή παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη/ασθενή, από τη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ο οποίος το παραδίδει στο γραφείο κίνησης ή στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Αναφοράς. Το έντυπο παραπομπής ασθενή περιέχει τα εξής: επώνυμο, πατρώνυμο και όνομα ασθενούς την ηλικία του τον ασφαλιστικό του φορέα τον αριθμό Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης την ημερομηνία αιτία παραπομπής παρούσα κατάσταση υγείας, [τίθε ται η κύρια διάγνωση (π.χ. έμφραγμα μυοκαρδίου)] για την οποία γίνεται η παραπομπή και όπου αυτή δεν είναι δυνα τή αναγράφεται σύμπτωμα/πρόβλημα/κατάσταση υγείας (π.χ.: προκάρδιο άλγος). Αιτιολογία παραπομπής μπορεί, επίσης, να αποτελεί και η έλλειψη απαραίτητων διαγνω στικών, θεραπευτικών ή άλλων υποστηρικτικών μέσων. σύντομο ατομικό ιστορικό κυριότερα παρόντα νο σήματα και τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή (αναγράφε ται η τυχόν φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει ο ασθενής όνομα φαρμακευτικής ουσίας/δοσολογικό σχήμα) κύρια ευρήματα ιστορικού και κλινικής εξέτασης στην περίπτωση που έχει προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος, αναφέρονται και σχετικές πληροφορίες, όπως ενδεικτικά, η ώρα δειγματοληψίας, τα αίτια δειγματο ληψίας και πιθανά ευρήματα. στοιχεία ιατρού Το έντυπο παραπομπής ασθενή φέρει την υπογραφή του παραπέμποντος ιατρού. Το γραφείο κίνησης ή η γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Αναφοράς, καταγράφουν τα έντυπα παραπομπής ασθενών σε ειδικό βιβλίο που τηρείται σε αυτές και έχουν την ευθύνη αποστολής στη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του απαντητι κού ενημερωτικού σημειώματος. Το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός, οι ανωτέρω υπηρεσίες αποστέλλουν τα δεδομένα, που αφορούν στα έντυπα παραπομπής ασθενών στην οικεία ΔΥΠΕ, με κοινοποίηση στις δημό σιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ απ όπου προήλ θαν, με στόχο την ανατροφοδότηση των υπηρεσιών με δεδομένα νοσηλευτικής κίνησης και χρήσης υπηρεσιών υγείας. Ο Υποδιοικητής, μετά τη συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων, ενημερώνει την Ομάδα με στόχο: την παρακολούθηση των παραπομπών, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπη ρεσιών, με έμφαση στην ικανοποίηση των πολιτών που παραπέμπονται, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, την παρακολούθηση και διαχείριση των λιστών ανα μονής των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ όσο και των Νοσοκομείων Αναφοράς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

15

16 970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: Υ3/Γ.Π. οικ.132842 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2014 Α.Π.: A2β/Γ.Π.113381

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2014 Α.Π.: A2β/Γ.Π.113381 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ : 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) 1 Η ΥΠΕ 1 ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 Ιατρεία Λένορμαν 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5 Τοπικό Ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα