(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη Τρίπολη Τηλ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.2643/98 ΕΤΟΥΣ 2008 Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α και β βαθμού από προστατευόμενους του Ν.2643/98. Ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Τρίπολης του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.2643/98 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α 220) όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2956/200 «Αναδιάρθωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α 258) 3. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α 3, άρθρο παρ. 2,3) 4. Τις διατάξεις της περ. α της παρ 4 του άρθρου του Ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» ( Α 75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. 5. Τα με αριθμ /4-4-06, / , /8-7-07, 4266/638/ έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τα οποία περιέχουν τις κενές θέσεις οι οποίες έχουν παρακρατηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις για προστατευόμενους του Ν.2643/ Την υπουργική απόφαση 37552/556/ ΦΕΚ 98/Β / του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορισμού του ειδικού εντύπου της αίτησης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/98 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ιδίου Νόμου για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΝΠΔΔ & ΟΤΑ α και β βαθμού. 7. Τις προκήρυξεις των ετών 2002 και 2004 για θέσεις του Δημοσίου Τομέα της Τ.Υ Τρίπολης από την οποία προέκυψαν κενές θέσεις για τους προστατευόμενους του Ν.2643/98. ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ Την πλήρωση εξήντα επτά (67) κενών θέσεων εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α και β βαθμού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΥΕ και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που προστατεύονται από το Ν2643/98 όπως ισχύει σήμερα (συμπεριλαμβανομένων και των τρίτεκνων) να υποβάλλουν στην πρωτοβάθμια επιτροπή του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου το ειδικό έντυπο Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης, μόνο εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, για τις θέσεις αυτές, από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ του Δημοσίου Φορέα και εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας (Ν.3227/ ΦΕΚ 3/ άρθρο, παρ.3) στον τύπο δηλ. από μέχρι

2 Στην Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότηση αυτής ως και οι συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στην Δ/νση: Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ Για την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/98 Τέρμα Καραϊσκάκη 2200 Τρίπολη Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τύπο, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/98 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. Η σώρευση στην Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν2643/98 όπως ισχύει σήμερα. Την αποκλειστική ευθύνη για τη συμπλήρωση του εντύπου της Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης φέρει ο υποψήφιος. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μια () Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/98. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας () αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο προστατευόμενος. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου του Ν2643/98, όπως ισχύει σήμερα, για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, θα κριθεί ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (από μέχρι ) Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/98, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Πίνακας των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα διατίθεται μαζί με το έντυπο της Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 4. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ ΕΠΚΑ ΔΕ Φύλαξης Πολυτέκνων / ΦΕΚ 33/ ΔΕ Φύλαξης Τριτέκνων / ΦΕΚ 33/ ΔΕ Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 28/ ΥΕ Επιμελητών Τριτέκνων 20092/ ΦΕΚ 74/ ΥΕ 6 Εργατών Α.Μ.Ε.Α / καθαριότητας ΦΕΚ 54/ ΤΕ Διοικητικού Αναπήρων / Λογιστικού ειδ. Πολέμου, Τέκνων ΦΕΚ 485/ Λογιστικού τους άνδρας άνδρας 2

3 ΝΟΜΟΣ 7. ΓΕΝΙΚΟ ΤΕ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Νοσηλευτών/τριών TΡΙΠΟΛΕΩΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 8. ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 9. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 0. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (Περ/κος κλάδος Ασφ. Πελοποννήσου- Μεγαλόπολη) 4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 6. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 7. ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ Σ 8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αναπήρων Πολέμου, Τέκνων τους / ΦΕΚ 244/ ΠΕ Κτηνιάτρων Πολυτέκνων 275/ ΦΕΚ 536/ ΥΕ 6 Εργατών καθαριότητας εσωτ. χώρων ΥΕ 4 Βοηθητικού Προσωπικού ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 47/ Πολυτέκνων / ΦΕΚ 344/ Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 578/ Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 636/ Πολυτέκνων / ΦΕΚ 260/ Εθνικής Αντίστασης / ΦΕΚ 80/ ΠΕ Γεωπόνων Τριτέκνων / ΦΕΚ 80/ ΠΕ ΠΕ ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού Έμμεσης ΑΜΕΑ /3--06 ΦΕΚ 475/-8-06 Αναπήρων Πολέμου, Τέκνων τους /3--06 ΦΕΚ 475/-8-06 Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 449/

4 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ ΥΕ 6 Εργατών Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ καθαριότητας 20. Δ.Υ. ΠΕ ΤΕ ή ΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νοσηλευτικής ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ 22. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 23. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 24. ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ Σ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΑΦΚΑ) 26. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κορίνθου 27. ΓΕΝΙΚΟ 28. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΥΕ Καθαριστώντριών ΠΕ Γεωπονικού (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 58/ Πολυτέκνων / ΦΕΚ 564/ Εθνικής Αντίστασης /3--06 ΦΕΚ 475/-8-06 Έμμεσης ΑΜΕΑ /3--06 ΦΕΚ 475/-8-06 ΑΜΕΑ /3--06 ΦΕΚ 475/-8-06 Αναπήρων Πολέμου, Τέκνων τους /3--06 ΦΕΚ 475/-8-06 ΑΜΕΑ / ΦΕΚ 53/ Τριτέκνων 20050/ ΦΕΚ 594/ ΑΜΕΑ / ΦΕΚ 90/ Πολυτέκνων 2009/ ΦΕΚ 00/

5 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 30. ΓΕΝΙΚΟ 3. ΓΕΝΙΚΟ 32. ΓΕΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 33. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε ΕΠΚΑ ΤΕ Πληροφορικής Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 57/ ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 578/ ΕΜΜ. ΑΜΕΑ / ΦΕΚ 30/ Αναπήρων Πολέμου ή τέκνα τους / ΦΕΚ 367/ Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 226/

6 ΝΟΜΟΣ 34. ΓΕΝΙΚΟ ΤΕ Νοσηλευτώντριών ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 35. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 36. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Καλαμάτας 37. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕ Νοσηλευτώντριών ΠΕ3 Κτηνιατρικού Αναπήρων 20002/ πολέμου, Τέκνων ΦΕΚ578/ τους Πολυτέκνων 20002/ ΦΕΚ578/ ΕΜΜΕΣΗΣ ΑΜΕΑ 20050/ ΦΕΚ594/ ΤΕ Νοσηλευτικής Πολυτέκνων / ΦΕΚ29/ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 39. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ 40. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΟΦ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 42. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΕ Νοσηλευτικής ΑΜΕΑ / ΦΕΚ8/ ΔΕ Οδηγών Έμμεση ΑΜΕΑ 42/ ΦΕΚ 0/ ΔΕ Δακτυλογράφων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων) Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 259/ Α.Μ.Ε.Α 20078/-9-06 ΦΕΚ46/ ΥΕ Επιμελητών Α.Μ.Ε.Α 20092/ ΦΕΚ 74/

7 Επίσης επαναπροκηρύσουμε τις κατωτέρω θέσεις που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενες προκηρύξεις. ΝΟΜΟΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ -ΚΛΑΔΟΣ- 43. ΠΕ.Σ.Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 44. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 45. ΝΟΜ/ΚΗ Π.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Τ.Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3065/ ΦΕΚ 230/ / ΦΕΚ 4/ Α.Μ.Ε.Α. 3995/ ΦΕΚ75/ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ Α.Μ.Ε.Α. 046/ ΦΕΚ39/ ΙΚΑ Π.Ε Δ/Ο ΕΜΜΕΣΗ 077/ Α.Μ.Ε.Α. ΦΕΚ 4/ ΟΓΑ Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΜΜΕΣΗ 087/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α.Μ.Ε.Α. ΦΕΚ 4/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ - ΚΛΑΔΟΣ- 49. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 50. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ- ΙΣΘΜΙΑ Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 5. Γ.Ν Π.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 52. ΝΟΜ/ΚΗ Π.Ε.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 53. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 30742/ ΦΕΚ 273/ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 32736/ ΦΕΚ 32/ Π.Ε ή Τ.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α.Μ.Ε.Α 046/ ΦΕΚ 39/ Α.Μ.Ε.Α 225/ ΦΕΚ 4/ ΕΜΜΕΣΗ Α.Μ.Ε.Α 3749/ ΦΕΚ 23/ ΑΡΙΘΜΟΣ 7

8 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ - ΚΛΑΔΟΣ- 54. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ- ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 55. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 56. ΓΕΝΙΚΟ 57. ΓΕΝΙΚΟ 58. ΝΟΜ/ΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΠΠ/Φ.Α.Σ.2.0 / 080/ ΦΕΚ 329/ / ΦΕΚ 4/ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 30990/ ΦΕΚ 59/ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 046/ ΦΕΚ 39/ Π.Ε ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α / ΦΕΚ 630/ ΙΚΑ Π.Ε Δ/Ο Α.Μ.Ε.Α 077/ ΦΕΚ 4/ ΝΟΜ/ΚΗ Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΜΜΕΣΗ 275/ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α.Μ.Ε.Α. ΦΕΚ 4/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ - ΚΛΑΔΟΣ- 6. ΝΟΜ/ΚΗ 62. ΝΟΜ/ΚΗ 63. ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 64. ΝΟΜ/ΚΗ Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ.Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε ή Τ.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ 30744/ ΦΕΚ 49/ / ΦΕΚ 75/ / ΦΕΚ23/ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 275/ ΦΕΚ 4/ Γ.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ Α.Μ.Ε.Α 046/ ΦΕΚ 39/ ΙΚΑ Π.Ε Δ/Ο Α.Μ.Ε.Α 077/ ΦΕΚ 4/ ΓΕΝΙΚΟ Τ.Ε ΚΟΙΝΩΝ. Α.Μ.Ε.Α 95/ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 327/ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΙΛΤ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ 8

9 9

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος 20-06-2008 Αρ.Πρωτ. 3816 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TΟΠ. ΥΠ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤ.: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δωδεκανήσου 0 Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη:

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λάρισα 9/06/2008 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:6369 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ερμογένους 0 Πληρ: Καφαλή Ασπ. Τηλέφ:240-56450

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα, 9--20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 4863 ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( O A E Δ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ Δ/νση:ΛΚνωσού και Νάθενα ΤΘ 1920/71409 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθμός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕΔ - Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Θέσεις Εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Θέσεις Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δ/νση : Καλαμβόκη 2 Α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια Μελίσσια 30 εκεµβρίου 2014 Τηλ: 2132050015-17-18 Φαξ : 2132050039 pentelipress@melissia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3408 18 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47852/2416 Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύ που της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ 55ΤΜΗΜΑ Β' ΑΔΑ: 4ΑΛΑΒ-Ο0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΔΑ: 4ΑΛ9Β-ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-01 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΠΕ 314619 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι, 26-08-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:439 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΜΕΡΙΜΝΑ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 30/10/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:360 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 920 16 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 11358/392 Καθορισμός του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυ νης δήλωσης και των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27/05/2013 Αριθμ. Πρωτ: 51186 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 17/6/2015 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 221 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 19/12/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 280 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΩ5Β-Δ7Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 9-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 412 =================== Ταχ. Δ/νση : 26 ης Οκτωβρίου 80 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 6 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 464 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 21/12/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 21/12/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 21/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.38082 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση :Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος & Αθ.Διάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Καλαμάτα, 28/1/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 393/53 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Διεύθυνση: Σπάρτης 46-Καλαμάτα Τηλ: 2721063143, 2721063140 Fax: 2721063157 e-mail: info@deyakal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 21/03 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3643 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 10-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1495 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλμυρός 31/10/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλμυρός 31/10/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλμυρός 31/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 117 Ταχ. Κώδικας : 37100-Αλμυρός Πληροφορίες : Eλένη Μελαχροινάκη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα