ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009)"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για την ενσωμάτωση των αποφάσεων πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26 ης Φεβρουαρίου 2009 "σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών" (L 93) και 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6 ης Απριλίου 2009 "σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ" (L 93)». Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) Ο παρών νόμος έχει σκοπό: α) τον καθορισμό των κανόνων βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα στοιχεία της καταδίκης ενός υπηκόου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς του, β) τον καθορισμό των υποχρεώσεων διατήρησης των πληροφοριών αυτών και τη διευκρίνιση των μεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται όταν υποβάλλονται αιτήσεις για πληροφορίες ποινικού μητρώου, γ) την εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου» (ECRIS) για την ηλεκτρονική α- νταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως: 1

2 α) «καταδίκη»: κάθε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά φυσικού προσώπου, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη που καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο του κράτους μέλους καταδίκης. β) «ποινική διαδικασία»: η Προδικασία, η Διαδικασία στο ακροατήριο, η Διαδικασία των Ενδίκων Μέσων και η Εκτέλεση. γ) «ποινικό μητρώο»: το εθνικό μητρώο ή τα εθνικά μητρώα στα ο- ποία καταχωρίζονται οι καταδίκες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Άρθρο 3 Κεντρική αρχή (άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κεντρική αρχή ορίζεται το Υ- πουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρθρο 4 Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 και άρθρο 7 παράγραφος 2 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Η κεντρική αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδίκες των υπηκόων τους στην Ελλάδα, όπως αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο. Εάν είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι υπήκοος πλειόνων κρατών μελών, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, ακόμα και όταν ο καταδικασθείς είναι και Έλληνας υπήκοος. Κατά την διαβίβαση των πληροφοριών, η κεντρική αρχή δύναται να πληροφορήσει την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός των ποινικών διαδικασιών. 2. Πληροφορίες σχετικές με μεταγενέστερη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο διαβιβάζονται αμέσως από την κεντρική αρχή στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος. 2

3 3. Επιτρέπεται η διαβίβαση αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος, εφόσον αυτή το ζητήσει, προκειμένου να εξετάσει αν απαιτείται η λήψη μέτρου σε εθνικό επίπεδο. Άρθρο 5 Περιεχόμενο της διαβίβασης (άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Η διαβίβαση πληροφοριών κατά το προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αυτές δεν είναι γνωστές στην κεντρική αρχή: α) πληροφορίες σχετικά με τον καταδικασθέντα και ειδικότερα πλήρες ονοματεπώνυμο, τυχόν ψευδώνυμο, όνομα γονέων, ημερομηνία γέννησης, πόλη και κράτος γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, τυχόν προηγούμενο όνομα ή ονόματα, και αριθμό και είδος των εγγράφων ταυτοποίησης. β) πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της καταδίκης και ειδικότερα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, δικαστήριο που την εξέδωσε και ημερομηνία κατά την οποία αυτή κατέστη αμετάκλητη. γ) πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη και ειδικότερα νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης, τόπο και χρόνο τέλεσής της και μνεία των διατάξεων που εφαρμόστηκαν και δ) πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη και ιδίως το ύψος της ποινής, τυχόν συμμετοχική δράση του καταδικασθέντος, περίπτωση υ- ποτροπής αυτού, παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας που έ- χουν επιβληθεί καθώς και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής. 3

4 Άρθρο 6 Λήψη και διαχείριση πληροφοριών (άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Η κεντρική αρχή καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες ποινικού μητρώου Ελλήνων υπηκόων που της διαβιβάζονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. Κάθε τροποποίηση ή κατάργηση πληροφοριών που διαβιβάζονται από άλλα κράτη μέλη, συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που καταχωρίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 3. Για τον σκοπό της εκ νέου διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 8, η κεντρική αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις ενημερωμένες σύμφωνα με την παράγραφο 2 καταχωρίσεις. Άρθρο 7 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Όταν ζητούνται πληροφορίες από το ποινικό μητρώο για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα, ή για κάθε άλλο σκοπό που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η κεντρική αρχή απευθύνει στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας ή καταδίκης αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου. 2. Όταν ένα πρόσωπο ζητεί πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η κεντρική αρχή: α) εάν ο ενδιαφερόμενος ήταν ή είναι υπήκοος ή κάτοικος Ελλάδας ή κάτοικος άλλου κράτους μέλους, δύναται να απευθύνει στην κεντρική αρχή του κράτους αυτού αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου. 4

5 β) εάν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, α- πευθύνει πάντοτε αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους αυτού, προκειμένου να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στο απόσπασμα που θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο. 3. Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών υποβάλλεται μέσω του ε- ντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα Α. Άρθρο 8 Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών (άρθρο 7 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Όταν ζητούνται από την κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος, η κεντρική αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους πληροφορίες που αφορούν: α) καταδίκες στην Ελλάδα που είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο. β) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ημεδαπή κεντρική αρχή και καταχωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6. γ) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ημεδαπή κεντρική αρχή και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο. 2. Όταν ζητούνται από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με Ελληνική ιθαγένεια, για σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος, η κεντρική αρχή τις διαβιβάζει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αν, όμως, πρόκειται για πληροφορίες για καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, και το τελευταίο είχε πληροφορήσει την ημεδαπή κεντρική αρχή, κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ότι αυτές δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός 5

6 των ποινικών διαδικασιών, τότε η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την ταυτότητα του κράτους μέλους το οποίο είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες, προκειμένου το αιτούν κράτος να υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση. 3. Ο περιορισμός που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ι- σχύει και στην περίπτωση που τρίτη χώρα ζητεί από την κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με Ελληνική ιθαγένεια. 4. Για την απάντηση χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Α, συνοδευόμενο κατά περίπτωση από σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου. 5. Όταν κράτος μέλος ζητεί από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 4218/1961 (Α 171). Άρθρο 9 Προθεσμίες (άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί η κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η απάντηση διαβιβάζεται αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, μέσω του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα A. Όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβουλεύεται αμέσως με το αιτούν κράτος μέλος, προκειμένου να απαντήσει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών. 6

7 2. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί ένα πρόσωπο σχετικά με το ποινικό του μητρώο μέσω της κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους, η απάντηση διαβιβάζεται μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της. 3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 7, ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να αναζητηθούν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η αποστολή του αιτήματος γίνεται εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης στην ημεδαπή κεντρική αρχή και η σχετική α- πάντηση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών ημερών από την λήψη της. Άρθρο 10 Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ημεδαπή κεντρική αρχή από άλλο κράτος μέλος με βάση το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 5 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Α. 2. Κατ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται από το αιτούν κράτος μέλος και για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου συνδεόμενου με τη δημόσια ασφάλεια. 3. Ο περιορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει και όταν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει την αιτούσα χώρα για την υποχρέωση εφαρμογής του. 4. Ο περιορισμός της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μεν κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου, αλλά προέρχονται από την Ελλάδα. 7

8 Άρθρο 11 Γλώσσες εργασίας (άρθρο 10 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Κατά την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 7, η κεντρική αρχή διαβιβάζει το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Α στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τελευταίου. 2. Η κεντρική αρχή απαντά σε αντίστοιχα αιτήματα άλλων κρατών μελών είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή και από τα δύο κράτη μέλη. Άρθρο 12 Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης πλαίσιο 316/2009) 1. Η ανταλλαγή των πληροφοριών, αιτήσεων και απαντήσεων με άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο γίνεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου μορφοτύπου που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). 2. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω τρόπος διαβίβασης δεν είναι διαθέσιμος, η διαβίβαση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο, αλλά υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη της διαβίβασης και επιτρέπουν την διαπίστωση της γνησιότητας των πληροφοριών. 3. Κατά την διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τον νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης και την εφαρμοσθείσα διάταξη νόμου, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε μια πράξη, σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αξιόποινη πράξη δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υπο, χρησιμοποιείται ο κωδικός της σχετικής ή της εγγύτερης ς πράξεων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές αξιόποινες πράξεις». 8

9 4. Κατά την διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις ποινές και τα μέτρα που αναφέρονται στη διαβίβαση, σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η ποινή ή το μέτρο δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υπο, χρησιμοποιείται ο κωδικός της σχετικής ή της εγγύτερης ς ποινών και μέτρων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές ποινές και μέτρα». 5. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν στη φύση και τους όρους εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής ή μέτρου, ή σε επακόλουθες α- ποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής, γίνεται με αναφορά στις αντίστοιχες παραμέτρους του παραρτήματος Γ. 6. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην κεντρική αρχή από άλλα κράτη μέλη μέσω του ECRIS καταχωρίζονται στα αντίγραφα ποινικού μητρώου με αναφορά του αδικήματος και του περιεχομένου της καταδίκης κατά την αντιστοίχιση που προβλέπεται στα παραρτήματα Β και Γ. Ο χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης μπορεί επιπρόσθετα να καταχωρίζεται και στη γλώσσα του κράτους από το οποίο γίνεται η διαβίβαση. Άρθρο 13 Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 6 παράγραφος 2 απόφασης- πλαίσιο 316/2009) 1. Η κεντρική αρχή συντάσσει κατάλογο με τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στην ελληνική έννομη τάξη, κατ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες του πίνακα του παραρτήματος Β. Συντάσσει, επίσης, κατάλογο με τις προβλεπόμενες κύριες και παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας, κατ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες του πίνακα του παραρτήματος Γ. 2. Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση 9

10 μη δεσμευτικού πρακτικού εγχειριδίου για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του ECRIS. Η κεντρική αρχή ενημερώνει τακτικά τους καταλόγους και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία τα ενημερωμένα στοιχεία. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής αρχής ενημερώνονται και συνεννοούνται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο το συντονισμό της δράσης τους για την τεχνική ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του ECRIS. Άρθρο 14 Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 11 παράγραφος 1 απόφασης πλαίσιο 315/2009) 1. Στο άρθρο 574 παράγραφος 2, το στοιχείο α αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τα στοιχεία της ταυτότητας που είναι αναγκαία για την εξατομίκευση του προσώπου στο οποίο αφορά το δελτίο και ιδίως πλήρες ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, ημερομηνία, πόλη και κράτος γέννησης, φύλο, ιθαγένεια ή ιθαγένειες, τυχόν προηγούμενο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο, αριθμό και είδος των εγγράφων ταυτοποίησης και αριθμό φορολογικού μητρώου. Αν πρόκειται για έγγαμο, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του συζύγου.» 2. Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 στοιχείο βε προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: «Επίσης, γίνεται μνεία της ημερομηνίας κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη.» 2. Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 προστίθεται στοιχείο γ ως εξής: «γ) Ο χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης.» 10

11 Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος (άρθρο 14 της της απόφασης πλαίσιο 315/2009) Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Ακολουθούν τα Παραρτήματα Α, Β και Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έντυπο που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών Αίτηση πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο Προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να συμπληρώνουν με ορθό τρόπο αυτό το έντυπο πρέπει να έχουν γνώση του εγχειριδίου διαδικασίας α) Πληροφορίες σχετικά με το αιτούν κράτος μέλος: Κράτος μέλος: Κεντρική αρχή (ή αρχές): Αρμόδιος επικοινωνίας: Τηλέφωνο (με κωδικό): Φαξ (με κωδικό): Hλεκτρονική διεύθυνση: Ταχυδρομική διεύθυνση: Στοιχεία αναφοράς του φακέλου, όταν είναι γνωστά: β) Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται η αίτησηhttp://eur-lex.europa.eu/legalcontent/el/txt/html/?uri=celex:32009f0315&from=en - ntr1- L_ EL E0001: Πλήρες όνομα (επώνυμο και όλα τα μικρά ονόματα): 12

13 Προηγούμενα ονόματα: Ψευδώνυμο ή/και άλλο όνομα με το οποίο είναι γνωστό το πρόσωπο, εάν υπάρχουν: Φύλο: Α Θ Ιθαγένεια: Ημερομηνία γέννησης (με αριθμούς: ηη/μμ/εεεε): Τόπος γέννησης (πόλη και κράτος): Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Κατοικία ή γνωστή διεύθυνση: Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή τύπος και αριθμός του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου: Δακτυλικά αποτυπώματα: Άλλα διαθέσιμα δεδομένα αναγνώρισης: γ) Σκοπός της αίτησης: Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το οικείο τετραγωνίδιο 1. ποινική διαδικασία (διευκρινίστε ενώπιον ποιας αρχής εκκρεμεί η διαδικασία και τον αριθμό της υπόθεσης, εάν υπάρχει) 2. αίτηση εκτός του πλαισίου ποινικής διαδικασίας (διευκρινίστε ενώπιον ποιας αρχής εκκρεμεί η διαδικασία και τον αριθμό της υπόθεσης, εάν υπάρχει, κατά τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνίδιου) i) από δικαστική αρχή ii) από αρμόδια διοικητική αρχή iii) από τον ενδιαφερόμενο για πληροφορίες σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο Σκοπός για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες: Αιτούσα αρχή: 13

14 O ενδιαφερόμενος δεν συναινεί στη διάδοση των πληροφοριών αυτών (εάν ζητήθηκε η συναίνεση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους). Αρμόδιος επαφής για την περίπτωση που θα χρειασθούν συμπληρωματικές πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες πληροφορίες (π.χ.: επείγων χαρακτήρας της αίτησης): Απάντηση στην αίτηση Πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το οικείο τετραγωνίδιο Η υπογράφουσα αρχή βεβαιώνει ότι: στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου δεν έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου δεν έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες επισυνάπτεται κατάλογος των καταδικών στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί άλλες πληροφορίες οι πληροφορίες αυτές επισυνάπτονται (προαιρετικό) στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες, πλην όμως το κράτος μέλος της καταδίκης ενημέρωσε ότι οι πληροφορίες για αυτές τις καταδίκες δεν είναι δυνατό να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς άλλους εκτός ποινικών διαδικασιών. Η αίτηση για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αποσταλεί απευθείας στ (παρακαλείσθε να αναφέρετε το κράτος μέλος της καταδίκης) 14

15 σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν μπορούν να διεκπεραιώνονται αιτήσεις που υποβάλλονται για άλλους σκοπούς εκτός ποινικών διαδικασιών. Αρμόδιος επαφής για την περίπτωση που θα χρειασθούν συμπληρωματικές πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες πληροφορίες (περιορισμοί της χρήσης των δεδομένων όσον αφορά αιτήσεις εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας): Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των σελίδων που επισυνάπτονται στο έντυπο απάντησης: Τόπος Ημερομηνία Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα (εφόσον υπάρχει): Όνομα και ιδιότητα/οργανισμός: Ενδεχομένως, να επισυναφθεί κατάλογος των καταδικών και να αποσταλεί η δέσμη στοιχείων στο αιτούν κράτος μέλος. Δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση του εντύπου ούτε του καταλόγου των καταδικών στη γλώσσα του αιτούντος κράτους μέλους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του προσώπου, πρέπει να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κοινός πίνακας με τις κατηγορίες αξιόποινων πράξεων κατά το άρθρο 12 Παράμετροι Βαθμός τέλεσης: Τελεσθείσα πράξη C Απόπειρα ή προετοιμασία Στοιχείο που δεν διαβιβάσθηκε Μορφή συμμετοχής: Αυτουργός M Απαλλαγή από ποινική ευθύνη: Υποτροπή Συνεργός ή ηθικός αυτουργός/διοργανωτής, μέλος συμμορίας Στοιχείο που δεν διαβιβάσθηκε Ψυχική πάθηση ή μειωμένος καταλογισμός A Ø H Ø S R Κωδικός Γενοκτονία Κατηγορίες και υποκατηγορίες αξιόποινων πράξεων Αδικήματα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας Εγκλήματα πολέμου Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ενσυνείδητη συμμετοχή σε αξιόποινες δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης Ενσυνείδητη συμμετοχή σε μη αξιόποινες δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης Τρομοκρατία Διεύθυνση τρομοκρατικής ομάδας Ενσυνείδητη συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας 16

17 Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος Στρατολόγηση και εκπαίδευση τρομοκρατών Στρατολόγηση και εκπαίδευση τρομοκρατών Εμπορία ανθρώπων Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση αλλότριας πορνείας ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων ή ανθρώπινων ιστών Εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη δουλεία, πρακτικές που προσομοιάζουν με δουλεία ή την ειλωτεία Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση ανηλίκου για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της πορνείας ανηλίκων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων ή ανθρώπινων ιστών από το σώμα ανηλίκου Εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη δουλεία, πρακτικές που προσομοιάζουν με δουλεία ή την ειλωτεία εις βάρος ανηλίκου Παράνομη διακίνηση και άλλες αξιόποινες πράξεις που αφορούν όπλα, πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματα αυτών, πυρομαχικά και εκρηκτικά Παράνομη κατασκευή όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους, πυρομαχικών και εκρηκτικών Παράνομη διακίνηση όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους, πυρομαχικών και εκρηκτικών σε εθνικό επίπεδο (2) Παράνομη εξαγωγή ή εισαγωγή όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους πυρομαχικών και εκρηκτικών Παράνομη κατοχή ή χρήση όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους πυρομαχικών και εκρηκτικών Περιβαλλοντικά εγκλήματα Καταστροφή ή πρόκληση βλάβης σε προστατευόμενα είδη πανίδας ή χλωρίδας 17

18 Παράνομη απόρριψη ρυπογόνων ουσιών ή ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, το έδαφος ή τα ύδατα Αδικήματα που σχετίζονται με απόβλητα, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών πανίδας ή χλωρίδας ή τμημάτων τους Περιβαλλοντικά αδικήματα εξ αμελείας Αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές και πρόδρομες ουσίες και άλλα αδικήματα κατά της δημόσιας υγείας Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση (3) ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών όταν σκοπός δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η προσωπική κατανάλωση Παράνομη κατανάλωση ναρκωτικών καθώς και απόκτηση, κατοχή, παρασκευή ή παραγωγή τους με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση Παροχή βοήθειας ή παρακίνηση άλλων να κάνουν παράνομη χρήση ναρκωτικών ή ψυχότροπων ουσιών Παρασκευή ή παραγωγή ναρκωτικών ουσιών όταν σκοπός δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η προσωπική κατανάλωση Εγκλήματα κατά του προσώπου Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως Διακεκριμένες περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως (4) Ανθρωποκτονία εξ αμελείας Θανάτωση νεογνού από τη μητέρα του/της εκ προθέσεως Παράνομη άμβλωση Παράνομη ευθανασία Αδικήματα που σχετίζονται με αυτοκτονία Άσκηση βίας με συνέπεια την πρόκληση θανάτου Πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, παραμόρφωσης ή μόνιμης αναπηρίας Εξ αμελείας πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, παραμόρφωσης ή μόνιμης αναπηρίας Πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης Εξ αμελείας πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης 18

19 Έκθεση σε κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης Βασανιστήρια Εγκατάλειψη ατόμου που χρήζει βοηθείας Αδικήματα που σχετίζονται με αφαίρεση οργάνων ή ιστών χωρίς άδεια ή συναίνεση Αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση (3) ανθρώπινων οργάνων ή ιστών Οικογενειακή βία ή απειλή Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και άλλων προστατευόμενων συμφερόντων, περιλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Απαγωγή, απαγωγή για λύτρα, παράνομη κράτηση Παράνομη σύλληψη ή στέρηση της ελευθερίας από δημόσια αρχή Περιαγωγή σε ομηρία Παράνομη αρπαγή αεροσκάφους ή πλοίου Εξύβριση, συκοφαντία, δυσφήμηση, απείθεια προς δικαστήριο Απειλές Άσκηση καταναγκασμού ή πιέσεων, παρενοχλητική παρακολούθηση, παρενόχληση ή επίθεση ψυχολογικού ή συναισθηματικού χαρακτήρα Εκβίαση Διακεκριμένη εκβίαση Παράνομη είσοδος σε ιδιωτική ιδιοκτησία Παραβίαση της ιδιωτικότητας εκτός από την παράνομη είσοδο σε ιδιωτική ιδιοκτησία Αδικήματα κατά της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Παράνομη υποκλοπή δεδομένων ή επικοινωνιών Άσκηση διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, το θρήσκευμα ή την εθνοτική καταγωγή Δημόσια προτροπή σε φυλετικές διακρίσεις Δημόσια προτροπή σε φυλετικό μίσος Εκβιασμός Βιασμός Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 19

20 Διακεκριμένος βιασμός (5) πλην του βιασμού ανηλίκου Εξαναγκασμός σε ασέλγεια Μαστροπεία Άσεμνη συμπεριφορά Σεξουαλική παρενόχληση Προσφορά υπηρεσιών από εκπορνευόμενο άτομο Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου Αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία ή άσεμνες εικόνες ανηλίκων Βιασμός ανηλίκου Εξαναγκασμός ανηλίκου σε ασέλγεια Αδικήματα κατά του οικογενειακού δικαίου Παράνομες γενετήσιες σχέσεις μεταξύ στενών συγγενών Πολυγαμία Αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής διατροφής Παραμέληση ή εγκατάλειψη ανηλίκου ή ατόμου με αναπηρία Μη συμμόρφωση με διαταγή παράδοσης ή παράνομη απόσπαση ανηλίκου Κατασκοπία Αδικήματα κατά του κράτους, της δημόσιας τάξης, της απονομής δικαιοσύνης ή δημόσιων αξιωματούχων Έσχατη προδοσία Αδικήματα που σχετίζονται με εκλογές και δημοψηφίσματα Απόπειρα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αρχηγού κράτους Περιύβριση του κράτους, του έθνους ή κρατικών συμβόλων Περιύβριση αρχής ή αντίσταση κατά φορέα δημόσιας αρχής Εκβιασμός, άσκηση καταναγκασμού ή πιέσεων κατά φορέα δημόσιας εξουσίας Βιαιοπραγία ή απειλή κατά φορέα δημόσιας εξουσίας Αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης, διατάραξη της κοινής ειρήνης Άσκηση βίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων 20

21 Κλοπή δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου Παρακώλυση ή διαστρέβλωση της απονομής δικαιοσύνης, προβολή ψευδών ισχυρισμών σε ποινική ή δικαστική διαδικασία, ψευδορκία Αντιποίηση της ταυτότητας άλλου προσώπου ή αρχής Απόδραση κρατουμένου Αδικήματα κατά της δημόσιας περιουσίας ή του δημόσιου συμφέροντος Απάτη σε σχέση με κρατικά ή οικογενειακά επιδόματα ή παροχές κοινωνικής ασφάλισης Απάτη σε σχέση με ευρωπαϊκές παροχές ή ενισχύσεις Αδικήματα που σχετίζονται με παράνομα τυχερά παίγνια Παρακώλυση της διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου ή προσώπου που κατέχει δημόσιο αξίωμα ή δημόσια εξουσία Κατάχρηση, υπεξαίρεση ή άλλου είδους εκτροπή ξένης περιουσίας από δημόσιο υπάλληλο Κατάχρηση αξιώματος από δημόσιο υπάλληλο Φορολογικά αδικήματα και αδικήματα που αφορούν τα τελωνεία Φορολογικά αδικήματα Αδικήματα που αφορούν τα τελωνεία Αδικήματα που σχετίζονται με την οικονομία και το εμπόριο Πτώχευση ή δολία χρεοκοπία Παραβίαση της λογιστικής νομοθεσίας, κατάχρηση, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή παράνομη επαύξηση του παθητικού εταιρείας Παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα Αποκάλυψη απορρήτου ή παραβίαση υποχρέωσης τήρησης απορρήτου Πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών Αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή φθορά ξένης ιδιοκτησίας 21

22 Υπεξαίρεση Υπεξαίρεση ή παράνομη εκτροπή ενέργειας Απάτη συμπεριλαμβανομένης της καταδολίευσης Διακίνηση κλαπέντων αντικειμένων Παράνομη διακίνηση (6) πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης Εκ προθέσεως φθορά ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων Εξ αμελείας φθορά ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων Δολιοφθορά Αδικήματα κατά της βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας Εμπρησμός Θάνατος ή τραυματισμός προσώπου λόγω εμπρησμού Εμπρησμός δάσους Κλοπή Αδικήματα κλοπής Κλοπή κατόπιν παράνομης εισόδου σε ξένη ιδιοκτησία Κλοπή συνοδευόμενη από άσκηση βίας ή χρήση όπλων, ή απειλές άσκησης βίας ή χρήσης όπλων κατά προσώπου Μορφές διακεκριμένης κλοπής που δεν συνοδεύεται από άσκηση βίας ή χρήση όπλων, ή απειλές άσκησης βίας ή χρήσης όπλων κατά προσώπου Αδικήματα κατά συστημάτων πληροφορικής και άλλα ηλεκτρονικά εγκλήματα Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής Παράνομη παρεμβολή σε σύστημα Παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα Παραγωγή, κατοχή, διάδοση ή διακίνηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή δεδομένων που καθιστούν δυνατή τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές Κιβδηλεία μέσων πληρωμής 22

23 Παραχάραξη ή κιβδηλεία νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ Παραχάραξη μέσων πληρωμής πλην των μετρητών Παραχάραξη ή κιβδηλεία δημόσιων πιστωτικών τίτλων Θέση σε κυκλοφορία ή χρήση παραχαραγμένου ή κίβδηλου νομίσματος, άλλων μέσων πληρωμής πλην των μετρητών ή δημόσιων πιστωτικών τίτλων Κατοχή εξοπλισμού προοριζόμενου για την παραχάραξη ή κιβδηλεία νομίσματος ή δημόσιων πιστωτικών τίτλων Παραποίηση εγγράφων Παραποίηση δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου από ιδιώτη Παραποίηση εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσια αρχή Προμήθεια ή κτήση πλαστογραφημένου δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου προμήθεια ή κτήση πλαστογραφημένου εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσια αρχή Χρήση πλαστογραφημένου δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου Κατοχή εξοπλισμού προοριζόμενου για την παραποίηση δημόσιων ή διοικητικών εγγράφων Πλαστογραφία ιδιωτικών εγγράφων από ιδιώτη Αδικήματα που συνίστανται σε παραβίαση των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας Επικίνδυνη οδήγηση Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών Οδήγηση χωρίς άδεια ή ενώ ο οδηγός έχει εκπέσει του δικαιώματος οδήγησης Φυγή μετά από τροχαίο ατύχημα Αποφυγή οδικού ελέγχου Αδικήματα στον τομέα των οδικών μεταφορών Αδικήματα που συνίστανται σε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας Παράνομη απασχόληση Αδικήματα σχετικά με την αμοιβή εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 23

24 Αδικήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας ή την υγεία και ασφάλεια στην εργασία Αδικήματα σχετικά με την πρόσβαση ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Αδικήματα σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης Αδικήματα κατά της μεταναστευτικής νομοθεσίας Παράνομη είσοδος ή διαμονή Διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής Αδικήματα που σχετίζονται με στρατιωτικές υποχρεώσεις Αδικήματα σχετικά με ορμονικές ουσίες και άλλους αυξητικούς παράγοντες Παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και προμήθεια ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων Αδικήματα σχετικά με πυρηνικές ύλες ή άλλες επικίνδυνες ραδιενεργές ουσίες Παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια ή κτήση πυρηνικών ή ραδιενεργών υλών Άλλα αδικήματα Άλλα εκ προθέσεως αδικήματα Άλλα εξ αμελείας αδικήματα (1) Διακίνηση σημαίνει εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση, εκτός αν διευκρινίζεται άλλως σε αυτήν την. (2) Για τους σκοπούς της παρούσας υπος, η διακίνηση περιλαμβάνει απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση. (3) Για τους σκοπούς της παρούσας υπος, η διακίνηση περιλαμβάνει εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση. (4) Για παράδειγμα: ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιστάσεις. (5) Παραδείγματος χάρη, βιασμός με ιδιαίτερη βαναυσότητα. (6) Για τους σκοπούς της παρούσας υπος, η διακίνηση περιλαμβάνει εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Κοινός πίνακας με τις κατηγορίες ποινών και μέτρων κατά το άρθρο 4 Κωδικός Φυλάκιση Κατηγορίες και υποκατηγορίες ποινών και μέτρων Στέρηση ελευθερίας 1002 Ισόβια κάθειρξη 2000 Περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας 2001 Απαγόρευση διαμονής σε ορισμένους τόπους 2002 Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα 2003 Απαγόρευση της παραμονής σε συγκεκριμένα μέρη 2004 Απαγόρευση εισόδου σε μαζική εκδήλωση 2005 Απαγόρευση της επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα καθ οιονδήποτε τρόπο 2006 Θέση υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (1) 2007 Υποχρέωση εμφάνισης κατά τακτά διαστήματα σε συγκεκριμένη αρχή 2008 Υποχρέωση παραμονής/διαμονής σε συγκεκριμένο μέρος 2009 Υποχρέωση του καταδικασθέντος να βρίσκεται στον τόπο διαμονής κατά τον καθορισμένο χρόνο 2010 Υποχρέωση συμμόρφωσης με μέτρα αναστολής που διέταξε το δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παραμονής υπό επιτήρηση 3000 Απαγόρευση συγκεκριμένου δικαιώματος ή ικανότητας 3001 Έκπτωση από αξίωμα 3002 Απώλεια/αναστολή της ικανότητας κατοχής δημόσιου αξιώματος ή διορισμού σε δημόσιο αξίωμα 3003 Απώλεια/αναστολή του δικαιώματος του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι 3004 Στέρηση της ικανότητας σύναψης δημόσιων συμβάσεων 3005 Στέρηση της ικανότητας λήψης κρατικών επιδοτήσεων 3006 Ακύρωση άδειας οδήγησης (2) 3007 Αναστολή ισχύος της άδειας οδήγησης 25

26 3008 Απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων οχημάτων 3009 Απώλεια/αναστολή γονικής μέριμνας 3010 Απώλεια/αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής σε δίκη υπό την ιδιότητα του πραγματογνώμονα ή του ενόρκου, ή του δικαιώματος ένορκης μαρτυρικής κατάθεσης 3011 Απώλεια ή αναστολή του δικαιώματος να έχει κανείς την ιδιότητα νόμιμου επιτρόπου (3) 3012 Απώλεια/αναστολή δικαιώματος κατοχής παρασήμου ή τίτλου 3013 Απαγόρευση της άσκησης επαγγελματικής, εμπορικής ή κοινωνικής δραστηριότητας 3014 Απαγόρευση της απασχόλησης ή άσκησης δραστηριότητας με ανηλίκους 3015 Υποχρέωση κλεισίματος επιχείρησης 3016 Απαγόρευση της οπλοκατοχής ή της οπλοφορίας 3017 Ανάκληση άδειας κυνηγίου ή αλιείας 3018 Απαγόρευση της έκδοσης επιταγών ή της χρήσης καρτών πληρωμής ή πιστωτικών καρτών 3019 Απαγόρευση της κατοχής ζώων 3020 Απαγόρευση της κατοχής ή της χρήσης ορισμένων αντικειμένων εκτός των όπλων 3021 Απαγόρευση ορισμένων παιγνίων/αθλημάτων 4000 Απαγόρευση εισόδου και παραμονής ή απομάκρυνση από την επικράτεια 4001 Απαγόρευση εισόδου και παραμονής στην εθνική επικράτεια 4002 Απομάκρυνση από την εθνική επικράτεια 5000 Προσωπικές υποχρεώσεις 5001 Υπαγωγή σε ιατρική θεραπεία ή σε άλλη μορφή θεραπείας 5002 Υπαγωγή σε πρόγραμμα κοινωνικοεκπαιδευτικού χαρακτήρα 5003 Υποχρέωση υπαγωγής στη φροντίδα/τον έλεγχο της οικογένειας 5004 Εκπαιδευτικά μέτρα 5005 Κοινωνικοδικαστική επιτήρηση 5006 Υποχρέωση επιμόρφωσης/εργασίας 5007 Υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών στις δικαστικές 26

27 αρχές 5008 Υποχρέωση δημοσίευσης δικαστικής απόφασης 5009 Υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από το αδίκημα Δήμευση 6002 Κατεδάφιση 6003 Αναστήλωση 7000 Κυρώσεις επί της ατομικής περιουσίας Εγκλεισμός σε ίδρυμα 7001 Περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα 7002 Περιορισμός σε ίδρυμα αποτοξίνωσης 7003 Υποχρεωτική φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Πρόστιμο Χρηματικές ποινές 8002 Πρόστιμο που υπολογίζεται σε ημερήσια βάση (4) 8003 Πρόστιμο υπέρ συγκεκριμένου δικαιούχου (5) 9000 Ποινή υπό μορφή παροχής εργασίας 9001 Παροχή κοινωφελούς υπηρεσίας ή εργασίας 9002 Παροχή κοινωφελών υπηρεσιών ή εργασίας συνοδευομένων από άλλα περιοριστικά μέτρα Στρατιωτικές κυρώσεις Απώλεια στρατιωτικού βαθμού (6) Απόταξη από επαγγελματική στρατιωτική υπηρεσία Στρατιωτική φυλάκιση Απαλλαγή/αναστολή καταδίκης/ποινής, προειδοποίηση 27

28 12000 Λοιπές ποινές και μέτρα Παράμετροι (προσδιορίζονται κατά περίπτωση) ø Ποινή m Μέτρο a Αναστολή ποινής/μέτρου b Μερική αναστολή ποινής/μέτρου c Αναστολή ποινής/μέτρου υπό όρους ή επιτήρηση d Μερική αναστολή ποινής/μέτρου υπό όρους ή επιτήρηση e Μετατροπή ποινής/μέτρου f Εναλλακτική ποινή/μέτρο που επιβάλλεται ως κύρια ποινή g Εναλλακτική ποινή/μέτρο που επιβάλλεται αρχικά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την κύρια ποινή h Ανάκληση της αναστολής ποινής/μέτρου i Επακόλουθη επιμέτρηση συνολικής ποινής j Διακοπή της εκτέλεσης/αναστολής ποινής/μέτρου (7) k Μείωση της ποινής l Μείωση ποινής που τελεί υπό αναστολή n Λήξη της ποινής o Χάρη p Αμνηστία q Απόλυση λόγω καλής διαγωγής (απελευθέρωση πριν από την έκτιση της ποινής υπό συγκεκριμένους όρους) r Αποκατάσταση (με ή χωρίς τη διαγραφή της ποινής από το ποινικό μητρώο) s Ειδικές ποινές ή μέτρα για ανήλικους t Μη ποινική απόφαση (8) (1) Σταθερή ή κινητή θέση. (2) Απαιτείται νέα αίτηση για την έκδοση νέας άδειας οδήγησης. (3) Ο διορισμός νόμιμου επιτρόπου μπορεί να αφορά πρόσωπο που δεν διαθέτει ικανότητα δικαίου ή ανήλικο. 28

29 (4) Πρόστιμο εκφραζόμενο σε ημερήσιες μονάδες. (5) Π.χ.: για ίδρυμα, ένωση, κληροδότημα ή συγκεκριμένο θύμα. (6) Στρατιωτικός υποβιβασμός. (7) Δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η εκτέλεση της ποινής. (8) Η παράμετρος αυτή θα αναφέρεται μόνο όταν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους ιθαγένειας του οικείου προσώπου. 29

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ν. 91(Ι)/2014 91(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα Τ.Κ 11527 Τηλ.:213-2143327,317 Fax:213-2143222 Ιστοσελίδα:www.ekab.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 25/15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 25/15 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 Ταχ. Κώδικας : 26110 FAX

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) Ευ ρωπα ϊ κ ή Έν ωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ελλ η ν ι κή Δημοκρατ ία Με τη συγχρημ α τοδότηση της Ελ λάδας και τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα