ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΔΑΜ:17PROC ΑΔΑ: 72Κ76-4ΞΞ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΛ.: Φ. 646/87/10105 Σ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων, Αναλώσιμων Υλικών για Αναλυτή OLYMPUS AU 640 και Σωληναρίων ΤΚΕ Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου ΝΝΑ, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Εκτιμώμενης Αξίας ,32 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη Μειοδότη με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3. Ημερομηνία: 05/10/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 09:00 π.μ. ΝΝΑ Καρέ Αξιωματικών Ως συνημμένο παράρτημα «Γ» ,32 πλέον του αναλογούντος ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ, (ποσού ,32 σε βάρος ΚΑΕ 1213 και ποσού ,00 σε βάρος ΚΑΕ 1211) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού συνημμένου Παραρτήματος «Γ» ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13) Εντός πέντε (5) ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,26832%) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 4172/13 (4%)

2 2 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: α. Του Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» β. Του Ν. 1400/73 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» γ. Του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α // ) δ. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. ε. Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. στ. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α // ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ζ. Πρακτικό Νοσοκ. Συμβουλίου ΝΝΑ από 31/05/2017 (Α/Α 17) η. ΦΕΚ 3698 Α // (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) θ. Πρακτικό Νοσοκομειακού Συμβουλίου ΝΝΑ από 19/07/2017 (Α/Α 14) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων, Αναλώσιμων Υλικών για Αναλυτή OLYMPUS AU 640 και Σωληναρίων ΤΚΕ Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου ΝΝΑ, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Εκτιμώμενης Αξίας ,32 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3 και συμφώνως Τεχνικών Προδιαγραφών Παραρτήματος «Γ». 2. Από την διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψει/προκύψουν μειοδότης/μειοδότες για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3. Το ΝΝΑ θα συνάψει Συμφωνία/Συμφωνίες Πλαίσιο και μετέπειτα Σύμβαση/Συμβάσεις, με τον μειοδότη/μειοδότες, για την προμήθεια των υλικών θέματος. H Συμφωνία/Συμφωνίες Πλαίσιο θα συναφθεί/συναφθούν με τον διαγωνιζόμενο/διαγωνιζόμενους, που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και Μειοδότης θα αναδειχθεί η εταιρεία που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (δημοπρασίας). Το στάδιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού που αφορά το άνοιγμα/αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, αντικαθιστάται στο εν λόγω Διαγωνισμό με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όπως αυτός περιγράφεται στο

3 3 Παράρτημα Ε της παρούσας. Οικονομικές προσφορές σε ενσφράγιστο φάκελο θα κατατεθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας της διαδικασίας και σε αυτές θα αναγράφονται οι ανά είδος τιμές της τελευταίας αποδεκτής από το σύστημα προσφοράς του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα υλοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών της εταιρείας cosmoone Hellas Market-Site, με την οποία το ΝΝΑ συνεργάζεται για τον παρόντα διαγωνισμό. Ως εκ τούτου προ της διενέργειας του διαγωνισμού, δεν θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, αλλά αντί αυτού κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να φροντίσει έγκαιρα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την συμμετοχή του στην ηλεκτρονική δημοπρασία, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της Τεχνικής Αξιολόγησης. Στην ηλεκτρονική δημοπρασία προσκαλούνται και τυγχάνουν οικονομικής αξιολογήσεως μόνο οι προσφορές από εκείνες τις εταιρείες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και προκρίθηκαν κατά τα στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η υποβολή των οικονομικών προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας γίνεται μόνο αριθμητικά, και δεν επιτρέπεται σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται σχόλια ούτε αυτή θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. Καθ όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ακολουθείται η ανταγωνιστική διαδικασία, δηλ. επιτρέπονται και υποβάλλονται νέες οικονομικές τιμές καθ όλη τη διάρκεια της (συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων αυτής). 4. Το ΝΝΑ, στην απόφαση κατακύρωσης, θα αποφασίσει να προμηθευτεί τα είδη Παραρτήματος «Γ» στις ποσότητες που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, ενώ δύναται να μην προβεί σε παραγγελίες εφόσον δεν υπάρξουν πραγματικές ανάγκες. 5. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ισχύει ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του κατακυρωθέντος ποσού (όποιο επέλθει πρώτο). ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 Ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΩΣ Τετάρτη 04/10/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΝΝΑ ΚΑΡΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 05/10/2017 ΩΡΑ: 09:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η εκτιμώμενη αξία της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των ,32 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

4 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι : ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διεύθυνση Αναθέτουσας : ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΑΘΗΝΑ,11521 Τηλέφωνο : (όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:00-14:00). Φαξ : AΦΜ : Δ.Ο.Υ. : ΨΥΧΙΚΟΥ Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε : α. Διαδικασίες Διαγωνισμού: Τμήμα Διαγωνισμών ΝΝΑ, τηλ ( ). β. Τεχνικές προδιαγραφές: Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, τηλ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης και το άρθρο 39 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Πίνακας Υλικών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), «Ε» Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού (Δημοπρασίας), «ΣΤ» (Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης) της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Οι ειδικοί όροι και τα παράρτημα «Γ» κατισχύουν των γενικών όρων. Ο Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: «Α» Γενικοί όροι «Β» Ειδικοί όροι «Γ» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού/Τεχνικές Προδιαγραφές «Δ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς «Ε» Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού (Δημοπρασίας) «ΣΤ» Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης

5 Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/87/10105/Σ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα. β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους 2α και 2β του παρόντος (ο υποφάκελος 2δ θα υποβληθεί εκ των υστέρων) και που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετείται (επί ποινή απόρριψης) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) συμφώνως ΦΕΚ Β 3698// (Παράρτημα «ΣΤ»), η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς απαίτηση βεβαίωσης του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ανωτέρω παραγράφου θα πρέπει να αναλαμβάνεται και από τα πρόσωπα που τελούν ως μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ως ακολούθως: i. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών από τους διαχειριστές. ii. Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών, από το διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση προσυπογραφής από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γεννάται όταν δεν υφίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας (σύμφωνα με το καταστατικό της) ενώ σε διαφορετική περίπτωση υπογράφει ο εκπρόσωπος της εταιρείας. β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : (1) Prospectus, στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή

6 Α-2 στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι απαιτείται αντιστοίχιση των προσφερομένων υλικών με τον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. (2) Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται επιπρόσθετα στο Παράρτημα «Γ». γ. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. δ. Σε χρονικό διάστημα ως σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού- χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η έντυπη οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: (1) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οικονομική προσφορά τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) και περιέχει τις ανά είδος τιμές της τελευταίας αποδεκτής από το σύστημα προσφοράς του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, επί ποινή απόρριψης. (Η οικονομική προσφορά να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, π.χ cd κτλ-προαιρετικα) (α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) ανά υλικό όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Γ». Μπορεί να κατατεθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα υλικά των πινάκων 2 και 3, για ολόκληρη την ποσότητα καθενός από αυτών. Μπορεί να κατατεθεί για το σύνολο των ειδών της ομάδας υλικών του πίνακα 1, καθώς και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να ξεπερνά το συνολικό Π/Υ κόστος της ομάδας, αλλά δύναται η προσφερόμενη τιμή ανά είδος της ομάδας να είναι μεγαλύτερη της τιμής του αντίστοιχου είδους, αρκεί να μην ξεπερνάται τελικώς ο Π/Υ της ομάδος. Η κατακύρωση θα γίνει στον μειοδότη ανά ομάδα υλικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω. (β) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. (γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. (δ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παράδοση της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει, βάσει των τιμών της προσφοράς του, μέχρι την οριστική παράδοση των ειδών και την αποπληρωμή τους. (ε) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά

7 Α-3 οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. (στ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. (2) Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τιμές που τηρούνται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου προβλέπονται, οι οποίες - καθώς και οι αντίστοιχοι Κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας - θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται επί ποινή απορρίψεως. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, αυτό θα δηλώνεται από έκαστο προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Επισημαίνεται ότι έλλειψη αυτής επισύρει αυτομάτως ποινή απόρριψης από τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς δικαίωμα διαμαρτυρίας ή επίκλησης λόγων προσφυγής κατά της απόρριψης. (3) Η σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3. (4) Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο θα γίνει με τον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. (5) Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8 Α-4 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 300 ημέρες. 4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. γ. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. δ. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. ια. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9 Α-5 1. Η κατακύρωση για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης, γίνεται στο μειοδότη για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3 του παραρτήματος «Γ» κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη/προμηθευτή. 2. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική συμφωνία πλαίσιο/σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή κατά της διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών συμφώνως άρθρου 127, Ν.4412/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 2. Σε περίπτωση ανάδειξης μειοδότη μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΜΔ σε άλλο φορέα του ΠΝ ή/και του ΥΕΘΑ, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς για την κατάργηση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

10 Α-6 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η κατάρτιση και υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα μειοδότη από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του κατακυρωθέντος ποσού (όποιο επέλθει πρώτο). Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί εντός του χρόνου υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο (άρθρο 39 παρ. 2 Ν. 4412/16) 3. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια τόσο της Συμφωνίας Πλαίσιο όσο και της Σύμβασης αναφέρεται στο χρόνο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτή από τα συμβαλλόμενα μέλη και όχι στη διάρκεια ζωής των υλικών. 4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Συμφωνίας Πλαίσιο ή Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Η Συμφωνία Πλαίσιο, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση τη Διακήρυξη και την προσφορά κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ως εκ τούτου η σύμβαση που θα συναφθεί θα βασίζεται στους όρους της συμφωνίας πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δε θα συνεπάγεται ουσιώδεις τροποποιήσεις των τελευταίων (άρθρο 39 παρ. 3 & 4Ν. 4412/16). 6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης και κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο απαιτούμενο χρόνο. 7. Μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός του χρόνου που θα ορίζεται στην οικεία κατακυρωτική απόφαση. 8. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 9. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 10. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαίσιο θα είναι η Ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν

11 Α-7 υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αυτής ποσοστού 0,5% επί του συνολικής αξίας της Συμφωνίας Πλαίσιο εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1γ του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος ενός (1) έτους. 2. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος της «Σύμβασης» εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος μεγαλύτερης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών. 3. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συμβάσεις συνολικού τιμήματος άνευ ΦΠΑ, ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των ,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε χρονικό όριο πέντε (5) ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. 2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται μετά την υπογραφή της Σύμβασης εφάπαξ ή τμηματικά. 3. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή εφάπαξ ή τμηματικά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, μετά από την τοποθέτηση έκαστης παραγγελίας. 4. Η παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/ Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/ Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση του ΕΟΕ. 9. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών/ειδών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός

12 Α-8 πέντε (5) εργασίμων ημερών για την παραλαβή του συνόλου των απορριπτέων υλικών και την αντικατάσταση τους με νέα καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά είναι δυνατό να επιστραφούν και μετά την παραλαβή τους εφόσον αυτή έχει γίνει με δειγματοληψία. Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή παραλαβής ή/και αντικατάστασης των υλικών που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις ή έχουν απορριφθεί θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 213 Ν.4412/2016 και θα πραγματοποιείται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασίας συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 10. Εάν διαπιστώνεται έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας (ή πραγματικό ελάττωμα) του υλικού, μετά την οριστική παραλαβή αυτού, την ολοσχερή εξόφληση του συμβατικού τιμήματος και την επιστροφή στον προμηθευτή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 540 και επ. του Αστικού Κώδικα. 11. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, συμφώνως άρθρου 208, παρ.4 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/ Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 7. Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ

13 Α-9 1. Ο μειοδότης πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση τoυ ΕΟΕ. 2. Με την ίδια διαδικασία ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση, εφόσον: α. Η Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή προμηθειών του Νοσοκομείου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/ Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 209 Ν.4412/2016, επιβάλλεται εις βάρος του Προμηθευτή πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, συμφώνως άρθρου 207 Ν.4412/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το Διευθυντή ΝΝΑ μέσω Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός κρατικού Π/Υ του ΝΝΑ. 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 4. Η έκδοση του τιμολόγιου θα πραγματοποιείται μόνο μετά τη λήψη του δελτίου παραγγελίας και ως εκ τούτου καμία απαίτηση εξόφλησης δεν θα γίνει αποδεκτή χωρίς την προγενέστερη έκδοση του ανωτέρω δελτίου.

14 Α Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής προμηθευτέου υλικού, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο προσωπικό του Γραφείου Ελέγχου Δαπανών ΝΝΑ και μέχρι τη θεώρηση αυτού. β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις κάτωθι κρατήσεις: α. Για το ΜΤΝ : 4% β. Για το ΤΑΝ : 2% γ. Για το ΟΓΑ-ΧΑΡΤ : 2,4% επί του ποσού ΜΤΝ-ΤΑΝ (=0,144%) δ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,06216% ε. Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών : 0,06216% Σύνολο:6,26832% 8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τιμές των εν λόγω ειδών θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τιμές που τηρούνται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου προβλέπονται. 2. Oι τιμές και οι αντίστοιχοι Κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται επί ποινή απορρίψεως. 3. Το ΝΝΑ, στην απόφαση κατακύρωσης, θα αποφασίσει να προμηθευτεί τα είδη του Παραρτήματος «Γ» που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, ενώ δύναται να μην προβεί σε παραγγελίες εφόσον δεν υπάρξουν πραγματικές ανάγκες. 4. Προσφερόμενες τιμές που υπερβαίνουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι συσκευασίες των παραδιδόμενων υλικών θα φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: «αποκλειστική χρήση από το Πολεμικό Ναυτικό». 6. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που

15 Α-11 παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρο 91 του Ν. 4412/16). 7. Τα υλικά να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 9. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης. 10. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσης ή εξ' αφορμής της, ο Διευθυντής ΝΝΑ ή ο Δ.Ο.Υ. ΝΝΑ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση, τελική και αμετάκλητη επίλυση, δίδεται από τον Ε.Ο.Ε 11. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. Πλοίαρχος (Ο) Μ. Γραμπάς ΠΝ ΔΟΥ/ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

16 Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/87/10105/Σ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με κριτήριο τη προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών για τα υλικά του Πίνακα 1 και ανά υλικό για τα υλικά των Πινάκων 2 και 3. Η τιμή που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά θα αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης του πίνακα προμηθευτέων υλικών, επί ποινή απορρίψεως. 2. Προ της απορρίψεως, η αναθέτουσα αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και προκειμένου για ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα επί εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών που υποβλήθηκαν και επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης, δύναται να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης - σύμφωνα με άρθρο 102 του Ν. 4412/ Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων ανωτέρω παραγράφου αφορά μόνο σε διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών που έχουν υποβληθεί και σε καμία περίπτωση τη μεταγενέστερη αντικατάσταση/τροποποίησής τους προς συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης. 4. Η αναθέτουσα αρχή δύναται καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και ειδικότερα στο διαγωνιστικό στάδιο να αιτεί την προσκόμιση δειγμάτων των προϊόντων/υλικών, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές, επί ποινή απορρίψεως. 5. Τυχόν μη συμμόρφωση με την ανωτέρω παράγραφο (4) θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 6. Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ισχύει για ένα (1) έτος από τη υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του κατακυρωθέντος ποσού (όποιο επέλθει πρώτο). 7. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών του Πίνακα 1 απορρίπτονται. 8. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 9. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με παρ.4 του ιδίου άρθρου. Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας Πλοίαρχος (Ο) Μ. Γραμπάς ΠΝ ΔΟΥ/ΝΝΑ

17 Γ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/87/10105/Σ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ*) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ ( ) ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ/Μ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ 1 ANTIHAV(TOTAL) TEST , ,00 2 ANTI-HAV (IGM) TEST 600 1,40 840,00 3 HBSAG TEST , ,00 4 HBEAG TEST 900 1, ,00 5 ANTI-HBE TEST 800 1,20 960,00 6 ANTI-HBC (TOTAL) TEST , ,00 7 ANTI-HBC (IGM) TEST 900 1,10 990,00 8 ANTI-HBS TEST , ,00 9 ANTI-HCV TEST , ,00 10 HIV AB+AG TEST , ,00 11 TOXOPLASMA IGG TEST 700 1,30 910,00 12 TOXOPLASMA IGM TEST 700 1,40 980,00 13 CMV IGG TEST 900 1, ,00 14 CMV IGM TEST 900 1, ,00 15 CA 125 TEST , ,00 16 CA 15.3 TEST , ,00 17 CA 19.9 TEST , ,00 18 PSA TEST , ,00 19 FREE PSA TEST 900 0,94 846,00 20 CEA TEST , ,00 21 AFP TEST , ,00 22 RUBELLA IGG TEST 400 1,50 600,00 23 RUBELLA IGM TEST 400 1,50 600,00 24 EBV VCA(IGG) TEST 576 1,66 956,16 25 EBV VCA (IGM-CAPTURE) TEST 576 1,66 956,16 ΣΥΝΟΛΟ ,50 *Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υλικών ΠΙΝΑΚΑΣ 2** A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ ( ) ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ/Μ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ 1 SYSTEM CALIBRATOR ΤΕΜΑΧ ,00 2 SERUM PROTEIN CALIBRATOR ΤΕΜΑΧ ,00 3 CONTROL SERUM NORMAL ΤΕΜΑΧ ,00 4 CONTROL SERUM PATH ΤΕΜΑΧ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.600,00 **Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή ανά υλικό

18 Γ-2 ΠΙΝΑΚΑΣ 3*** A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ ( ) ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ/Μ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ 1 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΚΕ TEMAX , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.050,00 ***Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή ανά υλικό Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 1. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υλικά κατάλληλα για την διενέργεια όλων των ζητουμένων Εξετάσεων του πίνακα προμηθευτέου υλικού. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα αιτούμενα είδη θα απορρίπτονται. 2. Ο προμηθευτής θα διαθέσει δωρεάν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών κατάλληλο αναλυτή(ένα όργανο και όχι συνδυασμό οργάνων), με αρχή λειτουργίας την χημειοφωταύγεια, για την χρήση των αντιδραστηρίων και την διενέργεια των εξετάσεων. 3. Ο αναλυτής να είναι τύπου τυχαίας επιλογής (random access),να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης (on board) τουλάχιστον 25 εκ των αιτούμενων εξετάσεων, να έχει δυνατότητα επειγόντων εξετάσεων(stat) και να επιτρέπει την προσθήκη νέων εξετάσεων χωρίς διακοπή λειτουργίας του αναλυτή. 4. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. 5. Οn line και αμφίδρομη επικοινωνία του αναλυτή με κεντρική μονάδα επεξεργασίας στοιχείων του εργαστηρίου (LIS) με ευθύνη και έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. 6. Να συνοδεύεται ο αναλυτής από σταθεροποιητή τάσεως (UPS) για στήριξη του οργάνου επί 20 min τουλάχιστον. 7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής πλήρους επιστημονικής και τεχνικής κάλυψης για την χρήση των αντιδραστηρίων. 8. Η ταχύτητα του αναλυτή θα είναι τουλάχιστον έως 150 τεστ/ώρα. 9. Να διαθέτει ο αναλυτής σύστημα διαχείρισης δεδομένων, πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου και στατιστικών. 10. Ο αναλυτής να διαθέτει την δυνατότητα αρχικής φόρτισης τουλάχιστον 90 δειγμάτων. 11. Ο προμηθευτής του διαγωνισμού των αντιδραστηρίων, υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο για δωρεάν χρήση όλο τον εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ) που τυχόν απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων, έτσι ώστε να μην απαιτείται από το Νοσοκομείο ο οποιοσδήποτε επιπρόσθετος εξοπλισμός για την διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών. Ο προμηθευτής θα φροντίζει έτσι ώστε όλος ο εξοπλισμός να λειτουργεί αδιάλειπτα και με αξιοπιστία χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 12. Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τις δηλώσεις συμμόρφωσης C.E., καθώς και τα πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών οίκων των αντιδραστηρίων.

19 Γ Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Η πιστοποίηση όλων των ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή παραπομπή (σελίδα και παράγραφο) σε φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 14. Οι προμηθευτές θα προσφέρουν και όλα τα τυχόν απαιτούμενα για την διενέργεια των εξετάσεων επιπρόσθετα υλικά(αναλώσιμα, calibrators, controls κ.λ.π.).οι προμηθευτές, προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση τιμών, πρέπει να καταθέσουν στην οικονομική προσφορά τους τιμές για τα αντιδραστήρια ως ακολούθως: Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά(αντιδραστήρια και τυχόν επιπρόσθετα υλικά),με τον κωδικό προμηθευτή, την εμπορική τους συσκευασία, τον αριθμό τεστ/συσκευασία της εμπορικής συσκευασίας σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τον ακέραιο αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων, καθώς και το συνολικό κόστος υλικών. Οι προμηθευτές που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών τους, οφείλουν να υπολογίσουν τον ακέραιο αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν. Ζητούνται στις κάτωθι συσκευασίες: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ANTIHAV(TOTAL) 140/100 TEST 2 ANTI-HAV (IGM) 140/100 TEST 3 HBSAG 80/100 TEST 4 HBEAG 120/100 TEST 5 ANTI-HBE 120/100 TEST 6 ANTI-HBC (TOTAL) 100/100 TEST 7 ANTI-HBC (IGM) 110/100 TEST 8 ANTI-HBS 100/100 TEST 9 ANTI-HCV 210/100 TEST 10 HIV AB+AG 130/100 ΤEST 11 TOXOPLASMA IGG 130/100 TEST 12 TOXOPLASMA IGM 140/100 TEST 13 CMV IGG 150/100 TEST 14 CMV IGM 150/100 TEST 15 CA /100 TEST 16 CA /100 TEST 17 CA /100 TEST 18 PSA 94/100 TEST 19 FREE PSA 94/100 TEST 20 CEA 94/100 TEST 21 AFP 94/100 TEST 22 RUBELLA IGG 150/100 TEST 23 RUBELLA IGM 150/100 TEST 24 EBV VCA(IGG) 160/96 TEST 25 EBV VCA (IGM-CAPTURE) 160/96 TEST ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 2

20 Γ-4 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την περιγραφή του αντίστοιχου υλικού του πίνακα προμηθευτέου υλικού. Οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν υλικά και για μεμονωμένα είδη του πίνακα προμηθευτέου υλικού. 2. Τα υλικά πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα και συμβατά με τους αναλυτές OLYMPUS AU640 (ιδιοκτησίας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών) για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. 3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής πλήρους επιστημονικής και τεχνικής κάλυψης για την χρήση του προσφερόμενου είδους. 4. Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Η πιστοποίηση όλων των ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή παραπομπή (σελίδα και παράγραφο) σε φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 1. Το προσφερόμενο είδος θα είναι σωληνάρια κατάλληλα για την μέτρηση ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ). 2. Τα προσφερόμενα σωληνάρια να είναι κενού, άθραυστα, κατάλληλα τόσο για απλή μέτρηση σε αντίστοιχη βαθμονομημένη βάση εντός το πολύ 40 λεπτών για αποτέλεσμα ΤΚΕ της πρώτης ώρας, όσο και και για μέτρηση σε κατάλληλη αυτόματη συσκευή. 3. Τα σωληνάρια θα πρέπει να χωρητικότητας έως 1,4 ml και να είναι συμβατά με σύστημα αιμοληψίας υπό συνθήκες κενού. 4. Τα σωληνάρια να δέχονται επικόλληση barcode το οποίο θα είναι ευανάγνωστο τόσο από τον χειριστή όσο και από την αντίστοιχη αυτόματη συσκευή μέτρησης. 5. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί το είδος, υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν για χρήση στο ΝΝΑ κατάλληλη συνοδό συσκευή η οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για αυτόματη μέτρηση της ΤΚΕ με τα αντίστοιχα σωληνάρια και αυτό να αποδεικνύεται με την κατάθεση από τον προμηθευτή σχετικών πρωτόκολλων λειτουργίας και εφαρμογής του. 6..Ο αναλυτής αυτός να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης δειγμάτων (σωληναρίων) με barcode. 7. Η μέθοδος μέτρησης της ΤΚΕ από την προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει να εκείνη της Westgreen (τελικού σημείου) και να μην βασίζεται σε μαθηματικό υπολογισμό και αυτό να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα. 6. Να υπάρχει δυνατότητα φόρτωσης στην προσφερόμενη συσκευή τουλάχιστον είκοσι (20) δειγμάτων το δε αποτέλεσμα για την ΤΚΕ της πρώτης ώρας να είναι έτοιμο το πολύ σε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. 7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής πλήρους επιστημονικής και τεχνικής κάλυψης για την χρήση του προσφερόμενου είδους καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού στην συνοδό συσκευή. 8. Να υπάρχει on line και αμφίδρομη επικοινωνία της συσκευής με κεντρική μονάδα επεξεργασίας στοιχείων του εργαστηρίου (LIS) με ευθύνη και έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. 9. Να διαθέτει η αυτόματη συσκευή σύστημα διαχείρισης δεδομένων και πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. 10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο για δωρεάν χρήση όλο τον συνοδό εξοπλισμό που τυχόν απαιτείται

21 Γ-5 για την διεξαγωγή των εξετάσεων, έτσι ώστε να μην απαιτείται από το Νοσοκομείο ο οποιοσδήποτε επιπρόσθετος εξοπλισμός για την διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών. Ο προμηθευτής θα φροντίζει έτσι ώστε όλος ο εξοπλισμός να λειτουργεί αδιάλειπτα και με αξιοπιστία χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση δε βλάβης της αυτόματης συσκευής μέτρησης ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Εργαστήριο εναλλακτική λύση εκτέλεσης της εξέτασης (αμοιβή συσκευή μέτρησης είτε αυτόματη είτε απλή). 9. Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τις δηλώσεις συμμόρφωσης C.E., καθώς και τα πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών οίκων της αυτόματης συσκευής μέτρησης της ΤΚΕ. 10. Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Η πιστοποίηση όλων των ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή παραπομπή (σελίδα και παράγραφο) σε φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 11. Η τιμή ανά τεστ να συμπεριλαμβάνει όλα τα προσφερόμενα υλικά (σωληνάρια που χρησιμοποιούνται από την αυτόματη συσκευή μέτρησης, controls, calibrators και τυχόν επιπρόσθετα υλικά) και να αφορά τον ακέραιο αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων. Για την ακρίβεια της μεταφοράς των τεχνικών προδιαγραφών από τις πρωτότυπες Ανθχος (Ο) Β. Λαλή Π.Ν. Γρ. Δ/σμών ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

22 Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/87/10105/Σ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, IBAN): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς : ΝΝΑ Έχοντας υπόψη τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού/Τεχνικές Προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), «Ε» (Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού) «ΣΤ» (Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης) της Διακήρυξης /17//ΝΝΑ με θέμα «.» δηλώνω ότι τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω υλικά στις έναντι αυτών αναγραφόμενες τιμές. Οι τιμές είναι σε ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης. Οι τιμές προσφέρονται βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης /17//ΝΝΑ. Στην προσφορά περιλαμβάνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών και ειδικών όρων: Τόπος Παράδοσης: ΝΝΑ Χρόνος Παράδοσης: Εντός. ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ έως... Στις κατωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις και ο Φ.Ε. του άρθρου 14 της Διακήρυξης /17//ΝΝΑ, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό..%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ Ολογράφως Αριθμητικά Ολογράφως Αριθμητικά ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

23 Δ-2 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ..% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Πλοίαρχος (Ο) Μ. Γραμπάς ΠΝ ΔΟΥ/ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΑΞΙΑ ( ) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ 1 BUDESONIDE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΑΞΙΑ ( ) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ 1 BUDESONIDE ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 20/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ BUDESONIDE, VALSARTAN, ROCHL, IRBESARTAN, CARVEDILOL ΚΑΙ DEXAMETHASONE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 10/17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΝΑ, Π/Υ 12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 10/17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΝΑ, Π/Υ 12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 10/17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΝΑ, Π/Υ 12.900,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1111 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 18/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 5.700,00, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο ΑΔIABAΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ. 646.1/07/2641 Σ. 1321 ΚΟΙΝ. : Αθήνα, 14/ 3/17 Συνημμένα:Φύλλα(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.527,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια Μολυσματικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

20 133, ,00 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΩΣΤΙΚΩΝ 1.2 ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΧ , ,00

20 133, ,00 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΝΩΣΤΙΚΩΝ 1.2 ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΧ , ,00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 19.938,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 109/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ως συνημμένο παράρτημα «Γ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 109/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ως συνημμένο παράρτημα «Γ». ΑΔΑΜ: 17PROC001959062 ΑΔΑ: 721Λ6-Γ47 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΛ.: 210-7261079 Φ. 646/109/10226 Σ. 4862 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι η ΔΕΝ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000.000 άνευ ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού CATRIDGES IMPULSE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τμήμα Προμηθειών Θεσσαλονίκη 28/06/2016 Αρ. Διακ. 13/16 Πληροφορίες : Ν. Ηλίου Τηλέφωνο : 2310891233 Fax : 2310891232 Email : tprom@uom.gr Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.666,60 Πλέον Του Αναλογούντος ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/07 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31151 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 8.150,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1729 Παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: Ω8Β96-Ε3Ζ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2014

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ : Πληρ.: Δ. Τσουμπλέκα Αθήνα, 2/6/2016 Τηλ. : 210 8802553 Αρ. πρωτ. : 84828

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 93/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ως συνημμένο παράρτημα «Γ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 93/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ως συνημμένο παράρτημα «Γ». ΑΔΑ: 7ΙΜΜ6-Δ1Δ ΑΔΑΜ: 17PROC001932763 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΛ.: 210-7261079 Φ. 646/93/9911 Σ. 4725 Αθήνα, 11/9/17 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 17/ 02 /2011 Αρ. πρωτ.:γ-9159

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: 6-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλ/φορίες :Δελιτζιάς Ν.- Π.Μαγγούφη Τηλ. : 24313-50702

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 21/11/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-1417 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ως συνημμένο παράρτημα «Γ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ως συνημμένο παράρτημα «Γ». ΑΔΑΜ:17PROC006079367 ΑΔΑ: 72ΕΦ6-1ΗΡ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΛ.: 210-7261079 Φ. 646/18/ 4038 Σ. 1976 Αθήνα, 19/04/2017 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 33

Αριθμός Διακήρυξης 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο «Μίσθωση οπτικού κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 09/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (CAD) ΓΙΑ ΤΟ ΝΝΑ Π/Υ 19.355,00 ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα