ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: 128 ΣΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (4β) ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α4 - ΔΥΓ - Δ6/3-4β (2) - Τηλ ΚΕΦΣΚΥ Φ.831/ΑΔ Σ.708 Αθήνα, 11 Mαϊ 15 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών {Προμήθεια Δύο (2) Θηλυκών Στρατιωτικών Σκύλων Αναπαραγωγής για την Ενίσχυση του Προγράμματος Αναπαραγωγής της ΠΑ} ΣΧΕΤ: α. ΑΔ.Φ.831/876424/Σ.363/19 Φεβ 13/ΓΕΑ/Δ6/4β (ΟΣΟ) β. ΑΔ.Φ.890/876655/Σ.361/11 Μαρ 14/ΓΕΑ/Δ6/4β -//- γ. ΑΔ.Φ.831/876040/Σ.210/16 Ιαν 15/ΓΕΑ/Δ6/4β δ. ΑΔ.Φ.831/193946/Σ.219/24 Απρ 15/ΓΕΑ/ΔΥΓ 1. Έχοντας υπόψη: α. Το ΝΔ.721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3257/04. β. Το Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. Το Ν.3861/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με το Ν.4057/12 και το Ν.4210/13. δ. Το Ν.4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4072/12. ε. Το Ν.4039/12, «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και ειδικότερα τα Άρθρα 1 και 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε (το Άρθρο 6) με το Άρθρο 46 του Ν.4235/14. στ. Το Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/12,4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές». ζ. Το Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12,του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις».

2 -2- η. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». θ. Το ΠΔ 118/07, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/12. ι. Το ΠΔ 113/10, «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». ια. Την υπ αριθμ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β ) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. ιβ. Την υπ αριθμ /739/11 Αυγ 10 (ΦΕΚ 1291/Α) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. ιγ. Την υπ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 12 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». ιδ. Το ΕΠΑ Δ-12/85 περί «Περί Προμηθειών-Προπληρωμών ΠΑ». ιε. Την (α) σχετική, με την οποία καθορίσθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης δαπανών, που αφορούν στην απευθείας ανάθεση προμηθειών και παροχή υπηρεσιών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων και Υπηρεσιών της Π.Α. {μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) χωρίς ΦΠΑ}. ιστ. Τη (β) σχετική, με την οποία καθορίστηκε το χρηματικό όριο και οι διαδικασίες εφαρμογής της πληρωμής δαπανών σε βάρος του τακτικού Π/Υ της ΠΑ, με Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ). ιζ. Τη (γ) σχετική, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν πενήντα στρατιωτικών σκύλων, υπό τη μέριμνα της Υπηρεσίας Προμηθειών της Π.Α. (ΥΠ/ΠΑ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, προς κάλυψη αναγκών κατά τα έτη ιη. Το (δ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα προμήθειας δύο (2) θηλυκών στρατιωτικών σκύλων φυλής Βελγικού Ποιμενικού (Belgian Shepherd- Mallinois), πέραν της προβλεπόμενης ποσότητας στην προς διενέργεια διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι το τέλος μηνός Ιουνίου 2015, με σκοπό την ισάριθμη αντικατάσταση ήδη ενταγμένων γεννητόρων στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της ΠΑ, λόγω αιφνίδιας ασθένειας (CPV: ). ιθ. Την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος

3 -3- αναπαραγωγής στρατιωτικών σκύλων της Π.Α., με σκοπό την επίτευξη των τιθέμενων στόχων της Υπηρεσίας, εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια δαπάνης εντός ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια δύο (2) θηλυκών στρατιωτικών σκύλων (γεννητόρων) φυλής Βελγικού Ποιμενικού (Belgian Shepherd-Mallinois), προς κάλυψη έκτακτης, ανελαστικής ανάγκης του προγράμματος αναπαραγωγής της ΠΑ, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή και τους λοιπούς ειδικούς όρους του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. 3. Εντελλόμεθα την υπό τη μέριμνα σας υλοποίηση της απαίτησης, διενεργώντας την προβλεπόμενη διαδικασία έρευνας αγοράς και λήψης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην (α) σχετική, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) χωρίς ΦΠΑ, καθώς επίσης τη σύναψη του οικείου Ιδιωτικού Συμφωνητικού κατά Ν.4270/14 (άρθρο 130). 4. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, να επισημανθούνσυμπεριληφθούν πέραν των όρων τα ακόλουθα: α. Οι συμμετέχοντες απαιτείται να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Ν.4039/12, όπως εν συνεχεία τροποποιηθήκαν-αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 46 του Ν.4235/14. β. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%, επί της καθαρής αξίας των σκύλων (αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. γ. Η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων κρατήσεις, ποσοστού 6,2476%. δ. Ο προμηθευτής απαιτείται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δεσμεύεται για την αντικατάσταση των σκύλων, εντός δύο (2) μηνών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, εφόσον παρουσιάσουν δυσεπίλυτα προβλήματα. Η αντικατάσταση των σκύλων να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή, με μέριμνα του ΚΕΦΣΚΥ. 5. Για τη χρηματοδότηση της δαπάνης, σας μεταβιβάζεται η διοίκηση πίστωσης ποσού 6.850,00, επί ΚΑΕ 1699, ΕΦ , Π/Υ έτους Ως ποσοστό αποδέσμευσης ορίζεται το ισχύον. 7. Η προμήθεια να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους, προκειμένου να προετοιμαστούν οι γεννήτορες ενόψει της αναπαραγωγικής περιόδου

4 -4-8. Το σχέδιο της παρούσας συντονίστηκε με ΓΕΑ/Α4 και ΔΥΓ. 9. Χειριστής θέματος: Σγος (Ο) Ντίνος Ευστάθιος ( /47). Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος (Ο) Συμεών Γραμματόπουλος Δντής ΓΕΑ/Δ6 Σγος (Ο) Ντίνος Ευστάθιος ΓΕΑ/Δ6/4β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Τεχνική Προδιαγραφή και λοιποί όροι για την προμήθεια δύο (2) θηλυκών στρατιωτικών σκύλων (γεννητόρων), φυλής Βελγικού Ποιμενικού (Belgian Shepherd-Mallinois).

5 Παράρτημα «Α» στην ΑΔ/Φ.831/878326/Σ.708 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (4β) 11 Μαϊ 15 Τεχνική Προδιαγραφή και λοιποί όροι για την προμήθεια δύο (2) θηλυκών στρατιωτικών σκύλων (γεννητόρων), φυλής Βελγικού Ποιμενικού (Belgian Shepherd-Mallinois). 1. Αντικείμενο Προμήθειας: Δύο (2) θηλυκοί Στρατιωτικοί Σκύλοι (ΣΣ), φυλής Βέλγικου Ποιμενικού (Belgian Shepherd-Mallinois), για σκοπούς αναπαραγωγής (γεννήτορες), ηλικίας μεταξύ 24 και 36 μηνών. 2. Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. 3. Τόπος - Χρόνος - Τρόπος παράδοσης ΣΣ: Οι υπό προμήθεια σκύλοι θα παραδοθούν με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του Συμφωνητικού (τοποθέτηση παραγγελίας), στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων (ΚΕΦΣΚΥ), με στοιχεία διεύθυνσης: Τέρμα Λεωφόρου Ανδριανού, Κορωπί. Για λόγους προσαρμογής κι εναρμόνισης με το νέο τους περιβάλλον, δύναται να διαμείνουν - φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Φ.ΣΚΥ, για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών το μέγιστο, τα δε έξοδα διαφρόντισης (καθαριότητα - σίτιση) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα παραμονής στο ΚΕΦΣΚΥ, η Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ασθενείας - ατυχημάτων - τραυματισμών των σκύλων. 4. Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής: Η εξέταση των υπό προμήθεια σκύλων θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλη «Επιτροπή Αξιολόγησης Σκύλων (ΕΑΣ)», που θα συσταθεί προς τούτο με μέριμνα του ΚΕΦΣΚΥ, αποτελούμενη από προσωπικό, ως κάτωθι: α. Αξκό Κτηνίατρο, β. Αξκό Εκπαίδευσης ή Επόπτη Εκπαίδευσης, γ. Εκπαιδευτή 5. Αναφορά εργαστηριακών ή άλλων ιατρικών ελέγχων για την παραλαβή των σκύλων: Οι προς επιλογή σκύλοι θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τα εξής Συνοδευτικά Πιστοποιητικά: α. Πιστοποιητικό Καθαροαιμίας «Pedigree» και Export, εκδόσεως του Παγκόσμιου Κυνολογικού Ομίλου «Federation Cynologist International (FCI)»,

6 Α-2 όπου θα αναγράφονται το γενεαλογικό του δένδρο, η ημερομηνία γέννησης, η χώρα προέλευσης και ο αριθμός ηλεκτρονικού εμφυτεύματος. Ειδικότερα, απαιτείται το πιστοποιητικό καθαροαιμίας να είναι τεσσάρων (4) γενεών και οι πρόγονοί τους να έχουν λάβει εργασιακές διακρίσεις. β. Βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και διαβατήριο της ΕΕ γι αυτούς από το εξωτερικό, όπου θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτισμοί, υπογεγραμμένο από κτηνίατρο. γ. Ακτινογραφία συμμετρική λεκάνης κοιλιοραχιαίας λήψης, καθώς και πλάγια οσφυοϊεράς χώρας σπονδυλικής στήλης. δ. Πιστοποιητικό απουσίας του παρασίτου Dirofilaria immitis, υπογεγραμμένο από κτηνίατρο. Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό απουσίας δυσπλασίας των κατ ισχύων αρθρώσεων των ιδίων και των προγόνων τους. ε. Επιπρόσθετα, οι προς επιλογή σκύλοι μετά από κτηνιατρικό έλεγχο, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: (1) Ηλικία Επιλογής: Η ηλικία τους ελέγχεται από τον κτηνίατρο, μέσω του Πιστοποιητικού Καθαροαιμίας «Pedigree». Για του θηλυκούς σκύλους αναπαραγωγής, η ηλικία ορίζεται μεταξύ 24 και 36 μηνών. (2) Γενεαλογικός Έλεγχος: Η ύπαρξη των Πιστοποιητικών Καθαροαιμίας «Pedigree» των σκύλων, τα οποία εκδίδονται από τον FCI, πιστοποιούν και περιγράφουν το γενεαλογικό δένδρο του ελεγχόμενου σκύλου, σε βάθος, τουλάχιστον τεσσάρων (4) γενεών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η «καθαρότητα» της φυλής και ελέγχεται η ύπαρξη κληρονομούμενων νοσημάτων. (3) Κατάσταση Υγείας των Σκύλων: Οι προς επιλογή σκύλοι, πρέπει να είναι απόλυτα υγιείς και αυτό διαπιστώνεται με την κλινική εξέταση (επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση) που πραγματοποιείται από τον κτηνίατρο. Κατά την παραμονή τους στο Κ.Ε.Φ.ΣΚΥ, θα υπόκεινται σε κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο για τυχόν διαπίστωση νοσημάτων χρόνιας διαδρομής, τα οποία δεν είναι εφικτό να διαγνωσθούν κατά την παραλαβή, ώστε να απορρίπτονται, να επιστρέφονται και να αντικαθίστανται από τον προμηθευτή, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή. Η αποδοχή σκύλων με προβλήματα που απαιτούν ιατρική επέμβαση για να θεραπευτούν, ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, μπορεί να εξετάζεται κατά περίπτωση. (4) Εμβολιασμοί: Οι προς επιλογή σκύλοι, πρέπει να είναι εμβολιασμένοι κατά της λεπτοσπείρωσης, της λοιμώδους ηπατίτιδας, της παρβοεντερίτιδας, της νόσου του Carre και της λύσσας. Ο έλεγχος των εμβολιασμών θα γίνεται από το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου, που υποχρεωτικά θα τον συνοδεύει. (5) Αποπαρασιτισμοί: Οι προς επιλογή σκύλοι, πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από ενδοπαράσιτα του πεπτικού σωλήνα. Απαιτείται η διενέργεια αποπαρασιτισμού, δέκα (10) ημέρες πριν την παραλαβή. Οι αποπαρασιτισμοί

7 Α-3 ελέγχονται μέσω του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου, στα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά. (6) Απουσία Δυσπλασίας των κατ ισχίων Αρθρώσεων: Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με κλινική εξέταση και με ακτινολογικό έλεγχο των αρθρώσεων του ισχίου, κοιλιοραχιαίας λήψης. Οι ακτινογραφίες συνοδεύουν υποχρεωτικά τους προς εξέταση σκύλους. Η λήψη των ακτινογραφιών καθώς και η διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης των αρθρώσεων του ισχίου των σκύλων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα βαθμονόμησης του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, είτε του Συλλόγου Κτηνιάτρων της Βρετανίας «British Veterinary Association (BVA)», είτε του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού (FCI) ή Γερμανικού (SV). Ο συνδυασμός ακτινολογικού ελέγχου και κλινικής εξέτασης, κρίνεται απαραίτητος καθώς είναι δυνατόν, ζώα αρνητικά ακτινολογικά να εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα, λόγω ιστολογικών αλλοιώσεων των αρθρώσεων. Σκύλοι με ακτινολογικά ή/και κλινικά ευρήματα δυσπλασίας του ισχίου θα απορρίπτονται. (7) Απουσία Δεμοδήκωσης: Οι προς επιλογή σκύλοι, δεν πρέπει να φέρουν καμία αλλοίωση δεμοδήκωσης. Αν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Κ.Ε.Φ.ΣΚΥ, εμφανίσουν τη γενικευμένη μορφή της νόσου, απορρίπτονται, επιστρέφονται κι αντικαθίστανται από τον προμηθευτή εντός ενός (1) μηνός, ενώ εμφάνιση της εντοπισμένης μορφής στο ίδιο διάστημα, μπορεί να αξιολογείται κατά περίπτωση, λόγω της δυνατότητας αυτοΐασης. (8) Απουσία Διροφιλαρίωσης: Ο κάθε υποψήφιος προς ένταξη σκύλος θα συνοδεύεται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό όπου θα έχουν καταχωρηθεί μικροσκοπικές και ανοσολογικές διαγνωστικές εξετάσεις που θα πιστοποιούν την απουσία της νόσου. (9) Ύπαρξη Ηλεκτρονικού Εμφυτεύματος: Κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο, εντοπίζεται και επιβεβαιώνεται ο κωδικός ηλεκτρονικού εμφυτεύματος. (10) Επιπροσθέτως οι προς επιλογή σκύλοι κατά τον έλεγχο της επιλογής τους, θα πρέπει ανά κατηγορία να πληρούν τα εξής εκπαιδευτικά κριτήρια: α/ Εξέταση Συμπεριφοράς, η οποία διαπιστώνεται: (1) Κατά τον οπτικό έλεγχο και τη γενική παρατήρηση της κινητικότητας του σκύλου εντός του χώρου που ζει και κινείται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αισθάνεται ανασφάλεια και φοβία στην ανθρώπινη παρουσία. (2) Κατά τον έλεγχο υγείας του σκύλου, όπου εξετάζονται οι γενικότερες αντιδράσεις του, στην επαφή του με τον Υγειονομικό Κτηνίατρο, αλλά και το χειριστή του. Η έντονη επιφυλακτικότητα - φοβία και ο υψηλός βαθμός κυριαρχικότητας, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης - εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα βασικότερα αίτια αυτής της συμπεριφοράς.

8 Α-4 (3) Κατά τη διαδικασία ελέγχου του ενστίκτου άμυνας (defense drive) που διαθέτει ο σκύλος, στην απειλητική προσέγγιση ατόμου, χωρίς ή με προστατευτικό βραχίονα, όπου εξετάζονται η αυτοπεποίθηση, η φοβία, η αποφυγή της διαδικασίας και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την αποτροπή - καταστολή της απειλής. (4) Κατά τον πυροβολισμό που πραγματοποιείται πριν και κατά το δάγκωμα του σκύλου σε προστατευτικό βραχίονα στο άτομο που τον προκαλεί, όπου εξετάζονται οι γενικότερες αντιδράσεις του, επί της ανωτέρω διαδικασίας, όπως η φοβία, το σταμάτημα της επίθεσής του και η αποφυγή της, η απελευθέρωση του δαγκώματος κλπ. (5) Κατά τη διαδικασία ελέγχου του ενστίκτου καταδίωξης (prey drive) που διαθέτει ο σκύλος, στην προκληθείσα απειλή που εξελίσσεται και καταλήγει σε δάγκωμα σε προστατευτικό βραχίονα του ατόμου που την προκαλεί, όπου εξετάζονται το πάθος, η ταχύτητα, η σταθερότητα και η δύναμη του δαγκώματος. Η αποφυγή της διαδικασίας και η εκδήλωση φοβίας, δεν είναι επιθυμητά, κατά την ανωτέρω διαδικασία. β/ Εξέταση Γενικών Προσόντων του σκύλου, τα οποία ελέγχονται μέσω της ειδικής παρατήρησης από έμπειρο κι εξειδικευμένο προσωπικό (εκπαιδευτές στρ. σκύλων), όπου διαπιστώνεται η αυτοπεποίθηση, η ενεργητικότητα, η παραστατικότητα, καθώς και τα εν γένει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκύλου. γ/ Είναι επιθυμητό να έχουν γεννήσει μία (1) φορά, μετά από γονιμοποίηση που θα έχει πραγματοποιηθεί στον τρίτο οιστρικό τους κύκλο, ενώ οι απόγονοι τους θα πρέπει να μην εμφανίζουν ελαττώματα ή δυσμορφία και να είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο, του Παγκόσμιου Κυνολογικού Ομίλου «FCI», κυνολογικό όμιλο της χώρας τους, δεδομένα που αιτιολογούνται μέσω πιστοποιητικού κτηνιάτρου. (11) Οι προς επιλογή σκύλοι να διαθέτουν πιστοποιητικό Εξέτασης Καταλληλότητας Αναπαραγωγής (ΕΚΑ) τύπου KÖRUNG. 6. Χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια σκύλων: Δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των σκύλων, από αρμόδια επιτροπή, στο ΚΕΦΣΚΥ. Όταν ένας (1) ή και οι δύο (2) σκύλοι, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, παρουσιάσουν προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν, θα ενημερώνεται εγγράφως ο προμηθευτής (με μέριμνα του ΚΕΦΣΚΥ) και θα αντικαθίστανται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 7. Απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικού ISO του προμηθευτή: Δεν υπάρχει απαίτηση για προσκόμιση κάποιου πιστοποιητικού από τον προμηθευτή, αλλά υποχρεωτικά ο κάθε ΣΣ να φέρει πιστοποιητικό καθαροαιμίας (Pedigree). 8. Ειδικοί όροι στην προμήθεια ΣΣ: Μετά την επιλογή των σκύλων που θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παρέχει (αδαπανώς για την ΠΑ), τον ατομικό εξοπλισμό έκαστου

9 Α-5 σκύλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά: α. Δερμάτινο Λουρί Οδηγό, β. Δερμάτινο Περιλαίμιο, γ. Αλυσίδα Ελέγχου, δ. Δερμάτινο Φίμωτρο, ε. Αλυσίδα Πρόσδεσης (Grooming), στ. Χτένα, ζ. Βούρτσα Περιποίησης, η. Μεταλλική Ταυτότητα Αναγνώρισης (Dog Tag). Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (Ο) Γεώργιος Γαβριηλίδης Τμχης ΓΕΑ/Δ6/4 Σγος (Ο) Ντίνος Ευστάθιος ΓΕΑ/Δ6/4β

10

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα