ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:.."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:..] Στη(ν) [πόλη]. σήμερα την [ημερομηνία] μεταξύ: αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 8 ΤΚ 10241, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΒ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ [όνομα υποκαταστήματος] κ. [ονοματεπώνυμο διευθυντή], νόμιμα εξουσιοδοτηθέντος με απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφεξής καλούμενο «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» και αφετέρου Tης Επιχείρησης με την επωνυμία [Επωνυμία], που εδρεύει στη(ν) [πόλη].οδός [Διεύθυνση] με ΑΦΜ. [ΑΦΜ Παρόχου]., ΔΟΥ [Αρμόδια ΔΟΥ] και με Κωδικό Μητρώου Παρόχου.. [Κωδικός Μητρώου] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τoν/την κ. [όνομα και επώνυμο εκπροσώπου], εφεξής καλούμενο «Πάροχος», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, έχοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/2012, τ.α ) όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 30 Ν. 4075/2012, (ΦΕΚ 89/2012, τ. Α ) Τις διατάξεις της Φ.80000/8786/1078 /2012 (ΦΕΚ 1240/ 2012 τ. Β ) απόφασης Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης όπως διαμορφώθηκε μετά τη διόρθωσή της στο (ΦΕΚ 1656/2012 τ. Β ) Τις διατάξεις της Φ.80000/οικ 16011/1709 / (ΦΕΚ 2717/ 2012 τ. Β ) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Την με αρ. πρωτ. Π15/2/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων και σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας στους δικαιούχους του Προγράμματος «Κατ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (εφεξής «Πρόσκληση») 1

2 Την με...[αρ. απόφασης έγκρισης] απόφαση έγκρισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ένταξη στο Μητρώο Παρόχων και την σύναψη σύμβασης με τον Πάροχο...[Επωνυμία Παρόχου].. για την έδρα του / Παράρτημα...[Τίτλος Παραρτήματος]. συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ένταξη του Παρόχου στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων (εφεξής «Πρόγραμμα») που τηρεί και παρακολουθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος και την παροχή προκαθορισμένων υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας σε Δικαιούχους του Προγράμματος έναντι προκαθορισμένης αμοιβής ανά Δικαιούχο, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσας Ο Πάροχος θα παρέχει τις προκαθορισμένες υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδας σε Δικαιούχους του Προγράμματος και συγκεκριμένα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Δημοσίου καθώς και σε συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται ρητά από το Πρόγραμμα (εφεξής «Ωφελούμενοι»). Το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για κάθε Ωφελούμενο θα έχει εκδώσει απόφαση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα και θα έχει καταχωρήσει τους Ωφελούμενους στο Μητρώο Ωφελουμένων που τηρεί και παρακολουθεί ως φορέας υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες κατ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες φροντίδας κάθε ωφελούμενου, όπως ενδεικτικά περιγράφονται κατωτέρω: α) Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης, όπως αξιολόγηση και ιεράρχηση κοινωνικών αναγκών, ατομική κοινωνική στήριξη, ενημέρωση των ωφελούμενων για τα δικαιώματα τους και υποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας, διευκόλυνση ή συνοδεία των ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες β) Υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας όπως μέτρηση ζωτικών οργάνων ήτοι αιμοληψία, μέτρηση πίεσης, μέτρηση σακχάρου, μέτρηση σφυγμών, αλλαγή και τοποθέτηση ουροκαθετήρα αιμοληψία/μεταφορά αίματος και ούρων στο νοσοκομείο, ενεσοθεραπεία, περιποίηση τραυμάτων, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων, παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, χορήγηση φαρμάκων, πρώτες βοήθειες επίσκεψη στο γιατρό για συνταγογράφηση, κλπ γ) Υπηρεσίες Οικιακής Βοήθειας όπως διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητα της οικίας, ψώνια, φροντίδα εξωτερικής εμφάνισης και ατομικής υγιεινής ήτοι πλύσιμο, ντύσιμο, κόψιμο νυχιών, προετοιμασία γευμάτων, αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π. 2.2 Οι υπηρεσίες παρέχονται σε κάθε ωφελούμενο για δέκα (10) ώρες μηνιαίως με συχνότητα δύο (2) επισκέψεων τουλάχιστον ανά εβδομάδα και ελάχιστο χρόνο ανά επίσκεψη τριάντα (30) λεπτά σε περίπτωση περισσότερων των δύο (2) επισκέψεων. Ο αριθμός των επισκέψεων ανά εβδομάδα καθορίζεται στη συμφωνία Παρόχου -- Ωφελούμενου ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου. 2.3 Ο Κοινωνικός λειτουργός ή ο Νοσηλευτής υποχρεούται να συντάσσει μηνιαία έκθεση για κάθε ωφελούμενο, στην οποία περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του ωφελούμενου, η προσαρμογή ή η 2

3 εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ για ένα έτος από την υπογραφή της και ανανεώνεται αυτοδίκαια για ίσο κάθε φορά χρόνο, εφόσον ο Πάροχος πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων ένταξης του στο Μητρώο Παρόχων, όπως καθορίζονται στην Πρόσκληση και στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις και δεν καταγγελθεί από οποιονδήποτε από του συμβαλλόμενους τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 4.1 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να συνάπτει συμφωνητικό συνεργασίας με κάθε Ωφελούμενο που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται στην Πρόσκληση και στις σχετικές με το πρόγραμμα εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 5.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του Προγράμματος στους Ωφελούμενους με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πρόσκληση, και στις σχετικές με το πρόγραμμα ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 5.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του Μητρώου Παρόχων του Προγράμματος που τηρεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύστασης και λειτουργίας, νόμιμης εκπροσώπησης, στοιχείων παραρτημάτων, στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού που σχετίζεται με το Πρόγραμμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μεταβολής και επικαιροποίησης στοιχείων του Μητρώου Παρόχων που προβλέπονται στην Πρόσκληση, όπως αυτή μεταβάλλεται από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με βάση τις εκάστοτε τροποποιήσεις. 5.3 Ο Πάροχος οφείλει να απασχολεί, καθ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασής με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό, σύνθεση, καταλληλότητα και εξειδίκευση που απαιτείται για την άρτια παροχή των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, ελέγχοντας αν διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά προσόντα και τίτλους σπουδών που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των λοιπών στοιχείων άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτούνται, τηρούνται στην επιχείρηση του Παρόχου καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης και είναι διαθέσιμα στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οποτεδήποτε ζητηθούν σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχό του. 5.4 Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά το προσωπικό του, που σχετίζεται με το Πρόγραμμα από άτομα ισότιμων τυπικών προσόντων διασφαλίζοντας τη συνεχή κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, και στις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις και υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τη παράγραφο Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των Ωφελουμένων τους οποίους εξυπηρετεί στο πλαίσιο του Προγράμματος εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή 3

4 του καθώς και για την διακοπή της συνεργασίας με ωφελούμενο μετά από πρωτοβουλία του ωφελούμενου 5.6 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί και να ενημερώνει τον λογαριασμό του στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την πρόσβαση στο οποίο έχει πιστοποιηθεί και λάβει ειδικό κλειδάριθμο, με βάση τα οριζόμενα στην Πρόσκληση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράλληλα ο Πάροχος έχει την υποχρέωση της τήρησης φυσικού αρχείου του Προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών ανά επίσκεψη υπογεγραμμένες από τους Ωφελούμενους καθώς και κάθε άλλο υλικό τεκμηρίωσης, όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση και στις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. 5.7 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να αποδέχεται, να συνεργάζεται και να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο, παρέχοντας στοιχεία και πρόσβαση στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο, τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, επιτόπιους και μη, προληπτικούς και κατασταλτικούς, που διενεργούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής και σύννομης υλοποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και στις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 6.1 Διακοπή της συνεργασίας του Παρόχου με τον Ωφελούμενο επέρχεται αυτοδίκαια εφόσον ένας από τα δύο μέρη πάψει να πληροί τα κριτήρια υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, όπως αυτά ορίζονται την Πρόσκληση, και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 6.2 Διακοπή της συνεργασίας του Παρόχου με τον Ωφελούμενο μπορεί να επέλθει με πρωτοβουλία του Ωφελούμενου εφόσον το επιθυμεί. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 7.1 Η αμοιβή του Παρόχου ανά ωφελούμενο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας ορίζεται σε εκατό (100) μηνιαίως. Η αμοιβή ανά ωφελούμενο υπολογίζεται με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προσκομιζόμενα στοιχεία και παραστατικά. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ωφελούμενο δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις (10) ώρες μηνιαίως. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών μικρότερης διάρκειας θα υπάρχει αναλογική μείωση της αποδιδόμενης δαπάνης. 7.2 Η παραπάνω ανώτατη αμοιβή δύναται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Προγράμματος. 7.3 Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι αμοιβές του προσωπικού και συνεργατών του Παρόχου, ανεξάρτητα της σχέσεως με την οποία συνδέονται με αυτόν, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα πάσης φύσεως λειτουργικά και λοιπά έξοδα του Παρόχου και γενικότερα κάθε ποσό που σχετίζεται με τη σύμβαση και την εκτέλεση των υπηρεσιών του Προγράμματος. 7.4 Ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Πρόσκληση, αίτημα για την πληρωμή της αμοιβής του, που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο και να αποστέλλει στο τοπικό Υποκατάστημα τα παραστατικά και νόμιμα δικαιολογητικά για την πληρωμή που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και την εκάστοτε ελληνική νομοθεσία κατά το χρόνο καταβολής της αντίστοιχης αμοιβής. 4

5 7.5 Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής και ύστερα από έλεγχο και έγκριση των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 7.6 Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πάροχο την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη διενέργεια από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, επιτόπιων ή μη, προληπτικών ή κατασταλτικών και μετά τη διαπίστωση της σχετικής υπαιτιότητας του Παρόχου. 7.7 Ο Πάροχος και το προσωπικό του απαγορεύεται ρητά να προβούν σε είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από τους Ωφελούμενους ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 8.1 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο του Προγράμματος μέσω του προσωπικού του καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους ή ζημίες που προκλήθηκαν στους ωφελούμενους ή τρίτους κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 8.2 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ωφελούμενο για κάθε ζημία που θα υποστεί, εφόσον αυτή προκληθεί αποδειγμένα από υπαιτιότητα του Παρόχου και του προσωπικού του. 8.3 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού το οποίο θα παράσχει υπηρεσίες προς τους Ωφελούμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για τη διασφάλιση ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται πάντα από το προσωπικό αυτό με τήρηση όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 8.4 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζεται ο ίδιος και να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του που θα απασχολείται στην υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας. 8.5 Στην περίπτωση που η το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εναχθεί ή αναγκαστεί να καταβάλλει προς οποιονδήποτε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως από παράβαση της παρούσας σύμβασης από τον Πάροχο ή το προσωπικό του και των συνεργατών του που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος, τότε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Πάροχο κάθε ποσό που τυχόν θα του ζητηθεί να καταβάλλει ή έχει καταβληθεί και κάθε άλλο ποσό, δαπάνη, ή ζημία που θα υποστεί από την αιτία αυτή και να προσεπικαλέσει στη δίκη τον Πάροχο. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 9.1 Η παράβαση εκ μέρους του παρόχου των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη παρούσα σύμβαση αποτελεί λόγο επιβολής κατ' αυτού των κατωτέρω κυρώσεων: α) Γραπτή σύσταση β) Οριστική καταγγελία της σύμβασης. γ) Ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20% του αιτούμενου από τον πάροχο ποσού για τις υπηρεσίες του προηγούμενου μηνός. 9.2 Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μεμονωμένα ή σωρευτικά, ανάλογα με την συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.1 Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζημίως, την παρούσα σύμβαση, η οποία θα λύεται στις εξής περιπτώσεις: 5

6 1. Αν ο Πάροχος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 2. Όταν διακοπεί ή ανασταλεί το Πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 4. Αν ο Πάροχος εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος της παρούσας σε τρίτον. 5. Αν ο Πάροχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή συμβεί ανάλογο γεγονός ή αν επιβληθούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Παρόχου και των εκπροσώπων του, στο σύνολο της περιουσίας τους ή σε μέρος αυτής. 6. Όταν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα από τον νόμο Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άμεσα από την περιέλευση στον Πάροχο της καταγγελίας που έγινε εκ μέρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση του αρ , το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να ορίσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της παραβάσεως επέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που έχει ορισθεί Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της παρούσας σύμβασης ο Πάροχος θα δικαιούται μόνο την αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που έχει εκτελέσει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή λύσης της παρούσας, του Παρόχου ρητά παραιτούμενου από κάθε απαίτηση κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο αφού προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 30 ημέρες πριν την καταγγελία Ο Πάροχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν η σύμβαση δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Ωφελούμενου ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 11.1 Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λύση της ή με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε κανέναν τρίτο πληροφορίες ή έγγραφα που αποτελούν προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων (π.χ. θέματα υγείας, οικογενειακής κατάστασης, κλπ.) και θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 12.1 Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με του Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου. Διευκρινίζεται ότι για τον Πάροχο δεν θα συνιστά τέτοιο λόγο η έλλειψη, για οποιαδήποτε αιτία, του προβλεπόμενου, με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις του Προγράμματος, προσωπικού ή υλικοτεχνικού εξοπλισμού ή υποδομών, που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, τα οποία ο Πάροχος υποχρεούται να έχει συνεχώς και επαρκώς διαθέσιμα σε εκτέλεση της συμβατικής του υποχρέωσης. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13.1 Υπεύθυνος της σύμβασης από την πλευρά του Παρόχου ορίζεται ο/η.[ονοματεπώνυμο.] 13.2 Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, κοινοποίηση, επίδοση γίνεται στον υπεύθυνο, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα στον Πάροχο. 6

7 ΑΡΘΡΟ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 14.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις των νόμων, των Κανονισμών, των Υπουργικών αποφάσεων, των αποφάσεων Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των εγκυκλίων οδηγιών που ισχύουν σήμερα ή πρόκειται να θεσπισθούν και αφορούν τη λειτουργία του Προγράμματος, διέπουν την παρούσα σύμβαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Πάροχος συνομολογεί και αποδέχεται ότι δεσμεύεται και θα συνεχίσει να δεσμεύεται από αυτές Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει, μεταξύ των συμβαλλομένων κατά την εφαρμογή της παρούσας, θα επιλύεται, σύμφωνα με την προβλεπομένη από τους οικείους κανονισμούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διοικητική διαδικασία και σε περίπτωση αποτυχίας δικαστικώς Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών εκ της εκτελέσεως της παρούσας σύμβασης υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά τόπους δικαστηρίων. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους αφού ανέγνωσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό της. Κάθε συμβαλλόμενος παίρνει από ένα πρωτότυπο αντίτυπο και το τρίτο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο 7

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/2.

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/2. ΑΔΑ: Β43Ε4691ΩΓ-ΛΡΖ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2717 8 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρημα τοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου»,

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Στην Αθήνα σήμερα την 2015 και στην έδρα (λεωφ. Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: Αφενός, η Περιφέρεια Αττικής που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Συγγρού αριθ. 15-17 Τ.Κ. 11743 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977078 2014-04-08

14PROC001977078 2014-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #55.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 13%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #55.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 13% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #55.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 13% ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ζωοτροφής συντήρησης κατάλληλη για τρωκτικά στα πλαίσια του «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα