ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της της εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» την 20η Μαρτίου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. O Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Σ. Σώκιαλης

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), υποχρέωση η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι είναι θυγατρική εταιρεία που ενοποιείται σε μητρική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (άρθρο ν.2190/20,) σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση επί των πεπραγμένων της ίδιας εταιρικής χρήσης. Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και η Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας, που είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό της, εμφανίζονται με σαφήνεια στις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνοντας μια γενική επισκόπηση των εργασιών της Εταιρείας, κατά την εν λόγω χρήση, σας γνωρίζει τα παρακάτω: Η αγορά των δικύκλων στην Αττική παρουσίασε αύξηση 13,5% σε σχέση με το. Το μερίδιο αγοράς του Μοτοδικτύου στην αγορά αυτή αυξήθηκε στο 22,5% από 22,2% που ήταν πέρυσι. Η εταιρεία ακολούθησε την ανοδική πορεία της αγοράς παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση πωλήσεων κατά 13,45% και σημαντικό περιορισμό των ζημιών. Για το 2015 αναμένεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων λόγω καινούργιων ανταγωνιστικών μοντέλων δικύκλων αλλά και αύξησης των αξεσουάρ που αναμένεται λόγω του e-shop που έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί για την αρχή της νέας χρονιάς. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αναμενόμενη σημαντική βελτίωση του EBITDA, αφού τα έξοδα πρόκειται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το.

4 Η εταιρεία έχει 4 υποκαταστήματα στο Νομό Αττικής ( σε μισθωμένα ακίνητα). Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση ( ), ανήλθε στο ποσό των 4,28 εκ έναντι των 3,77 εκ. το, παρουσιάζοντας αύξηση 13,45%. Οι ζημιές προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 67 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Παρακάτω παραθέτουμε τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες: έναντι 122 χιλ. ζημιών α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 79,11% 78,83% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων -1,24% 13,04% Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό -6,03% 54,76% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 85,73% 98,28% β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας EBITDA / Κύκλος Εργασιών -1,57% -3,24% Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 17,16% 18,75% Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια -280,41 27,48 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Η έκθεση της επιχείρησης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους είναι ελάχιστη. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, αλλά σε περιορισμένη έκταση, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, δανεισμός. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Οικονομικής Διεύθυνσης της Μητρικής Εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» α) Κίνδυνος αγοράς i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και έτσι δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε τοπικό νόμισμα, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα. ii) Κίνδυνος Τιμών Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών.

5 iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Η εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων διότι ο δανεισμός της είναι με κυμαινόμενα επιτόκια. Εκτιμάται ότι κατά την τρέχουσα χρήση ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα περιοριστεί καθώς θεωρείται ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες να υπάρξει σταθερότητα των επιτοκίων στο βραχυπρόθεσμο μέλλον καθώς και πιθανή μικρή αποκλιμάκωση αυτών μετά το πέρας του 1ου εξαμήνου, ενώ παράλληλα οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στην ελληνική τραπεζική αγορά θα συνεισφέρουν στη προσπάθεια βελτίωσης του συνολικού μεσοσταθμικού επιτοκίου της εταιρείας. β) Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία υπάρχει στα χρηματικά διαθέσιμα, στις καταθέσεις τραπεζών, καθώς και σε πιστωτική έκθεση σε μεγάλους πελάτες. Ωστόσο δεν αναμένονται ζημιές λόγω της συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες με ικανή πιστοληπτική ικανότητα και με πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα πίστωσης. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίματος ανοικτών θέσεων αγοράς. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διαχείριση Κεφαλαίου Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους εταίρους της και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη μητρική εταιρεία, και των δανειακών υποχρεώσεων για τις οποίες έχει εγγυηθεί η μητρική Η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί επίσημα να διατηρεί το ποσοστό συμμετοχής της και να υποστηρίζει τη ρευστότητα της εταιρείας καθώς και να παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στην Εταιρεία. Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την είναι κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς τούτο, η Διοίκηση της Εταιρείας στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα προτείνει την λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

6 Λοιπές πληροφορίες: Στις 30 Ιουνίου συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, καθώς, επίσης, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, την απαλλαγή των μελών του Δ..Σ και των ελεγκτών και την εκλογή νέων για την χρήση 01/01/ έως 31/12/. Εντός του ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2010 έως 2011, προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις ποσού 3.396,04, που βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης. Δεν υπάρχουν ζημιές κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσης. Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου, θεωρούμε ότι έχετε στη διάθεση σας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Ασπρόπυργος, 20 Μαρτίου 2015 Για το Δ.Σ. O Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Σ. Σώκιαλης

7 ΣΩΜΑ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., κατά την 31 Δεκεμβρίου και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

8 Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 1.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/ To σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. ν. 2190/1920. Αθήνα 21 Μαρτίου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΑΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλοςτης Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

9 και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά προγράμματα , ,18 Ενσώματα πάγια , ,15 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,44 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,91 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περ. στοιχείων , ,68 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , ,22 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,63 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,82 Σύνολο κυκλοφορούντων περ. στοιχείων , ,67 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,35 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,90 Zημίες εις νέον ( ,97) ( ,44) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (15.263,07) ,46 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία , ,91 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,91 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,33 Δάνεια τραπεζών , ,65 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,98 Σύνολο υποχρεώσεων , ,89 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,35 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

10 και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σημείωση Πωλήσεις , Κόστος πωλήσεων 11 ( ,43) ( ,19) Μικτό Κέρδος , ,61 Έξοδα διοίκησης 11 (62.281,12) (58.015,84) Έξοδα διάθεσης 11 ( ,22) ( ,22) Λοιπά έσοδα , ,23 Λοιπά έξοδα 12 (3.923,46) (37.913,11) Λειτουργικές Ζημίες ( ,12) ( ,33) Χρηματοοικονομικά έσοδα 13 39,00 116,41 Χρηματοοικονομικά έξοδα 13 (39.340,71) (45.677,50) Zημίες προ φόρων ( ,83) ( ,42) Φόρος εισοδήματος 3 (6.505,50) (8.089,41) Zημίες χρήσεως ( ,33) ( ,83) Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους 8 (4.421,20) 3.369,70 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / ζημίες μετά από φόρους ( ,53) ( ,13) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ηΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1 Ιανουαρίου ,00 - ( ,41) ,59 Αποτέλεσμα χρήσης (1/1 31/12/) - - ( ,83) ( ,83) Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) , ,70 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) - - ( ,13) ( ,13) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,00 Ανακατατάξεις - (11.320,10) ,10 - Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης , ,90 ( ,44) ,46 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1 Ιανουαρίου , ,90- ( ,44) ,46 Αποτέλεσμα χρήσης (1/1 31/12/) - - ( ,33) ( ,33) Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) - - (4.421,20) (4.421,20) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) - - ( ,53) ( ,53) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης , ,90 ( ,97) (15.263,07)

12 . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες χρήσεως προ φόρων ( ,83) ( ,42) Πλέον / μείον προσαρμογές για : Αποσβέσεις , ,74 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 7.298, ,66 Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα - - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - (4.364,80) Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτ. δραστηριότητας - (195,72) Πιστωτικοί τόκοι (39,00) (116,41) Τόκοι και συναφή έξοδα , ,50 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστ/τες Μείωση / (αύξηση) σε : Αποθέματα ( ,14) ,55 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.256, ,20 Εμπορικές απαιτήσεις ,53 (50.310,89) Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 8.999,08 (13.038,05) (Μείωση) / αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών): Εμπορικές υποχρεώσεις , ,15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,34 ( ,65) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (39.340,71) (45.677,50) Καταβεβλημένοι φόροι (3.396,04) (12.555,35) Χρησιμ/θεισα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (30.132,28) - Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό - (98.946,05) Σύνολο εισροών / ( εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ,99 ( ,04) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (6.826,28) (6.585,60) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων ,22 Τόκοι εισπραχθέντες 39,00 116,41 Σύνολο εισροών / ( εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.787,28) 4.832,03 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες : Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , ,81 Εξοφλήσεις δανείων ( ,66) ( ,00) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ,63) ,81 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (43.045,92) ,80 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,02 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,82 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

13 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πελάτες και Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αποθέματα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δανεισμός ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγου Εξόδου από την Υπηρεσία ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πωλήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έξοδα ανά κατηγορία Αποτελέσματα ανά Τομέα Δραστηριότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λοιπά Έσοδα - Λοιπά Έξοδα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα

14 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Η ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» («η Εταιρεία» ή «Μοτοδίκτυο») είναι μία Ελληνική ανώνυμη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην διανομή και εμπορία μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες μηχανές, φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2002 και έχει διάρκεια 30 ετών, μέχρι το Η «Μοτοδίκτυο» είναι θυγατρική εταιρεία (100%) της ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» εισηγμένης στο Χ.Α. Η Εταιρεία μέσω σύμβασης που έχει συνάψει με την εταιρεία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» έχει το δικαίωμα διανομής των προϊόντων της YamahaMotorCo. στην Ελλάδα Η διάρκεια της σύμβασης αυτής είναι αόριστη. Την 31η Δεκεμβρίου η «Μοτοδίκτυο» απασχολούσε 24 εργαζόμενους έναντι 21 του. Η Εταιρεία εδρεύει στη θέση Κύριλλος στον Ασπρόπυργο σε μισθωμένο ακίνητο της μητρικής εταιρείας. Η εταιρεία έχει 4 υποκαταστήματα στον Νομό Αττικής (σε μισθωμένα ακίνητα). 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της συνέχισης της δραστηριότητας και συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του Κ.Ν 2190/2 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), (β) Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες: Η εταιρία εφαρμόζει τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες που είναι υποχρεωτικά για τη χρήση και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. όπως αυτά υιοθετούνται και από τη μητρική εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και αναγράφονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της κατά την Οι Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρίας είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. (γ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. (δ) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες αναφέρονται στην εκτίμηση των ύψους της απαιτούμενης πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες, στην πρόβλεψη 3

15 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ για βραδέως κινούμενα αποθέματα, στην ανάκτηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών, καθώς και στην πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: (α) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. (β) Ενσώματα Πάγια: Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου, την παραγωγική του δυναμικότητα, ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία κτήσεώς και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασμούς, κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναμένονται πλέον άλλα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την συνέχιση της εκμετάλλευσής του. Τυχόν κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την απομάκρυνση του παγίου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν λόγω πάγιο απομακρύνθηκε. (γ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Οι συντελεστές που εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθοι: Κατηγορία Ποσοστό Κτίρια και διαμορφώσεις κτιρίων σε ακίνητα Βάσει της μισθωτικής διάρκειας τρίτων Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (δ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμες. Η ζημία απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης εκείνης κατά την οποία, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη, μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο μικρότερο / χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταμειακές ροές. (ε) Εμπορεύματα: Τα εμπορεύματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως των εμπορευμάτων 4

16 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ περιλαμβάνει την αξία κτήσης προσαυξημένη με κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να εισαχθούν στις αποθήκες της Εταιρείας, προσδιορίζεται δε για μεν τα κυρίως προϊόντα (δίκυκλα και προϊόντα θάλασσας κλπ) με την μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους, για δε τα ανταλλακτικά, αξεσουάρ και λοιπά συμπληρωματικά προϊόντα με την μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα εμπορεύματα σχηματίζεται στη βάση εκτιμήσεων της Διοίκησης αναφορικά με την πραγματική κατάσταση και την δυνατότητα χρησιμοποίησης των εμπορευμάτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. (ζ) Λογαριασμοί απαιτήσεων: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίζει η εταιρεία στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προσδιορίζεται με βάση την εκτίμηση για τον πιθανολογούμενο κίνδυνο από την μη είσπραξη των καθυστερημένων ή επίδικων απαιτήσεων από τους πελάτες της. Το συσσωρευμένο ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις μειώνεται με το ποσό των απαιτήσεων εκείνων που έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. (η) Χρηματικά διαθέσιμα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. (θ) Δάνεια Τραπεζών: Τα τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την πραγματική τους αξία μειωμένη με τα έξοδα σύναψης τους. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου των πραγματικών επιτοκίων. Στο αναπόσβεστο κόστος υπολογίζονται και κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων. (ι) Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται. (ια)πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού: α) Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. (β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 5

17 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. (ιβ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία. Η δαπάνη για φόρο εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των αποτελεσμάτων όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει της μεθόδου υποχρέωσης και για κάθε προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Δεν λογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση όπου δεν είναι πιθανό το αναμενόμενο φορολογικό όφελος να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων διενεργείται χρησιμοποιώντας τους νομοθετημένους ή κατ ουσία ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στη βάση των οποίων αναμένεται να εκκαθαριστούν οι εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις. (ιγ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προμηθειών αναγνωρίζονται όταν αναλαμβάνονται από τον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης, των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναλογούν. (ιδ)πληροφορίες Κατά Κλάδο Δραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια στις αγορές των μηχανοκίνητων δικύκλων,των προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες μηχανές, φουσκωτά σκάφη κλπ.) και ανταλλακτικών, αξεσουάρ και λιπαντικών των δικύκλων και προϊόντων θαλάσσης, τους οποίους θεωρεί ως τομείς δραστηριότητας και για τους οποίους γνωστοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές αρχές για όλους τους τομείς δραστηριότητας που γνωστοποιούνται. (ιε)πληροφορίες :Ορισμένα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, έχουν αναταξινομηθεί προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της κλειομένης χρήσης. 6

18 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η έκθεση της επιχείρησης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους είναι ελάχιστη. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, αλλά σε περιορισμένη έκταση, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, δανεισμός. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Οικονομικής Διεύθυνσης της Μητρικής Εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» α) Κίνδυνος αγοράς i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και έτσι δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε τοπικό νόμισμα, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα. ii) Κίνδυνος τιμών Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Η εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων διότι ο δανεισμός της είναι με κυμαινόμενα επιτόκια. Εκτιμάται ότι κατά την τρέχουσα χρήση ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα περιοριστεί καθώς θεωρείται ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες να υπάρξει σταθερότητα των επιτοκίων στο βραχυπρόθεσμο μέλλον καθώς και πιθανή μικρή αποκλιμάκωση αυτών μετά το πέρας του 1ου εξαμήνου, ενώ παράλληλα οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στην ελληνική τραπεζική αγορά θα συνεισφέρουν στη προσπάθεια βελτίωσης του συνολικού μεσοσταθμικού επιτοκίου της εταιρείας. β) Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία υπάρχει στα χρηματικά διαθέσιμα, στις καταθέσεις τραπεζών, καθώς και σε πιστωτική έκθεση σε μεγάλους πελάτες. Ωστόσο δεν αναμένονται ζημιές λόγω της συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες με ικανή πιστοληπτική ικανότητα και με πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα πίστωσης. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίματος ανοικτών θέσεων αγοράς. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 7

19 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους εταίρους της και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη μητρική εταιρεία, και των δανειακών υποχρεώσεων για τις οποίες έχει εγγυηθεί η μητρική Η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί επίσημα να διατηρεί το ποσοστό συμμετοχής της και να υποστηρίζει τη ρευστότητα της εταιρείας καθώς και να παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στην Εταιρεία. Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την είναι κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς τούτο, η Διοίκηση της Εταιρείας στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα προτείνει την λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. 6. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Όπως προαναφέρθηκε η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Οι παρακάτω συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων αφορούν συναλλαγές με τη μητρική εταιρεία. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ 31/12/ Μητρική , ,02 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Μητρική , ,38 Απαιτήσεις Μητρική 1.500, ,00 Υποχρεώσεις Μητρική , ,58 7. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Την 31η Δεκεμβρίου, η Εταιρεία είχε συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτηρίων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το Τα έξοδα ενοικίασης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, ανέρχονται σε ,00 ενώ την χρήση ανήλθαν σε ,00, η μείωση οφείλεται σε επανακαθορισμό των μηνιαίων μισθωμάτων. Η μόνη ενδεχόμενη μελλοντική υποχρέωση απορρέει από την πιθανή πρόωρη οικειοθελή αποχώρηση και λύση των συμφωνιών μίσθωσης αυτών και η οποία σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο νόμο περί εμπορικών μισθώσεων, συνίσταται στην καταβολή ενός μισθώματος κατά το χρόνο αποχώρησης. 8

20 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις: Για την χρήση, όπως και για το 2012,η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 Ν2238/1994.Εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη την 04 Ιουλίου. Τα αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου οριστικοποιούνται μετά την παρέλευση δεκαοχτάμηνου από την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης. Για την χρήση βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχος φορολογικός έλεγχος και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση των φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). Δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις ή γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου ή θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν. 8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν υπάρχουν γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου και μέχρι την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα επηρέαζαν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου ή θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν. 9

21 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Διαμορφώσειs κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και εξαρτήματα Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,571,60 Προσθήκες , ,60 Πωλήσεις/διαγραφές - - (13.737,64) - (13.737,64) Υπόλοιπο , , , , ,56 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,21 Αποσβέσεις , , , , ,42 Πωλήσεις/διαγραφές - - (2.692,22) - (2.692,22) Υπόλοιπο , , , , ,41 Αναπόσβεστη αξία στις , , , , ,15 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,56 Προσθήκες - 690, , ,28 Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο , , , , ,84 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,41 Αποσβέσεις , , , , ,29 Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο , , , , ,70 Αναπόσβεστη αξία στις , , , , ,14 10

22 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αξία κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία , , ,50 Προσθήκες/ Αποσβέσεις 5.250, , , , ,18 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αξία κτήσης Σωρευμένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία , , ,18 Προσθήκες/ Αποσβέσεις , , , ,84 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Πελάτες και Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις Πελάτες , ,57 Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 1.500, ,00 Μείον: Προβλέψεις απομείωσης ( ,18) ( ,46) Τελικές απαιτήσεις πελατών , ,20 Λοιπές απαιτήσεις , ,87 Σύνολο , ,07 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό , ,44 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,63 Σύνολο , ,07 11

23 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ανάλυση της παλαιότητας υπολοίπων πελατών και λοιπών μακρ/σμων απαιτήσεων: Απαιτήσεις μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού , ,47 Απομειωμένες και καθυστερημένες πάνω από 90 ημέρες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού , , , ,53 Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ποσό ( ,18) ( ,46) Σύνολο , ,07 Κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων Αρχικό υπόλοιπο ( ,46) ( ,26) Μεταφορά πρόβλεψης - - Πρόσθετη πρόβλεψη - - Διαγραφές απαιτήσεων ,28 - Αντιλογισμός μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης ,80 Τελικό υπόλοιπο ( ,18) ( ,46) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες , , , ,91 Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: Υπόλοιπο έναρξης , ,97 Φόρος αποτελεσμάτων (3.109,46) 4.465,94 Υπόλοιπο τέλους περιόδου , ,91 Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η παρακάτω: 12

24 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Λοιπά Φορολογικές ζημίες Σύνολο , , ,97 Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 4.465, , , , ,91 Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων ( ) - (3.109,46) , , ,45 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την 31/12/ (Λοιπά) αναλύονται σε αναβαλλόμενους φόρους πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, από αναγνώριση αποσβέσεων ενσώματων παγίων, μη αναγνώριση εξόδων πολυετούς απόσβεσης, πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Φόρος Εισοδήματος Διαφ φορολ ελέγχου προηγ.χρησ 3.396, ,35 Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης 3.109,46 (4.465,94) Σύνολο 6.505, ,41) Ο φόρος επί των κερδών της εταιρίας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή ως εξής: Ζημιές προ φόρων ( ,83) ( ,42) Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα συντελεστή 26% 26% (36.820,64) (58.194,09) Φορολογική αναμόρφωση για μη εκπιπτόμενες δαπάνες και μη αναγνωρισθείσες φορολογικές ζημίες , ,15 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 3.396, ,35 Σύνολο 6.505, ,41 Στις 02 Αυγούστου, ολοκληρώθηκε τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007 έως 2009, για την Μοτοδίκτυο Α.Ε. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις ποσού ,35 το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Εντός του ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2010 έως 2011, προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις ποσού 3.396,04, που βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης. Για τις χρήσεις 2012 και, η Εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου.σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι οικονομικές χρήσεις 2012 και θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοχτώ μήνες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών. 13

25 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση, βάση των διατάξεων του Ν.4174/, άρθρο 65 Α, παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως. Η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Αποθέματα Ανάλυση ανά κατηγορία: Μηχανοκίνητα δίκυκλα , ,44 Προϊόντα θάλασσας , ,28 Ανταλλακτικά , ,97 Αξεσουάρ , ,49 Λιπαντικά 8.000, ,04 Ελαστικά 2.373, ,00 Σύνολο , ,22 Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα (19.300,00) (19.300,00) Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία , ,22 Το σύνολο των αποθεμάτων αναμένεται να ρευστοποιηθεί εντός της επόμενης χρήσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμείο 4.635, ,48 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 6.185, ,34 Σύνολο , ,82 14

26 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 Μετοχικό Κεφάλαιο Την το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε ,00 αποτελούμενα από κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 εκάστη. Εκδοθέν: μετοχές των 0,82 εκάστη ,00 Καταβληθέν: μετοχές των 0,82 εκάστη ,00 Εκδοθέν: μετοχές των 0,82 εκάστη ,00 Καταβληθέν: μετοχές των 0,82 εκάστη ,00 Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές 1 Ιανουαρίου , ,00 Αύξηση κεφαλαίου , , , ,00 1 Ιανουαρίου , , , ,00 15

27 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 Δανεισμός Βραχυπρόθεσμα δάνεια Τραπεζικά δάνεια ,65 Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων , ,65 Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων ανήλθε σε 8,76% Η διάρκεια εξόφλησης των δανείων είναι μικρότερη των 6 μηνών. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά βραχυπροθέσμων δανείων ανέρχονται σε ευρώ ,98. Δεν υφίστανται εμπράγματες εγγυήσεις για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της εταιρείας. Η μητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί στις Τράπεζες για τον δανεισμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγου Εξόδου από την Υπηρεσία Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού για τη εταιρεία βάσει αναλογιστικής μελέτης έχει ως εξής: Καθαρή υποχρέωση έναρξης της χρήσης , ,00 - Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν - (98.946,05) - Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 7.298, ,66 - Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση συν. εσόδων (αναλογιστικά κέρδη/ ζημίες) 4.421,20 (3.369,70) Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης , ,91 Η εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, σχηματίστηκε με βάσει αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε από ανεξάρτητη εταιρία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου και έχουν ως κάτωθι: 16

28 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31 η Δεκεμβρίου. Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης: Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Δαπάνη Τόκου Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα Κόστος προϋπηρεσίας ζημίες/(κέρδος) περικοπών και διακανονισμών Συνολική δαπάνη προς καταχώρηση στα αποτελέσματα χρήσης. Μεταβολές στην Παρούσα Αξία της Υποχρέωσης Παρούσα αξία της υποχρέωσης αρχή της χρήσης. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Δαπάνη Τόκου Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους Αναλογιστική ζημιά/(κέρδη) στην υποχρέωση Κόστος Προϋπηρεσίας Παρούσα αξία της υποχρ. τέλους χρήσης , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 - (98.946,05) 4.421,20 (3.369,70) , , ,91 Βασικές υποθέσεις: Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,17% 3,82% Ποσοστό αύξησης αμοιβών 1,00% 2,00% Μέση αναμενόμενη διάρκεια εργασιακής περιόδου 19,60 έτη 20,60 έτη 17

29 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Προμηθευτές , ,10 Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη , ,94 Δεδουλευμένα έξοδα 8.516, ,51 Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές , ,39 Προκαταβολές πελατών , ,89 Φόροι (εκτός φόρου εισοδήματος) , ,50 Σύνολο , ,33 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10 Πωλήσεις Η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρείας έχει ως εξής: Πωλήσεις αγαθών , ,27 Πωλήσεις υπηρεσιών , ,53 Σύνολο , ,80 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11 Έξοδα ανά κατηγορία Έξοδα Διοίκησης Ενοίκια 1.200, ,00 Αποσβέσεις , ,04 Αμοιβές τρίτων , ,39 Παροχές τρίτων 0,00 0,00 Λοιπά , ,41 Σύνολο , ,84 18

30 ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Έξοδα Διάθεσης Μισθοδοσία , ,95 Έξοδα προβ. και διαφήμισης , ,70 Παροχές τρίτων , ,33 Έξοδα μεταφορών 7.838, ,42 Έξοδα ταξιδιών - 411,00 Αποσβέσεις , ,62 Αμοιβές τρίτων 5.584, ,43 Έξοδα για αποζημίωση προσωπικού 7.298, ,66 Λοιπά , ,11 Σύνολο , ,22 Κόστος Πωληθέντων Αξία Αναλωθέντων αποθεμάτων , ,19 Σύνολο , ,19 Ακολουθεί η αξία αναλωθέντων αποθεμάτων ανά τομέα δραστηριότητας Αποτελέσματα ανά Τομέα Δραστηριότητας Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την περίοδο μέχρι είναι τα παρακάτω: ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΛΟΙΠΑ Σύνολο Πωλήσεις , , , ,93 Κόστος πωλήσεων , , , ,43 Μικτό Κέρδος , , , ,50 Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την περίοδο μέχρι είναι τα παρακάτω: ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΛΟΙΠΑ Σύνολο Πωλήσεις , , , ,80 Κόστος πωλήσεων , , , ,19 Μικτό Κέρδος , , , ,61 19

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Ασπρόπυργος, 11.03.2010 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12. της εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με

ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 4-02-2008 Βεβαιώνεται ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ISOCON A.E. την 20 Φεβρουαρίου

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ISOCON A.E. την 20 Φεβρουαρίου Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα