ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» Τηλ.: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» Τηλ : ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005). 2. Το Ν. 3614/2007 " ιαχείριση/έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο " (ΦΕΚ Α 267/2007) και ειδικότερα τo άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/2002) "περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α 249/2003), µε το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/2004), µε το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α 33/2006), µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89/2008), µε το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α 258/2008) και µε το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α 122/2009) και ισχύει σήµερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. 5. Το Π.. 24/2010 "Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.. 189/2009" (ΦΕΚ Α 221/2009 "Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων").

2 6. Το Π.. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/2009) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε "Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας" κλπ. 7. Το Π.. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214/2009) περί διορισµού Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και τα Π.. 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/2010) και 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/2010). 8. Το Π 402/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α 187/1988), όπως µεταγενέστερα τροποποιήθηκε. 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 744/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής της 26ης εκεµβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/ (ΦΕΚ Β 2234/2009) "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων". 12. Την αριθ / ΙΟΕ 1914/ (ΦΕΚ1642/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικίτητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικίτητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» 13. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 1363/2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας «Σύσταση ιοικητικού Τοµέα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Γ ΚΠΣ και θέσης Ειδικού Γραµµατέα στο Υπ. Γεωργίας», ο οποίος µετονοµάστηκε µε το Ν. 3614/2007 σε «ιοικητικό Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών» και όπως συµπληρώθηκε µε τις υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 233/02) και / (ΦΕΚ Β 592/03) όµοιές της. 14. Την υπ αριθ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «περί σύστασης στο Υπουργείο Γεωργίας ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιεία» (ΦΕΚ Β 1639/2000), όπως αναδιαρθρώθηκε µε την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 2437/2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «περί αναδιάρθρωσης, αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία». 15. Την υπ αριθ. 2058/ (ΦΕΚ Β 1563/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας ». 16. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 485/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά της ηµόσιας απάνης στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πληρωµή των µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου και της δράσης 1 «πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων» 2

3 του µέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα» του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας , από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων καθώς και ρύθµιση σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του». 17. Την υπ αριθ. 1676/ (ΦΕΚ Β 1867/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας». 18. Την υπ αριθ. 2925/ (ΦΕΚ Β 2178/2008) Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Σύστηµα ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας ». 19. Την υπ' αριθ. Ε(2007)6402/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ (CCI:GR14FPO001), όπως τροποποιείται και ισχύει. 20. Το υπ αριθ /MARE/D3/GSD(2010)/ έγγραφο της Γενικής /νσης Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή µέσων χρηµατοδοτικής τεχνικής µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την ειδική εµπειρία στον τοµέα των συγχρηµατοδοτούµενων χρηµατοδοτικών εργαλείων και την απαραίτητη τεχνογνωσία και οργάνωση για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού του Ταµείου που συστήνεται µε την παρούσα. 22. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ, η οποία βαρύνει το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΣΑΕ 086/8) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1 Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου 1. Συστήνεται Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ", εφεξής Ταµείο, ως χωριστή λογιστικά χρηµατοδοτική µονάδα διαµέσου του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την υλοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας και ειδικότερα : τη βελτίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας του αλιευτικού στόλου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, την ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων του κλάδου της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων, την αειφόρο ανάπτυξη των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, 2. Το Ταµείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, δηλαδή ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων, ταµεία δανειοδοτήσεων και επιδότησης επιτοκίου σε χορηγούµενα δάνεια. 3

4 3. Σκοπός της σύστασης του Ταµείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, των επενδύσεων και η επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας Για τη σύσταση του Ταµείου και την άµεση ενίσχυση των ενεργειών και δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, καταβάλλεται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά µέσω δωρεάς, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 36 παρ. 1.β)ii του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 498/2007 το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ σε µία δόση. 5. Το ανωτέρω ποσό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλεται µε µεταφορά πιστώσεων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων για το έτος 2010, σε µία δόση, συνολικού ύψους τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ από τη ΣΑΕ 086/8 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσω του Ειδικού Λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε έντοκο τραπεζικό λογαριασµό επ ονόµατι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ µε την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». Το ανωτέρω ποσό δύναται µε νέα απόφαση, να αυξηθεί µε µία ή περισσότερες δόσεις ή να µειωθεί. 6. Το Ταµείο ασκεί καθήκοντα ικαιούχου, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και δεσµεύεται για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους κανόνες του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. Η διαχείριση του Ταµείου και των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων γίνεται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες / κανονισµούς λειτουργίας της και µε βάση το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το Σύστηµα ιαχείρισης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ και τις διατάξεις της παρούσας. 7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας µε την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (άρθρο 55 παράγραφος 8 του Κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 και τα άρθρα του Κανονισµού (ΕΚ) 498/2007) µπορεί να συγχρηµατοδοτεί δαπάνες για µια πράξη που περιλαµβάνει ενισχύσεις σε µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής για επιχειρήσεις, πρωτίστως πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τα ταµεία εγγυήσεων και ταµεία δανειοδοτήσεων, ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου, έστω και αν παρεµβάλλονται ταµεία χαρτοφυλακίου. Άρθρο 2 Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 1. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων του Ταµείου και την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του Ταµείου θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποζηµίωση η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά µέσο όρο για κάθε ηµερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του Ταµείου Χαρτοφυλακίου για τη διάρκεια της συνδροµής. 2. Ως «κόστος διαχείρισης» νοείται το σύνολο των πραγµατικών δαπανών που δηµιουργούνται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποκλειστικά και µόνον από την παροχή των υπηρεσιών της στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης και αποδεδειγµένα δεν συνδέονται µε τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτής. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν κυρίως αµοιβές προσωπικού, αµοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίµων, ταξιδιών, διαµονής και γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και άµεσα συνδεδεµένη µε την εκτέλεση της δράσης και οι οποίες καθορίζονται συγκεκριµένα στη συµφωνία χρηµατοδότησης του άρθρου 8. Τα γενικά (έµµεσα) έξοδα καλύπτονται, εάν είναι στοιχείο του 4

5 πραγµατικού κόστους για την εκτέλεση της δράσης και εάν καταλογίζονται στη δράση αυτή κατ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής. 3. Η πληρωµή του κόστους διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ γίνεται απολογιστικά κάθε τρίµηνο και κατανέµεται στην πράξη την οποία βαρύνει µετά από αίτηµά της που υποβάλλεται : (α) στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας για την πράξη (γ) του άρθρου 3, (β) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για τις πράξεις (α) και (β) του άρθρου Η πιστοποίηση έγκριση του κόστους διαχείρισης που υποβάλλεται για πληρωµή διενεργείται από τις προαναφερόµενες ειδικές υπηρεσίες, κατόπιν επαλήθευσης των παρακάτω δικαιολογητικών: (α) Αναλυτική κατάσταση των άµεσων και έµµεσων δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί και (β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγµατοποίηση και εξόφληση των δαπανών. Άρθρο 3 Αποφάσεις ένταξης πράξεων που αφορούν τη σύσταση του Ταµείου 1. Για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση πόρων και την ενίσχυση των προτεραιοτήτων των Αξόνων 1, 2 και 4 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ αποφασίζεται η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ για συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, των παρακάτω πράξεων µε τον αντίστοιχο αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισµό: (α) Η πράξη µε τίτλο: «Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ" - Άξονας Προτεραιότητας 1». Η δηµόσια δαπάνη 8 εκατοµµυρίων ευρώ της πράξης κατανέµεται ως εξής: (α1) 5,5 εκατοµµύρια ευρώ σε περιοχές του στόχου σύγκλισης και (α2) 2, 5 εκατοµµύριο ευρώ σε περιοχές εκτός του στόχου σύγκλισης. (β) Η πράξη µε τίτλο: «Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ" - Άξονας Προτεραιότητας 2». Η δηµόσια δαπάνη 22 εκατοµµυρίων ευρώ της πράξης κατανέµεται ως εξής: (β1) 19 εκατοµµύρια ευρώ σε περιοχές του στόχου σύγκλισης και (β2) 3 εκατοµµύρια ευρώ σε περιοχές εκτός του στόχου σύγκλισης. (γ) Η πράξη µε τίτλο: «Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ" - Άξονας Προτεραιότητας 4». Η δηµόσια δαπάνη 5 εκατοµµυρίων ευρώ της πράξης κατανέµεται ως εξής: (γ1) 4 εκατοµµύρια ευρώ σε περιοχές του στόχου σύγκλισης και (γ2) 1 εκατοµµύρια ευρώ σε περιοχές εκτός του στόχου σύγκλισης. Η κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης ανά πράξη και ανά περιοχή σύγκλισης ή µη σύγκλισης δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 5

6 2. Όλες οι ανωτέρω πράξεις χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΕ 086/8. 3. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τηρεί για τις πράξεις της παραγράφου 1 τα ποσά της δηµόσιας δαπάνης κάθε πράξης σε χωριστές λογιστικές µερίδες παρακολούθησης. 4. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκτελεί καθήκοντα ιαχειριστικής Αρχής για τις υπό σηµείο 1(α) και (β) ανωτέρω πράξεις και µεριµνά για την καταχώρηση των στοιχείων της παρούσας απόφασης (ένταξης και οικονοµικής παρακολούθησης των πράξεων) στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 5. Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκτελεί καθήκοντα ιαχειριστικής Αρχής για την υπό σηµείο 1(γ) ανωτέρω πράξη και µεριµνά για την καταχώρηση των στοιχείων της παρούσας απόφασης (ένταξης και οικονοµικής παρακολούθησης των πράξεων) στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 6. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ασκεί καθήκοντα δικαιούχου για τις πράξεις αυτές. Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ασκούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Άρθρο 4 ιάθεση πιστώσεων από Π Ε στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου και ρύθµιση ειδικών θεµάτων 1. Η χρηµατοδότηση των πράξεων του άρθρου 3, µετά την παρούσα απόφαση συγχρηµατοδότησης από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και την εγγραφή τους στο Π Ε και µετά την υπογραφή της προβλεπόµενης από το άρθρο 8 συµφωνίας χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, θα γίνεται µε µεταφορά των πιστώσεων στο Λογαριασµό του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ που θα ανοιχθεί για τις συγκεκριµένες πράξεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Η µεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στοα άρθρα 3 και 4 της υπ αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στον Ειδικό Λογαριασµό ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος εκδίδει εντολή πληρωµής για την πίστωση απ ευθείας του τραπεζικού Λογαριασµού επ ονόµατι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ µε την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ», (στην Τράπεζα της Ελλάδος). 3. Η ενταλµατοποίηση των ανωτέρω χρηµατοδοτήσεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου και η εµφάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, ενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης: α) Αντίγραφο της απόφασης της αρµόδιας /νσης του ΥΠΟΙΑΝ για τη χρηµατοδότηση της ΣΑ από το Π Ε. β) Αντίγραφο της εντολής κατανοµής της Οικονοµικής /νσης του ΥΠΑΑΤ προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηµατοδότηση των έργων της οικείας ΣΑ και τη µεταφορά των πιστώσεων στον ΕΛΕΓΕΠ. γ) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της υπό (β) εντολής κατανοµής και µεταφοράς της εν λόγω χρηµατοδότησης στον ΕΛΕΓΕΠ, (παραστατικό τράπεζας). 6

7 Άρθρο 5 Εποπτεία και παρακολούθηση του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ 1. Για τον καθορισµό και την εφαρµογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισµό της υλοποίησης των δράσεων του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ στην Ελλάδα συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή. 2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά µέλη και αντίστοιχα αναπληρωµατικά, εκ των οποίων: α) ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρος, β) ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, ως µέλος και αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του, γ) ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, ως µέλος, δ) ο Γενικός /ντής Αλιείας, ως µέλος, ε) ένα µέλος ως ειδικός εµπειρογνώµονας από το ΥΠΟΙΑΝ. Η θητεία των µελών της Επενδυτικής Επιτροπής είναι διετής, µε δυνατότητα επαναδιορισµού τους. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να παρίστανται έως δύο εκπρόσωποι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δεν προβλέπεται χορήγηση αποζηµίωσης για την εκτέλεση του έργου της. 3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Εγκρίνει την επενδυτική στρατηγική και σχεδιασµό, καθώς και τα προϊόντα του Ταµείου. β) Εγκρίνει τροποποιήσεις της επενδυτικής στρατηγικής και σχεδιασµού καθώς και των προϊόντων µετά από πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. γ) εγκρίνει τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής όπως αυτά έχουν επιλεγεί. δ) Εποπτεύει την πρόοδο του Ταµείου, εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου και παρακολουθεί σε περιοδική βάση την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως αυτές θα προσδιορισθούν αναλυτικά από σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης που θα υπογραφεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Επίσης εισηγείται την αύξηση ή τη µείωση του ποσού χρηµατοδότησης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ. ε) Αποφασίζει για την τροποποίηση ή την προσθήκη στο Ταµείο νέων προϊόντων, µετά από την διαµόρφωση νέων συνθηκών στην αγορά και ανάλογα µε την κατάσταση της ζήτησης των προϊόντων του Ταµείου. στ) Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή προτάσεις προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και άλλους αρµόδιους φορείς σχετικά µε την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Ταµείου. ζ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση. 4. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο, µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή πρόταση δύο µελών του, ή πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία από τα µέλη της, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή/και του Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνεδριάσεις και την εν 7

8 γένει λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της. 5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες ιαχείρισης και Εφαρµογής Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εποπτεύουν την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ως δικαιούχο και ενηµερώνουν την Επενδυτική Επιτροπή για τα θέµατα που άπτονται του έργου της. Άρθρο 6 Επιλογή Χρηµατοπιστωτικών και Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών 1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα εισηγείται προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά µε την επιλογή των Χρηµατοπιστωτικών και Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών. Με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής δύναται να τροποποιούνται ή να προστίθενται νέα προϊόντα του Ταµείου απευθυνόµενα στους δυνητικούς δικαιούχους των µέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ Η επιλογή των Χρηµατοπιστωτικών και Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών θα πραγµατοποιηθεί από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής των Χρηµατοπιστωτικών και Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών και το προτεινόµενο από αυτούς Σχέδιο Υλοποίησης, τα οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους των Κανονισµών που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και συµβατά µε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ Άρθρο 7 Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι - ιαδροµή ελέγχου 1. Το Ταµείο και οι Χρηµατοπιστωτικοί και Χρηµατοοικονοµικοί Οργανισµοί, υποχρεούνται να διενεργούν και να αποδέχονται όλες τις προβλεπόµενες επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους, από το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. 2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού προκειµένου να παρακολουθούνται οι πραγµατοποιούµενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέµενα από το Ταµείο ποσά επενδύονται σύµφωνα µε τους στόχους του οικείου άξονα προτεραιότητας. 3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων εξετάζεται, µε βάση δικαιολογητικά έγγραφα στο κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επιλογής των Χρηµατοπιστωτικών και Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, η τήρηση της διαδροµής ελέγχου, η ορθή καταβολή των κινήτρων, όπως επίσης και η τήρηση των ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων εφαρµόζονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή 8

9 ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθ. 2058/ ΚΥΑ. 5. Το Ταµείο και οι Χρηµατοπιστωτικοί και Χρηµατοοικονοµικοί Οργανισµοί οφείλουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87 του Κανονισµού 1198/2006, να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες που αφορούν τη παροχή εγγύησης ή την επιδότηση επιτοκίου ή τυχόν άλλα µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής για τις επιχειρήσεις και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για: α) διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86 του Κανονισµού 1198/2006, β) διάστηµα τριών ετών µετά το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται το µερικό κλείσιµο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο του µερικού κλεισίµατος. Τα ανωτέρω διαστήµατα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρθρο 8 Όροι υλοποίησης 1. Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και για τον αναγκαίο προσδιορισµό των όρων, προϋποθέσεων και λεπτοµερειών υλοποίησης της παρούσας απόφασης θα υπογραφεί σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., στην οποία θα καθορισθούν οι όροι και οι στόχοι της χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 498/ Η τήρηση των όρων της ανωτέρω συµφωνίας χρηµατοδότησης και η αποτελεσµατική λειτουργία αυτής παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων ΕΠ Αλιείας. 3. Το προϊόν του κεφαλαίου (τόκοι) που παράγεται από την πληρωµή του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ στο Ταµείο θα χρησιµοποιηθεί για την εκ νέου χρηµατοδότηση του Ταµείου. 4. Το σύνολο των πόρων, που θα επιστραφούν στο Ταµείο µετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων µέσων χρηµατοδοτικής τεχνικής ή που αποµένουν αφού καλυφθούν όλες οι εγγυήσεις θα χρησιµοποιηθούν για τον τοµέα της αλιείας προς όφελος πρωτίστως, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πολύ µικρών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 498/2007, άρθρο 34, παρ 3 και 4 και άρθρο 36. Οι κανόνες εκκαθάρισης του ταµείου θα καθοριστούν στην συµφωνία χρηµατοδότησης. Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ορίζονται λεπτοµέρειες της παρούσας και εφαρµοστικές οδηγίες. 9

10 Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δηµοσίευση της. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΗΣ 10

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Αθήνα, 15-02 -2013 Αρ. Πρωτ.:790 ΑΔΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-7450854, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Fax: 210-7473666 Α.Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-7450854, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Fax: 210-7473666 Α.Π. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Α1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1388 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 31.03.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β /27.3.2008), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β /9.9.2009)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ.

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα / /2013 Αριθμ. Πρωτ: Θέμα: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα