ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί παράρτηµα του εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και περιγράφει τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην περίπτωση µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για επιχειρήσεις, υπό την έννοια των άρθρων 34,35,36 και 37 του Καν. ΕΚ 498/2007. Στην προκειµένη περίπτωση, τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής οργανώνονται µέσω του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, το οποίο έχει συσταθεί ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο της Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. Το εγχειρίδιο βασίζεται στο εφαρµοστέο εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο καθώς επίσης και σε άλλες σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύναται να επικαιροποιείται. Στην περίπτωση εφαρµογής του χρηµατοδοτικού εργαλείου ΕΝΑΛΙΟ διακρίνονται τρία επίπεδα διαχείρισης. Το ανώτερο επίπεδο διαχείρισης εποπτεύει άµεσα το κατώτερο από αυτό και διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου και επαλήθευσης όλων των κάτω από αυτό επιπέδων, ως εξής: 1ο επίπεδο: η ιαχειριστική Αρχή και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Αλιείας εποπτεύουν το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). 2ο επίπεδο: η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. εποπτεύει τους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (ΕΧΟ). 3ο επίπεδο: οι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί εποπτεύουν τις Επιχειρήσεις. Οι διαδικασίες του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου εξειδικεύονται για κάθε ένα επίπεδο διαχείρισης. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όργανα: ιαχειριστική Αρχή (εφεξής Α) ΕΤΕΑΝ Α.Ε.: Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης» (πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), µε µετόχους το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επενδυτική Επιτροπή: η πενταµελής επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.2226/ Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.197/ όµοιά της, για τον καθορισµό και την εφαρµογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισµό των δράσεων του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός: κάθε πιστωτικό ίδρυµα και/ή αµιγής πιστωτικός συνεταιρισµός, όπως λειτουργεί νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε το Ν. 3601/2007, ή κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή ισοδύναµη δραστηριότητα και έχει την έδρα του σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ενδιάµεσος Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός (εφεξής ΕΧΟ): ο χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός που θα συνεπενδύσει ίδια κεφάλαιά του από κοινού µε τα κεφάλαια του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ για την υλοποίηση των µέτρων χρηµατοδοτικής Τεχνικής. 1

3 Πράξη: Ανά επίπεδο διαχείρισης, η πράξη αναλύεται ως εξής: 1 ο Επίπεδο: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ µέσω συνεισφοράς από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιείας ο Επίπεδο: η συνεισφορά του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ προς τον/τους Ενδιάµεσο/ους Χρηµατοπιστωτικό/ούς Οργανισµό/ούς που υλοποιεί µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής (προϊόντα) για την υποστήριξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο των στόχων του Προγράµµατος. 3 ο Επίπεδο: οι επενδύσεις του/των ΕΧΟ για την υποστήριξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο των στόχων του Προγράµµατος. ικαιούχος: Ανά επίπεδο διαχείρισης, ο δικαιούχος νοείται ως εξής: 1 ο Επίπεδο: είναι το Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, το οποίο έχει συσταθεί ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο του Ε.Τ.Ε.Α.Ν., ως αρµόδιο για την έναρξη της πράξης δεδοµένου ότι είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά της συνεισφοράς στον/στους ΕΧΟ. 2 ο Επίπεδο: είναι ο ΕΧΟ που έχει επιλεγεί για να χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις για επενδύσεις που θα ενταχθούν στα µέτρα του ΕΠΑΛ ο Επίπεδο: είναι η επιχείρηση που λαµβάνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση. Συµφωνία Χρηµατοδότησης: η αριθµ. 2090/ (Α Α:4ΙΦ3Β-Π3) Συµφωνία Χρηµατοδότησης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου «ΕΝΑΛΙΟ» µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικό Προϊόν: κάθε εφαρµογή χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που σχεδιάζει η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και εγκρίνει η Επενδυτική Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: το έγγραφο που συντάσσει το ΕΤΕΑΝ, το οποίο θα αποτελεί τη βάση για υποβολή προτάσεων από τους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς, για συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Συµφωνία Συνεργασίας: η συµφωνία µεταξύ ενός ΕΧΟ και του ΕΤΕΑΝ σχετικά µε µία Πράξη, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΤΕΑΝ αναφορικά µε την χρηµατοδότηση και την υλοποίηση της δράσης. Σύµβαση: η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ µίας επιχείρησης και ενός ΕΧΟ για την υλοποίηση µιας επένδυσης στο πλαίσιο µίας Συµφωνίας Συνεργασίας. ράση: νοείται το έργο το οποίο υλοποιείται από τον ΕΧΟ. 2

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.498/2007 (άρθρα 34 έως 37) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 2) Αριθµ.2090/ (Α Α:4ΙΦ3Β-Π3) Συµφωνία Χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 3) ΚΥΑ αριθ.1871/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) Σύστασης Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» 4) Αριθ /MARE/D3/GSD/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Γενικής ιεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 5) Αριθ.2226/ (ΦΕΚ 2174/Β/ ) Απόφαση Συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά 6) Το εγκριθέν από την Επενδυτική Επιτροπή Επιχειρηµατικό Σχέδιο του Ταµείου Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ 3

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ιαδικασία I_1 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 1 ο επίπεδο: Για την ένταξη δεν υπάρχει διαδικασία πρόσκλησης. H µεταβίβαση πόρων στο Ταµείο Κεφαλαίου ΕΝΑΛΙΟ, το οποίο τηρείται ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ, γίνεται ως άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά µέσω δωρεάς. 2 ο επίπεδο: Για την υλοποίηση της πράξης, η ETEAN Α.Ε. εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους ΕΧΟ για συµµετοχή σε συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, όπως προβλέπεται στη Συµφωνία Χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Για την έκδοση της πρόσκλησης από το ΕΤΕΑΝ, στο οποίο τηρείται ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα το Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, απαιτείται προηγούµενη έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή του/των σχετικού/ών Τεύχους/ών ηµοπράτησης, στη βάση του/των οποίου/ων οι αιτούντες ΕΧΟ θα υποβάλλουν πρόταση συνεπένδυσης η οποία θα αξιολογηθεί από το ΕΤΕΑΝ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει τα κριτήρια επιλογής του/των ΕΧΟ που έχουν εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή, προκειµένου να υλοποιήσουν συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Επίσης, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνεται η υποχρέωση του/των ΕΧΟ για διακριτή παρακολούθηση της δράσης καθώς και η υποχρέωσή τους να δέχονται ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά και Κοινοτικά όργανα. Τέλος, αναφέρονται οι υποχρεώσεις των ΕΧΟ για την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας. 3 ο επίπεδο: Η ενηµέρωση των επιχειρήσεων για την χορήγηση δανείων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Συνεργασίας και τις προβλεπόµενες σε αυτήν ενέργειες δηµοσιότητας. Η υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων γίνεται µε βάση τα έντυπα και τις εσωτερικές διαδικασίες του/των ΕΧΟ και µόνο για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν για επιχορήγηση στα µέτρα του ΕΠΑΛ ιαδικασία I_2 Επιλογή και έγκριση πράξης Ο ρόλος του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ, του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει το ΕΤΕΑΝ, συνίσταται στην δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και στην διενέργεια διαγωνισµών προκειµένου να επιλέξει τον/τους ΕΧΟ που θα υλοποιήσουν αυτά τα προϊόντα, σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις που είναι σύµφωνοι µε τους Εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς. 1ο επίπεδο: Η ΚΥΑ µε αριθµό 1871/ αποτελεί την Απόφαση Ένταξης των παρακάτω τριών πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Αλιείας ) «Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ" - Άξονας Προτεραιότητας 1» 2) «Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ" - Άξονας Προτεραιότητας 2» 3) «Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ" - Άξονας Προτεραιότητας 4» 4

6 2ο επίπεδο: Η αξιολόγηση και επιλογή του/των ΕΧΟ γίνεται από το ΕΤΕΑΝ, βάσει κριτηρίων επιλογής, τα οποία εγκρίνονται από την Επενδυτική Επιτροπή. Το ΕΤΕΑΝ διενεργεί την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων συνεπένδυσης των υποψήφιων ΕΧΟ για συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση και καταλήγει στην επιλογή τους. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης υποβάλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή για έγκριση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης. Η Συµφωνία Συνεργασίας αποτελεί τη σύµβαση µεταξύ του ΕΤΕΑΝ και του/των επιλεγέντων ΕΧΟ για την υλοποίηση συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος. Κάθε Συµφωνία Συνεργασίας οφείλει να περιλαµβάνει τους εξής όρους και προϋποθέσεις: την υποχρέωση του ΕΧΟ να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των στόχων της δράσης ΕΝΑΛΙΟ και συγκεκριµένα των στόχων που παρουσιάζονται στη Συµφωνία Συνεργασίας την τακτική υποβολή έκθεσης προόδου υλοποίησης από τον ΕΧΟ στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σε έγγραφη τυποποιηµένη µορφή ή/και ηλεκτρονική τις διαδικασίες για την υποβολή από τον ΕΧΟ προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. των ετήσιων απολογισµών της δράσης, και τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου που απαιτείται να τηρεί ο ΕΧΟ τους κανόνες εκκαθάρισης, συµπεριλαµβανοµένης της επαναχρησιµοποίησης των πόρων την υποχρέωση του ΕΧΟ να δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα Επίσης, στην Συµφωνία Συνεργασίας αναφέρεται η υποχρέωση του ΕΧΟ για διακριτή παρακολούθηση της πράξης ανά Μέτρο του ΕΠ και ανά περιοχή σύγκλισης και µη σύγκλισης. Οι παραπάνω απαιτήσεις, που πρέπει να περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Συνεργασίας, δύναται να εξειδικευτούν µε πρωτοβουλία της Α και να υποβληθούν εγγράφως στο ΕΤΕΑΝ πριν την λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων ΕΧΟ από το ΕΤΕΑΝ. Στην περίπτωση τροποποίησης της Συµφωνίας Συνεργασίας, απαιτείται σχετική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή. 3ο επίπεδο: Η αξιολόγηση και επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται από τον/τους ΕΧΟ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Συνεργασίας και σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες του ΕΧΟ, και καταλήγει στη σύναψη Σύµβασης µεταξύ του/των ΕΧΟ και της/των επιχείρησης/επιχειρήσεων. Στη Σύµβαση Χρηµατοδότησης (παρ. 6.4), προβλέπονται οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις έναντι του/των ΕΧΟ, µέσω των σχετικών Συµβάσεων. Η Σύµβαση περιλαµβάνει σχετικές προβλέψεις και εξασφαλίζει ότι: οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν φάκελο µε τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονοµικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε από τον Χρηµατοπιστωτικό Οργανισµό, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά τη λήξη της αντίστοιχης Σύµβασης οι επιχειρήσεις θα δέχονται προγραµµατισµένες επιτόπιες επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα 5

7 στοιχεία, µε σκοπό την εξασφάλιση της νοµιµότητας και της κανονικότητας της χρηµατοδότησης από την Πράξη, όπως επίσης και της εµπορικής δραστηριότητας της εν λόγω εταιρίας η εν λόγω χρηµατοδότηση προέρχεται εν µέρει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ II: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ιαδικασία II_1 Προέγκριση δηµοπράτησης 1 ο επίπεδο: Για την έκδοση της πρόσκλησης από το ΕΤΕΑΝ, στο οποίο τηρείται ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ, απαιτείται προηγούµενη έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή του/των σχετικού/ών Τεύχους/ών ηµοπράτησης, στη βάση του/των οποίου/ων οι αιτούντες ΕΧΟ θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους οι οποίες θα αξιολογηθούν από το ΕΤΕΑΝ. 2 ο επίπεδο: εν εφαρµόζεται στο παρόν επίπεδο. 3 ο επίπεδο: εν εφαρµόζεται στο παρόν επίπεδο. ιαδικασία II_2 Προέγκριση σύµβασης 1 ο επίπεδο: Οι όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Συνεργασίας όπως περιγράφονται στη διαδικασία Ι_2, δύναται να εξειδικευτούν µε πρωτοβουλία της Α και να υποβληθούν εγγράφως στο ΕΤΕΑΝ πριν την λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων ΕΧΟ από το ΕΤΕΑΝ. 2 ο επίπεδο: εν εφαρµόζεται στο παρόν επίπεδο. 3 ο επίπεδο: εν εφαρµόζεται στο παρόν επίπεδο. ιαδικασία II_3 Προέγκριση τροποποίησης σύµβασης 1 ο επίπεδο: Στην περίπτωση τροποποίησης της Συµφωνίας Συνεργασίας, απαιτείται η ενηµέρωση της Επενδυτικής Επιτροπής και κατά περίπτωση η έγκρισή της, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις που έχει θέσει η Επενδυτική Επιτροπή/ Α. 2 ο επίπεδο: εν εφαρµόζεται στο παρόν επίπεδο. 3 ο επίπεδο: εν εφαρµόζεται στο παρόν επίπεδο. ιαδικασία II_4 Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης 1 ο επίπεδο: Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. καθιερώνει για το Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ λογιστικό λογαριασµό για κάθε ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο και κατά πράξη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 της ΚΥΑ 1871/ , προκειµένου να διαχειριστεί όλα τα θέµατα σχετικά µε το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ σύµφωνα µε την Συµφωνία Χρηµατοδότησης. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. καταγράφει όλες τις συναλλαγές για το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ στους εν λόγω λογαριασµούς. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. υποβάλλει προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή, ειδικές εκθέσεις προόδου υλοποίησης της δράσης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» ανά τρίµηνο καθώς και ετήσια Γενική Έκθεση έως την 31 Μαρτίου του κάθε ηµερολογιακού έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Αριθµ.2226/ Απόφασης Συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής, µε 6

8 κοινοποίηση των σχετικών εκθέσεων στην Ε.Υ..Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ» και στην Ε.Υ.Ε..Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ». 2 ο επίπεδο: Ο ενδιάµεσος χρηµατοπιστωτικός οργανισµός (ΕΧΟ) υποβάλλει στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. εκθέσεις προόδου υλοποίησης σε έγγραφη τυποποιηµένη µορφή ή/και ηλεκτρονική. Στη Συµφωνία Συνεργασίας καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης και οι λεπτοµερείς υποχρεώσεις για υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου και ετήσιων απολογισµών της δράσης από τον ΕΧΟ προς το ΕΤΕΑΝ, µε βάση τυποποιηµένο έντυπο. 3ο επίπεδο: Στην Σύµβαση προβλέπονται οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις έναντι του ΕΧΟ. ιαδικασία II_5 Τροποποίηση απόφασης ένταξης / συµφωνίας χρηµατοδότησης / συµφωνίας συνεργασίας / σύµβασης 1ο επίπεδο: Η κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης ανά πράξη και ανά περιοχή σύγκλισης ή µη σύγκλισης (άρθρο 3 της ΚΥΑ 1871/ ) δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και µε τη σύµφωνη γνώµη της Επενδυτικής Επιτροπής. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών ή των εξουσιοδοτουµένων από αυτά. Το Ελληνικό ηµόσιο και η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. διαπραγµατεύονται και προβαίνουν σε τροποποιήσεις των όρων της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες ή επιθυµητές σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισµών του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας ή οποιονδήποτε νόµων, κανονισµών ή διοικητικών πράξεων του ελληνικού δηµοσίου. Τα στοιχεία που τροποποιούνται αποτυπώνονται στη Συµφωνία Χρηµατοδότησης ή/και στη σχετική ΚΥΑ σύστασης του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ (απόφαση ένταξης). 2ο επίπεδο: Στην περίπτωση που η τροποποίηση της ΚΥΑ ή/και της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης επηρεάζει τις Συµφωνίες Συνεργασίας, αυτές θα τροποποιηθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές Συµφωνίες Συνεργασίας. Στην περίπτωση τροποποίησης της Συµφωνίας Συνεργασίας, απαιτείται η ενηµέρωση της Επενδυτικής Επιτροπής και κατά περίπτωση η έγκρισή της. 3ο επίπεδο: Στην περίπτωση που η τροποποίηση της ΚΥΑ ή/και της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης ή/και της Συµφωνίας Συνεργασίας επηρεάζει τις Συµβάσεις, αυτές θα τροποποιηθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές Συµβάσεις. ιαδικασία II_6 Ανάκληση απόφασης ένταξης / ισχύος της συµφωνίας χρηµατοδότησης / λύση σύµβασης 1 ο επίπεδο: Στο άρθρο 11 της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης προβλέπονται οι περιπτώσεις ανάκλησης της ισχύος της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης. 7

9 2 ο επίπεδο: Στη Συµφωνία Συνεργασίας περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις λύσης της συµφωνίας στην περίπτωση ανάκλησης της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης ή στην περίπτωση παραβίασης από µέρους του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της Συµφωνίας Συνεργασίας. 3 ο επίπεδο: Στην Σύµβαση περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις λύσης της σύµβασης στην περίπτωση ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης. ιαδικασία II_7 Ολοκλήρωση πράξης 1 ο επίπεδο: Η δήλωση δαπανών όσον αφορά τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής περιλαµβάνει τη συνολική δαπάνη που έχει καταβληθεί για την δηµιουργία ή τη στήριξη των µέσων αυτών. Ωστόσο, και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Καν. (ΕΚ) 498/2007, κατά το κλείσιµο του επιχειρησιακού προγράµµατος και την ολοκλήρωση της πράξης, ως επιλέξιµες δαπάνες θα θεωρηθούν τα τελικά ποσά που θα έχουν καταβληθεί από το ΕΤΕΑΝ προς τον/τους ΕΧΟ και από τους ΕΧΟ στις επιχειρήσεις, καθώς και τα ποσά που πληρώθηκαν για τα διαχειριστικά κόστη του ΕΤΕΑΝ. Η αντίστοιχη δήλωση δαπανών διορθώνεται ανάλογα. 2 ο επίπεδο: Κατά την ολοκλήρωση της πράξης, οι επιλέξιµες δαπάνες ισούνται µε το σύνολο των πληρωµών για επενδύσεις σε επιχειρήσεις από καθένα από τα µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής που έχουν παρασχεθεί από το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ, καθώς και τα επιλέξιµα έξοδα διαχείρισης (άρθρο 34, παρ. 2 του Καν.498/2007. Ο επιµερισµός των ποσών µεταξύ των πράξεων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 1871/ θα γίνει κατά τη λήξη της δράσης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» µετά από σχετική πιστοποίηση της Επενδυτικής Επιτροπής. 3 ο επίπεδο: Κατά την ολοκλήρωση της πράξης, ως επιλέξιµες δαπάνες κατά το κλείσιµο του ΕΠ θα θεωρηθούν τα τελικά ποσά που θα έχουν καταβληθεί στις επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση επενδυτικών σχεδίων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ III ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ αριθ.1871/ ) το Ταµείο και οι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ), υποχρεούνται να διενεργούν και να αποδέχονται όλες τις προβλεπόµενες επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους, από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων εξετάζεται, µε βάση δικαιολογητικά έγγραφα στο κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επιλογής των Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών, η τήρηση της διαδροµής ελέγχου, η ορθή καταβολή των κινήτρων, όπως επίσης και η τήρηση των ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 1871/ Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού προκειµένου να παρακολουθούνται οι πραγµατοποιούµενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέµενα από το Ταµείο ποσά επενδύονται σύµφωνα µε τους στόχους του οικείου άξονα προτεραιότητας. 8

10 ιαδικασία III_1 1ο επίπεδο: ιοικητική Επαλήθευση της απάνης Η δαπάνη που δηµιουργείται για τη σύσταση του Ταµείου και περιλαµβάνεται στη δήλωση δαπανών της Αρχής Πιστοποίησης, νοείται ως δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί από το δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Κατά συνέπεια, η τεκµηρίωση της µεταφοράς των πιστώσεων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων στο λογαριασµό του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), συνιστά τη βεβαίωση της πραγµατοποίησης της δαπάνης και δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση του δικαιούχου (ΕΤΕΑΝ). Καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ ένα δελτίο δήλωσης δαπανών. Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται από τη Α ή την ΕΥΕ ΕΠ Αλιείας στο σύνολο της δαπάνης που µεταβιβάζεται από την ΤτΕ στο λογαριασµό του ΕΝΑΛΙΟ, µέσω του Ειδικού Λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε βάση στοιχεία και έγγραφα των τραπεζικών λογαριασµών (απόφαση χρηµατοδότησης από το Π Ε, εντολή κατανοµής της οικονοµικής /νσης του Υπουργείου προς την ΤτΕ, δελτίο αναγγελίας της ΤτΕ εκτέλεσης της εντολής κατανοµής). (έχει γίνει από την Μονάδα Β ή τον ΕΦ?) Επίσης διοικητική επαλήθευση διενεργείται κάθε τρίµηνο από τη Α ή/και την ΕΥΕ ΕΠ Αλιείας πριν την πληρωµή του διαχειριστικού κόστους στο ΕΤΕΑΝ σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1871/ Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, η επαλήθευση αφορά την πιστοποίηση έγκριση του κόστους διαχείρισης µε βάση τα εξής δικαιολογητικά: (α) αναλυτική κατάσταση των άµεσων και έµµεσων δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί (β) αντίγραφα των παραστατικών για την πραγµατοποίηση και εξόφληση των δαπανών. 2ο επίπεδο: Οι διαδικασίες επαλήθευσης της µεταφοράς του ποσού που καταβάλλεται σε έναν ΕΧΟ καθορίζονται στην Συµφωνία Συνεργασίας. 3ο επίπεδο: Αφορά τις διαδικασίες επαλήθευσης των ποσών των δανείων που καταβάλλονται στις επιχειρήσεις από τον ΕΧΟ στο πλαίσιο µιας Σύµβασης. ιαδικασία III_2 Προγραµµατισµός Επιτόπιων Επαληθεύσεων Αφορά τον προγραµµατισµό της Α για τις επιτόπιες επαληθεύσεις. ιαδικασία III_3 ειγµατοληψία και Ετήσια ανασκόπηση µεθόδου δειγµατοληψίας Αφορά τη µέθοδο επιλογής του δείγµατος από τη Α κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις στο ΕΤΕΑΝ, στον/στους ΕΧΟ και στις επιχειρήσεις. Επίσης αφορά τη µέθοδο επιλογής παραστατικών για τα διαχειριστικά κόστη. 9

11 ιαδικασία III_4 Επιτόπια Επαλήθευση Αφορά τις επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργεί η Α στο ΕΤΕΑΝ, στους ΕΧΟ και στις επιχειρήσεις. Επιτόπια επαλήθευση στο ΕΤΕΑΝ: εξετάζονται πρωτότυπα τιµολόγια και λοιπά παραστατικά καθώς και η ύπαρξη χωριστής λογιστικής µερίδας για κάθε Πράξη, όσον αφορά το διαχειριστικό κόστος. Επίσης, εξετάζονται στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής του/των ΕΧΟ από το ΕΤΕΑΝ για το εκάστοτε χρηµατοοικονοµικό προϊόν και οι Συµφωνίες Συνεργασίας των επιλεγέντων ΕΧΟ µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Επιτόπια επαλήθευση στον ΕΧΟ: Σ αυτή την περίπτωση, η επαλήθευση εστιάζει στον έλεγχο της συµβατότητας των υποστηρικτικών εγγράφων που αφορούν τους όρους χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων που επελέγησαν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται µεταξύ άλλων, οι φάκελοι των αιτήσεων δανειοδότησης των επιχειρήσεων, οι Συµβάσεις, οι αναφορές των επιχειρήσεων, οι εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων, η ύπαρξη χωριστής λογιστικής µερίδας για κάθε Πράξη. Επιτόπια επαλήθευση στις επιχειρήσεις: εξετάζεται η συµβατότητα του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση. Οι επαληθεύσεις διενεργούνται σε όλη την διάρκεια της υλοποίησης της πράξης προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα ποσά επενδύονται σύµφωνα µε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας. ιαδικασία III_5 και ελέγχου Παρακολούθηση αποτελεσµάτων επαλήθευσης, επιθεώρησης Η Α παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων στο κατάλληλο επίπεδο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ IV: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ιαδικασία IV_1 Πληρωµή ικαιούχων Πράξεων 1 ο επίπεδο: Η µεταφορά της συνεισφοράς του ΕΠ στο ΕΤΕΑΝ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Άρθρου 1 της ΚΥΑ µε αριθµό 1871/ ο επίπεδο: Η µεταφορά της συνεισφοράς του ΕΠ προς τους ΕΧΟ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση και τη Συµφωνία Συνεργασίας. 3 ο επίπεδο: Η χρηµατοδότηση προς τις επιχειρήσεις πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Σύµβαση. 10

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ V: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ιαδικασία V_1 Κατάρτιση πιστοποιηµένης δήλωσης δαπάνης 1ο επίπεδο: Η πιστοποίηση περιλαµβάνει τις συνολικές δαπάνες που καταβάλλονται στο ΕΤΕΑΝ από το ΕΠ (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1871/ ). 2ο επίπεδο: εν αφορά 3ο επίπεδο: εν αφορά ιαδικασία V_2 Εκθέσεις εξέλιξης οικονοµικών µεγεθών 1ο επίπεδο: Ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας µε το εγκεκριµένο Σ Ε 2ο επίπεδο: εν αφορά 3ο επίπεδο: εν αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ VI: ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ιαδικασία VI_1 ηµοσιονοµικές ιορθώσεις 1ο επίπεδο: στην περίπτωση που διαπιστώνεται µη τήρηση των όρων της Σύµβασης Χρηµατοδότησης, µη τήρηση της Συµφωνίας Συνεργασίας από τους ΕΧΟ ή µη τήρησης των όρων που αναφέρονται στις Συµβάσεις από τις επιχειρήσεις, διενεργούνται δηµοσιονοµικές διορθώσεις και η σχετική δήλωση δαπάνης διορθώνεται αναλόγως. 2ο επίπεδο: Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το ΕΤΕΑΝ, µη τήρηση από τους ΕΧΟ των όρων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων ή µη τήρησης των όρων που αναφέρονται στις Συµβάσεις από τις επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι όροι της Συµφωνίας Συνεργασίας. 3ο επίπεδο: Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τους ΕΧΟ µη τήρηση των όρων που αναφέρονται στις Συµβάσεις από τις επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι όροι των Συµβάσεων. ιαδικασία VI_2 Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 1ο επίπεδο: Κατά το κλείσιµο του ΕΠ και εφόσον απαιτείται διόρθωση εφαρµόζεται διαδικασία ανάκτησης από τη Α στο κατάλληλο επίπεδο (ΕΤΕΑΝ, ΕΧΟ, επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης. 2ο επίπεδο: Ανάκτηση από ΕΤΕΑΝ στο κατάλληλο επίπεδο (ΕΧΟ, επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας Συνεργασίας. 3ο επίπεδο: Ανάκτηση από τον ΕΧΟ στο επίπεδο των επιχειρήσεων στην περίπτωση δηµοσιονοµικής διόρθωσης σύµφωνα µε τους όρους των Συµβάσεων. ιαδικασία VI_3 Ισχύει ό,τι για το εγκεκριµένο Σ Ε ήλωση των παρατυπιών στην ΕΕ 11

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» Τηλ.: 210-8665632 email : ιnfoalieia@mou.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 11252 Πληροφορίες: Μ. Έγκε, Ε. Γιόκαλα Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : megke@mou.gr, egiokala@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 11252 Πληροφορίες: Μ. Έγκε, Ε. Γιόκαλα Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email

Διαβάστε περισσότερα

578/2018 ΦΕΚ 471/Β/

578/2018 ΦΕΚ 471/Β/ 1 578/2018 ΦΕΚ 471/Β/14-02-2018 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 213 1501161 Email : nathanasopoulos@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : nathanasopoulos@mou.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 5. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2437/ ) Σύστασης/Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 5. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2437/ ) Σύστασης/Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΩΗΩ1Β-ΓΘΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΩΗΩ1Β-ΓΘΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, 65 Ταχ. Κώδικας : 57001 Πληροφορίες: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 13680/Α2/4

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 13680/Α2/4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΦΦΒ-Κ6Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των διαρθρωτικών ταµείων που οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΩΤΒ4Β-Β30 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΩΤΒ4Β-Β30 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α Α: ΩΤΒ4Β-Β30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για Πίνακας περιεχομένων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ης ή/και 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 1. Νομικό Πλαίσιο 2. Εισαγωγή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760

Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: /02/ Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων

Αριθ. πρωτ.: /02/ Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 157427-05/02/2013 - Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝ ΥΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝ ΥΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝ ΥΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Με την συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3196 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 30.12. 2015 Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ:139202 Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων»

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Ταχ. /νση : Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :26613-60030

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες: Καµπόλης Στ..- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : skampolis@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Α.Π.: 1547. Κοιν: Π.

Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Α.Π.: 1547. Κοιν: Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας : 48100 Πληροφορίες: ΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ Κ ΕΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ Κ ΕΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα