ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Τηλ.: & Fax: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8036/1/2-ε «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αχαρναί, 12 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α -98). 2. Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152) όπως ισχύουν. 3. Του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, και άλλες διατάξεις» (Α -43), όπως ισχύουν. 4. Του Ν.1599/1986 (Α-75) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 5. Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α -19), όπως ισχύουν. 6. Του Ν.2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α -247), όπως ισχύουν. 7. Του άρθρου 6 «Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» του Ν.2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α -283), όπως ισχύουν. 8. Του Ν.2690/1999 (Α-45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 9. Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α -41),όπως ισχύουν. 10. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α -248), όπως ισχύουν. 11. Του Π.Δ.14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α -12), όπως ισχύουν. 12. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α - 266). 13. Του Π.Δ.60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 (Α -64). 14. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α -150), όπως ισχύουν. 15. Του Π.Δ.215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α-241). 16. Του Ν.205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων». 17. Του Π.Δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α -213). 18. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α -112). 19. Του Ν.3886/2010 (Α-173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395).. της 11 ης Δεκεμβρίου 2007» (L 335), όπως ισχύουν. 20. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α194), όπως ισχύουν. Σελίδα 1 από 22

2 21. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α -204), όπως ισχύουν. 22. Του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α -141). 23. Του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α -107). 24. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α - 120), όπως ισχύουν. 25. Του Ν από 24/03/2014 (Α 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 26. Του Ν. 4281/2014 (Α -160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 27. Του Ν. 4250/2014 από 26/03/2014 (Α -74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 28. Του Π.Δ. 51 από 09/04/2014 (Α 86) «Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας». 29. Την υπ αριθ. 7004/3/63 από (ΦΕΚ τ.β -1404/ ) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 30. Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». (Α 20). 31. Υπ αριθ. 8036/1/15/1320 από απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Α.Ε.Α/Δ- ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /3ο Τμήμα Στέγασης-Υλικού, ποσού ,00 για ΚΑΕ 0861 (εργασία) (Α.Δ.Α.:ΡΟΔΝΙ-Δ00 και α/α στο βιβλίο εγκρίσεων πληρωμής Υ.Δ.Ε 5181 ΑΔΑΜ: 15REQ ). 32. Υπ αριθ. 8036/1/15/1321 από απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Α.Ε.Α/Δ- ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/3ο Τμήμα Στέγασης-Υλικού, ποσού ,00 για ΚΑΕ 1321 (ανταλλακτικά) (Α.Δ.Α.:754ΖΙ-Μ4Ι και α/α στο βιβλίο εγκρίσεων πληρωμής Υ.Δ.Ε 5027 ΑΔΑΜ: 15REQ ). 33. Την υπ αριθ. 8036/1/2-δ από ΑΕΑ /Δ-νση Τεχνικών Εφαρμογών, διαταγή συγκρότησης επιτροπής (Α.Δ.Α.:ΩΘΑΠΙ-ΗΡΞ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σε σχέση με τον μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιακών οχημάτων κατά σειρά και σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αρίθμησης, για την παροχή εργασιών επισκευής καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων, εντός των εγκεκριμένων χρηματικών ποσών ως κάτωθι: ΜΑΡΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΕ 0861 (Εργασία) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΕ 1321 (Ανταλλακτικά) CITROEN,PEUGEOT , ,00 Στα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Σελίδα 2 από 22

3 1. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις του 7 ου Τμήματος Συνεργείου Μεταφορικών Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Λ. Θρακομακεδόνων 101 Αχαρνές Αττικής με κλειστές προσφορές. Προς το σκοπό αυτό οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό, δύνανται να επιθεωρήσουν τα Υπηρεσιακά οχήματα που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσης, τα οποία ευρίσκονται σταθμευμένα στο 7 ο Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Λ. Θρακομακεδόνων 101 Αχαρνές Αττικής, Τηλ: & , κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να εκτιμήσουν και κοστολογήσουν τις αναγκαίες εργασίες επισκευής, μετά των αντίστοιχων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν προκειμένου τα οχήματα να περιέλθουν στην αρχική προ σύγκρουσης κατάσταση, εύχρηστα λειτουργικά και ασφαλή προς χρήση, ώστε να καταθέσουν ανά μάρκα τις αντίστοιχες προσφορές τους την ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα προγραφόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αναζήτηση παρούσας διακήρυξης δύναται να πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα «http://diavgeia.gov.gr» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί. Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι συμμετέχοντες, να είναι ανάλογες επιχειρήσεις (συνεργεία - φανοποιεία οχημάτων) που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το Π.Δ.78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών», τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων, καθώς και καταρτισμένο προσωπικό που να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών», προκειμένου να εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες επισκευής και πραγματοποιήσει τις σχετικές αντικαταστάσεις ανταλλακτικών. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης ή αριθ. πρωτ. της παρούσης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Σελίδα 3 από 22

4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία (ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο σε ξεχωριστό υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») 3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 4.1. Σε περίπτωση που τα παραπάνω διαθέσιμα εγκεκριμένα ποσά δεν επαρκούν για την επισκευή όλων των οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος, παρακαλείστε όπως καταθέσετε προσφορές, με την σειρά βάση αύξοντα αριθμού, για όσα περισσότερα οχήματα μπορούν να επισκευαστούν εντός των εγκεκριμένων ποσών Σε περίπτωση που στον πίνακα του παραρτήματος το ίδιο όχημα αναγράφεται για περισσότερες της μίας φοράς (π.χ.1α,1β,1γ), (με διαφορετικό πρακτικό επιθεώρησης) πρέπει να κατατίθεται χωριστή προσφορά (κόστος απαιτούμενων εργασιών επισκευής και κόστος ανταλλακτικών) για έκαστη υποπερίπτωση, όπου και εν συνεχεία θα τιμολογηθεί κατά τον ίδιο τρόπο μετά το πέρας των επισκευών Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα κ.ο.κ.) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσης διακήρυξης. Σελίδα 4 από 22

5 4.8. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ή είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο επεξεργασίας κειμένου τύπου WORD ή λογιστικού φύλλου τύπου EXCEL. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νομικών προσώπων) και τα εξής: 5.1. Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου Άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων σε ισχύ σύμφωνα με το Π.Δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» 5.3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φορολογικά ενήμερος, η οποία να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να είναι υποχρεωτικά, πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο πρωτότυπα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ή την αντίστοιχη βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον αντίστοιχο φορέα Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος, η οποία να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, ή την αντίστοιχη βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον αντίστοιχο φορέα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν: τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία Σελίδα 5 από 22

6 δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρική ασφάλιση) ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/ Διευκρινίσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα υποβάλλουν: οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των οχημάτων Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που έχει καταθέσει προσφορά για όσο μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων (με τη σειρά και κατά αύξοντα αριθμό) που πρόκειται να επισκευαστούν (συμπεριλαμβανομένων όλων των περιπτώσεων π.χ. 1α,1β,1γ που μπορεί να έχει το ίδιο όχημα ) και σε περίπτωση δε, προσφορών με ίδιο αριθμό οχημάτων, αυτός που θα καταθέσει την συνολικά (εργασία και ανταλλακτικά) χαμηλότερη τιμή Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή Εάν δεν υπάρχει συμμετοχή διαγωνιζομένων, τότε όλος ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο μειοδότες που θα αναδειχτεί μετά την διαδικασία αξιολόγησης, οφείλει να προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση σε αυτόν τη κατακύρωση του διαγωνισμού, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007), υπέρ του ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α./Α.Ε.Α/ΚΛ.ΟΙΚ/ΤΕΧ.ΥΠΟΣΤ.& ΠΛΗΡ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ύψους 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου εν συνεχεία η Υπηρεσία να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σελίδα 6 από 22

7 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η εγγύηση θα επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και μετά την τυχόν εκκαθάριση απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8.1. Πίνακας Οχημάτων προς επισκευή Στο τέλος της απόφασης προσαρτάται παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, το οποίο περιέχει απόσπασμα από τα πρακτικά επιθεώρησης όλων των οχημάτων που πρέπει να επισκευαστούν. Αναγράφονται όλες οι προκληθείσες υλικές ζημιές ή οι μηχανικές βλάβες οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν - επισκευαστούν. Γίνεται μνεία ότι ο μειοδότης έχει την υποχρέωση να επισκευάσει και να αποκαταστήσει όλες τις υλικές ζημιές που αναγράφονται στα πρακτικά, καθώς και κάθε άλλη συναφή βλάβη που θα προκύψει κατά την πορεία των εργασιών, ώστε το όχημα να περιέλθει στην αρχική του κατάσταση (προ σύγκρουσης, ή προ βλάβης), και να καταστεί λειτουργικό, ασφαλές, και κατάλληλο προς χρήση Υποδομή Εγκαταστάσεις Οι διαγωνιζόμενοι, να διαθέτουν ανάλογη επιχείρηση με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την επισκευή οχημάτων, που να λειτουργεί νόμιμα και να προσκομιστεί η σχετική άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ σύμφωνα με το Π.Δ. 78/1988 και, καθώς επίσης να διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό που να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευών, σύμφωνα με τον Ν. 1575/ Μεταφορά των Οχημάτων Η μεταφορά των οχημάτων από τον χώρο στάθμευσης (7 ο Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της Δ.Τ.Ε.) προς την επιχείρηση του προμηθευτή και επιστροφή και παράδοση στο 7ο Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της Δ.Τ.Ε., όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι επισκευές, μαζί με τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν, θα γίνει τμηματικά με μέριμνα και δαπάνες αυτού και κατόπιν συνεννοήσεως με το 7 ο Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της Δ.Τ.Ε. (τηλ: ). Η Τεχνική Επιτροπή της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / 7ο Τμ. Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων, θα παρακολουθεί την πορεία εργασιών επισκευής και θα πραγματοποιήσει τελική επιθεώρηση για την οριστική επισκευή και αποκατάσταση των υλικών ζημιών των εν λόγω οχημάτων και θα συντάξει σχετικά πρωτόκολλα Φύλαξη των Οχημάτων Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χώρο εντός της επιχείρησης τους, ώστε τα οχήματα να φυλάσσονται ασφαλή κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύκτας και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στις εγκαταστάσεις τους. Οι διαγωνιζόμενοι, είναι υπεύθυνοι, για οποιαδήποτε φθορά υποστούν τα υπηρεσιακά οχήματα από την παραλαβή τους έως την παράδοση τους μετά την ολοκλήρωση της επισκευής (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας μεταφοράς), οι οποίοι οφείλουν να τις αποκαταστήσουν άμεσα και αδαπάνως για το Δημόσιο. Να προσκομιστεί αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς. Σελίδα 7 από 22

8 8.5. Απαιτήσεις εκτελούμενων εργασιών επισκευής Οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής - συντήρησης θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργεία τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, νόμιμης λειτουργίας, κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδίκευσης του προσωπικού Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής έκαστου οχήματος να γίνονται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής Οπού πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κινητήρα με εύχρηστο, μετά το πέρας των εργασιών να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση με τους αντίστοιχους αριθμούς κινητήρων που αντικαθίστανται Στα αποσπάσματα των πρακτικών αναγράφονται όλες οι προκαλούμενες υλικές ζημιές οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Γίνεται μνεία ότι ο μειοδότης έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει όλες τις υλικές ζημιές που αναγράφονται στα πρακτικά, εκτελώντας τις ανάλογες εργασίες επισκευής χορηγώντας τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν, καθώς και κάθε άλλη συναφή βλάβη που θα προκύψει κατά την πορεία των εργασιών χωρίς επιπλέον κόστος για το Δημόσιο, πλην καταστροφής ελαστικών επισώτρων, υπηρεσιακών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Α., εμβλημάτων Ελληνικής Αστυνομίας και συσσωρευτών Απαιτήσεις των υπό προμήθεια Ανταλλακτικών Τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα, να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος για το οποίο προορίζονται και είναι της ίδιας ή εφάμιλλης ποιότητας με εκείνα των συστατικών μερών που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή για την συναρμολόγηση του οχήματος Επίσης τα ανταλλακτικά να είναι κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και μοντέλο που προορίζονται, όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου του εκάστοτε οχήματος Όπου στο παράρτημα της παρούσας ζητείται αντικατάσταση κινητήρα ή σασμάν, δύναται να προσφερθούν εύχρηστα και λειτουργικά, σε αρίστη κατάσταση και να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 6 μηνών. Διευκρινίζεται επίσης ότι στον εύχρηστο κινητήρα που θα τοποθετηθεί, να εκτελεστεί SERVICE του εν λόγω κινητήρα (λιπαντικό, μπουζί, φίλτρα, ιμάντες) Έκαστος διαγωνιζόμενος, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα επισυνάπτεται στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς, να δηλώνει ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις αντίστοιχες επισκευές, είναι καινούργια αμεταχείριστα. (πλην των εύχρηστων κινητήρων & σασμάν του αναφέρονται στην παράγραφο 8.6.3). Να δηλώνεται επίσης ότι το σύνολο των προσφερόμενων ανταλλακτικών, είναι κατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και ότι είναι της ίδιας ή εφάμιλλης ποιότητας με εκείνα των συστατικών μερών που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή για την συναρμολόγηση του οχήματος Εγγύηση καλής λειτουργίας Έκαστος διαγωνιζόμενος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα επισυνάπτεται στον φάκελο, η δικαιολογητικών της προσφοράς, να δηλώνει ότι οι παρεχόμενες εργασίες επισκευής καθώς και αντίστοιχα ανταλλακτικά που θα προσφερθούν για την ολοκλήρωση έκαστης επισκευής, συνοδεύονται από εγγύηση καλής εκτέλεσης και Σελίδα 8 από 22

9 καλής λειτουργίας αντίστοιχα, για τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται εντός του συμβατικού χρόνου παρεχόμενης εγγύησης, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικού, ή αστοχία υλικού, κακή εκτέλεση εργασίας ή κακοτεχνία και σε κάθε περίπτωση όχι οφειλόμενη σε φυσιολογική φθορά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε κακή χρήση του οδηγού του οχήματος, θα πρέπει να αποκαθιστάτε άμεσα, με αντικατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού - εξαρτήματος και επανεκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας επισκευής. Σε περίπτωση που προκύψουν και άλλες ζημίες στο όχημα, συνέπεια των ανωτέρω, θα πρέπει να επισκευάζονται και να αποκαθίστανται και αυτές άμεσα από τον προμηθευτή αδαπάνως για το δημόσιο. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις Χρόνος Παράδοσης Όλες οι εργασίες καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επισκευής των εν λόγο οχημάτων, να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Τα οχήματα να παραδοθούν στην έδρα της υπηρεσίας μας επισκευασμένα και λειτουργικά προς χρήση, εντός (90) ενενήντα ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, στην έδρα της υπηρεσίας μας. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για ολοκλήρωση της επισκευής έκαστου οχήματος και να γνωστοποιούν την ακριβή μέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η παράδοσή του. Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα και δαπάνες την αποστολή και παράδοση στην υπηρεσία των επισκευασμένων οχημάτων. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07). Με απόφαση της Υπηρεσίας, δύναται να παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης, χωρίς επιπτώσεις στον προμηθευτή, σε περίπτωση που κάποια εκ των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών, δεν είναι διαθέσιμα στην Ελληνική Αγορά και χρειάζεται να γίνει παραγγελία στην κατασκευάστρια εταιρεία, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την εισαγωγή του συγκεκριμένου ανταλλακτικού, ή σε περίπτωση που κατά την πορεία των εργασιών προκύψουν και άλλες βλάβες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και χρήζουν επισκευής προκειμένου το όχημα να καταστεί λειτουργικό και καθιστούν ανέφικτη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος. 9. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνουν τα εξής: Τη περιγραφή και την ποσότητα. Τιμή μονάδος των ειδών σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις %. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %. Το τελικό σύνολο. Σελίδα 9 από 22

10 Οι προσφορές να κατατεθούν αναλυτικά για τις εργασίες που θα εκτελεστούν καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν, χωριστά για έκαστο όχημα ή υποπερίπτωση, σύμφωνα με κάτωθι υποδείγματα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - E A (αριθμός) (ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - E A (αριθμός) (ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 9.1. Ο προμηθευτής να δηλώνει το σταθερό ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης στις τιμές των εργασιών (τουλάχιστον 15%) και των ανταλλακτικών - αναλώσιμων (τουλάχιστον 20%) του εκάστοτε ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου Στην Προσφορά και με ποινή αποκλεισμού, να αναγράφεται για έκαστη μάρκα, τα κάτωθι: Το σύνολο των οχημάτων που επισκευάζονται Το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) των απαιτούμενων εργασιών επισκευής των ανωτέρω οχημάτων Το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την ολοκλήρωση της επισκευής των ανωτέρω οχημάτων Το ολικό άθροισμα εργασιών και ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 9.3. Οι προσφερόμενες τιμές τόσο στις εργασίες όσο και στα ανταλλακτικά, θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλόμενων. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης, υπάρξει μείωση τιμών χωρίς επίπτωση ή μεταβολή στην ποιότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών αντίστοιχα, αυτή γίνεται δεκτή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 5,44% [Αναλυτικά υπέρ: ΤΕΑΠΑΣΑ / Τ.Π.ΑΣ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%] 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ και κρατήσεις ποσοστού 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλη χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων 0,10% (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) καθώς και 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια των ανταλλακτικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών. Σελίδα 10 από 22

11 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Προμηθευτής θα προσκομίζει τα εκδοθέντα τιμολόγια αυθημερόν στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /7 ο Τμ. Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων για την καταχώρησή τους στην σχετική εφαρμογή Police on line/οικονομικές Εφαρμογές/Διαχείριση Δαπανών της Δ/νση Πληροφορικής. Θα χορηγούνται χωριστά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης δελτία αποστολής (αντίστοιχα), για κάθε όχημα, ή κάθε υποπερίπτωση του ιδίου οχήματος. Η πληρωμή της παρούσης δαπάνης θα γίνεται τμηματικά, από την πάγια προκαταβολή της υπηρεσίας μας, ύστερα από την οριστική μακροσκοπική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό εκτελεσθέντων εργασιών επισκευής και την πλήρη και ορθή αντικατάσταση και τοποθέτηση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και αφού προσκομισθούν από τον προμηθευτή τα ανάλογα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης δελτία αποστολής (αντίστοιχα), βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). Η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ.118/2007. Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε Απόστολος ΜΠΑΜΠΙΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σελίδα 11 από 22

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αποσπάσματα πρακτικών επιθεώρησης εκάστου οχήματος. 1. Πίνακας οχημάτων προς επισκευή (κατά σειρά & αύξοντα αριθμό) Σημειώνεται ότι σε όλα τα αναγραφόμενα οχήματα, είναι πιθανόν κατά την πορεία των εργασιών να προκύψουν και άλλες βλάβες, που δεν αναφέρονται στο αρχικό πρακτικό επιθεώρησης της Υπηρεσίας μας. Α/Α Ε.Α. ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - ΨΑΛΙΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ - ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΔΕΞΙ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ - ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΖΑΜΦΟΡ - ΤΑΚΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ CITROEN SAXO 1,6 VTS VF7S6NFXB SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - ΤΑΚΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (BSI) CITROEN SAXO 1.4 VF7S1KFXF SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - ΗΜΙΜΠΑΡΑ - ΦΟΥΣΚΕΣ ΚΡΕΜΕΡΙΕΡΑΣ - ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ - ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ ΣΙΑΓΩΝΕΣ - ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΖΑΜΦΟΡ - ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ - ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) CITROEN XSARA 1,6 VF7N2NFUB SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ - ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΗΜΙΜΠΑΡΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ - ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) PEUGEOT PARTNER 1.4 VFW35FKFWF SERVICE (ΛΑΔΙΑ - ΦΙΛΤΡΑ) ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ - ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ 9α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή κάρτερ 2) Έλεγχος εμπρόσθιου προφυλακτήρα (στήριξη) κάτω μέρους. 9β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 10α CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού Σελίδα 12 από 22

13 10β CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 3) Στρέβλωση εμπρόσθιου προφυλακτήρα (δεξιό μέρος) 10γ CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ, ΗΜΙΜΠΑΡΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ, SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ, ΓΡΥΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 11α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Έλεγχος και επισκευή κάρτερ. 11β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 12α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιο καπό και μάσκας. 2) Καταστροφή εμπρόσθιων αμφότερων φανών. 3) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα. 4) Καταστροφή εμπρόσθιου πλαστικού αριστερού θόλου. 5) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φτερού. 6) Καταστροφή εμπρόσθιας μετώπης. 7) Καταστροφή εμπρόσθιας τραβέρσας στήριξης προφυλακτήρα. 8) Καταστροφή πλαστικής ποδιάς μετώπης. 9) Έλεγχος ψυγείων και βεντιλατέρ. 10) Έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος ανάρτησης διεύθυνσης πέδησης. 11) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού ράμφους. 12β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF SERVICE ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΨΑΛΙΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΜΠΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ - ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ - ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 14α CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC ) Καταστροφή οπίσθιου αριστερού φανού. 14β CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC ) Καταστροφή οπίσθιου προφυλακτήρα. 2) Καταστροφή οπίσθιας δεξιάς γωνίας προφυλακτήρα. 3) Καταστροφή ανακλαστήρα οπίσθιας δεξιάς γωνίας προφυλακτήρα. 15α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ) Καταστροφή οπίσθιας δεξιάς πόρτας 2) Καταστροφή οπίσθιου άξονα 3) Καταστροφή οπίσθιου δεξιού φτερού 4) Έλεγχος καπάκι τάπας βενζίνης 5) Έλεγχος ρεζερβουάρ 6) Στρέβλωση οπίσθιου προφυλακτήρα 7) Καταστροφή οπίσθιας δεξιάς ζάντας και έλεγχος ελαστικών 8) Καταστροφή πλευρικού αερόσακου συνοδηγού 15β CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) Σελίδα 13 από 22

14 16α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ) Στρέβλωση οπίσθιου δεξιού φτερού 2) Εκδορές τάπας ρεζερβουάρ 16β CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 17α CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFUB ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιων αμφότερων φανών 3) Καταστροφή τραβέρσας εμπρόσθιου προφυλακτήρα 4) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού φτερού 5) Ηλεκτρολογικός έλεγχος 17β CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFUB SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 18α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 4) Καταστροφή τραβέρσας εμπρόσθιου προφυλακτήρα 5) Καταστροφή πλαστική ποδιά μετώπης 6) Στρέβλωση εμπρόσθιου καπό 7) Έλεγχος και επισκευή εμπρόσθιας μάσκας καπό 8) Έλεγχος εμπρόσθιου αριστερού φανού ομίχλης προφυλακτήρα 9) Έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος 18β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 19α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή κάρτερ. 2) Έλεγχος κινητήρα. 3) Έλεγχος σύστημα διεύθυνσης πέδησης ανάρτησης. 19β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ CITROEN JUMPER 33L2H2 2,2HDI VF7YBBMFB ) Καταστροφή πλαστικού περιβλήματος δεξιού καθρέπτη και βάση καθρέπτη 21α CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LC5FWC9Υ ) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 2) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα και αριστερό προβολάκι 3) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φτερού και πλαστικό θόλου 4) Έλεγχος σύστημα διεύθυνσης πέδησης ανάρτησης 21β CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LC5FWC9Υ SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 22α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φτερού 2) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 4) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού θόλου 5) Καταστροφή πλαστικού πλαισίου αριστερού καθρέπτη 6) Στρέβλωση εμπρόσθιας αριστερής πόρτας 7) Έλεγχος σύστημα διεύθυνσης πέδησης ανάρτησης Σελίδα 14 από 22

15 22β CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 23α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού ψαλιδιού. 2) Καταστροφή δεξιό ημιαξόνιο. 3) Καταστροφή δεξιό ημίμπαρο. 4) Έλεγχος σύστημα διεύθυνσης πέδησης ανάρτησης. 5) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού θόλου. 23β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 24α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιας μάσκας καπό. 2) Καταστροφή τραβέρσας εμπρόσθιου προφυλακτήρα. 3) Στρέβλωση εμπρόσθιου καπό. 4) Στρέβλωση εμπρόσθιας πινακίδας Ε.Α. 5) Επισκευή εμπρόσθιου προφυλακτήρα. 6) Έλεγχος εμπρόσθιων αμφότερων φανών. 7) Έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος διεύθυνσης ανάρτησης πέδησης. 24β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 25α CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ) Στρέβλωση οπίσθιου δεξιού φτερού 2) Επισκευή οπίσθιού προφυλακτήρα 25β CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 26α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιας δεξιάς ζάντας. 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού ελαστικού. 3) Καταστροφή οπίσθιας δεξιάς ζάντας. 4) Καταστροφή οπίσθιου δεξιού ελαστικού. 5) Καταστροφή οπίσθιο δεξιό τάσι. 6) Έλεγχος οπίσθιο δεξιό άκρο. 7) Έλεγχος εμπρόσθιο δεξιό άκρο. 8) Έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος ανάρτησης διεύθυνσης πέδησης. 26β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) PEUGEOT BOXER 333 2,2 HDI4X4 VF3YBBMFB ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 Ah (800A CCA (EN)) 28α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φλάς φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιας δεξιάς πόρτας 4) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 5) Στρέβλωση εμπρόσθιου προφυλακτήρα 6) Έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος 28β CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) Σελίδα 15 από 22

16 29α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού ομίχλης προφυλακτήρα 3) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 4) Καταστροφή εμπρόσθιας τραβέρσας προφυλακτήρα 5) Στρέβλωση εμπρόσθιου καπό 6) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού ράμφους 7) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού φανοστάτη 8) Έλεγχος εμπρόσθιου αριστερού συστήματος 9) Έλεγχος αριστερής ζάντας και ελαστικού 10) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού τασιού 29β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 30α CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ) Στρέβλωση οπίσθιας δεξιάς πόρτας 2) Στρέβλωση οπίσθιου δεξιού φτερού 3) Ελαφρές εκδορές οπίσθιου προφυλακτήρα 30β CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 31α CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC ) Καταστροφή οπίσθιο δεξιό τάση 2) Στρέβλωση οπίσθιου δεξιού φτερού 3) Στρέβλωση δεξιάς συρόμενης πόρτας 4) Στρέβλωση δεξιού διακοσμητικού πόρτας 31β CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ - SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 Ah (800A CCA (EN)) 32α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Αντικατάσταση κινητήρα 32β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 33α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιου καπό μάσκα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 4) Καταστροφή τραβέρσας εμπρόσθιου προφυλακτήρα 5) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού ράμφους 6) Καταστροφή δεξιάς βάσης τραβέρσας εμπρόσθιου προφυλακτήρα 7) Στρέβλωση εμπρόσθιου προφυλακτήρα 33β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 34α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 4) Καταστροφή εμπρόσθιας τραβέρσας προφυλακτήρα 5) Καταστροφή φλας εμπρόσθιου δεξιού φτερού 6) Στρέβλωση εμπρόσθιου καπό 7) Στρέβλωση εμπρόσθιου δεξιού φανοστάτη Σελίδα 16 από 22

17 34β CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 35α CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ) Καταστροφή εξωτερικού αριστερού καθρέπτη 2) Στρέβλωση εμπρόσθιας αριστερής πόρτας 35β CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC ) Καταστροφή εμπρόσθιου καπό 2) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 3) Καταστροφή εμπρόσθιων αμφότερων φανών 4) Καταστροφή εμπρόσθιας μετώπης 5) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού ράμφους 6) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανοστάτη 7) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού πλαστικού θόλου 8) Καταστροφή πλαστικής ποδιάς μετώπης 9) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού ομίχλης προφυλακτήρα 10) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 11) Καταστροφή κλειδαριάς εμπρόσθιου καπό 12) Καταστροφή δοχείου νερού υαλοκαθαριστήρων 13) Καταστροφή μοτέρ υδραυλικού 14) Έλεγχος ψυγείων βεντιλατέρ και σωληνώσεων 15) Έλεγχος κρεμαριέρας 16) Έλεγχος εμπρόσθιου δεξιού συστήματος 17) Έλεγχος γέφυρας 18) Έλεγχος καλωδίωσης 19) Καταστροφή νεροχύτη εμπρόσθιου ανεμοθώρακα 20) Καταστροφή δοχείου υδραυλικού 21) Έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος διευθύνσεως πεδήσεως αναρτήσεως 35γ CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LCNFUC SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 36α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF ) Καταστροφή κινητήρα λόγου έλλειψης ελαίου 2) Καταστροφή κάρτερ 36β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 37α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Αντικατάσταση κάρτερ 2) Αντικατάσταση κινητήρα 37β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 38α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 38β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RNF SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC ) Στρέβλωση εμπρόσθιου καπό 2) Μικρή στρέβλωση εμπρόσθιου δεξιού φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού ομίχλης εμπρόσθιου προφυλακτήρα Σελίδα 17 από 22

18 40α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα τραβέρσας βάσεις 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 4) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού πλαστικού θόλου 5) Καταστροφή δοχείου νερού πιτσιλιστήρια 6) Καταστροφή σωληνώσεις 7) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού ράμφους 8) Καταστροφή εμπρόσθιας δεξιάς ζάντας 9) Έλεγχος σύστημα διευθύνσεως πεδήσεως αναρτήσεως 10) Έλεγχος εμπρόσθιου δεξιού ελαστικού 11) Καταστροφή εμπρόσθιου καπό 12) Στρέβλωση εμπρόσθιας δεξιάς πόρτας 13) Στρέβλωση επάνω μετώπης 40β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 41α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή αμφότερων αριστερών θυρών 2) Καταστροφή αριστερού καθρέπτη 3) Στρέβλωση αριστερού μασπιέ 41β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) 42α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 3) Στρέβλωση εμπρόσθιου προφυλακτήρα δεξιό μέρος 4) Καταστροφή εμπρόσθιου ημίμπαρου μπουκάλας και ακραξόνιο 5) Έλεγχος σύστημα διεύθυνσης πέδησης ανάρτησης 42β CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFWB ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 43α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 4) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού ράμφους 43β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 44α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιο καπό 2) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 3) Καταστροφή εμπρόσθιων αμφότερων φανών 4) Καταστροφή τραβέρσας βάσεις εμπρόσθιου προφυλακτήρα 5) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φτερού πλαστικού θόλου 6) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού φανοστάτη 7) Στρέβλωση επάνω μετώπης 8) Έλεγχος ψυγείων βεντιλατέρ 9) Έλεγχος σύστημα διευθύνσεως πεδήσεως αναρτήσεως Σελίδα 18 από 22

19 44β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 45α CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFUB ) Καταστροφή εξωτερικού αριστερού καθρέπτη 2) Στρέβλωση εμπρόσθιας αριστερής πόρτας 45β CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFUB SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 46α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή κάρτερ 46β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 47α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Φέρει ρωγμή στο κάτω μέρος του κάρτερ 2) Έλεγχος κινητήρα 47β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 48α CITROEN C3 1,4 XTR VF7FLKFUC ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 3) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού 4) Καταστροφή δοχείου νερού υαλοκαθαρηστηριών 5) Καταστροφή εμπρόσθιας μετώπης 6) Καταστροφή εμπρόσθιας πλαστικής μάσκας 7) Καταστροφή ψυγείων και βεντιλατέρ 8) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού πλαστικού θόλου 9) Καταστροφή διακοσμητικού εμπρόσθιου δεξιού φτερού 10) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανού ομίχλης εμπρόσθιου προφυλακτήρα 11) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 12) Καταστροφή εμπρόσθιας αριστερής ζάντας 13) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού ελαστικού 14) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φανοστάτη 15) Στρέβλωση εμπρόσθιου δεξιού ράμφους 16) Έλεγχος εμπρόσθιου σύστημα διεύθυνσης πέδησης ανάρτησης 17) Καταστροφή εγκεφάλου κινητήρα & πλεξούδας 48β CITROEN C3 1,4 XTR VF7FLKFUC SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 49α CITROEN JUMPER 31MH 2,5 VF7232B ) Καταστροφή εξωτερικού δεξιού καθρέπτη 49β CITROEN JUMPER 31MH 2,5 VF7232B ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 Ah (800A CCA (EN)) 50α CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF ) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού φτερού 2) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού θόλου 3) Καταστροφή εμπρόσθιου δεξιού αμορτισέρ, άκρου και ημίμπαρου 4) Στρέβλωση εμπρόσθιας δεξιάς πόρτας Σελίδα 19 από 22

20 50β CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF ΕΜΠΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 51α CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC ) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα. 2) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φτερού. 3) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού. 4) Καταστροφή εμπρόσθιου καπό. 5) Καταστροφή πάνω μετώπης. 6) Καταστροφή δοχείων πιτσιλιστιριών. 7) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού ράμφους. 8) Έλεγχος συστήματος δ/νσης αναρτήσεως και πέδησης. 9) Καταστροφή αριστερού μασπιέ. 10) Στρέβλωση αριστερής πλευράς στο μέσον. 11) Καταστροφή πίσω αριστερού ελαστικού-έλεγχος ζάντας. 12) Καταστροφή κρύσταλλου αριστερού καθρέπτη. 13) Έλεγχος οπίσθιου άξονα. 14) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού πλαστικού θόλου. 51β CITROEN JUMBER 35LH 2,2.HDI VF7ZCRMNC SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 Ah (800A CCA (EN)) 52α CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF ) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού 2) Καταστροφή εμπρόσθιας μετώπης. 3) Στρέβλωση εμπρόσθιου καπό. 4) Στρέβλωση εμπρόσθιου αριστερού φτερού. 52β CITROEN XSARA 1,6 VF7N1NFZF SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LC5FWC9Υ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) CITROEN C4 H/B 1,6 VF7LC5FWC9Υ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 Ah (540A CCA (EN)) 55α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φτερού. 2) Καταστροφή εμπρόσθιου αριστερού φανού. 3) Καταστροφή πλαστικού θόλου. 4) Καταστροφή προφυλακτήρα. 5) Καταστροφή τραβέρσας προφυλακτήρα. 6) Καταστροφή μετώπης. 7) Καταστροφή βάσης ψυγείων. 8) Έλεγχος ψυγείου νερού και A/C 55β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN SERVICE (ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΟΥΖΙ) 56α CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ) Αντικατάσταση κινητήρα 2) Καταστροφή εμπρόσθιου προφυλακτήρα. 56β CITROEN XSARA 2,0 VF7N1RFN ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 Ah (680A CCA (EN)) 57α CITROEN XSARA 1,4 VF7N1KFXF ) Καταστροφή εμπρόσθιου ανεμοθώρακα. 2) Καταστροφή υαλοπίνακα αριστερής πόρτας. Σελίδα 20 από 22

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002140184 2014-07-02

14PROC002140184 2014-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Διακ: 9/2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α.:7ΡΨΩΟΡΕ1-Τ5Ξ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Α: ΩΦ 3Ι-6 9 «Αναρτητέα στο µητρώο» Α ΑΜ: 14PROC002400555 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002376843 2014-11-03

14PROC002376843 2014-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 03/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002505651 2014-12-24

14PROC002505651 2014-12-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ( Δ21) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα