ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει αυτή από και σύµφωνα µε το άρθρο 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, λαµβανοµένου υπόψη και την Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ 1789/τΒ / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας οι οποίες αναπροσαρµόζουν τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού έως χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη σε τιµή προσφορά για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών της /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα Θεσ/νίκης, οδός Β. Γεωργίου Α 1 Α, Τµήµα Προµηθειών, 2oς όροφος, γρ. 207Α, τηλ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε µε την υπ αριθµό.... Α.Ο.Ε., την.ηµέρα και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών..και ώρα λήξης την Άρθρο 2 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Προµήθειας Αυξοµείωση Ποσότητας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,01 συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τον Κ.Α «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» και τον Κ.Α Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους Άρθρο 3 εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 1

2 Άρθρο 4 Στοιχεία διαγωνισµού Στοιχεία για την προσφορά είναι: 1) H παρούσα διακήρυξη 2) Η συγγραφή υποχρεώσεων 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές 4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 5) Το υπόδειγµα προσφοράς 6) Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά. Άρθρο 5 1) Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, σε περίπτωση πολλαπλών ζητούµενων ειδών µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρος των ζητούµενων ειδών. ηλαδή µπορούν να υπάρξουν µερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη και όχι τις ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι επακριβώς οι ζητούµενες. 2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίµηνη. 6) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 7) Μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου (δικαιολογητικά), καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αποσφραγίζεται την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Άρθρο 6 ικαιολογητικά συµµετοχής Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο 1. Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι : Α. Φάκελος δικαιολογητικών. 1. ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. ήλωση για την προµήθεια ή µη οµοίων ειδών σε λοιπούς φορείς που έχει προµηθεύσει, το είδος, τους χρόνους παράδοσης και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 2

3 3.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης µε Φ.Π.Α, τετράµηνης ισχύος. 4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα ισχύει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5.Το παραπάνω πιστοποιητικό µπορεί να µην υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά εάν έχει κατατεθεί σε προηγούµενο διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς του. 6.Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας ισχύος την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από την οποία να προκύπτει ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή τους προς τον ήµο Θεσ/νίκης από οποιαδήποτε αιτία. 7.Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. 8. Κατάθεση δειγµάτων µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού στην /νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Μοναστηρίου 53-55, τηλ Βεβαίωση κατάθεσης δειγµάτων. Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς - Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. - Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 7 Προέλευση των προσφεροµένων υλικών 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν µε την προσφορά τους τη Χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 3. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από την σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια για την δηµοπρασία επιτροπή ως ακολούθως : 3

4 Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Οικονοµική Επιτροπή µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών 1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε τις υπ αριθµό 779 & 1080/2012 Α.Ο.Ε. (άρθρο 46 παρ. 1 και 3) 2) Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης σε τιµή προσφοράς, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής : α) Συµφωνία προσφοράς προς τους όρους β) τις τεχνικές προδιαγραφές και γ) την προσφερόµενη τιµή. 3) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 4) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 5) εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 6) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ /93. 7) Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή Αξιολόγησης να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). Άρθρο 10 Τιµές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα). Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 κεφ. Γ της παρούσης διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 11 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 4

5 Άρθρο 12 Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών θα είναι οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα από τις7:00 π.µ. 13:00 µ.µ. κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προµήθεια υλικό µέσα στα χρονικά περιθώρια µε τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια (τµηµατικά - συνολικά). Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα. Άρθρο 13 Ισχύουσες διατάξεις Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2286/95. Άρθρο 14 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους, να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Άρθρο 15 απάνες που θα βαρύνουν τον προµηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, τα έξοδα δηµοσίευσης, την κράτηση1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ Υ, 4% τον Φ.Ε., κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/ ) και µε κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Θεσσαλονίκης. 5

6 Άρθρο 16 Παράδοση υλικών Στην περίπτωση παράδοσης υλικών εκτός τεχνικών προδιαγραφών ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνο µε αυτές εντός δύο (2) το πολύ ηµερών, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να αποµακρύνει το ακατάλληλο υλικό µέσα σε 24 ώρες. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του µειοδότη παραβιάζοντας χρονικώς την παράδοση πέραν των δύο (2) ηµερών από της παραγγελίας, η υπηρεσία µπορεί µονοµερώς να λύσει την σύµβαση και να συµβληθεί µε άλλον, επιβαρύνοντας τον µη ανταποκριθέντα µε την ζηµία που θα προκύψει παρακρατώντας εν µέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση που δεν θα συµµορφωθεί ο προµηθευτής προς την υποχρέωση αντικατάστασης µη καταλλήλου υλικού µε άλλο κατάλληλο, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του έκπτωτου από την προµήθεια. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο των Παιδικών Σταθµών σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας. Σαν µέρα παράδοσης θεωρείται η µέρα που θα προσκοµισθούν τα είδη σε χώρο των Παιδικών Σταθµών σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας και µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης από τον προµηθευτή. Άρθρο 17 ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από την /νση Κοινωνικών Υπηρεσιών που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Πληροφορίες κ. Σ. Κανίδου, οδός Μοναστηρίου 53-55, 6 ος όροφος, Λογιστήριο, τηλέφωνο καθώς και από το Τµήµα Προµηθειών, πληροφορίες κ. Α. Αϊβαλιώτη, οδός. Βασ. Γεωργίου Α 1Α, 2 ος όροφος, γραφείο 205Α, τηλέφωνο Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο διαδικτυακό τόπο του ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση Θεσ/νίκη 28/9 /2012 Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΣ ΑΪ ΚΑΠΟΝ 6

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών της /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών. Άρθρο 2 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών. Άρθρο 3 Ανάδειξη µειοδότη 1. Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια υποχρεούται να προσκοµίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Άρθρο 4 Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. 2. Ο ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 5 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 12, της παρούσης διακήρυξης. 3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. 7

8 Άρθρο 6 Ευθύνη πωλητού και εγγύηση Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Τα είδη θα ελέγξει το αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπιστώσεως ελαττώµατος ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. Άρθρο 7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή 1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή (9/2012 και 75/2012 Α..Σ.). 2. Σε περίπτωση που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθoύν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ή απόρριψης) της προµήθειας. 3. Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και µετά την πάροδο έξι (6) µηνών ολοκληρώνεται η προµήθεια µε την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Άρθρο 8 Υπέρβαση χρόνου παράδοσης 1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα ο ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής : α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 9 Τρόπος πληρωµής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 8

9 Άρθρο 10 Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες, µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Η συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδικών Σταθµών κ.α.α Η Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σ. Κανίδου Σ. Κανίδου Ι. Ματζάρη 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, πλήρεις και σαφείς τεχνικές προδιαγραφές των προσφεροµένων ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονοµασία προϊόντος, µάρκα, δείγµατα). 2. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι Α ποιότητας. α)το υγρό καθαρισµού πατώµατος να είναι παχύρευστο, αρωµατικό µε αφρό, γενικής φύσεως. β)το σαπούνι καθαρισµού χεριών να είναι παχύρευστο αρωµατικό µε ουδέτερο ph. γ)η χλωρίνη η απλή να είναι αρωµατική, λευκαντική, απολυµαντική και να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. δ)η χλωρίνη η παχύρευστη να είναι αρωµατική, λευκαντική, απολυµαντική και να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. ε)τα γάντια να έχουν επένδυση. στ) να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το χαρτί υγείας και το χαρτί κουζίνας δεν είναι από ανακύκλωση. ζ)οι οικολογικές σακούλες να φέρουν το σήµα καταλληλότητας για τα τρόφιµα (ποτήρι και πιρούνι) και το σήµα της ανακύκλωσης. 3. Τα υποβαλλόµενα δείγµατα θα αξιολογούνται στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών µε βάση την χαµηλότερη τιµή λαµβάνοντας υπόψη την ποιότητα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται ανωτέρω. είγµατα τα οποία δεν θα ανταποκρίνονται µε τα ανωτέρω κριτήρια θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται. Η συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδικών Σταθµών κ.α.α Η Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σ. Κανίδου Σ. Κανίδου Ι. Ματζάρη 10

11 ΣΧΕ ΙΟ Ε Ι Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Ω Ν Άρθρο 1 ο Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από υπογραφής των συµφωνητικών µέχρι Άρθρο 2 ο Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κάθε εργάσιµη µέρα και τις ώρες 7:00π.µ.- 13:00 µ.µ. µε µεταφορικό µέσο του προµηθευτή και οι ποσότητες θα ορίζονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους των Σταθµών. Τα εµπορεύµατα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει ο υπάλληλος του ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ( αποθήκες χώρος κουζίνας ). Η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ : 1 Π.Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Π.Σ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Π.Σ. ΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ Π.Σ. ΙΟΓΕΝΟΥΣ Π.Σ. ΘΕΑΓ. ΧΑΡΙΣΗ Π.Σ. ΘΕΡΜΗΣ Α Π.Σ. ΚΩΛΕΤΗ Π.Σ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Π.Σ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ Π.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Π.Σ. ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Π.Σ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Π.Σ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Π.Σ. ΦΩΚΑ Άρθρο 3 ο Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν δείγµατα για όλα τα είδη, τα οποία θα παραδοθούν στη ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Μοναστηρίου τηλ , µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που δεν θα προσκοµισθούν τα ζητούµενα δείγµατα, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωµα αποκλεισµού του συµµετέχοντα από τον διαγωνισµό. Άρθρο 4 ο Τα τιµολόγια του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης την ηµέρα παράδοσής τους στον υπάλληλο του Σταθµού ή στον υπάλληλο της Υπηρεσίας. εν θα πρέπει να υπάρχουν χρηµατικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του ) και τα τιµολόγια να είναι απολύτως διευκρινισµένα και συσχετισµένα µε 11

12 τα αντίστοιχα δελτία αποστολής του κάθε Σταθµού διότι δηµιουργείται λογιστικό πρόβληµα. Η µη τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύµβασης. Άρθρο 5 ο Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να διευκρινίζουν το βάρος της συσκευασίας, τη µάρκα και την προέλευση του προϊόντος. Αν δεν είναι σαφή τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, αυτό µπορεί να απορριφθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Άρθρο 6 ο Στην περίπτωση που κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποσυρθεί ή αλλάξει συσκευασία από την προµηθεύτρια εταιρεία κατά την διάρκεια της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται, αφού προσκοµίσει ενηµερωτικό έγγραφο της εταιρείας για την µεταβολή αυτή, να το αντικαταστήσει µε άλλο ισοδύναµο προϊόν ίδιας ποσότητας στην ίδια τιµή. Άρθρο 7 ο Εάν κάποιο είδος δε θα ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή θα παρουσιάζει αποκλίσεις (βάρος) ή δεν θα είναι σύµφωνο µε το υποβαλλόµενο δείγµα (επωνυµία), δεν θα παραλαµβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που αρνηθεί να αντικαταστήσει το ακατάλληλο είδος αυθηµερόν, θα κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 8 ο Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής έχει επιφυλάξεις ως προς τη χηµική ιδιότητα του υπό παραλαβή είδους αυτή θα δύναται να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά η πανεπιστηµιακά εργαστήρια. Τα τυχόν εργαστηριακά έξοδα θα βαρύνουν το µειοδότη προµηθευτή. Η συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδικών Σταθµών κ.α.α Η Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σ. Κανίδου Σ. Κανίδου Ι. Ματζάρη 12

13 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ A ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr)+5% 0,40 ΡΟΛΛΑ ,80 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ(ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr)+5% 0,75 ΡΟΛΛΑ ,50 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (4lt) 3,50 ΤΜΧ ,50 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΤΖΑΜΙΩΝ (750ml) 1,75 ΤΜΧ ,75 5 ΣΚΟΝΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ(500 ml) 0,80 ΤΜΧ 80 64,00 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ (2lt) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 2,00 ΤΜΧ ,00 7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (750ml) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 1,95 ΤΜΧ ,95 8 ΚΕΖΑΠ (450gr) 0,30 ΤΜΧ ,20 9 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ (500 ml) 2,20 ΤΜΧ ,00 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350gr 0,90 ΤΜΧ ,90 11 ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 125gr 0,75 ΤΜΧ 10 7,50 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC (750ml) 2,20 ΤΜΧ ,20 13 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, (ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ 2,20 ΚΙΛΑ ,40 7 ΚΙΛΩΝ) 14 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 950 ΓΡ.) 5,60 ΤΜΧ ,20 15 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 300 ΓΡ.) 2,30 ΤΜΧ ,00 16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 2 ΛΙΤΡΩΝ) 3,30 ΤΜΧ ,80 17 ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (450 ΓΡ.) 1,40 ΤΜΧ 6 8,40 18 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 2 ΚΙΛΩΝ) 8,20 ΤΜΧ ,00 19 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ) 6,10 ΤΜΧ ,70 20 ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (ΣΥΣΚ. 500 ML) 4,10 ΤΜΧ ,10 21 ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 2,5 ΚΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) 4,50 ΤΜΧ ,50 22 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 750 ML) 1,90 ΤΜΧ ,20 23 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α (ΣΥΣΚ. 300 ML) 1,75 ΤΜΧ ,50 24 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ. 300 ML) 1,45 ΤΜΧ ,60 25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (ΣΥΣΚ. 300 ML) 3,40 ΤΜΧ 8 27,20 26 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (ΣΥΣΚ. 500ML) 4,20 ΤΜΧ ,80 13

14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 27 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ. 100 GR.) 0,90 ΤΜΧ 30 27,00 28 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚ. 4 1,10 ΤΜΧ 55 60,50 ΛΙΤΡΩΝ) 29 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (30Χ30 εκ.) 0,55 ΤΜΧ ,95 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,15 ΦΠΑ 23% 4.302,64 ΣΥΝΟΛΟ ,79 Η συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδικών Σταθµών κ.α.α Η Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σ. Κανίδου Σ. Κανίδου Ι. Ματζάρη 14

15 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΡ. ΠΛΑΣΤ. 1,00 ΤΡΥΠΗΤΟ ΤΜΧ 10 10,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,80 ΤΜΧ 36 28,80 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,75 ΤΜΧ 51 38,25 4 ΒΙΛΕΤΑ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ) 1,50 ΤΜΧ ,00 5 ΒΕΤΕΞ ΜΕΓΑΛΑ Νο 4,5 1,25 ΤΜΧ ,50 6 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,8,9 (ΖΕΥΓΗ) 0,85 ΤΜΧ ,00 7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (100 ΤΜΧ.) 1,00 ΤΜΧ ,00 8 ΦΑΡΑΣΙ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) 1,95 ΤΜΧ 50 97,50 9 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,30 ΤΜΧ ,00 10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 0,80 ΤΜΧ 30 24,00 11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,80Χ1,10 περίπου ΧΟΝ ΡΕΣ) σε συσκευασία 20 1,50 ΚΙΛΑ ,00 κιλών 12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,50Χ0,90 περίπου ΧΟΝ ΡΕΣ) σε συσκευασία 20 1,50 ΚΙΛΑ ,00 κιλών 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,50Χ0,60) σε συσκευασία 1,50 ΚΙΛΑ ,00 20 κιλών 14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ WC 1,25 ΤΜΧ 24 30,00 15 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Ν.223 2,00 ΤΜΧ 5 10,00 16 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Ν.223 1,05 ΤΜΧ 5 5,25 17 ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓ.Νο 350 ΑΚΡ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ 1,80 ΤΜΧ ,00 ΑΓΚΑΝΕΣ) 18 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ 3,40 ΣΦΟΥΓ.(µε δαγκάνες µεταλλικά) ΤΜΧ ,00 19 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΚΟΜΠΛΕ (µε λαβή,πρέσα και κουβά) 60,00 ΤΜΧ 3 180,00 20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΝΟ 50, ΝΟ 60 (ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3,40 ΚΙΛΑ ,00 ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ) 21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.) 17 Χ 24 ΕΚ. 0,70 ΤΜΧ 20 14,00 22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.) 28 Χ 43 ΕΚ. 1,00 ΤΜΧ 40 40,00 23 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ 3,00 ΤΜΧ 10 30,00 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1,00 ΤΜΧ ,00 25 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝ ΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ 1,00 ΤΜΧ ,00 26 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (ΣΥΣΚ. 30 ΜΕΤΡΩΝ) 3,30 ΤΜΧ ,00 15

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΑΦΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΜΕΤΡΩΝ) 2,30 ΤΜΧ ,00 28 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,30 ΤΜΧ 25 32,5 29 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΣ 1,90 ΤΜΧ 42 79,8 30 KOΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0,90 ΤΜΧ 42 37,8 31 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙ 2,00 ΤΜΧ ,00 32 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 4,20 ΤΜΧ 5 21,00 33 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 2,00 ΤΜΧ 8 16,00 34 ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 1,20 ΤΜΧ 8 9,60 35 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 35 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 8,10 ΤΜΧ 2 16,20 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 36 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 5,10 ΤΜΧ 2 10,20 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 37 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 1,95 ΤΜΧ 6 11,7 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 38 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΟ) 0,70 ΜΕΤΡΑ 40 28,00 39 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΣΥΣΚ. 72 ΤΜΧ.) 2,80 ΤΜΧ ,00 40 ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 1,20 ΤΜΧ 40 48,00 41 ΠΑΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (ΣΥΣΚ. 500 ML) 6,00 ΤΜΧ ,00 42 ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΚ. 150 ML.) 4,40 ΤΜΧ ,00 43 ΠΑΙ ΙΚΗ ΠΟΥ ΡΑ (ΣΥΣΚ. 150 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ) 2,40 ΤΜΧ 28 67,20 44 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ (2) ΚΟΥΒΑ ΕΣ 70,00 ΤΜΧ 1 70,00 45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ 2,50 ΤΜΧ ,00 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 46 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ (ΜΕ ΑΓΚΑΝΕΣ) 3,30 ΤΜΧ 20 66,00 47 ΣΤΥΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 23,00 ΤΜΧ 9 207,00 48 ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 2,50 ΤΜΧ 11 27,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,80 ΦΠΑ 23% 3.884,42 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Η συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδικών Σταθµών κ.α.α. Η Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σ. Κανίδου Σ. Κανίδου Ι. Ματζάρη 16

17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr)+5% 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ(ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr)+5% 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (4lt) 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΤΖΑΜΙΩΝ (750ml) 5 ΣΚΟΝΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ(500 ml) 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ (2lt) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (750ml) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 8 ΚΕΖΑΠ (450gr) 9 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ (500 ml) 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350gr 11 ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 125gr 12 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC (750ml) 13 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, (ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΚΙΛΩΝ) 14 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 950 ΓΡ.) 15 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 300 ΓΡ.) 16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 2 ΛΙΤΡΩΝ) 17 ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (450 ΓΡ.) 18 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 2 ΚΙΛΩΝ) 19 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 17

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (ΣΥΣΚ. 500 ML) 21 ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 2,5 ΚΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) 22 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΣΥΣΚ. 750 ML) 23 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α (ΣΥΣΚ. 300 ML) 24 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ. 300 ML) 25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (ΣΥΣΚ. 300 ML) 26 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (ΣΥΣΚ. 500ML) 27 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ. 100 GR.) 28 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚ. 4 ΛΙΤΡΩΝ) 29 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (30Χ30 εκ.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 18

19 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΡ. ΠΛΑΣΤ. ΤΡΥΠΗΤΟ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 4 ΒΙΛΕΤΑ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ) 5 ΒΕΤΕΞ ΜΕΓΑΛΑ Νο 4,5 6 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,8,9 (ΖΕΥΓΗ) 7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (100 ΤΜΧ.) 8 ΦΑΡΑΣΙ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) 9 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,80Χ1,10 περίπου ΧΟΝ ΡΕΣ) σε συσκευασία 20 κιλών 12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,50Χ0,90 περίπου ΧΟΝ ΡΕΣ) σε συσκευασία 20 κιλών 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,50Χ0,60) σε συσκευασία 20 κιλών 14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ WC 15 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Ν ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Ν ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓ.Νο 350 ΑΚΡ (ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΑΓΚΑΝΕΣ) 18 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓ.(µε δαγκάνες µεταλλικά) 19 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΚΟΜΠΛΕ (µε λαβή,πρέσα και κουβά) 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΝΟ 50, ΝΟ 60 (ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ) 21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.) 17 Χ 24 ΕΚ. 22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.) 28 Χ 43 ΕΚ. 23 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 25 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝ ΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ 26 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (ΣΥΣΚ. 30 ΜΕΤΡΩΝ) 27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΑΦΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΜΕΤΡΩΝ) 28 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 29 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΣ 30 KOΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 31 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙ 32 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 33 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 34 ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 35 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 35 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 36 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 37 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 38 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΟ) 39 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΣΥΣΚ. 72 ΤΜΧ.) 40 ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 41 ΠΑΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (ΣΥΣΚ. 500 ML) 42 ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΚ. 150 ML.) 43 ΠΑΙ ΙΚΗ ΠΟΥ ΡΑ (ΣΥΣΚ. 150 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ) 44 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ (2) ΚΟΥΒΑ ΕΣ 45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 46 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ (ΜΕ ΑΓΚΑΝΕΣ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 20

21 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 47 ΣΤΥΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 48 ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 21

22 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΛΛΑ (ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr)+5% ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΠΛΟ ΡΟΛΛΑ ΛΕΥΚΟ(ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr)+5% ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΜΧ (4lt) ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΤΖΑΜΙΩΝ (750ml) ΤΜΧ ΣΚΟΝΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ(500 ml) ΤΜΧ 80 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ (2lt) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΜΧ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (750ml) ΤΜΧ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΕΖΑΠ (450gr) ΤΜΧ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ (500 ml) ΤΜΧ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350gr ΤΜΧ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 125gr ΤΜΧ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC (750ml) ΤΜΧ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΑ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, (ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΙΛΩΝ) 14 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΜΧ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. 950 ΓΡ.) ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΜΧ 300 ΓΡ.) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. 2 ΛΙΤΡΩΝ) ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΤΜΧ ΧΕΡΙ (450 ΓΡ.) 6 18 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΜΧ 2 ΚΙΛΩΝ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΜΧ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΜΧ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ (ΣΥΣΚ. 500 ML) ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΜΧ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) 41 22

23 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 22 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. 750 ML) ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. 300 ML) ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΜΧ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ. 300 ML) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. 300 ML) 8 26 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (ΣΥΣΚ. ΤΜΧ 500ML) ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΥΣΚ. 100 GR.) ΤΜΧ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚ. 4 ΤΜΧ ΛΙΤΡΩΝ) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (30Χ30 εκ.) ΤΜΧ 3489 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Οι τιµές των ειδών είναι χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 23

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΡ. ΠΛΑΣΤ. ΤΜΧ ΤΡΥΠΗΤΟ 10 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΜΧ 36 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΜΧ 51 4 ΒΙΛΕΤΑ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ) ΤΜΧ 80 5 ΒΕΤΕΞ ΜΕΓΑΛΑ Νο 4,5 ΤΜΧ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7,8,9 (ΖΕΥΓΗ) ΤΜΧ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (100 ΤΜΧ.) ΤΜΧ ΦΑΡΑΣΙ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΜΧ 50 9 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΜΧ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,80Χ1,10 περίπου ΧΟΝ ΡΕΣ) σε συσκευασία 20 ΚΙΛΑ 600 κιλών 12 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,50Χ0,90 περίπου ΧΟΝ ΡΕΣ) σε συσκευασία 20 ΚΙΛΑ 1200 κιλών 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΚΙΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (0,50Χ0,60) σε συσκευασία κιλών 14 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ WC ΤΜΧ ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Ν.223 ΤΜΧ 5 16 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΤΜΧ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Ν ΑΝΤ/ΚΟ ΣΦΟΥΓ.Νο 350 ΑΚΡ (ΓΙΑ ΤΜΧ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ 120 ΑΓΚΑΝΕΣ) 18 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΧ ΣΦΟΥΓ.(µε δαγκάνες µεταλλικά) ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΤΜΧ 3 24

25 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΜΠΛΕ (µε λαβή,πρέσα και κουβά) 20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΝΟ 50, ΝΟ ΚΙΛΑ 60 (ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 220 ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ) 21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.) 17 Χ 24 ΕΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.) 28 Χ 43 ΕΚ ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΜΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΤΜΧ ΣΥΡΜΑ ΧΟΝ ΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΤΜΧ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΜΧ ΜΕΤΡΩΝ) ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΑΦΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΧ (ΣΥΣΚ. 30 ΜΕΤΡΩΝ) ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΜΧ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΜΧ KOΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΧ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΜΧ ΜΕ ΚΡΟΣΙ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΜΧ 5 33 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΜΧ 8 34 ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΧ ΜΙΚΡΟ 8 35 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 35 ΛΙΤΡΩΝ ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 36 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 37 ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 6 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 38 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΟ) ΜΕΤΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΣΥΣΚ. 72 ΤΜΧ.) ΤΜΧ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΤΜΧ ΠΑΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (ΣΥΣΚ. 500 ΤΜΧ ML) ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΚ. ΤΜΧ 150 ML.) ΠΑΙ ΙΚΗ ΠΟΥ ΡΑ (ΣΥΣΚ. 150 ΓΡ. ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ) ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΜΧ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ (2) ΚΟΥΒΑ ΕΣ 1 45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΜΧ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ 80 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 46 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΧ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ (ΜΕ ΑΓΚΑΝΕΣ) ΣΤΥΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΜΧ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) 9 25

26 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 48 ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΧ 11 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Οι τιµές των ειδών είναι χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών και

Διαβάστε περισσότερα

. KEN. 1 2 73.591,15

. KEN.   1 2 73.591,15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. KEN. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 & 23 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΣΔ-ΔΘΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ (INGEST)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ (INGEST) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει εκ νέου πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου ιονύσου»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου ιονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα