ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Φ.Π.Α. : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των ηµοτικών Κτιρίων του ήµου Κεφαλονιάς και των νοµικών του προσώπων. Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε βάση πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ Υπουργική Απόφαση 11389/1989) και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 209 παρ. 9 (Νέος ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι επώνυµα, άριστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στο εµπόριο,σύµφωνα µε τις αγρονοµικές διατάξεις και θα πληρούν τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κεφαλονιάς έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών, τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα από την παραλαβή των υλικών. Κριτήριο επιλογής είναι µόνο η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας ολικά ή τµηµατικά. Στην περίπτωση των τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άµεσα µετά από την ειδοποίηση και την διέλευση εύλογης προθεσµίας σε χώρο που επιθυµεί η υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προµήθειας αµέσως µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως 31/12/2015 ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Ο ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη για το επόµενο έτος. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην παράδοσή τους το ηµοτικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή. Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραµµένη στα Ελληνικά και να είναι καθαρογραµµένη, να µην έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η δηµοπρατούσα αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς, ούτε και για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτού.

3 Μετά την παράδοση των υλικών στην αρµόδια επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής. Οι πληρωµές θα γίνονται µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε: -Την υπ αριθ /ΦΕΚ185 Β / απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΕΚΠΟΤΑ» -Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» -Το Ν. 3852/10/ΦΕΚ 87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για το ήµο Κεφαλλονιάς η προβλεπόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου και τον κωδικό και τον του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως της 31/12/2015 η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... Ο.Κ.Α.Π., ανέρχεται στο ποσό των ,62 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/12/2015 ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, ανέρχεται στο ποσό των ,83 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/12/2015 ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, ανέχεται στο ποσό των 953,10 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/12/2015 ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... της Κ.Ε. Η.Κ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 6.020,92 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον κωδικό 6634 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/12/2015 ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές. Θεωρήθηκε Αργοστόλι 26/05/2015 Ο Προϊστάµενος /νσης Οικ. Υπηρεσιών Ο Συντάξας ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Παγουλάτος Κωνσταντίνος

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ , ,50 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ ,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ , ,00 40Α Α 4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ ,41 520,50 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 12Α Α 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 40 1,90 76,00 6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 20 6, ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΚΗ 7 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ. 30 1, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΕΜ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60x90 9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΜ , ,00 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΡΟΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ 48x50 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 4, ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 70Χ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΤΕΜ. 50 3,55 177,50 ΛΙΤΡΩΝ 12 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ. 50 4,55 227,50 ΛΙΤΡΩΝ 13 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,70 680,00 1KG 14 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 80 0, ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 15 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 20 1,62 97,20 ΝΕΡΟΥ(50άδα) 16 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΤΕΜ. 20 4,00 80,00 17 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡ. ΤΕΜ. 30 2,60 78,00 18 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 20 3,00 60,00 19 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤ ΤΕΜ , ml

5 20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 20 3, ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤ 100ΤΕΜ 21 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ ,55 165,00 ΤΕΜ 500ml 22 ΚΟΥΒΑΣ µε στίφτη ΤΕΜ. 30 2, Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% Απαιτούµενη Πίστωση B. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΠΑ 1. Ο.Κ.Α.Π. ΟΜΑ Α 1 (Α παιδικός σταθµός Αργοστολίου ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ,20 Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 1KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ,78 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ , ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ,61 6 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ ,25 7 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΤΕΜ. 55 0,50 30,25 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΕΜ. 44 0,85 37,40 9 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 55 1,25 68,75 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 55 1,47 80,85 11 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 33 3,25 107,25 12 ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ 6 32,20 193,20 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 13 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 33 6,00 198,00 100Μ 14 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 250Μ ΤΕΜ. 15 6,70 15 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜ. 15 3,55 53,25 ΧΕΡΙΩΝ 4 16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ KG 17 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 56 ΤΕΜ TEM 18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 22 3,66 80,52 ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΕΜ 19 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΕΜ. 12 4,90 58,80 20 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡIΩΝ 450 ΤΕΜ GR 21 ΛΙΠΟ ΙΑΛΥΤΕΣ 500GR ΤΕΜ

6 22 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 110 0, x50 24 ΣΑΚ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜ 11 0,98 10,78 ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΕΣ 50 ΤΕΜ 25 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ 11 1, ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 26 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 11 1, ΣΤΕΓΝΟΤΙΚΟ ΤΕΜ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 28 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΤΕΜ ΑΛΑΤΑ 500ML 29 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 11 0, ΤΕΜ 500ml Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% 657,52 Απαιτούµενη Πίστωση 2.858, ,30 ΟΜΑ Α 2( Β παιδικός σταθµός Αργοστολίου ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ,20 Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 1KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ,04 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ , ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ,95 6 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ ,25 7 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΤΕΜ. 55 0,50 27,50 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΕΜ. 11 0,85 9,35 9 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 55 1,25 68,75 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 11 ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΚΟ ΤΕΜ. ΣΟΛΙΝΟΣΕΩΝ 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 11 3,25 35,75 13 ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ 6 32,20 193,20 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 22 6,00 132,00 100Μ 15 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 250Μ ΤΕΜ. 6 6,70 40,20 16 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΤΕΜ. 18 3,55 63,90

7 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 250 2,15 430,00 ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ KG 18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 56 ΤΕΜ TEM 19 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 33 3,66 118,80 ΧΡΗΣΗΣ 20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΕΜ. 21 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡIΩΝ ΤΕΜ. 22 ΛΙΠΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 23 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 110 0,36 39,60 48x50 25 ΣΑΚ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜ 22 0,98 21,56 ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΕΣ 50 ΤΕΜ 26 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ 11 1,46 16,60 ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 11 1,90 20,90 28 ΣΤΕΓΝΟΤΙΚΟ ΤΕΜ ,00 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 29 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΤΕΜ ,90 ΑΛΑΤΑ 500ML 30 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 22 0,55 12,10 ΤΕΜ 500ml Άθροισµα δαπάνης 3.076,67 ΦΠΑ 23% 7707, ,30 Απαιτούµενη Πίστωση ΟΜΑ Α 3( παιδικός σταθµός Ελειού Πρόννων ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ,60 Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,80 1KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ,78 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ , ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ,02 6 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ ,55 7 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 6 0,50 3,00

8 8 ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΕΜ. 9 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 20 1,25 25,00 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 3 1,47 4,41 11 ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ,54 4 ΛΙΤΡΩΝ 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 13 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΤΕΜ. 15 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 250Μ ΤΕΜ. 16 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜ. 1 3,55 3,55 ΧΕΡΙΩΝ 4 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 20 2,15 43,00 ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ KG 18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ. 19 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 1 3,66 3,66 ΧΡΗΣΗΣ 100ΤΕΜ 20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΕΜ. 21 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡIΩΝ ΤΕΜ. 22 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΤΕΜ 23 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 4 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 48x50 25 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 4 26 ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ ΤΕΜ 100 0,36 36,00 ΤΕΜ ΤΕΜ 2 1,46 2,92 27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 2 1,90 3,80 28 ΣΤΕΓΝΟΤΙΚΟ ΤΕΜ ,00 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 29 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΤΕΜ ,90 ΑΛΑΤΑ 500ML 30 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ ΤΕΜ 500ml Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% Απαιτούµενη Πίστωση

9 ΟΜΑ Α 4( παιδικός σταθµός Ληξουρίου ΣΤΕΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΤΕΜ. 44 0, ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΕΜ. 33 0,85 28,05 9 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 66 1,25 82,50 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 55 1,47 80,85 11 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 13 4,18 54,34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 13 ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ 1 32,20 32,20 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 5 6,00 30, Μ 15 ΛΑ ΟΚΟΛΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ. 22 1,83 40,26 70/ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜ. 5 3,55 17,75 ΧΕΡΙΩΝ 4 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ ,15 215,00 ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ KG 18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ. 56TEM 19 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 66 3,66 241,56 ΧΡΗΣΗΣ 20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΕΜ. 10 4,90 49,00 21 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡIΩΝ ΤΕΜ. 22 ΛΙΠΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 23 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 88 0,36 31,68 48x50 25 ΣΑΚ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜ 66 0,98 64,68 ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΕΣ 50ΤΕΜ 26 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ 2 1,46 2,92 ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 22 1,90 41,80 28 ΣΤΕΓΝΟΤΙΚΟ ΤΕΜ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 29 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΤΕΜ ΑΛΑΤΑ 500ML 30 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 22 0,55 12,10 ΤΕΜ 500ml

10 Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% Απαιτούµενη Πίστωση ΟΜΑ Α 5 ( παιδικός σταθµός Σάµης ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ,00 Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,20 1KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ,63 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ , ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ,55 6 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ ,65 7 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΤΕΜ. 22 0,50 11,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΕΜ. 9 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 44 1,25 55,00 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 11 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 6 4,18 25,08 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 13 ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ 2 32,20 64,40 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 1 6,00 6, Μ 15 ΛΑ ΟΚΟΛΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ. 70/ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜ. 6 3,55 21,30 ΧΕΡΙΩΝ 4 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ ,51 251,00 ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ KG 18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ ,32 19 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 22 3,66 80,52 ΧΡΗΣΗΣ 20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΕΜ. 21 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡIΩΝ ΤΕΜ.

11 22 ΛΙΠΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 23 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 44 0,36 15,84 48x50 25 ΣΑΚ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜ 66 0,98 64,68 ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΕΣ 50ΤΕΜ 26 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΤΕΜ 11 0,65 7,15 27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 11 1,90 20,90 28 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΣΚ ΤΕΜ 3 4,18 12, Α Α 29 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΤΕΜ ,00 ΑΛΑΤΑ 500ML 30 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 22 0,55 12,10 ΤΕΜ 500ml 31 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΤΕΜ 22 1,09 23,98 ΣΥΣΚ 20Α Α 32 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 22 0,69 15,18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 50Α Α Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% Απαιτούµενη Πίστωση ΟΜΑ Α 6( παιδικός σταθµός Πυλάρου ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ,00 Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,40 1KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ,89 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ , ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ,19 6 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ ,65 7 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΤΕΜ. 44 0,50 22,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 8 ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΕΜ. 5 0,85 4,25 9 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 44 1,25 55,00 10 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ.

12 11 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 6 4,18 25,08 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ 12 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 13 ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ 1 32,20 32,20 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 2 6,00 12, Μ 15 ΛΑ ΟΚΟΛΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ. 2 1,83 3,66 70/ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜ. 6 3, ΧΕΡΙΩΝ 4 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 100 2, ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ KG 18 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 11 3, ΧΡΗΣΗΣ 20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΕΜ. 21 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡIΩΝ ΤΕΜ. 22 ΛΙΠΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΤΕΜ 23 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 50 0, x50 25 ΣΑΚ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜ 11 0,98 10,78 ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΕΣ 50ΤΕΜ 26 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΤΕΜ 11 0, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 11 1, ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΣΚ ΤΕΜ 1000Α Α 29 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΤΕΜ ΑΛΑΤΑ 500ML 30 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ ΤΕΜ 500ml 31 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΤΕΜ ΣΥΣΚ 20Α Α 32 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 50Α Α Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% Απαιτούµενη Πίστωση

13 3. ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ,20 Α Α 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ,00 1KG 3 ΧΑΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ ,24 40ΠΑΚΕΤ /ΚΥΒ 4 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΙΑΤΤΩΝ ΤΕΜ , ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΤΕΜ ,40 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΤΕΜ 50 5,68 284,00 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 800 2, ,00 ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 70Χ120 8 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΑ ΤΕΜ ,50 100,00 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 48Χ50 ΤΕΜ ,36 39,60 10 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ 150 1,25 187,50 11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 300 2,15 645,00 ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 60Χ90 12 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 4 4,18 16,72 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ 13 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ. 14 ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ 30 32,20 966,00 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 15KG 15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 10 6,00 60,00 100Μ 16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ. 5 1,90 9,50 17 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ. 5 1,46 7,30 18 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΤΕΜ ,75 19 ΓΑΝΤΙΑ ΤΕΜ , ,00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΥΤ/100/ΤΕΜ 20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ , ,00 ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤ/100ΤΕΜ 21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΙΛ. 50 2,15 107,50 ΜΠΟΛ ΦΑΓΗΤΟΥ 22 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ TEM 5 9,00 45,00 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 23 ΜΠΩΛ ΦΑΓΗΤΟΥ TEM , ,80 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ 50Α Α 24 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ TEM 100 0,65 65,00 25 ΜΠΩΛ ΚΡΕΜΑΣ TEM ,40 352,00 50Α Α 26 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4 TEM 60 4,90 294,00 27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ TEM ,00 ΑΛΑΤΑ 500ML

14 Άθροισµα δαπάνης ,65 ΦΠΑ 23% 3.694, ,83 Απαιτούµενη Πίστωση 4. ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 20 3,17 63,40 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ ,80 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 16 9,60 153,60 40Α Α 4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 12Α Α 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 6 1,90 11,40 6 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ. 3 1,46 4,38 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60x90 8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 50 0,36 18,00 48x50 9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 70Χ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΤΕΜ. 1 3,55 3,55 ΛΙΤΡΩΝ 11 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΤΕΜ. 5 4,55 22,75 ΛΙΤΡΩΝ 12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 18 1,70 30,60 1KG 13 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 9 0,80 7,20 ΣΚΟΥΠΑΣ 14 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 10 1,62 16,20 (50άδα) 15 ΒΕΤΕΞ ΤΕΜ. 20 1,25 25,00 16 ΧΥΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ. 17 ΧΑΡΤΟΠΕΤΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1 23,63 23,63 40ΠΑΚΕΤ/ ΚΥΒ 18 ΤΕΜ. 19 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΕΜ. 10 3,66 3,66

15 ΧΡΗΣΗΣ (κουτί) 20 ΤΕΜ. 21 ΚΟΥΒΑΣ µε στίφτη ΤΕΜ. 2 2,85 5,70 Άθροισµα δαπάνης ΦΠΑ 23% Απαιτούµενη Πίστωση 5. ΚΕ. Η.Κ.Ε. A/A ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1 ΛΙΤΡΑ 600 1,55 930,00 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ TEM ,00 ΧΡΗΣΕΩΣ 4 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 20 6,50 130,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΜ. 60 0,40 24,00 ΣΥΡΜΑ ΓΙΓΑΣ 5 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΤΕΜ 25 3,55 88,75 6 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΚΙΛ ,00 80*110 7 ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΥΛΟΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΤΕΜ. 24 1,46 35,04 ΧΡΗΣΗΣ 8 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ. 24 0,80 19,20 9 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΜ 4 4,90 21,60 ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 10 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ρολό του 1Kg ΤΕΜ ,00 11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜ 25 4,55 113, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ρολό των 90γρ ΤΕΜ ,25 287,50 13 ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΕΜ 240 2,20 528,00 ΚΟΡ.52*70(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟ) 14 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΤΕΜ 95 5,68 539,60 15 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ 4 ΤΕΜ 88 3,17 278,96 16 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ. 90*60 ΚΙΛ ,00 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ) 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΜ 180 0,36 64,80 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,45 * 0,56 )ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ. 18 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΜ. 12 2,50 30,00 ΛΑΣΤΙΧΟ/ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 19 ΒΕΤΕΧ ΤΕΜ ,00 ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 40 0,80 32,00

16 ΖΕΥΓΟΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 21 ΥΓΡΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΛΙΤΡ 26 1,80 46,80 ΑΠΕ Α 22 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α ΤΕΜ ,00 (ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ) ΤΩΝ 60CMMEΚΟΝΤΑΡΙ 23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΜ 18 4,10 73,80 ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 5kg 24 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ ,55 137,50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 500ml 25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤIΣTIKO ΤΩΝ ΤΕΜ. 30 0,99 29, ΓΡ. 26 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ,96 (100 ΤΕΜ) 27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ. 30 1,90 57,00 28 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΜ. 60 0,85 51,00 ΜΠΑΝΙΑ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ,ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Τ.Λ (ΤΥΠΟΥ ROLLI) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500γρ 29 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ 12 3,25 39,00 30 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΛΙΤΡ 12 1,50 18,00 ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΑΠΟΣΜΊΝΗ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1LT 31 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΜ. 10 3,00 30,00 ΤΩΝ 150ΓΡ 32 ΒΑΜΒΑΚΙ Υ ΡΟΦΥΛΟ 100ΓΡ. ΤΕΜ. 3 0,90 2,70 33 ΤΟΥΜΠΟΦΛΟ ΤΩΝ 100 ΓΡ. ΤΕΜ. 20 0,70 14,00 34 ΣΚΟΥΠΑ ΨΑθΙΝΗ ΤΕΜ. 8 4,00 32,00 35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ. 4 2,85 11,40 ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 36 ΚΑ ΟΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50LT ΤΕΜ ,00 Άθροισµα δαπάνη 4.895,06 ΦΠΑ 23% 1.125,86 Απαιτούµενη Πίστωση 6.020,92

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο προµήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµο Κεφαλονιάς και των Νοµικών Προσώπων Ο.Κ.Α.Π., ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και Κ.Ε. Η.ΚΕ. ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό όπως ορίζεται στην υπ αριθ /1993 Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Νόµου 3463/2006 άρθρο 209 παρ. 9 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3ο - Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η διακήρυξη της προµήθειας β. Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων στ. Η Σύµβαση µεταξύ αναδόχου και φορέα υλοποίησης της προµήθειας ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Κριτήρια κατακύρωσης Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε προσφορές, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµο Κεφαλονιάς και των Νοµικών Προσώπων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ως εξής: Για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού θα αναδειχθούν επιµέρους µειοδότες για κάθε έναν από τους ακόλουθους φορείς υλοποίησης της προµήθειας : Α. Για το ήµο Κεφαλλονιάς Β. Για τον Ο.Κ.Α.Π. Γ. Για Το ηµοτικό Γηροκοµείο.Για το Λιµενικό Ταµείο Ε. Για την Κ.Ε. Η.ΚΕ.

18 Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας και τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5ο Σύµβαση Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος έκαστος µειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύµβαση µε τον φορέα υλοποίησης της προµήθειας, για την προµήθεια του οποίου ανακηρύχθηκε ανάδοχος. Σύµφωνα µε το νόµο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µεγαλύτερο των δέκα ( 10 ) ηµερών, για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% στον προϋπολογισµό της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόµενη έκπτωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/ ). Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α /93) ΑΡΘΡΟ 7ο - Έκπτωση του αναδόχου Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 8ο - Πληµµελής ποιότητα Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ήµος Κεφαλονιάς και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει άµεσα, ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε ποσότητα που προµήθευσε και διαπιστώθηκε µη σύµφωνο µε τους προβλεπόµενους όρους. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στον αναθέτοντα φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.. ΑΡΘΡΟ 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 10ο Πληρωµή Η εξόφληση των προσκοµιζόµενου τιµολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την επιτροπή παραλαβής του ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαµβανόµενων ειδών. Η πληρωµή του κάθε προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της

19 εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του τιµολογίου. ΑΡΘΡΟ 11ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της µελέτης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόµενα είδη από άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης µέσα σε οριζόµενη από την επιτροπή προθεσµία, ο ήµος Κεφαλονιάς και τα Νοµικά του Πρόσωπα, δικαιούται να ακολουθήσουν τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της ιακήρυξης, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. ΑΡΘΡΟ 12ο Τόπος παράδοσης των προς προµήθεια ειδών Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Κεφαλονιάς, του Ο.Κ.Α.Π.. του ηµοτικού Γηροκοµείου, του Λιµενικού Ταµείου, και της Κ.Ε. Η.Κ.Ε. Άρθρο 13ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για τον ήµο Κεφαλονιάς και των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο της παρούσας. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Θεωρήθηκε Αργοστόλι 26/05/2015 Ο Προϊστάµενος /νσης Οικ.Υπηρεσιών Ο Συντάξας ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Παγουλάτος Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα