ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406"

Transcript

1 Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα , ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά από την υπ αριθ. πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρό ντε ς 19 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, Π. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Απόντες 8 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός Λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κ. Παύλου Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη σχεδίου Κανονισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Σαγκινέτος, και Ν. Φωτεινιάς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Βουτσίνος, Γ. Δούναβης, Π. Μώτος και Π. Χρυσαφίδης,

2 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση της Προέδρου, η οποία θέτει υπόψη του σώματος: α) Το με αριθ. Πρωτ / , έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ:Σχέδιο Κανονισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης ΣΧΕΤ: Λαμβάνοντας υπόψη: 1. το αρ. 42 του Ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α /1994) 2. το αρ. 9 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α'/1997) 3. το αρ. 12 του Ν. 2880/2001 «Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 9 Α /2001) 4. την αριθ / Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υγείας και Πρόνοιας «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΦΕΚ 497 Α /2002) 5. τον N. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α /2006) 6. το αρ. 41 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163 Α /2009) 7. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α /2010) 8. την αριθ /11554/13 απόφαση της Γ.Γ. της Α.Δ. Αιγαίου «Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με την επωνυμία α) Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου (ΟΠΑΣ), β) Οργανισμός Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΚΑ) (ΦΕΚ 2779 Β'/2013), δυνάμει της οποίας «μετά την κατάργηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρονται και εντάσσονται στον Δήμο όλες οι δράσεις και οι λειτουργίες τους, καθώς επίσης και το υπάρχον προσωπικό (Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) με την ίδια σχέση εργασίας, ειδικότητας, κλάδου και βαθμού» 9. την αριθ. 157/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης «Καθορισμός εσόδων από το συγχωνευμένο στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης ΝΠΔΔ ΟΠΚΑ», 10. το γεγονός ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, δεν διαθέτουν Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, πλην του ως άνω (4) σχετικού «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΦΕΚ 497 Α /2002) η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, προχώρησε στην κατάρτιση του συνημμένου σχεδίου Κανονισμού. Παρακαλούμε όπως εντάξετε το Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, προς συζήτηση. β) Το Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Α Ν Α Γ Ι Γ Ν Ω Σ Κ Ε Τ Α Ι

3 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης γ) Το με αριθ. Πρωτ / έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθ Γνωμοδοτική Εισήγηση με θέμα Περί του σχεδίου Κανονισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Α Ν Α Γ Ι Γ Ν Ω Σ Κ Ε Τ Α Ι 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Ρουσσουνέλος ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος Την πρόταση της Προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην με αριθ. 157/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης Τις διατάξεις: α) το άρθρο 42 του Ν. 2218/94, β) το άρθρο 9 του Ν. 2503/97, γ) το άρθρο 12 του Ν. 2880/01, δ) την υπ' αριθ / ΚΥΑ των ΥΠΕΣΔΑ Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, ε) το άρθρο 41 του Ν. 3801/09, στ) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/06, και ζ) των άρθρων 65,67,69 και 94 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων καθορίζεται με την με αριθ. 157/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης, ως εξής: Α) Γενική κατηγορία βάσει οικογενειακού εισοδήματος: 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από και άνω θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 150 Β) Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και πρόσωπα με αναπηρία βάσει εισοδήματος: 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25

4 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 2. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από έως θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από και άνω θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 55 Με βάση την προγενέστερη απόφαση 11/2011 του ΔΣ ΟΠΚΑ, προϋπόθεση για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου ήταν η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Εντούτοις, δεδομένου ότι με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, "για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας" και ότι από 1/9/2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν προγενέστερα, προτείνεται ότι: για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία (γονέας ή τέκνο), προϋπόθεση είναι η προσκόμιση απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού του ως ατόμου με εφ' όρου ζωής αναπηρία από 67% και άνω ή απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί χαρακτηρισμού του ως ατόμου με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Άτομα πάσχοντα από Διαβήτη τύπου 1 απαλλάσσονται της μηνιαίας συμμετοχής προσκομίζοντας απόφαση ΚΕΠΑ για χαρακτηρισμό τους ως άτομα με αναπηρία από 50% και άνω7. Γ) Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται της καταβολής μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής οι παρακάτω κατηγορίες: 1. Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως Υπερπολύτεκνοι με έξι (6) τέκνα και άνω 3. Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως Οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο (γονέας ή τέκνο) α) χαρακτηρισμένο με απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ως εφ' όρου ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β) χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, γ) χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω εάν πρόκειται για άτομο πάσχον από Διαβήτη τύπου 1, που έχουν οικογενειακό εισόδημα έως Χήρες/οι, διαζευγμένοι/ες μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως Από και άνω ακολουθείται η ως άνω (Α) γενική κατηγορία βάσει οικογενειακού εισοδήματος. 6. Για νήπια και βρέφη των οποίων η κηδεμονία έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα (πέραν των γονέων) δεν θα καταβάλλονται τροφεία 7. Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στους παιδικούς και τον βρεφικό Σταθμό τρία ή περισσότερα νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κ.λ.π. νήπια ή βρέφη. Δ) Ελαφρύνσεις: Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σε παιδικό ή βρεφικό Σταθμό δύο νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το δεύτερο νήπιο ή βρέφος οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο πρώτο νήπιο ή βρέφος. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι υπάρχει ευελιξία εξέτασης του ενδεχομένου μείωσης της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής (δηλαδή, ένταξης γονέα ή κηδεμόνα σε διαφορετική -ευνοϊκότερη- κατηγορία υπόχρεου), σε ειδικές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, αν στη διάρκεια του σχολικού έτους σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση (πχ. διαζύγιο), απένταξη από την αγορά εργασίας (ανεργία) κ.ά. οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση. Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

5 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

6 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής του Κανονισμού Ο Κανονισμός λειτουργίας ισχύει για τον Βρεφικό και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Όλες οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των παιδαγωγικών δομών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, οι οποίες λειτουργούν, κατά τη σύνταξη του παρόντος, υπό την εποπτεία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, αλλά και όλων εκείνων που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν μελλοντικά. Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που μεταβιβάστηκαν σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με την αριθ /02 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 497/ ). Άρθρο 2 Σκοπός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης είναι κυρίαρχοι χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός τους είναι: Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά και να τα προετοιμάζουν για την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. Να εξαλείψουν, κατά το δυνατόν, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτισμικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. Να εξυπηρετούν τους γονείς, κυρίως τους εργαζομένους, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Να παρέχουν ημερησία διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και εντάσσονται σε Αυτοτελές Τμήμα/Τμήμα/Διεύθυνση, όπως διαρθρώνεται στον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. Κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού, οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί εντάσσονται στην εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Οι υπάλληλοι των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (παιδαγωγικό, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό) είναι υπάλληλοι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με εξαρτημένη σχέση μισθωτής εργασίας. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διοικούνται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, σε συνεργασία με τον διοικητικό Προϊστάμενο Τμήματος/Αυτοτελούς Τμήματος/Διεύθυνσης της εκάστοτε οργανικής μονάδας, στην οποία εντάσσονται οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της οργανικής μονάδας στην οποία εντάσσονται οι Σταθμοί, ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, ή του αρμόδιου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου.

7 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο αρμόδιος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε συνεργασία με τον αρμόδιο διοικητικό Προϊστάμενο μεριμνούν για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και την εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας τους. Άρθρο 4 Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή των παιδιών 4.1. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή, καθώς και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα αυτά πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στους Σταθμούς, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία των Σταθμών και εφόσον υπάρχει η αναγκαία υποδομή. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπεται -κατά περίπτωση-, και κατόπιν αξιολόγησης εκ μέρους των υπευθύνων παιδαγωγών, η ολιγόωρη παραμονή του παιδιού στο τμήμα Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών, προτιμωμένων εκείνων που χρήζουν μεγαλύτερης φροντίδας εξαιτίας διαφόρων κοινωνικών αιτίων (για παράδειγμα: παιδιά ορφανά από δύο ή έναν γονείς, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γονέων µε αναπηρία, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) Διαδικασία επιλογής: Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος μοριοδότησης των αιτημάτων των γονέων για εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η εξέταση και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με στόχο τη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας στον τρόπο επιλογής και κατάταξης των παιδιών. Στην Επιτροπή μετέχει απαραιτήτως και παιδαγωγικό προσωπικό. Κατόπιν εξέτασης και μοριοδότησης των αιτημάτων, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Για την εγγραφή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση γονέων παιδιού (διατίθεται από τον Φορέα) 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (δεν απαιτείται στις επανεγγραφές) 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι οι γονείς εργάζονται, με προσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους και κατάσταση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα, προκειμένου για γονείς υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα, ή βεβαίωση εγγραφής σε μητρώο προκειμένου για γονείς ελευθέρους επαγγελματίες ή αγρότες. Για γονείς υπαλλήλους δημόσιου τομέα απαιτείται μόνο απόδειξη καταβολής αποδοχών προηγούμενου μηνός. Όταν οι γονείς είναι άνεργοι, επισυνάπτεται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ και βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Για γονείς απασχολούμενους σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλιση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων στην επιχείρηση 5. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του παιδιού 6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια και με πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης 7. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

8 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 8. Για εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή εκ μέρους των γονέων άδειας νόμιμης διαμονής στη χώρα Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις: 1. Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας, εάν πρόκειται για άγαμους γονείς 3. Βεβαίωση από τη Γραμματεία Ανώτατης/Ανώτερης Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές 4. Βεβαίωση από τον Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης 5. Άδεια διαμονής (έστω προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση), σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί 6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ, εάν στην οικογένεια υπάρχει άτομο με αναπηρία 7. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού Η Επιτροπή εξέτασης των αιτημάτων δύναται να ζητήσει από τους αιτούμενους την προσκόμιση κάθε άλλου δικαιολογητικού, προκειμένου να διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της οικογένειας, πριν τη σύνταξη των οριστικών αποτελεσμάτων Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μπορεί να εγγράφονται παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των Σταθμών, μέχρι ποσοστού 20% επ αυτής (δυνάμει της δυναμικότητας, όπως αυτή καθορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή/και στη συστατική πράξη του Σταθμού), εφόσον στον Σταθμό υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν επαρκείς χώροι Τα παιδιά του υπηρετούντος προσωπικού γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας των Σταθμών, υπολογιζόμενα σε ποσοστό 10 %, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης. Άρθρο 5 Διακοπή φιλοξενίας Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις: 1. Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των παιδιών 2. Όταν εμφανιστούν εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να διαταραχθεί η ομαλή και ασφαλής φιλοξενία των υπολοίπων παιδιών που φιλοξενούνται στον Σταθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχει προηγηθεί επικοινωνία με τους γονείς και θα έχει προηγουμένως ληφθεί η εξειδικευμένη επιστημονική άποψη των κατά περίπτωση ειδικών. 3. Όταν δεν είναι εφικτή η ένταξη του παιδιού στην ομάδα (μη συμμετοχή στο πρόγραμμα, διαταραχές προσαρμογής κ.λπ.). 4. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή (στα μη επιχορηγούμενα παιδιά από τους φορείς χρηματοδότησης), εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό. 5. Όταν κατ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τον Κανονισμό λειτουργίας του Σταθμού ή συμπεριφέρονται κατά τρόπο ανάρμοστο. 6. Όταν κατ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μήνα (συνεχόμενα) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό. 7. Στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής η θέση συμπληρώνεται από το παιδί, η αίτηση του οποίου έχει σειρά προτεραιότητας µε βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Άρθρο 6 Οικονομική συμμετοχή γονέων

9 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων, καθώς και η αναπροσαρμογή της, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 157/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης «Καθορισμός εσόδων από το συγχωνευμένο στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης ΝΠΔΔ ΟΠΚΑ». Άρθρο 7 Λειτουργία Σταθμών 1. Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήγει την 31 η Ιουλίου του επόμενου έτους. Η λειτουργία είναι πενθήμερη, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 2. Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι οι εξής: 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. 3. Από 1 η Αυγούστου μέχρι 31 η Αυγούστου οι Σταθμοί δεν λειτουργούν. Επίσης δεν λειτουργούν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, από 24/12 έως και 5/1 και του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Επιπλέον, οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου (6 Δεκεμβρίου), ή του εορτασμού Εθνικών Τοπικών γεγονότων. 4. Με απόφαση του Δημάρχου, ή του Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, δύναται να ανασταλεί η λειτουργία των Σταθμών σε περιπτώσεις εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία θα καθιστούσαν επισφαλή τη μεταφορά και παραμονή στους Σταθμούς παιδιών και νηπίων. 5. Κατά τις περιόδους στη διάρκεια των οποίων οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν, θα πραγματοποιούνται οι κατά περίπτωση αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές των κτηρίων καθώς και άλλες εργασίες, όπως απολυμάνσεις κ.λπ. 6. Οι άδειες που λαμβάνει το προσωπικό (κανονική δέκα ημερών, ειδικές, αναρρωτικές, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιών, εξετάσεων κ.λπ.) ρυθμίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 8 Συγκρότηση Σταθμού σε τμήματα Το Βρεφικό Τμήμα φιλοξενεί βρέφη ηλικίας από (18) δεκαοκτώ μηνών έως (2,5) δυόμισι ετών. Το Νηπιακό Τμήμα φιλοξενεί νήπια ηλικίας από (2,5) δυόμισι ετών έως την προσχολική ηλικία. Κάθε Βρεφικό Τμήμα φιλοξενεί δώδεκα (12) βρέφη με δύο (2) παιδαγωγούς και μία (1) βοηθό Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού εξυπηρετεί έως είκοσι πέντε (25) παιδιά με μία (1) παιδαγωγό και μία (1) βοηθό. Άρθρο 9 Προσαρμογή παιδιών Η προσαρμογή των παιδιών αποτελεί την εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα και η επιτυχία της καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ομαλή ένταξη των παιδιών στο πρώτο σχολικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν έχει θεσπιστεί περίοδος προσαρμογής, που εφαρμόζεται και ισχύει κατά περίπτωση. Ο μήνας Σεπτέμβριος -κυρίως- θεωρείται ο βασικός μήνας προσαρμογής για τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια. Η περίοδος αυτή προϋποθέτει -σε συνεργασία γονέων και παιδαγωγικού προσωπικού- την τμηματική προσέλευση των παιδιών στον Σταθμό και τη σταδιακή και ολιγόωρη παραμονή τους στην τάξη. Προϋπόθεση για να φιλοξενηθεί ένα παιδί σε πλήρες ωράριο είναι η ολοκλήρωση της προσαρμογής του. Η αδυναμία προσαρμογής, αξιολογείται και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Μπορεί, δε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να συνιστά και λόγο διακοπής φιλοξενίας κατά το αρ. 5 του παρόντος. Άρθρο 10

10 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Προσέλευση Αποχώρηση παιδιών 1. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 9:00 π.μ. Η λήξη του χρόνου προσέλευσης μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και έχει ενημερωθεί ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος ή ο/η διοικητικός/ή υπεύθυνος/η του Σταθμού. Μετά το τέλος της προσέλευσης η πόρτα εισόδου των Σταθμών θα παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας. 2. Κατά την προσέλευση και αναχώρηση των παιδιών, οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά τους στους/στις παιδαγωγούς ή τα παραλαμβάνουν από αυτούς/ές. 3. Η παραμονή των συνοδών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού δεν επιτρέπεται. 4. Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς/κηδεμόνες, και το αργότερο μέχρι τις 15:45 μ.μ. 5. Τα παιδιά παραλαμβάνονται από τον γονέα/κηδεμόνα ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον γονέα/κηδεμόνα. Σε άγνωστα πρόσωπα και σε ανηλίκους δεν θα παραδίδονται παιδιά. 6. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τηρείται αυστηρά. Άρθρο 11 Ημερήσια απασχόληση παιδιών Στους Παιδικούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρμονική και ολόπλευρη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, τον διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητώς απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση, δε, της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα. Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται, όμως, ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους ηλικίας. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών είναι: α) Για τα βρέφη: 7:00 π.µ. - 9:00 π.µ.: Προσέλευση των βρεφών, ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση. 9:00 π.µ. - 9:30 π.µ.: Πρωινό 9:30 π.µ. - 12:00 π.µ.: Ατομικά προγράμματα για την εξέλιξη των παιδιών, την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική τους ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας. 12:00 µ.µ. - 13:00 µ.µ.: Προετοιμασία για φαγητό Φαγητό 13:00 µ.µ. - 14:30 µ.µ.: Ανάπαυση 14:30µ.µ. - 15:00 µ.µ.: Απογευματινό 15:00 µ.µ. - 16:00 µ.µ.: Προετοιμασία για αναχώρηση αναχώρηση β) Για τα νήπια : 7:00 π.μ. - 8:30 π.μ.: Υποδοχή των παιδιών. Ο/η παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.α.) ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό, κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό. 8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.: Προσευχή. Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό (ομάδες στην τουαλέτα για ατομική υγιεινή, ετοιμασία τραπεζαρίας). Συνεχίζεται η υποδοχή και γίνεται συζήτηση, συναισθηματικές ανταλλαγές μεταξύ των παιδιών και του/της παιδαγωγού. 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.: Πρωινό. Τα παιδιά -σε ομάδες εργασίας- συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας. 9:30 π.μ. - 10:00 π.μ.: Ο/η παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές - ρυθμικές δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου.

11 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 10:00 π.μ. - 11:00 π.μ: Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού κ.α. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα. 11:00 π.μ. - 12:00 π.μ.: Διάλειμμα των παιδιών -εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τμήματαδιάρκειας γύρω στα 30 λεπτά. Προετοιμασία για το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή). Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές» ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση - Προγραφή Προαρίθμηση. 12:00π.μ. - 13:00 μ.μ.: Μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά σε ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητόβούρτσισμα δοντιών. 13:00 μ.μ. - 13:30 μ.μ.: Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών. Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου). Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων-πληροφόρησης. Παιχνίδια με τον λόγο. Προαναγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα. Αυτοσχεδιασμοί, φαντασία. 13:30 μ.μ. - 15:00 μ.μ.: Ανάπαυση. 15:00 μ.μ.-15:45 μ.μ.: Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση των τάξεων. Αναχώρηση. Άρθρο 12 Το παιδαγωγικό πρόγραμμα 1. Διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. 2. Απαιτεί τον σχεδιασμό ενός περιβάλλοντος που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέροντας ερεθίσματα για παρατήρηση, επικοινωνία, πειραματισμό, διερεύνηση, διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, ανάπτυξη διαδικασιών κατανόησης, καθορισμό στόχων και επίλυση προβλημάτων. Με τη διαμόρφωση του χώρου σε ελκυστικά κέντρα ενδιαφέροντος/δραστηριοτήτων (γωνιές, εργαστήρια), δημιουργείται γόνιμο κλίμα που προωθεί την ενεργητική, παραγωγική και δημιουργική διάθεση του παιδιού απέναντι στη γνωστική διαδικασία. 3. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και η παιδαγωγική παρέμβαση ακολουθεί τη διαδικασία: παρατήρηση, σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός δράσεων. 4. Στηρίζεται στην αντιαυταρχική αγωγή και το προσωπικό σέβεται απολύτως τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των παιδιών και των οικογενειών τους. 5. Διαμορφώνεται από τις συναντήσεις παιδαγωγικής ομάδας και παιδαγωγικής ολομέλειας, στις οποίες καθορίζονται οι επιμέρους παιδαγωγικοί στόχοι, σχεδιάζονται οι παιδαγωγικές δράσεις του Σταθμού, συζητούνται θέματα που προκύπτουν και αναζητούνται λύσεις. Άρθρο 13 Ιατρική παρακολούθηση - Ασθένειες 1. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από Παιδίατρο της Υπηρεσίας (εφόσον διαθέτει) 2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με θέματα υγιεινής των παιδιών. 3. Η περιφρούρηση της υγείας των παιδιών αποτελεί υποχρέωση όλου του προσωπικού του Σταθμού, το οποίο τηρεί τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη, που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία τους. Το προσωπικό των Σταθμών εφοδιάζεται με το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. 4. Το παιδί που αρρωσταίνει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σταθμού μεταφέρεται σε ιδιαίτερο χώρο, μέχρις ότου παραληφθεί από τους γονείς του και παραμένει εκτός Σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του. Η επιστροφή του πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου, στην οποία αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε και βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του. 5. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον Σταθμό.

12 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 6. Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό η χορήγηση φαρμάκων. 7. Δεν παραλαμβάνονται από το προσωπικό του Σταθμού παιδιά άρρωστα, προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες ανάρρωσής τους και να διασφαλίζεται ο περιορισμός της μετάδοσης της νόσου στα υπόλοιπα παιδιά. 8. Εάν παραστεί ανάγκη παροχής σε παιδί προγραμματισμένης φαρμακευτικής αγωγής, αυτό αποτελεί κύρια και αποκλειστική ευθύνη του γονέα. 9. Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού, όπως π.χ. ατύχημα, τραυματισμός κ.λπ., ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς του παιδιού. Εάν δεν είναι εφικτή η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία, το παιδί μεταφέρεται στο Νοσοκομείο. 10.Σε καμιά περίπτωση τα παιδιά δεν μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού αλλά καλείται το Ε.Κ.Α.Β. 11.Σε περίπτωση εμφανίσεως ψειρών το παιδί παραμένει για ένα διήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποψειριασθεί εντελώς. Άρθρο 14 Διατροφή παιδιών 1. Στα παιδιά των Σταθμών παρέχεται καθημερινά η ενδεδειγμένη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό). 2. Το διαιτολόγιο καθορίζεται εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και το διαιτολόγιο λαμβάνεται η αριθ. Γ2 Α/ΟΙΚ4108/1998 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. 3. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λπ. σε επαρκείς, για τις ανάγκες τους, ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές τεχνητά γλυκαντικές και λοιπές ουσίες, που στη σύγχρονη διαιτολογία/διατροφολογία θεωρούνται ως μη θρεπτικές ή/και μακροπρόθεσμα επιβλαβείς για παιδιά. 4. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά τροφίμων από το σπίτι. Εξαίρεση θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση αλλεργίας του παιδιού σε συγκεκριμένες τροφές για την απόδειξη της οποίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 5. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των παιδιών αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού, προς ενημέρωση των γονέων. 6. Υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής της τροφής των βρεφών και νηπίων σε Σταθμούς που θα επιλεγούν ως κέντρα διανομής και η μεταφορά τους με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο στους πλησιέστερους Σταθμούς ή παρασκευής της σε κάθε Σταθμό χωριστά. Άρθρο 15 Ενδυμασία παιδιών 1. Τα παιδιά θα πρέπει καθημερινά να φορούν ρούχα άνετα ανάλογα με την εποχή (όχι τιράντες, δύσκολα κουμπιά, ζώνες, υποδήματα με κορδόνια κ.λπ., που δυσκολεύουν την αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση τους). 2. Δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κοσμήματα, ρολόγια, χρήματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επικίνδυνο για την πρόκληση ατυχήματος. 3. Οι τσάντες με πλήρη αλλαξιά ρούχων εποχής για τυχόν μικροατυχήματα παραμένουν στον Σταθμό και ελέγχονται τακτικά από τους γονείς για τυχόν αντικατάσταση. Άρθρο 16 Αγωγή τουαλέτας Η διαδικασία εκπαίδευσης στην τουαλέτα αποτελεί ορόσημο για τα παιδιά και θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξή τους και την επίτευξη της ανεξαρτησίας και της αυτάρκειάς τους. Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και πρέπει να προσεγγίζεται χωρίς πίεση και με σεβασμό στη φυσιολογία και στον χρόνο εκπαίδευσης που χρειάζεται το κάθε παιδί. Η κατάκτηση της συγκεκριμένης δεξιότητας πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με τον/την υπεύθυνο/η του τμήματος και εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες ενδείξεις ότι το παιδί είναι αναπτυξιακά και αντιληπτικά έτοιμο. Σε καμία

13 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης περίπτωση η συγκεκριμένη διαδικασία δεν λαμβάνει χώρα την περίοδο προσαρμογής στο περιβάλλον του Σταθμού. Άρθρο 17 Μεταφορά παιδιών 1. Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών στις παιδαγωγικές δομές διενεργείται µε ευθύνη και ίδια μέσα των γονέων/κηδεμόνων τους. 2. Σε περίπτωση που μεταφέρονται παιδιά στον Σταθμό με μεταφορικό μέσο που ο γονέας/κηδεμόνας διαθέτει, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς. Άρθρο 18 Συμμετοχή/Συνεργασία γονέων 1. Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία του παιδαγωγικού προσωπικού του Σταθμού και της οικογένειας του φιλοξενούμενου παιδιού. Για τον λόγο αυτόν η ενεργή συμμετοχή των γονέων σε συγκεντρώσεις, που πραγματοποιούνται με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών, κρίνεται αναγκαία. 2. Γονείς που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποιους τομείς, όπως η μουσική, ζωγραφική, χορός κ.λπ. μπορεί -κατόπιν συνεννόησης- να εντάσσονται περιστασιακά σε παράλληλες παιδαγωγικές δράσεις. 3. Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις, εκδρομές ή άλλα παιδαγωγικά προγράμματα, εφόσον τους ζητηθεί από τις/τους παιδαγωγούς. 4. Δεν επιτρέπεται οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση γονέων στις αρχές και στους όρους λειτουργίας του Σταθμού και στο παιδαγωγικό έργο, το οποίο επιτελείται αποκλειστικά από το παιδαγωγικό προσωπικό. Άρθρο 19 Γενικά καθήκοντα προσωπικού 1. Το προσωπικό του Σταθμού είναι υποχρεωμένο να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, να υποστηρίζει τις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών και να εκτελεί ευσυνείδητα τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 2. Το προσωπικό του Σταθμού οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 3. Η συνεργασία και ο διάλογος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των σκοπών του παρόντος Κανονισμού. Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή µε τρίτους, κυρίως γονείς και κηδεμόνες, οφείλει να συμπεριφέρεται µε ευγένεια, κατανόηση και να τους εξυπηρετεί πρόθυμα. Τα μέσα προσέγγισης των παιδιών πρέπει να είναι η στοργή, ο διάλογος, η επεξήγηση, η εμπιστοσύνη. Οποιαδήποτε αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά προς τα παιδιά του Σταθμού (π.χ. άσκηση λεκτικής ή σωματικής βίας) είναι απολύτως μη αποδεκτή. Άρθρο 20 Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής: Προϊστάμενος/η 1. Είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών και για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 2. Στις αρμοδιότητές του/της συμπεριλαμβάνονται η εποπτεία και ο έλεγχος των παιδαγωγικών δομών, η εφαρμογή και υλοποίηση των παιδαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων, η καθοδήγηση, ο συντονισμός και η παροχή προσχολικής αγωγής. 3. Εποπτεύει το προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του και αναθέτει καθήκοντα ανάλογα με τις ανάγκες.

14 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4. Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού, προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες. 5. Αναφέρεται εγγράφως στους διοικητικούς ή/και πολιτικούς προϊσταμένους του/της για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στη λειτουργία των Σταθμών και ενημερώνει άμεσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 6. Συνεργάζεται και εισηγείται στο αντίστοιχο τμήμα σχετικά με θέματα που αφορούν την οργάνωση (π.χ. συγκρότηση τμημάτων, αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών), τη στελέχωση (τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των παιδαγωγικών δομών, τοποθέτηση ή μετακίνηση του προσωπικού σε αντίστοιχα τμήματα των παιδαγωγικών δομών, σύμφωνα µε τις ανάγκες τους), την εκπαίδευση-επιμόρφωση προσωπικού, την υλικοτεχνική υποδομή (παιδαγωγικό υλικό και εξοπλισμός) και για απαραίτητες εργασίες σχετικές με την επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και του εξοπλισμού. 7. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα για τη λειτουργία των Σταθμών βιβλία. 8. Συντάσσει τα διαιτολόγια σε συνεργασία με τους/τις υπεύθυνους/ες των τμημάτων. 9. Συγκαλεί παιδαγωγική ομάδα και συνάντηση με όλο το προσωπικό. 10. Συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώσεις γονέων και οργανώνει ατομικές συναντήσεις μαζί τους. 11. Διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν παιδιά ή και γονείς. 12. Συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα που τους απασχολούν και εάν χρειαστεί, τους κατευθύνει στην ανάλογη Υπηρεσία. 13. Συνεργάζεται με το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει τους γονείς για οικονομικά θέματα που τους αφορούν. Παιδαγωγικό Προσωπικό 1. Φροντίζει για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών -σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά- με τρόπο φυσικό, αβίαστο και αρμονικό, µε εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα µε το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης και τα βοηθά να επικοινωνήσουν με τον κόσμο αναπτύσσοντας όλο το δυναμικό τους, όλες τις δυνάμεις και όλους τους τρόπους έκφρασης, ξεπερνώντας όλα τα πιθανά εμπόδια. 2. Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί τη διατροφή και την καθαριότητά τους, φροντίζει για την ατομική τους υγιεινή, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 3. Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των παιδιών από τους γονείς ή κηδεμόνες και την παράδοσή τους σε αυτούς στον χώρο υποδοχής, που έχει καθοριστεί για την κάθε παιδαγωγική δομή. 4. Αναφέρει στον/στην Προϊστάμενο/η κάθε περίπτωση παιδιού που αντιλαμβάνεται ότι χρήζει περαιτέρω ψυχοκοινωνικής ή άλλης υποστήριξης και προσέγγισης ή κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό. 5. Παρακολουθεί τη διανομή του φαγητού στα παιδιά, που πραγματοποιείται από το βοηθητικό προσωπικό, προσωπικό μαγειρείου και το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών. Επίσης φροντίζει τα παιδιά κατά την ώρα του φαγητού τους. 6. Μεριμνά για την ανάπαυση των παιδιών σύμφωνα µε το πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης. 7. Εισηγείται στον Προϊστάμενο/η τις ανάγκες εφοδιασμού του Σταθμού για την εφαρμογή του προγράμματος µε τα απαιτούμενα παιδαγωγικά υλικά. 8. Φροντίζει για τη σωστή οργάνωση και τάξη των αιθουσών. Επισημαίνει κάθε θέμα που αφορά την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους που κινούνται τα παιδιά του τμήματός του/της. 9. Είναι υπεύθυνο και υπόλογο για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό που του έχει διατεθεί. 10. Τηρεί το βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει τον/την Προϊστάμενο/η στις περιπτώσεις απουσίας τους. 11. Ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς για τη γενική και σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση µε αυτούς. 12. Διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε τον/την Προϊστάμενο/η του Σταθμού και µε τη συμμετοχή γονέων, κηδεμόνων και τοπικών αρχών.

15 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 13. Συμμετέχει στις συναντήσεις της παιδαγωγικής ομάδας και στις συναντήσεις προσωπικού. 14. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που του ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/η. Βοηθός Παιδαγωγού 1. Συνεπικουρεί το παιδαγωγικό προσωπικό σε όλα τα καθήκοντά του και εκτελεί τις οδηγίες που λαμβάνει από αυτό. 2. Σε περίπτωση απουσίας του παιδαγωγικού προσωπικού αντικαθιστά αυτό απευθυνόμενη/ος στον/στην Προϊστάμενο/η της παιδαγωγικής δομής για βοήθεια και υποστήριξη. 3. Επιλαμβάνεται της σωματικής καθαριότητας των νηπίων ή των βρεφών. 4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που του/της ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/η. Μάγειρας/Μαγείρισσα 1. Είναι υπεύθυνος/η για την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού των βρεφών και νηπίων σύμφωνα με το ισχύον ποσοτολόγιο και διαιτολόγιο. 2. Επιμελείται την εφαρμογή και τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού των παιδιών, προτείνοντας κάθε σχετικό μέτρο. 3. Φροντίζει για την καθαριότητα, την τακτοποίηση των συσκευών, των σκευών, των ειδών εστίασης και του χώρου της κουζίνας και είναι υπεύθυνος/η για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 4. Μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των προμηθευόμενων τροφίμων και ειδών καθαριότητας στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης αυτών και για τη διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας 5. Φροντίζει για την απολύμανση του εξοπλισμού καθώς και του χώρου της κουζίνας, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής. 6. Παραλαμβάνει την αναγκαία ποσότητα υλικών για την παρασκευή του φαγητού με βάση το διαιτολόγιο και υπογράφει το σχετικό δελτίο. 7. Μοιράζει στα παιδιά το φαγητό και τα συμπληρώματά του, σε μερίδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Προϊστάμενου/ης και των παιδαγωγών και είναι υπεύθυνος/η για κάθε παράλειψη. 8. Ενημερώνει έγκαιρα τον/την Προϊστάμενο/η για τα αναγκαία σκεύη ή την ανάγκη επισκευής τους και προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία της κουζίνας. 9. Συμμετέχει και υποστηρίζει παιδαγωγικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στον Σταθμό, σχετικές με τον ρόλο του/της. 10. Δεν παρεμβαίνει σε θέματα αγωγής και απόκτησης συνηθειών διατροφής των παιδιών. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του παιδαγωγικού έργου, το οποίο ασκείται αποκλειστικά από τους/τις παιδαγωγούς. 11. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του/της Προϊστάμενου/ης. Βοηθός Μαγειρείου ή Τραπεζοκόμος 1. Φροντίζει για τη διανομή του φαγητού, τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του και την καθαριότητα των τραπεζιών, των καθισμάτων και κάθε είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται πριν και μετά το γεύμα. 2. Παρευρίσκεται στον χώρο τραπεζαρίας και βοηθά τα παιδιά καθ όλη τη διάρκεια. 3. Βοηθά τον/τη μάγειρα/μαγείρισσα στην προετοιμασία του φαγητού. 4. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/η. Προσωπικό καθαριότητας βοηθητικών εργασιών 1. Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Σταθμού. 2. Παραλαμβάνει την αναγκαία ποσότητα υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής από τον/την Προϊστάμενο/η και είναι υπεύθυνο για την ορθή και ορθολογική τους διαχείριση 3. Επιμελείται την εφαρμογή και τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους του Σταθμού, προτείνοντας κάθε σχετικό μέτρο.

16 Σελ της 406/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4. Φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική καθαριότητα του εξοπλισμού (έπιπλα, χώροι αποθήκευσης, παιχνίδια, κουρτίνες, καλύμματα κλπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Προϊστάμενου/ης 5. Βοηθά τον/τη μάγειρα/ισσα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός, στην προετοιμασία του φαγητού των παιδιών. 6. Φροντίζει για τη διανομή φαγητού, παρευρίσκεται, δε, στον χώρο της τραπεζαρίας και βοηθά τα παιδιά καθ όλη τη διάρκειά του. 7. Φροντίζει μετά το τέλος του φαγητού, για τη συγκέντρωση και μεταφορά στον χώρο του μαγειρείου των ειδών εστίασης. 8. Βοηθά, εφόσον παρίσταται ανάγκη, στην προετοιμασία των παιδιών του νηπιακού τμήματος για τη μεσημεριανή τους ανάπαυση καθώς και στην ετοιμασία αυτών για την αποχώρησή τους από τον Σταθμό. 9. Σε περίπτωση κωλύματος ή ασθένειας του/της υπαλλήλου, που έχει ορισθεί να ασκεί καθήκοντα μαγείρου και μη υπάρχοντος άλλου -στον ίδιο κλάδο- βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου, εκτελεί εκ περιτροπής τα καθήκοντα του μαγείρου, μέχρι την πρόσληψη εκτάκτου υπαλλήλου προς αναπλήρωση του κωλυόμενου ή ασθενούντος προσωπικού. 10.Επιλαμβάνεται της καθαριότητας των παιδιών απόντος/απούσης του/της βοηθού παιδαγωγού. 11.Υποστηρίζει παιδαγωγικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στον παιδικό σταθμό, σχετικά με το ρόλο του. 12.Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του ανατίθενται από τον Προϊστάμενο σε περίπτωση ανάγκης. Άρθρο 21 Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Σταθμών είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας των Σταθμών. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε τις ώρες αιχμής να είναι παρόν όλο το προσωπικό. 2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από τον Σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη απουσία του/της υπαλλήλου μετά από ειδική άδεια του/της Προϊσταμένου/ης. 3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Σταθμού. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή του. Άρθρο 22 Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε προγενέστερος Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, καταργείται.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 03-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 775 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτοκ. : οικ. 642 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Σ.Σ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΧVI Μ/Κ ΜΠ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 30 Μ/Κ ΤΑΞ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 31 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙ ΤΘΤ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ ΧΧ ΤΘΜ ΤΔ/41 ΣΠ ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ ΧΧV ΤΘΤ ΧΧIV ΤΘΤ

Δ Σ.Σ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΧVI Μ/Κ ΜΠ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 30 Μ/Κ ΤΑΞ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 31 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙ ΤΘΤ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ ΧΧ ΤΘΜ ΤΔ/41 ΣΠ ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ ΧΧV ΤΘΤ ΧΧIV ΤΘΤ ΕΒΡΟΥ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΧVI Μ/Κ ΜΠ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 31 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ Δ Σ.Σ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 30 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙ ΤΘΤ ΤΔ/41 ΣΠ ΧΧ ΤΘΜ ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ ΧΧIV ΤΘΤ ΧΧV ΤΘΤ 50 M/K ΤΑΞ 29 Μ/Π TAΞ ΠΖ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αποστολή Αποστολή των Σταθμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 2. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. : 828 ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. ΠΡΩΤ.: 49034 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 65 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ CMEQ»: Ap.npwp.; Ημ/vw: ρθή Βιανήληψη: Συνημμένα: ΟΑΕΔ - ΔΪΟΙΚΗΧΗ 4 SI2 12/β6/»14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 147 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 17 TK 551133 ΤΗΛ.&FAX:2310458366 e-mail:paidikos@kedka.gr ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ &ΕΡΑΤΥΡΑΣ 35 ΤΚ 55133 ΤΗΛ.&FAX:2310446087 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36029/31.07.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 274/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014» Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 19/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 71825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. ΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Αποφ. 53/2015 Από το Πρακτικό 7/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας'' ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π& Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ -------- Ταχ.Δ/νση:Ηρώς Κων/πούλου 13Β Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 10/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3595 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα